9 196 přečtení
Pro 01 2011

Jak chce Ministerstvo dopravy “převést” nechtěné lokální tratě na nové “nabyvatele”

Foto Rosťa Kolmačka

Nezamyslice - Morkovice

V pátek 25.11.2011 byl zadán do připomínkového řízení materiál ministra Pavla Dobeše, který by, pokud by jej vláda schválila v předloženém znění, vedl k praktické likvidaci více než čtvrtiny železniční sítě v České republice.

UVEDENÝ MATERIÁL JE DOSTUPNÝ ZDE

Předně je nutno si uvědomit, že se jedná o nelegislativní návrh pro jednání vlády, tj. čili nejde o legislativní proces v klasickém slova smyslu. Nejde o návrh zákona, případně novelu zákonů. To znamená, že návrh nebude vůbec projednáván v Parlamentu, ale jedná se o nařízení vlády. Pokud tedy vláda vysloví souhlas s navrženým usnesením, je de facto hotovo.

Zarážející jsou především tyto aspekty:

 • Netransparentnost: Připomínkové řízení není dohledatelné ve veřejné části systému e‑Klep
 • Opomenutí krajů a obcí jako připomínkových míst (Asociace krajů, Svaz měst a obcí, sdružení místních samospráv, apod.)
 • Nezvykle krátká lhůta: 25.11. – 9.12.2011

Účelově ovšem není nijak vyčísleno, že tyto tratě vzhledem k celkovému objemu financí představují i zanedbatelné náklady. Jejich zrušení naprosto neřeší problém podudržovanosti české železniční sítě nehledě na to, že stát se může těchto tratí zbavit, aniž by je rušil, což autor hned v úvodu ani nezmiňuje. Je zřejmé, že prvořadým zájmem je rušení tratí, teprve druhořadé jsou případné úspory.

“Identifikace” tratí k rušení vypadala v praxi tak, že kraje byly do rušení objednávky vlaků tlačeny ze strany ministerstva metodami mafiánského typu, např. “jestli chcete nové soupravy, potom musíte neobjednat dopravu na trati XY”.

Nabízí se několik možností, jak na prodeji dráhy vydělat:

 • Koupit trať kvůli pozemkům: Sám o sobě je drážní pozemek úzký a dlouhů, avšak jeho nabytí může otevřít cestu ke scelení jiných pozemků s “developerským” potenciálem.
 • Koupit trať kvůli šrotu: Samy o sobě kolejnice představují značnou hmotnost a pokud se k tomu ještě “přišrotuje” nějaký ten ocelový most, je velmi slušný “vývar” zajištěn. Vlastnická společnost po vytěžení materiálu může být v klidu zkrachována a kontaminované podloží a dřevěné impregnované pražce coby nebezpečný odpad tak zůstanou na krku stát resp. obcím.
 • Rádoby rekultivace: Velmi snadná cesta k výdělku. Např. “rekultivace” železničních zářezů zavezením stavebním odpadem. Uložení jednoho kubického metru stavebního odpadu stojí řádově několik set Kč, vhodně trasovaná dráha v terénu může mít objem zářezů řádově několik set tisíc kubických metrů. Příjezd je zajištěn snadno a rychle po štěrkovém podkladu zrušené koleje, tj. po vlastním pozemku.

Žádný subjekt, který bude mít zájem o regulérní železniční provoz, nemůže nikdy finančně přeplatit spekulanty, kteří budou kupovat dráhy k výše popsanému účelu. Je to praktický konec nadějí na to, že by si dráhu koupil kdokoliv jiný než spekulanti se šrotem, pozemky nebo s odpadem, ideálně se vším dohromady.

Stát vlastní dopravní infrastrukturu za účelem služby občanům. Pokud stát neumí nebo nechce s infrastrukturou hospodařit tak, aby dále sloužila svému účelu, tak tím nevzniká právo se zbytky této dopravní infrastruktury doslova šmelit.

Státu nestačí likvidovat nepravidelně provozované tratě, ale nově hodlá zlikvidovat i tratě sloužící jen nákladní dopravě. Doslova gaunerským způsobem je vyloučena možnost, že by si někdo vzal trať do symbolického nájmu a zajišťoval na ní provoz ve vlastní režii a na vlastní náklady (tj. stát by taková trať nestála vůbec nic a zůstala by jeho vlastnictvím). Tím by totiž mohlo dojít k tomu, že by dráha přežila. Cílem je vyměřit likvidační výši nájmu ze strany SŽDC, s. o., kterou zjevně žádný dopravce nemůže zaplatit. Již dnes jsou jako náklady na údržbu tratí vykazovány řádově milionové částky, přičemž reálná hodnota provedené “údržby” dosahuje pouhých zlomků těchto hodnot. Ministerstvo dopravy navrhuje převést tratě využívané jen nákladní dopravou z kategorie regionální nebo celostátní dráhy do kategorie “vlečka”. Takto “zvlečkizovanou” dráhu pak může SŽDC nebo jiný vlastník kdykoliv zrušit bez správního řízení a tedy bez účasti dotčených subjektů (obcí, krajů apod.). Jde současně o zásadní nepochopení definice dráhy regionální a vlečky v zákoně o drahách ze strany předkladatele materiálu.

Je až absurdní, že zatímco v úvodu je konstatováno, že: “dopravce by hradil veškeré náklady spojené s provozováním dráhy”, tak jedním dechem je v další kapitole totéž popřeno slovy: “stěží lze předpokládat, že by se našel nájemce, který by nabídl nájemné v takové výši, které by pokrylo náklady na provádění údržby, opravy popř. investic do konkrétní dráhy.”

Mezi pojmem “dopravce” a “nájemce” prakticky není rozdíl, protože lze očekávat, že do nájmu by si trať mohl vzít právě ten subjekt, který by ji využíval k dopravě, tj. “dopravce”. I kdyby šlo formálně o dva subjekty, stejně by byl finančním břemenem zatížený v konečném důsledku ten, kdo by dráhu využíval jako zákazník, protože “dopravce” by musel zmíněnou cenu za služby SŽDC promítnout do ceny přepravovaného zboží a vyplácet ji SŽDC buď přímo nebo přes “nájemce” dráhy. Je tím prakticky potvrzena pravdivost předchozího komentáře.

