8 531 přečtení
Lis 14 2010

Rušení tratí, už zase?

Vytrhané koleje ...

Není tomu tak dlouho, kdy vedle voleb nebyla snad v médiích na přetřesu jiná zpráva, než že se chystá zrušení až 63 tratí. Zprávy se lišily pouze v několika detailech, kdy v jednom periodiku je rušily České dráhy, v jiném sám ministr Bárta, ve třetím pan Šulc, a ve čtvrtém někdo úplně jiný. Samozřejmě také kolísal počet postižených tratí. O mnohých se dodnes píše, že to mají již zcela jistě za sebou, protože to řekl tisku ten či onen pán. Ale jaká byla vlastně pravda? Bylo to opravdu tak vážné nebo se jednalo jen o obrovskou mediální kachnu?

Kdy to začalo?

Snahy zrušit železnici se táhnou od nepaměti, v podstatě od doby, kdy se stala konkurencí silnice. Ale o historii v tomto článku nejde, jde nám o konkrétní začátek současné rušící kampaně. Opomineme tedy i první novodobou vlnu snah o rušení v 2. polovině 90. let za ministra Římana.

Aktuální plošné rušící tendence se dostaly na veřejnost začátkem roku 2010, kdy začal kolovat po internetu „uniklý“ elaborát Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) s pracovním názvem „Čím se zabývá SŽDC“. Tento dokument obsahoval z pohledu státního provozovatele dráhy výčet zbytečných tratí a byl doplněn podpůrnými argumenty pro likvidaci, mezi nimiž byly často zkopírovány i různé útržky z fandovských diskuzních fór. Kromě tratí s různou intenzitou provozu se zde nenápadně objevily i strategické spojky tratí, které sice nejsou projížděny pravidelnými osobními vlaky, ale v případě jakékoli mimořádnosti zajišťují funkčnost železniční sítě. Z hlediska nákladní dopravy nebyla otázka zbytnosti jakékoli tratě z tohoto lednového seznamu řešena v podstatě vůbec. Zmíněný dokument byl prakticky ihned po rozšíření na internetu ze strany SŽDC rázně dementován s odůvodněním, že v žádném případě její zaměstnanci nic takového nepřipravují. Mezi sedmou velmoc se tudíž nedostalo prakticky nic a pokud přeci jen dostalo, byly uniklé informace samozřejmě dementovány.

Druhou letošní etapou byl pracovní materiál Ministerstva dopravy za ministra Gustáva Slamečky, který mimo jiné vycházel z výše uvedeného elaborátu a s kterým jste mohli seznámit jak v tisku, tak v našem článku. V podstatě závěrem této etapy byl komentář ministra Slamečky a dalších zainteresovaných osob ve znění „vždyť se o ničem vůbec nejedná“…

Do třetice všeho dobrého a zlého se v srpnu tohoto roku začal velmi tvrdě projednávat náš starý známý seznam z počátku roku, avšak obratně převedený do excelovské tabulky, kde byla jako jediné hodnotící kriterium určena ekonomická výtěžnost poplatků za dopravní cestu s hranicí milion korun za rok 2009 u každé trati bez rozdílu délky. V tu chvíli se na indexu opravdu sešlo oněch zmíněných 63 tratí.

Postup do vyššího levelu …

Většina tratě 326 byla poškozena pouze takto. Stačilo dosypat trochu štěrku. Výraznější poškození bylo jen ve dvou krátkých úsecích

Mezitím mezi odbornou veřejnost pronikla informace, že byla zcela v tichosti zrušena trať 326 Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží, dokonce bez vědomí Armády ČR, která měla na trať připojenou vlečku, byť momentálně spoře využívanou. Souhlas však vydalo Ministerstvo obrany, takže vlastně všechno bylo v pořádku… Důvodem ke zrušení trati bylo negarantování dlouhodobé objednávky osobní dopravy Moravskoslezským krajem na trati poškozené povodní v roce 2009. O objednávce veřejné osobní dopravy jakýmkoli jiným subjektem, či o existenci nákladní dopravy zmínka zcela chybí. Účastníkem správního řízení nebyl ani jediný licencovaný drážní dopravce. Nicméně zajímavým faktem bylo, že již před nabytím právní moci Rozhodnutí o zrušení dráhy (v polovině září 2010), došlo v sprnu 2010 k demontování velké části železničního svršku z této trati. Demontován byl i na úsecích povodní vůbec nezasažených. Za poslední zajímavost správního řízení lze označit zdůvodnění zrušení dráhy v interních materiálech používající pasáže určitě čilou náhodou připomínající diskuzní příspěvky z jistého diskuzního serveru. Překvapivé bylo, že rušení tratě do Nového Jičína provázelo mediální ticho.

Mediální ticho ohledně faktického rušení tratí však netrvalo dlouho. Přesně v první den komunálních voleb bylo zahájeno správní řízení na zrušení dalších 5 tratí a o tři dny později byly přidány další dvě tratě. O další týden později uzavřely říjnovou „volební“ sérii správních řízení další 3 tratě. Paralelně s řízeními o zrušení tratí vedl Drážní úřad další řízení o zastavení dopravy na celkem 13 tratích. Vyjmenovávat jednotlivé tratě nemá smysl, jen dodejme, že se seznamy z větší části překrývají. Mezi tratěmi jsou sice takové, na něž již dlouho žádné kolo nevyjelo a popravdě nejspíš ani nevyjede, leč na většině tratí provoz stále existuje a na některých i dosti intenzivní, byť sezonního charakteru. Podstatné však je, že české právo souběh těchto řízení nějak nezná…

Tato smršť správních řízení byla pro mnohé podnikatele, kteří mají co do činění s železnicí takovým šokem, že se v médiích doslova rozpoutala informační lavina. Dokonce tak velká, že byla viditelná i přes právě probíhající, často velmi převratné, volby.

