3 831 přečtení
Čvn 02 2010

Rušení tratí, tentokráte na cvičáku …

Fine della presentazione

V redakční mailové schránce se objevil mail. Na tom by nebylo nic divného, kdyby obsah tohoto mailu nebyl poněkud zvláštní. Upozorňuje totiž na to, že na jisté právnické fakultě (ne, nebojte se, není to ta provařená) se vyučuje na názorných příkladech, jak zrušit trať. Možná by na tom nebylo nic zvláštního, kdyby totiž některé formulace, které jsou pro neinformovaného čtenáře naprosto absurdní, nebyly až příliš nápadně podobné reálným kauzám.

Celý tento proces tak trochu připomíná kauzu z jiného oboru, z oboru myslivosti, kde probíhá výcvik loveckých psů metodou tzv. kontaktního norování. Jde o výcvik loveckých psů, při němž jsou na lišku uvězněnou v umělé noře opakovaně vypouštěni psi a zvířata se můžou vzájemně zranit. Nuže, nahlédněme do análu:

Katedra správního práva a správní vědy
Klausurní práce 4/2007

5.10.2007

Dobrovolný svazek obcí Podhorsko je vlastníkem a provozovatelem regionální dráhy. Členy tohoto svazku jsou obce A. B. C. a D. z Plzeňského kraje a obec E. z Karlovarského kraje, orgánem je Rada Podhorska, sídlem obec B.

Drážnímu úřadu se sídlem v Praze (dále: Drážní úřad) došlo 11. dubna 2007 ohlášení Rady Podhorska podle § 104 odst. 2 písm. p/ zákona č. 183/2006 Sb. (dále: stavební zákon) o zamýšleném provedení udržovacích prací na stavbě regionální dráhy v úseku mezi obcemi B. a C. Ohlášení splňovalo všechny požadované náležitosti. Drážní úřad na ohlášení neodpověděl a tak Rada Podhorska informovala 22. května 2007 dotčené osoby o tom, že 28. května 2007 bude s udržovacími prácemi započato, což se také stalo. Informace byla současně vyvěšena na nádražích v obcích B. a C. a na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Podhorsko.
Dne 5. června 2007 došel Drážnímu úřadu dopis šesti občanů obce B., v němž protestovali proti provádění udržovacích prací na dráze. Uvedli, že provoz dráhy je již několik let nerentabilní, takže všichni předpokládají, že bude co nejdříve ukončen, místo toho se však dráha stále opravuje, což obtěžuje občany, kteří bydlí v její blízkosti. Protestovali také proti tomu, že neproběhlo územní řízení o vydání územního rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území, ani stavební řízení, k nimž by měli být přizváni jako účastníci, neboť bezprostředně sousedí s pozemky, na nichž je stavba dráhy.

Drážní úřad pisatelům odpověděl, že v dané věci územní řízení ani jiné správní řízení probíhat nemělo a pokud se cítí obtěžováni provozem dráhy, ať se obrátí na Radu Podhorska. Sdělení Drážního úřadu byla vypravena 12. června 2007.

Dne 18. června 2007 se v obci B. konalo zasedání Rady Podhorska, na které se dostavili dva z pisatelů dopisu Drážnímu úřadu (pan X.X. a paní Z.Z.) a předali předsedajícímu stížnost. V ní uvedli, že v bezprostřední blízkosti dráhy provozují ubytovací zařízení a zahradní restauraci. “Vlak o jedenácté večer houkáním ruší hosty a poptávka po ubytování klesá. Světelné efekty, které občas používáme při diskotékách, byly označeny jako možný zdroj rušení drážního provozu, protože si je strojvůdce může plést s návěstidlem, a byly z toho vleklé potíže s úřady.“ V závěru žádali o opatření, která by zamezila ohrožování jejich podnikání, nebo o zrušení dráhy. Stížnost byla na zasedání čtena a vyvolala rozsáhlou diskusi. Požadavky pana X.X. a paní Z.Z. byly vesměs odmítány, konkrétní závěr však přijat nebyl.