Pominutí obcí – popření dikce zákona o drahách: Základní dopravní obslužnost musí podle ministerstva objednat buď Ministerstvo dopravy nebo kraj. Obce nejsou podle českých právních norem přímo objednavatelem. Poptávku po dopravní obslužnosti má mezi obcemi a svazky obcí zjistit kraj a na základě toho ji objednat. §3 – citace: Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

Nutno si položit následující otázky:

 • Proč, pokud zajišťují služby ve veřejném zájmu, např. pro turisty
 • Co je dopravní obslužnost? Naprosto otevřená výzva k diskriminaci, i obce jsou veřejnoprávní subjekt!
 • Proč, když i obce mají mandát od voličů?

SŽDC se asi opírá o §39 a §39b Zákona o drahách. Jen nepostřehli, že tato ustanovení byla novelou č.194/2010 derogována.

Toto je otevřená deklarace zájmu o likvidaci i těch tratí, které jsou zatížené velmi silným víkendovým turistickým provozem, jako např. horská trať do Moldavy s objemem přepravy stovek či dokonce přes tisíc cestujících během víkendů.

Dokument zcela pregnantně definuje zájem na úplnou likvidaci cca třetiny regionálních drah v ČR a to kombinací diskriminačních opatření, kdy státní subjekt SŽDC:

 • Sám dráhu provozovat nebude
 • Prodat dráhu může pouze za sumu, kterou je pro jakéhokoliv seriózního dopravce nebo obec nemožné zaplatit
 • Provozovat dráhu může pouze SŽDC jako vlečku na účet dopravce, přičemž se otevřeně počítá s tím, že výše tohoto účtu bude taková, že se ji žádnému subjektu nevyplatí investovat
 • Provozovat dráhu sám na vlastní účet za symbolický nájem si žádný subjekt nemůže dovolit, protože mu to pravidla neumožní
 • Kdyby náhodou objednával dopravu na odkoupené dráze někdo jiný než kraje a stát, bude otevřeně diskriminován tím, že na rozdíl od státního podniku SŽDC nemá nárok na žádné dotace. Podmínka alespoň dvou vlaků denně je další otevřenou diskriminací, protože dráhy, kde jsou objednávány alespoň 2 vlaky denně, nenabízí stát vůbec k prodeji. K prodeji jsou tak k dispozici pouze tratě, kde je předem možnost dotací vyloučena.

ZÁVĚREM:

Prodej je za odhadní cenu, metodika odhadu není specifikována a současně není řečeno, že součástí prodeje a odhadní ceny je věcné břemeno udržení liniové stavby (případně veřejné dopravy) pro nabyvatele. Dále je jasně uvedeno, že se neuvažuje resp. je jasně odmítána pro celky nižší než kraj (tj. obce a jejich svazky, jiné subjekty) závazná garance participace státu na nákladech provozu dopravní cesty i za situace, že by tato závazná garance a částka byla nižší, než jakou stát poskytuje na úhradu ztráty u železniční sítě, která jemu nadále patří. Vzhledem k tomu, že dopravní obslužnost veřejnou železniční dopravou se nedá realizovat bez dotace – a co dnes je schopno fungovat bez dotací, že? – a zde s dotací na infrastrukturu stát nepočítá a nepočítá ani s břemenem udržení liniové stavby případně provozu železniční cesty je zcela jasné, že cílem je pouze likvidace regionální železniční sítě.

Nejlepší ekonomickou nabídku odkupu může dát pouze nabyvatel, který nepočítá se zachováním železniční dopravní cesty, ale předpokládá využití liniové stavby k jiným, jednoznačně vysoce ziskovým, účelům, tedy účelům jednoznačně nedopravním. Současně tento postup zamezí prodeji těchto liniových staveb k provozování železnice, neboť za stávajících podmínek nelze železniční cestu provozovat.

Účelem je dráhy cíleně zlikvidovat a veřejné prostředky investovat pouze do případné likvidace dopravní cesty a sanace ekologické zátěže.

Navržený materiál svědčí o naprostém úpadku státní správy (předkladatelem je Ministerstvo dopravy), neznalosti zákonů ze strany autorů a účelovosti, která, pokud by byla dovedena do stavu realizace, by mohla naplňovat skutkovou podstatu několika trestných činů.

Je také dobré uvědomit si stav, kdy jedna složka veřejné moci (stát) něco, co neumí nebo spíše nechce využívat (lokální železnice), odmítá převést zdarma (s věcným břemenem zachování například) na jiné složky státní správy (kraje a obce například), které by zájem dráhy provozovat mít mohly. Je jasné, že malé obce diskriminované ekonomicky proti velkým městům jak finančně (rozpočtové určení daní) tak poskytovanými službami (rušení dopravní obslužnosti, nemocnic, škol a dalších institucí dotovaných z center + vymírání místního průmyslu a soustřeďování zbytků ekonomické síly do center) na nákup tratí nemají a nikdy mít nebudou.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (21 votes cast)
Jak chce Ministerstvo dopravy "převést" nechtěné lokální tratě na nové "nabyvatele", 4.4 out of 5 based on 21 ratings
Share


Autor:


23 komentářů

 • Napsal Pražan, 2. 12. 2011 @ 12:12

  Současná česká mocenská garnitura se zjevně snaží zbavit se odpovědnosti za marasmus, do něhož situaci její předchůdci i ona sama přivedli.
  Osobně myslím, že byť je MD ČR formálním předkladatelem toho děsivého výplodu, byl jeho základ vytvořen právě a přímo v prostředí SŽDC (a dokonce bych si asi dokázal dost dobře představit, kdo konkrétní se tam na něm podílel): úředníci MD ČR jsou do značné míry odborně nekompetentní osoby, často tam nastoupivší přímo po absolutoriu VŠ a bez jakékoli praxe “v terénu” (protože za současné platy ve státní správě se do ní žádní skuteční odborníci s praxí nehrnou), a ti jsou jako problematiky ve skutečnosti příliš neznalí “vrcholoví zpracovatelé” samozřejmě snadno zmanipulovatelní k tomu, aby do výsledných “not” pro rozhodující instituce (v konkrétním případě pro vládu ČR) vtělili právě to, co je výhodné pro dodavatele podkladů pro tvorbu “ministerských” materiálů a jejich “lobbysty” …

 • Napsal -sl-, 4. 12. 2011 @ 9:27

  Pokud obec prodává zbytný pozemek (veřejný majetek), děje se tak na základě nabídky, která je minimálně za odhadní cenu. Proč by měl být veřejný majetek prodáván za méně jen proto, že je to zbytná dráha?

