7 652 přečtení
Lis 09 2009

Integrovaná doprava a jádrové město

Čtyřkolejná trať elektrické dráhy v Brně

Čtyřkolejná trať elektrické dráhy v Brně

Idea, vybudovat v Jm kraji integrovaný systém, po vzoru zahraničí, měla šťávu a u odborné i laické veřejnosti se setkávala převážně se sympatiemi a podporou. Proti deklarovaným cílům (alternativa k IAD, ochrana životního prostředí) nevzešla žádná zásadní námitka či oponentura. Jisté pochybnosti o kvalitě a spolehlivosti preferovaného dopravce ČD, nebyly podle realizátorů důvodem, proč by systém nemohl dobře fungovat, pod dohledem a řízením fundovanými odborníky, navíc vybavenými dostatečnými (neomezenými ) pravomocemi.

Po období seznamovacím a předváděcím, ale i po období stabilizace funkcí a personálního obsazení na KRAJI a KOORDINÁTORA (KOO) se praktická stránka záměru začala “někde“ zadrhávat a nabírat směr, který nesignalizoval nic dobrého. Již první etapy integrace v JmKr, zcela zřetelně odkryly slabá – choulostivá místa schválené koncepce a způsob jejího zavádění. Např. jsou-li charakteristickými symboly zahraničních IDS dobrovolnost, regulérní zaintegrované uzemí, virtuální řízení systému, tak u IDS JMK jsou dominantními znaky arogance, diktát, vydírání a protekcionismus. I po stránce provozní zažila cest. veřejnost pořádný šok a překvapení. Z vůle odborně nezpůsobilých elitních politiků a nekompetentních úředníků se v JmKr začal instalovat systém, který postrádá logiku a je v rozporu s historickými tradicemi.

Regulérní území IDS se skládá ze dvou částí a to: vnitřní pásmo, tvořené jádrovým městem a z pásma vnějšího tvořeného regiony resp. regionálními městy, městysy a obcemi, zájmově a makroekonomicky provázanými s jádrovým městem.

I. Vnější pásmo IDS (regiony):

Problémy s přepravou jsou dostatečně známy: rozdrobit přirozené přímé BUS spojení, navýšit počet přestupů, prodloužit cestovní dobu, direktivně cpát cestující do vlaků a to i tam, kde to ani historicky, ale ani spádově nemá logiku. O množství nepřehledných tarifních zón resp. o komplikovaných systémech odbavování ani nemluvě. Vše uvedené má zásadní vliv na nárůstu IAD při jízdách v regionech a do jádrového města.

Přestupní terminály zřizované v katastrech menších měst – obcí. Negativními jevy této chaotické činnosti (nekonzultované s odborníky např. dopravními inženýry) je výrazné zhoršení dopravních poměrů a životního prostředí (ŽP) v daném místě. Na malé ploše přestupního terminálu (náves-náměstí-přednádražní prostor) dochází k velké koncentraci pěších (přestupující cestující), těžkých vozidel (BUSy) a také individůální osobní dopravy. Z přestupování otrávený cestující zde postrádá zázemí, pro obsluhující BUSy chybí odstavné ploch s možností otáčení a pro osobní vozidla, kterými se cestující dopravují např. k vlakovým spojům, chybí parkovací místa. ŽP je zatěžováno vibracemi, hlukem, prašností, exhalacemi vč. olejových skvrn na „zvlněné“ vozovce zastávkového pruhu (nevyhovující konstrukce vozovky)

II. Vnitřní pásmo IDS (jádrové město / j-město/):

Cestující z regionálních měst, městysů a obcí, bezprostředně sousedících s j-městem jsou naváženi BUSy k jeho hranicím, kde jsou nuceni přestoupit na MHD – konečné zast. MHD.(Od nahánění cestujících do vlaků bylo upuštěno, protože tito vidí kontury j-města z místa bydliště). Hranice města Brna ovšem „vymezují“ velké sídelní celky (např. Bohunice, Bystrc I-II, Řečkovice, Líšeň, Vinohrady). Navážení přím. cestujícího k hranicím j-města lze akceptovat za předpokladu, že nabídka MHD bude korespondovat se zvýšenou poptávkou. Nestalo se tak, již na konečné je tzv. „plný dům – prostředek MHD“. Proč se tak děje, dokládají provozně-ekonomické ukazatele MHD v letech 2004 – 2008:

DOPRAVNÍ VÝKONY V TIS. VOZKM : nárůst činí …….. 0,45%

PŘEPRAVNÍ VÝKONY V TIS. MÍSTKM: nárůst činí ……. 1,42% (DPMB nakoupil několik velkokapacitních prostředků MHD )

PŘEPRAVENÉ OSOBY V TIS. OSOB: nárůst činí …….. 8,32%

Disproporce mezi poptávku – nabídkou je zcela evidentní. Řečeno nadsázkou, příměstský cestující prakticky “vyhání” místního cestujícího z MHD k IAD. To, že experimentování s veřejnou službou v JmKr se nepovedlo, pociťuje zvláště samotné město Brno, kde dopravní situaci je natolik vážná, že i místní konšelé jsou zaskočeni a netuší jak svízelnou situaci řešit. Příklad za všechny:

Dne 17.07.2009 přinesl časopis TÝDEN informaci o připravované “VÝZVĚ” zastupitelů MMB , doporučující cest. veřejnosti, “….aby k cestování po městě častěji používali hromadnou dopravu, kolo nebo chodili pěšky“, protože provoz na silnicích v Brně v uplynulých letech citelně zhoustl a ve špičkách se na hlavních tazích pomalu popojíždí. ( uvedl zastupitel a předseda dopravní komise rady ).

Shrnuto:

 • přijetím a nainstalováním chybné koncepce byla totálně demontována funkční síť BUS-linek a lokálních železničních tratí v regionech
 • příčinu zahlcení j-města individuální automobilovou dopravou (IAD) hledejme v uvedených ukazatelích. Od zavedení ID-systému v roce 2004 neudělali zastupitelé MMB pro zkvalitnění MHD vůbec nic, Člověk nemusí být analytikem, aby si nespočítal, že s cestující veřejností ve městě “hrají” zastupitelé falešnou hru. Za daného stavu je “VYZVA” zastupitelstva pouhou nehoráznou drzostí, pokrytectvím a provokací.
 • osobně nestačím zírat, když jeden z pilířů IDS, měststská hromadná doprava, provozně “živoří” na úrovni r. 2004, zatímco zřizovatelé a garanti integrovaného systému, KRAJ-MĚSTO si libují v investicích do projektů typu přeložka ŽUB, visutá dráh jako spojnice starého a nového žel. nádraží a nově tzv. severojižní diametr nebo vyměnit “šalinkarty” za čipy. Podotýkám, že městská hromadná doprava (MHD) je jednou z nejdůležitějších funkcí města.
 • ABSURDISTÁN: časopis TÝDEN – používejte MHD; Regionální mutace| Mladá fronta DNES – DP mBrna v příštím roce dostane menší dotaci / provozní výkony budou sníženy / denní i noční intervaly budou prodlouženy; Brněnský deník – Podzemní dráha v Brně je možná. Jihomoravský kraj zadal zpracování studie k severojižnímu diametru. Diametr má řešit spojení mezi současným a plánovaným odsunutým nádražím. Brněnský deník: Kraj chce vyměnit ”šalinkarty” za čipy. Společnost Kordis chce nahradit klasické papírové předplatní jízdenky čipovými kartami. Projekt totiž podporují i krajští zastupitelé
 • Ze záplavy „ohromujících“ tiskových zpráv se ovšem nedozvíme, kdy už se zvolení konšelé!!!!!! začnou věnovat, na plný úvazek, stávající problematice přepravy cestujícího v j-městě např. tím, že objednají a zafinancují odpovídající navýšení provozních výkonů DPMB. Zastupitelé musí pochopit, že „šetřením“ na úkor Dopravním podniku (DP), ohrozí další fungování IDS JMK. Již dnes, často organizátory zdůrazňovaný a vyzdvihovaný ukazatel kvality systému „jediný cestovní doklad“ ztrácí svůj původní glanc

