Lis 09 2009

Integrovaná doprava a jádrové město

Čtyřkolejná trať elektrické dráhy v Brně

Čtyřkolejná trať elektrické dráhy v Brně

Idea, vybudovat v Jm kraji integrovaný systém, po vzoru zahraničí, měla šťávu a u odborné i laické veřejnosti se setkávala převážně se sympatiemi a podporou. Proti deklarovaným cílům (alternativa k IAD, ochrana životního prostředí) nevzešla žádná zásadní námitka či oponentura. Jisté pochybnosti o kvalitě a spolehlivosti preferovaného dopravce ČD, nebyly podle realizátorů důvodem, proč by systém nemohl dobře fungovat, pod dohledem a řízením fundovanými odborníky, navíc vybavenými dostatečnými (neomezenými ) pravomocemi.

Po období seznamovacím a předváděcím, ale i po období stabilizace funkcí a personálního obsazení na KRAJI a KOORDINÁTORA (KOO) se praktická stránka záměru začala “někde“ zadrhávat a nabírat směr, který nesignalizoval nic dobrého. Již první etapy integrace v JmKr, zcela zřetelně odkryly slabá – choulostivá místa schválené koncepce a způsob jejího zavádění. Např. jsou-li charakteristickými symboly zahraničních IDS dobrovolnost, regulérní zaintegrované uzemí, virtuální řízení systému, tak u IDS JMK jsou dominantními znaky arogance, diktát, vydírání a protekcionismus. I po stránce provozní zažila cest. veřejnost pořádný šok a překvapení. Z vůle odborně nezpůsobilých elitních politiků a nekompetentních úředníků se v JmKr začal instalovat systém, který postrádá logiku a je v rozporu s historickými tradicemi.

Regulérní území IDS se skládá ze dvou částí a to: vnitřní pásmo, tvořené jádrovým městem a z pásma vnějšího tvořeného regiony resp. regionálními městy, městysy a obcemi, zájmově a makroekonomicky provázanými s jádrovým městem.

I. Vnější pásmo IDS (regiony):

Problémy s přepravou jsou dostatečně známy: rozdrobit přirozené přímé BUS spojení, navýšit počet přestupů, prodloužit cestovní dobu, direktivně cpát cestující do vlaků a to i tam, kde to ani historicky, ale ani spádově nemá logiku. O množství nepřehledných tarifních zón resp. o komplikovaných systémech odbavování ani nemluvě. Vše uvedené má zásadní vliv na nárůstu IAD při jízdách v regionech a do jádrového města.

Přestupní terminály zřizované v katastrech menších měst – obcí. Negativními jevy této chaotické činnosti (nekonzultované s odborníky např. dopravními inženýry) je výrazné zhoršení dopravních poměrů a životního prostředí (ŽP) v daném místě. Na malé ploše přestupního terminálu (náves-náměstí-přednádražní prostor) dochází k velké koncentraci pěších (přestupující cestující), těžkých vozidel (BUSy) a také individůální osobní dopravy. Z přestupování otrávený cestující zde postrádá zázemí, pro obsluhující BUSy chybí odstavné ploch s možností otáčení a pro osobní vozidla, kterými se cestující dopravují např. k vlakovým spojům, chybí parkovací místa. ŽP je zatěžováno vibracemi, hlukem, prašností, exhalacemi vč. olejových skvrn na „zvlněné“ vozovce zastávkového pruhu (nevyhovující konstrukce vozovky)

II. Vnitřní pásmo IDS (jádrové město / j-město/):

Cestující z regionálních měst, městysů a obcí, bezprostředně sousedících s j-městem jsou naváženi BUSy k jeho hranicím, kde jsou nuceni přestoupit na MHD – konečné zast. MHD.(Od nahánění cestujících do vlaků bylo upuštěno, protože tito vidí kontury j-města z místa bydliště). Hranice města Brna ovšem „vymezují“ velké sídelní celky (např. Bohunice, Bystrc I-II, Řečkovice, Líšeň, Vinohrady). Navážení přím. cestujícího k hranicím j-města lze akceptovat za předpokladu, že nabídka MHD bude korespondovat se zvýšenou poptávkou. Nestalo se tak, již na konečné je tzv. „plný dům – prostředek MHD“. Proč se tak děje, dokládají provozně-ekonomické ukazatele MHD v letech 2004 – 2008:

DOPRAVNÍ VÝKONY V TIS. VOZKM : nárůst činí …….. 0,45%

PŘEPRAVNÍ VÝKONY V TIS. MÍSTKM: nárůst činí ……. 1,42% (DPMB nakoupil několik velkokapacitních prostředků MHD )

PŘEPRAVENÉ OSOBY V TIS. OSOB: nárůst činí …….. 8,32%

Disproporce mezi poptávku – nabídkou je zcela evidentní. Řečeno nadsázkou, příměstský cestující prakticky “vyhání” místního cestujícího z MHD k IAD. To, že experimentování s veřejnou službou v JmKr se nepovedlo, pociťuje zvláště samotné město Brno, kde dopravní situaci je natolik vážná, že i místní konšelé jsou zaskočeni a netuší jak svízelnou situaci řešit. Příklad za všechny:

Dne 17.07.2009 přinesl časopis TÝDEN informaci o připravované “VÝZVĚ” zastupitelů MMB , doporučující cest. veřejnosti, “….aby k cestování po městě častěji používali hromadnou dopravu, kolo nebo chodili pěšky“, protože provoz na silnicích v Brně v uplynulých letech citelně zhoustl a ve špičkách se na hlavních tazích pomalu popojíždí. ( uvedl zastupitel a předseda dopravní komise rady ).