  Proč diskriminovat kupce z důvodu, že je šrotař nebo developer, nebo že není ochoten zachovat dráhu provozní a v případě, že ji nebude schopen udržet, ji vrátit zpět státu? Jde o veřejný majetek a i když se Vám to nelíbí, kupec si s ním bude moci udělat co se mu zlíbí. Nelíbí se mi, že by jako kupci, kteří to následně mají možnost zašmelit, měli být někteří preferováni, protože mají libé záměry.. Mezi námi, v republice je minimum lidí a spolků, kteří by dokázali dlouhodobě udržet provozní jakoukoliv dráhu..

  Dotace? Proč by měly jít peníze z daní na neprovozovanou dráhu automaticky na úkor ostatní dopravní cesty z částky určené na správu železnice v ČR? Budete-li mít rozumný projekt, věřím v možnou podporu z dotací veřejného sektoru na podporu cestovního ruchu.. bylo by špatně, kdyby nárok na podporu byl automatický a garantovaný..

  Smiřte se s tím, že stát, resp. řádně zvolená politická reprezentace, má mandát k tomu, aby hospodařila s veřejným majetkem a rozhodla, co je a co není zbytné..

  Pane Prchal, pokud chcete cokoliv zachraňovat, vemte krumpáč a bandu spolubojovníků a vyberte si dráhu, kterou si za rovných podmínek koupíte a zachráníte. Dokážete-li vstát od klávesnice a pracovat dlouhodobě tak, jak to dělá pár spolků, které dráhy ve vlastnictví mají, dáte mi důvod, abych si Vás vážil a případně Vás i finančně nebo i jinak podpořil. Do té doby je Vaše snaha o “záchranu lokálek” spíše k pláči…

  Boj perem za to, aby Vám někdo z veřejného něco dal zadarmo a pravidelně Vám poskytoval prostředky ze státního rozpočtu na provozuschopnost, i když na dráhu vyjedete jednou za rok, je absurdní.

  Materiál je shrnutím možností, které jsou z hlediska platné legislativy. Není zlem, pouze konstatováním stavu a v tomto je korektní, ač se Vám nelíbí, protože máte jiné cíle, které neumožňuje.

 • Napsal Pavel Prchal, 4. 12. 2011 @ 18:30

  Upřesním to, protože jsem ve spěchu mohl vzbudit dojem, že si sám samojediný činím nárok na autorství tohoto článku. Tak tedy: Autorem jsem z malé části, nicméně s obsahem článku souhlasím a také proto ho šířím. Na článku se, každý jinou měrou, podíleli nejen kolegové z Klubu přátel lokálek, o. s.( http://www.klub-pratel-lokalek.cz ), ale i někteří další lidé. Jedná se o naše společné stanovisko k záležitosti.
  Na stanovisko pana -sl- bych mohl reagovat obsáhle, bod po bodu, sepisovat to několik hodin a pak se tu s ním ještě dlouho dohadovat, ale nevidím v tom smysl, času je málo, tož jen s jeho přístupem tímto vyjadřuju nesouhlas a jdu raději dělat něco smysluplnějšího takovým způsobem a s použitím takových nástrojů, které sám uznám za vhodné.

 • Napsal bimbo, 4. 12. 2011 @ 23:17

  Jenže majetek obce je trochu něco jiného, než dopravní infrastruktura. Nechápu, jak může někdo zastávat názor, že bude nějaký chudák developer diskriminován, když se dráhy za symbolickou cenu převedou obcím nebo dopravcům.
  To se jen v SŽDC bojí, aby se náhodou neukázalo, jak ve skutečnosti rozkrádají peníze z daní.
  Taky by si mohl za chvíli někdo vzpomenout, že stačí, když do obcí nad 1000 obyvatel povede jen jedna silnice a do menších pouze polní cesta a všechno ostatní přeoráme. Doufám, že se toho nějaký bl.ec nechytne:)
  A už vůbec nechápu aroganci lidí, kteří za dva roky už budou v zapomění, že si dovolí vynechat obce jako prakticky hlavního účastníka. To je ta naše demokracie zdola, co jsme chtěli?
  Když se to vezme dopodrobna, tak nakonec obce a místní firmy v mnoha případech stavby spolufinancovali a teprve následně za císaře pána přešly na stát, takže jim vlastně ukradnou majetek. Dobrý!
  A hlavně SŽDC se má o majetek starat a ne něco navrhovat k likvidaci.

 • Napsal -sl-, 5. 12. 2011 @ 10:06

  bimbo: a v čem nebo lépe řečeno na základě čeho je to něco trochu jiného?

  vycházíte z mylných východisek typu
  1) Všichni kolem veřejného sektoru kradou, lžou a jsou arogantní – nikomu se nedá věřit.. vždyť to píšou v novinách..
  2) Platím daně, proto mi má stát POVINNOST zajistit …
  3) Nezajímá mne, že politik nepřidělil (dnes na investici, dříve na údržbu) peníze.. správce je od toho, aby za jakýchkoliv podmínek udržel všude maximální komfort – proto jej trpím..
  4) V demokracii jde o mne a mé potřeby.

  S danými předpoklady Vám nemá smysl doplňovat informace, díky jejichž absenci se mýlíte..

  S příměrem k silnicím jste mne potěšil. Jen tam chybí úvaha na téma možností snížení standardu. Zatímco u silnic lze říci, že je silnice sjízdná se zvýšenou pozorností, a začít s výjimkou té hlavní přístupové ostatní řešit jako štěrkády na Islandu, trať provozovat se značkou “Pozor, občas chybí šína” nemůžete. Rozdíl nepatrný, ale zásadní.