Závěr:

 • Případ DPMB, stojícího mezi skřípajícími mlýnskými koly, ukazuje, jak může dopadnout přebírání zahraničních modelů, když chybí odbornost, zkušenosti a především měšec plný zlaťáků. Pravděpodobnost, že další podobné kauzy budou následovat je velká. Důvodem může být i ukvapenost a stádovost, s jakou KRAJE-MĚSTA v roce 2004, zaváděla IDS. Pouze opakuji: IDS jsou v současné době nejnákladnější formou přepravy osob
 • Občas se mi zdá, že město Brno není zahlceno jen IAD, ale i nekompetentními a nezpůsobilými odborníky – úředníky, okupujícími významné posty na KRAJI – MĚSTĚ. Zahleděni do vzdálené budoucnosti (nic je to nestojí a nic tím nepokazí), dnešní krutou realitu nevnímají (nechtějí vnímat?) a proto ji ani neřeší (nechtějí nebo neumí řešit?).
 • Klademe-li si otázku, kde jsou příčiny neutěšeného stavu VOD v JmKr – Brně, nemusíme pro odpověď chodit daleko. Měřeno terminologií dopravní nehodovosti, jedná se o ukázkové selhání „lidského faktoru“ po stránce politické, odborné, organizační a řídící. Černého Petra zcela jednoznačně a pevně drží úředníci na ose KRAJ / MĚSTO / KOORDINÁTOR – odbornost žádná, spolupráce mizerná, vize rozdílné. Výsledkem je potom havarijní stav veřejné služby v regionech a krachující MHD v j-městě. IDS JMK, v současné podobě, příměstského, ale ani městského cestujícího ničím “neoslovil”. Důvodem může být i fakt, že “dělat” veřejnou službu bez veřejnosti, zvláště když si tuto službu “draze” platí, je nesmysl. Opět se potvrzuje, že úřednické (krajské-městské) zasahování do životů jednotlivců a do tržního prostředí není v žádném případě projevem racionality, nýbrž projevem naprostého nepochopení povahy a funkce rozumu v lidském životě. KRAJ – MĚSTO chtějí rozhodovat za lidi tam, kde by si jedinci měli vystačit sami

Sečteno,podtrženo:

 • Jedinou jistotou pohodlného, jednoduchého a nezávislého cestování v JmKr-Brně zůstává vlastní osobní vozidlo
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.5/5 (7 votes cast)
Integrovaná doprava a jádrové město, 2.5 out of 5 based on 7 ratings
Share


Autor:


25 komentářů

 • Napsal Vozka, 9. 11. 2009 @ 4:47

  Docela zajímavé téma anejen pro JM kraj, ale pro celou republiku, protože jak jraj, tak republika nemá žádnou (tedy kloudnou, rozumnoou a odborně postavenou dopravní politiku). na druhé straně bych já zas tak JM kraj nekritizoval, protože se něco pokiusil vytvořit a já jako častý návštěvní kraje i Brna zase mnoho věcí oceňuji.
  Prioritu železnice i jako páteře a to i v podobě regionálních tatrtí považuji za ne zpocbynitelnou a důsledně a kvalitně , samozřejmě, napojenou na silniční doplňkovou dopravu. Současně však musí existovat promyšlený systém doipl%nujících linek tam, kde vlak (třeba zatím) není. k tomu všemu však také potřebuji kvalitní koejovou síť, jenže co naděláme, když modernizace a investice většinou šly do železnice tak v 19. století. nechytejte mne za slovo třeba např. koridory, které jsou nové, jsou jen lepší údržbou, nikoliv kvalitní modernizací či novou výstavbou. Čili namísto do silnic už dávno měly směřovat investice do kolejového systému, neměly se rušit žádné lokální tarti, ale měly být upraveny tak, aby vyhovovaly dnešku a nadále uměly vytvořit systém. Schází budování přestupních uzlů – prakticky na úrovni hrana – hrana. pak totiž i ty přestupy budou vypadat jinak. Dále schází objektivní vyčíslení investičních i provozních nákladů u jednotlivých druhů doprav, pak i motivace u cestujících ve veřejné dopravě by byla jiná.
  Co se týče MHDv Brně, tak je tostejné jako kdekoliv jinde. město je přecpané auty a MHD je odstrčená někde vzadu. lidi nic nenutí MHD používat – MHD je přeplněná, drahá, nepohodlná, ustupuje i v provozu automobilové dopravě. Pro změnu se neděla skoro nikde nic – Praha je toho zářným příkladem.
  Že nejsou peníze není prav da. už jen ty milardy na odsuniutí nádraží, milardy na dálnice a komunikační systém svědčí o nadbytku peněz a ty samozřejmě pak nemohou jít už do veřejné dopravy. Moje zkušenosti s Brnem jsou takové, že tam už není k hnutí a naivita odopvědných, že to vyřeší dalšími sinicemi, tunely, obchvaty apod. je víc než naivní. tady musí být radikální změna v náhledu na dopravní systém, způsob života, únosnost z hlediska života i zdraví lidí. Ale kde to hledat, když všichni jezdí auty, co nejvíce ještě služebními a ceny chtějí mít pod náklady. No a samozřejmě tu jde o další závažnou věc, a to je nákladní doprava. ta prostě musí z krajiny, obydlených míst zmizet, nahradit se musí v nutných případech pouz obslužnou dopravou malými vozidly, elktorvozidly, tramvajemi, zdroje a cíledopravy musí z polí a volné krajiny do center položených na kolejích ( tím se využijí úplně i lokální tratě a mohou se i rozvíjet). cena silniční nákladní dopravy musí postupně narůstat tak, aby pokryla škody a náklady a aby dostatečně nutila k přechodu na jiný systém nebo na zmenšení potřeb dopravy- nebudeme si nalhávat, že značná část nákladní dopravy je zbytná.
  To juen jako pár bodů, kde vidím problémy. princip, který byl nastoeln je dle méhoh správný, ale juen polovičatý a schází mu investice, větší promyšlenost a jiný přístup k chápání života, únosnosti poměrů v krjianě a k životu lidí. prostě fyzikální apřírodní zákony nelze beztrestně porušovat. Mnoho se nám už začíná nevyplácet.

