Lis 14 2012

Srovnání měst (13), další konkrétní opatření pro Prahu

Tento příspěvek je 12. částí z 13 článků Vídeň, Mnichov, Kodaň, Praha

Moc aut.

Tímto článkem uzavírám  sérii postupně vycházejících částí mé maturitní práce. K doporučení změny dopravní politiky ještě přidávám další konkrétní opatření. green vibrance
chlorine free

Další konkrétní opatření

Další konkrétní opatření je možné realizovat částečně i bez posunu v dopravní politice, jejich účinnost ale výrazně podpoří, pokud by byla realizována v součinnosti a v co největším rozsahu. K většině následujících opatření se dokonce Praha zavázala v rámci Integrovaného krajského programu snižování emisí42). Jednotlivá opatření jsou seřazena dle očekávaného efektu.

Dopravní a územní plánování je nutné řešit lépe. Současný územní plán nepostačuje jako nástroj k vytyčení dopravní strategie. Musí být vytvořen dopravní masterplan, který určí cíle, kterých chce Praha dosáhnout. Například stanovit podíly jednotlivých druhů dopravy za deset let. Plán musí obsahovat způsoby a konkrétní opatření, jak cílů dosáhnout. Realizaci opatření je nutné seřadit dle priorit a nákladů a plánování v jednotlivých druzích dopravy řešit společně. Musí být určen subjekt (zřejmě v rámci magistrátního odboru dopravy), který bude za plán zodpovědný a zároveň bude mít dostatek pravomocí. Dopravní masterplan může být součástí územního plánu. Při plánování obecně pomůže vyrovnání vlivu politiků, veřejnosti a odborníků. Současná situace, kdy se například velké dopravní stavby uvádějí do provozu těsně před volbami, není vhodná.

Současná zvrácená dopravní vize Prahy ve zkratce.

Rozvoj sítě kolejové MHD. Tramvajovou síť by bylo vhodné doplnit o desítky kilometrů především do sídlišť s nevyhovující autobusovou dopravou. Rozhodnutí o výstavbě tramvajových tratí v Praze je čistě politické, neboť závisí jen na tom, zda na dotyčné stavby budou přiděleny finanční prostředky namísto stávajících, řádově dražších záměrů Městského okruhu a metra. Při výstavbě nových úseků metra by nemělo docházet k závažným chybám při plánování, kdy je výsledkem neefektivní vedení trasy (Motol, Letňany). K tomu je nutné omezení vlivu místních politiků a developerů a transparentní schvalování záměru.

Krátká prodloužení nestačí. Jsou celé čtvrti, kde by tramvaje pomohly.

Zavést mýtný systém je jedna z možností, jak snížit počet aut v centrální části města. Praha se k zavedení mýta hned dvakrát zavazuje. Následné zavedení mýta v celém území uvnitř Městského okruhu bude pravděpodobně jednou z podmínek realizace východní části Městského okruhu v procesu posuzování vlivu této stavby na životní prostředí43). Dle Integrovaného krajského programu snižování emisí byla Praha do konce roku 2011 povinna iniciovat zákon o zavedení mýta, což neudělala. Poté má povinnost zavést mýto v Pražské památkové rezervaci do roka poté, co to bude legálně možné42). Zavedení je politickou otázkou a dnes k němu politici nemají odvahu.

Na Malé Straně neschválili ani přejmenování náměstí na "Malostranské parkoviště."

Větší zapojení železnice je jedním ze způsobů, jak po vzoru ostatních měst pomoci pražské MHD. Je nutné pokračovat v navyšování počtu a kapacity spojů, což je ale na hlavních tratích velmi problematické z důvodu souběhu s rychlíkovou a nákladní dopravou. Lze však lépe využít ostatní méně používané tratě. Především by mělo konečně dojít k modernizaci trati na Kladno s odbočkou na letiště. Bylo by vhodné věnovat větší pozornost výstavbě nových zastávek, které dále přivedou více cestujících. Pro rozvoj železnice na území Prahy je třeba silná iniciativa ze strany města vůči SŽDC, a uvážení například možnosti spolufinancování nových železničních zastávek.

"Lokálka" z Anděla do Řep. Zkraťme intervaly a přistavme zastávky! Levné. Na co ještě čekáme?