Dne 23. srpna 2007 obdržel Drážní úřad žádost pana X.X. a paní Z.Z. o zrušení regionální dráhy mezi obcemi A., B., C., D. a E. s odůvodněním, že dráha podle jejich názoru není bezpečná a svazek obcí ji dostatečně neudržuje. Jako příklad uvedli úsek mezi obcemi C. a B., místními označovaný jako „zatáčka smrti“, kde před dvěma lety vykolejil osobní vlak. V žádosti byla dále zopakována tvrzení, uvedená v dopise Drážnímu úřadu 5. června a ve stížnosti Radě Podhorska ze dne 18. června s poznámkou, že Rada Podhorska porušila § 175 správního řádu tím, že stížnost dosud nevyřídila.

Drážní úřad řízení o žádosti usnesením zastavil podle § 66 odst. 1 písm. b/ správního řádu. Odůvodnil to tím, že žádost podaly osoby k tomu neoprávněné a tudíž je zjevně právně nepřípustná. V poučení bylo uvedeno, že podle § 76 odst. 5 správního řádu se proti usnesení nelze odvolat ani podat rozklad. Usnesení bylo panu X.X. doručeno 7. září 2007 a paní Z.Z. 10. září 2007.

Dne 19. září 2007 podal pan X.X. proti usnesení Drážního úřadu žalobu k Městskému soudu v Praze, v níž žádal jeho zrušení. Nezákonnost spatřoval v tom, že Drážní úřad nerozhodl o žádosti meritorně a tím mu odepřel spravedlnost.
Téhož dne, tj. 19. září 2007, se pan X.X. obrátil na zastupitelstva obcí A., B., C., D. a E. dopisem, v němž jako občan obce B. požadoval, aby na nejbližších zasedáních zastupitelstev byl projednán jeho návrh na zrušení regionální dráhy.

Otázky:

 1. Byl Drážní úřad příslušný k přijetí ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. p/ stavebního zákona o zamýšlených udržovacích pracích na stavbě regionální dráhy? Odpověď právně odůvodněte.
 2. Posuďte, zda ve věci udržovacích prací na stavbě regionální dráhy mělo proběhnout územní řízení. Odpověď právně odůvodněte.
 3. Bylo zahájení udržovacích prací na stavbě regionální dráhy ke dni 28. května 2007 v souladu se zákonem? Odpověď právně odůvodněte.
 4. Bylo povinností Rady Podhorska vyřizovat stížnost pana X.X. a paní Z.Z. podle § 175 správního řádu? Odpověď právně odůvodněte.
 5. Posuďte zákonnost usnesení Drážního úřadu, jímž bylo zastaveno řízení o žádosti pana X.X. a paní Z.Z. o zrušení regionální dráhy. Odpověď právně odůvodněte.
 6. Jak by měl o žalobě pana X.X. proti usnesení Drážního úřadu rozhodnout Městský soud v Praze? Odpověď právně odůvodněte.
 7. Jak by měly obce reagovat na dopis pana X.X. ze dne 19. září 2007? Odpověď právně odůvodněte.

U odpovědí vázaných na aplikaci právního předpisu je třeba použít přesné citace (předpis, paragraf, odstavec, příp. písmeno).

Řešení KLP 4/2007:

