Lis 23 2009

Autobusy na zavolání – oficiální stanovisko

Mikrobus Iveco

Mikrobus Iveco linky 206

V nejnovějších Městských novinách č. 20 se českolipská radnice již vyjádřila k nepravdivým údajům ve zpravodajství televize Prima ohledně takzvaných autobusů na zavolání, za což jsme vděčni, neboť konečně můžeme uvést oficiální stanovisko města. V nezkrácené podobě tedy následuje článek ze zmíněného tisku.

Zpráva na Primě byla zavádějící – MAD bude i nadále jezdit podle jízdních řádů. Vloni prošla českolipská městská autobusová doprava rozsáhlou optimalizací, jejímž hlavním cílem bylo, aby českolipskou veřejnou dopravu začalo využívat co nejvíce obyvatel města a přidružených obcí. Proto došlo k zásadní úpravě jízdních řádů a navýšil se počet linek, které v rámci možností zajišťují dopravu v taktovaných časových intervalech. Díky novým přestupním bodům se rovněž podařilo zkrátit čas přepravy z jedné části města do druhé. Jak vysvětluje Vít Horáček z odboru dopravy MěÚ: „Projekt optimalizace městské autobusové dopravy by do budoucna mohl v České Lípě pokračovat nabídkou další poměrně zajímavé služby. Ta by byla určena především pro cestující se zdravotním handicapem, nebo například pro seniory žijící v našich přidružených obcích.“ Za tuto novinku označuje projekt tzv. „Autobusů na zavolání“. „Podobný projekt již s úspěchem realizují například na východě Čech a velmi dobře ho znají v různých podobách i v jiných evropských zemích, například v Nizozemsku, Polsku, či Litvě.“ Podle Víta Horáčka je však nezbytné zdůraznit, že autobusy „na zavolání“, kdy si cestující, zavolá (podle předem jasně stanovených a zveřejněných pravidel) na centrální dispečink a požádá na smluvený čas o přistavení vozidla na zastávku, jsou pouze jakousi nadstavbou k provozované MAD. Ta i nadále zůstává základním pilířem městské veřejné dopravy. „Reportáž, která před nedávnem zazněla z regionálního vysílání televize Lyra na Primě, byla bohužel zavádějící, neboť redaktor zapomněl uvést zásadní informaci, že autobusy na zavolání v žádném případě klasickou MAD nenahrazují. Naopak její služby mohou pouze doplnit a zefektivnit. Například časně z rána nebo pozdě v noci, kdy by autobus na zavolání skutečně mohl zastoupit neefektivní spoj. Hlavní a nosnou myšlenkou je, přiblížit veřejnou dopravu pro skupiny lidí, kteří z různých důvodů nejsou  schopni využívat standardní služby MHD a naopak doplnit stávající systém MAD o takové služby, které svou povahou standardní MAD není schopna splnit. Celý systém dopravy se tak stal podstatně kompaktnější, pružnější a efektivnější.“ upřesňuje správce silniční dopravy. Celý projekt tak předpokládá vybudování centrálního dispečinku a komplexní dopravy s využitím dopravních prostředků s různou kapacitou a konstrukcí, aby mohlo být přistaveno tak velké vozidlo, jaká bude poptávka, nebo takové konstrukce, jaká bude potřeba. Kromě již zmíněných zdravotně handicapovaných, kteří kvůli svému postižení nemohou využívat služeb standardní MHD, by autobusy na zavolání mohly využívat cestující pro odvoz od zpožděných nočních vlaků a především o víkendech by mohly znamenat výrazné rozšíření nabídky spojů pro obyvatelé přidružených obcí. Jak ale podotýká starostka Hana Moudrá, ačkoliv jde o zajímavý a v mnoha směrech praktický projekt, jeho realizace je spojená s financemi. „V tuto chvíli je proto hodně předčasné mluvit o tom, kdy se město do takového projektu pustí. Zatím o něm uvažujeme jako o zajímavé možnosti, která by zlepšila a rozšířila nabídku veřejné dopravy v našem městě, což je cíl, který jsme si předsevzali ve chvíli, kdy jsme se pustili do optimalizace MAD,“ míní starostka.

Jak jsme již uvedli v našem minulém článku, jednalo by se v souladu s postojem města o službu nadstavbovou a dle našeho pohledu spíše než autobusy na zavolání by to byla služba speciálních aut na zavolání, čili něco jako městská taxislužba, což by byl i vhodnější název. Protože takový systém nefunguje v žádném větším českém městě, domníváme se, že peněz z rozpočtu města je vhodné efektivněji využít k rozšíření standardních služeb MHD, kde je i přes značný pozitivní rozvoj v poslední době stále co zlepšovat. Dopravní klub udělá maximum, aby v rámci svých bezrozpočtových možností mohl efektivně přispět ke zkvalitňování služeb městké dopravy především poskytováním zpětné vazby k činnosti úřadu. Doufáme, že spolupráci s radnicí nebudou stát v cestě mediální omyly či záměrná mlžení. V poslední době je totiž mezi všemi zúčastněnými stranami na téma MHD vzácná shoda a byla by věčná škoda ji nevyužít.

Share

Můžete komentovat