  A obec? Co ta má s tratí? Maximálně účast na veřejnoprávních řízeních co se přejezdů týče + účast ve stavebním řízení obecně. Na to, aby samostatně provozovala trať, která není zásadní z hlediska její obsluhy, žádná obec nemá. Když jí dostane zadarmo, do roka jí podle zákona o drahách vrátí jako neprovozovatelnou, protože nemá na opravy. Proč se tedy obce (nebo dokonce jejích rezidentů) ptát, za jakých podmínek může stát prodat veřejný majetek? Bude-li mít na provozování, koupí trať za běžnou cenu a následně se bude bavit o možnostech dotací.

 • Napsal Jiří Lojda, 5. 12. 2011 @ 10:49

  SL: I když se s Vámi asi podělím o mínusové body nezbývá mi než souhlasit. Především soubor východisek, který jste nastínil, tak nějak ukazuje náladu moderní doby.
  Trochu mě mrzí, že se dopravní web stal v některých případech platformou pro příspěvky, jejichž autoři ani tak netouží po tom něco sdělit, ne, oni chtějí, aby s nimi lidé souhlasili. A tak mnozí autoři přijdou s tím, že “názory jsou příliš komplikované, či mají něco důležitého na práci”, hlavně, že si jejich výplod (byť mnohdy dobře zpracovaný) přečte kolem tisícovky čtenářů. Je možné vypozorovat, že články, jejichž diskuse se účatsní i jejich autor a snaží se odpovídat na dotazy přinášejí mnohdy i dodatečné informace, mnohdy se v rozšířené diskusi najdou zajimavější a hojnější názory, než v článku samotném(mnohdy se pak i ukáže, že celá situace není tak horká, či že autorův přístup není jediný možný).

 • Napsal Robér, 5. 12. 2011 @ 14:04

  To je strašný, co se plánuje. Přesně to doplňuje další nápady jak “ušetřit” – nechat zbourat strážní a jiné domky podél trati a místo nájmu, který z nich může plynout (nebo peníze prodej) radši zaplatí demolici, výstavbu betonových unifikovaných čekárniček. Hnus!