 • Napsal -FN-, 9. 11. 2009 @ 8:50

  Souhlasím s Vozkou, až na jednu věc, a tou je odstranění nákladní dopravy z měst v obecné rovině. Myslím, že přemísťování věcí bude vždy úzce souviset s lidskými sídly, a i když třeba (jak pevně doufám) dojde k návratu výroby blíže místu spotřeby, vždy zde nějaká doprava bude, a bude třeba i výhodné věci přemísťovat co nejblíže místu (s)potřeby po kolejích. Zde bych považoval naopak za žádoucí překladiště ze železnice na tramvaje či dodávky nevymísťovat příliš z měst, protože čím dále od nich budou, tím delší cesty budou podnikány dodávkami po městě, tím hůře se do překladiště bude zapojovat tramvaj, a výsledným efektem bude mnohem větší zatížení města jízdami buď dodávek, nebo osobních aut nucených jet pro zboží do skladu na okraji města. Příkladně nákladové nádraží Praha-Žižkov má dnes optimální polohu pro dodej větších zásilek – daly by se odtud rozvážet po celém městě jak tramvají, tak dodávkami, a to celkem rovnoměrně do všech směrů. Zároveň by kolem něj mohly vzniknout obchody pro lidi, kteří přijedou ve velké míře i městskou dopravou. Namísto toho se toto zázemí ruší a v plánu byly i takové absurdity, jako jeho náhrada jakýmsi logistickým centrem kdesi u Lysé nad Labem. Dovedete si představit, co by to ve výsledku znamenalo? Jízdu spousty silničních vozidel mezi přirozeným střediskem Prahou a Lysou nad Labem. Nákladní tramvaje odtud prakticky nemožné, nákupy vlakem možné, ale nepřitažlivé pro svou dlouhou dojížďku. Omezená možnost přepravy do Prahy jako vozové zásilky dále omezena poněkud nešťastným úplným vyloučením nákladní dopravy z pražských nádraží, přestože vyzvednutí zboží v mnohých z nich by umožnilo redukci potřeby silničního dovozu. Není sporu o tom, že zbytečné přepravy lze odstranit, nicméně i ty ostatní by měly být co nejúspornější, a to s dlouhým silničním převozem ze vzdálených překladišť jaksi není možné, a bude indukovat další potřebu silniční dopravy. A to bychom ve výsledku asi neradi…

 • Napsal Jiří Šusta, 9. 11. 2009 @ 11:26

  1. Nenechte se zmýlit: to, že Magistrát připravuje finačně náročné projekty, jakými jsou přestavba ŽUB, SJTD, VMO apod., ještě neznamená že na ně má peníze. On je totiž nemá! Spoléhá na různé fondy (SFDI, EU aj.).

  2. Provoz DPmB je dlouhodobě podfinacován a přitom jsou na něj kladeny stále větší nároky. Příkladem za všechny budiž všemi obdivovaná výstavba Univerzitního kampusu v Bohunicích (UKB). Nový areál vzniká na okraji města a je směsicí ploch komerčních, akademických, sportovních a zdravotnických. Je projektován pro 10 000 studentů + dalších pracovníků, nepočítaje v to stávající zaměstnance Fakultní nemocnice Bohunice a zákazníky nákupního střediska. V projektu UKB se ale nic nepsalo o řešení MHD (tu lanovku snad ani nemohli autoři myslet vážně). Už před výstavbou UKB bylo spojení FN Bohunice s městem prostřednictvím autobusů nevyhovující, protože tyto jsou trasovány významnými tepnami IAD a tudíž váznou v kongescích. Vzhledem k omezeným financím proto DPmB naháněl na UKB vozy, kde se dalo: končící noční služby, přejezdy trolejbusů… a stále to nestačí. Studenti jsou (a nadále budou, ani dostavba UKB na tom nic nezmění) nuceni přejíždět mezi univerzitními areály v centru města a UKB (k jejich “velké radosti”). Situaci komplikuje skutečnost, že na UKB není klasická poptávka po přepravě “ranní špička-dopolední sedlo-odpolední špička”. Místo toho jsou zde po celý den silné proudy cestujících v obou směrech (do centra a z centra), které v době začátků a konce přednášek sílí. UKB stále ještě není hotov a už přes rok jezdí vozy přeplněné.

  3. Co se postoje Magistrátu k MHD týče, asi nejlépe ho vyjádřil správce jeho autoparku (před lety v radničním zpravodaji o služebních autech pro radní): “Přece po nás nemůžete chtít, abychom se na jednání přes město trmáceli tramvají dvě hodiny?!”