 1. Drážní úřad se sídlem v Praze byl příslušný k přijetí ohlášení udržovacích prací na stavbě regionální dráhy. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jsou speciálními stavebními úřady pro stavby dráhy a stavby na dráze drážní správní úřady (srov. též § 15 odst. 1 písm. b/ zákona č. 183/2006 Sb. – dále: stavební zákon). Z § 55 odst. 1 zákona o drahách pak vyplývá, že v popsaném případě je příslušný Drážní úřad se sídlem v Praze, neboť věc není výslovně svěřena Ministerstvu dopravy nebo obcím (srov. § 56, 57 cit. zákona). Podle § 104 odst. 2 písm. p) stavebního zákona patří agenda udržovacích prací stavebnímu úřadu.
 2. Podle § 81 odst. 3 písm. b) stavebního zákona se pro udržovací práce nepožaduje územní rozhodnutí. Námitka občanů obce B. v dopise Drážnímu úřadu, podle které mělo proběhnout územní řízení, nemá oporu v zákoně.
 3. Rada Podhorska postupovala při zahájení prací na dráze v souladu se zákonem. Z § 106 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že pokud stavební úřad nereaguje vydáním zákazu provést ohlášené stavební práce tak, aby bylo písemné vyhotovení rozhodnutí o  zákazu doručeno ohlašovateli do 40 dnů od ohlášení, lze ohlášené stavební práce provádět. Po uplynutí uvedené lhůty se má za to, že stavební úřad souhlas udělil.
 4. Stížnost pana X.X. a paní Z.Z. nesměřuje proti postupu správního orgánu, ani proti nevhodnému chování úřední osoby ve smyslu § 175 odst. 1 správního řádu, citované ustanovení tedy nelze použít (svým obsahem se k vyřízení záležitosti ani nehodí). Stížnost by měla sledovat režim „písemného návrhu“ orgánu svazku obcí (§ 52 písm. b/ obecního zřízení) a tento orgán by měl v přiměřené lhůtě odpovědět jak s „návrhem“ naložil (srov. § 4 a 6 správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů).
 5. Usnesení Drážního úřadu o zastavení řízení o žádosti nebylo v souladu se zákonem. Drážní úřad není příslušný ve věci rušení dráhy, podle § 56 písm. a) zákona o dráhách má pravomoc rozhodnout o zrušení dráhy pouze Ministerstvo dopravy. Drážní úřad měl tak žádost postoupit podle § 12 správního řádu Ministerstvu dopravy. Druhořadými jsou pak nedostatek aktivní legitimace, který značí právní nepřípustnost žádosti (podle § 5 odst. 4 zákona o dráhách lze dráhu zrušit pouze na návrh jejího vlastníka), resp. vadné poučení o odvolání, neboť se nejedná o usnesení, které se pouze poznamenává do spisu (§ 76 odst. 5 správního řádu).
 6. Usnesení o zastavení správního řízení z důvodu zjevné právní nepřípustnosti žádosti je soudně přezkoumatelné. Soud nejdříve zkoumá podmínky podle § 46 s.ř.s., tudíž by žalobu odmítl podle § 46 odst. 5 s. ř. s. a věc postoupil zpět k vyřízení opravného prostředku. Přitom by vycházel z nesprávného poučení o nepřípustnosti odvolání: proti usnesení vydanému podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu je odvolání přípustné (§ 76 odst. 5 správního řádu). Žaloba k soudu byla podána včas a řádně, platí tedy, že opravný prostředek byl podán včas.
 7. Právem pana X. X. podle § 16 odst. 2 písm. f) obecního zřízení je požadovat projednání určité záležitosti spadající do oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem obce B., jejímž je občanem. Záležitost se týká samostatné působnosti, neboť do tohoto oboru působnosti náleží vzájemná spolupráce s jinými obcemi při zajišťování dopravní obslužnosti území (srov. též § 50 odst. 1 písm. c) obecního zřízení). Starosta obce B. by měl předložit požadavek radě obce nebo přímo zastupitelstvu k rozhodnutí, na které zasedání bude návrh zařazen. U ostatních obcí záleží jen na jejich úvaze, zda návrh pana X.X. na zasedání zastupitelstev zařadí. Vhodné by v každém případě bylo panu X. X. odpovědět, jak s návrhem naloží, resp. ho též upozornit, že podle § 52 písm. b) obecního zřízení je oprávněn podat návrh Radě Podhorska, která je povinna ho projednat.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*