 • Napsal Pavel Prchal, 5. 12. 2011 @ 14:13

  OK, tedy jsem se nechal zviklat a se vyjádřím a to stručně (jinak by to bylo delší):
  K anonymnímu diskutujícímu s přezdívkou -sl-, ačkoliv mám dojem, že reaguje na úplně jiný text. Reakce po částech za *****:
  “Pokud obec prodává zbytný pozemek (veřejný majetek), děje se tak na základě nabídky, která je minimálně za odhadní cenu. Proč by měl být veřejný majetek prodáván za méně jen proto, že je to zbytná dráha?”
  *** Mluvil jsem o převodu na např. obec, nejedná se o standardní prodej za účelem maximalizace zisku. Nedokáže-li nebo nechce-li se jedna složka veřejného sektoru (stát) o věc starat, ať dá šanci jiné složce (kraji, obci, sdružením obcí). Za prachy na to obce mít prostě nebudou a to např. protože rozpočtové určení daní.
  “Proč diskriminovat kupce z důvodu, že je šrotař nebo developer, nebo že není ochoten zachovat dráhu provozní a v případě, že ji nebude schopen udržet, ji vrátit zpět státu? Jde o veřejný majetek a i když se Vám to nelíbí, kupec si s ním bude moci udělat co se mu zlíbí. Nelíbí se mi, že by jako kupci, kteří to následně mají možnost zašmelit, měli být někteří preferováni, protože mají libé záměry.. Mezi námi, v republice je minimum lidí a spolků, kteří by dokázali dlouhodobě udržet provozní jakoukoliv dráhu..”
  ***** Nevím, na co v článku reagujete. Kde jsem deklaroval úmysl to prodat někomu, kdo dráhu zašmelí? Preferovat provoz dráhy před prodejem a rozebráním? Jistě, přesně tak to vidím bez ohledu na to, jak moc tento názor v masmédiích “není povolen”.
  “Dotace? Proč by měly jít peníze z daní na neprovozovanou dráhu automaticky na úkor ostatní dopravní cesty z částky určené na správu železnice v ČR? Budete-li mít rozumný projekt, věřím v možnou podporu z dotací veřejného sektoru na podporu cestovního ruchu.. bylo by špatně, kdyby nárok na podporu byl automatický a garantovaný..”
  ***** Nemůžu akceptovat názor, že existence nevyužívané dráhy odčerpává peníze jiné využívané. Do této pozice nás ti, co mají moc, vmanipulovávají a bohužel často úspěšně, abychom pak sami volali po ničení, ať to stojí co to stojí. Jednak proto, že výdaje jsou často vykazovány, zjevně ne však vynakládány. Jednak jsou zjevně vynakládány hrubě neefektivně. Jednak proto, že tyto výdaje jsou často kapkou v moři oproti tomu, co je z veřejných prostředků vynaloženo na věci naprosto nepodstatné, zatímco na údržbu už existujícího “nezbývá”. Jednak proto, že veřejný sektor je v naší zemi stále zmenšován a tedy i proto ty peníze nejsou – zde můžu např. doporučit práce profesora Kellera, která na dané téma napsal dost a lépe, než bych tu dokázal já.
  “Smiřte se s tím, že stát, resp. řádně zvolená politická reprezentace, má mandát k tomu, aby hospodařila s veřejným majetkem a rozhodla, co je a co není zbytné.”
  ***** Smiřte se s tím, že v této zemi máme svobodu slova, svobodu myslet, pochybovat, diskutovat, publikovat, upozorňovat na nešvary. Chcete-li, abych byl nahnán ke krumpáči a únavou zavřel pusu, budete muset volit poněkud jinou politickou reprezentaci, ale tak jste to jistě nemyslel.
  “Pane Prchal, pokud chcete cokoliv zachraňovat, vemte krumpáč a bandu spolubojovníků a vyberte si dráhu, kterou si za rovných podmínek koupíte a zachráníte.”
  ***** Pane “-sl-“, nechte mi laskavě moji možnost volby, jakou činností a jakými nástroji se já budu snažit a v jaké míře to budu dělat. Nechte na mě, jestli budu psát, leštit mašiny nebo kopat koleje nebo jaký mix vícerého zvolím. Je to má svoboda a vy mi nebudete říkat, jak to mám dělat. Pokud jste tak uvědomělý, předveďte se sám a začít můžete tím, že se odtajníte a řeknete, odkud jste a co jste dokázal vy. Dále si laskavě odpusťte svoje osobní a útočné poznámky, na které jsem původně raději ani nechtěl reagovat, nebýt jich, nevznikl by ani tento odstavec a některé další.
  “Dokážete-li vstát od klávesnice a pracovat dlouhodobě tak, jak to dělá pár spolků, které dráhy ve vlastnictví mají, dáte mi důvod, abych si Vás vážil a případně Vás i finančně nebo i jinak podpořil. Do té doby je Vaše snaha o “záchranu lokálek” spíše k pláči…”
  ***** Finanční podporu si nechte, o žádnou jsem vás nežádal. Lépe, než velkým snažením ve smyslu s vašimi představami kompatibilním od vás získat možná pár stovek a jakési pochybné sympatie, bude pro mě jednodušší dát ze svého pár tisíc. Přinese to více užitku a dá méně práce, ušetření čas a síly pak budu moci investovat jinde.
  “Boj perem za to, aby Vám někdo z veřejného něco dal zadarmo a pravidelně Vám poskytoval prostředky ze státního rozpočtu na provozuschopnost, i když na dráhu vyjedete jednou za rok, je absurdní.”
  ***** Viz výše + toto: Veřejné prostředky jsou taky trochu moje, neboť i já mám české občanství. Ten, kdo na nich sedí, je nedává, on je spravuje. A psát, kam si přeju, aby tyto taky mé prostředky šly a kam zase ne, to je opět mé právo. Vadí-li vám, co píšu, nic vám nebrání váš pohled publikovat také. Dále sděluji, že musím chodit do zaměstnání, abych nezemřel pod mostem hlady a zimou. Pokud něco píšu, musím to dělat ve volném čase nebo si ten čas, jak tomu bude např. teď, nadělat, neboť práce stojí, čeká na mě a nikdo jiný to za mě neudělá.
  “Materiál je shrnutím možností, které jsou z hlediska platné legislativy. Není zlem, pouze konstatováním stavu a v tomto je korektní, ač se Vám nelíbí, protože máte jiné cíle, které neumožňuje.”
  Je-li něco legální, není to automaticky dobro. Legislativa má sloužit prosazování dobra a potírání zla, velmi často tak nečiní. Je-li nějaký zákon špatný, je vysoce žádoucí, aby na to někdo upozornil a tlačil na změnu, krumpáčem se to však dělá jen velmi obtížně, u klávesnice je ta šance přece jen vyšší. A zdá-li se nám, že nějaký zákon byl napsán tak, aby zlo umožňoval, není to bohužel velmi často jen sen.
  Reakce na pana Jiřího Lojdu:
  “Trochu mě mrzí, že se dopravní web stal v některých případech platformou pro příspěvky, jejichž autoři ani tak netouží po tom něco sdělit, ne, oni chtějí, aby s nimi lidé souhlasili.”
  ***** Ano, chtěl jsem něco sdělit, samozřejmě, proč bych to jinak psal. A zároveň bych také byl rád, kdyby se mnou lidé souhlasili. Nicméně jistě jich řada souhlasit nebude. Nejen to, jsem si jistý, že i kdybych publikoval tak jasný a nezpochybnitelný text, jako že “2 + 2 = 4”, našli by se i takoví diskutéři (nemíním to na vás osobně), kteří by i to rozporovali.
  “A tak mnozí autoři přijdou s tím, že “názory jsou příliš komplikované, či mají něco důležitého na práci”, hlavně, že si jejich výplod (byť mnohdy dobře zpracovaný) přečte kolem tisícovky čtenářů.”
  ***** Přiměřeně viz výše +: Je tak těžké pochopit, že prostě mám jinou práci? Že mám málo času? Že nechci vést sáhodlouhé diskuse, které nevedou nikam? Že mám nechuť reagovat na přispěvatale, který reaguje jakoby na úplně jiný text a jeho argumenty jsou osobní až útočné? Že mám nechuť k diskusním fórům, která vždy sklouzávají k útokům a urážkám nebo omílání už jednou řečeného a ignorováním už jednou vysvětleného? Názory nejsou příliš komplikované, jen diskuze i kolem prkotiny jsou sáhodlouhé a co člověk napíše, za chvíli již nikdo nebere v potaz a diskutuje se to samé znova.

 • Napsal -sl-, 5. 12. 2011 @ 16:16

  Pavel Prchal:

  Myslím si, že mnohé věci vidíte více do ruda než byly napsány. Ano, proti Vašemu názoru stavím svůj, protože s Vámi nesouhlasím, nicméně odmítám, že bych na Vás útočil. Pouze oponuji činnost vašeho seskupení, která mi přijde jako hra na “boj za dobro” na místě, kde je pro záchranu potřeba udělat daleko konkrétnější věci. Věřím, že mi právo na můj názor neupíráte stejně jako jej neupírám já Vám.

  Za prachy na to obce mít prostě nebudou a to např. protože rozpočtové určení daní.
  ***** A za co bude následný provoz a údržba? Nemůže být standardní prodej motivací pro to, aby si obec hned na začátku dala dohromady projekt, který bude mít v obci podporu a jasně odprezentuje co to bude stát? Domnívám se, že voliči v obcích potřebují veřejné peníze na jiné věci než na dráhu, která jen odsává – na kanalizaci, na plyn, na osvětlení, na chodníky a komunikace.. Dostupná vyjádření zástupců dotčených obcí mne v tom navíc bohužel utvrzují.

  Preferovat provoz dráhy před prodejem a rozebráním?
  ***** Je tu někdo kdo je ochoten dráhu platit ze svých zdrojů? Pokud ne, může kupec (ať to bude kdokoli – i obec..) sledovat cíl, který s provozem dráhy nesouvisí. Proč tedy převádět zdarma a nedat příležitost skutečným zájemcům?

