21 805 přečtení
Kvě 31 2018

Srovnání železnice a cyklostezky

Oblíbená a vytížená cyklostezka po drážním tělese z Haidmühle směrem k Passau …

V poslední době se potkávám dost často s názory, že tu i onu regionální trať by bylo výhodné nahradit cyklostezkou. Téma je to natolik oblíbené, že stojí zato se na něj určitě podívat podrobněji. Co mně dost výrazně zaráží, možná i jistým způsobem baví, je vášnivá obhajoba „drážních cyklostezek“ ze strany některých železničních odborníků, či „rádoby – odborníků“. Rád se jich potom ptám, nakolik sami na kole jezdí, jakou mají zkušenost s cyklistickou dopravu a proč jsou si tak jistí, že zrovna cyklostezka místo trati je tou stavbou, kterou cyklisté potřebují? Co když za stejné peníze, které by stála „drážní cyklostezka“, potřebují cyklisté „nedrážní“ cyklostezku, a to v nějakém úplně jiném místě a nějakým úplně jiným směrem, než vedou či vedly historicky koleje? Má potom smysl budovat cyklostezky tam, kde to cyklisté nepotřebují, a to jen proto, že je třeba se „nějak“ vypořádat s nechtěnou lokálkou? A komu to vlastně potom pomůže?

Zkusme si v úvodu shrnout, co můžeme od regionální tratě a cyklostezky fakticky očekávat:

Srovnání železnice a cyklostezky:

 • Uživatelnost – železnice 12 měsíců v roce, cyklistická doprava na delší vzdálenosti (3 a více kilometrů) cca 6 měsíců. Reálně duben až listopad (8 měsíců), ale další 2 měsíce odečítám jako momentální nevhodné počasí v kratších časových úsecích během onoho 8 měsíců dlouhého období (intenzivní deště, vítr, tma atd.) koeficient 2.

 • Životnost – u krytu cyklostezky lze počítat 15 let, u železničního svršku cca 45 let (předpoklad u regionálních tratí až 60 let v přímých úsecích, namáhaná místa v obloucích nebo výhybky např. jen 20 let, takže 45 let jako průměr). Koeficient 3.

 • Rychlost – u cyklostezek lze uvažovat maximální rychlost 20 Km/h, u železnic (po opravě ve stávající stopě nebo s minimálními přeložkami) 80 Km/h. Koeficient 4 (teoreticky), ovšem s ohledem na fakt, že vlak jezdí v intervalech, zatímco kolo je k dispozici vždy a okamžitě, redukuju na 2 (použití kola se zrychluje o úsporu doby čekání na vlak). V současnosti je to spíše jen 1,5 (regionální vlak kolem 30 Km/h, kolo 20 Km/h), ale je třeba zohlednit, že regionální železnice má potenciál zrychlení (i ve stávající stopě), zatímco cyklisté prakticky už ne, takže koeficient 2 lze považovat za reálný.

 • Použitelnost pro jiné druhy přepravy – mimo osobní i nákladní doprava. Využitelnost cyklostezek pro nákladní dopravu je téměř nulová, pokud pominu zcela okrajové využití částí cyklostezek jako polních cest nebo převoz lehčích nákladů (do 10. Kg) na kolech, což však není v pravém slova smyslu náklad, ale spíš osobní zavazadla (tedy to, co se převáží i v jiných případech osobní dopravou). U železnic je těžké stanovit koeficientem, protože intenzita nákladní dopravy na regionálních tratích je velmi rozdílná. Obecně i přes převládající osobní dopravu lze uvažovat koeficient 2, protože byť je nákladní doprava reprezentovaná např. jen dvěma obsluhami nákladiště za týden, tak jeden vagon veze vyšší zátěž než běžný nákladní automobil, a dále škoda způsobená jízdou nákladní dopravy po silnici je nesrovnatelně větší než např. srovnatelné opotřebení vlivem jízdy osobních automobilů.

Koeficienty (X) tedy vyjadřují násobky, o jejichž výši má železnice pro danou oblast vyšší přínos než cyklostezka, tedy X – násobek rychlosti, X – násobek životnosti atd.. Součin násobků vychází 2 x 3 x 2 x 2 = 24 x. Orientačně lze tedy říct, že obnova dráhy by musela být 24 x nákladnější než cyklostezka, aby se ekonomicky nevyplatila a bylo by efektivní ji nahradit cyklostezkou.

Do výpočtu nezahrnuju provozní náklady, protože ty jsou sice u železnice nesporně vyšší, nicméně železniční provoz má i své tržby, které zase cyklostezka nemá, protože je pro uživatele zadarmo. V poměru náklady / výnosy by tak u cyklostezek nebylo s čím srovnávat.

Bohuňovice u Olomouce

V případě generální rekonstrukce regionální dráhy budu brát jako referenční příklad trať Mělník – Mšeno, dle dostupných informací opravená za cenu 340 milionů v délce 24 km, tj. 14 167 000 Kč/km. Jedná se o ten typ rekonstrukce, který připadá obecně u regionálních drah v úvahu, tj. úplná výměna svršku, spodku a částečná obnova umělých staveb (mosty, propustky, přejezdy) dle jejich technického stavu.

V případě cyklostezek budu vycházet z cenového normativu SFDI. V případě cyklostezky na drážním tělese uvažuju „rovinu“, což není charakteristika krajinného reliéfu, ale to, že v rámci drážního tělesa je terén (ať už jakýkoliv) urovnaný přibližně do roviny. Jinak uvažuju s extravilánem, forma novostavby, povrch asfaltový. Pro tuto kombinaci vychází cena 1 350 Kč/m2. Cenu je nutné modifikovat na kilometr délky, tedy uvažuju šířku 3 metry a délku 1000 m, plocha 3000 m2. Cena za kilometr potom vychází 1 350 x 3000 = 4 050 000 Kč.

Tento poměr je však velmi zkreslený v neprospěch dráhy, protože do ceny cyklostezky nezahrnuje –

 • Cenu za odstranění stavby dráhy (např. staré dřevěné pražce jako kontaminovaný odpad).

 • Cenu za sanaci náročných drážních objektů – náspy, zářezy, tunely, větší mosty. Všechny tyto objekty musí být i pro cyklostezku obnoveny do plně funkčního stavu, a to v parametrech, které nenáročný provoz cyklostezky zdaleka nevyžaduje, tj. pokud by se ve stejné trase stavěla jen cyklostezka a dráha by tudy nikdy nevedla, tak by takto náročné inženýrské objekty vůbec nevznikly.

Na základě výše uvedeného uvažuju s reálnou cenou cyklostezky kolem 5 500 000 Kč /Km.

Poznámka – „úsporná“ řešení v podobě položení asfaltového krytu cyklostezky na starý zahliněný štěrk ze štěrkového lože, s absencí funkčního odvodnění a s četným obsahem organického materiálů (kořeny, hlína atd.) jsou naprosto odstrašujícím případem porušení snad všech existujících norem a předpisů pro silniční stavitelství, proto takové „varianty“ vůbec neberu v potaz.

Okolí Mnichova (Aying)

Výsledek hodnocení:

Reálný poměr cen mezi novostavbou cyklostezky na opuštěném drážním tělese a generální opravou regionální dráhy je 14 167 000 / 5 500 000 = 2,6 : 1. Aby bylo efektivnější postavit cyklostezku než obnovit trať, musel by být poměr cca 24 : 1.

Z výše uvedeného je patrné, že stavby cyklostezek na opuštěných drážních tělesech jsou absolutně neefektivními stavbami. Za dobu předpokládané životnosti kolejového svršku (45 let) se jen stavební investice do cyklostezky přiblíží ceně obnovy dráhy (uvažuju 5,5 milionu počáteční investice + 2 x 3 miliony velká oprava po 15. létech = 11,5 milionu), přičemž využitelnost je u dráhy řádově nižší.

Mají cyklostezky vůbec nějaký význam?

Mají, a to obrovský! Uvažujme však o dvou zásadně odlišných typech cyklistů –

 • Dopravní cyklisté – Jezdí krátké vzdálenosti, zpravidla celoročně. Kolo používají místo auta / MHD jako dopravní prostředek. Pro větší vzdálenosti používají jiné dopravní prostředky, nezřídka právě železnici, k níž se dopravují právě na kole.

 • Cykloturisté – Jezdí delší vzdálenosti, zpravidla ne za dopravním účelem, ale za účelem sportovním, turistickým či rekreačním. Jezdí i dlouhé vzdálenosti (běžně přes 50 km), ale téměř výhradně za vhodného počasí. Vybírají si zajímavé trasy v hezkém prostředí, k nimž se dopravují jinými dopravními prostředky (nezřídka opět právě železnici).

Co z toho plyne? Cyklostezky vedené ve stopě rušených tratí jsou dlouhé, vedené zpravidla mimo zástavbu. Jsou tak téměř zcela nevyužitelné pro dopravní cyklisty. Pro cykloturisty využitelné jsou, ovšem jen tehdy, pokud se nachází v turisticky atraktivní krajině a náhodou znamenají skutečně zajímavou alternativu stávajícím silnicím. Řada tratí připadajících v úvahu k nahrazení cyklostezkou vede bohužel krajem turisticky ne příliš atraktivním, nebo vede atraktivním krajem, ale cyklisté můžou využít např. nedalekou silnici III. třídy, která je kratší, případně vede k turistickým cílům, které trasa dráhy míjí.

Pokud se budu držet fiktivní cyklostezky Mělník – Mšeno, potom využití dopravními cyklisty by připadlo v úvahu na cca 4 km vzdálenost kolem Mělníka (Velký Borek, Mělnická Vrutice). Naopak všichni cyklisté, kteří jsou zvyklí jezdit na kole k vlaku ve všech ostatních zastávkách, by zřejmě přešli do aut. Rekreační cyklisté, zvyklí vysednout z vlaku ve Mšeně a vyrazit třeba na Kokořínsko, by museli navíc jet kus cesty „po vlastní ose“, navíc ne zrovna atraktivním krajem. Cyklostezka na tělese dráhy by jim nabídla tak velkou zajížďku (oproti husté síti silnic nižší třídy), že by po ní nakonec zřejmě vůbec nejeli. Pod pojmem rekreační cyklista (cykloturista) si nepředstavujme špičkového sportovce na silničním kole, ale spíše rodinu s dětmi, která nejede na výlet s cílem „hltat kilometry“. Prodloužení trasy třeba z Mělníka do Mšena o 24 km by zřejmě znamenalo, že by do této oblasti jeli autem, nebo by jeli vlakem, ale úplně jinam. Jaký by tedy taková cyklostezka Mělník – Mšeno měla pro cyklisty význam?

Souběh cyklostezky a tratě

Jak umí regionální železnice a cyklistická doprava spolupracovat?

Jsou celkem 4 klíčové způsoby:

 • Denní dojížďka: Dopravní cyklista se na kole dopravuje k vlaku, řešení „poslední míle“.

 • Doprovázení doprava: Stejně jako v předchozím případě řeší problém „poslední míle“ někde, kde veřejná doprava téměř neexistuje. Kolo si však bere s sebou do vlaku a používá jej až v cíli cesty. Většinou použitelné při občasných cestách, finančně se nevyplatí pro denní dojížďku (při denní dojížďce lze parkovat na nádraží v cíli cesty vlastní kolo).

 • Alternativa: Cyklista jezdí jen na kole, ale ve směru, kde jezdí i vlak. Ten využije např. při nepřízni počasí nebo přes zimu.

 • Záloha: Cyklista je na kole a s využitím vlaku nepočítá. Může však nastat nečekaná okolnost (technický problém, zdravotní indispozice, náhlé zhoršení počasí), v takovém případě poslouží vlak jako „odtahová služba“, kterou používají motoristé. Opět platí, že pokud by méně zkušený nebo hůře vybavený cyklista měl jet někam, kde se v případě nouze nedočká žádné pomoci, tak tam raději ani nepojede.

Závěr:

Cyklistická doprava a železniční doprava se natolik liší, že se prakticky nemůžou vzájemně nahradit. Jejich odlišnost však způsobuje, že se můžou skvěle doplňovat, mnohdy až v takové míře, které se podobá symbióze. Rušení železnice by tak bylo i pro cyklisty naprosto jednoznačnou újmou.

Vysoce efektivní je při plánování cyklostezek uvažovat s kratšími cyklostezkami jako „napaječi“ železnice, které budou udržované, ideálně i osvětlené a použitelné i přes zimu, a to pro pěší i cyklisty. Pěší a cyklistická doprava umí perfektně to, co železnice neumí, tj. obsluhu „poslední míle“ od páteřní sítě do okolí. Sama o sobě se však nemůže pěší ani cyklistická doprava ze své podstaty stát sama páteřní sítí a tuto nahradit, byť by byla její stezka umístěná na opuštěné trase páteřní sítě (tj. zrušené železnici).

To přímo neznamená, že delší cyklostezky – např. podél tratí – nemají smysl. Smysl samozřejmě mají, ale je třeba je vnímat spíše jako sportovně – rekreační stavby. Jejich uživatelé můžou takto jezdit i pravidelně do školy nebo do práce, ale v okamžiku špatného počasí nebo zimy s vysokou pravděpodobností přejdou ihned zpět do vlaků. Při stereotypním dojíždění je taková možnost kombinace velmi vhodným zpestřením, nemalé přínosy může mít dokonce i pro železniční provoz (např. během letních výlukových prací postačí menší počet výlukových autobusů, nebo není nutné přes léto posilovat kapacitu souprav a ty tak lze odstavit např. k opravám). Souběžná železnice je však vždy zcela nezbytná, a pokud by nebyla, tak velmi reálně hrozí, že nakonec skončí valná většina cestujících i stávajících cyklistů v IAD.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (19 votes cast)
Srovnání železnice a cyklostezky, 3.9 out of 5 based on 19 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


364 komentářů

 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 9:55

  No vidíte Ostrov – Jáchymov. To je cyklostezka, která mi opravdu značně pije krev, protože v Ostrově v bývalých uranových dolech vzniká průmyslová zóna, kam bychom potřebovali vlečku a díky té cyklostezce si musíme postavit novou jinde do skladu, který zas až tak nevyhovuje našim potřebám. Díky té cyklostezce tato průmyslová zóna bude zřejmě navždy odkázána na kamiony.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 17:47

  Tužín:
  Možná takový sklon Jáchymov má, ale pak nemá pro cyklisty větší význam, maximálně ten, že je uhne ze silnice. Díky za upozornění kam nejezdit. Přece jen je to dost daleko od Prahy a vysolit balík za jízdné a pak jet po stezce, co je úplně na h**no, to nemusím. Podobné kopce se 100m převýšením na 2km mám i v Praze a zadarmo. Ostatně stejně tak bych nikdy nenavrhoval dělat cyklostezku ze zubačky v Jizerkách. 😉 Vlastňák vám tedy nevyšel. I tramvaje mají hnusné stoupání co cyklistu fakt nenadchne (kopec do Kobylis v Praze je k pokakání). Nikdy jsem ale netvrdil, že je fyzickou vlastností kolejí, že nikdy nevedou do prudšího kopce.

  Já tvrdil jen, že většina železničních stezek prudký sklon nemá. A to je fakt, Tužíne, to je fakt.

  Překrásná stezka z Terstu do Koziny (itálie->slovinsko) má stoupání cca 26,7 metru na 1km.

  Cyklostezka začíná ve výšce 53mnm a končí ve výšce 469mnm. Vystoupáte 416metrů během 15,6km délky. Konstatní stoupání (není tam jediný ztracený spád, jen v prostoru asi 2 bývalých nádražíček je krátká rovina, což pro výpočet zanedbáme), několik menších tunelů a slušně vysoké mosty, krásné vyhlídky na moře za vámi. A ani jedno auto (max. motorka či skůtr, kvůli italské nepředpisové mentalitě).

  To nám dává stoupání krásných 26,7 na 1km. Tedy téměř polovinu vámi zmíněného Jáchymova. A 26,7m na 1km je už naprosto v pohodě. Nemusíte jak blbec podřazovat, krásně na pohodu jedete průměrnou rychlostí kolem 12km/h a můžete si to dát i jako první výlet po zimní pauze. Tohle už dá i netrénovaný cyklista. A elektrokolo vůbec nepotřebuje.

  Videa ze stezky jsou i YT, ale dost rozklepaná. Je tam převážně šotolina, ne asfalt.

  Výhledy a celkově ten upravenej terén, to je tam boží… proklikejte si (stojí to za to). Pokud se takovým stezkám cíleně vyhybáte, tak se fakt hodně ochuzujete.

  https://www.youtube.com/watch?v=nWGmKpiy_VM

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 18:44

  Ano, takováhle cyklostezka po trati má skutečně smysl a přínos. Když je to trať, která už nemá a nikdy nebude mít žádný potenciál pro železniční dopravu, nechť se promění v cyklostezku. Tahle trať byla duplicitní k trati do Sežany, postavila jí v 19. století konkurenční společnost a po zestátnění naprosto ztratila smysl. Ale dělat cyklostezky z tratí, kde přepravní potenciál je a cyklostezka má sloužit jen jako záminka autodopravcema zkorumpovaných politiků ke zbavení se nechtěného, tam s cyklostezkou rozhodně nemohu souhlasit. A to je přesně případ Mutěnky a i toho Jáchymova (v první části do Dolního Žďáru). Zrovna Mutěnka vede rovinatým terénem, kde nebyl nejmenší problém postavit cyklostezku kdekoli vedle se stejnými parametry, tam cyklostezka byla jen záminkou.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 2. 7. 2018 @ 19:22

  Naprostý souhlas s Domažličákem. V našich podmínkách je jen málo tratí, které by nabídly takový zážitek. Napadá mne z těch nepoužívaných jen Krásný Jez – Loket (kde je ovšem trvalá poptávka po obnovení provozu), potom úseky Posázavského Pacifiku (ty snad nikdo rušit nechce) a Moldava (ta se konečně opravuje, takže je snad riziko rušení zažehnáno).

  Jáchymov měl jednoznačně zůstat, respektive být obnovený jako trať. Lázně takového formátu by měly mít vazbu na dálkovou dopravu, obdobně jako srovnatelné Luhačovice (dokonce patřící stejnému majiteli).

  Já opravdu asi do Alp nevyrazím, kolo k výletním účelům používám sporadicky. Pro mne je to pracovní nástroj, do batohu hodím projekt a celou středu budu objíždět stavby, úřady a nějaké jiné cíle (třeba MAKRO) v okolí Olomouce. To ovšem neznamená, že bych se ochudil o krásnou krajinu Tršické pahorkatiny (trojúhelník mezi Olomoucí, Přerovem a Lipníkem) a občasnou pauzu na pivko. To se vůbec nijak nevylučuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 7. 2018 @ 0:30

  Tato debata byla ale absurdní.

  Parta šotoušů v čele s fanatickým ultrašotoušem vymýšlí tu více, tu méně absurdní důvody proti železniční cyklostezkám. Pointa celé debaty.

  Psát sem jiný názor nemá smysl. Některé z šotoušků to vytáčí do běla, někteří z nich jenom dávají mínusy. Jejich postoj je totiž konzistentní “na vlaky se nešahá”. Fanatismus prvního řádu.

  Akorát, že v naší zemi jsou tisíckrát důležitější témata, než zda se někde z železnic postavilo pár cyklostezek. Cyklostezky jsou téma fakt tak akorát někam na alternativní webík.

  Místo psaní blábolů proti cyklostezkám raději vymyslete, jak dostanete nákladní vlaky na existují lokálky a jak na nich nalákáte do motoráčků nové cestující, aby to nevozilo v průměru 2 babičky.

  Tím uděláte železnici větší službu, než psaním ultrašoto blábolů o cyklostezkách. Vymezování vůči železničním stezkám z vás lepší lidi neudělá. 😉 Jen kritizováním Hitlera po válce se taky nikdo nestal lepším člověkem.

  Kritizovat umí každý. Nikdo nebude plky o potenciálu zrušených lokálek brát vážně, dokud může vidět, jak spousta ještě funkčních lokálek bojuje o přežití z roku na rok, neb nejsou cestující, ani zájem o náklady.

  Ukažte ten váš nákladní potenciál a páteřní potenciál v osobní dopravě na stávajících lokálkách. Tvářením se, jak zásadní význam mělo zrooovna (náhodou) těch pár zrušených v kontrastu upadání ještě funkčních lokálek, jste jen za šašky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 7. 2018 @ 10:41

  Bobík:

  A když ukážeme půjdete se podívat? Zajímá Vás to? Třeba první víkend obnoveného provozu Bruntál – Malá Morávka téměř 500 přepravených cestujících …

  “Cyklostezky jsou téma akorát na alternativní webík” – Už jsem pár šotoušů vytočil konstatováním, že cyklodoprava je normálním plnohodnotným způsobem dopravy. A jako každá doprava, i cyklodoprava potřebuje svou síť. Regionální trati teoreticky připadající v úvahu pro zrušení jsou nespojité úseky, které síť netvoří. Nachází se často v odlehlejších oblastech mimo města, kde cyklistů jezdí málo, a ti kteří jezdí se zpravidla vejdou na stávající silnice. Ukázkovým “výkřikem do tmy” je cyklostezka z Nového Jičína do Hostašovic, končící v lese, kde se cyklista může akorát otočit a jet zpátky. Ne, takové cyklostezky nepotřebujeme. Cyklostezky obecně velmi potřebujeme, ale úplně jiného charakteru, jiného trasování.

  Za sebe bych to shrnul nejenom pro Bobíka tak, že cílem mých článků je vyvolat diskusi nad optimálním využitím dopravních sítí a obecně rozvojem dopravy v ČR. Není cílem vést válku mezi silnicemi, železnicemi a cyklostezkami – všechny mají svůj smysl a můžou mít výborné využití, pokud bude správně nastavená dopravní politika státu. Cyklostezky na málo využitých tratích nejsou dopravní politikou, jsou módním trendem. Jejich využití není zpravidla dopravní, protože jejich trasování zpravidla ani nevyhovuje dopravnímu využití.

  Osobně jsem proti tomu, aby místo dopravně využitelné železnice vznikala účelově dopravně nevyužitelná turistická atrakce pro hrstku lidí, kteří “si chtějí zajezdit”. Chléb a hry … nikomu nechci nic brát, ale ať “zážitkové” cyklostezky vznikají jinde, a regionální dráhy slouží svému účelu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 7. 2018 @ 15:17

  500 lidí? To dělá 71,5 denně při rozpočítání na týden. Celých 35,7 člověka jedním směrem. Fakt důvod k investování 10 milionů z národních zdrojů. Kolik lidí bude přepraveno celkem za rok, abychom to mohli vydělit 365? 🙂 BTW – vážně vydáváte čísla z prvního týdne provozu za seriózní? Jste takový zoufalec?

  Kolik železničních cyklostezek stálo víc jak 10 mega z národních zdrojů?

  Po železničních cyklostezkách jezdí hodně lidí. Hrstka je to jen ve vašich šotosnech. Že nějaký úsek cyklostezky není nejvytíženější, není důvod ji cíleně udělat o 3km kratší. Ta úspora by byla symbolická.

  Vaši další horu blábolů ve stylu “na vlaky se nešahá” a “železniční cyklostezky se mi nelíbí a vláček mi chybí, ale budu se tvářit, že mi jde o blaho všech” komentovat nebudu. A regionální dráhy, po kterých nikdo nejezdí, nebo jen hrstka lidí (narozdíl od slušně využitých cyklostezek) svému účelu rozhodně neslouží.

  Jinak jste neustále propagoval možnost volby. Silnic přes kopce je tu dostatek, silnic bez jakýchkoli kopců je tu v některých oblastech kritický nedostatek. I cyklisté chtějí možnost volby. (očekávám další horu blábolů o tom, jak kromě hrstky cyklistů jezdí všichni nadšeně přes kopce a rekreační cyklistika je vlastně naprosto okrajová záležitost 😀 )

  Tužíne, hrajte si klidně s vláčky a vykládejte si o nich pohádky, ale za svoje. Jinak se naučte respektovat, že si je budete muset obhájit, pokud si s nima chcete hrát za cizí peníze. A zatím jste neobhájil vůbec nic. Proto tu máme ty cyklostezky.

  Všechny vaše příspěvky byly jen absurdnosti o tom, proč vám a dalším 100 šotoušům (v 10,5 milionovém národě) vadí nějaké již existující cyklostezky. Mít depku z toho jistě máte právo, ale nikdo vám ji nemusí řešit. Kupte si kapesníčky a zkuste se s tím srovnat. No a nebo si napište dalších 10 článků, pro každou cyklostezku zvlášt, proč dle jakéhosi Tužína neměla daná cyklostezka být. Aspoň bude se čemu zasmát. Jste fakt šašek.

  (po té týdenní pauze jsem se rozhodl, že s vámi nemá racionální a věcná debata smysl, vy prostě nedokážete rozpoznat, co je absurdnost)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 7. 2018 @ 16:40

  Já si myslím, Bobíku, že už jste dospěl do stavu mysli, kdy by měl zasáhnout admin. Nazýváte mne šaškem, já bych Vás samozřejmě také mohl nazvat lecjak, a Vaše psychopatické výlevy by mi k tomu daly dost pádný důvod. To bychom už potom opravdu udělali z této diskuse stejný odpad, jakým je K – Report, a to bych nechtěl – z jisté úcty k svému času i k úrovni tohoto serveru a jeho čtenářů.

  Takže pokud tento agresivní a vulgární výkřik je tím posledním slovem, které musíte mít, ať jej máte. Byl bych celkem vděčný za to, kdyby to byl ten opravdu poslední příspěvek, který Vám umožní administrátor napsat. Vy sám jste nepochybně schopen trollovat do nekonečna. Rád bych se dále bavil jen s příčetnými lidmi, nikoliv o tom, jestli jsem či nejsem šašek, ale o dopravních tématech.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 11. 7. 2018 @ 22:36

  Cyklostezky ze slabších železničních tratí jsou hezké a ve většině případů smysluplnější, smiřte se Tužíne konečně s tím.

  Jinak osobních útoků jste tu napsal celou řadu, stačí projet vaše příspěvky. A zakazováním psaní lidem, kteří vaše lokálkové demagogie a nepravdy o jezdění na kole odmítají, tím ty lokálky vozící 2 babičky a 1 várku uhlí ročně nezachráníte. To byste nejdřív musel zakázat lidem říkat pravdu o tom, co lokálky vozí. A to se vám těžko povede. Svoboda slova ve veřejném projevu nejde zabanovat na šotowebu. Mimo šotoweb tahle pro vás nepříjemná pravda o lokálkách bude znít dál…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 7. 2018 @ 16:01

  btw – Vlastní meducínka vám moc nechutná, Tužíne?

  Vy mě tady celou dobu systematicky urážíte, už od prvního příspěvku, protože vám vyloženě vadí můj jiný názor na železnici a vy nedokážete ani cítit názory, co nepodporují lokálky. Ale jak někdo o vás řekne cokoliv, jen třeba ,že jste šašek, hned spustíte hysterický záchvat jak vám bylo ublíženo a voláte po zásahu admina.

  Jako vy jste vážně ubožák, ale neskutečnej.

  Neustále provokujete různými nesmysly o jízdě na kole, o pocení, kde na vás nejde nijak seriózně reagovat, protože člověk neví, zda si děláte srandu, nebo jste vážně tak mimo. Neustále urážíte a pak jak vám to někdo oplatí, voláte jak malé dítě po pomoci od maminky.

  Mimochodem, v tom příspěvku, kde mi vyčítáte, že jsem vás nazval šaškem, jste napsal víc urážek než já. Asi abyste jako malé díte měl pocit, že jste to oplatil a ještě přihodil?

  Naučte se toleranci Tužíne (k jiným názorům na vlaky, není to vaše hračka na kterou smí být jen váš názor), nebo nezbývá než doufat, že tolerance vás naučí sama.

  Každopádně poučné to bylo – poznání někoho jako jste vy mě definitivně přesvědčilo, že lokálky jako Morávka, Kozí dráha, dráha z Rakovníka do Mladotic, Vidnava, podřipské lokálky, Chornicko, dráha přes Čejč a všechno tohle je správné zrušit. Vy si toho nevážíte, vy to berete za samozřejmost a osvojujete si právo urážet každého, kdo vám na to šáhne. A tohle fakt nehodlám podporovat. Ty vlaky nemají žádný význam a pokud má člověk přimouřit oko a tolerovat je, tak pro lidi, co si toho váží. Ne pro Tužíny. Až se to zruší, berte to jako lekci naučení tolerance, kterou fakt potřebujete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 12. 7. 2018 @ 23:52

  Nechci fušovat do řemesla Bobíkovu ošetřujícímu psychiatrovi, ale snad bych mohl dodat z hlediska této diskuse jen tolik, že tento troll by opravdu měl být už izolován. Řekl bych, že to co předvádí už bohatě stačilo.

  Díky předem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal KPL, 13. 7. 2018 @ 12:26

  Bobík : Takovým lidem jako vy se po právu říká Král Kazisvět – co všem ostatním všemožně škodí a jejichž mysl je nasáklá zlostí, že není vše podle jejich jediného správného názoru. Takovéhle sociální inženýry nám byl čert dlužen. Na takovéto fanatické a urputné názory není možné rozumně reagovat.
  Chtěl bych také Bobíka upozornit, že mnoho lidí už má také plné zuby nevychovaných a arogantních cyklistů – pomalu se již zde vžil nový pojem – Cykloterorista.
  A k těm např. Podřipským lokálám – máte smůlu. Dokud bude ze strany obcí, krajů i veřejnosti jako takové trvat zájem na provozování těchto tratí, tak tam prostě vlaky jezdit budou.Tečka

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 7. 2018 @ 1:35

  KPL: Na tom, že to přeju víc cyklistům než fanatickým a nevděčným fanouškům vlaků není nic zlého. Po tom, co tu vlakoví fanoušci předvedli za netolerantní postoje a vršení urážek vůči těm, kterým se líbí něco jiného než jim, se nemůžou divit, že si moje sympatie nezískali. Pokud to samé předváděli u těch už zrušených lokálek, nelze se divit, že nezískali sympatie ani místních. 😉

  Tužín: Vy zřejmě musíte mít poslední slovo, které spočívá v další hromadě urážek. Jezděte víc na železniční cyklostezky, zjistíte jak jsou pěkné a jak jste se mýlil, když jste se vůči nim vymezoval a urážel jejich uživatele.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal KPL, 18. 7. 2018 @ 11:38

  A tak pravil Bobík – největší cykloterorista blahé paměti co tento server pamatuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 7. 2018 @ 19:23

  KPL: Koukám, taky moc nezvládáte slušné chování. Asi efekt té sociální bubliny na tomhle serveru, kdy tu v podstatě nepřipustíte jiný názor a tak sem lidé s jinými názory (a že jich je) přestali chodit a pak jste logicky úplně v háji, když se tu objeví názor zvenku a vy jste konfrontováni s člověkem, kterému jsou lokálky úplně u zadnice nebo je vidí jinak. To je ale váš problém (a to samé Tužína a dalších zdejších existencí), že jste se tak dlouho obklopoval lidmi, kteří lokálkami žijí a nakonec přesvědčil sám sebe, že pokud někomu je u zadnice co bude s nějakou lokálkou, nebo ji vyloženě nepodporuje, je to hned zlý člověk. Spousta lidí něco nezajímá. Nevypovídá to o nich nic. Mně třeba přijdou povrchní lidé, co řeší Tibet a ví kulové o Africe. Jsou ale ti lidé špatní jen proto, že nemají dostatečné vzdělání o obojím a jsou snad ti lidé povinni souhlasit se mnou, že situace v Africe je větší problém než Tibet? Nejsou. Oni mi vůbec nemusí věřit, že jsem nestranný. Že něčemu rozumíte vás nedělá nestranným. Jinak by neexistovala pravice a levice, protože by všichni vystudovaní ekonomové nutně museli mít zcela stejný názor. A oni nemají, záhada, co? 🙂

  Vláčky jsou to samé… vy, Tužín a další nediskutujete mimo vlastní komunitu a zvykli jste si na to, že s vámi buď někdo automaticky souhlasí, že mají lokálky smysl, nebo se takovým lidem vyhnete. Případně se je snažíte urážením vyštvat. Aby vám nedělali svět složitějším.

  Mimochodem, my se nějak známe? Vy jste mě někdy potkal a viděl jak jezdím na kole? Když jsem ten cykloterorista? Nebo je pro vás cykloterorista každej, kdo si postaví hlavu a trvá si na tom, že někde je lepší cyklostezka než vlak? Ony jsou železnice nějaké postvátné krávy, na které se nešahá?