 • Napsal Ing. Petr Panský, 9. 11. 2009 @ 12:11

  Dobrý den,
  zajímalo by mne, z jakého důvodu dává web, který se snaží působit zdáním odbornosti, prostor takovýmto nesmyslům. Oproti autorovi se pokusím vyvarovat silných slov a emotivních výlevů a přidržím se faktů.
  Hlavní myšlenkou článku, jak jsem ho pochopil, je konstatování, že za špatným vývojem v Jihomoravském kraji stojí nedostatečná odbornost zaměstnanců společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o. Mám osobní zkušenost z jednání s některými zaměstnanci dotyčné společnosti a na všech úrovních a ve všech oborech(od zaměstnanců dispečinku přes zaměstnance zodpovědné za dopravní řešení a ekonomy až po vedení společnosti) jsem narazil na velmi profesionální vystupování a nezvykle vysokou míru odbornosti a znalosti teoretických pouček i místních reálií, o kušenostech z praxe nemluvě.
  Autor dále tvrdí, že zavedení IDS JMK vyhnalo cestující z veřejné dopravy do osobních automobilů. Je sice pravda, že se zvyšování výkonů individuální dopravy na úkor veřejné nevyhnulo ani Jihomoravskému kraji, ale oproti ostatním oblastem ČR je území IDS JMK jedním z mála (ne-li jediným), kde dochází ke stabilnímu růstu počtu cestujících v hromadné dopravě (dle ročenky IDS JMK 2008 – podotýkám že čísla jsou sledována za každou etapu rozšíření zvlášť a každá etapa vkaždém roce dosahovala růstu – většinou 10 – 20%). Je tedy dle mého názou jediným systémem, který dokáže oslovit nové cestující a držet krok s rostoucími nároky na dopravu.
  Naprostým nesmyslem je rovněž kritizovat výstavbu přestupních uzlů, jak v IDS JMK probíhá. Oproti obdobným stavbám v jiných oblastech ČR, kde dochází často ke zhoršení dostupnosti veřejné dopravy (např. autobusové nádraží v Českých Budějovicích) jsou zde přestupy maximálně usnadněny a zatraktivněny. Rovněž si nemohu ze své zkušenosti stěžovat na nedostatčnou vybavenost přestupních uzlů. Dopravní informace i distribuce jízdného jsou zajištěny vzorně a infrastruktura typu občerstvení by díky krátkým přestupním dobám stejně nebyla využitelná. Osobně mi totiž vyhovuje lépe přestup během pěti minut bez možnosti občerstvení než přestup hodinový s možností dát si oběd (na ten si rád dojdu až v cíli cesty).
  Argumentace prašností, vibracemi a hlukem z veřejné dopravy je naprostou demagogií, pokud nejsou tyto porovnávány s ekologickou zátěží, kterou by produkovaly osobní automobily, pokud by byla obsluha veřejnou dopravou zrušena.
  V podobném duchu by bylo možné pokračovat dále a napadnout věcnými argumenty každé jednotlivé nepodložené tvrzení, které bylo v článku uvedeno. Předesílám, že nejsem zaměstnancem společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., ale v oboru se pohybuji (podílím se na organizaci jiného integrovaného dopravního systému). Vidím tedy, jak náročná je to činnost. Jsem proto velmi rozladěn, když kdokoliv bezdůvodně napadá a špiní dobré dílo někoho jiného. Cením si konstruktivní kritiky a věcné debaty, ale od pana inženýra Zemka přichází pouze nejasné výpady nepodložené fakty. Oproti omu mohu uvést, že všichni moji známí, kteří žijí na území IDS JMK (a v naprosté většině systém pravidelně užívají) i ti, kteří zmíněnou oblast navštívili zvenku, se shodují, že integrace jejich cesty výrazně zpříjemnila a zatraktivnila veřejnou dopravu.
  Závěrem bych se chtěl pozastavit nad kvalitou Dopravního webu jako takového. Vnímal jsem jeho založení jako snahu o poskytnutí nestranného zdroje odborně na výši pro profesionály z oboru veřejné dopravy i pro zájemce o dění v tomto oboru z řad veřejnosti. Ve výsledku však značné procento místních příspěvků poskytuje o dané problematice jen tendenční, zkreslený obraz, kde chtěné (z pohledu autora) je zveličováno a protiargumenty a nevyhovující fakta jsou potlačeny do pozadí nebo zamlčeny. Byť původcem tohoto stavu jsou bezpochyby jednotliví autoři, nemalou část viny nesou i administrátoři, kteří by měli působit v roli redakční rady a tendenční články doplňovat o chybějící informace a protiargumenty nebo jim vůbec nedávat možnost hlásat nepodložené nesmysly. Každý zde zveřejněný článek totiž ovlivňuje i obraz Dopravního webu v očích jeho čtenářů a pokud se opkovaně setkávám s faktem, že “mediální obraz” prezentovaný zde se ani zdaleka neshoduje s realitou, jak ji mohu v praxi pozorovat, dostává se v mých očích Dopravní web svou úrovní hluboko pod zprávy v celostátních denících. (Ty jsou totiž také plné věcných chyb – lze to však tolerovat vzhledem k tomu, že si nehrají na odbornost). Dopravní web tak v současnosti poskytuje minimální informační hodnotu a svou “odborností, nestranností a důvěryhodností” se velmi blíží čistokrevnému bulváru. Je to škoda, protože kvalitních informačních zdrojů (odborných zvláště) je u nás méně než šafránu na ledových pláních Antarktidy…

 • Napsal Tomáš Mykl, 9. 11. 2009 @ 12:43


  Stanovisko redakce

  To Ing. Panský: Vážený pane, žijeme v roce 2009, tedy již 20 let ve svobodném státě, kde je též Základní listinou lidských práv a svobod deklarována svoboda slova. Jinými slovy si toto můžete přečíst v zápatí článku. To, že u nás existují některé sekty, ať již náboženské, či odborně se tvářící, kteří tuto svobodu slova nepřipouští, ba dokonce často nepřipouští ani diskusi uvnitř sekty, natož vně s případnými oponenty, je věc, která je na pováženou. Dopravní web se touto cestou osobní šikany vůči některým názorům rozhodně nevydá.
  S pozdravem Tomáš Mykl, šéfredaktor Dopravního webu

 • Napsal -FN-, 9. 11. 2009 @ 14:29

  Rád bych také připojil svou dobrou zkušenost s IDS JMK. Nedávno jsme s kamarádem podnikli pěkný výlet podél řeky Oslavy, přičemž – kvůli nutnosti návratu do Jihlavy – jsme byli nuceni si pospíšit na dřívější vlak z Oslavan. Díky dobré nabídce spojení (bylo to v pracovní den) jsme neměli problém najít na poslední kus cesty spojení, bohužel jen nenavázání autobusového uzlu na vlakovou stanici trochu zamrzelo, ale stejně jsme chtěli Oslavany trochu projít (zavřený zámek zamrzel více). Mile překvapil i přímý vlak do Brna, ač pro naše účely byl zbytečný, byť první úsek by zasloužil zvýšení traťové rychlosti. Ćímž navazuji na výše uvedený stesk po účinnějších investicích do infrastruktury. Jinak spokojenost.

 • Napsal M_k, 9. 11. 2009 @ 14:43

  Ad stanovisko redakce: Mě by pane „šéfredaktore“ zajímala jiná věc. Pokud DW má redakci a šéfredaktora, jak je pak možné, že se na něm objevují články s vytrženými statěmi (které se – samozřejmě zcela náhodně, týkají oponentů pana šéfredaktora) a šéfredaktor na to reaguje prohlášenými, že o tom nic neví a za nic neodpovídá. To je pak redakce na dvě věci…)) A pak mi zajímá, proč mi šéfredaktor a další pseudonymové posledně seřvali za to, že jsem si dovolil na diskuzním fóru zveřejnit věcnou reportáž z cesty po trati (že byla jedna z těch pod správou DW je věc opět zcela náhodná). A podobných historek by s našlo více. Není pak prezentace DW jako svobodného média, na rozdíl od údajnou totalitou zasažených konkurentů, poněkud zavádějící??? O serióznosti nemluvě.

 • Napsal balik z panelaku, 9. 11. 2009 @ 16:24

  Zda redakce zverejni ci nezverejni nejaky blabol, je jeji volba. Pokud se D. web stavi jako otevreny web, musi zverejnit vse, co na nej jeho uzivatele vecpou, pokud redakce nedovoli neco vyvesit, pak je “cenzura a nesvoboda”. Volbou ctenare je tento blabol precist a pochopit, precist a nepochopit, neprecist (pak se neni nutne zatezovat s chapanim, ono to stejne u blabolu nejde) nebo se projevit v diskuzi pod blabolem jako negramotny idiot… Coz je mimochodem taky jeden z prinosu demokracie, protoze magory je poznat po nekolika pismenech. Utoky na spravce systemu jsou v teto souvislosti a) mimo keramiku, b)
  podpasovka autorovi clanku. Vypadnete na iDnes, nebo novinky.cz, tam je mista pro grafomansky lidsky odpad dost.

