Srp 28 2012

Srovnání čtyř měst (1) – úvod

Tento příspěvek je 1. částí z 13 článků Vídeň, Mnichov, Kodaň, Praha

Z výšky.

Formou dlouhé série článků vydám text, který vznikl jako má maturitní práce. Bude vycházet v týdenních intervalech. Po publikaci všech dílů bude možné stáhnout celý soubor.

Práce sleduje různé dopravní strategie ze třech evropských měst s cílem přenést poznatky do Prahy. Byl vybrán Mnichov, Vídeň a Kodaň. Důvodem pro zařazení je, že velikost a počet obyvatel těchto aglomerací je podobný Praze. Současně jsou však města vzájemně odlišná. Dalším důvodem je vysoká kvalita života v těchto městech.  V úvodu každého z nich jsou představeny podíly mezi jednotlivými druhy dopravy a jejich proměnlivost. Dále je nastíněna situace sítě komunikací a automobilové dopravy. Popis pokračuje parkováním, hromadnou a nakonec cyklistickou dopravou. Kapitoly představují obecné postoje k dopravnímu plánování i konkrétní aspekty jednotlivých druhů dopravy v každém z měst. Následně je Praha srovnána s ostatními městy. Poté přichází část o rozdílech v dopravní politice. V závěrečné kapitole jsou na základě zkušeností měst vypsána doporučení pro Prahu.

Úvod

Doprava ve velkých městech způsobuje často řadu problémů, svázaných zejména s nadměrným objemem dopravy automobilové. Přemíra automobilů způsobuje zácpy, poškozuje prostředí, odlučuje komunity lidí a zabírá veřejný prostor. Dominance aut ve veřejném prostoru snižuje kvalitu života. Situace volá po nastavení rovnováhy mezi životem a dopravou ve městě.

Jednotlivá města uplatňují různé strategie. Zažitým přístupem je přizpůsobování dopravního systému rostoucí poptávce, například zvyšování počtu parkovacích míst a stavba nových kapacitních komunikací. Tato opatření však v důsledku přitáhnou další auta a nevedou ke zlepšení prostředí ve městě. Po desítkách let zkušeností s nadměrnou dopravou často města svůj způsob myšlení mění ve prospěch podpory alternativ. Takový vývoj byl zaznamenán v řadě měst západní Evropy. Některá města přehodnotila svůj přístup rychleji díky zkušenostem z města jiného. Praha může přeskočit desítky let tápání a vyřešit dlouhodobý problém s dopravou rychleji. Její dosavadní způsoby řešení se vyčerpávají.

Pro inspiraci byla vybrána Vídeň, která se v žebříčcích hodnocení kvality života světových metropolí umisťuje pravidelně na čelních místech. Kodaň, proslulá vysokým podílem cest vykonaných na kole. A Mnichov, město s propracovaným systémem dvou okruhů a radiál sloužícím dobře automobilové dopravě a často dávaným Praze za vzor.

V textu jsou shromážděna data, která byla v  českém jazyce často nedostupná a roztříštěná. Před téměř dvěma lety vyšel na tomto webu článek srovnávající jednoduchým způsobem sítě rychlostních komunikací sledovaných měst, bez ambicí pokrýt všechny druhy dopravy. Tímto je rozšířen o širší perspektivu, tedy průřezová data ze všech druhů dopravy.

A zase jiný pohled.

Citované zdroje a tabulky, na které z textu odkazuji pro přehlednost nahraji do zvláštního článku.

Pokračování příště.

 

Share

Můžete komentovat