Úno 21 2010

DPMBB odkúpil trolejbusovú dopravu

1509

vozovňa Kremnička

Na základe rokovaní Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. (DPMBB, a. s.) v pondelok minulého týždňa odkúpil od SAD Banská Bystrica, a. s. (SAD BB, a. s.), súbor majetku týkajúceho sa trolejbusovej dopravy za cenu cca. 2 000 000 € (cca. 60 mil. Sk). Bolo to jednou z podmienok, aby sa mohol uchádzať o peniaze z eurofondov, ktoré by použil na obnovu vozového parku.

DPMBB, a. s., ktorého 49 – percentým akcionárom je SAD Zvolen, a. s. a zvyšok mesto, sa snažilo už od novembra 2008 so spoločnosťou SAD BB, a. s. rokovať o kúpe tohto majetku. Rokovania skončili úspešne – DPMBB za približne 2 milióny € získalo:

  • areál TD v Kremničke s celým technickým, technologickým a administratívnym zázemím (dielne, umyvárka, energoblok, meniareň Kremnička, administratívna budova, parkovacie plochy),
  • meniarne Fončorda, Centrum; trolejové vedenie, trolejové stĺpy, káblové rozvody, napájacie a spätné káble, káblové rozvody 22 kV,
  • predpredajné stánky na ul. Kpt. Nálepku a na Nám. slobody,
  • vozový park – 25 trolejbusov (Škoda 14 Tr, 15 Tr a 15 TrM),
  • technologické vozidlá – montážne plošiny, ťahač Tatra a. i.,
  • pozemky.

Doteraz si ho musel od SAD BB prenajímať za 830 000 € (cca. 25 mil. Sk) ročne. Ten však značne zvyšoval nákladovosť trolejbusovej dopravy a zároveň pri tom nebolo možné investovať do tohto prenajatého majetku na obnovu technológií, vozového parku a podobne.

„Banskobystrický dopravný podnik tak môže okrem zvýšenia svojej ekonomickej efektivity začať investovať v podobe obnovy technológií a vozového parku. V tomto období dochádza v systéme mestskej hromadnej dopravy k zjednocovaniu procesov, ktoré cestujúca verejnosť priamo nevidí, ale predstavujú vysoký potenciál úspor“, skonštatoval primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor.

Hneď na druhý deň, 2. februára, DPMBB, a. s., podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie. Podľa medializovaných informácií by malo byť cieľom tohto projektu nákup 23 nových trolejbusov. Podľa ďalších informácií, by taktiež chceli postaviť trolejbusovú trať na sídlisko Sásová, príp. aby sem jazdili trolejbusy s pohonom z elektrických batérií.

Aj tak, miesto pár trolejbusov na trolejbusových linkách jazdia približne 3 autobusy DPMBB – tie sú však označené číslom o 10 vyšším, ako sú označené trolejbusové linky. A však, podľa môjho názoru je to asi pre nedostatok prevádzky schopných trolejbusov, alebo nedostatok vodičov trolejbusov, príp. z iných prevádzkových dôvodov.

Share

Můžete komentovat