  Do této pozice nás ti, co mají moc, vmanipulovávají a bohužel často úspěšně, abychom pak sami volali po ničení, ať to stojí co to stojí.
  ***** Nesouhlasím s Vámi. Nejste tím, kdo by byl na místě mylných tvrzení schopen doložit konkrétní data a prokázat je. Pouze se snažíte manipulovat nespokojeným davem. Podkládat tvrzení o krádežích a špatném hospodaření studií jakéhosi profesora?

  Smiřte se s tím, že v této zemi máme svobodu slova… Vadí-li vám, co píšu, nic vám nebrání váš pohled publikovat také.
  ***** Asi Vás to překvapí, ale je mi jedno co děláte. Respektuji Vás. Pouze Vám naznačuji, že se domnívám, že záchrana jedné z těch lokálek díky Vám je možná, pokud to vezmete za správný konec a obětujete tomu víc než pár dopisů na ministerstvo. Zubrnice, Kolín a další i Vám svými činy ukázali, že to jde, ale je to strašná dřina a nic krom práce a problémů doma z toho nekouká. Je fakt, že z dopisů a prezentace snahy vydobudete “uznání” podstatně snáze. Btw. kdo útočí?

  Finanční podporu si nechte, o žádnou jsem vás nežádal. …bude pro mě jednodušší dát ze svého pár tisíc. Přinese to více užitku a dá méně práce, ušetření čas a síly…
  ***** 🙂 Krom toho, že to není pravda – viz http://www.klub-pratel-lokalek.cz/podporte-nas/ -, to je právě jeden z Vašich zásadních omylů. Chcete-li opravdu zachraňovat, jeví se jako nevyhnutelné koupit a s podporou provozovat. Chce to jen dobrý projekt a zvládnutou sbírku na to, abyste to mohli zrealizovat. Ale to je Vaše volba a Váš boj..

  Veřejné prostředky jsou taky trochu moje, neboť i já mám české občanství.
  ***** Mylný výchozí předpoklad.

  ad. identita: v mých úvahách o Vámi prezentovaném názoru, nepotřebuji vědět kdo jste a co jste dokázal – zajímá mne myšlenka, obsah sdělení.. že to děláte jinak (i když na netu je relativní, zda jste tím, za koho se vydáváte), je Vaše věc..

 • Napsal -sl-, 5. 12. 2011 @ 18:20

  Jiří Lojda:

  úroveň většiny dopravních webů jde poslední dobou dolů a dost kvalitních dílek zaniká.. možná je to tím, že ta generace, kterou fascinoval net natolik, že byla ochotna tvořit a dát do toho vše, je pryč (zaměstnáním, rodinami, jinými zájmy…), a ta následující má příliš zájmů a příliš vysokou laťku na to, aby navázala.. tím se na sledovaných webech vytvořil prostor, který je využitelný pro propagaci čehokoliv, co admin dovolí.. včetně plodů nálad ve společnosti.. otázkou je, jak se to dá ovlivnit.. osobně lituji toho, že dost věcí, o kterých by bylo zajímavé psát své články, je současně daty toho, kdo mne zaměstnává, takže to nejde..

  s mínusy bych si hlavu nelámal.. 😉

 • Napsal bimbo, 5. 12. 2011 @ 19:33

  No děláte si srandu pane -sl-? Například k tématu, že všechny tratě bez osobní dopravy se přemění ve vlečku provozovanou na účet nájemců a rozhodovat o tom, jaké opravy a jakým firmám je zadat a hlavně za kolik bude SŽDC? To je v tom originál textu totiž taky. To Vám přijde normální? A u jakékoli trati by stačilo rok nebo dva neobjednat os. dopravu a může se na vlečku změnit? Ten materiál je totiž platný i do budoucna a kdykoli se to dá zneužít. A já jsem nekritizoval politiky, že nechtějí přidat na údržbu, ale naopak SŽDC, která neprůhlednými zakázkami, nadsazenými platy manažerů atd. uměle zvyšuje ceny údržby. Stejný problém jako na silnicích, ale tam to kupodivu nikomu nevadí. Proto jsem psal o rušení těch silnic, jejichž údržba stojí mnohem víc.
  Líbí se mi, jak v dnešní době funguje systém, že ještě než se vůbec nějaká stavba nebo akce naplánuje, tak se hází miliardami sem a tam. A u SŽDC se mi nejvíc líbí, jak vehementně se brání uvést rozpad jednotlivých tratí, co se na nich skutečně udělalo a za kolik a kolik se na to účtuje. Taková jednoduchá věc:) Je to jen sčítání. Ani násobilku nemusí umět:)

 • Napsal -sl-, 5. 12. 2011 @ 21:22

  bimbo:

  víte, jsem vlastníkem bytu, který pronajímám.. nedovedu si představit, že bych na opravné práce, které mohu zvládnout sám nebo které vyžadují nějakou odbornost, nechal dodavatele vybírat nájemníka podle jeho úsudku.. z tohoto pohledu mi to připadne naprosto normální požadavek vlastníka, který si chrání svůj majetek.. a vlečka? má své výhody z pohledu vlastníka i dopravce..

  zbytek je opět o tom, co jste slyšel z médií nebo v hospodě, nic toho nejste schopen prokázat.. je to o pohledu na svět, ale o tom už jsem psal..

 • Napsal Domažličák, 6. 12. 2011 @ 5:53

  Vážený sl, jsem rád, že tu jste, že tu nejsou jen ti, kteří souhlasí. Nechci Vás osočovat, že jste demagog (je možné, že jen provokujete), ale některé Vaše výroky čirou demagogií silně zavání. Mě osobně se týká ta, kde horujete za chudáky developery, kteří přece mají právo si vydělat svých pár set milionů na úkor nás všech. A co ostatní podnikatelé? Jejich zájmy Vás netrápí? A proč? Teď už bohužel musím do práce, ale jak se sem příště dostanu, napíšu Vám (a samozřejmě i všem ostatním) podrobný rozbor prodeje tratí jednotlivým subjektům včetně nastíněné ekonomiky pro jednotlivé účastníky. Nedělám si iluze, že bych tím dokázal otočit nějakého demagoga, ale dodám tím argumenty stoupencům zdravého rozumu.