Pražské parkovací zóny je vhodné rozšířit do více čtvrtí a zároveň je koordinovat do jednoho funkčního celku. K tomu se Praha i zavázala42). Více pravomocí by bylo vhodné přenést z městských částí na magistrát. Dále by bylo vhodné zvýšit poplatek pro rezidenty a umožnit návštěvníkům parkovat na více místech. Především je nutné chápat zóny jako nástroj ke snížení počtu aut pohybujících se po městě. Ke snížení počtu ploch nutných k parkování může pomoci větší rozšíření Car-sharingu.

Výstavba parkovišť P+R, které přilákají více cestujících do veřejné dopravy a omezí jízdy aut, musí být urychlena. Počet míst na P+R v Praze a okolí je zlomkem kapacity nabízené v aglomeraci Vídně nebo Mnichova. Zásadní překážkou pro masivní zkapacitnění P+R je nedostatek přidělovaných prostředků a značná závislost města na záměrech majitelů pozemků určených pro P+R v územním plánu. Jednání s majiteli pozemků, kteří mají záměr využít lokality ve výhodné blízkosti stanic metra k developerským projektům, budou velmi náročná a vyžadují předchozí posílení pozice P+R v rámci územního plánu. Záchytná P+R i B+R je nutné budovat i u železničních stanic v regionu. K tomu může pomoci provázanější plánování a větší pravomoci koordinátora veřejné dopravy, který by například dotčeným obcím z krajského rozpočtu zajistil vyčlenění peněz na realizaci.

Odstavných parkovišť je málo a často bojují o místo se zájmy developerů.

B+R by mělo být kus od zastávky a klidně i zastřešené. Metro Skalka.

Brát vážně cyklistickou dopravu, protože má potenciál odlehčit ostatním druhům dopravy a tím šetřit peníze i prostředí. Praha nemá tak výhodné výchozí podmínky jako malá a rovná Kodaň, stále však může dosáhnout podílu podobnému Vídni či dokonce Mnichovu. Mnohé cesty především mezi čtvrtěmi v širším centru jsou relativně krátké. V současné době nedostatek investic neumožňuje rozvíjet síť cyklotras. Instalace stojanů jde velmi pomalu. Ze strany magistrátu má cyklodoprava minimální podporu. Praha musí posílit pravomoci subjektů, které se o tento druh dopravy starají a vyčlenit na něj více financí. Pro to je zásadní politická podpora.

Příkladem k následování je malá městská část Kbely. Udělala skoro vše, co je možné.

Zóny Tempo 30 je vhodné v Praze rozšířit po vzoru Vídně a Mnichova. Technické podmínky pro navrhování komunikací to dnes již umožňují. Veřejnost v ČR není dostatečně informována o přínosu zón. Pro úspěšné zavedení je tedy třeba kvalitní vysvětlovací kampaň založená nejlépe na bezpečnosti dětí při cestě do školy. Nutná je také politická podpora, zejména ze strany městských částí, které o dopravním režimu rozhodují.

Preference veřejné dopravy, kterou nejdůsledněji aplikuje Mnichov, šetří cestujícím čas a městu peníze. Preferenci u autobusů a tramvají se v Praze daří na některých úsecích a křižovatkách zavádět, stále je však nutné jí věnovat větší pozornost. Ke zlepšení preference je třeba zvýšit váhu veřejné odpravy při jednání o konkrétních lokalitách. Mělo by být zcela legitimní provést omezení automobilové dopravy, pokud se tím výrazně zlepší upřednostnění dopravy veřejné. Na preferenci VHD se negativně projevuje narůstající počet světelně řízených křižovatek a jejich čtyřiadvacetihodinový provoz. Bylo by vhodné lépe zkoumat, zda je umístění nové signalizace na konkrétní křižovatku přínosem či nikoliv.

Oddělení zrychluje provoz tramvají. Jsou však stále úseky, kde by mohlo být a není.

Malá Strana, prostoru málo, dejme přednost MHD. Strahovský tunel už přeci auta "odvádí".

Závěr

Tato práce shromáždila dopravní poznatky ze všech druhů dopravy ve třech evropských městech. Srovnala je s Prahou a poté jí doporučila řadu konkrétních opatření k řešení dopravní problematiky. Především ale doporučila a vysvětlila důvody, proč by měla Praha přehodnotit svou dosavadní dopravní politiku. Autor věří, že zkušenosti z ostatních měst v mnoha případech vyvracejí pražské zažité postupy a mohou pomoci vyřešit palčivé dopravní problémy dnešní doby dříve a lépe.

Tabulky a seznam zdrojů samostatně zde.

Celá práce ve verzi upravené pro tuto sérii článků k 20. říjnu 2012 [Download nenalezen]

 

Related Images:

Share

Můžete komentovat