  Jinak autor clanku ma u jednoho naprosto postradatelneho autobusaka male, totalne nevyznamne plus – dovolil si jit proti vseobecnemu nazoru dopravnich takyodborniku a kurvilu, ze IDS JMK je to nej… Tady je prave pekne videt, jak je plosna integrace v ramci kraje obtizna a v mnoha mistech vytrzena z kontextu. Bohuzel dopravni hujeri nevidi a neslysi poznatky z praxe (kterou nikdy neprovozovali, protoze by museli obetovat pohodli kancelarskych zidli, a vuci jejim predstavitelum, tj. nam, ridicum, musi projevovat svou nadrazenost ve firemni hierarchii), takze se tyhle nefunkcni nesmysly neustale opakuji… V tomhle pripade ale nefunguje princip 100krat vyrcene lzi, ktera se stava pravdou, zivot se takhle ochcat neda.

 • Napsal Happy, 9. 11. 2009 @ 19:25

  Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Pochopil bych kritiku laxních krajů, ale kritizovat něco, co se dá považovat za nejlepší a nejpoužitelnějších IDS v ČR, to je fakt síla. Ono totiž není nic dokonalé a na všem se dají najít chyby. Spíš bych to chápal jako výkřik do tmy. I kdyby nic tak se JMK alespoň zbavil požeroutů peněz a vzduchovozičů typu morkoviček, tovačovek a dalších super relací.

 • Napsal Stanislav Domanský, 9. 11. 2009 @ 20:47

  Happy: Kraj se zbavil vzduchovozičů typu morkoviček, tovačovek a dalších super relací? Nepletete náhodou koše s baňama? Jednak každá železniční trať je specifická a nelze na ni mít jednotný metr. Za druhé znal jste Morkovičku nebo Tovačovku za pravidelného provozu a všechny místní poměry?

 • Napsal Stanislav Domanský, 9. 11. 2009 @ 20:48

  Jinak je mi ale IDS JMK spíše sympatická, má to nějakou hlavu a patu, což v jiných spících krajích zatím chybí…

 • Napsal Jan Slavík, 10. 11. 2009 @ 0:23

  Nesleduji ani povrchně mnoho diskusních fór, a už vůbec nemám ve zvyku se aktivně zapojovat do (většinou přihlouplých a vulgárních) debat na nich, ale tentokrát nemohu neudělat výjimku.
  Že je úroveň “Dopravního webu” kolísavá a spíše klesající, je smutné, ale že jeden choromyslný blábol jedince “ukřivděného” tím, že mu KORDIS zrušil rychlíkové autobusy z Hodonína do Brna a zpět vydráždí tolik “komentátorů” k nesoudným reakcím, to nesvědčí o tom, že by si zasloužili, aby “Dopravní web” vůbec nějaké kvalitní texty zveřejňoval, protože jich nejsou hodni.
  Vůči IDS JMK mám mnoho výhrad a vůči některým ze zaměstnanců KORDISu také – některým arogance rozhodně úplně cizí není, ale vůbec se nedivím, pokud by děsivé výlevy takového typu, jaký předvedl (nikoli poprvé) autor zlobného žvástu a který se “Dopravní web” odhodlal publikovat, “stavidla” jakékoli arogance uvolnily v míře nebývalé. Rozhodně nejsem zastáncem těch, kdo adorují IDS JMK jako (podle nich) “nejdokonalejší IDS v ČR” – z principu zatím odmítám srovnávání toho, co je v ČR za IDS vydáváno, protože dokonalé z toho není a ještě dlouho nebude ani zdaleka nic a každý IDS vznikl a funguje v jiných podmínkách: jakékoli srovnávání nesrovnatelného bude proto vždy “kulhat”. IDS JMK má stále ještě mnoho chyb a nedokonalostí, ale mnoho z jejich původně mnohem většího počtu bylo již odstraněno a na zaměstnancích KORDISu je velmi sympatické právě to, že se snaží, a že svoji práci dělají se zájmem a často bez ohledu na čas věnovaný jí i nad rámec pracovní doby. Hloupé výroky autora textu, který přitom ke svému jménu přidává vysokoškolský titul získaný bůhvíkde, na adresu skutečných dopravních inženýrů (jímž se já oprávněně cítím být) považuji navíc za hrubou urážku všech osob tohoto stavu, a to bez ohledu na lokalitu, kde působí či žijí: nehodlám spekulovat, co autora k jeho impertinencím vedlo, ale ve shodě s Ing. Petrem Panským potvrzuji, že dopravní inženýři z KORDISu jsou (na rozdíl od autora textu) skutečnými dopravními odborníky také podle mých osobních zkušeností. Tím se dostávám k závěrečnému konstatování, že až na zanedbatelné výhrady zcela souhlasím s komentářem Ing. Panského a klidně bych se pod něj spolupodepsal. A úplně na závěr vyjadřuji hlubokou lítost nad přístupem vyjádřeným ve “stanovisku redakce”, které “Dopravní web” zdegradovalo hluboko pod úroveň nejbulvárnějších českých internetových portálů nejen “odborných”, ale i “veřejných žump” typu “aktualne.cz” apod.

 • Napsal Vozka, 10. 11. 2009 @ 4:14

  K FN: To snad je nedorozumění, vždyť já právě jsem pro otoéž, tedy tu nákladní dopravu ve městech právě dostat co nejlbíž k místu spotřeby po kolejích a stejně tak jsem proti rušení nákl. nádraží Žižkov, Vršovice, Smíchov, za vhodné považuji i Dej vice, Veleslavín, Bubny, výrazně více by se měla využívat Ruzyně atp. takže jestli jsem to napsal nsrozumitelně, omlouvámse.

 • Napsal Jakub Oulický, 10. 11. 2009 @ 10:51

  Já mám s IDS JMK velmi dobré zkušenosti, takže nechápu o čem tento článek je.

 • Napsal -FN-, 10. 11. 2009 @ 13:38

  Vozka: Tak to mě též mrzí, chytil jsem se části věty ve smyslu “nákladní doprava musí zmizet (…) z obydlených oblastí”. Těší mě, že se shodneme. (I když to tematicky bylo mimo článek, za což se omlouvám ostatním :).)

  Happy: Myslím, že právě to ořezání tratí není na IDS JMK to nejlepší, byť za daného stavu věcí se s tím těžko dá dělat mnoho jiného. Nicméně pokud by některé spoje vycházející z Kojetína vycházely již z Tovačova, spoje z Olomouce pokračovaly z Nezamyslic do Morkovic, a vše navazovalo na ostatní (i autobusové) spoje, možná bychom byli překvapeni. Říkám možná, protože to tam moc neznám, jen vycházím z podobných zkušeností odjinud.