Diletantismus nebo záměr?

Údajným podkladem ke správním řízení byla stanoviska krajů, že provoz na té, či oné trati neobjednají. Tedy stejný postup, jako v případě již zmíněného zrušení trati do Nového Jičína, ačkoliv u mnohých tratí byla objednávána doprava financovaná z jiného balíčku na kterém ovšem chybí popisek „základní dopravní obslužnost“.

Například v Ústeckém kraji bylo stanovisko takové, že kraj na tratích zde určených ke zrušení, veřejnou dopravu neobjednává a ani s objednáváním v konceptu regionální dopravy dále nepočítá, zároveň ale upozorňuje na zájem a objednávky provozu obcí. Nelze přitom nechat bez povšimnutí skutečnost, že Ústecký kraj dotyčným obcím na onen provoz nemalou měrou finančně přispívá. Leč příspěvky na tento provoz má na starosti jiné oddělení krajského úřadu, než které dalo souhlasné stanovisko ministerstvu ke zrušení.

Lze říci „malá nepatrná chybička“, leč ta málem zavinila konec krajem velmi podporovaných a v jeho rozvojových plánech venkova zahrnutých projektů. Ale proč? Na první pohled náhlá triviální chyba, která ovšem ve skutečnosti ukazuje trend moderní doby. Každé oddělení úřadu, či společnosti, si hraje na svém písečku a není ochotno/schopno se domluvit na společném postupu a stanovisku, případně zaměstnanci protistrany mají asi zas problém pořádně přečíst a následně správně pochopit smysl vět.

Jdeme do finále!

Vyvrcholením všech snah o likvidaci tratí bylo nedávné zveřejnění jízdních řádů pro příští rok na internetových stránkách SŽDC. Zde tratě figurující ve správních řízeních o zrušení a zastavení provozu chybí. Někteří čtenáři kontaktovali redakci Dopravního webu, nezná-li příčinu tohoto stavu. Samotné nezveřejnění jízdních řádů mělo několik provedení. Některé tratě byly v seznamu, avšak bez jízdního řádu, některé byly uvedeny s poznámkou sezonní provoz a jiné v seznamu chyběly zcela. Po týdnu a několika zvídavých dotazech všímavých lidí se situace změnila a všechny dle nového názvosloví „sporné tratě“ prostě ze seznamu zmizely.

Jako odůvodnění má dle všeho sloužit odpověď SŽDC, kterou obdržel náš čtenář na dotaz ohledně různorodého provedení zveřejnění jízdních řádů „sporných tratí“:

Dobrý den,
trať Kadaň-Prunéřov – Kadaň předměstí je nově v jízdním řádu 2010/2011 označena jako trať 143 z důvodu návaznosti na hlavní trať 140.
Úsek Kadaň předměstí – Kaštice, resp. Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec patří mezi tratě určené ke správnímu řízení na zastavení drážní dopravy, resp. zrušení tratě.

S pozdravem
Ing. Miloš Houska
ředitel odboru jízdního řádu a kapacity dráhy

V případě dalších tratí jsme obdrželi reakci dvou dopravců, kteří si stěžují na SŽDC, neboť nebyl zveřejněn jimi zajišťovaný provoz na čtyřech „sporných tratích“.

Zajímavé však je, že ani jedna ze „sporných tratí“ doposud nebyla zrušena a ani na ní nebyla zastavena doprava. Přesto se v jízdním řádu neobjevily. To zejména pro provozy mimo „standardní objednávku ZDO“ činěnou kraji a ministerstvem dopravy představuje obrovskou komplikaci zejména v marketingu, neboť právě knižní jízdní řád a jeho elektronická podoba je jedním z vodítek různým cestovním agenturám, aby vůbec věděli, že v jejich zájmové oblasti vůbec existuje možnost využití železniční dopravy. Přitom zveřejnění těchto vlaků provozovateli dráhy nařizuje zákon, navíc na webu SŽDC je uveden jízdní řád jimi nespravovaných tratí, například úzkorozchodných Jindřichohradeckých místních drah.

V tomto duchu položila redakce dopravního webu otázku tiskovému mluvčímu SŽDC, Pavlu Hallovi. Díky dvěma urgencím se téměř po týdnu podařilo stanovisko získat.

Dobrý den,

trať 164 byla zkrácena po dohodě s Ústeckým krajem, protože na úsecích Kadaň předměstí – Kaštice a Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec nebyla pro jízdní řád 2010/2011 žádným dopravcem objednána vlaková osobní doprava.

Zároveň byl provozně aktivní úsek Kadaň – Prunéřov – Kadaň předměstí přečíslován na 143, aby byla lépe vystižena přestupní návaznost pro cestující (bude umístěna na vývěsném jízdním řádu společně s tratí 140).

Mezi zveřejněním nebo nezveřejněním tabulky tratě a jízdami vlaků sezónního provozu osobního dopravy nebo dokonce jízdami nákladních vlaků neexistuje absolutně žádná souvislost. Pokud v t.č. platném knižním JŘ je zveřejněna v inkriminovaných úsecích prázdná tabulka a v tzv. režimu ad-hoc dopravce JHMD, resp. v minimální míře i dopravci MBM a SŽV vlaky provozovaly, pak v případě jejich zájmu v příštím roce toto bude bezpochyby možné i nadále i bez té prázdné tabulky. Jiná situace by nastala, pouze v případě, pokud by příslušné správní orgány dle zákona o dráhách rozhodly o zastavení drážní dopravy, resp. o zrušení traťového úseku. Tuto skutečnost ovšem i v tomto případě zveřejnění či nezveřejnění prázdné tabulky nemůže nijak ovlivnit.