  Mimochodem, nepřijde vám řešit místa, zda někde kde je 5-10 let hotová cyklostezka jako boj s větrnými mlýny? Beru, když napíšete vy/Tužín/někdo další, že dle vás tam měl být spíš vlak. Beru když si napíšete argumenty proč. Ale pokud vám protistrana napíše důvody proti a ultrašotouši protistranu začnou urážet a napadat a zkoušet zesměšnit, tak to je ubohost a boj s větrnými mlýny. To už není diskuze, ale snaha si vylejt si na někom vztek za nějakou křivdu co vám udělala společnost před těmi 5-10 lety. Diskuze je říct své argumenty, ne urážet protistranu. Ta věc je už vyřešena, vykopávat válečnou sekeru v případě už vyřešené věci je buď boj s větrnými mlýny a nebo ryzí ubohost, protože si akorát vylejváte vztek, nediskutujete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal KPL, 18. 7. 2018 @ 21:11

  Bobíku: máte tohle zapotřebí si tady takhle vylévat své duševní pochody ?? Vždyť se do toho čím dál víc zamotáváte, už si ani nepamatujete, že urážet zdejší přispěvatele a hlavně pana Tužína jste začal právě Vy v tom Vašem euforickém zápalu přesvědčovat zdejší čtenáře o svých pravdách.A o svém bezmezném nadšení o osobním využíváním cyklostezek jste se zde zmiňoval často.No a s tím dnešním mícháním problematiky Tibetu a Afriky, to už jste zamířil do říše fantasmagorií.I když vlastně je to podobné, jako kdyby jste na určitý server řešící otázky spojené s Tibetem začal urputně cpát své jediné správné názory, oháněl se Afrikou a urážel všechny protibetské aktivisty.V tomhle je to úplně stejné.A nemůžu si pomoci, připomínáte mi přesně ten houf dnešních tzv.moderních lidí, co vše vědí a znají(z internetu)nejlépe a hlavně jsou na správné straně vývoje světa v takzvaném protiproudu ( klausovci,zemanovci atd.) a snaží se všemožně eliminovat menšinové skupiny. Vy by jste skutečně mohl pracovat v propagandistických záležitostech v Bruselu či v Moskvě, Pekingu. Je mi Vás docela líto, protože trpíte syndromem správného a jediného pokroku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Vozka, 19. 7. 2018 @ 0:47

  Pane Bobíku, říkal jsem si, že nemá smysl reagovat na Vaše texty, ale přeci jen mně to po těch desítkách příspěvků nedá. Vy skutečně buď máte něco za úkol nebo nemáte absolutně žádné odborné znalosti nebo je nechcete mít a nechcete uznávat fakta. Ono vůbec nejde v dopravě o nějaké názory, zájmy, záliby, ale doprava musí být organizována a dělána tak, aby co nejméně škodila, co nejméně stála peněz. Zapomínáte,že dnes jde o přežití, prostě musíme mít půdu, nepoškozenou krajinu, vodu atd. a to prostě nejde dohromady se silniční dopravou. Ta zabírá příliš mnoho ploch, způsobuje ohřev okolí, je zdrojem faktorů, které poškozují zdraví a životy a samozřejmě vypočtené náklady si tato doprava nehradí. Vůbec mne nezajímá, že tomu nevěříte. Prostě pokud se tím budete zabývat a budete sledovat výpočty ekonomů, kteří se nenechají koupit a jejichž výpočty prošly nějakými analýzami, zjistíte, že silniční doprava by měla existovat opravdu jen pro nutné případy a neměla by to být masová záležitost. Právě kolejová doprava řadu nevýhod a škod může eliminovat, jen se na ní nedá tak vydělávat a získávat penízky do soukromých kapes. Proto je tak důležitá hustota kolejové sítě, uvolnění krajiny od různých skladů, montoven a jejich napojení na silnice, ale dostat zdroje a cíle dopravy na kolejovou síť a pak také můžete dělat snadné přepravy ode dveří ke dveřím. V osobní dopravě pak autobus má funkci napájecí v nejnutnějším a pro cestující výhodném rozsahu.
  Že něvěříte, že 810ka je levnější než autobus je Vaše věc. Zkuste si to sám spočítat a berte v úvahu všechny faktory a hodnoťte stejné faktory jak u autobusu, tak toho motoru. A nezapomeňte tam nějak zahrnout třeba to, že ten motor má záchod, tekoucí vodu, dostatek místa, klidnější jízdu, tzn., že řadě lidí se tam nedělá špatně atd. A přestavte si kvalitu jízdy.Pokud konečně někdo zadá výrobu nových komfortních malých a velkých motorů vyřeší se řada dalších problémů i s ekonomikou. A jen ještě pár poznámek k Vašim některým dalším vývodům. Třeba k té Sedlčance. Já tam dost jezdím a pokud bych tam měl jezdit autobusem, tak už mne tam nikdo nedostane. V Praze je už kumšt dojet na autobusové nádraží – je jedno, zda je to Florenc, Smíchov nebo jiné. Doprava MHD je nepříjemná, zdlouhavá a vozy přeplněné, nepohodlné a studené plastové sedačky, ze kterých v chladnějším období máte akorát problémy s prostatou, močovými cestami a páteří. Autobusy v Praze připomínají žebřiňáky a je otázkou kdo toto mohl nakoupit. Pak cestovat třeba jen hodinu do Sedlčan a tam se zase dostat dál je horor. Když jedu vlakem, dostanu se na to nádraží lépe a mám více stanic. V Olbramovicích jsem za 50 minut v pohodlí a klidu a přestup je většinou hrana – hrana a za 25 minut jsem v Sedlčanech. Tam je chybou pouze to, že od nádraží nejezdí autobusy do města a okolí, ale to by se dalo napravit, kdyby se chtělo. Ale nějak nechce. Zapomínáte však, že se tam jezdí také do Kosovy Hory, Štětkovic, Janovic atd. To chcete mít další autobusy z Prahy do všech těchto míst? Ta doprava má být koordinovaná a co nejpohodlnější. Že není je to i proto, že lidé podobných názorů, jako máte Vy, tomu brání a cpou nás na silnice a do aut. A fakta a čísla je nezajímají, natož zájmy a názory denních cestujících. A to už nemluvě o tom, že schází síťové jízdenky , které by platily u kohokoliv na území ČR.
  A k té ceně. Lidé z vysokých škol se i tímto zabývali a cena 1 km autobusu v místní dopravě se pohybuje až na úrovni 120 Kč, zatímco ta 810 nikdy nepřesahuje 50 Kč/km, ale většinou podle terénu a trasy to jde do 30 Kč. Nevěříte? Ony podobné výpočty dělali v třeba i v automotoklubu v Německu, Čím to, že závěry jsou shodné s těmi u nás. Spíš je otázkou, proč se o tom nepíše. A to už nemluvím o tom, že nákladní doprava by neměla z větší části být vůbec vožena po silnicích. Pak i ty lokálky s tou koncentrací nakládky a vykládky a s využitím všech dříve přilehlých průmyslových ploch budou mít význam ušetří nám všem milardy, ale hlavně životy. A jen další zajímavost. Snažil jste se někdy zjistit, kolik ročně v ČR stojí investice, opravy, údržba všech zařízení pro silniční dopravu? Tedy i náklady nejen SFDI, ale i měst obcí a dalších subjektů? A porovnal jste to s tím co se ze silniční dopravy vybere? O tom se také nemluví, protože voliči by nezkousli, že by měli za auta a silniční dopravu platit podstatně víc, že kamiony by prakticky ze dne na den se musely zastavit atd.? Asi ne. Ale to je Vaše chyba. Vzpomenete si jistě na to až skutečně budou problémy s potravinami díky tomu, že razantně ubývá úrodná půda pro nesmyslnou zástavbu, zbytečně a předimenzované dálnice, křižovatky, parkoviště a také tehdy, když i díky tomu nebudete mít ve vodovodu vodu. Přírodní zákony platí a příroda se neptá. A že člověk je pouze pohodlný a hloupý, to je té přírodě jedno a udělá si stejně svoje. Takže tím končím a doporučuji, abyste se nad sebou zamyslel a zhodnotil proč se chováte a mluvíte tak, jak to tu předvádíte.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 7. 2018 @ 1:51

  KPL: Máte klasické chování člena určité vyhraněné a velmi radikální až fanatické komunity. Chování jedince z vlastní skupiny, které bylo od začátku útočné, to bagatelizujete či nevidíte. Daný jedinec (Tužín) má totiž názory, které se vám líbí a vyhovují vám. Naopak za názory opačné (které se vám nelíbí a kterých se zjevně bojíte, protože víte, že jsou většinové) je jejich autor neustále napadán, urážen a je mu přisuzováno chování, které ve skutečnosti předvedl člen skupiny jménem Tužín. Já totiž v celé diskuzi diskutuji slušně (nezazněla tu jediná kritika mého vystupování od někoho, kdo by sdílel mé názory, čím to?). Akorát mám opačný názor. Což ovšem není neslušné. A přesto jsou reakce na mě v podobě neustálého osočování.

  Zapomínáte však na jedno… můžete odsud soustřednými útoky vykopat lidi s jinými názory… ono se vám to už podařilo… jak si můžete všimnout, už mě přestalo bavit argumentovat a vyjadřuji se jen k formě debaty, jaké jsem se tu dočkal. Stejně tak sem nechodí diskutovat vůbec nikdo, kdo by měl názory jiné než zdejší komunita. Každého po čase přestane bavit být urážen, tohle jako vyhánění funguje. Váš problém je ale v tom, že já zastupuji většinový názor. A ten nezmizí tím, že ho přestanu psát sem, těm co ho nechtějí slyšet. Ten je totiž o tom, že věci co sem píšu, nejsou kraviny, a že na mnou napsaná fakta Tužín neuměl reagovat a radši me urážel, to z toho co jsem napsal kravinu neudělá. Zůstane to většinovým názorem, protože na tom něco je. A Tužínovi urážecí metody nebudou mimo zdejší komunitu fungovat. Urážením starostů a spoluobčanů nic nezískáte. Respektive jen je utvrdíte v odporu vůči lokálkám a potvrdíte jim, tak jako to zde bylo potvrzeno mně, že zastáncům lokálek nejde vůbec o blaho lidí a smysluplný rozvoj regionů, ale o svůj koníček, aby měli kam a jak jezdit na výlety.

  A nenechte se mýlit. Nikdy jsem nefandil lokálkám jako Mutěnka nebo Morkovička, ale u lokálek typu Lovosice-Teplice nebo Kozí dráha jsem si jistý nebyl. Odpůrci i příznivci mluvili rozumně. Nyní ale už vím, že lže skupina co lobuje za vlak. Zkušenost s ní hovoří za vše. Takže mně zdejší debata o 200 příspěvcích pomohla se rozhodnout. To byl smysl této debaty pro mě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 7. 2018 @ 2:21

  Dodatek pro KPL o tom, proč je irelevantní zda se mi vyloženě železniční cyklostezky líbí.

  http://jyxo.info/uploads/B1/b111f5596956e661309987834e3bf2b36ed24318.png

  (odeslání zase zlobilo, pokud se to tu časem objeví, tak bude nutné některé ty příspěvky smazat)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal KPL, 19. 7. 2018 @ 17:59

  Bobík : přečetl jsem odkaz ve Vašem posledním příspěvku a opět jste mne jen ujistil o Vašem demagogickém a manipulativním přístupu. Ono stačí si opravdu dát si čas a projet si všechny Vaše zdejší příspěvky, aby si zdejší čtenář udělal obrázek. Už to nemá žádný význam a smysl se tady s Vámi donekonečna přít. Asi za vše mluví předposlední příspěvek od Vozky, který to opravdu trefně a věcně vystihl a na rozdíl od Vás je evidentní, že dané problematice dopravy jako celku včetně lokálek rozumí. A pro mne je podstatné, že velký zájem cestující veřejnosti a podpora krajů a obcí zabraňuje nadále takovým ničitelským sociálním inženýrům jako jsou Bobíkové likvidovat jim nepohodlné a zastaralé tratě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 20. 7. 2018 @ 2:49

  Máte pravdu, to že vám příspěvek pana Vozky přijde výstižný mluví za všechno. Pokud jste ochotný věřit, že 810 vám někdo bude provozovat za 30-50kč a zbyde v tom i na údržbu trati, tak je každá argumentace těžká. Pokud víte jak 810 provozovat za 30kč včetně údržby trati, proč s tím neoslovíte kraje? 50kč už je o dost víc než autobus, to je skoro jednou tolik. Kde se ty peníze vezmou? A stejně nastane problém v tom, že některé tratě vedou tak blbě, že souběžný bus bude nutný, neb není možné říct lidem v obcích, že novým standartem bude docházka 2km ke vlaku místo 300-500m k busu. A pak je vám 810 na nic i kdyby stála 30kč, protože za bus dáte dalších 30kč.

  A zájem cestujících je ten vzduch co jezdí do Žlutic či co jezdil přes Chornici?

  Argumenty “na city” o tom co je vše ve vlaku navíc vykládejte lidem jezdím třeba z těch Sedlčan do Příbrami, kde nikdo žádné koleje nepostavil. A kde jezdí málo autobusů právě proto, že někde jezdí pro 5 lidí místo levného busu vlak. Neb ten vlak zatím neprovozujete vy a dopravce posílá kraji účet na 120kč/km a ne 30kč. To je fakt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 20. 7. 2018 @ 2:59

  Mimochodem, fakt mě dostává, jak v očích šotoušů je odborníkem na dopravu vždycky ten, kdo napíše něco, co se jim líbí o lokálkách. Ono to sice vůbec nekoresponduje s realitou, ale zní to líbivě, tak to šotouši prohlásí za odborné. 🙂

  Je fakt, že tomuhle se vážně nedá oponovat. Argumentům typu “má to stolek a záchod a autobusy v Praze připomínají žebřiňáky” se fakt nedá racionálně oponovat. 🙂

  Tady lze jen vám popřát, ať si to užíváte, dokud to ještě jezdí. Tím nikomu neubližujete, když to používáte (aspoň snižujete ztrátu dopravce, když si koupíte lístek a chováte se ekologicky). A že tomu fandíte a věříte, že to přežije, to taky nikomu neubližuje. Jen nemá s vámi smysl vést racionální debatu o tom, zda to může či nemůže přežít, protože v ní šotouši nepoužívají racionální argumenty.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 7. 2018 @ 10:37

  Vždycky si říkám, že Bobík se snad už ztrapnil dost, a ono pořád ne. K jeho blábolům:

  http://dopravni.net/zeleznice/16932/negativni-vlivy-ruseni-zeleznicni-dopravy-na-silnicni-infrastrukturu/

  http://dopravni.net/autobusova-doprava/10446/hruby-propocet-podilu-nakladu-na-silnicni-infrastrukturu-pro-autobusovou-dopravu/

  Pokud by platily Bobíkovic dedukce, že rušení tratí nese značnou finanční úsporu, tak tratě s nejvíce osekanou regionální železniční sítí by tedy měly být nejbohatší. Realita je taková, že třeba Jihomoravský kraj, kde regionální dráhy téměř zanikly, musí nalévat značné objemy peněz do předimenzované autobusové dopravy. Ta poškozuje silnice v takovém objemu, že silniční síť Jihomoravského kraje je zřejmě v nejhorším stavu v ČR. Nemalý podíl viny na tom má i to, že IDS JMK je takovým konzumentem veřejných financí, že na opravy silnic prostě nezbývá.

  Nejsou to nějaké moje dedukce, ale informace od místního člověka – mnohaletého starosty jednoho města v blízkosti Brna, který byl dobře obeznámen s finančními toky v rámci krajského rozpočtu.

  Pro Bobíky je to ale stejně úplně jedno – jakákoliv objektivní fakta jsou obtěžující. Jediné, co je důležité, je ta správná dopravní ideologie. I když se něco děje absolutně iracionálně (třeba redukce příměstských vlaků v hustě osídleném území – IDS JMK), tak se to setká s nadšenou odezvou šotoušků. Místo jednoho vlaku, který vezl 20 cestujících, se můžou objednat do nějaké poslední prdelky další 3 autobusy, které povezou průměrně 2 lidi. A to se vyplatí!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:06

  Tužíne v tomto s Vámi nemohu souhlasit, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší, respektive může být nejchudší, ale z jiného důvodu. U nás už dávno přestala platit jakékoli ekonomická pravidla. Peníze má prostě ten, kdo si je dokáže vylobovat a né ten, kdo si je dokáže vydělat nebo ušetřit. Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno. A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.
  Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů nebo se místo trati postavila cyklostezka. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, tak kde mají bobíkovci jistotu, že ty ušetřené peníze z lokálek půjdou do autobusů? Ve skutečnosti půjdou tam, kdo si je vylobuje, třeba zrovna do toho fotbalu. Ale to bobíkovcům nevadí, protože zpronevěřené peníze nevidí, ale turistický vlak na lokálce jo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:07

  Tužíne v tomto s Vámi nemohu souhlasit, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší, respektive může být nejchudší, ale z jiného důvodu. U nás už dávno přestala platit jakékoli ekonomická pravidla. Peníze má prostě ten, kdo si je dokáže vylobovat a né ten, kdo si je dokáže vydělat nebo ušetřit. Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno. A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:08

  Tužíne v tomto s Vámi nemohu souhlasit, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší, respektive může být nejchudší, ale z jiného důvodu. U nás už dávno přestala platit jakékoli ekonomická pravidla. Peníze má prostě ten, kdo si je dokáže vylobovat a né ten, kdo si je dokáže vydělat nebo ušetřit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 4 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:08

  Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno. A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.
  Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů nebo se místo trati postavila cyklostezka. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, tak kde mají bobíkovci jistotu, že ty ušetřené peníze z lokálek půjdou do autobusů? Ve skutečnosti půjdou tam, kdo si je vylobuje, třeba zrovna do toho fotbalu. Ale to bobíkovcům nevadí, protože zpronevěřené peníze nevidí, ale turistický vlak na lokálce jo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:09

  Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno. A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:10

  Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:11

  A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.
  Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů nebo se místo trati postavila cyklostezka. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, tak kde mají bobíkovci jistotu, že ty ušetřené peníze z lokálek půjdou do autobusů? Ve skutečnosti půjdou tam, kdo si je vylobuje, třeba zrovna do toho fotbalu. Ale to bobíkovcům nevadí, protože zpronevěřené peníze nevidí, ale turistický vlak na lokálce jo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:12

  A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.
  Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů nebo se místo trati postavila cyklostezka. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, tak kde mají bobíkovci jistotu, že ty ušetřené peníze z lokálek půjdou do autobusů?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:13

  A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:16

  A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.
  Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů nebo se místo trati postavila cyklostezka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:30

  A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má bez ohledu na výsledky.
  Bobíkovci stále nemohou přenést přes srdce, ž turistické vlaky a jsou přesvědčeni, že by ty peníze měli jít spíš do autobusů nebo cyklostezek. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, což bobíkovci nechtějí slyšet, kde berou tu jistotu, že ušetřené peníze z lokálek půjdou právě do autobusů? Ve skutečnosti půjdou tomu, kdo si je vylobuje, třeba zrovna do toho fotbalu. To ale bobíkovcům nevadí, protože zpronevěřené peníze nevidí, zatímco turistický vlak jim neujde.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:43

  Bobíku Vy máte naprosto jasnou představu, jak by měl vypadat ideál a viníkem toho, že to ideální není jsou jen a jen lokálky (a ti co je brání). Vezměme čistě hypoteticky, že by zase vyhrála ODS a s lokálkami by zatočila, tak jak se o to snaží vždy (změnila by zákony, aby jim do toho žádný starosta ani nikdo jiný nemohl kecat). V případě, že ani tehdy by se Vaše ideály nenaplnily, kdo by byl viníkem potom? Nebo Vy vážně věříte, že lokálky jsou jedinou překážkou k Vámi vysněnému světu?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:45

  Teď jsem musel komentář rozdělit na 4x, aby mi ho systém vzal, to jsem zvědav, kdy budu muset komentáře dělit na každé slovo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 3 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 7. 2018 @ 14:08

  Domažličák:

  Taky jsem to nemyslel tak, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší. Jihomoravský kraj je naopak velmi výrazně bohatý, některé jeho končiny výrazně nad poměry zbytku ČR. Mimo krásné přírody, mraků turistů, velmi úrodné půdy ještě navíc ložiska ropy a plynu. Ono si Pánbůh opravdu občas rád přihodí na tu větší hromadu … i když je pravda, že třeba kolem vinohradů je dřina, ten kraj si nepřišel k bohatství “zadarmo”.

  Ale zpět k regionální železnici – právě vysoký stupeň automobilizace v časech, kdy jinde byla auta spíše vzácností, vedl k nižšímu využití tratí v 90. letech minulého století. K tomu ve stejné době přišel konec těžby lignitu na Hodonínsku a konec některých fabrik využívajících železnici. K tomu dopravní politika IDS JMK, a tato kombinace dohromady vyvolala dobré prostředí k rušení tratí.

  I když kraj (ve smyslu kusu země) je bohatý, tak “balík” peněz (finanční částka na účtu krajského úřadu) na dopravu bývá většinou jen jeden, a to nikoliv neomezený. A právě kombinace výše popsaných faktorů způsobila výrazné přetížení silniční sítě v kombinaci s provozně drahým IDS. Výsledkem je to, že peníze kdesi jinde chybí, a to je právě údržba silnic. Samozřejmě v jiných ohledech může být kraj zase bohatý. Nicméně právě doprava je naprosto rozhodující položkou všech krajských rozpočtů – ať už financování IDS, nebo silniční sítě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 7. 2018 @ 0:01

  Cyklostezky a busy jsou v podstatě 2 jiná témata, která tady (i mou vinou), motáme dohromady. Domažličák má pravdu, že: “Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů”, další část věty: “nebo cyklostezek” už ale neplatí. Cyklostezky chci taky, ale ne kvůli jakési sociální spravedlnosti (kvůli té chci jen busy), nýbrž z důvodů, které jsem uvedl (dle mě jsou smysluplnější a méně barbarské než nechat tratě ležet ladem, protože u řady tratí opravdu nevěřím na jejich obnovu a proto automaticky předpokládám, že budou ležet ladem).

  Nedostatek bus řidičů uznávám. To problém je. Ale nemyslete si, že vlaky jsou v tomhle dlouhodobě za vodou. Nejsou. Jen je to postihne o něco později. Federace strojvůdců na železnici i v pražském metru totiž systematicky sabotuje automatizaci (možnost snížení počtu fírů, kterých v budoucnu bude nedostatek a automatizace bude jediné řešení) a nebo sabotuje alespoň zjednodušení zdravotních podmínek a znalostí, co musí fíra umět. A to také vadí, protože to vede ke 2 efektům: 1) nikdo mladej nechce dělat fíru a důchodci to věčně zachraňovat nedovedou (byť u busů nastane problém dřív, protože tam sice nejsou třeba takové znalosti a zdravotní stav, ale platy jsou naprosto příšerné i dnes po navýšení), 2) metro bere železnici několik stovek potencionálních fírů tím, že spousta lidí jde radši jezdit do metra než na dráhu, protože chtějí spát doma a necourat po republice a plat je tam často stejný i lepší. Přitom z hlediska automatizace by metro bylo nejsnažší a železnici by to uvolnilo spoustu potencionálních zaměstnanců. Ale odbory to nedovolí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 7. 2018 @ 0:23

  Btw, já také nemám rád devastaci přírody, mně by se naopak líbila varianta – kvalitní cyklostezky s umělými tělesy (jako novostavby a tedy i tam, kde železnice není, protože je to tam velmi kopcovité… věřte, že bych sakra moc chtěl cyklostezku někde kolem Orlíku s tunely, vysokými náspy, zářezy a mosty, za pár miliard… ale ze železnice se postavit nedá, neb tam nikdy nevedla a novostavby cyklostezek v parametrech dálnice ve složitém terénu, byť široké jen 3m, nestaví žádný stát na světě, takže to nebude stavět ani ČR) a k tomu zachované železnice, vysokorychlostní nové tratě a busy 6x v kladiva (z toho jeden večer) a 3x o víkendu (ráno, po obědě, večer) do každé obce ze spádového města od 150 obyvatel, kam nevedou koleje. Tohle by bylo super a krásné.

  Ale je třeba si sednout na zadek, uvědomit si, že tohle by znamenalo zvýšit výdaje na veřejnou dopravu a cyklistiku o možná 100% vůči dnešku. A to je naprosto nereálné, protože ty desítky miliard, co by to ročně stálo navíc v investicích a provozu, by chyběly jinde (třeba na důchody nebo ve zdravotnictví), nebo by se musely půjčovat. A i kdyby ty peníze sehnat šlo, tak by se nabízela otázka, proč zrovna cyklostezky, železnice a autobusy jsou tak důležité, aby do nich šlo o 40 miliard ročně víc a do ničeho jiného se peníze nepřidaly. Tohle masová veřejnost nikdy nezkousne. Je to nereálné. Navíc spíš hrozí nutnost o destíky miliard zvýšit výdaje na obranu (požadavky Trumpa na 2% HDP minimálně a my dáváme 1%).

  A proto musím chtě nechtě řešit ty drsné varianty, kdy je nutné řešit, co opravdu má a nemá smysl dotovat. A co zrušit. Protože ideál, kdy se všechno jen rozvíjí a nic neruší, je možný jen v počítačových hrách, kde po napsání cheatu vám hra dá kolik chcete peněz a můžete si tam postavit co chce. Ale v reálném světě nejde jenom tak tisknout peníze a pořídit si cokoliv. Nastene inflační spirála pak. A devalvace měny.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 21. 7. 2018 @ 6:38

  To co jste Bobíku napsal nyní, s tím souhlasím. I mě by se líbilo, kdyby všude jezdilo ZDO minimálně 6x denně a v civilizovaném státě by to měla být standartní služba občanům platícím daně. A je jedno jestli to bude autobus nebo vlak, i když já bych radši vlak. Bohužel se v této zemi rozkrade ročně tolik miliard, že ty peníze prostě nejsou a naši politici s lobistama nikdy nesahnou do vlastní kapsy, to raději vyškrtaj cokoli jiného. Druhá věc jsou pracovní síly, které jak jste správně řekl: nebudou za chvíli ani na železnici (na silnici už nejsou teď). Říkáte, že odbory nikdy nedovolí automatizaci metra, ale ono to jednou prostě jinak nepůjde, stejně jako odbory musely povolit na železnici. Anebo se to dá řešit přívalem pracovní síly z rozvojového zahraničí, což s sebou přináší zase jiné potíže jako kriminalitu.
  Takže nakonec jediná věc, ve které se neshodneme je rušení tratí (nejen lokálek). Vy byste nejradši zrušil a předělal na cyklostezky vše, kde se dají vlaky nahradit busama, zatímco já bojuji za zachování všech tratí s potenciálem pro nákladní dopravu, což jsou na pár vyjímek takřka všechny tratě u nás. Ono totiž právě i kvůli tomu nedostatku pracovních sil jednou železnice nad silnicí zvítězí, protože v nákladní dopravě je na přepravenou tunu potřeba na železnici méně lidí než na silnici. Už nyní je katastrofický nedostatek řidičů kamionů a autodopravci berou všechny a jsou ochotni podplatit kdekoho, aby řidičák na kamion udělal každý, čehož důsledky vidíme v obrovském počtu nehod.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Vozka, 22. 7. 2018 @ 1:50

  Vážený Bobíku, nemíním se s Vámi dohadovat o věcech, kde jste z nějakého důvodu demagog a zřejmě ani neumíte přečíst text, natož si k němu sehnat odborné informace. Už třeba jen u výrobců vozidel, SŽDC, krajů atd.
  Takže když už uvádíte cenu třeba 120Kč/km, kterou platí kraj za vlaky, je to suma zprůměrovaná za celou vlakovou dopravu v kraji a samozřejmě – na rozdíl od autobusů – zahrnuje i tu dopravní cestu. Čili zdůrazňuji – není to cena za km 810, ale patří do toho cena za jednotku s kapacitou 500 cestujících, lokomotivu se třemi vozy a pak i ty 810ky. Ty částky za jednotlivé spoje, včetně předpokládaných nákladů na opravy a údržby u tratí se sečtou a vydělí se to počtem objednaných km. Čili znovu – Vámi uváděná částka není cena za 1 km motorového vozu. Dále jste si asi jen omylem nepřečetl, kolik byla vypočtena částka na 1km autobusu, pokud budeme uvažovat celkové náklady v silniční dopravě. Jenže lidé jako Vy, toto slyšet nechtějí. A kdo platí ty scházející částky za silniční dopravu? No přece my všichni ve státním rozpočtu a důsledkem jsou i ty rozpadlé silnice, nedofinancované zdravotnictví, (silniční doprava totiž opět neplatí škody, které působí na zdraví lidí, dopravní nehody atd. a jde o desítky miliard ročně, což asi nevíte nebo Vás to opět nezajímá) na které není, protože si to silniční doprava neplatí. A představte si, že já patřím mezi ty, kteří nesouhlasí s tím, aby si silniční doprava své náklady neplatila, už jen proto, že její negativní dopady dopadají i na mne a já nevím, proč bych tím měl trpět, mít problémy se zdravím a platit někomu jeho kšefty , zábavu nebo podnikání nebo jeho koníček a pohodlný život.
  A že neumíte ocenit vybavení vlaků, jejich výhody pro cestování, že Vám neschází záchod atd., je Váš problém. Musíte brát v úvahu, že je řada lidí i nemocných a Vy na ně kašlete. Jen mně řekněte, jak to řešíte, když jde do tuhého, Vy? Vozíte s sebou plínky? Musíte pochopit, že civilizace poněkud pokročila a komfort, zdraví, hygiena atd, je přednější než pokřivená ekonomika a pokřivené demagogické názory.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 22. 7. 2018 @ 15:18

  Vozka: Vaše emotivní výlevy jsou něco. Co mají dělat lidé tam, kde koleje nevedly nikdy? Na ty kašlete, Vozko? Že má vlak záchod je fajn, ale není to důvod postavit koleje do každé vesnice. 1000x lacinější by bylo dát záchody do autobusů. V dálkových to jde, v regionálních by šlo také. A objednat místo vlaku autobus se záchodem by vyšlo také výrazně levněji než objednat vlak. Takže záchody skutečně nejsou důvod pro zachování vlaků. Je to výhoda jen pro omezenou skupinu lidí. Ale záchod není žádná vlastnost vlaku, kterou může mít jen vlak. Co tam máte dál?

  Cena za vlaky je sice průměrná, ale o žádné firmě co vám 810 bude provozovat za 30kč nevím. Vy ano?

  Silnice se nestaví jen kvůli autobusům. Takže není důvod, aby se do ceny autobusu promítaly náklady na silnice. Pokud po nich neprojede jediný autobus, stejně je kraj nebo stát (dle kategorie) musí udržovat. Žijeme v civilizaci, udržovat silnice je normální. Naprostá většina lidí chce žít tam, kde fungují různé záchrané systémy a další věci (zásobování, možnost jezdit autem, na motorce, jet na kole po asfaltu, jít pěšky po asfaltu a ne blátem atd.) a těm jsou koleje k ničemu.

  Navíc auta i busy za silnice platí ve spotřební dani a platí dost. Roční výběr z ní je kolem 90 miliard. Dalších 10 miliard se vybere na mýtném. To bohatě pokryje náklady na údržbu silnic a ještě z toho zbude na vlakovou dopravu, která naopak generuje jen ztrátu a žádný zisk. To co se vybere na jízdném ve vlakové dopravě a na spotřební dani morotových vlaků, to nestačí na pokrytí ani 1/5 nákladů na provoz vlaků, natož na investice do tratí.

  Víc silnice opravdu nestojí, protože peníze co vydá stát jsou jasně rozklíčované ve státním rozpočtu. Kolik jde do které kapitoly. Shodek rozpočtu je 50 miliard. Ten pokrytý není. Silnice ale potřebujeme, ty kvůli tomu nikdo rušit nebude. Naopak u potřebnosti železnice visí slušný otazník. Kdyby přišla válka, tak lokálky jako nepotřebná infrastruktura odsávající miliardy, půjdou první (ano, i cyklostezky nikdo nebude udržovat, ale na jízdu po nich dotaci nepotřebujete, cyklista je ochotný po nich jezdit zadarmo, zatímco vlak si na sebe nevydělá a díru v kolejích narozdíl od cyklisty neobejde). O tom nepochybujte. Už není rok 1939 nebo 1914. Silnice dnes mají 20x větší význam než nějaké koleje.

  No, víc vám nemá smysl psát, vy se neřídíte fakty, ale emocemi a jak funguje stát moc nechápete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 22. 7. 2018 @ 17:35

  Bobíku, jen nevědět, to se může stát. Ale opakovat totální nesmysly stále znovu i poté, co jsem Vás několikrát vyzval k doplnění si znalostí, to už normální není.

  http://dopravni.net/zeleznice/16932/negativni-vlivy-ruseni-zeleznicni-dopravy-na-silnicni-infrastrukturu/

  http://dopravni.net/autobusova-doprava/10446/hruby-propocet-podilu-nakladu-na-silnicni-infrastrukturu-pro-autobusovou-dopravu/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 22. 7. 2018 @ 17:38

  Domažličák: Ono to ZDO ale takhle nejezdí nikde… snad krom toho Švýcarska nebo Japonska… všude jinde dnes mají občané platící daně pocit, že jsou důležitější věci než ZDO… takže to tak musíme brát (jsme-li demokrati) a pak musíme řešit, co bude menší zlo omezit či zrušit. I tak je rozsah ZDO v ČR ještě hodně luxusní oproti zbytku Evropy, natož světa, ne?