 • Napsal -sl-, 6. 12. 2011 @ 7:26

  Domažličák: nemarněte prosím svůj čas co se týče developerů.. o developerech se zmiňoval článek jako o jednom z možných typů zájemců, já je v komentáři společně se šrotaři použil pouze pro zdůraznění toho, že ač se mi ten a ten podnikatel nelíbí, není to důvodem, aby pro prodej jakéhokoliv veřejného majetku byl někdo preferován a prodej neprobíhal podle platné legislativy s rovným přístupem ke všem, kdo se chtějí zúčastnit (ostatní podnikatelé, spolky atp.)..

  osobně nevěřím, že by jakýkoliv developer měl zájem o celou trať a v tomto kole se zúčastnil.. právě z těch důvodů, které píšete, protože ve stavebním řízení by velmi pravděpodobně musel prokazovat vyřešení ekologické zátěže, což by ponížilo zisk daný tím, že trať koupil za hubičku..

  rozbor ekonomiky jednotlivých postižených tratí z hlediska typových zájemců o tyto tratě by mohl být obsahem kvalitního článku.. možná by z něj vyšlo, že pro dost skupin, které se jeví jako horcí zájemci o likvidaci dotčených drah, jsou tyto dráhy nezajímavé, a naopak by z toho mohlo vyjít, že vlečka v zajímavé lokalitě, kde lze sehnat zastavitelný pozemek, může být zajímavá pro subjekty, které jí ke své činnosti potřebují – log.centra ap. .. budu se těšit..

 • Napsal bimbo, 6. 12. 2011 @ 8:20

  -sl-
  Jistěže vy jako soukromý vlastník máte právo do svého bytu, který pronajímáte, z čehož jistě platíte poctivě daně:), máte právo vybrat si, kdo opravy a údržbu udělá. Jenže vy jako soukromá osoba jistě nemáte zájem vybrat firmy předražené anebo požadovat nějaké všimné za přidělení zakázky:) že?
  Zatímco není žádným tajemstvím, že ve stavebnictví se běžně poskytuje za tzv. vítěznou zakázku 10% a to nejen ve státní sféře, ale i tam kde je firma sice soukromá, ale natolik velká, že její vlastník takové detaily nemůže kontrolovat a má na to zaměstnané lidi. V jedné takové větší firmě u nejmenované finanční skupiny jsem zaměstnán a vidím, jak se zde objevují jen “vybraní” dodavatelé neustále dokola. Jak nekvalitně a neprofesionálně se po nich přebírá odvedená práce. Jak se šidí na materiálech.
  To všechno si vy jako majitel jistě ohlídáte, jenže pokud to dáte na starost někomu jinému, tak už musíte pouze doufat.
  A to je právě to, v co já nevěřím. Že totiž správce drah vynakládá prostředky poctivě, bez korupce, upřednostňování, vlastního prospěchu jednotlivých osob a skupin.
  Vím to protože můj otec celý život pracoval na dráze jako výpravčí a když slyším kolik si SŽDC účtuje jenom za údržbu tříkilometrové trati, kde se krom měřicího vozu a party s křovinořezem za celých 20 let od revoluce neobjevil žádný dělník a budovy nádraží se prodaly, tak mi jde z toho hlava kolem:) Právě proto si myslím, že by partu na prosekání náletů a sekání trávy dal jistě dohromady i OÚ v rámci veřejně prospěšných prací a na tu odbornou činnost by obce měly právo dostat dotace.
  No a nakonec chci říct, že stát je vlastník, to máte pravdu. Stát ano. Ale ne pouze několik lidí ve vládě a několik dalších osobně zainteresovaných ve státní správě.
  A závěrem Vám přeji, aby cestu která vede k vašemu domu, obec, kraj nebo stát neprohlásil za veřejně zbytnou a nerozhodl se ji prodat komukoli, bez závazku umožnit na ní pohyb jiným osobám. Zdar:)))

 • Napsal -sl-, 6. 12. 2011 @ 9:25

  bimbo:

  nezbývá než zopakovat, že máme oba tak odlišné výchozí podmínky + rozdílný přístup k podkladům pro tvorbu názoru, že pochopení mých názorů z Vaší strany není bez opuštění některých Vašich základů pravděpodobné..

  nic Vám do toho není, ale buďte si jist tím, že narozdíl od většiny známých z důvodu svého pohledu na svět a fungování společnosti daně nejen z pronájmu platím a svým nájemníkům vše do koruny vyúčtovávám (což bych taky nemusel..).. prostě jiné, trochu idealistické, vnímání světa.. 😉

 • Napsal Domažličák, 6. 12. 2011 @ 17:11

  No, tak jsem se sem dostal až teď. sl už za mě vyřešil developera, nicméně slíbená platí. Veškeré částky, co zde napíši jsou samozřejmě smyšlené, protože nic podobného se u nás ještě nestalo a tak jen odhaduji, nicméně jsem si jist, že rámcově to tak platí.
  Máme tu 3 základní subjekty: 1) trať (lokálku), 2) majitele trati (stát), 3) kupce mající o trať zájem. Potenciální kupci jsou 4 a) svazek obcí, b) železniční dopravce, c) vlečkař mající na trati vlečku, d) někdo, kdo má na trati ekonomické zájmy (developer či šroťák) a e) spekulant.
  Vlastník se rozhodne trať prodat za 5 milionů. a) obce odpadnou, b)dopravce si spočítá, že kraj nemusí objednat dopravu, nákladní doprava 5 mega jen tak nevydělá, takže taky odpadne. c) vlečkař udělá na vlastníka dlouhý nos a začne se ohánět zákony, které mu zaručují, že mu nikdo bez jeho souhlasu nesmí bránit přístupu na jeho vlečku ani zrušením přípojné dráhy. d) šroťák si spočítá, že výzisk za železo bude 5 mega, ale co se zbytkem tratě? odpadne, developer (viz sl) e) spekulant to s radostí koupí, protože železo prodá šroťákovi za 5 mega, developerovi prodá kilometr trati, o který má zájem za 20 mega a pak nechá firmu zkrachovat. Trať přejde zpět pod bývalého vlastníka (stát), kterému nezbyde nic jiného, než torzo tratě za 100 mega ekologicky zlikvidovat a ještě se musí soudit s vlečkařem, kterému se po právu nelíbí, že mu byl znemožněn přístup na jeho vlečku.
  Druhá možnost je, že v rámci zákonů stát prodá jinému státnímu subjektu (obce) trať za symbolickou 1Kč. Obce šroťákovi prodají přebytečné koleje ve stanicích za půl mega, s developerem se dohodnou, že si své obchodní centrum na kraji města může postavit tak, že se trať překryje tunelem, nad kterým se může cokoliv postavit a ještě mu tam za evropské dotace postaví zastávku. Obce se dohodnou s dopravcem, že jim tam bude zajišťovat dopravu. Vlečkař nepřijde o napojení na síť. Zkrátka všechny podnikatelské subjekty si přijdou na své krom spekulanta. Stát sice nezíská 5 mega, ale nepřijde o 100 mega za zrušení trati + to, co vysoudí vlečkař.