Shrnuto:

  • přijetím a nainstalováním chybné koncepce byla totálně demontována funkční síť BUS-linek a lokálních železničních tratí v regionech
  • příčinu zahlcení j-města individuální automobilovou dopravou (IAD) hledejme v uvedených ukazatelích. Od zavedení ID-systému v roce 2004 neudělali zastupitelé MMB pro zkvalitnění MHD vůbec nic, Člověk nemusí být analytikem, aby si nespočítal, že s cestující veřejností ve městě “hrají” zastupitelé falešnou hru. Za daného stavu je “VYZVA” zastupitelstva pouhou nehoráznou drzostí, pokrytectvím a provokací.
  • osobně nestačím zírat, když jeden z pilířů IDS, měststská hromadná doprava, provozně “živoří” na úrovni r. 2004, zatímco zřizovatelé a garanti integrovaného systému, KRAJ-MĚSTO si libují v investicích do projektů typu přeložka ŽUB, visutá dráh jako spojnice starého a nového žel. nádraží a nově tzv. severojižní diametr nebo vyměnit “šalinkarty” za čipy. Podotýkám, že městská hromadná doprava (MHD) je jednou z nejdůležitějších funkcí města.
  • ABSURDISTÁN: časopis TÝDEN – používejte MHD; Regionální mutace| Mladá fronta DNES – DP mBrna v příštím roce dostane menší dotaci / provozní výkony budou sníženy / denní i noční intervaly budou prodlouženy; Brněnský deník – Podzemní dráha v Brně je možná. Jihomoravský kraj zadal zpracování studie k severojižnímu diametru. Diametr má řešit spojení mezi současným a plánovaným odsunutým nádražím. Brněnský deník: Kraj chce vyměnit ”šalinkarty” za čipy. Společnost Kordis chce nahradit klasické papírové předplatní jízdenky čipovými kartami. Projekt totiž podporují i krajští zastupitelé
  • Ze záplavy „ohromujících“ tiskových zpráv se ovšem nedozvíme, kdy už se zvolení konšelé!!!!!! začnou věnovat, na plný úvazek, stávající problematice přepravy cestujícího v j-městě např. tím, že objednají a zafinancují odpovídající navýšení provozních výkonů DPMB. Zastupitelé musí pochopit, že „šetřením“ na úkor Dopravním podniku (DP), ohrozí další fungování IDS JMK. Již dnes, často organizátory zdůrazňovaný a vyzdvihovaný ukazatel kvality systému „jediný cestovní doklad“ ztrácí svůj původní glanc

Závěr:

  • Případ DPMB, stojícího mezi skřípajícími mlýnskými koly, ukazuje, jak může dopadnout přebírání zahraničních modelů, když chybí odbornost, zkušenosti a především měšec plný zlaťáků. Pravděpodobnost, že další podobné kauzy budou následovat je velká. Důvodem může být i ukvapenost a stádovost, s jakou KRAJE-MĚSTA v roce 2004, zaváděla IDS. Pouze opakuji: IDS jsou v současné době nejnákladnější formou přepravy osob
  • Občas se mi zdá, že město Brno není zahlceno jen IAD, ale i nekompetentními a nezpůsobilými odborníky – úředníky, okupujícími významné posty na KRAJI – MĚSTĚ. Zahleděni do vzdálené budoucnosti (nic je to nestojí a nic tím nepokazí), dnešní krutou realitu nevnímají (nechtějí vnímat?) a proto ji ani neřeší (nechtějí nebo neumí řešit?).
  • Klademe-li si otázku, kde jsou příčiny neutěšeného stavu VOD v JmKr – Brně, nemusíme pro odpověď chodit daleko. Měřeno terminologií dopravní nehodovosti, jedná se o ukázkové selhání „lidského faktoru“ po stránce politické, odborné, organizační a řídící. Černého Petra zcela jednoznačně a pevně drží úředníci na ose KRAJ / MĚSTO / KOORDINÁTOR – odbornost žádná, spolupráce mizerná, vize rozdílné. Výsledkem je potom havarijní stav veřejné služby v regionech a krachující MHD v j-městě. IDS JMK, v současné podobě, příměstského, ale ani městského cestujícího ničím “neoslovil”. Důvodem může být i fakt, že “dělat” veřejnou službu bez veřejnosti, zvláště když si tuto službu “draze” platí, je nesmysl. Opět se potvrzuje, že úřednické (krajské-městské) zasahování do životů jednotlivců a do tržního prostředí není v žádném případě projevem racionality, nýbrž projevem naprostého nepochopení povahy a funkce rozumu v lidském životě. KRAJ – MĚSTO chtějí rozhodovat za lidi tam, kde by si jedinci měli vystačit sami

Sečteno,podtrženo:

  • Jedinou jistotou pohodlného, jednoduchého a nezávislého cestování v JmKr-Brně zůstává vlastní osobní vozidlo
Share

Můžete komentovat