PS: Tabulka tratě 113 pro období 2010/2011 nebyla na Internetu SŽDC zveřejněna, byl tam sice dočasně odkaz, který však nebyl funkční. Souviselo to s prací odboru IT při vkládání dat. Dnes už číslo 113 v seznamu tratí není.

S pozdravem

Bc. Pavel Halla

Tiskový mluvčí
vedoucí oddělení komunikace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

Tel.: 222 335 209
Mobil: 725 346 246

Během těchto kroků a krůčků ohledně říjnového rušení tratí potichu z internetových stránek ministerstva dopravy zmizely vyhlášky o zahájení správních řízení ke zrušení tratí, ačkoliv ostatní vyhlášky na úřední desce ministerstva visí stále, i několik let nazpět. Snad tento snadno přehlédnutelný krok signalizuje, že ministerstvo přehodnotilo svůj postoj k rušení, protože na základě analýz stavu zjistilo, že opravdu nejde o slibované úspory za údržbu. Pokud by se tak skutečně stalo, Správa železniční dopravní cesty by byla společně s několika fanoušky z internetových diskuzí v boji za rušení tratí osamocena.

Co skutečně vedlo k celému letošnímu seriálu ohledně rušení tratí, který zpočátku skutečně připomínal pouze přerostlou kachnu, aby se nakonec stal vážnou hrozbou pro jednotlivé regiony a tratě, se můžeme nakonec jen dohadovat. Zda-li šlo „jen“ o jakousi poslušnost v rámci služební hierarchie na úřadech, nebo styl vedení „jednou jsem řekl, že to tak bude a cokoliv jiného projde jen přes mou mrtvolu“, či naprostý nezájem zaměstnance o svěřenou práci, je prostorem k dalšímu bádání…

Jedna z tratí nakonec bude zrušena určitě. Je jí nákladní trať Praha-Malešice - Praha-Žižkov. Slouží nákladní dopravě, aby kamiony nemusely zbytečně zatěžovat ulice ve městě. Jenže pozemky jsou cenné a nákladní doprava nikoho nezajímá.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (19 votes cast)
Rušení tratí, už zase?, 4.7 out of 5 based on 19 ratings
Share


Autor:


16 komentářů

 • Napsal Domažličák, 17. 11. 2010 @ 9:27

  Jen bych dodal k Žižkovu, že o jeho zrušení bylo rozhodnuto již před patnácti lety, kdy si významný developer proloboval své zájmy v prostoru nádraží. Za tu dobu se developerovi dostala do rukou většina předmětných pozemků a na fyzické zrušení tratě se čeká jen do doby, než developer bude chtít své zájmy realizovat. Zatím na to nemá peníze. A ani příští rok je mít nebude, takže příští rok trať ještě bude určitě existovat.

 • Napsal Pražan, 19. 11. 2010 @ 23:14

  Pokud jde o prostor “nákladového nádraží” Praha-Žižkov, domnívám se, že ani ti, kdo o jeho budoucí podobě budou s konečnou platností rozhodovat, stále ještě nemají úplně jasno v tom, co z jejich vizí se jim nakonec podaří prosadit: stále častěji se totiž v poslední době objevují nejen silné tlaky na zachování současných (a pouze k novému účelu uzpůsobených) architektonicky cenných objektů “nákladového nádraží”, ale také požadavky na dopracování kolejové trasy pro osobní dopravu (ať již čistě tramvajovou, nebo jinou obdobnou) do zastavovacích studií a dalších stupňů PD – aktuální nedostatek finančních prostředků developera, který odkládá termín zahájení prací na přeměnách předmětného prostoru, tak nahrává možnosti pozitivních změn v dosud vůči kolejové dopravě nepříznivých řešeních.
  Na části textu kritizující skutečnost, že nebyly zveřejněny traťové tabulky jízdního řádu pro některé tratě, na nichž v minulosti probíhala už pouhá sezónní osobní doprava, o které se přitom (údajně) uvažuje i pro rok 2011, mě zaráží, že autor neuvádí (a zřejmě ani nezjišťoval), proč tyto uvažované vlaky nejsou zahrnuty alespoň ve zveřejněném souboru soustřeďujícím jízdní řády nostalgických a příležitostných vlaků – předpokládám proto, že natrasování těchto uvažovaných vlaků nebylo u SŽDC objednáno, což ovšem není problémem SŽDC, ale objednatelů, takže v tom případě lze zmíněnou autorovu kritiku jen těžko považovat za skutečně oprávněnou.

 • Napsal Michal Skala, 20. 11. 2010 @ 0:09

  Pan autor zjišťoval, proč nejsou uvedeny, a rozhodně se domněnka pana Pražana míjí cílem, neb jednak se jedná o více postižených dopravců, nejméně 3, jednak se jedná o nejméně 6 tratí a jsou postiženi i dopravci, kteří si velmi uvědomují marketingový problém neuvedení vlaků v knižním jízdním řádu. Nejde tedy pouze o jednoho dopravce, který těmto “detailům” příliš velkou váhu bohužel nedává.
  Navíc se jedná o vlaky pravidelné a nenostalgické, které s příležitostnými vlaky jedoucími jednou, či 2x ročně na nějakou pouť nemají nic společného. Nebo snad chce pan Pražan tvrdit, že v tabulkách tratí mají být uvedeny pouze vlaky jezdící denně, popřípadě v pracovní dny a pravidelné posilové vlaky, či jezdící pouze o víkendu nebo v určité období mají být uvedeny někde v jakési separátní tabulce, aby “nezacláněly” ZDO?
  PS: vlaky jedoucí náhodně k nějaké příležitosti je vhodné uvádět mimo běžný jízdní řád, vlaky pravidelné však nikoli. Cestující se totiž musí v jízdním řádu orientovat a je mu srdečně jedno, z jakého šuplíku je ten konkrétní vlak financován.

