Zář 17 2015

Otevřený dopis ministrovi dopravy ČR

Český železniční koridor

Český železniční koridor

Vážený pane ministře,

jako občané České republiky a lidé, kteří se profesně nebo ze zájmu dlouhodobě zabýváme problematikou železniční dopravy a dopravou všeobecně, jsme hluboce znepokojeni přístupem vrcholové politické reprezentace k řešení rozvoje české železniční dopravy, a to kontinuálně v celém časovém období po změně politických a hospodářských poměrů v roce 1989.

Železniční doprava je politickou reprezentací vnímána po celou tuto dobu jako něco druhořadého ve srovnání s dopravou silniční. Nezávislost na ropě, bezpečnost provozu a přátelské chování vůči životnímu prostředí jsou považovány za parametry méněhodnotné než okamžité politické a finanční zisky z provozování silniční dopravy. O nutnosti harmonizovat podmínky pro provozování jednotlivých dopravních módů se vedou pouze rétorická cvičení a ta pozitivní rozhodnutí, která vedou ke zlepšení podmínek pro železniční dopravu, jsou politiky přijímána spíše jen jako nutnost plnění požadavků EU než jako přesvědčení, že je tomu tak skutečně třeba. To se odráží i v technických parametrech modernizovaných železničních tratí, které ve většině případů představují pouze generální opravu s určitým vylepšením, daným především kvalitnějšími materiály a nově používanými technologiemi, jaké původní stavitelé neznali, nikoliv tvůrčím přístupem. V řadě případů však bohužel při modernizacích dochází s vynaložením vysokých finančních částek ke zhoršení dopravních parametrů. Na rozdíl od ostatních oborů lidské činnosti i na rozdíl od dopravy letecké a silniční nedoznala česká železniční doprava za celou zmiňovanou dobu výrazného pokroku. Naopak, její podíl na přepravních výkonech v nákladní přepravě neustále klesá, v přepravě osobní po významném poklesu stagnuje, a to jen proto, že existuje jediná rychlejší trať mezi dvěma významnými místy v ČR a dobří organizátoři integrovaných dopravních systémů v okolí dvou největších měst v ČR. I zde se však naráží na bariéry dané nízkou kapacitou modernizovaných tratí. Drtivá většina ostatních spojení je pomalá nebo má nízkou kapacitu, neumožňující další rozvoj. Některé nejvíce omezující úseky jsou řešeny až nyní se zpožděním 20 let, a to jen proto, že je snaha vyčerpat peníze z EU. Zatímco nároky v oblasti legislativy, bezpečnosti provozu a úhrady za použití dopravní infrastruktury se na železnici neustále zvyšují, na silnici v tomto směru přežívá populistický socialismus. Železnice v ČR se již více než 27 let zabývá většinou jen sama sebou (dnes už málokdo ví, že restrukturalizace započala již v roce 1988 a stále pokračuje s tím, že aktuální etapa obsahující převod nemovitostí z ČD na SŽDC upadá pomalu v zapomnění, takže konce této restrukturalizace se zřejmě nedožije ani další generace).

Odborné povědomí rozhodovací politické úrovně je vzhledem k železniční dopravě veskrze velmi nízké. Příčinou je většinou téměř úplná neznalost problematiky těmi, kteří rozhodují, nezájem a neochota naslouchat odborníkům, v neposlední řadě pak líbivé upřednostňování populárnější problematiky před řešením problematiky železniční nebo naslouchání tzv. odborníkům, prosazujících zájmy své nebo různých skupin na úkor zájmu společnosti. Politici nenacházejí čas, aby si vyslechli názory odborníků a přemýšleli o jejich doporučeních. Z logiky věcí vyplývá, že manažeři státem vlastněných podniků SŽDC, ČD a ČD Cargo se v těchto záležitostech angažovat nebudou, neboť by tak byly přímo ohroženy jejich pozice, a to zejména po Vašich vystoupeních proti železničním podnikům, jejichž řízením je pověřeno MD, která jsou plná polopravd a neprávem dehonestují železnici. A manažeři privátních osobních i nákladních dopravců jsou v podstatě spokojeni se získáním významných podílú na té malé části přepravního trhu v obou segmentech přepravy, které jsou ziskové.

Bohužel i Vy, pane ministře, jste jedním z těch v řadě, který projevuje základní neznalosti problematiky železniční dopravy a nevnímá její prapůvodní smysl v kvalitní přepravě osob a zboží. To se bohužel projevuje ve Vašich vystoupeních, v poslední době např. ve vystoupení po nehodě ve Studénce, po Vašem jednání s bavorským ministrem dopravy ohledně vylepšení železničního spojení Prahy s Mnichovem (podle jehož závěrů bude po mnoha letech příprav a drahé výstavby dosaženo cestovního času o půl hodiny horšího, než jaký dosahují autobusy po současné silniční síti). Ovšem už vůbec nemůžeme mlčet k Vašim vyjádřením v rozhovoru pro Hospodářské noviny ze dne 21.8.2015. Je naprosto evidentní, že Vaše názory nekonzultujete ani se svými podřízenými, neboť ti, co působí jako řadoví specialisté nebo i na střední řídící úrovni Vašeho úřadu, by Vám zajisté připravili podklady kvalitní a věcně správné. Především Vaše konstatování, že naše země je pro vysokorychlostní trať malá, nás zcela bezpečně utvrzuje v domnění, že vůbec nejste informován o výsledcích práce Vašich podřízených a závěrech mnoha studií, které Váš úřad z veřejných peněz již přes 10 let platí. Nejde prosím jen o prezentaci Vaší osoby, ale Vašimi vystoupeními i negativně ovlivňujete většinu společnosti, která se v problematice nevyzná a znechucujete práci stovkám lidí z projektových firem, jejichž práce je v podstatě jen zakládána do šuplíků MD ČR.

Plně chápeme, že jakýkoli politik včetně těch s manažerskými zkušenostmi nemůže být odborníkem ve všech oblastech. Proto Vás žádáme, abyste tuto neblahou kontinuitu posledních 25 let přerušil a nastavil na ministerstvu dopravy konečně odborný přístup k řešení problémů, nepodléhající okamžitému politickému zalíbení.

K tomu Vám i Vašim nejbližším spolupracovníkům rádi pomůžeme zcela nezištnými věcně odbornými konzultacemi, pokud se rozhodnete nám věnovat několik hodin svého drahocenného času. Pokud by se takové konzultace vzájemně osvědčily, navrhujeme Vám vytvoření stálého poradního orgánu, složeného z odborníků z oblasti železniční dopravy. Tyto naše návrhy si nečiní žádné jiné ambice, než pomoci zvrátit dosavadní upadající stav české železnice, který nám rozhodně není lhostejný a zabránit dalšímu zbytečnému plýtvání finančních prostředků českých daňových poplatníků.

Za volné sdružení dopravních odborníků:

Ing. Bohumil Pokorný
dopravní specialista

Ing. Tomáš Tužín
projektant dopravních staveb

Ing. Josef Bosáček
dopravní specialista

Related Images:

Share

Můžete komentovat