 • Napsal bimbo, 6. 12. 2011 @ 17:32

  No jo, ale to v tom případě nebude koho uplatit:) Nikdo nedostane těch půl mega spropitného:) No to by nešlo:)))
  Co je komu do státu:) Máte bodík.
  Ještě bych chtěl panu sl potvrdit, že některé věci opravdu vím z hospody:) Scházejí se tam totiž u baru podnikatelé i živnostníci. A nikdo z nich se netají jak lze u nás jedině přijít k zakázce. A na státní se přímo třesou:)

 • Napsal Domažličák, 7. 12. 2011 @ 7:43

  Samozřejmě si nedělám iluze, že by mnou nastíněný model byl někdy použit. Mé tvrzení bude sloužit výhradně jen k argumentaci proti živelnému rušení tratí 🙂 Skutečnost bude stejná jako doposud: nějaký spekulant se pokusí vyvolat zrušení (nebo pofidérní prodej) trati, silný odboj mu v tom zabrání a spekulat začne sbírat síly na další útok a tak to půjde do nekonečna dokud spekulant nepřevýší silou odpor. Tento postup je u nás nejlíp vidět na Kozině, kde má spekulant tak velkou finanční motivaci, že se mu vyplatí do útoků investovat stále větší obnos peněz. Výsledek je te pro společnost sice tristní, ale pořád lepší než na každé lokálce utratit několik set milionů z kapes daňových poplatníků za ekologickou likvidaci.

 • Napsal Domažličák, 7. 12. 2011 @ 8:01

  Jsme v ekonomické krizi a to by logicky měl být důvod k hledání nevětších úspor. Proč tedy vláda neprosadí to, co by bylo nejlevnější? Vydat nařízení vlády o novém druhu dráhy: jen pro nákladní dopravu. Veřejná osobní doprava by byla na dráze zakázána, tím by odpadlo mnoho investic do údržby zabezpečení pro osobní dopravu. Zkrátka vlečka v režimu dráhy tak, aby nešla snadno zrušit a aby nebyl v budoucnu problém tam osobní dopravu opět zavést. Mnozí se jistě pozastaví nad tím, že přece není rozdíl v tom, jestli trať bude převedena na vlečku jako takovou (jak to vláda chce) a tím co jsem nyní nastínil. Rozdíl je v tom jeden zásadní: bude znemožněna spekulace s drahami a tím odpadne mnoho odpůrců tohoto řešení a mnoho lokálek by se mohlo do tohoto režimu rychle převést a tím rychle ušetřit. Zůstanou jen jediní odpůrci a to ti, kteří chtějí osobku na každém metru tratě, ale ti nemají narozdíl od vlečkařů pro své nároky oporu v zákonech. Jediné na co se mohou odvolávat je bránění v podnikání. Tento argument by byl ovšem u soudu snadno rozmetán ve chvíli, kdy by museli předložit rozvahu, jak chtějí podnikat v osobní dopravě, aby byli v zisku, protože základ podnikání je zisk, aby to vůbec podnikání bylo. V některých případech by se to možná povedlo, ale ve většině ani náhodou, což si skuteční podnikatelé umí spočítat a do soudní pře by v žádném případě nešli. Jeden z mála případů, kde by se to podle mne povedlo je Doupovská Dráha, která už je tak daleko, že má dostatečně velkou základnu mimostátních sponzorů, aby se jim podařilo bezpečně uhradit na minimum vyhnanou provozní ztrátu, že dokáží být v zisku.

 • Napsal Michal Skala, 7. 12. 2011 @ 14:42

  Domažličák: Ohledně Doupovské dráhy by bylo dobré se vyjadřovat přesně, abychom si zase nevytvořili další mýtus díky nepřesnému termínu. Zde se převážně nejedná o sponzory, kteří “cpou prachy” z rozmařilosti nějaké dráze, ale o ekonomicky uvažující subjekty, které pochopili, k čemu dráha slouží: Přiveze jim lidi, ti lidé jim udělají kšeft, na kterém vydělají více, než kolik do té dráhy vloží. Takže se v podstatě jedná o klasický obchod. Podobně to může fungovat na mnoha jiných místech, kde lidé pochopí a začnou místo nářků, jak je všechno v zadeli, opravdu podnikat.
  Pochopitelně takto to na druhou stranu nemůže fungovat všude, protože když tam nikdo takový není, kdo by dokázal něco nabídnout a nalákal na to klientelu, tak je třeba zvolit jiný model nebo opravdu trať zrušit. Tím jsem chtěl říci například to, že v různých rádoby odborných debatách např. na K-reportu je každému hobbystovi dopředu jasný potenciál tratě, ale ani jeden z nich si není ochoten připustit, že by se někde mohl najít někdo, kdo by s tratí uměl podnikat tak, že jí dokáže oživit, aniž by tam nutně musel mít u nádraží Karlštejn. Jinými slovy jde o to, umožnit také někomu podnikat, když bude mít vizi a ne někde od stolu bouchnout razítko pod dokument “Zrušeno, ztrátové”.

Odkazy k příspěveku

 1. GreyLinkDC++ » Regionální železniční doprava — 3. 5. 2012 @ 11:03

 2. GreyLinkDC++ » Česká televize ničí železnici neobjektivním zpravodajstvím — 22. 11. 2012 @ 21:09

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*