  Ad stezky… všechny lokálky bych nezrušil. To jen v případě, že někteří šotouši si toho neumí vážit a uráží a uráží. Pak mi lezou krkem a nemám chuť přimuřovat oko. Kdyby se chovali slušně, tak lecos bych nechal dojezdit (což může trvat i 20 let, pojem dojezdit neznamená plošně doklepat 3 roky a konec, záleží přece na stavu trati a finančním stavu kraje… pod pojmem dojezdit chápu nechat provoz do nějaké zásadní drahé opravy, propustek bych opravit dovolil). A ne všechny lokálky jsou slabé. Ale něco mi přijde opravdu slabé a to co už zrušené je, či je to rozpadlé a vyžaduje drahou opravu, bych spíše neopraval, pokud nepůjde o atrakci jako Moldava. Protože si myslím, že to stejně v horizontu 50 let zařve, takže nevadí, když se to zruší už za 10 let. Rozhodně spousta dnešních tratí nemá šanci oslavit 200 let existence ve sjízdném stavu. To si myslím. Beru to racionálně, ne emočně jako šotouši. Ono je to totiž o té vaší nákladce, ta jediná může lokálky zachránit a dát jim smysl. A pak tam ten turistický vlak být může. Ale osobka lokálky typu Žlutice či Chornice či kolem Řípu nemůže nikdy zachránit. A Moldava to taky není, aby tam turistika byla terno.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 22. 7. 2018 @ 17:38

  Poražení odborů… no… to chci vidět… zatím mi přijde, že budou bránit automatizaci i za cenu, že se zruší nejen lokálky, ale i smysluúplné spoje, protože nebudou lidi… Z lidského hlediska sice chápu, že teplej flek v metru je lepší než fíra expresu, co 3x do týdne přespává někde mimo domov, jenže z hlediska technického je metro nejsnažší automatizovat a plýtvat zde pracovní síly na otvírání a zavírání dveří je hloupost… ta poruchovost metra opravdu není taková, aby vyžadovala člověka a dá se dál snížit. Jenže odbory na to jdou chytře… automatizaci metra A,B,C brání podle nich jakási norma o tom, že musí být v takovém případě všude souběžné únikové tunely a to postavit by stálo víc peněz, než držet strojvedoucí. Což je fakt, německé platy nemají, takže se vyplatí tam při platnosti téhle normy držet člověka. Velmi chytrý postup z jejich strany. Neprůstřelný. Navíc při pokusu o změkčení takové normy to odbory zveličí a budou se zaštiťovat, jak jim jde o bezpečnost cestujících a média se toho chytí a to dokoná svoje. Takže železnice bude bita. Máte nějaký nápad jak s tímhle bojovat? Sice se z lidského hlediska dá chápat, proč radši pracují fíroví na metru, ale společensky je to neúnosné, takhle plýtvat stovkami strojvedoucích na něco tak jednoduchého jako metro, když je potřebujeme nasadit jinde. 🙁

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal KPL, 22. 7. 2018 @ 20:50

  Bobík-arcitechnokrat postmoderní společnosti !! – Kvůli takovým fanatikům tahle planeta trpí ničením a postupnou devastací. Oni si urputně přejí svůj vysněný unifikovaný svět a nesnesou jakýkoliv odpor ze strany menšin. Vše co má lidský či přírodní rozměr nebo je to spojeno s hodnotou historie, víry, tradice musí jít nutně a dle nich zákonitě z cesty pryč na smetiště dějin. Vždyť nám oni masově vtloukají do hlavy neustále jaké to bude skvělé a jak se budeme mít šťastně obklopeni roboty, hejblátky, přístroji a hlavně masou automobilů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 22. 7. 2018 @ 23:24

  Velevážený KPL… pokud to tady ještě nezaznělo, tak nevlastním auto, ani řidičák, takže jezdím veřejnou dopravou a pokud kvůli tomu trpí planeta ničením a postupnou devastací, tak na tom nemám o nic větší podíl než vy. 🙂 Ten rozdíl mezi vámi a mnou je v něčem jiném. Já jsem tolerantní a dokážu chápat proč si někdo pořídí auto a jezdí autem. A také chápu potřebu rozvíjet silnice. Ono je totiž něco jiného žít v Praze a mimo Prahu. A také mám smysl pro spravedlnost, takže mě nikdy nepřesvědčíte, že někde má lidem jezdit vlak na úkor toho, že jinde není na autobus. Pokud tomuhle říkáte unifikace (rušení vlaků ve prospěch autobusů a spravedlivé veřejné dopravy pro všechny), tak jsem pro unifikaci. Já to mám za správné. Chtěl bych vás vidět, kdybyste žil někde, kde jezdí 4 busy v kladiva a poslední do města 15:30 a o víkendu nic do města ani z města a k vlaku 12km přes 3 kopce, jak dlouho by vám vydržel ten odpor k unifikovanosti a jak dlouho byste podporoval vlaky. Pokud žijete někde, odkud je to kousek na vlak a ten jezdí často, nedivím se, že tlačíte vlaky. Prostě si sobecky lobujete za to svoje a snažíte se to zaonačit jako že bojujete proti monotonnímu unifikovanému světu. Klasika. Spousta lidí vydává lobování za svůj zájem za boj za veřejné blaho. Třeba v Hradci Králové jistá skupina bránila zdvoukolejnění železnice, protože to znamenalo pokácet alej kaštanů a oni bojovali za ty stromy. Jaká náhoda ale, že tam i bydleli. 😉 A ještě k vašim milovaným vláčkům… ve společnosti máme i lidi kteří chodí hůře a starší lidi a ti procházku k vlaku 2km fakt neocení. Zato nízkopodlažní autobus ocení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 22. 7. 2018 @ 23:49

  Já bych velmi chtěl vidět Bobíka, jak on sám bydlí “někde, kde jezdí 4 autobusy v kladiva a poslední v 15:30 (jeho slovy)”. Já sám se totiž na rozdíl od Bobíka v takových končinách pohybuju často. Naposledy včera, a příště zítra.

  Milý Bobíku. V těchto končinách bydlící lidé místním autobusem nejezdí. Pokud jim jeden přidáte, nebo jeden uberete, nestane se nic. Smiřte se s tím. Ano, až tam z Prahy pojedete na hřiby, tak musíte mít autobus, protože na rozdíl od místních přeci nemáte auto. Ale ten autobus do takových končin nejezdí pro místní, on tam jezdí pro Bobíky z města.

  Realita je taková, že běžný člověk z venkova auto má, a jezdí s ním všude, kde je to výhodné. Výhodné to není ve městech, kde stojí v kolonách a těžko se parkuje. Proto pokud má takový člověk z Horní Dolní možnost odstavit auto a vlakem dojet do města, tak to udělá. U autobusu to neudělá, protože ten skončí ve stejné koloně, ve které by skončil i autem.

  Takže problém je v tom, že dopravní systém potřebuje nutně regionální železnice, které převezmou část výkonu silniční sítě, odlehčí přetížené výpadovky z měst a uvolní tlak na parkování ve městech tím, že část lidí má možnost parkovat u venkovských nádraží. Toto potřebuje dopravní systém, a je to použitelné pro 95 % populace, která má možnost využít auto. Potom je tady 5 % sobeckých Bobíků, kteří chtějí užitečnou síť regionální železnice maximálně osekat, aby šlo objednat co nejvíce pomalých a nepohodlných autobusů do nejzapadlejších koutů naší vlasti, a ty by umožnily Bobíkům slastný pocit, že i bez auta se všude dostanou.

  A tak jak je všeobecně známo, že “chyťte zloděje” křičí nejčastěji zloději, tak nejvíce osočení ze sobectví padá na všechny strany od totálního sobce Bobíka, který se urputně snaží přetvořit dopravní systém podle svých subjektivních potřeb.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 7. 2018 @ 0:41

  Tužíne, opět omyl, nebo spíše cílená lež, kdy tvrdíte něco, co nemáte ničím podložené, ale hraje vám to do karet a snažíte se z toho udělat pravdu.

  Vesnické busy jezdí sice skoro prázdné, ale pokud nimi někdo jete, tak z 90% to nejsou pražáci, chataři ani turisté (ti jezdí jen přímými busy z Prahy, ne těmi s přestupy), ale lidé skutečně místní. A to především děti, školáci, ženy, důchodci a občas nějakej pobudoidně vypadající muž. Jinak muže v produktivním věku ve vesnickém buse skutečně nepotkáte, to je pravda. Ale ty ženy, děti a důchodce ano. Skutečně tím nejezdí chataři tak, že jedou z Prahy někam do třeba Příbrami, kde si přestoupí na další místní autobus. Takoví tvoří max 10%.

  Ale o tom, že ultrašotouši lobující za lokálky šíří kudy chodí fámu, že na venkově busy používají jen chataři a turisté z velkých měst a místním je to k ničemu, o tom vím.

  Naštěstí na krajích a radnicích to vidí jinak a tak zbytky těch busů se stále ještě drží. A budou se držet i v době, až z tratí jako Morávka nebo Chornicko budou cyklostezky. Protože ta doba není daleko.

  A věřím, že jednou se přijde i na to, že když nebude poslední bus jezdit v 15:30 a zahustí se to, tak se cestující i vrátí.

  Ale lžete hezky, to se vám musí uznat. Jen jsou to jen samé lži. Zase se stejnou pointou… lokálky jsou dle vás fajn. Nerovnoměrného rozložení železnic v ČR jste si zatím taky neráčil nevšimnout. Tj. toho, jak byste podporou lokálek některé kraje umrtvil a jiné zvýhodnil. No, naštěstí sobecké lokálkové fanatiky jako Tužín nikdo krajským radním pro dopravu neudělá. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 7. 2018 @ 0:51

  Mimochodem, ta užitečná síť železnice je to vození 1,5 člověka přes Chornicko a 5 lidí v zaniklé Mutěnce nebo v zaniklé Novojičínce? Smím vědět, kolik lidí bude jezdit v listopadu po lokálce do Morávky ve středu za celý den? Fakt se musím smát té vaší drzosti, vydávat vlaky pro 5 lidí za “užitečnou síť regionální železnice”. Na západě věděli co ořezat. U nás taky pochopíme. A vám nezbyde než zdejší server k tomu, abyste se tu vyfňukával a vylejval si vztek urážením lidí, kteří pro rušení mají pochopení.

  Ale v pátek jsem jel do Mšena, ve vlaku z Mělníku v 810 přes 30 lidí. Inu pátek v červenci… jak to asi vypadá v dopolední vlaku v pátek v tom listopadu? 😀

  Kdyby tam ten vlak obnoven nebyl, dokázal bych v klidu jet i busem. Zpátky jsem vlakem jel jen proto, že jsem si zavčas nezjistil, že od busu z Kokořínského dolu v 17:15 je návaznost autobusu přímo do Všetat k nádraží v 17:35 (nějaká 300ková linka). A tak jsem tam jak blbec místo přestupu bus-bus šel pochod zas na nádraží na vlak v 18:09, co navíc odjel s 15min sekerou a nestihl málem přípoj v Mělníku do Všetat. Fakt “užitečná síť regionální železnice” v praxi. Příště už jedu tím busem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Vozka, 23. 7. 2018 @ 4:02

  Bobíku, myslím, že z nás máte legraci, jak si z nás utahujete. Že to vše myslíte vážně, o tom dost pochybuju. Prostě jen provokujete a čekáte, co z nás dostanete, jak nás vyprovokujete a navztekáte. Já už jen co nejstručněji:

  Vaše emotivní výlevy jsou něco.
  Myslíte, že moje příspěvky jsou emotivní? Já jsem myslel, že Vám tam uvádím fakta. Ale ta Vás evidentně nezajímají, ty ignorujete nebo bez důkazů je obecně vyvracíte

  Co mají dělat lidé tam, kde koleje nevedly nikdy?

  nějak jste opět asi špatně četl. Doprava v ČR musí mít koncepci a být provázaná. Takže na tratě musí navazovat autobusy a přivážet a rozvážet lidičky, jinak autobusy také mohou vytvářet doplňkovou síť, ale vždy musí na něco navazovat. Nic nesmí být oddělené. pak i ta ekonomika a atraktivnost a využití jsou někde jinde

  Že má vlak záchod je fajn, ale není to důvod postavit koleje do každé vesnice. 1000x lacinější by bylo dát záchody do autobusů.

  Psal jsem někde, že se kvůli záchodu musí stavět tratě? jste demagog a argumenty hledáte, kde se dá. prostě provokujete. A když chcete fakta, kde jste vzal, že 1 000x lacinější je záchod v autobuse??? Doložte to!!!!Máte vůbec ponětí o tom, co znamená dostat do autobusu záchod, udržovat ho funkční a mít k tomu i další zařízení pro vyprazdňování, čistění apod.? Tímto jste úplně ztratil poslední, aspoň trochu kladný dojem, co se týče Vašich názorů, faktů a soudnosti. Totéž platí o následujících větách.

  V dálkových to jde, v regionálních by šlo také. A objednat místo vlaku autobus se záchodem by vyšlo také výrazně levněji než objednat vlak. Takže záchody skutečně nejsou důvod pro zachování vlaků. Je to výhoda jen pro omezenou skupinu lidí. Ale záchod není žádná vlastnost vlaku, kterou může mít jen vlak.

  Cena za vlaky je sice průměrná, ale o žádné firmě co vám 810 bude provozovat za 30kč nevím. Vy ano?

  Ano, vím!!

  Silnice se nestaví jen kvůli autobusům. Takže není důvod, aby se do ceny autobusu promítaly náklady na silnice. Pokud po nich neprojede jediný autobus, stejně je kraj nebo stát …………….

  Psal jsem o celkových nákladech a škodách silniční dopravy. A to se musí promítnout u všech uživatelů silnic, tedy i autobusů. Proč by neměla být cena skutečná? Proč se má silniční doprava dotovat z peněz nás všech a to třeba jen proto, že někdo si za roh jede pro cigarety?!!

  Navíc auta i busy za silnice platí ve spotřební dani a platí dost. Roční výběr z ní je kolem 90 miliard. Dalších 10 miliard se vybere na mýtném. To bohatě pokryje náklady na údržbu silnic a ještě z toho zbude na vlakovou dopravu, která naopak generuje jen ztrátu a žádný zisk.

  Opět jste špatně četl a nemáte pravdu a opakujete jen žvásty demagogů a zastánců silniční dopravy. Skutečné náklady silniční dopravy jsou až 400 mld ročně. Srovnejte to se svými vybranými cca 100 mld. Kč. Pokud chcete vědět, kde to beru, přečtěte si pozorněji předchozí příspěvky a nebuďte líný a hledejte, choďte po úřadech, shánějte statistiky a počítejte, jako to dělali a dělají někteří ekonomové a finančníci. Pak pište o tom, čemu nyní vůbec nerozumíte a o čem nic nevíte. Jen něco papouškujete, ale neobjektivně a nesmyslně.

  To co se vybere na jízdném ve vlakové dopravě a na spotřební dani morotových vlaků, to nestačí na pokrytí ani 1/5 nákladů na provoz vlaků, natož na investice do tratí.

  O tomto nelze s Vámi také diskutovat, jen tak mimochodem, jeden z  odborníků v dopravě vypracoval studii o cenách a ekonomice veřejné dopravy, kde srovnával náklady autobusové a vlakové osobní dopravy. Tam mu vyšlo, že autobus je na svém při 10 – 12 cestujících, 810ka při cca 15 cestujících. Čili srovnatelné, ale ta 810 s minimálními dopady do externalit a pokud na tu trať převedeme okolní nákladní dopravu, pak šetříme tolik, o čem se Vám ani nezdá. Pokud je na trati nákladní doprava, tak většinou pokryje i náklady osobní dopravy, natož dopravy konané 810 kou. Dotace na infrastrukturu neplatí v plné výši nikdo, ale dluhy silniční dopravy jsou podstatně vyšší – ale v celkovém komplexním pojetí. Víc už k tomu dál psát nebudu. Doporučuji studovat a učit se, učit se, učit se!!

  Víc silnice opravdu nestojí, protože peníze co vydá stát jsou jasně rozklíčované ve státním rozpočtu. Kolik jde do které kapitoly…………

  Proto asi takový schodek ve stavu silnic a potřeby na jejich údržbu a opravy. Ale stále Vám nevadí náklady a škody na zdraví lidí, na prostředí, krajině půdě, klimatu, vodě atd. To je asi zadarmo a živí budeme z asfaltu. Chraň nás bůh, aby takoví lidé jako Vy, ovlivňovali ekonomiku a chod státu.

  No, víc vám nemá smysl psát, vy se neřídíte fakty, ale emocemi a jak funguje stát moc nechápete.

  Tím jste to dorazil. Ode mne máte faktů víc než dost a lze si je ověřit, ale lenost Vám to asi nedovoluje nebo nějaké zaúkolování(?) Na rozdíl od Vás mám dost velké zkušenosti – i praktické – s chodem státu a ekonomiky. Takže máte smůlu a své demagogie uvádějte někde tam, kde opravdu si snadno nechají vymýt mozky a u těch kteří moc vzdělání a praxe v práci nepobrali. Mějte se hezky a napravte se.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 7. 2018 @ 17:34

  Cena za silniční dopravu je cca 50-60mld ročně (bez dotací na provoz autobusů, ale to je v jednotkách miliard, narozdíl od železnice v desítkách miliard). 400 mld ročně na silniční dopravu? Víte o tom, že státní rozpočet je cca 1350 miliard a to se započítaným 50mld deficitem (odhadovaným). Vážně si myslíte, že z toho 400 jde na silnice? Víte vůbec, kolik peněz stojí důchodový systém a zdravotnictví a další kapitoly rozpočtu? Kde byste tam vzal volných 400 miliard na silnice?

  Zbytek bez podrobnějšího komentáře, to se nedá. Vy překonáváte v neracionálnosti i Tužína a to je co říct. Vy ani argumentovat nezkoušíte, vy prostě jen píšete jak je vlak levnější než bus a vydáváte to za fakt a do toho tu mícháte záchody a pohodlí vlaku (na což není žádné právo ze zákona). Zkuste si najít lepší zdroje než šotoweby. Abyste pracoval s opravdovými fakty a ne šotodojmy. Prozradím vám tajemství – neexistuje právo na vlak. Zákon o veřejné dopravě mluví o tom, že jde o dopravu lidí do školy, k lékaři a na úřady, tedy ryze na státem nařízené věci či za státním “servisem”. Dokonce ani do práce není povinnost státu vás dopravit, tu vám totiž narozdíl od školy už nenařizuje a není to základní “servis”.

  “Proč se má silniční doprava dotovat z peněz nás všech”
  Protože těch, kteří to vidí jak vy není ani 1%? Nebo se má kvůli tisícovce ultrašotoušů, kterým vadí dotace na silnice, přestat silnice dotovat? A tito 99% lidé také o chodu státu rozhodují, protože zastupují většinu. Ne nějakou menšinu fanatiků, co klidně omezí busy, aby měli na turistický vláček. Jenže stát, resp. kraj má ze zákona povinnost primárně dopravit lidi do školy, úřadu, k lékaři, ne na výlet. Zákon mluví jasně.

  Btw, prohlašujete za demagogy 95% populace? Já jenom, že ty vaše postoje stěží obhájíte před více jak 2-3% lidí. Naprostá většina lidí by vám ani neodpovídala a vysmála se vám, přesněji, naprostá většina lidí by ani nezavadila o zdejší šotoweb, protože by jim stačilo zahlídnout články, kde někdo hájí poloprázdné lokálky a stránku by zavřeli s tím, že je to nějakej alternativní web a to číst nechtěj. A nebo v lepším případě by vám pokejvala, aby byl od vás klid a dál pokračovala v jízdě autem.

  Na tu vaší 810 za 30 Kč jsem zvědav. Kdy si budu moct přečíst o tom, že nějaká firma, co je ochotná s ní jezdit za tuto cenu, podala krajům nabídku?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 7. 2018 @ 17:49

  Víte, vy a další šotouši tu děláte z vlaků hroznou vědu, ale vlaky nejsou jediná věc co stát řeší. Jiný člověk zase bude mít prioritu ve sportu a další v kultuře. A dovedou o tom stejně vážně povídat, jak je to důležité, jak by větší podpora hokeje zviditelnila stát, tak jako vy a ostatní zdejší šotouši básníte o vlacích a připisujete jim takový význam, že má člověk pocit, že základem života je jezdění vlakem. Jenže není. Je to jen váš koníček. A stát na všechno prostě nemá. Ne pokud lusknutím prstu nezmizí korupce a tak to funguje jen v pohádkách, neb korupce je přirozenou součástí společnosti a ani kdyby nebyla, nebyly by vlaky najednou priorita. A tak si stát musí vybírat co podpoří. A vlaky vedle silnic mají minimální význam. Ročně nepřepraví ani 10% všech cest lidí (najdete to v ročence ministerstva dopravy). A přepraví jen 15% nákladů ročně. Přesto do nich, po započtení eurofondů (a ty započíst můžeme, protože my nejdřív do EU platíme, nejsou to čistě cizí peníze), jde cca 40-45% všech peněz, co jdou do infrastruktury. Což je totální nepoměr. Takže železnice je dnes dotována více než štědře, ač její význam tomu vůbec neodpovídá. A to jsou tvrdá fakta, která můžu ocitovat odkazem na skutečné statistiky a čísla. Ne na šotoweby, ale na oficiální čísla a statistiky.

  Řidičům aut by šotouši měli ve skutečnosti líbat nohy! Realita je taková, že kdyby se zrušila spotřební daň na paliva, tak vlaky druhý den dojezdí, protože tato daň pokryje jak veškeré výdaje státu a krajů na silnice, tak výdaje na železnici. A bez této daně, ve které denně 90% lidí platí zbylým 10% jejich jízdu vlakem (což má zanedbatelný ekologický význam při tak velkém nepoměru), vám na vlaky už nezbude. Takže spíš by šotouškové měli řidičům aut líbat nohy, neb na jejich daních jsou drtivě závislí. Četl jsem seriózní studii o tom, jak je Evropa hloupá, že ve vlacích místo nákladů vozí lidi a tím vyžírá kapacitu tratí a drží kvůli tomu i totálně neefektivní tratě. Železnice je jedno z toho, co Evropě podráží ekonomiku, ač by jinak měla potenciál předehnat USA.

  Když jsme u toho, máte nějaké vysvětlení, proč mnohem bohatší a vyspělejší státy na světě jako USA, Německo, Velká Británie velké množství, někdy i skoro všechny lokálky, zrušili? 🙂 Nebo vážně věříte, že na lokálkách stojí bohatství a vyspělost země? Kdybyste se narodil někde v Anglii, tak jste bez lokálek vyrostl a absolutně vám nechybí. Jsou skutečně jen zajímavost, mají jen symbolický význam v systému. Neříkám ale, že by se mi víc líbilo v Anglii, ta je tvrdá i na mě. Říkám to jen obecně, taky bych radši zůstal tady a ne v zemi, kde se rušily osobní vlaky i tratích typu Plzeň-Most. To už by bylo hodně tvrdé i na mě. Přesto ale by byl fakt, že kdybych bez takových tratí vyrostl, v nejmenším mi nechybí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 10 votes)
 • Napsal KPL, 23. 7. 2018 @ 19:31

  A Bobíkové zase urputně trollují a trollují, skoro jakoby neviditelně řízení rukou Bruselu, Moskvy a Pekingu. A teď už možná i Washingtonu. A Bobíkové neumějí číst mezi řádky, jen neustále omílají ty své svaté pravdy. Správná stabilizace společnosti, správná dopravní ideologie, eliminace všech nepohodlných menšin ve prospěch zglajchšaltované většiny, rozdmýchávání nenávisti mezi sociálními skupinami. To aby se pak lépe vládlo a bylo možno bez křiku prosazovat ty správné zákony, restrikce a likvidace a hlavně aby si ti správní lidé mohli maximálně namastit kapsy. Velmi průhledný cíl těchto Bobíků ke škodě všech lidí co dostatečně nepřemýšlí a nechají si vše z pohodlnosti vnutit od těchto optimalizátorů světa. Naštěstí jsou tu stále lidé, co věří a bojují o skutečnou svobodu a rozmanitost života i s ohledem na globální odpovědnost za stav naší planety Země. Všechno se mamonem poměřovat nedá.
  A k těm tratím – Bobík opět opakovaně lže a lže. Já si dal třeba tu práci a čas prozkoumat informace nejen od pana Tužína a jeho odkazy, ale i od Bjorna ohledně zrušených a funkčních lokálek. Bjorn sice sám tvrdí, že to není 100% přesné, ale mně to tak nějak přišlo skutečné například při dostupné kontrole lokálních spojů z aktuálních jízdních řádů soukromých i státních dopravců ve zmiňované Británii, Nizozemsku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, Japonsku atd. Já tam tedy nevidím, že by lokálky neexistovaly, spíše naopak (a objednávka přepravy je tam více než slušná) Navíc tady někde Bjorn vyzýval Bobíka, aby si třeba také dal tu práci a sepsal mu počet cyklostezek na místě zrušených železnic v daných jmenovaných zemích. Byla by to rozhodně zajímavá informace pro všechny. Ale to néé, tím se Bobíkové zabývat nebudou, místo toho budou stále dštít síru a oheń na nevychované a sobecké uživatele kolejové dopravy.A tak je to se vším, žádná sebereflexe, jen povýšená rétorika demagogie a populismu a rozvířený hon na čarodějnice – vláčkaře, zahrádkáře, pejskaře, kuřáky, alternativce, ekology, protibetské aktivisty, příslušníky menšinových subkultur atd.atd. Prostě na ty vybočující, neposlušné a nepoddajné vůči glajchšaltu moderních Bobíků a jejich systémů správného vývoje a pokroku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Vozka, 24. 7. 2018 @ 1:29

  Bobíku, opět si jen tak hrajete a provokujete nebo máte tu vlastnost, která je běžná u mladší generace, že nechápete psaný text a nerozumíte mu. S tím nic nenadělám a dál se s Vámi nemá smysl bavit. To není odborná diskuse, to je k ničemu.
  A jen tak jako příklad, kterému jste opět neporozuměl. Ty náklady jsou skutečně až kolem 400 mld Kč ročně(minimálně . tedy náklady vypočtené, odhadované, nikoliv kýmkoliv hrazené, ale měly by být silniční dopravou hrazené do haléře), ale samozřejmě, že nikdo je nehradí, tedy ani silniční doprava. Ale ona by je platit měla – tedy např. dávat ročně do zdravotnictví těch min. 70 mld, další desítky mld. do údržby a oprav, dále do investic, dále do opatření k zamezení dopadů do krajiny, klimatu atd. To jsou ty stovky miliard a nevím proč do toho cpete nějaké vynakládané částky, které tomu neodpovídají a částky, které ze silniční dopravy vybrané, samozřejmě nestačí. Takže skutečně v porovnání s tím je železnice podstatně efektivnější, ale jako celek a samozřejmě po převedení co nejvíce doprav na koleje. A pokud by ty ceny skutečně si musela silniční doprava platit, ze dne na den by neexistovala a ta železnice by to postupně také zvládla. Víc už s Vámi diskutovat nebudu, nemáte sebereflexi, nejste k sobě kritický a soudný a stále si myslím, že zde plníte nějaký úkol pro někoho, dohodu, protože myslící a vzdělaný člověk takto nepíše a nereaguje.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +8 (from 12 votes)
 • Napsal Domažličák, 24. 7. 2018 @ 9:27

  Vidíte Bobíku, teď mě napadla jedna věc, která tu nezazněla ani od Vás (možná záměrně) ani od nikoho jiného. Horujete tu za autobus do každé vísky, což se dá pochopit, ale vůbec Vám nevadí souběhy autobusů s vlaky na hlavních tratích, které jsou ve všech krajích. Proč nechcete zrušit ty souběhy a ušetřené kapacity vrhnout na ty okrajové takřka neexistující linky? Zrušení lokálky Vám sice přinese nějaké finanční úspory, ale neřeší nedostatek řidičů. Zrušení souběžného autobusu s vlakem by vyřešilo obé.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 24. 7. 2018 @ 10:29

  Vážený Bobíku, teď Vás musím schodit i já, ač to dělám nerad, ale právě Vám jsem v nějakém předchozím komentáři psal, že naše firma dávala kraji nabídku na 30 Kč/km za 810 a za svými výpočty si stojím. To že to kraj díky politice nepřijal a radši zaplatil za tutéž službu ČD 160 Kč/km je jiná věc.
  Těch 400 mld na údržbu, provoz a opravu silnic stát neplatí jen ze státního rozpočtu. Významnou část (já nevím kolik, nezajímá mě to) zaplatí dotace z EU. Jistě se tu najde někdo, kdo tuhle informaci zná a jistě se tu najde nějaký Bobík, který tu informaci bude okázale ignorovat a dál si tvrdit své.
  Ohledně toho Vašeho zastupování 9?% našich obyvatel, kterým jsou lokálky volné, zapomínáte, že jim jsou volné i autobusy a všeobecně VHD. Drtivá většina autíčkářů by nejradši VHD zrušila jako takovou a ušetřené peníze dala do nových silnic. Takže když už chcete za někoho mluvit, mluvte za stejné lidi jako jste Vy: co chtějí autobusy a vlaky ne a těch už bude mnohem mnohem méně. Já si tipnu tak pod 3%.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 7. 2018 @ 10:49

  Když už jsme u těch “rozpočtově odpovědných” Bobíků, tak nějaká ta citace ekonoma Pitettyho:

  “Podle oficiálních statistik Eurostat bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě korupčního hnusu zvaného evropské dotace se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP, což představuje 563 miliard korun. Jsme v rekordním minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky je to minus 5,7 procenta HDP,“ varuje Piketty.”

  A je opravdu neskutečně směšné, že místo řešení skutečně podstatných problémů naší ekonomiky se to všude na internetu rojí “rozpočtově odpovědnými” blbečky, kteří přesvědčují národ o tom, že největším problémem jsou lokálky … Neuvěřitelné!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 7. 2018 @ 10:53

  Na rozdíl od Bobíka si čísla necucám z prstu, ale uvádím i zdroj:

  http://piketty.blog.lemonde.fr/2018/01/16/2018-the-year-of-europe/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 24. 7. 2018 @ 15:55

  “Četl jsem seriózní studii o tom, jak je Evropa hloupá, že ve vlacích místo nákladů vozí lidi a tím vyžírá kapacitu tratí a drží kvůli tomu i totálně neefektivní tratě. Železnice je jedno z toho, co Evropě podráží ekonomiku, ač by jinak měla potenciál předehnat USA.”
  Bobíku, s tímhle výrokem s Vámi stopro souhlasím, jako byste mě citoval až na ty neefektivní tratě. To je věc názoru a hlavně potenciálu té či oné tratě, rozhodně se to nedá paušalizovat. Co se týče Vašeho rozčilování se nad obrovskými investicemi do železnice, tak tam jsme taky za jedno v tom, že by se měly výrazně omezit. Rozdíl je akorát v tom, že já je chci omezit proto, že to ve skutečnosti jsou investice proti železnici nikoli do ní. Nebo máte někdo dojem, že předimenzovaná nástupiště s labyrintoidními podchody, protihlukové stěny proti polím a zrušená nákladiště, stanice a redukce staničních kolejí jsou ve prospěch železnice? Každá bourací akce stojí i desítky milionů a je vedena jako ve prospěch železnice. A Bobíkovci pak rádi tyto peníze používají jako argument, že se do železnice velmi investuje.
  Jinak nevím, kde jste přišel k tomu, že USA si zrušila lokálky. Jediné, co se tam stalo je jejich přejmenování na vlečky po zrušení osobní dopravy. V režimu vlečky má trať výrazně nižší provozní náklady, to bychom měli udělat i u nás a taky už se to u některých tratí udělalo, jen v podání SŽDC je to trochu diskutabilní.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +7 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 7. 2018 @ 17:15

  Jen k té neefektivitě tratí zase nějaká ta čísla:

  Evropa:
  Nápravový tlak silnice 10 tun
  Nápravový tlak železnice 22,5 tuny

  USA:
  Nápravový tlak silnice 8 tun (!!!!!!)
  Nápravový tlak železnice 30 tun (i více).

  Takže pro Bobíkovce – USA dosáhly efektivity železnice nikoliv totálním seškrtáním železniční sítě, ale stavem, kdy na jednu nápravu železničního vozu lze naložit cca čtyřnásobek nápravového tlaku silničního vozu. V Evropě je to polovina, tj. pouze dvojnásobek. Důsledkem je to, že třeba kontejnery na železničních vozech se můžou v USA převážet ve dvou vrstvách, zatímco v Evropě jen v jedné vrstvě. Jasným efektem tohoto přístupu je to, že železniční nákladní doprava v Americe má násobně silnější podíl na přepravních výkonech, než je tomu v Evropě.

  Co se týká “lokálek” a zejména osobní dopravy, tak tady opravdu není žádné srovnání relevantní. Zejména rozptýlená zástavba do vesnic a menších městeček je ve střední Evropě jiná než v USA. V neposlední řadě působí i takové faktory, že přepravní vzdálenosti v USA jsou daleko větší než v tuzemsku, což logicky vede třeba k daleko vyššímu zastoupení letecké dopravy. To by bylo na daleko složitější rozbor, než jsou Bobíkovské výkřiky, založené nejspíš na tom, co si někde přečetl, nebo si to jen myslí, nebo si to zrovna vymyslel.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 1:35

  Těším se, až začne další vlna rušení lokálek a zdejší šotouši nebudou vědět co zachraňovat dřív a na již zrušené tratě už jim nezbudou síly, bránit v jejich cyklostezkizaci. Jsem zvědav, zda jim zbudou síly na psaní hromady směšných šotočlánků o tom, jaký význam lokálky mají. Ve východním Německu to v klidu mezi lety 95-02 pročistili a nic se nestalo a žije se dál. Samozřejmě šotouškové jsou přesvědčeni, že rušení pomalých lokálek nekonkurenceschopných ani autobusu, natož auto, je důvodem vylidňování východního Německa, protože si šotouškové nevšimli, že i po té redukci je síť ve východním hustší než v západním, kam všichni chtěj a to i bez lokálek. 😀

  On vám nikdo věčně ty skoro prázdné vláčky po tratích vyžadujících drahou údržbu pro vlaky s pár lidmi věčně dotovat nebude.

  Pak se krásně ukáže, kdo psal šotosny a kdo ve svých názorech vycházel z reálných statistik, faktů a toho jak funguje státní ekonomika.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 29. 7. 2018 @ 10:58

  Jak už to bývá zvykem, diskuse se může točit v kruhu. To, že “pročistit” síť lokálek lze, o tom nepochybuju. Je to stejné, jako bychom “pročistili” síť plynovodů, a místo zrušených sítí zavedli znovu kamna na uhlí, nebo “pročistili” síť elektrických rozvodů, a na “neefektivních” vesnicích by na každém dvorku duněl dieselový agregát, nebo se svítilo svíčkami a pralo prádlo na valše. A taky můžeme zrušit neefektivní katalyzátory, takže všechna auta můžou zase pěkně čoudit, jako za starých dobrých časů “socíku”, a v neposlední řadě, Bobíku, můžeme zrušit všechny těžce prodělečné cyklostezky, a na kole můžeme jezdit po hlavních silnicích, nebo třeba vůbec. To všechno jistě lze.

  Ono je v podstatě milion možností, co lze, a jedna velká otázka, jakou z těchto možností chceme. Někdo se dívá na to, jak by se měla vyvíjet doprava v 21. století, jiný zase vidí ideál v chybách, které se děly před 20. a 30. léty v Německu, a cítí jako nezbytné si je zopakovat i v ČR – čili vracet se kamsi nazpět. Já za sebe doufám v to, že Bobíkovci, demagogové a zpátečníci nepřeváží. V argumentaci nepřeváží určitě, protože argumenty v podstatě nemají. Co převáží v politice, a jací další blázni budou sedět třeba za pár let na pozici Ministra dopravy, případně premiéra, to samozřejmě nikdo neodhadne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 14:37

  Akorát, že lokálky nejsou obdoba toho plynovodu, ale spíš těch kamen na uhlí. Rozhodně nejsou symbolem 21. století. Ne ty, kde se 30km jede hodinu… někdy se tam hodinu jede i jen 25km. 😀

  A cyklostezky rušit nemusíme, protože narozdíl od železnic nepotřebují údržbu. Můžeme je prostě jen neudržovat a nestane se nic. Po silnicích, do kterých se 50 let nešáhlo, se také dá jezdit, tuplem na kole a půjde to i na cyklostezkách. Prodělečné jsou akorát lokálky, tam když bude v kolejích díra, tak se dojezdilo a na křižování vlaků a jejich řízení potřebujeme zaměstnance. Na to, abyste jel po cyklostezce nepotřebujete ani řízení provozu, ani strojvedoucího… odřídíte to sám a pohon (jídlo) si taky zajístíte sám.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 14:58

  Btw – nazývat chybou to, že někde nenechávají 30 let zarůstat tratě plevelem a radši tam postaví cyklostezku, ať z toho aspoň něco místní mají, je hodně diskutabilní. Spíše je to důkazem fanatičnosti šotoušů a jejich neschopnosti vidět a vnímat jako důležité cokoli jiného, než vlaky.