 • Napsal Michal Pavlík, 10. 11. 2009 @ 20:39

  S článkem nesouhlasím. V Brně jsem několikrát na delší dobu byl a věřte, že díky IDS má okolí Brna jednu z nejlepších dopravních obslužností v ČR. Pokud má autor nějaké problémy, ať si zajede jinam a pozná…

 • Napsal Vozka, 11. 11. 2009 @ 3:17

  K FN: Mám takový dojem, že bychom si rozuměli a jsem rád , že občas najdu někoho, s kým se shodnu v názorech – aspoň trochu. Totiž k tomu rušení tratí v JMK ( anejen zde). Nejsem přítel rušení kolejových tras, ale jejich přestavby a úprav, které by vyhovovaly -tedy především směrpové úpravy, vyšší rychlost nové zastávlky nebo situování zastávek místům bydlení, zdrojů a cílů nákladní dopravy apod. Dostavb atratí, aby něco spojovaly a další. A právě u té Morkovické i Tovačovské trati by perpsktiva byla, ovšem pro ty, kteří se shlédli v miliardách investic do silnic je absurdní představa, že by do železnice měly jít podobné sumy. Přitom zapomínají, že bychom všichni ušetřili na mnoha místech lidksé činnosti. Baťa nebyl tak hloupý, když uvažoval o nové spojnici od Třebové právě přes Prostrějov – Tovačov na Zlín a Slovensko. Kupodivu toto porpojení přes dost velká sídla i rekreační oblasti docela schází. A mi nimálně by si spojení zasloužil Tovačov s Prostějovem a to využití by vypadalo v celé oblasti hned jinak. Celé by to pak doplnily návazné autobusy do míst mimo železnici. Přitom investičně nijak náročné.
  Morkovická trať – její zrušení je pro mne nepochopitelné, protože šlo o napojení oblasti na Olomouc – Prostějov a dál na sever Moravy a dále na Brno, dále propojení na Zborovice a kroměříž a když si popustíme fantazii, tak na druhý směr na Koryčany- Brno a jih Moravy atd. A hnd je tu páteřní trasa< na které jsou významná centra, která se mohou i šetrně ke krji ě rozvíjet, stejně jako služby a průmysl, zemědělství. Nechápu, že dodnes takové koncepce nejsou na stole, zatímco šílenství s buodvání dálnic pomalu do každé vesnice se roztrhl pytel, aniž by někdo skutečně doložil efektivitu a bezpečnost těchto investic. Nikde se neřeší spojení Brna na Z nojmo, ale snahy o zrušení osobní dopravy po železnici až po zrušení tratí je víc než dost. když ještě popustíme uzdu fantazii, tak proč by SŽDC či ČD nemohly samy na své náklady dostavět a opravit trať z Hevlína do Rakouska a sami ji také provozovat za naše koruny. Bylo by to snad nevyužité za takových podmíenk? Proč by se pak nedala přesunout nákladní doprav na tuto trasu namísto posilnicích? nebo je obava, že by pak dálnice do Rakouska nemusela být využitá, zvlášť při objektivitě nákladů, škod z dopravy započítaných do cen:?

  No a teď jsem určitě přivedl k infarktu řadu čtenářů tohoto webu. Ale stále se domnívám, že tyto úvahy nejsou o nic horší než to betonování ČR za každou cenu, ke už není kde bydlet ani kde chodit a kde pečovatř o své zdraví je pomalu nemožné. Navíc řada těchto nápadů má počátky již v dávné minulosti a byly oprašovány i v nedávno miulých dobách. jen se na ně nějak nedostaly peníze, zatímco na nta autíčka se sypaly jako přívalový déšť. Čili není to jen v osobních zájmech a osobním prospěchu? Neschází nějaké skutečně objektivní vyhodnocování projektů, zaměrů?

 • Napsal Aleš Peřina, 11. 11. 2009 @ 8:42

  Nejsem odborníkem v oblasti veřejné dopravy. Snad fanouškem oboru. Ale ještě něco maličko víc: již řadu let dojíždím za prací do jádrového města Brna. Zrušení přímého autobusového spojení osobně snáším s nelibostí a to takovou, že jsem jeden z těch, který na individuální dopravu přesedlal. Třebaže je dražší – nepočítejme jenom benzín, ale i další provozní náklady. Opravdu nevím, jak velká skupina je “přeběhlíků”, ke které se už počítám také. Podle mého názoru tvrdím, že pro cestující z obcí, které zrovna neleží na nějaké páteřní autobusové nebo železniční lince IDS JMK se situce spíše zhoršila: nechci záměrně poškozovat žádný subjekt cestou tohoto diskusního fóra, tak alespoň obecně: linkou X jedu do přestupního uzlu na linku Y, která je natolik přeplněna cestujícími z jiných směrů, že o komfortu, který bych si představoval u linek regionálního charakteru se často nedá mluvit. A k tomu stresy, když se linka X z provozních důvodů zpozdí (náledí, spadlé stromy, dopravní nehoda ne cestě). A ještě něco, jsem v produktivním věku a umím si informace vyhledat a pracovat s nimi. Osobně znám pár starších spoluobčanů, kteří před zavedením IDS neměli probém dojet k lékaři do jádrového města. Dnes říkají spíše opak.
  Omlouvám se, pokud jsem kohokoliv napadl, ale využívám své možnosti sdělit jen a jen svůj vlastní názor.

 • Napsal Michal, 11. 11. 2009 @ 14:57

  … podle “článku” mám pocit že žiju v jiným JM kraji a pro cesty do Brna a kraji používám jiný systém IDS JMK ?? Realita růžová není, ale Váš popis není taky reálný!

 • Napsal Honza, 11. 11. 2009 @ 16:09

  Přestupy jaou samozřejmě nepopulární a v každém systému je jistě třeba omezovat je na minimum = snažit se linky trasovat tak, aby vyhovovaly přesunům nejsilnějších přepravních proudům bez přestupů. Finanční prostředky, které je společnost v ČR schopna vynakládat na veřejnou dopravu, nejsou velké, a tak je třeba s nimi hospodařit ku prospěchu maxima občanů: z toho, co jsem při svých řídkých návštěvách Jihomoravského kraje stihl vypozorovat, jsem přesvědčen, že kdyby IDS JMK nebyl nastaven tak, jak zatím nastaven je (byť i to je zatím stále velmi nedokonalé), nikdy by VHD nenabízela při vynaložení stávajících prostředků tolik použitelných spojení, jaké nyní nabízí. Vyřešit optimálně organizaci VHD v plošně velmi rozlehlém území, jaké pokrývá IDS JMK, je pochopitelně velmi složitým úkolem, ale jem přesvědčen, že zaměstnanci KORDISu jsou schopni a ochotni jednat o námětech uživatelů systému, pokud budou podloženy použitelnými návrhy řešení, které nebudou vyžadovat významnější zvýšení dosavadních nákladů či nárůst potřeby vozidel a provozního personálu. Svádět přechod na IAD na (cituji) “… stresy, když se linka X z provozních důvodů zpozdí (náledí, spadlé stromy, dopravní nehoda ne cestě) …” mi přijde v době, kdy každý v tomto státu má minimálně dva mobilní telefony a v IDS JMK existuje funkční a fungující “systémový” dispečerský aparát, dost zavádějící: řádná praktická funkce takto vybaveného systému totiž závisí především na jeho “obsluze”, a pokud někdo chce tvrdit, že systém funguje špatně, pak tím de facto tvrdí, že špatně pracuje jeho obsluha – ergo špatně pracují Jihomoravané, a to by si měli vyřešit sami mezi sebou přímo, tedy podáváním podnětů vedení KORDISu a nikoli prostřednictvím médií …

