Kvě 15 2010

Výstavba rychlostní silnice R6 u Lubence zahájena

V tomto místě bude čtyřpruhová R6

Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje s výstavbou rychlostní silnice R6 vedoucí z Prahy do Karlových Varů a dále do Chebu a na hranice s Německem. Aktuálně začala výstavba úseku z Lubence do Bošova v Ústeckém kraji.

Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s karlovarsko-chebskou průmyslovou aglomerací a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně. Je vedena z hlavního města Prahy ve směru Krušovice – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo.

Je zde silná doprava vnitrostátní stejně jako mezinárodní, provozovaná všemi druhy dopravních prostředků. Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je nevyhovující, nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost. Proto byla její přestavba na rychlostní silnici R6 zařazena do plánu výstavby komunikací dálničního typu.

„Vybudování rychlostní silnice R6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení přepravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi Českem a Německem. Rychlostní komunikace R6 odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách, zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany,“ říká generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Stavba R6 Lubenec – Bošov je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Hlavní náplní stavby je zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi Lubenec a Bošov. Ta je v současné době vedena po dvoupruhové komunikaci v šířkách cca 8–10 metrů.

Mapa

Detail stavby

Hlavní trasu stavby tvoří 4120 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6, směrově rozdělená rychlostní komunikace se středním dělicím pásem šířky 3 metry a návrhovou rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Současně s hlavní trasou bude vybudováno i několik přeložek komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a polních cest.

Začátek hlavní trasy je situován přibližně 1000 metrů západně od obce Libkovice s provizorním napojením na stávající silnici I/6. Ve výhledu zde bude napojena na připravovanou stavbu R6 Lubenec – obchvat. Dále pokračuje ve stopě stávající silnice I/6, jižně míjí obec Libkovice a stoupá údolím směrem k obci Bošov, kterou míjí rovněž jižně. V oblasti obce Bošov trasu mimoúrovňově kříží přeložka silnice II/194 Nová Teplice–Bošov–Vrbice. V tomto prostoru je navržena mimoúrovňová křižovatka Bošov. Přibližně 250 metrů západně od obce Bošov hlavní trasa končí a napojuje se provizorním sjezdem na stávající silnici I/6. Nová komunikace prochází ve své trase přes dva mostní objekty – v km 80,700 most přes místní komunikaci Libkovice a v km 81,250 most přes polní cestu a vodoteč. Pod třetím mostem trasa podchází, a to v km 82,970 v prostoru mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/194.

R6 Lubenec – Bošov

Místo stavby: Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Cena stavby: 1 miliarda 647 milionů 780 tisíc 583 Korun českých
Délka: 4120 metrů
Kategorie: R 25,5/100
Plocha vozovek: 99 580 m2
Délka protihlukových stěn: 900 m
Datum zahájení: 05/2010
Datum zprovoznění: 07/2011

Myslíte si, že je stavba R6

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

v této anketě můžete odpovědět až na dvě otázky současně

Related Images:

Share

Můžete komentovat