  Spíš si myslím, že mimo šotokomunitu naprostá většina normálních lidí uvítá cyklostezku místo plevelstezky. To vysvětluje i to, proč se ze Svoru do Jabloného v Podještědí chystá stezka a neplánuje se další pěstování plevele v trase bývalé trati. 🙂

  Nicméně na své si přijdou všichni – milovníci plevele nechť zavítají do třeba Trojan mezi Mladoticemi a Kralovicemi… určitě si tam přijdou na své. Pěstování plevele zde oslavilo letos 21 let, což bylo jistě skvělé a moderní rozhodnutí pro 21. století. Proti tomu v podstatě nejsou argumenty. 😀 Nebo mohou na Kozí dráhu. Zde se plevel pěstuje od Telnice do Oldřichova. Pro lepší růst byly i místy odstraněny kolejnice zdejšími dobrovolníky. Blázni co by zde preferovali raději stezku nevyhráli.

  To samé mít místo cyklostezky z Přibyslavi do Sázavy plevelstezku by bylo neopakováním chyb Německa a znakem toho, kam se má ubírat doprava v 21. století. Odpůrci plevelu opět argumenty nemají, protože plevel je super a oprava té trati byla doslova na spadnutí, že? 😀 😀 Kdo neocení pořádnou plevelstezku je blázen. Řekl šotouš. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 7. 2018 @ 16:57

  Milý Bobíku, už jste někdy jel po silnici, která neměla 50 let údržbu? Já nedávno jel po silnici, co 30 let neměla údržbu. Jel jsem 5km/h a po projetí jsem musel dát auto na zkontrolování, jestli je ještě vůbec pojízdné. Po polních cestách jezdím i 30 Km/h. Jestli je vaším snem svět bez železnice a údržby silnic, přestěhujte se třeba do Bolívie, tam ani do jednoho hlavního města (mají tam dvě: La Paz a Sucre) už vlaky nejezdí a silnice jsou tam bez údržby. Jen tam z těch tratí nedělají cyklostezky, ale třeba když tam přijedete a navhnete jim to, zamilují si Vás a zvolí prezidentem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 7. 2018 @ 17:07

  A ten Váš příměr, že železnice jsou spíš kamna než plynovod silně pokulhává, protože silnice jsou o mnoho tisíce let starší než železnice. A to, že jsou dnes silnice asfaltové je jen díky té nenáviděné železnici, protože nebýt jí, byli bychom stále ve feudalismu. Já bych ten příměr viděl spíš takhle: dřív byla kamna (silnice) a když se zplynofikovalo (železnice), majitel plynu ušetřil a zbohatl a mohl si dovolit drahá kachlová kamna pro oko diváka a natolik zpychl, že se plynu vzdal, aby se mohl těma kachlovejma kamnama všude chlubit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 21:47

  Jo, železnice, která do 3/4 obcí vůbec nevede je to, co je nejdůležitější a nedá se bez toho existovat. 🙂 Co to, že v USA bez osobních vláčků v klidu žijí?

  A 50 let neudržovaných silnic máme spousta… ono ostatně by mě zajímalo, kdo udržuje lesní pěšinky… 😀 A po těch na kole taky jezdím. Cyklostezky budou super i když trochu popraskají, protože tím popraskáním a trávou a kořeny se nestanou kopcovitými. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 7. 2018 @ 23:55

  Víte, oni v tom USA bez tý VHD zas tak v klidu nežijí. Respektive, v klidu žijí jen ti, co mají řidičák. V USA přijít o řidičák je jeden z nejhorších trestů a ti co ho nemají jako by nebyli. Ale nákladní doprava si tam libuje, když jí je 45% na železnici. To by se s šesti páry osobních vlaků na každé trati dalo těžko zvládat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 7. 2018 @ 12:27

  Já bych ještě dodal, že ani v těch obcích, kde koleje náhodou jsou, nemá vlak pro lidi často žádný význam. Buď vede daleko za obcí a nebo je trasován tak příšerně pomalu, že ním jezdí jen pár jedinců a většinu obsluhy zajišťují v rámci veřejné dopravy autobusy. Např. taková Příbram, Dobříš a všechna města jako Březnice, Rožmitál atd. Tam kdyby zítra zavřeli železnici, tak si toho téměř nikdo nevšimne, ale zrušte jim busy do Prahy a Příbrami a uvidíte jak se budou bouřit. Což krásně vypovídá o tom, k čemu jsou osobní vlaky a proč autobusy využívá u nás jednou tolik lidí co vlaky (viz. statistika ministerstva dopravy).

  ad nákladka: V základu nejsem proti redukci osobní dopravy, aby nákladka dostala šanci ukázat svůj potenciál, obávám se ale, že tohle nejde udělat v jedné malé zemi jako jsme my, takže nereálné. A nebude to reálné ani za 20 let. A pak ty lokálky nikdy potřebovat nebudeme. Proto je lepší je zrušit. A čím dříve, tím lépe, prože se ušetří a umožní lidem to využít jinak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 7. 2018 @ 12:30

  Debata tady se už každopádně vážně brát nedá. Tužín a někteří další tady nehorázně lžou, o tom jak autobusy na venkově místní nepoužívají a jezdí nima jen lidé z měst na výlet, nebo sem píší asociální výroky o tom, jak busy na venkově nejsou důležité a můžou být lidem zrušeny, ale trvají na tom, že je potřebné držet motoráčky vozící vzduch a obsluhovat vesnice po cestě, když už jsou po cestě. A tady tohle nehorázné lhaní a demagogie vůbec nikomu nevadí (protože to nahrává vlakům) a ještě se tomu tleská!!! A uráží se ten, kdo na tyhle drzé nehorázné lži a demagogie ukazuje. Zdejší web je žumpa a dno. Přesněji – líheň sobeckých fanatiků, kterým jde jen o to, aby jim stát a kraje dotovaly jejich koníček a neštítí se sebevětší lži ve svém zájmu (kterou nahrají vlakům).

  Přál bych si, aby o veřejné dopravě rozhodovali slušní lidé, beroucí v potaz zájmy všech, ne sobecky zvýhodňující vlaky jako svůj koníček. Tohle je totiž chování grázlů, tlačit svůj koníček na úkor základních potřeb druhých (veřejná doprava je pro všechny, ne jen pro ty, co mají vlaky jako koníček a nebo štěstí žít u kolejí). Ať si to každý přebere sám ve svém svědomí, zda se chce chovat jako grázl, nebo se zastydí a nechá toho.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 30. 7. 2018 @ 16:47

  Bobíku Bobíku, za koho kopete? Já jezdím vlakem každý den a zvlášť v těchhle vedrech jsou plné i ty spoje, které jsou normálně poloprázdné, ale samozřejmě lžu všem i sám sobě, že v těch vlacích vidím lidi a ve skutečnosti tam žádní nejsou. Silně mi to připomíná jednání s krajskými úředníky, kteří zavírali tratě a ve statistikách měli vždy prázdné kolonky u vlaků, které chtěli zrušit, i když ve skutečnosti si kolikrát ti lidi neměli v tom vlaku ani kam sednout. Neděláte Bobíku na zakázku statistiky pro Oredo? Na to bych Vás tak tipoval. Vzpomínáte Příbram a okolí. Ano tam díky absenci přímého spojení s Prahou jsou autobusy využívanější než vlaky a proto zrušíme vlaky v celé republice včetně příměstských linek a spojení Praha – Ostrava/Brno/Plzeň a podobně.
  Já jsem nikdy nikoho neokrad ani nikomu neublížil, ale podle Vás nejsem slušnej člověk jen proto, že rád jezdím vlakem, zatímco tuneláři, mafiáni a zkorumpovaní politici, co náš stát připravili o biliony slušní lidé jsou jen proto, že vlakem nejezdí a rádi by železnici zlikvidovali celou. Bobíku, Vy patříte do téhle doby, to musím uznat. Proč už nejste v politice? S těmahle názorama Vám jistě opatří naše politická honorace nějakou pěknou trafiku v nějaké dozorčí radě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 30. 7. 2018 @ 16:49

  Zase jste mě donutil dát Vám palec dolů a to já dělám opravdu ve velmi vyjímečných případech, ale Vaše urážky už přesahují všechny slušnostní meze. Za takové hulvátství by Vás už na jiných webech vypoklonkovali.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 7. 2018 @ 18:59

  Za koho kopu? Za lidi, kterým je vlak k ničemu a je jich jednou tolik, než lidí, kteří používají vlaky (viz. statistika ministerstva dopravy o tom, kolik odvozí osobokm ročně busy a kolik vlaky). A kterým chtějí šotouši sebrat autobusy, aby měli na svoje výletní turistické vláčky. A ještě se jim vysmívají, že to nebylo dost vytížené a že důležitější obsluhovat lokálkami pár vyvolených vesnic či domků na kraji vesnic, kde náhodou kolem vedou koleje. (o což jim ve skutečnosti nejde, tím se jen zaštiťují, aby mohli vlakem na výlet)

  Podívejte, dokud Tužín psal nesmysly o chování lidského těla na kole, tak se to dalo přehlížet. Dělal sice debatu stupidní (nebo fakt věříte, že pokud zvednu 200x činku v rozmezí 12hodin a pokud ji 200x zvednu v rozmezí 20 minut, že budu na konci dne stejně zpocený a ulepený? Touhle logikou popisoval Tužín lidské tělo a jízdu oklikou po cyklostezce místo přes kopec, případně touhle logikou porovnával pahorkatinu s rovinou, protože Tužín zjevně absolutně nechápe, jak a kdy se lidské tělo potí a jak se unavuje a kdy se zintenzivní pocení. Ve skutečnosti pokud námahu rozložíte v čase, tak se lidské tělo nepotí stejně intenzivně, jako když ji nerozložíte a i míra únavy je nížší… aplikovat na lidské tělo vzorečky o práci a výkonu může jen naprosto ulítlý člověk).

  Ale budiž… tohle jsou jen kecy, nic podstatného. Prostě Tužín provokuje psaním nesmyslů a baví se tím. Něco to o něm vypovídá, ale nikomu tím neubližuje. Stejně tak se dá pochopit odpor některých lidí k cyklostezkám. Je to jen pro zábavu a doplněk. Nemá to význam pro dopravní obslužnost. Počet lidí, co na kole jezdí víc než rekreačně nebude ani 1% (za celou republiku, která fakt není rovinatá, což lidi od jezdění na kole do práce v praxi dost masivně odrazuje, ač dle Tužína je pahorkatina ideál). 1% je zanedbatelné, je směšné i vedle 8,5% podílu, který mají vlaky. A zcela zdarma ty stezky nejsou, dotace z EU není 100% a jsme už celkem civilizovaná země, takže nějaká údržba na tom občas probíhá. Sice si stále trvám na tom, že narozdíl od železnic půjde cyklostezku projet i za 50 let bez údržby, ale je fakt, že stejný zážitek jako před 50 lety to nebude, pokud ta údržba nebude. Jízda po neudržovaných silnicích s rozdroleným asfaltem a kličkování mezi dírami rozhodně zvedá obtížnost, tuplem v tom směru nahoru. Tužín přehání ceny za údržbu cyklostezek, přesněji přehání reálné opotřebení, a to zcela účelově, ale nějaké opotřebení bude a něco to stát opravit také bude. Je proto pravda, že nechat tratě ladem je nejlevnější. Dle mě je to příliš malá úspora a je výhodnější a smysluplnější z nich udělat cyklostezku, ale čistě ekonomicky je levnější to nechat ladem, zarůst a rozkrást. Může mi to připadat hloupé, ale z ekonomického hlediska to tak je.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 7. 2018 @ 19:10

  Co ale fakt !!! nelze tolerovat, jsou ty nehorázné lži o tom, jak autobusy na venkově místní nevyužívají a jezdí to jen pro nějaké měšťáky, co chtějí mít možnost jezdit na výlety bez auta a tak se to může zrušit a ušetřené prachy dát do… vlaků. Nebo ty neskutečně drzé provokace vůči lidem, kteří mají vlak daleko za obcí, či ho vůbec nemají (většina vesnic), a nebo ho mají šíleně pomalý oproti busu, kde Tužín provokoval tím, že je třeba podporovat turistické vláčky a naopak autobusy, pokud nemají dostatečné využití, nejsou potřeba, zato vlak je páteř i na lokálce. Tohle je regulérní gaunerství.

  Jedna věc je, diskutovat, zda má jezdit vlak nebo autobus. Ale diskutovat o tom, zda má někde nejezdit vůbec nic a jinde za ušetřené prachy jezdit šotovlak, to je projev gaunerství. To, že u nás dodnes funguje rozsáhlá venkovská doprava beru já osobně za jeden z velkých kladů naší země a kdo tohle chce zničit, aby měl prachy na nějaké turistické vláčky, je neskutečný sobec a gauner. A Tužín tu opakovaně dával najevo, co si myslí o busech, psal tu opakovaně lži o tom jak jsou nevyužívané a lži o tom, jak jsou vlaky využívané a opakovaně naznačoval, jak by mu zrušení těch vesnických busů ve prospěch vlaků vůbec nevadilo. A ještě se chlubí, jak busy nejezdí, takže ho jejich existence vůbec nezajímá a nemá sebemenší přehled, kdo tím jezdí. Tohle by si slušný člověk nedovolil, takhle sobecky upřednostnit svůj zájem na úkor třeba babiček, co se chtějí dostat do města a mají tu smůlu, že uvěřili tomu, že jsme ve férové zemi, kde veřejná doprava jezdí i tam, kde nejsou koleje a tedy si svůj domeček postavili jinde než jsou koleje. Fandění vlakům je ok, ale nemůže přerůstat v chování alá gauneři. To už nejsou slušní lidé, kdo chtějí vyjídat peníze na busy ve prospěch vlaků.

  Pravda je taková, že měšťáci typu pražáci jezdí autobusy na chatu jen, když je bus přímý bez přestupu, v pátek tam a v neděli zpět a když chatu nemají daleko od zastávky. Na výlety to samé. V pondělí, úterý, středu, čtvrtek, měšťáka ve vesnickém buse nepotkáte, jezdí tím opravdu místní a ani v ty pátky-neděle nepřevažují na mnoha linkách měšťáci. Tužín nehorázně lhal a upřednostňoval vlaky (které se mu líbí), čímž dokázal, jaký je ultrasobec.

  Tady prostě sranda a tlachání o nesmrtelnosti brouka (řešení blbin typu cyklostezky ano-ne, což je pro vývoj světa důležité asi jako zda si zítra dáte gulášovku nebo slepičí vývar) končí.

  Mrzí mě, že debata přerostla od tlachání o cyklostezkách k řešení busů, ale přerostla a tím se stala vážnou a je třeba zaujmout jasné postoje. Přes některé názory fakt nejede vlak. U cyklostezek se dá jiný názor nechápat, ale tolerovat; u snahy přesouvat peníze z busů do vlaků a tím zničit plošnou dopravní oblužnost ne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Vozka, 31. 7. 2018 @ 0:44

  Bobíku, Bobíku, Vás bych chtěl mít ve škole, asi byste nedostudoval nebo opakoval ročníky. Takže pro vysvětlení a zopakování, protože si texty buď nepamatujete nebo je nejste s’to pochopit. Co jsem psal?:
  – doprava ve státě je systém, který musí být provázaný a být vytvořený na základě odborných faktů a dále pak podle potřeb obyvatel, kteří si tu vše platí a dle potřeby dopravců. Bobíci v tomto rozhodování mají minimální roli, protože toho moc neví, což zde dávají víc než najevo a hlavně nechtějí znát fakta, natož si je získat nebo ověřit

  – proto také obce a lidé v nich chtějí úplně jinou dopravu, než je Vaše představa a trvají na tom, aby měli vlakové spoje. Pak z toho vyplývá jedno, že autobusy mají hlavně napájecí roli a díky tomu lze pak kvalitně dosáhnout dobré obsluhy celého území. A žádoucí je to i proto, že stav krajiny a klimatu nám velí jednat opatrně a silniční dopravu zmenšovat a nahrazovat ji zcela jinou, nejlépe kolejovou
  – přestaňte se už ohánět zbytečností lokálek. KOlejový systém sestává z řady tratí, které jsou různě funkční a různě potřebují úpravy. Stát má mít dostatek odborníků, kteří navrhnou, jak kolejová síť má vypadat, aby pokryla co největší rozsah dopravy a podle toho tratě modernizovat a upravit. Budete se divit, ale po tomto vyhodnocení neexistuje trať, která by tento potenciál neměla. A je úplně jedno, co si o tom myslíte. Čili existují jen tratě, které mají různou důležitost a různé využití a pokud chceme přežít, buďme rádi, že síť máme zatím hustou a pokusme se ji využít tak, abychom byli schopni zajistit nutnou dopravu s minimálními negativnímu dopady. Srozumitelné? Pokud ne, přečtěte si to třeba třikrát za sebou, ono se to poddá.
  – kde jste vzal ty stamiliony korun ročně do lokálek? Nechtěl jste mluvit o koridorech?
  Máte vůbec ponětí o tom, kolik se dává do údržby tratí a kolik je potřeba? Víte o tom, že řada vedlejších tratí řadu let pořádnou údržbu neviděla, natož rekonstrukci? A přeci se jezdí. Kde jsou tedy pak ty neefektivní a prodělečné tratě? Jinou otázkou je, kde jsou ty peníze, které se na ně vykazují.
  – V posledních letech se skutečně zrekonstruovala jen trasa Rokycany – Příkosice, kde došlo k posunu kvalitativních parametrů, i když cena se mně zdá nepřiměřená. Jinak se tratě místní nerekonstruovaly, hlavní náklady na úpravy těchto tratí spočívají v instalaci přejezdových zařízení pro neodpovědné a neukázněné řidiče aut a to vše za naše peníze a peníze vykazované na rekonstrukci železnice. Chápete tu absurditu? Pokud byste chtěl uvést třeba Pacifik, tak tam právě skoro vůbec nedošlo ke zvýšení rychlosti, naopak se vytrhala řada kolejí pro obsluhu stanic, budovaly se přejezdy a nástupiště, která cestujícím spíš komplikují dopravu a vše navíc neskutečně drahé. Nikde ani žádné přeložky apod.
  – Máte vůbec ponětí o tom, kolik stojí vybudování 1 km silnice a jeho roční údržba? Víte např., jak vypadá silnice po 10 letech mírného provozu bez údržby? To jde do milionů a po čase se musí udělat celá nová. Trať při obdobném provozu Vám vydrží desetiletí a jezdí se, navíc bez záborů půdy, negativních dopadů do okolí a krajiny. A to se také musí počítat a jsou to miliony a miliardy za celou ČR. Víte o tom nebo nechcete vědět?
  – a jen malý příklad Vámi uváděné trati Kralovice – Mladotice. Na rozdíl od údajů likvidátorů tratě, zde do poslední doby bylo vysoké využití jak v osobní dopravě, tak zejména v nákladní. To vše na svršku, prakticky bez údržby, starém 90 let. Přesto se tam vykazovaly roční náklady v řádech milionů a dodnes neproběhlo trestní stíhání a prověření všech těch podivností. To Vám nevadí? Vám asi spíš vadí pravda, protože to nějak nejde dohromady s Vámi.
  Přitom zde byla silná těžká nákladní doprava, kterou ten svršek i spodek přežil těch 90 let. Dnes je to vše na silnicích a lidem je jen říkáno, že si mají zvykat, že je to daň pokroku atd. nechcete jim, když máte takové znalosti, jak zde předvádíte a názory, platit odškodnění na zdraví? I Vy patříte mezi ty, kteří bez zodpovědnosti něco prosazují, něco co je zdrojem škod a vysokých nákladů, ale nikomu nic nehradit, stížnosti neřešit a hlavně třeba vykládat, jak nám nestačí peníze ve zdravotnictví, jak máme špatné zemědělce, když neumí pěstovat nic jiného než řepku a kukuřici, když si neumí poradit s tím, že není v krajině voda a pod. I Vy, Bobíku, třeba i přeneseně na tom máte svůj podíl. Ale to je na Vás asi moc složité, natož abyste se zamyslel nad sebou i zastyděl.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Vozka, 31. 7. 2018 @ 5:01

  Bobíku, Bobíku, Vás bych chtěl mít ve škole, asi byste nedostudoval nebo opakoval ročníky. Takže pro vysvětlení a zopakování, protože si texty buď nepamatujete nebo je nejste s’to pochopit. Co jsem psal?:
  – doprava ve státě je systém, který musí být provázaný a být vytvořený na základě odborných faktů a dále pak podle potřeb obyvatel, kteří si tu vše platí a dle potřeby dopravců. Bobíci v tomto rozhodování mají minimální roli, protože toho moc neví, což zde dávají víc než najevo a hlavně nechtějí znát fakta, natož si je získat nebo ověřit
  – proto také obce a lidé v nich chtějí úplně jinou dopravu, než je Vaše představa a trvají na tom, aby měli vlakové spoje. Pak z toho vyplývá jedno, že autobusy mají hlavně napájecí roli a díky tomu lze pak kvalitně dosáhnout dobré obsluhy celého území. A žádoucí je to i proto, že stav krajiny a klimatu nám velí jednat opatrně a silniční dopravu zmenšovat a nahrazovat ji zcela jinou, nejlépe kolejovou
  – přestaňte se už ohánět zbytečností lokálek. KOlejový systém sestává z řady tratí, které jsou různě funkční a různě potřebují úpravy. Stát má mít dostatek odborníků, kteří navrhnou, jak kolejová síť má vypadat, aby pokryla co největší rozsah dopravy a podle toho tratě modernizovat a upravit. Budete se divit, ale po tomto vyhodnocení neexistuje trať, která by tento potenciál neměla. A je úplně jedno, co si o tom myslíte. Čili existují jen tratě, které mají různou důležitost a různé využití a pokud chceme přežít, buďme rádi, že síť máme zatím hustou a pokusme se ji využít tak, abychom byli schopni zajistit nutnou dopravu s minimálními negativnímu dopady. Srozumitelné? Pokud ne, přečtěte si to třeba třikrát za sebou, ono se to poddá.
  – kde jste vzal ty stamiliony korun ročně do lokálek? Nechtěl jste mluvit o koridorech?
  Máte vůbec ponětí o tom, kolik se dává do údržby tratí a kolik je potřeba? Víte o tom, že řada vedlejších tratí řadu let pořádnou údržbu neviděla, natož rekonstrukci? A přeci se jezdí. Kde jsou tedy pak ty neefektivní a prodělečné tratě? Jinou otázkou je, kde jsou ty peníze, které se na ně vykazují.
  – V posledních letech se skutečně zrekonstruovala jen trasa Rokycany – Příkosice, kde došlo k posunu kvalitativních parametrů, i když cena se mně zdá nepřiměřená. A cestující přibyli – prostě nabídka, tak je poptávka, že!!! Jinak se tratě místní nerekonstruovaly, hlavní náklady na úpravy těchto tratí spočívají v instalaci přejezdových zařízení pro neodpovědné a neukázněné řidiče aut a to vše za naše peníze a peníze vykazované na rekonstrukci železnice. Chápete tu absurditu? Pokud byste chtěl uvést třeba Pacifik, tak tam právě skoro vůbec nedošlo ke zvýšení rychlosti, naopak se vytrhala řada kolejí pro obsluhu stanic, budovaly se přejezdy a nástupiště, která cestujícím spíš komplikují dopravu a vše navíc neskutečně drahé. Nikde ani žádné přeložky apod.
  – Máte vůbec ponětí o tom, kolik stojí vybudování 1 km silnice a jeho roční údržba? Víte např., jak vypadá silnice po 10 letech mírného provozu bez údržby? To jde do milionů a po čase se musí udělat celá nová. Trať při obdobném provozu Vám vydrží desetiletí a jezdí se, navíc bez záborů půdy, negativních dopadů do okolí a krajiny. A to se také musí počítat a jsou to miliony a miliardy za celou ČR. Víte o tom nebo nechcete vědět?
  – a jen malý příklad Vámi uváděné trati Kralovice – Mladotice. Na rozdíl od údajů likvidátorů tratě, zde do poslední doby bylo vysoké využití jak v osobní dopravě, tak zejména v nákladní. To vše na svršku, prakticky bez údržby, starém 90 let. Přesto se tam vykazovaly roční náklady v řádech milionů a dodnes neproběhlo trestní stíhání a prověření všech těch podivností. To Vám nevadí? Vám asi spíš vadí pravda, protože to nějak nejde dohromady s Vámi.
  Přitom zde byla silná těžká nákladní doprava, kterou ten svršek i spodek přežil těch 90 let. Dnes je to vše na silnicích a lidem je jen říkáno, že si mají zvykat, že je to daň pokroku atd. nechcete jim, když máte takové znalosti, jak zde předvádíte a názory, platit odškodnění na zdraví? I Vy patříte mezi ty, kteří bez zodpovědnosti něco prosazují, něco co je zdrojem škod a vysokých nákladů, ale nikomu nic nehradit, stížnosti neřešit a hlavně třeba vykládat, jak nám nestačí peníze ve zdravotnictví, jak máme špatné zemědělce, když neumí pěstovat nic jiného než řepku a kukuřici, když si neumí poradit s tím, že není v krajině voda a pod. I Vy, Bobíku, třeba i přeneseně na tom máte svůj podíl. Ale to je na Vás asi moc složité, natož abyste se zamyslel nad sebou i zastyděl.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 • Napsal Vozka, 31. 7. 2018 @ 5:03

  Tak je to tu dvakrát!!! Nevadí, opakování, matka moudrosti

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
 • Napsal Domažličák, 31. 7. 2018 @ 8:58

  Paráda, Bobíka zase cosi přimělo hovořit trochu rozumně a od bohapustého urážení přesedlal na argumentaci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
 • Napsal Domažličák, 31. 7. 2018 @ 8:59

  Zajímavé, najednou je lidí, co nepotřebují vlak jen jednou tolik, před nedávnem jste uváděl čísla okolo 95%. Opusťme na chvíli cyklostezky, o kterých správně Bobík tvrdí, že jsou marginální záležitost a věnujme se busům, o kterých tenhle článek vůbec není. Co si pamatuju, Tužín tu o busech toho moc nenapsal a to co napsal jen jako reakci na Bobíkovi komentáře bych shrnul do dvou kategorií: 1) řekl svůj názor, který je svým způsobem vždy sobecký a na vlastní názor má v demokratickém zřízení právo každý. 2) některé jeho příspěvky byly vyloženě reakcí na Bobíkovo demagogické výlevy a měly za úkol jen Bobíka popíchnout a nebyly myšleny vážně. Tak či onak stejně jako Bobík nechce ze svých daní platit prázdné vlaky, jiní nechtějí platit prázdné busy. Já zase nechci ze svých daní platit opravy kamionama rozbitých silnic. Ale všichni máme smůlu, protože o tom, kam naše daně půjdou rozhodují jiní a my se tu můžeme mezi sebou rvát jak psi, ale stejně s tím nic nenaděláme.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 31. 7. 2018 @ 9:11

  Abych Bobíkovu nevoli trochu odvrátil od Tužína na sebe, svěřím se tu s jedním nedávným zážitkem, který poslední dobou není zdaleka ojedinělý.
  Nastoupil jsem do vlaku a najednou zaslechnu pozdrav a koho nevidím: soused úspěšný podnikatel i s manželkou. Málem jsem upad, když jsem tohoto zarytého automobilistu potkal ve vlaku. A proč jel vlakem a ne autobusem? Nekonečné uzavírky silnic a proudy kamionů už začínají štvát i zaryté automobilisty tak, že berou vlaky na milost. Do autobusu by ale nikdy nevlezli, protože je ve frontě před uzavírkou mezi kamiony příjemnější sedět ve vlastním klimatizovaném autě než v nevětraném autobuse. Ale i takovýto lidé už dají přednost pohodlnému vlaku před vlastním klimatizovaným autem, protože ten vlak jede, zatímco to auto stojí před tou uzavírkou.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 31. 7. 2018 @ 11:24

  „Cyklostezky nepotřebují údržbu, můžeme je jen neudržovat a nestane se nic“ – Jen se mi potvrzují pochybnosti o intelektu, respektive psychické kondici pana Bobíka.

  „Po silnicích, do kterých se 50 let nešáhlo, se taky dá jezdit“ – Aha? Tak to už je opravdu perla. Ono se dá najít pár silnic, které se z jakéhosi důvodu opravdu přestaly udržovat. Pokud tam zůstala alespoň potřeba průjezdu zemědělské techniky, tak jsou sjízdné pro traktory a fakticky nerozeznatelné od polních cest. Pokud tam ani zemědělci nepotřebují jezdit (často se stalo u silnic ve vysídleném pohraničním pásmu), zmizely jejich tělesa totální buši, úplně stejně jak opuštěné tratě. Představa, že taková silnice je bez údržby po 50. létech stále sjízdná, je bizarní Bobíkovina.

  „Na křižování vlaků potřebujeme zaměstnance“ – Fakt? Já jsem myslel, že existuje i dálkové řízení, nebo samovratné výhybky…

  „Což krásně vypovídá o tom, k čemu jsou osobní vlaky a proč autobusy využívá u nás jednou tolik lidí co vlaky“ – Takže něco, co Bobík fakt neumí, a to to jsou objektivní čísla bez ideologie a demagogie. Tak jdeme na to: železniční síť 9 463 Km, silniční síť (bez místních komunikací) 55 717 Km. Úplně po všech silnicích autobusy nejezdí, takže orientačním odhadem po 50 000 Km silniční sítě jsou vedené autobusové linky. Když k tomu přidám místní komunikace, používané autobusovými linkami, tak se dostaneme k číslům kolem 60 000 Km obsluhované silniční sítě. Když si toto dáme do určitého poměru, tak množství a rozsah autobusy obsluhované silniční sítě je oproti železnici 6:1 (ve prospěch autobusů), ale výkony jsou jen v poměru 2:1. Z toho mi tedy tak nějak logicky plyne, že 1 kilometr železniční linky je 3 x produktivnější než 1 kilometr autobusové linky. A proto tu železniční linku zrušíme – logikou Bobíka.

  „Tohle je totiž chování grázlů, tlačit svůj koníček na úkor základních potřeb druhých“ – Výborně, konečně souhlas. Je chování grázlů snažit se zlikvidovat velmi náročně zbudovanou infrastrukturu (železnici) proto, aby se tam jeden sobecký grázl projížděl tunely a viadukty o víkendech na kole.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 31. 7. 2018 @ 11:26

  „Stejně tak se dá pochopit odpor některých lidí k cyklostezkám. Je to jen pro zábavu a doplněk. Nemá to význam pro dopravní obslužnost.“ – Bohužel je smutné to, že Bobík není schopen pochopit nejenom dopravní význam železnice, ale dokonce ani dopravní význam cyklostezek. Respektive nechápe, že někdo může používat kolo i jinak než volnočasovou aktivitu (třeba Tužín…).

  „To, že u nás dodnes funguje rozsáhlá venkovská doprava beru já osobně za jeden z velkých kladů naší země“ – Já za jeden z nevětších kladů naší země považuju stále ještě dost hustou síť regionální železnice. A na rozdíl od Bobíků si nemyslím, že země bohatne provozováním téměř nevyužitých autobusů. A to, že 2 cestující převezu efektivněji osobním autem než autobusem, to je prostý fakt, který může popírat jen Bobík. Tužín je prostě ničitel venkova a bezcitný vrah babiček bez auta, protože si myslí, že babičku klidně sveze i vnuk, nebo senior – taxi (dotované v ceně autobusu). A to je kruté a asociální, protože skvělý autobus jede 3 x denně v pracovní dny, oproti tomu asociální senior – taxi od rána do večera např. vždy za hodinu od objednání. A může asociálně vysadit babičku na zápraží jejího domu, zatímco autobus stojí půl kilometru daleko, někde v křoví na rozcestí, kam nevede ani chodník, není tam ani lavička, ani přístřešek chránící před deštěm, ani veřejné osvětlení. A tudíž je mimořádně sociálně citlivé nutit babičku, aby tam na ten autobus třeba v dešti a za tmy chodila. Že mám pravdu, Bobíku?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 12:36

  Tužín:
  Takže… pro začátek píšete urážky, urážky, urážky… Argumetace žádná. Jak ubohé, ale k vám to sedne. Už mě to nepřekvapuje. Největší nesmysly proto přeskočím a nechám bez reakce.

  Likvidace… já nic nelikviduju. Akorát vy, s vaším intelektem a psychickou kondicí (vaše slova) jste pořád nepochopil, že jen popisuji, proč pravděpodobně budou lokálky zrušeny a v čem je přínos jejich rušení a proč proto pravděpodobně rušení většina lidí uvítá. Sám ale o ničem nerozhoduji a neruším to. Moje texty nemají s fyzickým zrušením nic společného, máte špatný terč. Je to jen teoretizování o tom, co si dle mě většina myslí, což vám stále nedošlo. Je to na stejné úrovni, jako bavit se o tom, proč husité prohráli a zda to bylo dobře či ne.

  Problém je ve vás, Tužíne. Vy nesnášíte i jen slyšet/číst, že si někdo dovolí souhlasit se zrušením lokálky (např. zbytečné Morkovičky). Jste jak malé dítě, které se bojí, že když to někdo bude slovně podporovat, tak se k němu přidají další a vaší hračku vám seberou. A uklidňuje vás to, když můžete svůj vztek na někom vybít… a když víte, že ti co rozhodli o rušení by s vámi neztráceli ani vteřinu času (a dobře dělají), tak si ho zkoušíte vybíjet aspoň na lidech, kteří s tím pomyslně souhlasí. Takže se taky začínám divit, proč se vlastně masochisticky bavím s někým jako vy. Musím se naučit lidi jako vy více ignorovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 12:58

  Údržba silnic: Opět lež za lží. Od nás z vesnice z chalupy do jiné vesnice (kde jezdí bus na Prahu) vede silnice, na kterou posledních 25 let nikdo nešáhl, jen dál chátrá. Časem jsem zjistil, že v mapě není značená jako silnice, je značená jen jednou plnou čárou, ale silnice to je, jezdí po ní auta, v průměru 5-10min/1autu (je to zkratka k jiné silnici a taky mezi okolními vesnicemi) a má dodnes asfalt, jen velmi děravý, ovšem místní vědí, kde díry jsou a jedou radši po ní, než to objíždět. Na kole se po ní jede ok (byť hůře než po hladké cyklostezce s novým asfaltem) a od polní cesty by ji rozeznalo i 2 leté dítě. Zarostlá fakt není. O to se postarají projíždějící auta, která brání vegetaci z krajů to zabrat a místní prorosty v asfaltu jsou udupané a uježděné (byť je jich tam fůra). A takovýhlech silniček znám v ČR desítky. A kdo nelže sám sobě, ví, že takovýhlech vesnických silnic, které využívají místní a cyklisté, jsou u nás 10ky. Kdo nelže alá Tužín, ví přesně o čem mluvím. Osobně bych je nazval silnicí 4. třídy, protože silnice to je, ale bez údržby. Vím ale, že taková klasifikace není. Nicméně to není polňačka, je to regulérní silnice s asfaltem a povoleným vjezdem čehokoliv (nenajdete tam žádnou zákazovou značku). Byť kamion by to na ní asi nedal a když se tam křižují 2 auta, tak to nejde všude. Přesto je to silnice a ne polní cesta. Tužín, expert na silnice, se nám zase předvedl v plné parádě.