 • Napsal MatejBA, 11. 11. 2009 @ 18:21

  budte radi, ze to u vas je tak, ako to je – u nas neni este ani BID (integrovana doprava) a vozidla sa rozpadaju pod nosom 🙂

 • Napsal Zemek Antonín, 12. 11. 2009 @ 22:38

  Komentáře k článku: INTEGROVANÁ DOPRAVA A JÁDROVÉ MĚSTO

  Na úvod dík všem, co zaregistrovali můj mírně kontroverzní text a reagovali na něj. Jsem zcela spokojen s dosažením cca 280 vstupy + 13 příspěvky za 24 hod od zveřejnění. Dále jen několik poznámek k příspěvkům:

  – za léta psaní textů jsem získal důležitý poznatek. Tam, kde chybí věcné a hmatatelné argumenty, pisatelé příspěvku hrubě a bezdůvodně útočí na tisk a elektronická média (s  útoky na autory textů se počítá). Tak tak hle pánové pisatelé ne. Kde berete tu drzost a odvahu, rozhodovat co se (ne) zveřejní? S cenzurou nepohodlných textů jsme skončili, tuším, před cca 20-ti lety. Mám pocit, že s neopodstatněnou kritikou úrovně DW, většinou přichází pomalejší a jednodušší čtenáři. Normálně přemýšlející člověk, kterému se médium nezamlouvá, tak ho neotevírá a trapně nefilozofuje

  – odborníci, kteří nerozlišují mezi regulérním územím IDS a územním zaintegrovaným slepencem a nerespektují zavedená „pravidla hry“, již dopředu devalvují svoji odbornost. Předpokládal bych, že současní architekti IDS, když už si pozorně nepročtou SBORNÍK „ IDS v podmínkách krajského zřízení „ alespoň materiál prolistují a získají tak prvotní, základní informace o zavádění IDS. Autorem sborníku je CS- PROJECT, spol. s r.o., vydaný 21.listopadu 2000 (členem kolektivu je i zakladatel a tvůrce PID v hl. městě Praze)

  – souhlasím, že i po třech desetiletích ve stavu dopravních inženýru, se má člověk stále co učit. Proto obdivuji současné, věkově mladší odborníky, jak vše vědí, všemu rozumí a nemají výčitky svědomí, když nutí, zcela zbytečně, přestupovat a cpát do vlaků i handicapované spoluobčany, seniory a školáky

  – další početnou skupinou cestujích, kterou “odborníci” nekompromisně postavili mimo, jsou spoluobčané, kteří nemají, z různých důvodů, přístup k internetu a informace pořizují, kde se dá. Pro ně musí být cestování doslova horor. Nevědí, kdy co jede (JŘ se mění každou chvíli), nevědí kolik projedou zón, kde mají přesedat, z kterého peronu mohou dále pokračovat v jízdě atd

  – subjektivní pocity pisatelů příspěvků o odbornosti prac. KOO nijak nezlepší tvrdou realitu, to martyrium cestování v Jmkr – Městě

  – abychom nemluvili jen o KOO připomeňme i zřizovatele KRAJ – MĚSTO. Jejich zastupitelstva vykazují evidentní nezájem a lhostejnost o veřejnou službu. Z „klidu“ je nevyruší ani provozně stagnující DPMB, v jehož představenstvu někteří zasedají, o nedořešené obsluze Univerzitního kampusu v Bohunicích (UKB) bylo již zmiňováno v příspěvku. Asi se domnívají, že schválením problematické koncepce, jejich role skončila a s dalším nechť si „poradí“ DPMB s KOO. Jak je v tuzemsku dobrým zvykem, tak se zvýšenou aktivitou, volení konšelé, vyrukují až v předvečer komunálních voleb

  – neodmítám žádnou věcnou, konstruktivní a vyčerpávající debatu o veřejné osobní dopravě v JmKr. Je však pod moji úroveň reagovat na tvrzení, že připojení dalšího územního celku (např. Znojemska) k již zaintegrované části kraje dosáhneme růstu 10-20% nových cestujících. I laik pochopí, že se nejedná o nové cestující, ale o kmenové, kteří používali VOD i před zavedením IDS.
  Novým cestujícím rozumím cestující nad rámec cestujících kmenových. Jsou tři varianty: 100% kmenových cest. (zůstává i po zavedení IDS); 100% – x % (odešlo x% po zavedení IDS); 100% + y% (IDS přilákal y% nových cest.). Takže pánové, kteří se oprávněně cítíte dopravními inženýry, která varianta „náleží“ k IDS JMK? Celkový počet kmenových cestujících stanovíme velmi jednoduše. Z materiálů předaných z OKRESŮ na KRAJ, součtem za všechny okresy v kraji, určíme cca počet kmenových – pravidelných cestujících v kraji, a můžeme porovnávat s dnešním stavem

  – jednorázové, časově nelimitované výlety nejsou měřítkem kvality a komfortu systému. Rozhodujícím a směrodatným kritériem jsou pocity pravidelného cestujícího, každodenně přestupujícího do přeplněné MHD resp. pobíhajícího po peróně při hledání správného vlaku

  – podle mých informací je „Ročenka IDS JMK 2008“ neveřejná. Proč? Oficiální důvody nejsou známy. Infovakuum přesně odpovídá stylu KOO. Např.na stránkách DPMB visí Výroční zprávy z let 1998 – 2008. Na stránkách KOO nenajdeme nic, co by dokládalo jedinečnost systému a skvělé přepravní hodnoty

  – nechci spekulovat, ale jestliže „ROČENKA“ uvádí nárůst 10-20% nových cestujících v systému po každé etapě rozšíření (viz. jeden z příspěvků), přičemž se jedná o 10-20% kmenových cestujících, je to na pováženou. Řekl bych, že šikovné čarování se slovíčky „nový – kmenový„ vysvětluje, proč je ROČENKA neveřejná. Nárůst 10-20% nových cestujících nebyl zaznamenán ani u žádného funkčního ID-systému v celé EU. Nevadí mi, že pisatel příspěvku, Ing. Petr Panský skočil tzv. „na špek“, vadí mi ovšem, že bludy rozšiřuje dál. V policejní hantýrce se tomu říká „šíření poplašných zpráv”

  – připadá mi zvláštní, že oslavné ódy na systém zaznívají pouze z jedné strany a objednaných “roztleskávačů“. Velmi postrádám hlas zapojených dopravců o tom, jak se jim podniká v systému, řízeném skutečnými dopravními odborníky

  – jsou-li ojedinělé výkřiky typu „kdo chce psa bítí – nápadání a špinění dobrého díla“ jedinými argumenty oponentury, má zveřejnění textu význam a smysl. I podle narůstajícího počtu vstupů na webu, je zřejmé, že téma je stále živé a aktuální