 • Napsal Vozka, 20. 11. 2010 @ 2:46

  Neustále rostou problémy se silniční doravou, jejími negativními dopady na lidi i přírodu a po stránce finanční jsou už neufinancovatelné. Přesto alternativy, umožnující jiné, levnější a vhodné řešení se likvidují. Ato je i případ nákladového nádraží. Mělo by být samozřejmostí, že se co nejvíce zboží doveze po kolejích co njeblíž k centru (či místu potřeby) a odtid pak malými, co nejekologičtějšími vozidly. Namísto toho jen pro zájem něčích kšeftů tyto alternativy zlikvidujeme a budeme pak zdůvodňovat další desítky miliard di silnic, obchvatů, dálnic ptoro, že nic jiného neexistuje, protože to bylo zlikvidováno. obdobně se ptám na Bubny, Ruzyň, Vršovice, Smíchov atd. Proč neustále cpát všude silnice a auta, když to mohu dělat lépe a levněji? věci kolem pozemků už by měly být dány do pořádku – tedy že majitel pozemku nebude moci používat libovolně svůj pozemek, pokud by to cokoliv narušilo, poškodilo, bez důkladného odborného i laického posouzení a souhlasu. To např. znamená konečně skončit s cenami stavebních pozemků a ceny brát podle původního účelu půdy (mluví se o tom velmi dlouho), zábory zemědělksé a lesní půdy trvale zpoplatnit (tedy jakoby pronájem) a současně jejich cenu výrazně zvednout. Ty řeči, že to zamezí rozvoji či pokroku jsou samozřejkmě nesmyslem, protože stejně nelze všechno zastavět, protože pak už by zaniknul život. Což snad už ví i průměrně inteligentní šimpanz, na rozdíl od těch, co o něčem rozhodují apro které jen vidina pohodlí a peněz ve své kapse je jedinou hodnotou. jenže když si to lidé nechají líébit….?
  To, co píše Praža n k SĎC a JŘ – můj dojem je ten, že SŽDC (třeba na rozdíl od ŘSD) má zřejmě v popisu práce likvidaci jemu svěřené sítě, k likvidaci nákladní železniční dopraqvy a zejména železniční osobní dopravy. A jen jako poznámku – motor 810 stojí na 1km i s dopravní cstou kolem 20 – 35 Kč, čili žádné 60 – 100 Kč, jak bývá něký m někde uváděno, takže náklady na doprav ní spoje jsou na lokálkách úplně někde jinde než SŽDC a ČD uvádějí, protože jde o zcela jiné vykazování nákladů a cen. Stejně tak náklady na údržbu tratí, kde zejména na většině lokálek se za celý rok nic nedělá, žádné investice, zždné velké opravy, snad jediné, co býá zvykem je, že to projde či projede jednou za čas “hlídač” tratí, onbčas něco utáhne nebo pročistí, což jsou ale náklady v řádu desítelk tisíc korun ročně. V tomto je potřeba důkladná revize všech vydaných peněz a stavu tratí. Pak teprve lze mluvit o nějaké efektivitě a rentabilitě. Noa taky se někdo musí zabývat možnostmi kolejové dopravy, územním plánem v jejich okolí atd. Čili namísto keců o tom, že nejsou využívány, udělat něco pro to, aby využívány byly a naopak ulehčit provozu na silnicích a nenutit všechny v okolí, aby tím trpěli a bylo jim říkáno , že to jin ak nejde a že je to daň za “pokrok” a nenutit jezdit autem všechny ty, kteří na to evidentně nemají, což je dle různých podkladů, výzkumů apod. skoro 80% populace (tedy k bezpečnému a spolehlivému ovládání automobilu – u nákladních a autobusů je to ještě horší). Mnohýmzde se tyto věci líbit nebudou, to ale nic nemění na faktech.