  Křižování: Samozřejmě zaměstnance potřebujete. Někdo to musí plánovat a řídit, byť na dálku. U cyklostezky ne. Ale na vaše lhaní už si zvykám. Vy si vymyslíte cokoliv, abyste nemusel přiznat, že k železnici patří i náklady na řézení provozu a celkově provoz vlakové linky dlouhé 30km stojí i s infrastukturou až 6x víc než provoz autobusu. Aniž by to vozilo 6x tolik lidí. Neb není problém najít v krajských dopravních plánech některých krajů zmínky o tom, že některé tratě stěží svezou 100 lidí denně, např. v Ústeckém kraji to bylo pěkně v tabulkách rozepsané s poznámkou, že ta a ta trať se v potencionální náhradě busem řadí mezi priority (čekám konspirační teorii o zmanipulovaných statistikách a davech co jezdili na Chornicku ještě před 25 lety). 097 se ale i přes malé vytížení krajský plán zastal s argumentem, že náhrada autobusem není ideální a je obtížná. To klidně přiznám. Já totiž narozdíl od vás nelžu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 31. 7. 2018 @ 13:41

  Vynechám 98 % blábolů a jen čistě k věci – údržba silnic. Ono údržba v nejzákladnější formě vypadá tak, že alespoň někdo poseče travní porosty, aby tam nevyrostly stromy v příkopech a na svazích, které by svými kořeny rozbily konstrukci tělesa. Dále někdo alespoň občas pročistí propustky, aby se voda z nich nepřelévala přes cestu, protože by se tím časem i ta chatrná vozovka úplně zničila. A i ty výmoly občas někdo zalepí alespoň recyklátem, takže v nich nestojí po deštích voda, která by v zimě mrzla a trhala zbytky ještě sjízdné konstrukce.

  Toto jsou drobné činnosti, na které stačí křoviňák, multikára a lopata. A jejich účinek není pro Bobíky viditelný, protože Bobíci poznají údržbu podle toho, že musí být černý asfalt. Kde není černý asfalt, tam není údržba, protože tak to vidí Bobík, a ten tomu na rozdíl od nějakého blbého silničáře rozumí. A to, že se taková cesta nemusí udržovat, se jasně pozná podle toho, že ta údržbová četa tam dělává tu minimální činnost v pracovní dny, a Bobík jezdí na chaloupku o víkendu. A když Bobík žádnou údržbu nevidí, tak žádná údržba není.

  No, někteří soudruzi to mají ve svých hlavičkách fakt zajímavě poskládané…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 13:45

  Cyklo: Je smutné, že Tužín nedokáže otevřít mapu republiky a pochopit, že kromě pár rovinatých oblastí se v ČR kolo jinak než rekreačně nepoužívá. Kupř. v Praze na kole kromě fanatiků z Automatu skoro nikdo jinak než rekreačně nejezdí (i když vy jako nepražák to jistě víte lépe 😀 Proto také v naprostém klidu i přes štěkání Automatu prošel zákaz kol na pěších zónách v centru Prahy. Protože Automat reprezentuje stěží 0,1% obyvatel Prahy. Naprostá většina cyklistů v Praze je považuje za cyklozmrdy, co jen kazí cyklistům v Praze pověst. Ale to je jen taková vsuvka z pražského zákulisí, netýká se to železnice. Každopádně až pojedete v Praze tramvají a ta se bude táhnout za cyklistou, tak nepochybujte, že jde o někoho, kdo fandí Automatu nebo je jeho členem. Školení tramvajáků v centru je jejich známý koníček, i autobusáky rádi proškolí. Neskuteční č***ci. Pardon, nechal jsem se unést. To se vás netýká.). Chápu, že vám ještě nikdo neřekl, že ČR je větší než okolí stezky Bečka a využití kol v ČR se průměruje za celý stát. A pak kola jsou jen taková sranda doprava. I vedle jinak mnou kritizovaných vlaků. A to říkám jako člověk, co miluje jezdit na kole, jen narozdíl od vás nelžu a nepřekrucuji a umím si přiznat, že ČR není a nikdy nebude např. Holandsko.

  Busy: U toho vašeho výpočtu efektivnosti autobusů jste v rámci “bez demagogie” zapomněl na takový malý detailek o tom, že na těch dejme tomu 50.000 km (což samozřejmě přeháníte, reálně to nebude ani 40.000) dokáží autobusy jezdit za 4-6x menší částky, než vlaky po těch 9.463 km (reálně max 9200, zase jde přidal). Takže sice ano, celkovou produktivitu mají busy menší (nepopírám), ale v absolutních hodnotách odvozí 2x tolik lidí za 4-6x méně peněz (protože silnice by se udržovaly i bez autobusů, to je fakt, i když se vám to nelíbí) a jako bonus slouží autobusy jako záloha úplně každému, což vlak nikoli, protože do spousty míst nevede, nebo má zastávku 2km daleko (nepoužitelné bez auta či fyzického stavu k použití kola a k tomu slušnému počasí). A prozradím vám tajemství… kraje musí za busy i vlaky zaplatit v té absolutní hodnotě, ne v té relativní. A musí ze zákona zajistit obsluhu všem. A není povinnost vlakem. Takže je sice hezké, že je něco relativně efektivnější, ale pokud to v absolutních hodnotách je efektiviní jen při velkých a drahých výkonech, tak si to jednoduše nemůžete dovolit. To je reálná ekonomika jak státu, tak třeba vaší peněženky. A půjčovat si na mandatorní výdaje je cesta do pekel. To vám žádný zisk v budoucnu nepřinese. A veřejná doprava jsou stejně jako zdravotnicvtí či důchody mandatorní výdaj.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 13:50

  Btw, vážně jste příčetný? Vážně smíte chodit mezi lidi? Na úplném začátku debaty jste hájil obsluhu vesnic na trase Morkovičky a teď zcela vážně řešíte takovou politickou sebevevraždu a šílenost, jako že jsou vesnické busy v podstatě nepotřebné a zrušitelné. Vesnice, pokud neleží u kolejí, nemusí mít obsluhu, pokud z nich nejezdí dost lidí, zatímco pokud leží u kolejí, tak tam vlak může stavět, protože stejně projíždí…? Tohle fakt myslíte vážně? Fakt čekáte, že to projde? Jste soudný či ne?

  Btw2 – Máte za grázly všechny ty cyklisty, co jezdí po železničních cyklostezkách (to nejsem jen já) a také místní lidi, co se stavbou stezky souhlasili, nebo kritérium pro grázla se u vás definuje podle toho, že kdo mlčí a jen po železniční stezce jezdí a neodporuje vám, tak grázl není a kdo si dovolí vám odporovat, je grázl?

  Takový dojem mám z diskuze s vámi, protože zdaleka nejsem jediný, kdo po želstezkách jezdí, ale odporuji vám (narozdíl od jiných), takže ač jsem ze stavby těch stezek neměl nikdy ani kačku a na rušení tratí se nepodílím (jen jsem si našel na mapě kde jsou želstezky a vyhledávám je, protože klasické trasy už mám v ČR i příhraničí dost projeté), tak mě nazýváte grázlem. 😀 Vy jste fakt vrchol vší slušnosti Tužíne. Opravdu by mě zajímalo, kdo pro vás není grázl. Těch pár procent lidí, co nevlastní auto a jezdí jen vlakem? Ti nejsou grázlové? A všichni starostové z okolí Mutěnky, Morkovičky, Sázavy, Novojičínky, všichni jsou to grázlové? Jenom Tužín je slušňák? Máte ten svět dost zjednodušený, poslyšte. Fakt mě zorientujte, kdo pro vás není grázl. Pro mě je grázl ten, kdo chce za peníze na busy objednávat turistické vlaky. To chce jen pár lidí, takže si myslím, že to označení použít můžu, protože necílím na všechny. Z vás mám dojem, že pro vás jsou grázlové 98% populace… fakt by mě zajímalo, kde by pro vás bylo ideální žít. Kde je takové místo na světě, kde vás 98% populace nebude srát svým nezájemem hájit vlaky a tolerancí ke stavbě cyklostezk.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 13:58

  “si nemyslím, že země bohatne provozováním téměř nevyužitých autobusů”

  Zato tato země bohatne provozováním téměř nevyužitých vlaků. 🙂 5 lidí ve vlaku je totiž něco jiného než 5 lidí v buse. Ti lidé ve vlaku jsou takoví lepší, spolehlivější, víc si veřejné dopravy váží a svůj vláček nezradí. Viz. třeba Chornicko. To bylo slávy, když se vrátily vlaky, ty davy co se do nich hrnuly.

  Tužín žije v představě, že v těch motoráčkách na lokálkách, kde podle statistik jezdí 100 lidí denně. jede ve spoji v průměru 20-30 lidí v 8 párech denně. V součtu to trochu nevychází, ale to neva. Hlavně musí napsat, že v těch busech nejezdí nikdo (zajímavé, že já tam lidi vidím… ano, je jich 5… zhruba jako v těch lokálkách, ale když někdo lže jako když tiskne, tak se nelze divit, že ve vlaku s 5 lidma vidí 20 lidí a v buse s 5 lidma vidí jen řidiče). Statistiky ministerstva dopravy mluví jasně… busy převezou za rok jednou tolik lidí co vlaky a celkový podíl veřejné dopravy mimo MHD je cca 25%. Z toho vlaky tvoří 1/3 a busy 2/3. Ale Tužín bude dál tvrdit, že ty busy jsou prázdné a nic nám to nepřináší a nikdo tím nejezdí. Akorát až ty busy zrušíte, tak vám po silnicích pojede jednou tolik aut, než kdybyste zrušil vlaky, protože tyhle statistiky jsou opravdu pravdivé (kdo a proč by je falšoval?) a skutečně busy přepraví dvojnásobek lidí, takže jejich zrušení znamená 2x tolik cest autem místo vlakem. Protože narozdíl od vlaku, po náhradě busu ničím, se lidé chtě nechtě musí zařídit. Nemůžou přejít do busu, jako když se zruší vlak. Buď se musí odstěhovat, dát výpověď, smířit se se sezením doma, nebo si koupit auto.

  Jinak pravdu má Domažličák… kdybste se zeptal veřejnosti, co je kladem naší země, tak lidé samozřejmě neřeknou ani busy, ale ani nějakou síť regionálních železnic. Ale busů se i tak z principu zastane víc lidí než vlaků, protože je jednak používá 2x tolik lidí a druhak mnoho lidí preferujících auto tak nějak chápe, že zatímco vlak lze nahradit busem, tak náhrada busu za nic je už o dost drsnější pro chudší lidi a mají v tomhle soucit a dovedou jim tolerovat/přát aspoň ten autobus. Neberou ty busy za klad naší země (jako já), ale dokáží mít soucit. Ale právě jen s busy, ne s vlaky, které se dají autobusy nahradit a ušetří se tím a jede to lidem až do obce a má to výrzaně menší zpoždění. A nepřekáží na přejezdech. 😉 Vlaky jsou na mnoha místech jen přežitek. Ale existuje způsob, jak dát železnicím druhou šanci a to formou cyklostezek. Což si stále více lidí uvědomuje a i vy to víte, Tužíne. Jen si to přiznejte. Že po některých tratích po zrušení a cyklostezkizaci jezdí víc lidí, než předtím vlakem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 14:00

  +Navíc si Tužín dodnes nevšiml, že síť železnic je v naší zemi nerovnoměrně rozložená. Ale to jeho geniálnímu nápadu na rušení autobusů ve prospěch turistických vláčků nevadí. Prostě někde to budou mít lidé k veřejné dopravě dál. Když si vybrali žít tam, kde je historicky řidší síť železnice, tak jejich mínus. Tak pravil vlakový diktátor Tužín. Ještě zbývá zavést všeobecnou železniční povinnost, pane budoucí diktátore. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 31. 7. 2018 @ 17:21

  Nemůžu si pomoct, ať čtu Tužínovi příspěvky, nikde jsem se tu nedočetl, že by chtěl zrušení busů, jak mu to vkládá do úst Bobík. Jediné, co píše je, že to je neefektivní (což je) a že je efektivnější používat seniortaxi (což je), ale ani zmínka, že by chtěl busy zrušit nebo je plošně nahradit seniortaxi. Apropó na seniortaxi Bobík vůbec nereagoval, mám tomu rozumět jako souhlas s Tužínem a proto musí o tom mlčet, aby Tužínovi náhodou nedal za pravdu anebo je to zase jedna z věcí, kterou si Bobík pro jistotu ani nepřečetl?
  A také se Bobík nevyjásřil k mé otázce, oc on na souběhy busů s vlaky na stejné trase. Zřejmě zase něco, co nepodporuje jeho názor, tak to radši ignoruje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bjorn, 31. 7. 2018 @ 21:04

  Teda co jsem zde pročetl, tak Bobík opět nezklamal a přidává na plynu aby nás všechny virtuálně rozválcoval. Nazývat někoho gaunerem, protože podporuje železniční dopravu, to je fakt už silný kafe i pro mne. Čekal jsem, že Bobík zaujme věcný přístup a normálně zareaguje třeba na mou výzvu vůči němu ohledně cyklostezek v určitých zemích. Zdá se však spíše, že Bobík se tímto nehodlá vůbec zabývat a raději bude všechny neustále urážet. Škoda. I já se už začínám klonit k těm zdejším názorům, že Bobík není duševně docela v pořádku a ono to bohužel tato diskuse nediskuse docela potvrzuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 31. 7. 2018 @ 21:43

  Stručně k „Bóbika“:
  Praha má něco přes milion obyvatel, ČR má přes 10 milionů obyvatel. Z toho plyne, že 9 z 10 obyvatel ČR nebydlí v Praze. Pro těch 9 z 10. obyvatel jsou podstatné jak cyklodoprava, tak i regionální železnice v jejich mimopražských regionech. K tomu momentálně statisíce Pražáků vyjely na chalupy, chaty a dovolené, a nemálo z nich vidívám jak v lokálkových vlacích, tak i na kolech. Takže i oni překvapivě tu infrastrukturu využijí. Naopak nějaký AutoMat je jakási Pražská aktivita, která se naprosté většiny obyvatel ČR nijak zásadně nedotýká. Na jejich činnost si rozhodně nebudu dělat závěr na základě hysterických výlevů nějakého Bobíka – zvlášť poté, co všechno tady už stihl předvést.

  Autobusy rozhodně nedokážou jezdit za 4 – 6 x menší částky než vlak. Je to lež, o níž jsem psal samostatný článek. Odkaz už neuvádím, neb inteligentní lidé si jej už jistě přečetli, a fanatický blázen, který byl k přehodnocení vlastních bludů opakovaně vyzván, si jej stejně nepřečte.

  Ad. grázlové – vezměte si prosím prášek na uklidnění a zkuste pochopit kontext mého sdělení. Pokud je bariérou racionálního myšlení momentální afekt, tak by to mohlo zabrat. Pokud je naopak bariérou Váš snížený intelekt, tak prášek nezabere, ovšem to není problém na mé straně. Ať už tak či tak, nebudu ztrácet čas snahou o opakované vysvětlování téhož.

  Ad. statistiky – ty pouze potvrzují trvalý nárůst železniční osobní dopravy a trvalý pokles linkové autobusové dopravy.

  Zbytek výlevů raději bez komentáře, snad jen že by už konečně mohl zasáhnout admin, neb „Bóbika“ se nám už posunul za hranici příčetnosti, a přestává být snesitelné sledovat, jak se tady z toho stává druhé K – čko…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 21:58

  Urážky, urážky a urážky, nic jiného Tužín neumí, když mu teče do bot. Buď místo argumentů lže, nebo uráží. Ubohé. A smutné, že to nikomu nevadí… on vám tu sice hezky maže med kolem pusy a lakuje budoucnost lokálek na růžovo, ale nic co píše není obhajitelné mimo šotoweb a budoucnost lokálek není růžová ani trochu. Doporučuji si to přiznat včas. Jinak vás pánové šotouši čeká postupně slušná kocovina, když se budete nechávat dál opíjet zdejším rohlíkem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 22:25

  Pevně věřím, že pravda nakonec zvítězí a ukáže se, jaký parazit na veřejných rozpočtech je železniční doprava a že akorát poškozuje férovou dopravní obslužnost pro všechny. A pak půjde jedna lokálka za druhou a šotouši budou jen čumět a nadávat všem kolem, protože jinak se chovat ani neumí, když není po jejich. Vlaky jsou pro ně totiž hračka a za obyčejné lidi se jen schovávají, aby to naoko obhájili a nemuseli přiznat, že ve skutečnosti jezdí vlakama pro svou radost. Je to krásně vidět na tom, když zazní argumenty narušující typické šotopředstavy. Tj. když začne zaznívat, že vlaky na lokálkách vůbec nejezdí plné, že nákladka na většině lokálek zanikla a jezdí tam jen prázdná osobka, že většina výkonů železnice se odehraje na sotva 1/5 sítě a zbytek jen generuje miliardové ztráty. A taky když zazní, kolik vlaky opravdu stojí (přes 30 miliard ročně za dotace na provoz a infra) a že koleje narozdíl od silnic neslouží všem a že nákladní auta nejezdí jen tam, kde náhodou vedly lokálky a trápí i obce kde koleje nikdy nebyly. Pak se šotoargumenty sesypávají jak domeček z karet. Najednou vychází najevo, co všechno šotoušen ezajímalo a pomlčeli o tom, jen aby mohli psát, jak úžasné a užitečné jsou turistické vlaky na lokálkách. A utopí se se sami v tom, když začínají vymýšlet krkolomné argumenty o tom, proč vlak na lokálce pro pár vesnic je ok, ale vesnice bez vlaku netřeba řešit a nebo lžou o nákladech na silnice. A i přes dvojnásobné využití busů a jejich 4-6x menší cenu, opakují šotouši lži o tom, že busy jezdí prázdné (a přitom přiznávají, že nimi nejezdí) a snaží se autobusům přisuzovat imaginární náklady. Jenže silnice tu nejsou kvůli busům, takže náklady na infra u busů netřeba vůbec počítat. Naopak koleje vlaky s nikým nesdílí. To, že kraje platí co je na faktuře, to šotouš také nemůže přiznat. Bo na faktuře je za vlaky průměrně 120kč a za busy 20-30kč. A tak šotouš vymýšlí všelijaké společenské škody, co vznikají jen proto, že lidé nejedou vlakem. Jenže ty škody vznikají tím, že lidé nejedou hromadnou dopravou a ta není tvořena jen motoráčky a zvláště motoráčky na lokálkách mají téměř nulový podíl na snížení počtu aut na silnicích. 4/5 železniční sítě jsou neobhájitelné. Je to tak. Šotouš to bude muset pochopit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 0:46

  Bobíku, přečtěte si můj příspěvek v 5.01, který tu byl, pak zas nebyl. Tam Vám opakuji řadu věcí. A už se konečně vzpamatujte a přestaňte lhát o nákladech v dopravě. Autobus má skutečné náklady až 120 Kč/km, ale neplatí se, protože se platí jen některé věci (řidič, odpisy, pohonné hmoty a víc nic?). Vlak má těch 120 Kč za celkovou zprůměrovanou dopravní obsluhu (navíc v té ceně je třeba i ta infrastruktura – tedy i dopravní cesta, která se u autobusů nepočítá),opakuji Vám to znovu, už po několikáté, snad konečně pochopíte. S těmi 30 mld na železnici máte skoro pravdu, ale porovnejte to s cca 300 – 600 mld. Kč na silniční dopravu, z nichž si platí skutečně asi jen kolem 130 mld. Ostatní je dluh nebo to platíme všichni v něčem jiném. Přestaňte konečně opakovat demagogické a nepravdivé údaje. A v tom příspěvku si i přečtěte něco o té “prodělkové” trati na Mladotice, která byla (stejně jako tratě v Ústeckém kraji) uměle vytvořena jako prodělková. A znovu uvádím, že ty peníze, které tam byly vykazované do ní nešly.
  A k těm propočtům obsazenosti? Pamatuji na likvidaci provozu tratě Kopidlno – Dolní Bousov – OREDO či kdo uváděl průměrnou obsazenost cca 1,5 cestujícího. Já jsem opakovaně při jízdách tam viděl obsazenost v průměru kolem 15 – 27 cestujících a o nedělích dokonce od Dětenic jezdilo v motoru i kolem 50 lidí. A byly tam i dopravy dálkového charakteru, čili ne jen místní cesty. Co asi dnes tito cestující používají? Samozřejmě auta!!! To už tehdy tam byl jen víkendový provoz, který také vadil. A běžte se tam i nyní podívat na ty autobusy, jak se s nimi často a všude dostanete. Proč tam kraj nedělá denně třeba 12 spojů po celé oblasti, když jsou tak levné a všichni je chtějí? Bohužel, dnes je kumšt tam dojet, právě třeba z Prahy atd.
  A znovu opakuji, což jistě je i Vaše mantra, nabídka dělá poptávku. Pokud bude kvalitní nabídka vlaků, s návaznostmi na další spoje i místní autobusy, cestujících bude dost ( a ověřit se to dá na řadě tratí, kde se to udělalo – tedy např. na Rudence, na Kladno, na Příkosice, ale i třeba na Příbram, kde se to zase redukcí zmršilo). A nákladní doprava bude také, až třeba kamiony budou platit na dálnicích a silnicích 1. třídy min. 12 Kč/km, což je tak minimální odpovídající sazba a na nižších třídách tak kolem 30 Kč. Pokud jste spojen s autodopravci , tak jste právě asi dostal infarkt.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 0:49

  A ještě jednou – na místní tratě nejde ročně skoro nic, pokud se nedělají ty rekonstrukce typu nových přejezdů. Takže nemluvte o stovkách miliard nebo i desítkách. Vy si jen vše upravujete, jak se to hodí. Demagogie a lži přímo dokonalé.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 1:13

  Vozka:
  Samozřejmě… pochůzkáři pracují za suchý chléb se solí, pražce a kolejnice vydrží 1000 let bez výměny, tu a tam nějaký výpravčí taktéž za suchý chleba. Též vedení vlaku v systému nemá žádné režijní náklady a nikdo za něj neodpovídá, jen fíra. Čistění štěrku taky netřeba a vegetace sama dobrovolně roste jinde, nic se nemusí stříkat a ořezávat. Bezúdržbovost železnice zkusila SŽDC demonstrovat na trati do Mšena… tam opravdu na to šli po vašem. Akorát to pak skončilo vytrháním kolejí a v podstatě znovupostavením trati a ta stála nějakých pár stamilionků. A stála by ho i kdyby tam nebylo těch pár europeronů.

  Ale já jsem pro… pojďmě do údržby lokálek nedávat skoro nic. Buď se ukáže, že má Vozka pravdu a nebo se jich aspoň konečně povede zbavit. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 3:25

  Bobíku, kdybyste po uzavření provozu byl na té trase do Mladotic, viděl byste tam původní kolejnice z roku 1903, po kterých se stále jezdilo, i s těžkými nákladními vlaky, koleje byly přibity hřeby, lože bylo pískové, škvárové, štěrk skoro žádný, jinak silně zarostlé trávou. Tak vypadala trať po 90 letech provozu, po vykazované údržbě řady milionů ročně na tento úsek. Takže počítejte! Kolik stála ročně taková trať, když se na ni po desetiletí nesáhlo? Kam tekly ty miliony? To vše Vás nepřekvapuje, to vše Vás nevede k tomu, že je to na trestní stíhání. To Vás nepohoršuje, natož abyste změnil po tom názor. Vy si jen vedete svou. Protože přiznat, že ty místní tratě skoro nic nestojí, protože se na nich nic neděje, Vám nejde pod nos. To by se ty teorie rozpadly a celá SŽDC, MD a další by mohli měnit personál a vedoucí pracovníky, že?
  Ta trať do Mšena byla opět bez řádné údržby v provozu cca od 60. – 80. let. KOlik tedy let jezdila, aniž by se do ní investovalo? Jinak Vás mohu ubezpečit, že ti pochůzkáři a nějaké ty úpravy se konaly tak do roku 1989, pak byly cíleně omezovány, právě s cílem jejich vyježdění a postupné likvidace. Vzpomínáte na ODS a třeba jejich vysoce odborné ministry Římana, Stráského a další? nebyl jste náhodou jejich poradcem nebo nejsou toto Vaše koncepce, podle kterých se jelo a jede? Asi dost absurdní, ale zvonku to tak vyzerá.
  A jinak mne fascinuje, jak na konkretní věci nereagujete, vybíráte si odpověď jen na to, co se Vám hodí, diskuse o faktech Vám nesedí. Opět můj dojem. Čemu a komu sloužíte???

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 6:08

  Bobíku, přečtěte si můj příspěvek v 5.01, který tu byl, pak zas nebyl. Tam Vám opakuji řadu věcí. A už se konečně vzpamatujte a přestaňte lhát o nákladech v dopravě. Autobus má skutečné náklady až 120 Kč/km, ale neplatí se, protože se platí jen některé věci (řidič, odpisy, pohonné hmoty a víc nic?). Vlak má těch 120 Kč za celkovou zprůměrovanou dopravní obsluhu (navíc v té ceně je třeba i ta infrastruktura – tedy i dopravní cesta, která se u autobusů nepočítá),opakuji Vám to znovu, už po několikáté, snad konečně pochopíte. S těmi 30 mld na železnici máte skoro pravdu, ale porovnejte to s cca 300 – 600 mld. Kč na silniční dopravu, z nichž si platí skutečně asi jen kolem 130 mld. Ostatní je dluh nebo to platíme všichni v něčem jiném. Přestaňte konečně opakovat demagogické a nepravdivé údaje. A v tom příspěvku si i přečtěte něco o té “prodělkové” trati na Mladotice, která byla (stejně jako tratě v Ústeckém kraji) uměle vytvořena jako prodělková. A znovu uvádím, že ty peníze, které tam byly vykazované do ní nešly.
  A k těm propočtům obsazenosti? Pamatuji na likvidaci provozu tratě Kopidlno – Dolní Bousov – OREDO či kdo uváděl průměrnou obsazenost cca 1,5 cestujícího. Já jsem opakovaně při jízdách tam viděl obsazenost v průměru kolem 15 – 27 cestujících a o nedělích dokonce od Dětenic jezdilo v motoru i kolem 50 lidí. A byly tam i dopravy dálkového charakteru, čili ne jen místní cesty. Co asi dnes tito cestující používají? Samozřejmě auta!!! To už tehdy tam byl jen víkendový provoz, který také vadil. A běžte se tam i nyní podívat na ty autobusy, jak se s nimi často a všude dostanete. Proč tam kraj nedělá denně třeba 12 spojů po celé oblasti, když jsou tak levné a všichni je chtějí? Bohužel, dnes je kumšt tam dojet, právě třeba z Prahy atd.
  A znovu opakuji, což jistě je i Vaše mantra, nabídka dělá poptávku. Pokud bude kvalitní nabídka vlaků, s návaznostmi na další spoje i místní autobusy, cestujících bude dost ( a ověřit se to dá na řadě tratí, kde se to udělalo – tedy např. na Rudence, na Kladno, na Příkosice, ale i třeba na Příbram, kde se to zase redukcí zmršilo). A nákladní doprava bude také, až třeba kamiony budou platit na dálnicích a silnicích 1. třídy min. 12 Kč/km, což je tak minimální odpovídající sazba a na nižších třídách tak kolem 30 Kč. Pokud jste spojen s autodopravci , tak jste právě asi dostal infarkt.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 11:20

  Reakce na Bobíkovic nesmysly:

  http://dopravni.net/zeleznice/16932/negativni-vlivy-ruseni-zeleznicni-dopravy-na-silnicni-infrastrukturu/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 14:29

  KPL a lokálky v zahraničí:

  Vyjmenoval jste tyto země: Británii, Nizozemsko, Dánsku, Švédsko, Švýcarsko, Japonsko.

  Vyzývám vás – vyražte do Dánska a Švédska za lokálkami… vsadím se s vámi, že po návratu si začnete vážit takových Němců, za to, kolik vesnickcýh lokálek dodnes drží a hlavně jak hustá síť železnic v Německu dodnes je, oproti tomu jak řídká síť je po redukcích v Dánsku a Švédsku.

  Lokálku v pojetí, jaké máte u nás či v polsku/slovensku/maďarsku/rakousku/německu, ve Skandinávii dnes nenajdete. Najdete tam tratě, co mohly být kdysi lokálkou, ale byly zmodernizovány, protože od počátku měly parametry pro zavedení rychlostí jako 80-120 (bez nutností přeložek) a byl jim také ubrán počet zastávek (jen si změřte, jak daleko od sebe tam zastávky jsou a kolik vesnic se nemilosrdně projede). A pak najdete zrušené tratě. Klasických lokálek pro 50-60km/h tam v pravidelném provozu najdete v počtu na prsty jedné ruky. K tomu pár tzv. heritage (nostalgických/turistických) tratí s občasným provozem. To je vše. Vedle toho je i dnešní Německo lokálková velmoc.

  Británie oproti Dánsku či Švédsku drží více turistických (heritage) tratí (neb také je mnohem více osídlená), které stále mají parametry lokálek jako u nás, ale nefunguje na nich pravidelný provoz. Ty co pravidelný provoz mají,ty v Británii taky spočítáte na prstech jedné ruky. Britské lokálky nešly tak snadno modernizovat (byly postaveny mizerně a levně jak ty české) a ani k tomu nemohlo dojít, protože drtivá většina lokálek byla zrušena v letech 1950-1973, takže nebylo co modernizovat jako ve Skandinávii. Že je síť v Británii nadále hustá a lepší než má Skandinávie, to je tím, že se tam postavilo i hodně nelokálkových tratí, díky vysokému osídlení.

  Nizozemí… zde pár lokálek najdete, opět se ale jedné o zmodernizované tratě (šlo to bez přeložek jako ve Skandinávii) a projížděné zastávky na nich. Nezmodernizované klasické lokálky jsou zde nevratně zrušeny, resp. pro “heritage režim” jich bylo ponecháno velmi málo (spočítáte na prstech jedné ruky).

  Belgie… tu zmíním do počtu já… Tato země je zajímavá tím, že hustota železnic je zde téměř stejná jako u nás (přesněji větší než u nás na západě, menší na východě, po zprůměrování stejná), ale nejedná se o lokálky. Ty naopak byly drtivě zlikvidovány skoro do jedné. Akorát díky vysokému osídlení vzniklo tolik nelokálkových tratí, že i po zrušení lokálek (jakýchsi vesnických tramvají v jejich pojetí), je v Belgii síť železnic pořád hustá. Uvidíme, co s tím udělá do budoucna v Belgii nastupující islám.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 14:29

  Švýcarsko jsou železniční magoři a nebudu ho komentovat. Jeho prachy nemáme, takže je to irelevantní. Japonsko moc neznám a pro Evropu je také irelevantní.

  A ještě bych vám doporučil si všimnout, jak velké vzdálenosti mezi tratěmi jsou v té Británii, Nizozemsku, Dánsku a Švédsku. Pak zjistíte, že tam si na jednodenní výlety bez stanu či kola vlakem moc nezajedete. Protože výlety pod 30km tam mimo okolí velkých měst nenaplánujete. A výlet na 30km a více není pěšky vrchol pohody pro netrénované lidi. Tam opravdu nejsou tratě jako Hanušovice-Staré město pod Sněžníkem nebo Hodonín-Zaječí, které turistiku usnadňují. A nejezdí se tam na výlety stylem jako u nás. Nejde to.

  Ale samozřejmě si můžete lhát sám sobě a tvrdit, že o tom nic nevím. Pokud do těch zemí nejezdíte za turistikou a jen o tom čtete, tak to ničemu nevadí, že si myslíte svoje. Kdybyste tam ale chtěl jet za turistikou, musel byste rychle přestat sám sobě lhát a zajímat se o skutečnost, jak to doopravdy je. A pak byste zjistil, co tu píšu. Tuplem pokud byste nechtěl jet sám a chtěl někoho vzít a měl tak odpovědnost za to, aby výlety fungovaly a musel tomu dát nějakou přípravu.

  Samozřejmě ale můžete demagogicky vytáhnout okolí velkých měst a demonstrovat na tom, že tam zastávky po 3-5km jsou. Demagogii se meze nekladou. 🙂

  Závěrem konstatuji, že počty, co udělal Björn nejsou zcela špatné, jen cca o 1/3 přestřelené, ale je třeba vzít v potaz, že Björn ve svých počtech nerozlišuje jiné pojetí lokálek a jejich parametrů v jiných státech. U nás je jen naprosté minimum lokálek, kde jde výrazně zvednout rychlost bez přeložek. Situace v cizině byla jiná. Výskyt lokálek, kde rychlost nejde zvednout, končí skutečně s hranicemi Německa. Země na sever či západ od něj je zrušily skoro do jedné, nebo jich pár nechali pro nostalgii. Počty zachovaných takových lokálek pro pravidelný provoz tam spočítáte v každé zemi na prstech jedné ruky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 14:41

  Itálie… ještě zmíním. Zde lokálky v “českém pojetí” znali, ale postupně je ruší a po roce 2010 jejich rušení velmi zrychlili, přesněji mezi lety 2010-2013 zavřeli stovky kilometrů takových lokálek v severní Itálii, kde ještě byla jejich síť celkem hustá oproti jihu země. Itálie je tak dnes zemí, kde je také už jen minimum klasických lokálek. Poslední baštou klasických lokálek na západě tedy zůstává Německo. Ovšem Němci jsou známí nadšením do ekologických aut a ty mají výrazně nižší náklady na provoz, což může být poslední rána klasickým lokálkám v Německu i Rakousku a tím s vyjímkou Švýcarska (ale tam jsou zmodernizované) klasické lokálky na západě definitivně skončí (a nic se nestane a půjde život dál). Zůstanou jen tu a tam nějaké heritage tratě.

