Lis 18 2009

Rusko přistoupí k Úmluvě COTIF

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vláda Ruské federace podala dne 21. srpna 2009 žádost o přistoupení k Úmluvě COTIF (Úmluva o mezinárodní železniční přepravě). Počínání Ruska není zase tak překvapivé vzhledem k poměrně vysokému počtu ratifikací této úmluvy – pokud by se podařilo celou proceduru dokončit, stalo by se Rusko 44. členskou zemí OTIF (Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu založené právě Úmluvou COTIF) a to k 1. únoru 2010. Tento krok vyvolá patrně mnoho optimismu, jelikož mnozí přepravci by přivítali aplikaci Předpisů CIM pro celé přepravy z a do Ruska, čímž by se do zanačné míry zjednodušila problematika přepravního dokumentu a zvýšila právní jistota v oblasti odpovědnosti dopravce. Tyto změny by však nepochybně přivítali i dopravci. Optimismus nicméně ochabne při zjištění, že Rusko se sice chce stát členským státem OTIF, ale hodlá zprvu aplikovat pouze ustanovení Předpisů CIM a jen na tratích Přístav Baltijsk- Baltijsk hlavní nádraží a Přístav Ust-Luga – Lužskaja. Možnost zavést jednotné Předpisy CIM jen na části tratí tyto předpisy vysloveně za určitách podmínek dovolují (§6 článeku 1 Předpisů CIM). Rozšíření použití Předpisů CIM se pak bude odvíjet od zkušeností, které Rusko s částečným zavedením těchto předpisů udělá. V Rusku je jinak v součanosti stále používána Úmluva SMGS a i přes četné snahy právě např. v oblasti jednotného přepravního dokumentu není tento stav ideální. Pro případ, že se Rusko stane členským státem OTIF, je diskutována i možnost zavést ruštinu jako pracovní jazyk organizace vedle nyní zavedené angličtiny, němčiny a francouštiny. Zavedení dalšího pracovního jazyka je v kompetenci Valného shromáždění OTIF. (Když už je řeč o pracovních jazycích, neodpustím si rýpavou poznámku, že by na půdě OSŽD mohla být taky už zavedena alespoň němčina nebo angličtina vedle současné ruštiny a čínštiny)
Nejedná se však o jedinou ruskou aktivitu v oblasti právní úpravy mezinárodní dopravy. Rusko již před časem ratifikovalo Transasijskou železniční úmluvu, která nabyla účinnosti v červnu 2009, kdy tuto úmluvu ratifikovala Čína a bylo tak dosaženo minimálního počtu ratifikací pro vstup v účinnost.

Share

Můžete komentovat