 • Napsal Pražan, 22. 11. 2010 @ 11:54

  Michal Skala ve svém komentáři ze dne 20. 11. 2010 (00:09 hodin) sice rozmrzele uvádí, že “… se jedná o více postižených dopravců, nejméně 3, jednak se jedná o nejméně 6 tratí a jsou postiženi i dopravci, kteří si velmi uvědomují marketingový problém neuvedení vlaků v knižním jízdním řádu …”, ale z toho, jak pozdě byly v minulosti obecně zveřejňovány informace o letní sezónní vídendové dopravě, na žádné velké uvědomování si “marketingového problému” soudit nelze. Kromě toho výrok “… více postižených dopravců, nejméně 3, jednak se jedná o nejméně 6 tratí …” je značně nekonkrétní a neověřitelný – bylo by třeba jej konkretizovat, protože jinak je to pouhé ničím nepodložené “plácnutí do vody”.
  Pražan v žádném případě nechce “tvrdit, že v tabulkách tratí mají být uvedeny pouze vlaky jezdící denně, popřípadě v pracovní dny a pravidelné posilové vlaky, či jezdící pouze o víkendu nebo v určité období mají být uvedeny někde v jakési separátní tabulce, aby “nezacláněly” ZDO” – naopak tvrdí, že do traťových tabulek pravidelného jízdního řádu NEPATŘÍ VLAKY JEZDÍCI JEN PŘÍLEŽITOSTNĚ = jednou či několikrát (v řádu jednotek případů) do roka, snad s výjimkou případů “druhých dílů” dálkových vlaků vedených v obdobích extrémně velké frekvence v těsném sledu před nebo za vlaky “kmenovými”, což ovšem není případ pravidelné sezónní osobní dopravy – pokud ovšem “postižení dopravci” mají skutečně zájem aspoň o nějakou předběžnou publicitu v “Knižním jízdním řádu” vydávaném SŽDC, bylo by rozhodně lepší “vnutit” informace o svých aktivitách alespoň předběžně mezi přehledné informace o jízdách “Nostalgických a výletních vlaků”, protože většinou prakticky stejně nejde o nic jiného než o “výletní” vlaky: je zajímavé, že někteří dopravci to pochopili a této možnosti využili, ačkoli jimi provozovanou letní sezónní víkendovou dopravu je také třeba považovat za provozování vlaků pravidelných, nikoli za pouhé občasné jízdy vlaků “nostalgických”. Opakuji proto, že by bylo správnější nevidět chybu hned a pouze u SŽDC, ale zkusit ji nejdříve hledat především jinde.

 • Napsal Domažličák, 23. 11. 2010 @ 8:03

  Víceméně s Pražanem souhlasím, jestli jsem jeho komentáře dobře pochopil, chtěl provozovatelům víkendových doprav na některých tratích (DD, ŠD, kozina) vytknout, že dosud nelpěli na tom, aby jejich pravidelné víkendové vlaky v knižním JŘ vycházely. Na DD byla naposledy víkendová doprava v JŘ, když ji provozovalo ČD a.s. Teď když SŽDC celkem logicky po léta prázdné traťové tabulky předmětných tratí vymazává, se najednou provozovatelé doprav probudili a řvou. Jediný, kdo má právo na stížnosti na SŽDC je KŽC, které si jako jediný dopravce pravidelných víkendových vlaků dokázal zařídit, aby jeho vlaky v JŘ byly a tudíž tento dopravce má oprávněnou obavu, že bude výmazem tabulek tratí, na nichž provozuje dopravu, poškozen.
  Ohledně Žižkova je společnost, pro kterou pracuji, s developerem v kontaktu a snažíme se s ním dohodnout, aby trať zachoval jako vlečku na KP a naše společnost si mohla někde na té vlečce vybudovat překládkový prostor, abychom nepřišli o zákazníky, pro které na Žižkov přepravujeme po železnici. Vzhledem k tomu, že naše návrhy jsou finančně pro developera velmi výhodné, je velká pravděpodobnost, že trať přežije. Developer naštěstí není politik, který se rozhodne a svůj názor nezmění ať to stojí, co to stojí. Politik si to může narozdíl od soukromého subjektu dovolit, jeho rozhodnutí platí daňový poplatník.

 • Napsal Pražan, 23. 11. 2010 @ 11:04

  “Domažličák” ve své reakci ze dne 23.11.2010 = 08:03 hodin (zjevně neúmyslně) napsal jen část pravdy: KŽC by samozřejmě měl právo si stěžovat na vypuštění traťových tabulek KJŘ týkajících se těch tratí, na nichž provozoval a hodlá provozovat nějakou “pravidelnou” sezónní osobní dopravu, ale zjevně docela rozumně přistoupil na to, že své vlaky presentuje alespoň jako součást informací o jízdách “Nostalgických a výletních vlaků”, protože o “výletní vlaky” vlastně také ve skutečnosti jde – a podobně to pojali i další dopravci, kteří plánují pravidelné provozování letní sezónní osobní dopravy: nechápu proto, proč by k tomu problému nemohli podobně přistoupit třeba i organizátoři letní sezónní víkendové dopravy na Švestkové dráze” (návrh jízdního řádu pro léto roku 2011 je dostupný aspoň na jejich www stránkách) i na “Doupovské dráze” (o té přitom zatím nejsou žádné předběžné údaje k dispozici nikde). Nadávat na SŽDC je jen jedna stránka věci (byť v mnohém jistě ne zcela neoprávněná): nejdříve je ovšem třeba “zamést si před vlastním prahem”, a to se zatím zjevně nestalo …
  Pokud jde o informace o vývoji problematiky zástavby prostor po zrušených kolejištích a nevyužívaných objektech pražských nádraží, upozorňuji na článek zveřejněný v pondělních (22.11.2010) Lidových novinách a posléze i na Internetu na www stránce s adresou:
  http://byznys.lidovky.cz/nova-prazska-koalice-si-nasla-soka-developera-ludka-sekyru-pao-/firmy-trhy.asp?c=A101122_165747_firmy-trhy_kik
  – rozhodně nechci tvrdit, že vše to, co je v textu popsáno, odpovídá zcela přesně skutečnosti a tak i jednou provždy bude, ale potvrzuje to z velké části i mé neoficiální informace o tom, že definitivně ještě vůbec nic rozhodnuto není, a také to, že odhadnout, jak bude v totálně zkorumpované české společnosti další vývoj pokračovat, dokáže nyní kdokoli jen velmi těžko odhadnout s dostatečně velkou mírou pravděpodobnosti.