  (ty, kteří mi nyní začnou nadávat a urážet, upozorňuji, že tím na tom nic nezmění, já jen popsal vývoj v minulosti a nejpravděpodobnější scénář budoucnosti)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal KPL, 1. 8. 2018 @ 15:24

  Bobík : Poslední příspěvky k lokálkám jsou konečně od Vás věcné, nicméně bohužel mne a asi ani jiné už nijak nepřesvědčíte po tom všem co jste tady předvedl. Zajímavá je opět Vaše demagogická vsuvka ohledně toho Švýcarska a Japonska – irelevantní vůči nám a Evropě ?? Ale to, že v jiných příspěvcích jste naopak zcela neirelevantně doporučoval příklad USA ?? Opět jen co se Vám hodí do té Vaší správné dopravní ideologie.Jste prostě mistrný demagog a manipulátor.Proč se tím profesionálně a politicky neživíte ?? Problematiku zrušených či zachovalých lokálek zde předestřel obšírně hlavně Bjorn, takže k jeho výpočtům a výsledkům se nemohu zcela jednoznačně vyjádřit. Já si jen pročetl online jízdní řády zmiňovaných železnic a na rozdíl od Vás jsem pochopil, že tam regionální a lokální spoje nadále všude fungují a Vy zase jen propagandisticky mícháte hrušky s jablky ohledně osídlení a vzdáleností v té které zemi.A co vůbec nechápete, že každá země má a může i nadále mít svá specifika.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 16:13

  KPL:
  Přesně tak. Každá země má svá specifika. Já nejsem znalcem zahraničních poměrů, proto je nekomentuju. V neposlední řadě to, že se něco stalo v zahraničí před čtyřiceti léty, to není mechanicky nezvratným důkazem toho, že to bylo dobře, nebo že by to bylo dobře v českých podmínkách roku 2018.

  V podání Bobíka z toho bohužel ukapává totální zaujatost, fanatismus, demagogie a ideologie, kdy výklad jakékoliv situace musí být vždy v souladu s tou jedinou správnou pravdou, což přisuzuje tomuto Bobíkovu výlevu automaticky nulovou informační hodnotu. Bylo by zajímavé k tomu slyšet nějaký názor od lidí objektivních a nezaujatých.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 16:48

  Bobíku, tím Švýcarskem jste to dorazil a jen dokumentujete, že jste ve srovnání s těmi, kteří se odmítají např. v tom Švýcarsku poučit. Je tam totiž systém veřejné dopravy, kde i na roční síťovou jízdenku pojedete čímkoli a o nic se nestaráte, je zajištěna návaznost a i ty autobusy pak tam mají smysl. A zapomněl jste i na Rakousko, kde jsou asi také, podle Vás, magoři. Představte si, že při menším počtu obyvatel mají ročně o skoro 100 milionů přepravných víc než my. A dokonce tam roste nákladní doprava. Hrůza, co? A nesrovnávejte nás s Itálií nebo severskýmmi státy. Naše kultura a zvyky jsou někde jinde a náš životní styl také. Pokud se Vám nelíbí, pak je otázkou, proč tu chcete žit a neodjet tam, kde Vaše názory budou s radostí přijímat. Už abychom se tím Švýcarskem i Rakouskem poučili. Ale to by na SŽDC i MD a v politických stranách museli sedět skuteční odborníci a ne Bobíkové.
  A jen tak mimochodem, i v tom Německu si uvědomují, že dopravu koncipují špatně, ale ta silniční lobby je silná a finančně velmi silná. A ta auta na elektriku Vás stále nezbaví nutnosti obrovské infrastruktury a tedy i záborů ploch, které Vám budou likvidovat obyvatelnost měst, krajiny, které budou způsobvat ohřev krajiny. Takže opět smůla. je to cesta do pekel. Ale lidstvo s nepoučí, až po řadě kalamit a katastrof, jako už vícekrát v historii.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 17:16

  Japonsko vylučuji, protože jednak ho neznám a druhak když v úředním jednání řeknete že to tak a tak dělají v Německu či Rakousku, má to jinou váhu, než když to řeknete s Japonskem. S tím budte působit směšně. U jednání o dopravní obslužnosti opravdu nebudte působit seriózně s příklady z Japonska. Protože nebudete jednat se šotoušem.

  Švýcarsko vylučuji, protože ČR si nemůže dovolit dávat do železnice takové peníze jako Švýcaři. Švýcarsko je specifický model, kde je jízdné druhé nejdražší po Británii a lidé to platí a k tomu narozdíl od Británie jsou tam vlaky ještě dotované až z 50%, což vede k obřímu množství peněz, co se tam ve veřejné dopravě točí. V poměru na cestujího největšímu v Evropě. Ale to si tu dovolit nemůžete (Češi nemají švýcarské platy a nemohou platit švýcarské daně). Takže je nesmysl to srovnávat.

  V podání Bobíka z toho ukapává akorát praktičnost. V Dánsku prostě nemůžete jet na výlet stylem, že dojedu do lesního nádraží Řevničov a odtamtud si dám 10km pěšo výlet k jiné trati. A obsluha obcí pod 1500 lidí (i podél trati) nejčastěji probíhá busem a ty tam neberou kola stejně jako u nás, takže Bobík má dostatečný důvod vědět, jak to tam funguje a nelhat. Ono by se mu totiž to lhaní vymstilo, když by po ujetí 100km na kole zjistil, že k nejbližší fungující vlakové zastávce je to ještě dalších 15km a on toho má už akorát po krk. A tuplem kdyby jel s někým a ten člověk se na něj naštval, že místo 100km se jede 115, takže o hodinu navíc a třeba kvůli tomu přišel o večeři. Já fakt nemám sebemenší důvod o cizině lhát. Co bych tím získal.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 17:20

  Proč se tím neživím? Viz. vlákno o urbanismu a můj příspěvek pro Domažličáka v 1. 8. 2018 @ 14:53. Jsem ryze člověk zajímající se o vývoj kolem železnice a říkající svůj dojem z vývoje ve společnosti a zvědavý na to, zda se s tím dovedou šotouši poprat. To pouze Tužín si stále myslí, že mu něco aktivně ruším. Já mám jen koníček v podobě jízdy na kole a tak se logicky zajímám, kde jsou jaké zajímavé trasy, včetně železničních a láká mě se zamyslet i nad původem těch tras a mít k tomu názor, zda bylo lepší to předtím (vlak) či to nyní (stezka). Je to stále ale jen názor. Ovšem Tužín je fanatik, který nedokáže jiný názor ani cítit, natož slyšet. A hned si myslí, že jiný názor na Morkovičku nebo Mutěnku znamená, že mu Bobík vytrhá dalších 20 tratí a tak útočí a útočí. Bobík ale o podnikání ve stavebnictví nic neví, takže se živit ničením tratím ani nemůže. 🙂 A zajímaj ho zcela jiné obory, než demolice.

  Specifika v každé zemi máte, to ano. Jak se to vylučuje s tím co jsem napsal? Právě osídlení a velikost země (a také jak moc je kopcovitá a jak byla v minulosti bohatá) velmi ovlivňují, jak se tam železnice postavila a co z ní přežilo dodnes.

  Já spíš nechápu, proč s ČR porovnáváte Dánsko či Švédsko… tyto země jsou velmi odlišné. Jabka s hruškama jste tu tedy začal míchat vy. Nejlepší ke srovnání s námi bude vždy Německo. Tam je podoba největší, co se týče železnice. Byť jsme byly pod RakUherem, tak náš terén má blíže k německu a i počet lokálek postavených v minulosti má blíž k nemecku. Dokonce i dnešní ČD víc kopírují německý tarif než rakouské ÖBB. Ostatně v Německu je hustota železnic dodnes podobná jako dnes u nás… Německo totiž v minulosti mělo větší hustotu, než my. Pokud vás zajímá kde je jaká hustota, vyjeďte si heslo “railway density” a najděte na wikipedii a dejte seřadit podle area na km2. Pozor ale, jsou tam nepřesná data v anglické verzi. Např. Rumunsko tam má započítané dvoukolejky 2x a pak to vypadá, že má velmi hustou síť železnic, což nemá. Přesnější je to v německé verzi stránky.

  Nicméně jako téma je řešit zahraničí zajímavé, byť je to už celkem off topic. I proto jsem se k tomu zpětně vrátil. S Tužínem se tu už mlátí jen prázdná sláma a urážky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 19:07

  Vozka:
  Vážně se chcete poučit Rakouskem? Jste si vědom toho, že tam kromě dlouhých železničních tunelů a slušných investic do dálkové dopravy, zredukovali více lokálek než v Německu? Hustota lokálek byla (kvůli Alpám) od počátku v Rakousku menší než u nás (a to i když jsme pod Rakušáky patřili). Po redukcích, které stále neskončily, je lokálek v Rakousku docela málo. Taktéž je tam mnohem více tratí zcyklostezkováno. Lokálky, kde byl zrušen provoz osobky v posledních 4 letech v Rakousku: Hermagor-Kötschach/Mauthen, Roselbach-Weizelsdorf, Wolfsberf-Bad Sankt Leonhard im Lavanttal (jen zrušeny Os, ne vytrhány). Zcyklostezkovány v poslední době byly tyto: půlka horské úzkokolejky Ybbstalbahn, Slavonice-Waidhofen, lokálka do Raabsu a chystá se likvidace lokálky kolem Dunaje ze Sarmingsteinu do Emmersdorfu. Také je průběžně už několik let likvidovaná úzkokolejka přes Mank nedaleko St. Pöltenu. Kdoví, co přijde dál. Lokálka do Haag am Hausruck byla při modernizaci tratě Linz-Slazburg naférovku odstřižena od sítě (zatím nezlikvidována, ale nepoužitelná). Tohle stihli za posledních 13 let zničit. O tratích zavřených či zrušených před rokem 2005 mlčím… pokud se o ně chcete zajímat, tak třeba tratě v okolí Bad Hallu a Steyru (pod Linzem) byly propojené, kdysi. Než to vytrhali, tyhle vesnické spojky. Stejně tak existovala trať z Bad Ischlu do Salzburgu, která se považuje za největší omyl při rušení tratí v Rakousku a občas se neúspěšně spekuluje o znovupostavení, protože dnes zde trať citelně chybí. Jsou zde jezera, silná turistika a celkově všechny vesnice a městečka zde ztratili spojení na Salzburg. Takové tratě třeba Němec nerušil. Rakušák v tomhle byl mnohem větší “drsoň”.

  Podobnost ČR hledejte skutečně spíš s Německem (opravdu je ta podoba v Německu větší a celkově i v systému financování vlaků je podobnější systém u nás a v Německu… rakouský se podobá spíš slovenskému…). Tratě typu německá krušnohorská Holzhau-Freiberg, nebo šumavská Zwiesel-Grafenau v Rakousku nenajdete. Ono v Rakousku snad nemají skoro žádné RegioShuttly taky, nejmenší je tam jakýsi starý moroták s otvíračkama a z modenějších až Desiro. Německo je vůči lokálkám mnohem velkorysejší než Rakousko a pořídilo pro ně i vozidla. Tam se občas nějaké lokálka i obnoví, což se v Rakousku snad nikdy nestalo. Vlakotramvaj taky nikde v Rakousku nehledejte. Nezajímá je to. Nicméně Rakousko zase neprasí své hlavní tratě vysokými protihlukovkami a má hezčí krajinu, proto je jízda po železnci větší zážitek v Rakousku, než v monotóním a protihlukovkami vypraseném Německu. Z pohledu regionální železnice ja ale Rakousko jakýmsi germánským Slovenskem, naše země má v přístupu k lokálkám mnohem blíže k Německu. Ostatně s Rakouskem nenajdete ani žádnou kloudnou regionální nabídku pro přeshraniční tratě (s Rakušákem se na rozumných cenách za jízdné domluvit nedá), zatímco s Němcem ano, protože Němec chce, aby tím i někdo jezdil. Rakousko je dokonce tak vymaštěné, že aby dusilo regionální vlaky, tak neumožňuje na celorakouskou síťovku (jedna z mála levných jízdenek v Rakousku) jezdit 1 člověku. Pokud si ji koupíte a jedete na ní sám, průvodčí vám může dát pokutu za jízdu načerno. A to i když vás vyjde výhodněji zaplatit za 2 lidi, než jet sám na přímý lístek. Nesmíte. Leda když si na nástupišti seženete rádobykamarády do skupiny. V Německu je možnost jet na síťovku sám samozřejmost! Zato v dálkové dopravě mají Rakušáci velkorysé slevy, to ano. Regionálku dusí co to jde. Na koridorech tam ve slabších úsecích dál od větších měst jedou jen 4 vlaky denně, někde vůbec nic. Co Rakušák celkem podporuje je vození kol ve vlacích, pro ty má levnější sazbu než Němec a výrazně levnější než Švýcar. Vození kola vlakem ve Švýcarsku je slušná sodovka (kilometrický tarif s jen 50% slevou). Německo od 50km za 5E, Rakušák do 100km jen cca 2-3E a i pak to nahoru leze jen mírně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 21:41

  další chystané rušení v Rakousku… země zaslíbená?

  “Im März 2018 wurde bekannt, dass der Waidhofener Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) laut über eine Stilllegung der als Rumpfstück verbliebenen Citybahn von Waidhofen nach Gstadt nachdenkt.[18]”

  V březnu roku 2018 bylo oznámeno, že starosta Waidhofener Werner Krammer (ÖVP) hlučně přemýšlí o vyřazení z provozu zbývajícího městského vlaku z Waidhofenu do Gstadtu.

  a takhle to vypadá
  https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Waidhofen_an_der_Ybbs_-_Viadukt_und_Eisenbahnbr%C3%BCcke_%C3%BCber_die_Weyrer_Stra%C3%9Fe_Blickpunkt_vom_Buchenberg.jpg

  Ale Bobík se samozřejmě mýlí a rušení lokálek už skončilo. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 22:32

  Ale, ale, Bobíku. Tak jsem si tu lokálku v Rakousích projel alespoň přes fotomapu.

  To, o čem je v odkazu řeč, je “citybahn”, tedy městská dráha, nikoliv lokálka – byť je zjevně torzem nějaké kdysi rozsáhlé lokálkové sítě v podhůří Alp. O jejím budoucím osudu rozhoduje starosta (městská samospráva), a jako vodítko dodávám, že celý onen Ybbs má prosím 11,5 tisíce obyvatel, což přesně odpovídá Slezskému Jeseníku. Dokonce to odpovídá nejenom počtem obyvatel, ale i hornatým a řídce osídleným krajem v okolí.

  Myslím, že kdyby Jeseník někdy měl nějakou svou městskou tramvaj (jako že neměl), tak je zrušená už 70 let. Nemá to naprosto žádnou vypovídací schopnost směrem k úplně jiné kategorii dráhy, kterou je regionální železnice. Samozřejmě mi řeknete, že i do našeho Jeseníku vlaky jezdí, ale to jezdí i do toho Ybbsu. Mimo oné “citybahn” s nejistou budoucností mají i tam úplně normální železniční dráhu, kterou zřejmě nikdo neruší.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 8. 2018 @ 2:16

  Rakousko je taková naše obdoba. Nikdy tam neměli celostátní plán likvidace lokálek jako ve zbytku západní Evropy. Stejně jako u nás je tam osud lokálek víceméně v rukou místních ve chvíli, kdy na trati umře nákladní doprava.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 8. 2018 @ 23:38

  Já tam tu podobu s Rakouskem vidím menší než s Německem… já to prostě vidím z praktického hlediska… řeším, kolik je tam dnes tratí, vzdálenosti mezi nimi, kolik mají spojů a vidím, že cestovat po Německu je vlakem jednodušší než po Rakousku. Ty lokálky v Rakousku prostě nevidím. Od začátku jich měli málo… něco jako kdybyste porovnal Slovensko s Českem, kde taky od začátku bylo lokálek málo (na tom Slovensku). A když tu a tam něco ruší už 50 let, je výsledkem síť řidší než v Německu a Česku.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_transport_network_size

  Seřaďte si to podle “area v km2 pek km”. Zjistíte, že Rakousko má hodnotu 14.57, Slovensko 13.4, Maďarsko 11.71, Belgie 8.69, ČR 8.31, Německo 8.22 a Švýcarsko 7.89 (ignorujte Rumunsko, tam je chyba se započítáním dvoukolejek). Rakousko vážně není žádný ráj pro cestování vlakem do co nejvíce míst.

  Lze namítnout, že velká část území Rakouska jsou hory, ale paradoxně právě tahle část území jim pomáhá, aby na tom nebylo Rakouska statisticky ještě hůře, protože v horských oblastech mají trať skoro v každém významnějším údolí. Naopak tam, kde je rovina a pahorkatina, tam to Rakušák během posledních 50 let tak vykosil, že doprava vlakem mezi obcemi je tam v podstatě nepoužitelná.

  Vemte si třeba v Rakousku oblast od Dunaje nahoru k českým hranicím. V pravidelném provozu tam funguje už jen jedna lokálka a to Linz-Aigen (krásná, jel jsem po ní a dál na Šumavu na kole). A ještě je tahle lokálka nevratně odpojená fyzicky od sítě. A posledních 10 let se stále bojuje o to, aby její šumavská polovina nebyla zavřena a nenechal se jen úsek po Neufelden, který se změní na tramvaj. Pak ještě funguje lokálka kolem Dunaje, která je useknutá v Sarmingsteinu a konec.

  Zbytek lokálek zastaven, na některých přežívá jen nákladka, někde občasná turistika, z některých je stezka. Ano, jsou tam v té oblasti nějaké tratě s osobkou, ale jenom ty, co nikdy nebyly lokálkou, co jekoňka, Gmünd, Horn, Znojmo, Laa a Břeclav. Ale to jsou všechno radiální tratě k Dunaji. V podstatě takové páteře. Lokálky, co tam zahušťovaly síť a dotvářeli i tangenciální spojení, jsou pryč.

  A od Dunaje dolu to dělají Rakušáci podobně a v posledních 5 letech se trend likvidace lokálek přelil i do oblasti Klagenfurtu a Villachu, kde padá jedna za druhou, přesněji ruší se na nich osobka a pak je otázka, jak dlouho přežijí.

  Jezděte na výlety do Rakouska a na tom nejlíp zjistíte, že naše obdoba to fakt není. Německo je i přes všechna rušení stále podobnější než Rakousko. Ono totiž Německo není jen vykosená oblast Bavorského lesa v okolí D5/A6. Zde je to drsnější, ale zbytek Německa takový zdaleka není. Najde se pár tvrdších oblastí, ale také se tam najdou oblasti s dodnes stejnou nebo vyšší hustotou než v ČR. Což v Rakousku prostě nenajdete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:34

  To Rakousko je taková houpačka, jednou tak, jednou jinak. Každopádně mají vysoký počet přepravených a roste jim i nákladní doprava a když to srovnáme s námi, tak jsme hodně pozadu. Čili šlo by to, kdyby se chtělo.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:36

  Bobíku, co tak reakce na příspěvek 1.8. ve 3.25. Tam jsou nepříjemná fakta a nic! Že byste k tomu nic neměl?

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 7. 8. 2018 @ 20:28

  Žádný příspěvěk z 1.8 ve 3:25 nevidím. Vidím z 1.8. sebe v 1:13 a Vozku v 6:08. V něm se odkazujete na příspěvek v 5:01, který tu ale také nevidím. Asi si systém nyní zasedl na vás a neodesílá vám všechny příspěvky. Mně to dělal taky. Doporučuji před odesláním čehokoli si to zkopírovat do schránky, a v prohlížeči dát celou stránku aktualizovat. Zvyšuje to šanci na odeslání správně. Naopak pokud něco píšete přímo zde ve formuláři, třeba 30 min a pak to pošlete i se stávajícím kódem proti botům, velmi se zvyšuje šance, že se to nepošle a při dalším odeslání vám to systém bude blokovat a nebo vám nějakou část nepošle. Takže se nezlobte, ale nemohu odpovídat na něco, co není kde přečíst.

  Ad Rakousko: Rakousko žádný ráj lokálek není, od začátku jich měli méně, rušili je také a dnes jich mají na km2 méně než Německo nebo Česko. Lokálky podobné Morkovičce, Mutěnce, Žluticím, Kralovicím, Chornici a těmhle Tužínovým oblíbencům tam nejsou. Do dálkovky se tam ale masivně investuje a i do té nákladky, takže ano, to jim roste. Je třeba ale dodat, že dálniční síť je v Rakousku téměř hotovová a tak holt nemají do čeho jiného investovat, než do vlaků. A na regionálku preferují autobusy či auta, skutečně víc než u nás nebo v Německu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Vozka, 10. 8. 2018 @ 3:04

  Nejhorší, je že ten příspěvek tam už nějakou dobu byl a zase tam není, což nechápu. Zkusím ho tam dostat zpátky

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Vozka, 10. 8. 2018 @ 3:09

  S tím Rakouskem. Já jsem to uváděl hlavně pro ty nárůsty dopravy jako celku i vyšší přepravy než jsou u nás – tedy srovnatelně s počtem obyvatel atd.
  Ale, pokud budeme investovat i do hlavních tratí a do přesunu dopravy ze silnic na koleje, ony se pak ukážou potřebné i ty další, vedlejší tratě. Ale m usí být koncepce. Tzn., že se musí dělat to, že zdroje a cíle budou na kolejových trasách, že se nebude stavět nic uprostřed luk a polí a napojovat se to na silnice atd. a také, že si konečně silniční doprava bude vše hradit, což se Vám hluboce nelíbí a nechápete, že to skutečně nedělá a čísla máte neodpovídající skutečnosti. A pořád: něco jiného je, kolik se ve skutečnosti do toho dává a kolik to skutečně vyvolává, kolik to skutečně stojí a mělo by se hradit. Čili nejen ten valící se lduh, ale také ty externality a další.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 10. 8. 2018 @ 3:10

  Ten příspěvek ve 3.25 tam už je, i další.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 8. 2018 @ 16:08

  Není tam. Zkuste to nahrát jako dokument na Uložto či jinam.

  A ta silniční doprava není o líbí-nelíbí. Jen vy píšete nesmysl. Stačí pochopit jak funguje státní rozpočet. Ze spotřebních daní jde přímo zpět do silnic poměrně málo peněz, ty peníze jdou hlavně státního rozpočtu… ze spotřebních daní z benzínu, vodky, z dph z benzínu, dph jablka, džusu, cigaret. A pak to teprve stát přerozdělí. Žádné přímé transfery z cigaret do nemocnic nebo ze spotřební daně z nafty do sazenic stromů téměř existují a nikdo o ně nestojí, protože by to jen ještě víc znepřehlednilo rozpočet. Nějaké přímé transfery existují, třeba u mýta, ale je jich pomálu. Takhle funguje státní rozpočet. Dokonce i dotace z EU jsou jen příjem státního rozpočtu. Funguje to tak, že stát nejdřív postaví za svoje třeba železnici. Pokud je nemá, musí si půjčit. Když to bude postaveno řádně podle zákonů a bez větší korupce, pak časem dostane od EU částku, kterou přislíbila na to přispět. A tu může znovu použít na železnice, ale klidně na úplně jinou stavbu, třeba dálnici. A na tu zase můžeme čerpat zpětně dotaci, dle domluvené výše. Atd.

  Takže vaše představa o tom, jak by silnice měly posílat peníze na zdravotnicvtí, životní prostředí atd, je naprosto nerealizovatelná.

  Dál je také naprostý nesmysl zdražovat lidem jízdu autem, protože by to vedlo jen k dalšímu vylidnění venkova. Způsobil byste tím totiž to, že zatímco ve městech a zalidněných oblastech by pro lidi bylo snadné přejít na veřejnou dopravu, protože tam jezdí každou chvíli do všech směrů, v oblastech kde prostě není možné vygenerovat stovky cestujících za hodinu a kde veřejná doprava je totálně sockoidní a do vedlejších směrů vůbec nejezdí (protože na to nemáme ani řidiče, natož peníze) a lidé musí mít auto, tak tam byste lidem šíleně zdražil jakýkoli pohyb. Takže byste je akorát motivoval co nejdříve vypadnout, protože daní za život na venkově by byla extrémně drahá doprava. A další masivní exodus z venkova by vedl k dalšímu úpadku nejen venkovských autobusů, ale i vámi milovaných lokálek. Prostě… nejde to.

  Řešení externalit je celospolečenská záležitost. Pokud vím, do zdravotnictví se přidává pořád. A vymýšlet si nějaké sumy, kolik pošleme do zdravotnictví za auta, kolik za továrny, kolik za uhelné elekrárny, to je totální nesmysl. Já nejsem odborník na zdravotnictví, ale přidávat v něm peníze musí mít nějaký efekt, musí to jít do konrkétních věcí. O čemž vy vůbec nepřemýšlíte, vy jen chcete zdražit silniční dopravu a abyste to nemusel otevřeně přiznat, tak mluvite o zdravotnictví.

  Takhle si fungování státu představují Zelení, ale opravdu to není fungující model.

  Já vám to řeknu takhle… do silnic jde taková částka, která je zajistí v dostatečné kvalitě na to, aby to nevedlo k žádné vzpouře, nepokojům, svržení vlády atd. Vzhledem k tomu, jak lidé milují jezdit autem, je to nutné. A jelikož ke vzpourám kvůli silnicícm nedochází a vlády padají ze zcela jiných důvodů, tak si trh přirozeně sám našel optimální částku. Ta se pohybuje kolem 60-70mld ročně. Tužín tvrdí že až 150. Je mi jedno, zda budete věřit jemu či mně. Ta čáska je 2-5x menší na osobu a ujetý kilometr či tunu zboží, než kolik se vydá na osobu či tunu zboží na železnici. Viz. můj příspěvek v jiném vláknu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 8. 2018 @ 16:19

  Stejně tak ten pomyslný dluh na životním prostředí je jen v takové výši, aby to nevedlo k masivním nepokojům, svržení vlády atd. Takže se nemá smysl ním ohánět. Pokud kvůli tomu nepadne vláda, nebo lidé nedají ekologickým stranám tolik procent, aby bez nich nešla složit další vláda, tak je vše v normě.

  Může se vám to nelíbit, ale žijete v demokracii a tam prostě má většina to právo si stavět na úkor lesů dálnice a mít levný benzín.

  Mně by se taky líbila zelenější a méně betonová města, ale nemůžu to lidem nařizovat. Většina si prostě rozhodne v těch městech, jak jejich města budou vypadat. No a pokud třeba ti co chtějí zelené město přicházejí s hovadinama jako oprava libeňského mostu místo pořádného nového mostu, tak třeba pro mě tohle bude za tou čárou, kdy si říkám, že je pro mě menší zlo betonové město, než podpora hipsterského mostu. A takle to máte v politice se vším. Ona jednoduše není jen o železnici, dopravě a ekologii. Neexistují tu žádné politické strany, které kopírují programy velkých stran a jen k tomu přihodí více ekologie. Takové nemáme. Máme tu ekologické strany, ale jejich součástí je všelijaké multikulti sluníčkaření, hipsteření, podpora vypatlaných památkářů, kavárenství a tyhle věci. A pak už prostě nejsou pro většinu lidí takové strany volitelné, protože je pro ně menší zlo neřešit ekologii, než umožnit hipsterům a téhle verbeži získat moc. (berte to jen jako můj pokus o vysvětlení, jak se většina rozhoduje, patent na rozum v politice nemám, ale z lidí co znám mi to přijde takto)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 13 votes)
 • Napsal Vozka, 11. 8. 2018 @ 6:35

  Bobíku, kdybyste po uzavření provozu byl na té trase do Mladotic, viděl byste tam původní kolejnice z roku 1903, po kterých se stále jezdilo, i s těžkými nákladními vlaky, koleje byly přibity hřeby, lože bylo pískové, škvárové, štěrk skoro žádný, jinak silně zarostlé trávou. Tak vypadala trať po 90 letech provozu, po vykazované údržbě řady milionů ročně na tento úsek. Takže počítejte! Kolik stála ročně taková trať, když se na ni po desetiletí nesáhlo? Kam tekly ty miliony? To vše Vás nepřekvapuje, to vše Vás nevede k tomu, že je to na trestní stíhání. To Vás nepohoršuje, natož abyste změnil po tom názor. Vy si jen vedete svou. Protože přiznat, že ty místní tratě skoro nic nestojí, protože se na nich nic neděje, Vám nejde pod nos. To by se ty teorie rozpadly a celá SŽDC, MD a další by mohli měnit personál a vedoucí pracovníky, že?
  Ta trať do Mšena byla opět bez řádné údržby v provozu cca od 60. – 80. let. KOlik tedy let jezdila, aniž by se do ní investovalo? Jinak Vás mohu ubezpečit, že ti pochůzkáři a nějaké ty úpravy se konaly tak do roku 1989, pak byly cíleně omezovány, právě s cílem jejich vyježdění a postupné likvidace. Vzpomínáte na ODS a třeba jejich vysoce odborné ministry Římana, Stráského a další? nebyl jste náhodou jejich poradcem nebo nejsou toto Vaše koncepce, podle kterých se jelo a jede? Asi dost absurdní, ale zvonku to tak vyzerá.
  A jinak mne fascinuje, jak na konkretní věci nereagujete, vybíráte si odpověď jen na to, co se Vám hodí, diskuse o faktech Vám nesedí. Opět můj dojem. Čemu a komu sloužíte???

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 • Napsal Vozka, 11. 8. 2018 @ 6:44

  Takže to tam teď je nově v 6.35. Jinak jen k Vašim posledním příspěvkům. V jednom se pletete. Demokracie není to, že by se v zájmu ní likvidovali nebo poškozovali jiní lidé. Pokud někdo prokazatelně svou činností poškozuje zdraví, ničí prostředí atd., pak ten, kdo to působí, odpovídá za to, musí být trestaný nebo musí za to platit příslušnou cenu, musí se podílet na nápravných opatřeních apod. Čili lidi nemusíte přesvědčovat, ale musíte je stimulovat a vysvětlovat jim, že to co dělají – třeba škodí, třeba něco ničí a že tedy buď to bude nepovolené jako nežádoucí činnost nebo se to bude zpoplatňovat a výtěžky půjdou do nápravy. Jinak prostě nezvládnete časem ani zdravotnictví, ani životní podmínky. Podle Vašich názorů by vše mělo jít samo od sebe, čili pokud vše ponecháte na sobeckosti a bezohlednosti nebo i hlouposti lidí, pak tato civilizace v této podobě skončí a nebude to trvat dlouho. Nebo se začnou všichni zajímat, vzdělávat a třeba i uskromňovat a pak je šance to zvládnout. Ale času je málo. A věřte mi. Toto vše je moje profese, takže vím o čem mluvím a mohu za sebe říci, že se snažím přesvědčovat hlavně ty, co za něco zodpovídají. A že většina politiků je nezodpovědných nebo neznalých ,že tu vládnou jen peníze (nebo spíše bezcenné papírky), o tom není potřeba diskutovat. Ale to je ta cesta do pekel. A jde o to, zda si to lidi nechají líbit a nebo stále budou vše přehlížet a říkat, že to nějak dopadne. Ano, dopadne, ale pak už bude pozdě.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 14 votes)
 • Napsal Bobík, 11. 8. 2018 @ 15:01

  Nezlobte se, ale tenhle filozofický pohled na demokracii odpovídá pohledu Strany zelených, ne něčemu, co je realizovatelné. Ano, něco na vašem pohledu je, ale problém je, že takhle jak to popisujete, to realizovat nejde. Žijeme prostě v roce 2018 nyní, ne v třeba 2100, kdy budou možná lidé smýšlet jinak.

  Když to vezmete chronologicky, před nějakými 200 lety by se vám vysmáli s nějakou listinou základních práv a svobod a s požadavkem na to, že vás za vaše názory na panovníka nesmí nikdo zavřít, mučit, dát pod gilotinu. Dneska se už tohle bere ve vyspělých zemích za zásadní právo. Ale tak daleko, aby se lidem omezovala auta, protože druhým berou přírodu a lepší vzduch, tam jsme se fakt ještě nedostali a myslím, že dřív někdo objeví efektivní bezemisní pohon za rozumnou cenu, než že by došlo k masivnímu zákazu aut či masivnímu zdražení paliva. Fakt něco takového nečekejte za rok.

  Zkuste si pro začátek uvědomit, kolik lidí má auto a považuje ho za stejně důležité a samozřejmé jako toaletní papír nebo příbor. A zkuste si uvědomit, jak na západě je auto samozřejmost ještě ve větší míře než u nás a považováno za základ k životu.

  Pokud jste nějaký ekolog, tak chápu, že vás bezohlednost civilizace děsí, ale vážně se s tím můžete jen smířit. Protože drtivá většina lidí (určitě přes 95%) to nyní vidí takto (že se auta nevzdá a kdo jim ho bude brát je pro ně diktátor).

  A nebo demonstrujte, poučujte lidi (mně nemusíte, já autem jezdím minimálně, jen když mě někdo sveze). Pokud vám to připadá kloudné, tak proč ne. Ale mně za tohle nikdo neplatí. Takže odemě podporu nečekejte. Já mám za kloudné jiné věci než řešit co se vyřešit nedá a hlavně co vůbec neřeší lokálky.

  A proto stejně tak odemě nečekejte podporu lokálek, protože jak jsem napsal ve vedlejším vlákně: “Nevidím smysl v držení lokálek bez provozu pro případ, že je za 50 nebo 100 nebo kdovíkolik let bude někdo potřebovat. Na obnovu “už” za 20 let u mnoha lokálek nevěřím a cokoli nad 20 let je už jedna generace a to je moc.

  Naopak věřím, že pokud bude jednou společnost chtít řešit příliš mnoho aut a kamionů, tak si řešení najde a když dnes zrušíme lokálky, nebude to v budoucnu žádný problém. O tom jsem přesvědčen. Pokud opravdu budou zásadně potřeba, tak nebude problém postavit nové.”

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -8 (from 16 votes)
 • Napsal Bobík, 11. 8. 2018 @ 15:01

  A v rušení lokálek vidím tento přínos: “Podpořím raději cyklostezky, které mi přijdou, že lidem skutečně něco dají ihned (narozdíl od čekání na Godota, tj. čekání desítky let na obnovu vlaků). Cyklostezky dají lidem např. tu bezpečnou cestu bez aut a ušetří jim pár kopců, když už mají ve svém okolí VHD na prd a vzhledem k tomu, že masovou veřejnost už VHD nezajímá (a zajímat už nezačne), tak není šance na zlepšení té VHD. Ale cyklostezka jim něco přinese. Je lepší než nic. A nepoužívaná trať je nic.