  – pro lepší pochopení problematiky veřejné služby v JmKr doporučuji pravidelné čtení Regionální mutace| Mladá fronta DNES, Brněnský deník . Jsou plné názorů starostů obcí, obsluhovaných IDS JMK. Prostě neocenitelný zdroj informací, znějící ve shodném tónu. Přeprava jako před 50-ti lety, na kterou ještě musíme přispívat z „prázdné“ obecní kasy

 • Napsal balik z panelaku, 13. 11. 2009 @ 17:50

  Sbornik “IDS v podminkach krajskeho zrizeni” je bohuzel prilis obecny akademicky blabol, ktery nerespektuje zakladni pozadavky na skutecnou a funkcni dopravni integraci. Ta totiz nevychazi ze zadne teorie, kterou muze soucasny instantni odbornik na dopravu, jako je viditelne napr. ing. Pansky, vstrebat studiem na vysoke skole. Zakladem je vzdy studium praktickych projevu lidske mobility v danem uzemi, coz se jen tezko zjistuje z neprosezene kancelarske zidle nebo sebelepsimi excelskymi tabulkami.
  Mozna si vsimnete, ze pouzivam slovo “mobilita”, nikoli pseudoodborniky oblibeny termin “prepravni proudy”. V tom je zakladni rozdil, mobilita je pozadavek nebo primo poptavka po prepravni sluzbe, kdezto prepravni proud je uz realizace prepravy. Az vyhodnocenim mobility ziskate teoreticke prepravni proudy. Vubec nejhorsim zdrojem dat je sledovani jednoho druhu prepravnich proudu (od dopravcu jsou snadno k dispozici predem predzvykana cisla z odbavovacich systemu) a ignorace ostatnich (protoze pri jejich ziskavani se musi vynalozit jista intelektualni namaha), coz se bez vyjimky v Cesku dela vsude.
  Vlastne cele pojeti dopravni integrace v CR je prapodivne a neusporadane, casto taky pekne zmatene. Cilem IDS ma byt spoluprace dopravnich oboru, dopravnich firem, instituci samospravy a obcanstva. Vsechny dopravni prostredky jsou zadouci, zadny nelze z integrace vytesnit ve prospech jineho (tedy nezastupitelnym i neopomenutelnym prvkem IDS jsou autickari!). Cilem je vyvazeni vsech prvku IDS v zajemny soulad a spolupraci, z cehoz plyne, ze integrace nesmi byt vynucena, hlavne ne shora. To je problem i IDS JMK a KORDISu, at v nem sedi sebelepsi odbornici se sebelepsimi zamery a vzdelanim. Vynucena plosna integrace nikdy nebude fungovat a postupne sebe sama sezere, o tom uz se presvedcili i na Zapade.

 • Napsal Vozka, 16. 11. 2009 @ 3:48

  Já bych přidal jen pár poznámek. Co mně schází – a nejen v JMk – je dokonalý a bezprostřední přestup – tredy pokud možno, hrana- hrana. jako příklad jen uvedu autobusové nádraží a vlakové v Blansku. To není vhodné. prostě ideální by bylo předjetí autobusu přímo před chod na nádraží. Samozřejmě že ihned uslyším námitku, že to tam prostorově nejde a pod. Nesouhlasím, protože již při stavbě koridoru, stavbě autobusového nádraží se na takové věci mělo pamatovat a ne šetřit, kde se nemá. pokud jsou desítky milard na sil niční stavby, pak musí být pár desítek milionů na třeba posunutí nástupišť vlaku a jejich napojení na autobusák, výstavbs nové společné budovy pro valk i bus, zajištění přístupové komunikace pro busy k nádraží a možnost jejich projetí a vyjetí z tohoto prostoru a nakonec třeba i snbížení počtu linek autobusů tak, že jich bude pár, ale přitom budou zajišťovat obsluhu všech přilehlých obcí, takže se nejen zvýší vytíženost, mohou se zkrátit intervaly a snadněji se vejdou před nádraží atd.
  Dále mně schází dostatečně promyšlený systém třangenciálních linek, které by promyšleně navážely lidičky na linky radiální. Že je ekonomicky nemyslitelné dělat radiální linky ze všch obcí třeba přímo do Brna je snad jasné. jde ale o to, aby ty busy byly rychle a pohodlně u vlaků, aby jezdily často každý den.
  A dále je to otázka kvality tratí. Málo se modernizuje, upravuje, raději se ruší. Pak se nelze divit, že obliba není. No adále, co tu je špatně je to, že vlaky jezdí plné a to je ještě snaha dohnat ČD k větším úsprám, takže krácení souprav, případně rušení spojů a tratí. A to je cesta velmi špatná. Opak by měl následovat a penízky hledat naopak v silné podpoře silniční dopravy, která svými náklady a škodami má na svědomí vyhazování peněz v této zemi mírou vrchovatou. Tím narážím i na předchozího diskutujícího na to, že sem patří i autáčka. Ano, ale jen v nezbytné míře, pokiud chceme být zdraví, nechceme se ekonomicky zničit, pokud chceme funkční krajinu. A pak to musí nahradit vysoce kvaitní hromadná doprava, kam musí jít peníze nejvíc a nesmí být uní strach až z přímo nadstandartní kvality, samozřejmostí musí být jak vysoká rychlost, vysoká četnmost spojů, jednoduché a rychlé přestupy, 1. řída i v osobních vlacích, luxusní vozidla jan na kolejích, tak u autobusů atd. No a samozřejmě dohled nad nepřizpůsobivými, nad vandaly, neplatiči atd., aby cstující měl vždy pocit, že je v bezpečí, že se mu nemůže nic stát atd. Tyto věci by mohly stačit na to, aby lidé rádi využívali veřejnou dopravu a nevadil jim IDS ani v JMk ani v republice. No ajako bonbonek to chce síťové jízdenky úpro ČR, kraje, regiony na všechny druhy veřejné dopravy, samozřejmě s výjimkou dálkových autobusových linek, které do takového systému nepatří a spíš ho rozbíjejí (pozn. na to přišli v jiných zemích, to nemám ze své hlavy, ale plně s tím souhlasím)

 • Napsal samir, 26. 12. 2009 @ 22:54

  IDS=bordel,který nebyl v dopravě ani v socialismu,když byly týdenní jízdenky pro pracující.Kde to jsme,aby si cestující určoval,kolik zaplatí,řekne tři zony,ale projede pět zon,vždyt kontrola pány z KORDISu nijak netiží.Kraj jim do jejich černé díry nasype dost peněz od nas,daňových poplatníků.Je tolik druhu jízdenek,řidiči se v nich nevyznají.Řídím autobus 22 let v ČSAD a kvůli hnusné IDS jsem odešel do jiného bývalého ČSAD na dálkovou a mám pokoj od panstva z KORDISu.Zdravím pana Zemka,a přeju konec IDS.Všem hezke svatky!

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*