 • Napsal Michal Skala, 23. 11. 2010 @ 16:00

  Pražane, zjevně vám jde o jediné a to proč není zveřejňován jízdní řád Doupovské a Švestkové dráhy. Ohledně toho se prosím obraťte na Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., kteří jako jediní Vám toto odpoví jistě přímo a bez vytáček, jakožto licencovaní dopravci. Můžete se jich též zeptat, jestli tam bude příští rok podáváno vaše oblíbené pivo …
  Smysl článku byl však jiný, ukázat, jak to vlastně s rušením u nás je, vaše oblíbené tratě v tom hrají roli opravdu minimální. Ohledně dalších dopravců a tratí, které nejsou jmenovány (záměrně!!!) mohu říci jen tolik, že od obou zmíněných dopravců jsem informace obdržel s tím, že si to přejí napsat pouze obecně, neb konkrétní zveřejnění by ztížilo vyjednávací pozici. Tak, jako většině čtenářů toto základní sdělení postačuje k tomu, aby si učinili obrázek, jak to chodí, bohužel někteří šotouši musí mít popsáno vše přesně, pokud možno s rodnými čísly. Samozřejmě nic proti tomu, ale takto může nezaujatý čtenář nabýt dojmu, že článek je veden jako štvavý proti SŽDC, a že se vlastně o nic nejedná a vše je v naprostém pořádku.
  Proto závěrečně prosím, nemíchejme do článku své osobní pocity a nechme působit fakta. Nakonec čas ukáže všem, jak to bylo. Děkuji.

 • Napsal Vozka, 24. 11. 2010 @ 3:25

  Domnívám se, že by mělo být samozřejmostí, že všechny nezrušené tratě budou v JŘ zveřejněny, protože nikdo neví, zda na nich v průběhu roku nějaká doprava objednána nebude – v rámci třeba změn JŘ. Samozřejmostí by dále mělo být i zveřejnění i všech nepravidelných vlaků a je jedno, zda jsou výletní či jiné. jde o to, aby vše bylo přehledně na jednom místě a nebylo třeba to různě hledat. prostě tam mám všechny tratě a všechny spoje, abych si mohl vybratkdokoliv) i bez znalosti jiných infoirmací. prostě snad by měla být řádná a úplná nabídka železničí dopravy.
  Mám jen takový dotaz. k čemu je SŽDC? na likvidaci železnice nebo na její rozvoj a udržení???? K čemu by pak mělo být ŘSD? Ne bo tam je samozřejmé že je na rozvoj? proč ŘSD neruší silnice a silniční dopravu jako neefektivní a nevhodnou či nepohodlnou a neatraktivní???

 • Napsal arj, 24. 11. 2010 @ 23:42

  K přečtení komentářů jsem se dostal až teď a docela mne pobavily komentáře kolegy Vozky z  20.11.:
  budeme pak zdůvodňovat další desítky miliard di silnic …to bylo zlikvidováno. obdobně se ptám na Bubny, Ruzyň, Vršovice, Smíchov atd.

  Dotaz – jak blízko jste bydlel od nějaké železniční trati či dokonce nádraží? Pokud je Vaše zkušenost vzdálenější než kilometr, tak uděláme příští léto (aby mohla být otevřená okna) mejdan kus od hostivařského nebo vršovického nádraží. Možná pochopíte, proč lidé nejsou odvázáni z blízkosti tratě, zejména ranžíru …

  Proč neustále cpát všude silnice a auta, když to mohu dělat lépe a levněji?

  On Vám někdo brání zřídit si železniční spedici? Stačí buď základní kapitál nebo přesvědčit banku, že to ČDC, DB Schenker, SNCF a další to dělají blbě …

  Ale teď vážně (Vozka 20.11., 2:46 a dalšé před ním): …případ nákladového nádraží. Mělo by být samozřejmostí, že se co nejvíce zboží doveze po kolejích co njeblíž k centru (či místu potřeby) a odtid pak malými, co nejekologičtějšími vozidly

  Zkuste někdy zajet do zastávky Nákladové nádr. Žižkov, z tramvaje vystoupit a chvíli tam pobýt. V rámci toho pobytu počítejte “malé ekologické dodávky”, které zajíždějí a vyjíždějí z areálu NNŽ – kde jsou jen sklady, s dráhou mající pramálo společného. Pak si to přepočítejte na dodávky, který by obsluhovaly nákladní vlaky (10 aut s nosností do 2 tun na jeden vagon) krát několik vlaků za den. Ročenka TSK-ÚDI bohužel má intenzity na Želivského ulici jen vyznačeny tloušťkou čáry na mapě, ale zde je odhadnout na cca 30-40 tisíc vozidel. Takže dalších pár tisíc přidáme “v zájmu ekologie” – Olašanům to vadit nebude, akorát ucpeme křižovatku NNŽ a tím zlikvidujeme tramvaje 9,10,16,26 – ale ty se skoro všude dají nahradit buď železnicí nebo v nejhorším případě metrem.

  A abychome neteoretizovali – zajeďte se podívat na Černokosteleckou ulici (kdekoliv v úseku fabriky u Uhříněvse – křižovatka s Průmyslovou) – do 9 hodin fronta dojíždějících, od 9 do 14 fronta tahačů rozvážejících kontejnery z terminálu Uhříněves.

 • Napsal arj, 25. 11. 2010 @ 0:02

  Ještě poznámka k Vozkově návrhu z 24.11., 3:25 k čemu je SŽDC? na likvidaci železnice … proč ŘSD neruší silnice a silniční dopravu

  ŘSD neruší silniční dopravu protože o ní nerozhoduje. Daleko větší slovo než ŘSD má policie – a to mám občas pocit, že ji svými opatřeními ruší (nebo aspoň narušuje) docela úspěšně.