  A význam lokálek v ekologii je naprosto nulový. Jejich počet je dnes na planetě už tak malý, že počet lidí denně co svezou, je vedle počtu lidí co denně jedou autem, jen třeba v Evropě, naprosto, ale naprosto bezvýznamný.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -10 (from 18 votes)
 • Napsal Vozka, 18. 8. 2018 @ 2:28

  A pro jistotu i sem.
  Bobíku, kdybyste po uzavření provozu byl na té trase do Mladotic, viděl byste tam původní kolejnice z roku 1903, po kterých se stále jezdilo, i s těžkými nákladními vlaky, koleje byly přibity hřeby, lože bylo pískové, škvárové, štěrk skoro žádný, jinak silně zarostlé trávou. Tak vypadala trať po 90 letech provozu, po vykazované údržbě řady milionů ročně na tento úsek. Takže počítejte! Kolik stála ročně taková trať, když se na ni po desetiletí nesáhlo? Kam tekly ty miliony? To vše Vás nepřekvapuje, to vše Vás nevede k tomu, že je to na trestní stíhání. To Vás nepohoršuje, natož abyste změnil po tom názor. Vy si jen vedete svou. Protože přiznat, že ty místní tratě skoro nic nestojí, protože se na nich nic neděje, Vám nejde pod nos. To by se ty teorie rozpadly a celá SŽDC, MD a další by mohli měnit personál a vedoucí pracovníky, že?
  Ta trať do Mšena byla opět bez řádné údržby v provozu cca od 60. – 80. let. KOlik tedy let jezdila, aniž by se do ní investovalo? Jinak Vás mohu ubezpečit, že ti pochůzkáři a nějaké ty úpravy se konaly tak do roku 1989, pak byly cíleně omezovány, právě s cílem jejich vyježdění a postupné likvidace. Vzpomínáte na ODS a třeba jejich vysoce odborné ministry Římana, Stráského a další? nebyl jste náhodou jejich poradcem nebo nejsou toto Vaše koncepce, podle kterých se jelo a jede? Asi dost absurdní, ale zvonku to tak vyzerá.
  A jinak mne fascinuje, jak na konkretní věci nereagujete, vybíráte si odpověď jen na to, co se Vám hodí, diskuse o faktech Vám nesedí. Opět můj dojem. Čemu a komu sloužíte???

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +9 (from 17 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 21. 8. 2018 @ 16:14

  Mne celkem fascinuje ten Bobíkův nesmiřitelný boj uživatelů dopravních prostředků, nebo snad samotných dopravních prostředků proti sobě.

  “Masová veřejnost” (kde a jak je definována?) údajně miluje auta, ale je to pravda? Kolik lidí používá auto z jakéhosi “motoristického fanatismu”, a kolik lidí prostě proto, že musí, nebo proto, že jiné alternativy jsou pro ně horší? Co když je to všechno jinak než podle Bobíka?

  Podle mně je to třeba tak, že lidé mají velmi rozličné potřeby dopravy a přepravy. Někdy je vzdálenost dlouhá, jindy krátká, někdy jedou v zimě, jindy v létě, někdy spěchají, jindy ne, někdy jedou ve špičce, jindy mimo špičku, někdy jedou sami, jindy ve skupině, někdy vezou náklad, jindy ne… Pro všechny tyto případy se hodí mít auto, ale kde z toho plyne důkaz, že všichni a vždycky chtějí použít auto?

  Moje osobní zkušenost je naprosto odlišná. Lidé nechtějí využívat jen jediný prostředek, rádi kombinují podle toho, co se jim nejlépe hodí. Do práce jedou MHD, k rybníku do hospody na kole, za tchýní na vesnici jsou rádi, když manželka nebo děti můžou jet vlakem, a nemusí je tam vozit autem. Auto je také fajn, jezdí s ním třeba na výlety nebo na nákupy. Neexistuje žádný svět zavilých cyklistů, bojujících proti železnicím, nebo uživatelů vlaků, kteří na smrt nenávidí automobilisty. Existují jen lidé, kteří chtějí mít možnost volby, nikoliv povinnost akceptovat to, co jim vnucují šotoušští teoretici.

  Jsem přesvědčený, že 90 % lidí, kteří dojeli tento víkend na hody do Malé Morávky, mají řidičáky i auta. Jen si tentokrát odpustili půlhodinové kolony a zoufalé hledání parkovišť v úmorném vedru. Místo toho se projeli pohodlně vlakem, děti měly zážitek, a tatínek si třeba mohl dát pivo, které by si dát nemohl, pokud by řídil. Lidé naprosto prokazatelně využili možnost volby, kterou dostali, a kterou bylo výhodné využít ze zcela pragmatických důvodů. Co je na tom špatně?

  A ještě k cyklistům – bylo jich tam také velmi mnoho. Evidentně ve zdraví dojeli i odjeli, aniž by k tomu bylo nutné proměnit Moráveckou trať v cyklostezku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 22. 8. 2018 @ 16:20

  Podle mých zkušeností většina lidí používá auto prostě z pohodlnosti. Auto je obzvlášť na vesnicích a menších městech praktickou nutností a když už jim to auto v garáži nebo před barákem stojí, je nejjednodušší ho prostě použít, než zjišťovat, kdy a jak jede vlak nebo bus. Lidé nechávají auto doma zpravidla při delších cestách, kdy už je řízení velmi únavné a tam pak využijí nějakou formu VHD. Ohledně cyklistiky jsou dvě základní skupiny (krom jiných méně početných) 1) ti, co používají kolo běžně do práce, školy jako ZDO. 2) ti, co kolo berou jako zábavu či sport. Tyhle dvě skupiny se od sebe zásadně liší a každá potřebuje něco úplně jiného. Zatímco ta první většinou auto moc nepoužívá (zpravidla z ekonomických důvodů) pokud ho vůbec má , ta druhá se dělí na dvě podskupiny: 1) ti co berou cyklistiku jako IN věc stejně jako auto a poznáme je podle striktně moderního cyklistického oblečení a VHD nepoužívají a když tak jen v krizových situacích. 2) ti co mají cyklistiku jako koníčka a životní styl a ti naopak VHD používají radši než auto. Cyklostezky po zrušených tratích jsou používané zejména skupinou “INáků”, protože takové cyklostezky jsou prezentovány jako IN. Ostatním skupinám jsou železniční cyklostezky v zásadě volné a používají je jen když se jim to náhodou hodí. Toť mé postřehy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 8. 2018 @ 19:04

  Domažličáku, lidé se nedělí na hodné a zlé či povrchní a nepovrchní podle toho zda mají auto a zda jezdí po cyklostezkách (železničních).

  Na základě vašeho dělení cyklistů si asi budu muset dojít koupit cyklodres. 🙂

  To vaše dělení je nějaké fakt zvláštní. Jak jste proboha přišel na to, že ti v cyklodresech mají cyklistiku za IN a využívají víc železniční cyklostezky a ti v kraťasech jezdí převážně VHD a méně po cyklostezkách?

  To si fakt představujete, že kdo si v Praze koupí cyklodres, tak zároveň jezdí výhradně po cyklostezkách ze zrušených tratí, které v Praze okolí do 50km znám jen 3 a všechny jsou dost krátké (do 5km)? No to by si teda hodně zajezdil. Třeba na cyklostezce z hlaváku k balabence nepotkáte skoro žádného cyklistu, jen bruslaře, pejskaře a matky s kočárky a procházkaže kolem místních žižkovských hospůdek. Cyklostezek v okolí Prahy je víc, ale o železničních vím fakt jen o 3, přičemž celková délka není ani 15km a 2 jsou v Praze a jedna je u toho Kladna do Tuchlovic.

  Ok, je to váš pohled, brát vám ho nemůžu, ale můžu říct svůj. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 8. 2018 @ 19:20

  Můj pohled: 1) Tužínovské dělení na cyklisty rekreační a nerekreační je s prominutím úlet. ČR je pahorkatina a mimo pár rovinatých oblastí hraje cyklistika tak marginální roli v dělbě přepravní práce (modal split), že rozdělovat to na skupiny je úplně irelevantní. Tuplem, když se to zprůměruje za rok, kdy v zimě cyklistu v Česku skoro nepotkáte (ne, fakt u nás nemáme mentalitu těch států, kde se jezdí i v zimě… naprostá většina lidí v Česku v zimě dá kolo do sklepa/na půdu/na balkon a nazdar). Dovolím si odhadnout, že podíl cyklistiky na přepravní práci bude za republiku za celý rok maximálně kolem 1%, z toho tak 70% udělají ty rovinaté oblasti v Polabí a na Moravě, dalších 20% udělá pár vyhlášených oblastí jako Jižní čechy, vinařská oblast na Moravě, Šumava a 10% připadá na zbytek… Což při podílu kolem 1% je prostě naprosto zbytečné rozdělovat na turisty a neturisty. Ano, lze to dělit, ale je čistě zajímavost. Cyklistika je v naší zemi marginální doprava. S čímž jste sám před časem sám souhlasil.

  2) Lidé (když už jezdí na kole) jezdí převážně ve svém okolí. A to jak v případě těch, co jezdí dopravně, které rád zdůrazňuje Tužín (u těch je to víc než logické), tak u výletníků. Ono totiž kromě hardcore cyklistů skoro nikoho nebaví každý víkend upevňovat kolo na auto či ho tahat do vlaku a někam ho vláčet. Ona totiž většina lidí nejezdí každý týden ani na pěší výlet, natož na cyklistický. Jo, jednou za měsíc se to dá, v létě třeba jednou za 14dní, ale dělat to každý víkend? No z toho by se většina lidí potento, včetně mě. Já třeba letos najezdil zatím jen cca 400km. Normálně mám ke konci srpna tak 1000km, takže tak.

  3) Někteří voliči Zelených nebo Pirátů skutečně mají pocit, že když jezdí výhradně na kole a VHD, že tím zachrání planetu. V součtu jich bude v republice tak 0,1%. A dost pravděpodobně mnozí z nich mají právě ten vámi zmíněný IN cyklodresík.

  4) Cyklodres dneska na kole nenosí jen hodně sváteční jezdci a pak konzervy jako já, které prostě jsou zvyklé na kraťasy a nechtěj to měnit. Já jsem taková konzerva, že jsem si zatím nekoupil ani celoodrpužené kolo a mám kolo staré cca 13 let. Prostě nesnáším změny.

  5) Lidé po železničních cyklostezkách jezdí jen v případě, že jsou v jejich okolí a náhodou na ně narazí. Třeba ten můj kamarád z Brodu, který byl nadšený z cyklostezky Sázava, o té stezce vůbec nevěděl, ač tam už žije tak 5 let. On totiž není cyklista výletník, jen má ve sklepě kolo, jako fůra lidí. Ale obvykle s ním jede tak akorát do Tesca, jinak výletí spíš pěšky.

  6) Já podporuju rušit slabé lokálky a stavět z nich stezky proto, aby lidé měli větší užitek ze svého okolí. Tihle lidé totiž tvoří většinu uživatelů daných stezek (pokud nejde o nějaké horské železniční stezky v Alpách), takže proč jim nezlepšit život ve svém okolí. Nemám z toho prospěch, já na některé ty stezky možná nikdy nepojedu, protože k tomu nemám důvod. Jen si myslím, že pro většinu místních jsou lepší, než opuštěná zarostlá trať. (to už jsem zde na dopravním webu napsal tak 20x)

  7) Počet lidí, co si udělají z dalekého okolí výlet vlakem či autem k železniční stezce je marginální a je tedy zcela zbytečné rozlišovat, zda přijeli autem či vlakem a soudit jejich povahu. Naprostá většina lidí, co parkují na parkovištích u železničních cyklostezek, jsou toži bruslaři. Cyklisté na těch stezkách obvykle přijeli přímo od domu, neb jde o místní. Dát brusle do auta je totiž o něčem jiném, než kvůli 10-17km cyklostezce dávat na střechu auta kolo a to samé to kolo, po tom co se tam za 2h projedou, zas ho uchytávat na auto zpět. Tohle se možná dělá při výletu na singletreky, ale ne na nějakou cyklostezku. Lidi dávají kolo na auto v případě, že jedou na celý víkend na chatu (ne na 2-4h k cyklostezce) nebo na dovolenou do penzionu/kempu apod.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 8. 2018 @ 11:18

  Bobík:
  Tužínovské dělení na cykloturistiku (rekreační) a cyklodopravu není úlet, ale naprosto základní odborné názvosloví všech lidí, kteří se cyklistikou zabývají. Znovu se nestačím divit, co všechno horlivý propagátor cyklostezek Bobík neví. Zkuste si doplnit znalosti: http://www.cyklostrategie.cz/

  Podíl cyklistů na přepravní práci je násobně větší, než si Bobík připouští. Bohužel k tomu nejsou žádná „tvrdá data“, protože žádné celostátní sčítání cyklistů se nedělá, pouze sčítání dopravy na SILNIČNÍ SÍTI, a to je přesně ta síť, které se cyklisté pokud možno vyhýbají. Navíc sčítání neřeší ty nejméně zatížené silnice, kde je cyklistů logicky nejvíce. Každopádně podíl cyklistů v letních měsících odhaduju u nás na střední Moravě v řádu prvních desítek procent (když odhadnu cca 25%, tak se zřejmě moc nespletu).

  Není v žádném případě pravda, že by byl vysoký počet cyklistů vázaný jen na roviny. Nejvíc lidé jezdí na kole ve městech a v jejich okolí, vcelku nezávisle na absolutní hodnotě nadmořské výšky. Pokud je to z vesnice do městečka po rovině, nebo jen s malým převýšením, tak je jedno, jestli je nadmořská výška 200 nebo 500 m. n. m. Totéž platí i pro cykloturistiku – když jsem byl letos 2x na kole na Rejvízu v Jeseníkách, v nadmořské výšce 750 – 800 m. n. m., tak opět minimálně čtvrtina všech návštěvníků byli cyklisté. Ano, nevede tam žádná zrušená trať, po níž by vedla Bobíkovská cyklostezka, a přesto to funguje. Cyklostezka s velmi přijatelným převýšením (a sklonem) sem vede od Vrbna pod Pradědem.

  Zkusil jsem si týden jezdit po Jeseníkách a okrajově i Beskydech nejenom na kole, ale i s kolem ve vlaku. Kapacity pro přepravu kol ve vlacích byly mnohde využité prakticky na 100 %, a bylo v podstatě štěstí, že jsme se do všech vlaků s kolem dostali. Taky aut s naloženými koly jsem viděl velké množství. Ono je to velmi prosté – kolo Vám prostě umožní třeba v horách dostat se tam, kam se autem nesmí, a pěšky by to bylo příliš daleko. Vlak má navíc další bonus v podobě toho, že umožní cyklistům nevracet se k autu. Místo cesty 20 km tam a 20 km zpět můžete ujet 40 km třeba z jedné strany hor na druhou, nebo ještě lépe třeba vlakem na kopec, a na kole z kopce dolů.

  Ještě k dresům – taky jsem je dříve odmítal, a dnes jsem si na ně zvykl. Důvod je absolutně praktický – nejčastěji jezdím na kole na stavby nebo po úřadech, a prostě tam nechci dojít s mokrým tričkem, které se dá ždímat. Ono v těch 36 stupních je už jedno, jestli jede člověk vlakem nebo na kole, stejně je mokrý jak myš. Když si vezmu cyklistické tričko, tak se cítím daleko lépe a vypadám daleko přijatelněji, než v propoceném klasickém oblečení. Není to otázka nějaké módy, ale prostého využití toho, co je vhodnější / příjemnější pro danou situaci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 15:18

  Dělení něčeho, co jako celek má stěží 1% podíl, je úlet. Ano, lze to dělit. Ale je to stejně smysluplné, jako dělit nějaké náboženství, co nemá celostvětově ani 1%, na různé odnože. Smysl to má fakt tak akorát pro nějaké antropology. Podobně to dělení cyklistů… smysl má tak akorát pro projektanta stezek, z pohledu veřejnosti či politiků je to naprosto zbytečné rozdělovat. Buď to stojí či nestojí (stezka) a buď přinese či nepřinese politické body. Víc nikdo krom techniků neřeší.

  Souhlas s Tužínem, že tvrdá data o cyklistice nejsou. Také jsem je hledal a nenašel. Každopádně si nadále trvám na 1%, beru to celoročně a za všechny silnice (tj. včetně dálnic, protože neexistuje důvod je nepočítat, když počítáme veškerou dopravu). A to 1% odvozuji jak z mého pozorování, tak z toho, že narozdíl od státu, tvrdá data existují pro některá města (kde jste si sám naběhnul přiznáním, že tam jezdívá cyklistů nejvíc) a to já potvrzuji i pozorováním, že tady v Praze těch cyklistů vidím Praze víc, než kdekoli na výletě mimo Prahu. A Praha data má a cyklistika tu má 1%. Viz. http://www.tsk-praha.cz/static/webbooks/udi-rocenka-2017-cz/pdf/udi-rocenka-2017-cz.pdf na straně 6. Už se těším, jak to Tužín okecá. Ano… Pardubice budou mít víc %, ale vy jste tu Tužíne sám přiznal, že i dle vás to mimo města je horší než v nich (já dodám, že z mého pozorování výrazně, výrazně horší), to znamená že v okolí Prahy to nebude ani to 1% a okolí Prahy je sakra velké. A měst jako Pardubice je tu jen pár. Když by se to nějak odhadlo a zprůměrovalo za republiku, bude to 1%, maximálně 2%. A v zimě cyklisty skoro nepotkáte ve městech, natož mimo ně.

  Vyhybání cyklistů silniční síti by měl Tužín trochu upřesnit… tím myslíte celostátní síť (1čky+dálnice kam cyklisté nesmí), nebo krajsou síť? Pokud myslíte krajskou, taky kudy dle vás ti cyklisté jezdí? Já sbírám fotky rozcestníků turistických značek, takže po nich občas jezdí a cyklistů na nich potkávám rok od roku méně. Kde je ta doba, kdy mi bylo 20 a rozhodli jsme se jet na kole po nějaké žluté a potkali jsme jiné cyklisty. Dneska je to zarostlé a nejsou tam ani pěší. Naopak cyklisté z mých zkušeností, ti co jezdí mimo města, masivně přešli na asfaltky. Tj. hlavně na silnice trojky a různé účelovky v lesích (tím myslím ty asfaltky bez čísel, nevím jak evidují). A ty jsou už silniční síť.

  “Kapacity pro přepravu kol ve vlacích byly mnohde využité prakticky na 100 %”
  Myslíte tím, že se obsadilo všech 6-10 držáků na vlak v intervalu 2h? To je teda výkon. 😀 A zpět to vezli také vlakem?

  Souhlasit s váma můžu jen s dresem. V tom směru, že vás chápu a že se Domažličák mýlí. Stejně jako vy, na něj přesla většina mých cyklopřátel a také argumentují tím, že se v tom cítí lépe, důstojněji a méně jako zpocená prasata. Já ale zůstávám u kraťas s propoceným zadkem a u propoceného trička (ale v parnu nosím košili… dá se rozepnout a tím se víc osvěžím). A v zásadě jen proto, že jsem konzerva a prostě tak nějak mám rád volnost kraťasů a nechci si muset zvykat na něco jiného. Tady to Domažličák bere moc stereotypně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 15:19

  Dělení něčeho, co jako celek má stěží 1% podíl, je úlet. Ano, lze to dělit. Ale je to stejně smysluplné, jako dělit nějaké náboženství, co nemá celostvětově ani 1%, na různé odnože. Smysl to má fakt tak akorát pro nějaké antropology. Podobně to dělení cyklistů… smysl má tak akorát pro projektanta stezek, z pohledu veřejnosti či politiků je to naprosto zbytečné rozdělovat. Buď to stojí či nestojí (stezka) a buď přinese či nepřinese politické body. Víc nikdo krom techniků neřeší.

  Souhlas s Tužínem, že tvrdá data o cyklistice nejsou. Také jsem je hledal a nenašel. Každopádně si nadále trvám na 1%, beru to celoročně a za všechny silnice (tj. včetně dálnic, protože neexistuje důvod je nepočítat, když počítáme veškerou dopravu). A to 1% odvozuji jak z mého pozorování, tak z toho, že narozdíl od státu, tvrdá data existují pro některá města (kde jste si sám naběhnul přiznáním, že tam jezdívá cyklistů nejvíc) a to já potvrzuji i pozorováním, že tady v Praze těch cyklistů vidím Praze víc, než kdekoli na výletě mimo Prahu. A Praha data má a cyklistika tu má 1%. Viz. http://www.tsk-praha.cz/static/webbooks/udi-rocenka-2017-cz/pdf/udi-rocenka-2017-cz.pdf na straně 6. Už se těším, jak to Tužín okecá. Ano… Pardubice budou mít víc %, ale vy jste tu Tužíne sám přiznal, že i dle vás to mimo města je horší než v nich (já dodám, že z mého pozorování výrazně, výrazně horší), to znamená že v okolí Prahy to nebude ani to 1% a okolí Prahy je sakra velké. A měst jako Pardubice je tu jen pár. Když by se to nějak odhadlo a zprůměrovalo za republiku, bude to 1%, maximálně 2%. A v zimě cyklisty skoro nepotkáte ve městech, natož mimo ně.

  Vyhybání cyklistů silniční síti by měl Tužín trochu upřesnit… tím myslíte celostátní síť (1čky+dálnice kam cyklisté nesmí), nebo krajsou síť? Pokud myslíte krajskou, taky kudy dle vás ti cyklisté jezdí? Já sbírám fotky rozcestníků turistických značek, takže po nich občas jezdí a cyklistů na nich potkávám rok od roku méně. Kde je ta doba, kdy mi bylo 20 a rozhodli jsme se jet na kole po nějaké žluté a potkali jsme jiné cyklisty. Dneska je to zarostlé a nejsou tam ani pěší. Naopak cyklisté z mých zkušeností, ti co jezdí mimo města, masivně přešli na asfaltky. Tj. hlavně na silnice trojky a různé účelovky v lesích (tím myslím ty asfaltky bez čísel, nevím jak evidují). A ty jsou už silniční síť.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 15:19

  “Kapacity pro přepravu kol ve vlacích byly mnohde využité prakticky na 100 %”
  Myslíte tím, že se obsadilo všech 6-10 držáků na vlak v intervalu 2h? To je teda výkon. 😀 A zpět to vezli také vlakem?

  Souhlasit s váma můžu jen s dresem. V tom směru, že vás chápu a že se Domažličák mýlí. Stejně jako vy, na něj přesla většina mých cyklopřátel a také argumentují tím, že se v tom cítí lépe, důstojněji a méně jako zpocená prasata. Já ale zůstávám u kraťas s propoceným zadkem a u propoceného trička (ale v parnu nosím košili… dá se rozepnout a tím se víc osvěžím). A v zásadě jen proto, že jsem konzerva a prostě tak nějak mám rád volnost kraťasů a nechci si muset zvykat na něco jiného. Tady to Domažličák bere moc stereotypně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 15:20

  “Kapacity pro přepravu kol ve vlacích byly mnohde využité prakticky na 100 %”
  Myslíte tím, že se obsadilo všech 6-10 držáků na vlak v intervalu 2h? To je teda výkon. 😀 A zpět to vezli také vlakem?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 15:20

  Souhlasit s váma můžu jen s dresem. V tom směru, že vás chápu a že se Domažličák mýlí. Stejně jako vy, na něj přesla většina mých cyklopřátel a také argumentují tím, že se v tom cítí lépe, důstojněji a méně jako zpocená prasata. Já ale zůstávám u kraťas s propoceným zadkem a u propoceného trička (ale v parnu nosím košili… dá se rozepnout a tím se víc osvěžím). A v zásadě jen proto, že jsem konzerva a prostě tak nějak mám rád volnost kraťasů a nechci si muset zvykat na něco jiného. Tady to Domažličák bere moc stereotypně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 15:21

  asdn asdasdoisadioasdoasdoiasijodoisa

  Souhlasit s váma můžu jen s dresem. V tom směru, že vás chápu a že se Domažličák mýlí. Stejně jako vy, na něj přesla většina mých cyklopřátel a také argumentují tím, že se v tom cítí lépe, důstojněji a méně jako zpocená prasata. Já ale zůstávám u kraťas s propoceným zadkem a u propoceného trička (ale v parnu nosím košili… dá se rozepnout a tím se víc osvěžím). A v zásadě jen proto, že jsem konzerva a prostě tak nějak mám rád volnost kraťasů a nechci si muset zvykat na něco jiného. Tady to Domažličák bere moc stereotypně.

  asjdnijsandijsandasndjasndjasnodas

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 2 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 8. 2018 @ 16:04

  Na vyhýbání se cyklistů silniční síti není co vysvětlovat. Cyklostezky, nebo účelové komunikace s asfaltovým krytem (např. polní cesty) jsou pro cyklisty daleko příjemnější než silnice. Logicky jejich použití preferují, a o co více přibývá možností jet jinak než po silnici, o to více tyto možnosti cyklisté využívají. To má ten důsledek, že na klasických silnicích, kde se dělá celostátní sčítání dopravy, cyklistů ubývá, ale to vůbec neznamená, že cyklistů ubývá všude plošně – právě naopak, cyklistů v celkovém součtu viditelně přibývá.

  Vaše argumentace Prahou bohužel nesvědčí o ničem jiném, než že vidíte svět očima svého bezprostředního okolí. Praha a její blízké okolí má velmi dobrou veřejnou dopravu, hodně členitý terén a velmi zatíženou silniční síť, včetně silnic nejnižší třídy, které v jiných regionech cyklisté vyhledávají. To potom vede k tomu, že v Pražském okolí se až na pár upravených tras jezdí na kole docela špatně, a veřejnou dopravou docela dobře. I já coby přesvědčený cyklista jsem v Praze kolo nikdy neměl a ani by mne nenapadlo si jej tam vzít. Je logické, že za těchto podmínek má cyklistická doprava podíl v Praze kolem 1 %. Ovšem jak už jsem Vám jednou psal, Praha je něco přes 1 milion obyvatel, k tomu blízké okolí cca další milion, tedy cca 2,5 mil. obyvatel celkem. Jenže ČR má 10,5 milionu obyvatel, takže Vám zbývá nějakých 8 milionů obyvatel v menších městech a na venkově, kde je dopravní obsluha výrazně slabší, mnohdy téměř nulová. Pro těchto 8 milionů lidí není kolo naleštěná hračka pro víkendovou rekreaci, ale denní potřeba. Možná byste se měl projet někdy v zimě třeba kolem Mohelnice, Zábřehu nebo Olomouce, a nestačil byste se divit, kolik lidí na kole byste potkal. Ono když do města jede autobus v lepším případě jednou za 2 hodiny, a na kole jste tam za 15 minut po rovině, tak co si asi vyberete?

  Nakonec proti Vám můžu otočit Vaši vlastní “logiku”. Rád tvrdíte, že regionální tratě zanikají, protože se do nich nevyplatí investovat, lidé je nechtějí atd. Když tedy tvrdíte, že cyklistická doprava je pro 1 % obyvatel, tak proč obce a města velmi masivně investují do stavby cyklostezek? Dělají to proto, že jsou blázni? A proč ty cyklostezky velmi často staví k nádražím a železničním zastávkám? Máte pro to nějaké zdůvodnění?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 17:29

  “nějakých 8 milionů obyvatel v menších městech a na venkově, kde je dopravní obsluha výrazně slabší, mnohdy téměř nulová”

  Jo, Brno, Ostrava, Zlín, Plzeň a okolí těhle měst, tam žije jen pár lidí a obsluha je tam výrazně slabší, mnohdy nulová. A to Brno, to je vyloženě rovinka. 🙂

  Masivní investice do cyklostezek? Co si pod nima mám představit? Kde ty fůry cyklostezek najdu? Nebo si mám představit ty tu a tam postavené 1,5-3km stezky? A že se staví aspoň tohle si vysvětlím jednoduše… do divadla taky nikdo nechodí denně a dotuje se to, tak proč nedotovat ty stezky? Volič to ocení, ač to použije párkrát za rok, tak se to postaví. Je to pro něj něco jako park, opravenej chodník a tak. Když jsou prachy navíc, tak proč to nestavět. Narozdíl od veřejné dopravy to díky eurodotacím skoro nic nestojí. Naopak ale provoz vlaků se nedá dotovat z eurodotací, a ani oprava těch nejslabších lokálek se nedá dotovat z eurodotací (na opravu Mšenky EU neposlala ani cent a zachránilo ji jen to, že na kraji byli šotoušové, kteří tu opravu vyřvali… jinak by to obce nikdy za svoje neopravili a přiklonili se po letech chátrání také nakonec k cyklostezce, která by dotovat šla). A tenhle systém mi vyhovuje… ona totiž cyklostezka negeneruje takové náklady na údržbu a provoz jako železnice. U ní je největším nákladem jen počáteční investice. A to jsme si tu už probrali, takže znovu tohle téma točit nebudu. Vy jste si k tomu svůj postoj napsal ve svém článku.

  Souhlasit s váma můžu jen s dresem. V tom směru, že vás chápu a že se Domažličák mýlí. Stejně jako vy, na něj přesla většina mých cyklopřátel a také argumentují tím, že se v tom cítí lépe, důstojněji a méně jako zpocená prasata. Já ale zůstávám u kraťas s propoceným zadkem a u propoceného trička (ale v parnu nosím košili… dá se rozepnout a tím se víc osvěžím). A v zásadě jen proto, že jsem konzerva a prostě tak nějak mám rád volnost kraťasů a nechci si muset zvykat na něco jiného. Tady to Domažličák bere moc stereotypně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 17:29

  “nějakých 8 milionů obyvatel v menších městech a na venkově, kde je dopravní obsluha výrazně slabší, mnohdy téměř nulová”

  Jo, Brno, Ostrava, Zlín, Plzeň a okolí těhle měst, tam žije jen pár lidí a obsluha je tam výrazně slabší, mnohdy nulová. A to Brno, to je vyloženě rovinka. 🙂

  Masivní investice do cyklostezek? Co si pod nima mám představit? Kde ty fůry cyklostezek najdu? Nebo si mám představit ty tu a tam postavené 1,5-3km stezky? A že se staví aspoň tohle si vysvětlím jednoduše… do divadla taky nikdo nechodí denně a dotuje se to, tak proč nedotovat ty stezky? Volič to ocení, ač to použije párkrát za rok, tak se to postaví. Je to pro něj něco jako park, opravenej chodník a tak. Když jsou prachy navíc, tak proč to nestavět. Narozdíl od veřejné dopravy to díky eurodotacím skoro nic nestojí. Naopak ale provoz vlaků se nedá dotovat z eurodotací, a ani oprava těch nejslabších lokálek se nedá dotovat z eurodotací (na opravu Mšenky EU neposlala ani cent a zachránilo ji jen to, že na kraji byli šotoušové, kteří tu opravu vyřvali… jinak by to obce nikdy za svoje neopravili a přiklonili se po letech chátrání také nakonec k cyklostezce, která by dotovat šla). A tenhle systém mi vyhovuje… ona totiž cyklostezka negeneruje takové náklady na údržbu a provoz jako železnice. U ní je největším nákladem jen počáteční investice. A to jsme si tu už probrali, takže znovu tohle téma točit nebudu. Vy jste si k tomu svůj postoj napsal ve svém článku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 8. 2018 @ 18:45

  Ad. města – Ono už u krajských měst lze mnohdy sledovat, že ta MHD opravdu za moc nestojí, a lidé masově jezdí místo MHD na kole. Za všechny příklady třeba Pardubice … a čím menší města, tím více se rozevírá nepoměr mezi nabídkou MHD a výhodami cyklistické dopravy. Menší město = slabší provoz, kratší vzdálenosti (vhodné pro cyklisty) a nižší využití MHD (tudíž méně spojů = horší nabídka = nižší atraktivita). Stačí vidět u nás v Přerově, kde o víkendech jezdí některé linky MHD jednou za hodinu (!!) U města, které lze přejít pěšky za půl hodiny, je to poněkud na pováženou …

  Masivní investice do cyklostezek si najděte, strejda Gůůgl Vám s tím jistě poradí stejně dobře, jako s rušenými tratěmi od Portugalska po Ural. V kostce k tomu řeknu asi tolik, že sám tyto cyklostezky projektuju, znám požadavky starostů obcí, kterých jsem potkal desítky, a kteří mne oslovují ve věci stavby cyklostezek úplně nejčastěji, a z třetí strany se s tím potkávám na krajské dopravní komisi. S těmi eurodotacemi jste (jako v mnoha jiných věcech) úplně vedle. Jedním ze zdrojů financování cyklostezek je i IROP (Integrovaný regionální operační program). To jsou zdroje EU, ale další a neméně využívané zdroje financování jsou už úplně mimo Evropské peníze – jedná se o SFDI (speciální dotační program čistě z národních zdrojů), dále dotace kraje (také čistě národní zdroj) a v neposlední řadě vlastní rozpočty obcí, které plní pouze daňové výnosy českých daňových poplatníků.

  Jaké náklady na údržbu v porovnání s přínosy a dále se zohledněním životnosti generují regionální železnice a cyklostezky, o tom jsem psal samostatný článek s podrobnými údaji. Odkazoval jsem se na něj už několikrát, a myslím, že tak nemusím činit znovu. Kdo chtěl, tak si jej jistě už přečetl.

  Vyplývá mi z toho ten závěr, že provázaná síť regionální železnice a cyklostezek tvoří velmi funkční alternativu jak silniční síti, tak i silně zkostnatělé a pomalé síti autobusů, které jsou na silniční síti provozované. Regionální vlak umí vytvořit funkční páteřní linku pro region, cyklodoprava umí výborně řešit problém „poslední míle“ tam, kam už koleje nevedou. Zástupci samospráv toto velice dobře chápou, proto zpravidla velmi stojí jak o zachování železničního provozu, tak i o stavbu návazné sítě cyklostezek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 19:11

  Masová veřejnost a auta (vrátím se o kus zpět)…

  Tužín má pravdu, že to není nějak definované. Je to moje interpretace, na základě toho, co denně vidím, slyším, zažívám při kontaktu s lidmi.

  Tužín má pravdu v tom, co pořád opakuje, že většina lidí má ráda rozmanitost. Pokud je to nic nestojí (ve smyslu že se nemusí v ničem uskromnit), tak lidé mají rádi rozmanitost. A také souhlasím, že vyloženě motoristických fanatiků je málo. Počet lidí, co fanaticky chtěj rušit všechno dotované (včetně VHD) je +- vyjádřen procentem voličů Svobodných – 1,57% v posledních volbách. Zanedbatelné, zde se nejspíše shodneme.