  Jinak ovšem ŘSD zodpovídá za “koridory” – které nikdo nechce rušit ani na dráze. Silnic, které by mohlo chtít zrušit, se zbavilo na vánoce 1998 (?), kdy řadu silnic degradovalo z I. na II.třídu. Silnice II. a III.třídy pak byly v rámci obnovení krajů převedeny ze státu na krajské úřady. Ještě lepší a efektivnější systém mají v Belgii a Holandsku, kde i část “okresek” patří obcím … takže ze jejich mizerný stav může “náš starosta”. Takže převedení lokálek na kraje či města by mohlo být řešení – i když pochybuji, že by dostaly přednost před školou, zdravotním střediskem, ale i před silnicí do vedlejší obce.

 • Napsal Pražan, 28. 11. 2010 @ 22:35

  Ad “Michal Skala”´= 23.11.2010 – 16:00:
  Nepodsouvejte mi laskavě teorie, které si vytváříte ve svém mozku bez ohledu na realitu – mně ani zdaleka nejde “o jediné a to proč není zveřejňován jízdní řád Doupovské a Švestkové dráhy”: je samozřejmě věcí organizátorů, zda chtějí svoje připravované aktivity v předstihu propagovat, ale pokud příslušné informace zveřejnit nechtějí nebo pro jejich zveřejnění nejsou schopni včas zajistit požadované náležitosti, neměli by tento svůj nedostatek svádět na SŽDC. Kromě toho nikdo nezpochybnil a nezpochybňuje, že (zatím alespoň navrhovaný) jízdní řád pro sezónní dopravu na “Švestkové dráze” v roce 2011 je dostupný na www stránkách “Švestkové dráhy”.
  Pokud by smysl článku byl “ukázat, jak to vlastně s rušením u nás je”, pak by neměl situaci popisovat zavádějícím způsobem: zavádějící je například tvrzení, že “Účastníkem správního řízení nebyl ani jediný licencovaný drážní dopravce.” – žádný právní předpis totiž (z pohledu příznivců železnice bohužel) nenařizuje provozovateli dráhy ani drážnímu správnímu úřadu přizvat ke správnímu řízení o zrušení či zániku úředního povolení k provozování dráhy žádné “licencované drážní dopravce”, a už vůbec ne ty, s nimiž provozovatel dráhy nemá sjednán smluvní vztah o provozování drážní dopravy na dráze, takže rozhodnutí o tom, že dráha bude zrušena, závisí v ČR fakticky (bohužel) pouze na vůli provozovatele dráhy a drážního správního úřadu, jenž by ovšem při své správní činnosti měl přihlížet k potřebám a požadavkům institucí odpovědných za zajištění dopravní obslužnosti území: dopravci totiž mezi nepominutelné účastníky řízení o existenci dráhy ze zákona (bohužel) nepatří.

 • Napsal Vozka, 1. 12. 2010 @ 2:31

  arj:Na Váš dotaz, bydlel jste dále než 1 km od běžné silnice nebo silnice zatížené více jak cca 7 000 vozidel denně? To možná byste rád vzpomínal na ty ranžíry. Ale vážně. nemáte trochu pocit, že to, co říkáte je spíš řešení technické a že organizace dopravy může vypadat úplně ji nak? Navíc jsem cměl možnost porovnat bydlení právě u silic i u tratí a vlaků a jednoznačně obtěžuje a škodí víc ta silnice. Hluk je totiž setrvaly na hodnotách nad potřebný limit, o exhalacích nemluvě.
  Co se týče poznámky ke spedici, tak snad chápete, že tady mluvíte nesmysly Vy, protože ceny silniční a kolejové dopravy jsou dnes neobjektivní a tedy nemohou sloužit jako porovnání. Silniční doprava je prostě podporována jako jeden velký kšeft bez ohledu na lid, zdraví, život obecně. A to Vám nevadí, nebo Vám to vyhovuje? pokud ne, tak co proti tomu děláte? nebo se s tím smiřujete a necháte si ničit zdraví a Vaší rodině? Pokud to nevidíte, nevíta a proto nesouhlasíte, pak je mně líto.
  K Žižkovu a dalším. právě tou zločinnou dopravní politikou a špatě nastavenými ekonomickými podmínkami máme ty desetitisíce aut v ulicíh, obcíh, krajině. Takže proto musí dojít ke změně, aby se co nejvíc přepravili jinak, ekologičtěji, aby se obecně snížily zátěže na silnicích a nakonec se snížilo i množství přeprav – ve většině případů zbytečných, aby byly přepravy z vůlečky na vlečku, aby výroba a spotřeba byly co nejvíce v místě atd. To máte tak málo znaostí a představivosti? Opět docela to u nás fungovalo kdysi – bzť technicky ještě na nízké úrovni, ale ve světě – aspoň tom rozumném – to začíná docela fungovat. Prostě kšeft, zisk, není všechno. nežijeme pro ekonomiku, ani pro dopravu ani pro něčí zájmy. kařdý máme nějaký zájem.
  A stěmi tahači z Uhříněvse – to si děláte legraci? To byste spíš měl napadat jako horor. o je právě příklad špatné koncepce a organizace dopravy. Ale také územního plánu. Ty tahače a ty náklady nemají co dělat na silnici vůbec a je nutné se ptát, proč to tak je a co udělají politici a odborníci, aby to tak nebylo. V této zemoi asi jediné řešení – další tisícekm dálnic, rušení železnic, další stavby na zelené louce a pak divení nad tím, jak spějeme někam k Bangladéši.
  A k ŘSD a SŽDC. Je tu sakra rozdíl, jak ŘSD dělá vše pro výstavbu silnic a ádlnic bez oheldu na skutečnou potřebu a ekonomické zdůvodněné i logiku řešení dopravy v zemi. SŽDC zase pomalu nai neopravuje, nechá chátrat, nového nic nestaví a hlavně nemá koncepci a netlačí ani na její ůplnění. Výsledkem její činnosti je zanedaná kolejová síť, nevužitá, nejsou prosazeny nové tratě, moderrnizace, ale zato návrhů na rušení jak máku. Takže výsledek? Druhé ŘSD. A že v tom má odpovědnost MD, vlády, poslanci a další, o snad není ani nutné dodávat. Prostě odborné argumenty, argumenty na ochranu zdraví a funkce krajiny se neřeší, nalopak je to pro někoho terorismus – přesněji ekoterorismus. jak ale nazvat to opačné jednání?