  Problém je jinde – lidé mají v povaze chtít všechno.

  Lidé chtějí krásné volné silnice bez kamionů (aby se jim krásně jezdilo), ale nechtějí dražší zboží (a ekologičtější doprava zboží prostě bude dražší než dnešní systém kamionů na úkor životního prostředí a rozbitých silnic… do něčeho se ty vyšší náklady kvůli vyšší ekologii a nevytváření vnitnřího dluhu v silnicících, musí promítnout); lidé chtějí zeleň i parkoviště (ideálně na stejném místě… pěkně ať někdo někde bouchne prasátko a postaví jim kvanta parkovacích domů a nechá je tam parkovat zdarma a dotuje tam i hlídače a nad nima ať je tráva, kde vyvenčí svého pejsánka – ideálně taky zdarma a bez poplatku za psa); lidé chtějí jezdit bez zácp a přitom to nemít všude vyasfaltované a začouzené smradem z výfuků; lidé když je to nic nestojí, řeknou že chtějí rychlovlaky, turistické vlaky, busy i dálnice a metro po 2 minutách i ve 3 ráno. Prostě… pokud je to nic nestojí, chtějí lidé všechno. To je povaha lidí.

  Bod zlomu nastává, když je lidem vysvětleno, že všechno mít nemohou. A pak už si lidé začnou vybírat, protože jsme druh schopný myslet a určit si, co nám vadí více a co méně. Většina lidí si tak vybere levnější zboží i za cenu kamionů a rozbitých silnic, protože chtějí mít víc peněz v peněžence hned, až dostanou chuť na pivo či na dovolenou u moře. Většina lidí si dále, pokud nejde mít obojí, si vždy vybere obchvaty, rychlejší dostavbu dálnic a celkově kvalitnější silnice místo dotování veřejné dopravy, protože auto je pohodlné, toho se nevzdaj a VHD je pro většinu lidí jen takový doplněk navíc – vzdát se rozvoje a oprav silnic by jim vadilo mnohonásobně víc, než vzdát se socky, tj. busů a vlaků. Ve velkých městech zas lidé dají přednost městkým silničním tunelům a to klidně bez sebemenší VHD v nich (Blankou nejezdí VHD), než častějším intervalům metra. To samé se většinou lidé nechají přesvědčit ke zmenšení parku a postavení parkoviště (neb na parkovací dům prachy nejsou a nebyl by zdarma jako to nadzemní parkoviště a ten parkovací dům se dyžtak dodělá později, hlavně ať je aspoň to nadzemní, do lesa si zajedou jinam, tuplem když konečně se nebudou muset bát o parkovací místo). Atd…

  Z tohoto důvodu setrvale ignoruju Tužínovi výroky o tom, že lidé rádi rozmanitost. Ano, lidé rádi rozmanitost, ale jen v té prvotní naivní fázi, kdy to vypadá, že rozmanitost nic nestojí a můžou ji mít zadarmo a bez obětí. Když to začne něco stát, vyberou si lidé, naprosto logicky, silnice a levnější ceny. A Tužín to může sebevíc okecávat, ale takhle to prostě je.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 19:15

  Lidé rádi kombinují, jak píše Tužín, ale když půjde do tuhého a hrozí, že nebude na silnice, obětují raději VHD a jelikož nejdražší složka VHD je železnice, tak logicky to odnese ona (politici totiž lidem logicky nabídnou, že mohou zachovat počet spojů stejný, jen je pojede bus místo vlaků, s čímž vždy většina bude souhlasit, protože nejezdila ani tím vlakem a mají pocit, že pro socky co tím jezdily, bude stačit ten bus). Tohle Tužín nemůže popřít, tak to je a tak to chodí. Proto je vyloučena obnova řady lokálek. Proto jejich přeměna na cyklostezku je to nejlepší, co se pro lokálky dá v současné době udělat. K lokálkám už se společnost nevrátí. Ale jako stezky mohou sloužit dál. I když trochu jinak.

  Do Malé Morávky možná jeli vlakem na výlet lidé s řidičákem, ale v okamžiku, kdy by nebylo na důležitější věci kolem silnic a kraj jim nabídnul ušetřit zrušením lokálky do MM, tak ji 9 z 10 těch co jeli vláčkem na výlet, bez mrknutí oka obětuje.

  Aby nešla celá VHD šmahem zrušit, máme tu nějaký zákon o ní, ale ten nikde neříká, že musí být tam, kde jsou koleje, zajišťována vlakem. Pokud tam vlak ještě jezdí, je to jen finanční rezerva na horší časy, kdy bude nahrazen 4-6x levnějším autobusem a ty peníze použije společnost jinak. Opět tedy důvod pro cyklostezky ze železnic.

  Nepopírám tedy, že děti měli zážitek a tatínek si dal pivo, ale ten zážitek a pohodlí pro tatínka, pokud je dotováno naprosto brutálními částkami z veřejných rozpočtů, je neudržitelné. Je to v zásadě i nemorální. To je na tom to špatně. Je to na úkor jiných věcí. Nejde dávat do jednohodinové projížďky vlakem na výlet větší dotaci na člověka než na 3h divadelní představení. Ten vlak, pokud nefunguje jako ZDO, ale jen jako turistická atrakce, nemůže být nadřazen a financován větší částkou než jiné krajské atrakce. A vlak do Morávky žádné ZDO není. A po sečtení 10 milionů za opravu trati a ještě dalších statisíců za dotování provozu těch vlaků, bude částka na 1 cestujícího a jeho hodinový zážitek úplně šílená.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 8. 2018 @ 19:28

  Stručně k Bobíkovským nesmyslům:

  1) Železnice vznikla a reálně existuje jako LEVNĚJŠÍ alternativa k silniční dopravě. Snadno se to dá prokázat, pokud někdo ví, kolik SKUTEČNĚ stojí silniční doprava.

  2) Pokud nás něco stojí brutální částky, tak jsou to stovky miliard do všech nových plánovaných silnic, a cca bilion vnitřního dluhu (1000 000 000 000 Kč – Bobíku) na stávající silniční síti. Oproti tomu jednotky milionů na trať do Morávky jsou naprosto směšné výdaje.

  3) Bobík ve svém lhaní systematicky popírá, že trať do Morávky se obnovuje i pro nákladní dopravu. Nebo ty stovky vagonů s kůrovcovým dřevem, které se tam budou nakládat, jsou jen nějaká zábava pro šotouše?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Vozka, 26. 8. 2018 @ 3:42

  Bobíku, jak jsem tušil, nereagujete na konkretní fakta, která nelze nebo jen těžko lze vyvrátit, protože řada z nich jde dohledat i v oficiálních dokumentech. Jde třeba o mé příspěvky ze dne 1.8., 4.8 nebo třeba 11.8. atd. Tak jsem se těšil a ono nic. A ta Vaše drahá železnice a levná silnice nebo autobus. Zkuste se zeptat třeba na Pardubickém kraji, ať Vám k tomu něco napíší nebo na dopravní fakultě, případně třeba v německém autoklubu a jinde. Sám budete překvapen i s dalšími, třeba na tom K reportu. Ale ona fakta a odbornost dnes nikoho nezajímají, že!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Vozka, 26. 8. 2018 @ 3:44

  Ale jen poznámka. U nás se tyto informace a výsledky některých prací nerady dávají k dispozici, chce to být hodně vytrvalý.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 8. 2018 @ 17:54

  Nová cyklosteza ze železnice nedaleko našich hranic v údajně “lokálkám zaslíbeném” Rakousku… 😀

  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Radweg-Haager-Lies-Ab-2020-sollendie-ersten-Biker-in-die-Pedale-treten;art67,2848268

  z translatoru:
  Je to nejdůležitější projekt cestovního ruchu za posledních několik desetiletí v této oblasti řekl starosta Wolfgang Klinger (FPÖ) z Gaspoltshofen – plánovaná cyklostezka na staré železniční trati mezi Haagu a Lambach. Aby se ušetřily náklady, na jaře se vytvoří 1,2 km dlouhá zkušební dráha. “Tam chceme recyklovat starou traťovou zátěž jako základ a asfalt přes ni,” říká Klinger. Starosty ho jmenovali námětem projektu.

  Co na to šotouši, co tvrdí, že na západě už berou rušení lokálek jako omyl. 😀 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 26. 8. 2018 @ 18:40

  Nevím co šotouši, Bobíku. Musíte se se zeptat na K – čku. Jen opakovaně a hloupě provokujete, navíc tím, že bez jakékoliv znalosti věcí kopírujete cosi, co Vám našeptal strejda Gůgl. Opravdu nemáte na víc?

  Už jsem tady jednou psal, že okolnosti můžou být různé. Třeba se po té trati vozila nějaká ruda, která se už netěží. Nebo byla trať nahrazena nějakou přeložkou, stejně jako u nás úseky mezi Zábřehem a Krasíkovem, takže obnova postrádá smysl. Nebo by třeba obnovu chtěli, ale rozhodující místa tratě byla rozprodaná a zastavěná, což obnovu znemožňuje.

  Pokud byste chtěl diskutovat, tak byste podal kvalitní komplexní informaci. Vy chcete ovšem jen provokovat, což tuto diskusi pouze degraduje, znovu a opakovaně. Příčí se mi posun od odborné a zajímavé diskuse na úroveň zamindrákovaného trollovského K – čka, plného provokací, lží a všelijakých osobních útoků.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 8. 2018 @ 19:17

  Ne, byla to obyčejná lokálka od koridoru z Linze a Salzburku, něco jak Morkovička. Vedla přes několik vesnic do městečka o 2158 lidech (skoro jak Morkovice). Zavřena byla 2009, za krize, protože měla nejslabší na výkony rakouské síti (vedle koncového města je dálnice, přímo do Linze) a tou dobou se rekonstruvalo nádraží kde je zaústěna a ÖBB při rekonstrukci nechtěla zvyšovat náklady tím, že zachová zapojení této trati. Tak ji prostě odpojila a zastavili tam provoz. A od té doby uplynulo 9 let a cyklostezka už je na spadnutí.

  Tohle je skutečný osud lokálek, Tužíne.

  Ale nespadá to do vašich iluzí o poučeném západu. 😀

  PS: osobní útoky tu píšete dokola akorát vy… 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 26. 8. 2018 @ 21:06

  Bylo by docela zajímavé slyšet názory místních, abychom se dověděli, jak to bylo skutečně, a zejména co bylo v pozadí. Tato rozhodnutí mívají většinou politický podtext – třeba kdo měl zájem o jaké pozemky …

  Od trolla a provokatéra se nic konkrétního s určitostí nedovíme.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 8. 2018 @ 21:54

  Tužíne, trollit tu zkoušíte akorát vy. Já jsem vám akorát uvedl v tomto a jiném vlákně několik příkladů (francouzský, belgický a rakouský), že se stále lokálky ruší. Názory místních a konspirace o politickém pozadí jsou zcela irelevantní, protože my se tu nebavíme o nějaké konkrétní lokálce a neřešíme vůbec morální otázku jejího zrušení, ale bavíme se čistě statisticky o tom, zda se v západní Evropě ruší a cyklostezkuje či ne. A na to jsem odpověděl, dokonce jsem nad rámec toho napsal pár informací (kterým zda nevěříte je mi srdečně jedno). Příkladů rušení z poslecních 10 let by se našlo mnohem více, ale tabulku s nima vám fakt dělat nebudu, protože o tom jen průběžně čtu či na to narazím a nijak to nesepisuju.

  Pro ostatní – ano, jakousi evidenci železničních stezek si dělám, podle toho co plánuju projet/projel jsem na kole a až to jednou dostane nějakou formu, klidně to dám volně na net pro zajímavost jak šotoušů (co se zrušilo), tak cyklistů (kam jet). Ale nepůjde o žádný kompletní výčet, tolik času tomu vážně věnovat nechci, protože to je mravenčí práce. Pojímám to prostě tam, že eviduju co mě zajímá.

  Co se týče provokování… napsat příklad s odkazem provokace není. A ty smajlíky tam dávat budu, protože tomu jak vy to strašně prožíváte a potřebujete sám sobě nalhat, že se lokálky už neruší a nebudou rušit a všem došlo jak se mýlili, když je rušili, se smát prostě musím. Vždycky se v každé obci najde někdo, komu bude rušení lokálek ležet v žaludku a prohlásí to za velkou chybu. Citováním podobných výroků z toho ale neuděláte žádnou obecnou pravdu. Emoce je třeba ignorovat, je třeba hodnotit jen fakta a faktem je, že se ruší a cyklostezkuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 8. 2018 @ 22:09

  Obecně bych konstatoval toto:

  Kolem snad každé lokálky žijí lidé, kterým vadí její zrušení a kteří chtějí její obnovu.

  Takoví jsou u nás, v cizině a média je rádi citují, aby ve svém článku měli nějakou konfrontaci 2 názorů a článek měl spád.

  V praxi tohle ale o ničem nevypovídá. Lidé vždy budou chtít všechno, pokud je to nic nestojí. Kdybychom se zeptali lidí žijících někde uprostřed mezizastávkového úseku metra, zda chtějí dostavět zastaváku, tak naprostá většina bude souhlasit. Nemají co ztratit, budou to mít na metro blíž, nebude je to nic stát. Jenže pak je tu ještě taky otázka brutální ceny za takovou šílenost, zastavení provozu metra třeba na rok a zdržení statisíců lidí kvůli nové zastávce pro možná ani ne tisíc lidí.

  Takže předem avizuju, že kdo někde vygooglí článek o tom, že pár lidí tam a tam bylo proti rušení lokálek, tak to budu vesele ignorovat, protože to není žádný seriózní argument. Kdyby těch lidí bylo hodně, tak se to nezruší, nebo se to rušení aspoň zkomplikuje. Ale ocitování 5 místních co vlak měli rádi je naprosto nevypovídající. A bohužel podobnými články se velmi rádi zaštiťují šotouši při prokazování smyslu nějaké lokálky. Pak se ale nemůžou divit, když se nakonec zruší, protože tomuhle se nevysměje jen Bobík, ale i celá politická garnitura co to chce zrušit. Oni ti politici a koordinátoři nejsou tak hloupí a ve většině případů si dokážou zjistit, zda zrušení tratě aktivně vadí tisícům lidí, nebo pár jedincům. Kdyby ne, tak dodnes nemáme nic zrušené. Prostě toto je jen další šotoargument, který mimo šotokomunitu nefunguje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 27. 8. 2018 @ 10:56

  Stručně –

  – Proč Bobík v rámci objektivity neinformuje i o lokálkách, které se obnovují?

  – Proč u těch rušených v rámci objektivity neuvádí okolnosti rušení?

  – Jakékoliv rozhodování o jakékoliv veřejné dopravní infrastruktuře je ze své podstaty politické, vyplývající z nějaké dopravní politiky a politických zájmů. Pokud si někdo myslí, že rozhodování ve věcech veřejné dopravy a dopravní infrastruktury je racionální, pragmatické, matematické a prosté emocí, potom dává pouze na vědomí, že o tom neví nic.

  – Vy se nesmějete, ale vysmíváte, navíc ve věcech, které k smíchu nejsou. Humor je fajn, Bobíku, ale měl by být spojen s jistou sociální inteligencí … (pokud víte, o co jde)

  – Velmi kuriózní názor je ten, že názory lidí o ničem nevypovídají. Ono totiž demokracie je vláda, postavená na názorech lidí. Samozřejmě že názory jsou různé a protichůdné, proto je prací politika a obecně politiky pro všechny tyto názory najít řešení. Tyto názory lidí ignorovat, to je řešení podle Bobíka …

  – Těch “pár lidí proti rušení lokálek” je tedy kolik? 5%? nebo 40%? nebo 80%? Čekám na seriózní argument, ne něco, co si Bobík vycucá z prstu.

  – “nebude je to nic stát. Jenže pak je tu ještě taky otázka brutální ceny za takovou šílenost …” – Tak to je celkem vrchol, Bobíku! Myslíte si, že ty lidi to nebude nic stát? Nejsou to náhodou taky daňoví poplatníci? Nejsou to náhodou jejich peníze? Nebo jdete tak daleko, že jim budete upírat právo spolurozhodovat o penězích, které si mezi sebou vyberou?

  – Když už jste ten Pražák, Bobíku, tak si laskavě uvědomte, že nejbrutálnější výdaje v přepočtu na jednotlivce jsou v Praze – metro, všechny ty Blanky … Já to nikomu nevyčítám, v podstatě ve všech velkých městech a metropolích je to z principu stejné, a není to ničí vina. Jen mi připadne z principu ignorantské, že nějaký Bobík, který má k dispozici kvalitní MHD, metro, tramvaje, vlaky na všechny směry téměř kdykoliv, bude vyčítat obyvateli Malé Morávky turistické vláčky, jejichž provoz stál naprosto směšný necelý milion. Rád se pasujete do role toho spravedlivého, a všude kolem vidíte sobce, ale realita je taková, že Vy jste ten největší sobec, který si kvality hromadné dopravy plně užívá, a současně ji odpírá všem, kteří bydlí v odlehlejších koutech naší země. Opravdu se nestydíte?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 27. 8. 2018 @ 14:24

  Nejvíc jsem se zasmál, že prý nepřeju obyvateli Malé Morávky vláčky… Tužíne, vy tady celou dobu nepřejete všem, kteří nemají koleje, aby měli autobus, ale jak jde o vláčky, hrajete si na zástupce lidu. To se nedá komentovat. Vše co jste tu napsal za ty 3 měsíce k autobusům hovoří jasně… lidé dál od kolejí vás absolutně nezajímají, jste to vy, kdo jim upírá právo na víkendový autobus a večerní busy a dokola tvrdí, že těch lidí je tam málo a že už by se do busů nevrátili (např. o Kamýku jsme se to bavili v moha příspěvcích) a jak je proto nesmysl lidem ten bus zavádět a maximálně jim poslat seniortaxi, ale jak jde o vláček, hájíte ho jako charitu pro místní. Lidé u vlaků jsou něco jiného než lidé u busů? To jsou nějací zasloužilí hrdinové, co si veřejnou dopravu zaslouží více než jiní lidé? Z tohodle přímo kape, jak vám jde jen o sebe. Kdyby vám šlo o lidi, podpoříte spravedlivý systém s autobusy a vlaky až když zbyde. Ale vy se lidma jen zaštiťujete, abyste nemusel přiznat, že chcete mít možnost jezdit na výlety vlakem bez auta a nemuset jet busem.

  A turistické nesystémové vláčky by absolutně neměly být hrazeny z krajských peněz. Pokud chtějí mít nějaké obce atrakci, co jim přitáhne turisty navíc, tak ať si to zaplatí ze svých rozpočtů a ať přispějí místní podnikatelé. Ne z krajských peněz. A k tomu 1 milionu za provoz tu máte ještě těch šílených 10milionů za opravu trati. Což jste sice hájil kůrovcem, ale pokud vím, tak Jeseníky nejsou bezzásahová zóna, takže cílem Lesů ČR je logicky kůrovce vyhubit, nikoli chovat a pak zase nákladka na 10 let usne, až se to Lesům ČR povede. A tohle teda fakt není důvod k tomu, držet tam koleje, že se jednou za 10-20 let objeví kůrovec. Neříkám hned tu trať vytrhat, ta trať je celkem sklonová, není nejvhodnější k cyklostezce, na to jsou tu lepší tratě, ale rozhodně tu traď do Morávky dále neudržovat za státní peníze. Ať si to udržují obce a vlaky ať si tam také samy hradí. Ať se ukáže, zda to chtějí. Třeba Cyklohráček, co jezdí v okolí Prahy na Okoř, si hradí Praha, ne SČK. Ač ten vlak jezdí po SČK a vozí i středočechy. I Tužína sveze. Tenhle vlak mi nevadí. Ta trať se udržuje kvůli nákladce a osobku si tam hradí město, ne kraj.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 27. 8. 2018 @ 17:55

  Ke zbytku:

  -Protože těch obnovených je mnohem méně než se zruší, lepší poměr je akorát v Německu, kde se poslední roky zhruba stejně ruší jako obnoví. Dál jsem se vás ptal na příklady (evropské) obnovených lokálek pro celotýdenní dopravu s těmito parametry: podobné trasování, umístění zastávek a osídlením kolem nich – jako mají úsek Ledečko-Uhlířské Janovice, Morkovička, MT-Chornice, nebo třeba Rožmitálka. Odkázal jste mě na nějakou knihu, kde prý takové příklady najdu. Já vám ale nevěřím, že je tam najdu a kupovat si knihu od ultrašotouše abych ověřil zda lžete či ne, mi za to fakt nestojí. Pokud takové tratě jsou, jistě dokážete napsat aspoň 3 příklady a to maximálně 100km od sebe, jako jsou vzdáleny u nás. Žádné citování z knihy a porušování autorských práv po vás nechci. Stačí mi příklady, víc si najdu na wiki sám. Já totiž o žádné takové obnovené lokálce v cizině, která by byla slabá jako ty mnou uvedené, nevím, proto se v tuto chvíli musím domnívat, že jste lhal. Odkazovat se na knihu, která není veřejným zdrojem na internetu, místo přímého uvedení příkladu, je nepřípustné. Tím degradujete debatu. Citovat neveřejné, resp. velmi draze ověřitelné zdroje umí každý.

  -již odpovězeno

  -vy se tu pořád snažíte dokázat smysl lokálek racionálně, ne já

  -urážky jsou nezbytné

  -menšina je menšina a lokálky nejsou otázka základních lidských práv, aby se na menšinu bral ohled; neexistuje žádné právo na vlak, autobus je také veřejná doprava

  -Těch lidí je málo… já z článku v nějakém Morkovickém Deníku o tom, že paní Povídalové vadí zrušení vláčku nevyčtu, kolik tam těch Povídalek je, zda 5% nebo 90%… vy ano? Můj závěr je ale takový, že kdybych jich tam byly davy, tak se trať nezrušila. A když si vezmu s jakou lehkostí šlo zrušit Morkovičku, Mutěnku nebo Novojičínku, tak to mluví za vše.

  -nepochopil jste pointu

  -Pražané a lidé sem dojíždějící pracovat, platí nejvíc do státního rozpočtu, Praha je zároveň kraj i město (takže má nárok na příjem za obojí) a nejbrutálnější výdaje na jedince určitě nemá. Spíš nejefektivnější. Např. DPP na dotacích stojí zhruba stejně jako regionální doprava ČD za celou ČR… cca 13 miliard ročně. Rozdíl v počtu přepravených lidí za rok oběma dopravci je ale poněkud jinde. Můžete uvést nějaká čísla, kolik na jedince vydá Praha a kolik třeba Přerov, včetně započítání částky, co na vás dostane navíc Olomoucký kraj?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 27. 8. 2018 @ 22:43

  K Bobíkovinám:

  – Nikomu neupírám autobusy, pouze jsem tvrdil, a na tom trvám, že linky s téměř nulovým využitím nemají být realizované linkovou dopravou velkým autobusem, ale poptávkovou svozovou službou, třeba na bázi senior – taxi. Pro mimořádně nechápavé – nikdo by o žádné spojení nepřišel, pouze by byla poptávka uspokojena efektivním způsobem. Dál to nemá smysl vysvětlovat, kdo nechce chápat, tak stejně nepochopí.

  – Laskavě nechejte na daňových poplatnících a jimi demokraticky zvolených zástupcích, co budou ze svých krajských daní podporovat. Je to jejich věc, ne Vaše. Vy v těch jejich krajích nežijete, jejich politiky nevolíte, a daně tam neplatíte.

  – Asi to bude pro Bobíka šokující drzost, ale dřevo roste průběžně, už tisíce let. Trať do Morávky existuje přes 100 let, a celou dobu její životnosti se po ní dřevo vozilo. Dřevo se těžilo i před kůrovcem, a bude se vozit i po kůrovci. Kůrovec znamená pouze to, že se v nějakou dobu vozí dřeva více. Není to uhelný důl, z něhož se jednou všechno uhlí vytěží a už nikdy více se tam nebude těžit. Bobík byl asi nemocný, když se to bralo na základní škole (problematika obnovitelných a neobnovitelných zdrojů). Dřevo je obnovitelný zdroj.

  – Co je nepřípustné pro Vás, to je mi celkem volné. Dal jsem Vám odkaz na knihu, kde máte řadu obnovených lokálek v zahraničí, včetně bohaté fotodokumentace a konkrétních čísel, dokládajících nárůst počtu cestujících. Pokud škudlíte a knihu si nekoupíte, je to Váš problém. Já tady rozhodně nebudu kvůli tomu obsah knihy přepisovat. O jiném veřejném zdroji, kde by toto bylo sepsáno tak podrobně, nevím. Pokud existuje, tak si jej najděte. S Googlem to přeci umíte.

  – Neexistuje žádné právo na převážení 2 – 4 cestujících autobusovou linkou, pokud jejich dopravní potřeby lze uspokojit třeba poptávkovým taxi.

  – Praha zcela jistě má nejvyšší výdaje na jedince, násobně, násobně vyšší než třeba v Morkovicích. A nezjednodušujte si situaci jen odvoláním na rozpočet DPP. Ten samozřejmě taky, ale laskavě připočítejte výdaje Magistrátu na dopravní infrastrukturu (třeba tunel Blanka), dál přidejte roční rozpočet Pražských komunikací, dál přidejte všechny investice ŘSD do infrastruktury v Praze, a nezapomeňte na investice SŽDC – nejenom ty realizované (třeba Nové spojení), ale i ty budoucí (Nové spojení 2, rychlodráha na letiště). Znovu říkám, že vůbec nerozporuju fakt, že v hlavním městě jsou nejvyšší výdaje na infrastrukturu, a to v řádu stovek miliard. Jen konstatuju, že díky tomu mají obyvatelé Prahy nejlepší dopravu v ČR, a opravdu je totální absurditou, když někdo z nich začne v chudém regionu v horách vyčítat malou investici do regionální tratě jako „brutální výdaj“. To je nestydatost a drzost nejhoršího kalibru, Bobíku. Ale u Vás mně to nepřekvapuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 8. 2018 @ 0:43

  -Vlaky s 5 lidma vám ale zřejmě nevadí… třeba na Chornicku to v posledních letech nevozilo v průměru ani těch 5 na motorák, takové Žluticko to samé. A málo lidí na vlak je i 20 lidí, když vlak stojí 4-6x více než autobus. Vlak je ale vlak, pro něj Tužín odmítá stanovit jakékoli minimální počty. Kupř. v Německu je minimum 1000 denně, jinak trať čeká zavření. Kolik lokálek v ČR tohle splní?

  -odstavec nemá hlavu a patu… pár výroků o demokracii, které na nic nenavazují a nic neřeší

  -k vození dřeva lokálka potřeba není, to lze i bez ní, jako všude jinde

  -Když něco tvrdíte a neumíte doložit jediný příklad a odkazujete se na to, že je někde napsán ve špatně dostupném zdroji, tak nejspíše lžete. Zřejmě nechcete, abych pohledem do mapy ihned viděl, že ty obnovené tratě se ani trochu nepodobají těm, co jsou v ČR ke zrušení nebo byly zrušené v nedávné době. Inu, nemáte čím argumentovat, tak se snažíte být nekonkrétní a pokusil jste se i o argumentační klam v podobě nesmyslné poznámky o šetření. Tužíne, šotoknížka není žádná odborná literatura. Hádám, že by jste byl schopen problematiku kmenových sporů v Africe posuzovat podle cestopisů Emila Holuba, co? To by mi k vám sedělo. 🙂

  -Ani vlakem na vození 2-4 lidí nemáte právo… proto se také ty nejslabší lokálky ruší, když nima nikdo nejezdí… dříve nebo později si toho někdo všimne a najde se někdo, kdo má odvahu je zaříznout a Tužín dojezdí, protože na výlet mu to nikdo hradit nebude. Železnice je moc drahá záležitost na to, aby se držela pro výlety šotoušů.

  -Raději bez komentáře… mícháte do sebe jablka, hrušky a píšete úplné nesmysly. A do toho vše korunujete demagogií o tom, že předstíráte, že chudý region v horách potřebuje ze všeho nejvíc investici do regionální tratě. Opravdu se o tom udělalo nějaké celoregionální referendum a lidé hlasovali pro trať jako to, co jim nejvíc chybí? Nebo je to zase jen Tužínův šotosen, protože vesnice a místa mimo železnici na Tužínově mapě světa neexistují? 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Vozka, 29. 8. 2018 @ 1:38

  Bobíku, Bobíku. jsem smutný. Nemám se s kým hádat. Prostě mne ignorujete. Proč ztrácím čas s příspěvky??

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 8. 2018 @ 14:54

  ??? Vy se chodíte cíleně hádat? Takže trollíte? Tak to fakt nevím, zda na vás odpovídat, když nevím, zda své příspěvky myslíte vážně a nebo jen zkoušíte, co na to napíšu. Zatím jsem vám neodpověděl jednoduše proto, že jsem to nestíhal, když jsem tu musel reagovat na Tužínovy provokace. Teď ale teda nevím, zda na vás dodatečně reagovat, když jste přiznal, že to píšete jen proto, abyste se mohl hádat. Nevadí mi lidé s opačným názorem, ale pokud ho mají opačný jen proto, aby se mohli hádat, tak tomu se říká trolling.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 8. 2018 @ 17:54

  Názor na cyklostezku Sázava, co jsem náhodou dnes našel na netu, je z roku 2017 (ten příspěvek nejvíc nahoře).

  http://www.lopuch.cz/klub.php?klub=kolo_bezkya__cyklostezky

  “Bombasticka cyklotrasa ze Sazavy misto stare zeleznicni trati… nikde nikdo, krasna priroda… a kolem tece Sazava… 10km, takze spis na brusle a krasnej povrch, mirnej sklon… “

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 29. 8. 2018 @ 19:03

  Bobík se zjevně nechytá na Vozkovu lehkou ironii. No a ještě k tomu si sám napsal definici trollingu, to snad musel mít vedle monitoru zrcadlo …

  Ad. cyklostezka Sázava – akorát mi trochu “neštýmuje”, že když je ta cyklostezka tak bombastická, tak proč tam není “nikde nikdo”. A už vůbec to nepasuje s Bobíkovou tezí nejvytíženější cyklostezky na Vysočině…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 8. 2018 @ 19:06

  dole krásné fotky z cyklostezky Varhany a hned 2 lidi to chválí 😉

  https://www.k-report.net/discus/messages/28/17243.html?1535546172

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 8. 2018 @ 20:08

  Jo jo, Tužíne, nikdo tam nejezdí, všechny statistiky jsou zfalšovaný. Cyklostezky má smysl stavět jen v silně zalidněných oblastech a rovinách, všude jinde jsou zbytečné 😀 A připomeňte nám, že na cyklostezce Bečka jezdí v srpnu (z něj je ten příspěvek) davy od rána do večer… už ve 4 hodiny se tam sotva propletete lidma a tak to je až 23 večer. 😀 A vůbec prostě… snem všechn cyklistů jsou cyklodálnice, kde je kolo za kolem… tam prostě všichni chtěj vyrazit a neustále se předjíždět a vyhybat s jinými cyklisty. Jen v místech, kde je potenciál na takovýto provoz má smysl stavět cyklostezky delší než 3km. Stavět je tam, kde to bude rekreační, to je přece blbost a plýtvání, jak nepřímo prohlásil samozvaný nikým nevolený cykloexpert, který na základě toho, že umí naprojektovat cyklostezku na klíč, má dojem, že je vyvolený rozhodovat za lidi a obce o tom, kde smí chtít a postavit stezku. 😀 😀

  Akorát bourat už se to nebude (ta na Sázavě) a Tužínovi nikdo omluvu nepošle, že si dovolili ignorovat tohoto nikým nevoleného experta. A ještě se drze připravuje pokračování dál do Brodu, byť ne po tělese trati, ze kterého už moc nezbylo. Tužíne, co s tím uděláte? 😀

  Btw – Tužíne, já čekal, že se toho chytnete (té zmínky o “nikde nikdo”)… proto jsem to sem taky dal… abych vyzkoušel, jak zoufalé jsou vaše zdroje informací. Jak jste schopen klidně využívat v argumentaci zdroje typu “jeden něčí dojem na internetu na diskuzním fóru” a na základě si klidně troufnete naznačit, že nějaké řádné sčítání je nesmysl. Tím jste krásně dokázal jediné… nic co napíšete nejde brát vážně. Vy jste demagog, manipulant, lhář.

  A když už teda vaše argumentace je takhle primitivní, tak já na ní na chvilku zkusím poklesnout a vyzvu vás – mohl byste nám sem dát nějaké citace lidí, kteří si stěžují, že jim tam u Sázavy a Přibyslavi chybí zarostlá nesjízdná trať? A ano, požaduji citace těch, kterým chybí trať v tomto nepoužitelném stavu, neboť šlo o soukromou vlečku (takže nebyla žádná povinnost ji udržovat, to neokecáte) a firma deklarovala před více jak 10 lety, že ji nechce dále udržovat a provozovat. Takže kdyby ji neprodala a nezrušila a zůstala v jejím majetku a firma splnila co deklarovala, tak by dnes po více jak 10 letech od zrušení provozu byla zarostlá a nesjízdná. Tohle je nejpravděpodobnější osud té trati, kdyby z ní nebyla cyklostzka. Proto vás vyzívám – najděte mi citaci, komu tohle chybí? Najděte nám nějakou citaci na netu kdo v těch místech chce zarostlou trať nebo komu vadí ty peníze, co stála cyklostezka. 🙂

  PS: Zatímco vy tady válčíte s lidmi, kteří mají tu drzost, aby se jim líbila železniční cyklostezka (protože na tohle si musí od Tužína získat bumážku a zaplatit tučný poplatek 😀 😀 , jinak se jim to líbit nesmí a když to Tužín zjistí, má právo je neomezeně urážet do sobců, blbečků a jinak je pomlouvat… víte o tom, že část toho co tu píšete je klidně na žalobu?), tak jinde vás vesele ignorují a chystají omezení a v budoucnu zastavení provozu na další trati:

  http://www.poved.cz/data/folders/400621-f1857.pdf?show

  Copak to asi znamená, když zavádí autobusy (zatím jen v kladiva) i na té půlce, kde souběžně jezdí v kladiva ještě vlak a na druhé půlce už byl zrušen? 😀 Měl byste napsat na POVED mail, že vám zahraniční šotouši říkali, že hustá síť železnice má obří potenciál a nemají to rušit… Aspoň se zasmějou. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -14 (from 20 votes)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*