 • Napsal arj, 1. 12. 2010 @ 16:52

  Vozko, díky za reakci, i když u tohoto článku naši diskusi asi nedokončíme, protože je už poslední v řadě a za chvíli zapadne do archívu … nicméně zkusím aspoň trochu reagovat:

  ceny silniční a kolejové dopravy jsou dnes neobjektivní a tedy nemohou sloužit jako porovnání

  Ceny jsou nastaveny různě, ale jako “zákazník” musím vycházet z nabídky, kterou mi “dodavatel” dá. Jsem-li zákazníkem v klasickém smyslu (tedy ten, kdo kupuje přepravu a tedy potřebuje něco odvézt), porovnám potenciální cenu za odvezení mého zboží vlakem, autem, parníkem či čímkoliv jiným (popř. kombinací těchto druhů dopravy) a vyberu si ten nejv(ý)hodnější.
  Jsem-li dopravcem, tedy zákazníkem státu (správce dopravní infrastruktury), musím se přizpůsobit podmínkám, které ten stát vyhlásil. A pokud stát (námi všemi zvolení poslanci) vyhlásil podmínky tak, jak jsou, vyberu si obor dopravního podnikání, který pro mne bude nejv(ý)hodnější.
  Tady mne jen trochu překvapuje, že nebrojíte proti odpočtu daně DPH z osobních aut, které CZ zavedlo od dubna 2009 … a snížilo tak daňové výnosy o (odhaduji) 5 miliard a podpořilo další motorizaci.

  tahače z Uhříněvse … to je právě příklad špatné koncepce a organizace dopravy. Ale také územního plánu. Ty tahače a ty náklady nemají co dělat na silnici vůbec

  V této chvíli nějak Vaše slova nechápu. Ty tahače tam jsou kvůli tomu, že navážejí a odvážejí kontejnery na/z kontejnerového vlaku, který zboží odveze/přivezl z Rotterdamu, kam se dostávají po moři. Takže vykonávají přepravu “na poslední míli”, kterou už (asi opravdu) nelze vlakem zajistit. Jinak se větší náklaďáky silnici I/2 vyhýbají, protože je pro jejich jízdu nevhodná a nepohodlná.

  aby výroba a spotřeba byly co nejvíce v místě atd.

  Tohle je sice výborná myšlenka, ale nefunguje. Kdykoliv ji slyším, vzpomenu si na slova jednoho bulharského pana profesora, který barvitě líčil, jak Bulharsko po vstupu do EU zaplaví Evropu chutnými a lacinými rajčaty (koneckonců, do ČSSR se taky vozila ve velkém). Záplava bulharských rajčat se v EU nekoná, naopak při nedávné návštěvě Sofie jsem tam v supermarketu potkal záplavu rajčat – původem z holandských a vlámských skleníků.

  to u nás fungovalo kdysi, ale ve světě – aspoň tom rozumném – to začíná docela fungovat

  Můžete mi prosím říct, kde ten “rozumný svět” najdu? Trochu to, řekněme, funguje ve Švýcarsku. Slovu “trochu” uvádím proto, že taky už to není co bývalo a hlavně se prostě Švýcarsko objíždí po dálnicích přes Francii a Rakousko. Jako nečlen EU si mohou Švýcaři taky víc chránit svůj trh.

 • Napsal Pražan, 1. 12. 2010 @ 17:39

  Ad “arj” = 01.12.2010 – 16:52:
  Díky za pěknou inteligentní reakci na jeden z nekončící řady většinou bohužel dosti zbrklých výlevů idealisty-teoretika, který to sice jistě myslí velice dobře, ale se svou virtuální skutečností zjevně žije v nějakém úplně jiném státu na nějaké úplně jiné planetě: lze sice rozhodně souhlasit s jeho tvrzením, že “právě tou zločinnou dopravní politikou a špatně nastavenými ekonomickými podmínkami máme ty desetitisíce aut v ulicích, obcích, krajině”, ale pouhé samotné vědomí této skutečnosti ten problém přebujelého automobilismu rozhodně neřeší a nevyřeší, a ve “Vozkových” příspěvcích jsem zatím kromě bezesporu oprávněných apelů na potřebu změn neobjevil žádný aspoň trochu využitelný konkrétní návrh řešení některé konkrétní části narůstajících problémů – pouhé proklamace jsou pro dosažení žádoucího cíle příliš málo …

Odkazy k příspěveku

 1. GreyLinkDC++ » Česká televize ničí železnici neobjektivním zpravodajstvím — 22. 11. 2012 @ 21:08

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*