Pro 01 2009

Polsko-česká jednání o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe a vodní cestě OKO

Na základě Usnesení vlády České republiky č.929/2009 ze dne 20.července 2009 se uskutečnila řada jednání mezi Českou republikou a Polskem na ministerské úrovni o evropském víceúčelovém vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe. První jednání se uskutenčilo na konci září v Ostravě, zúčastnila se jej náměstkyně ministra infrastruktury Polské republiky Anna Wypych-Namiotko a jednání bylo věnované problematice vnitrozemské vodní dopravy, včetně projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Jako výsledek těchto jednání by měla znovu začít fungovat Česko-polská pracovní skupina OKO, která připravuje vodní cestu Ostrava-Koźle-Odra (OKO).

Setkání zástupců ČR a Polska v otázce vodního koridoru D-O-L

Jednání zástupců ČR a Polska o vodním koridoru D-O-L ve Varšavě

Setkání se uskutečnilo na pozvání české strany. České delegaci na jednání předsedal náměstek ministra dopravy Pavel Škvára, součástí polské delegace byl i předseda Národního vodohospodářského úřadu Leszek Karwowski a předsedala ji náměstkyně ministra infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

Témata zahrnovala následující body:
– Výměna informací o stavu a vyhlídkách vnitrozemských vodních cest v Polsku a České republice
– Výměna informací o možnostech polsko-české spolupráce v oblasti vnitrozemské vodní dopravy na evropské úrovni,
– Informace české strany o projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
– Návrh obnovení činnosti Česko-polské pracovní skupiny k otázkám vodní cesty Ostrava-Koźle-Odra (OKO).

Polská delegace předložila informace o výsledcích vnitrozemské vodní dopravy v roce 2008 (pokles nákladní dopravy o více než 16% na 8,1 milionu tun a nárůst v osobní dopravě o 23%). Rovněž projednala realizaci projektů v oblasti vnitrozemských vodních cest v rámci Operačního programu „Infrastruktura a životní prostředí“ a úkoly vyplývající z Programu Odra 2006. Zdůraznila význam budování vodního díla Malczyce na Oderské vodní cestě. Česká delegace jednala o situaci vnitrozemské vodní dopravy na jejich vlastním území (v roce 2008 provoz činil přibližně 2 miliony tun) a problémem je také odchod českých plavidel do zahraničí. Pro Českou republiku je v současné době nejdůležitější vnitrozemská plavba na Labsko-vltavské vodní cestě. Informovali o získání souhlasu Evropské komise řídit veřejnou podporu pro vnitrozemskou plavbu. Česká delegace také předložila předběžný návrh výzvy ke spuštění projektu Dunaj-Odra-Labe. Česká strana – ještě před zahájením projektu, který má mít status evropského projektu – zkonzultuje plány s orgány Slovenska, Polska, Rakouska a Německa. Polská delegace se dohodla na obnovení společné pracovní skupiny OKO. Zástupce Národního vodohospodářského úřadu bude reprezentovat Polsko v této pracovní skupině. Polská delegace vyzvala Českou delegaci, aby pokračovala jednání ve Varšavě, které bylo naplánováno na 26/11/2009.

Gliwický kanál a odbočení průplavu Dunaj-Odra

Gliwický kanál a odbočení průplavu Dunaj-Odra (vlevo) u města Kędzierzyn-Koźle v Polsku

29. října 2009 se ve Varšavě konala další schůzka k projednání předložených informací českou stranou věnovaných návrhu na výstavbu vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (DOL).

Účelem setkání bylo navrhnout stanovisko jeho účastníků  k projektu a zaujmout stanovisko  polské strany před příštím zasedáním stanoveným na 26. listopadu. Jednání se zůčastnili zástupci orgánů státní správy, místní samosprávy a sdružení polských provozovatelů  vnitrozemské vodní dopravy.
Jednání moderoval pan Andrzej Gdula, zástupce ředitele pro námořní dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu při Ministerstvu pro infrastrukturu. Ředitel Andrzej Gdula, shrnul účel a výsledky rozhovorů mezi paní Annou Wypych – Namiotko – náměstkyní ministra infrastruktury Polské republiky a Pavlem Škvárou – náměstkem ministra dopravy České republiky ze dne 29. září 2009 v Ostravě.  Na rozhovorech se podílel Leszek Karwowski předseda Národního vodohospodářského úřadu.
1. Česká republika v současnosti konzultuje se sousedními zeměmi návrh realizace vodního koridoru D-O-L. Jeho záměrem je poskytnout financování z evropských fondů v rámci nového finančního výhledu 2014-2020 v souvislosti s plánovaným ukončením prioritního evropského projektu TEN-T zaměřeným na výstavbu průplavu Seina-severní Evropa v roce 2014. A o uvolnění podobných finančních prostředků EU určených Evropou pro tento projekt. Česká strana má v úmyslu navrhnout začlenění projektu na seznam prioritních projektů TEN-T. Projekt bude zajišťovat česká strana.

Jednání zástupců ČR a Polska o vodním koridoru D-O-L ve Varšavě

Polské delegaci na jednání o vodním koridoru D-O-L předsedala Anna Wypych-Namiotko - náměstkyně ministra infrastruktry Polské republiky

2. Příští schůze Polsko – Česká republika na ministerstvu infrastruktury a Národním vodohospodářském úřadu byla stanovena na 26. listopadu ve Varšavě. Polsko podporuje  původně českou myšlenku, protože může přinést mnoho výhod pro Polsko. Nejdříve se však připraví technické a ekonomické předpoklady projektu pro jednání polské vlády.
Projekt D-O-L je evropský projekt s dlouhodobým cílem. Budou zvláště posouzeny přínosy a náklady, které projekt může přinést polské straně. Je třeba mít na zřeteli především pozitivní dopad projektu na polskou vnitrozemskou vodní dopravu. Otázkou je, jak velký bude vliv českého projektu na vnitrozemské vodní cesty směřující do námořních přístavu ve Štětíně a Svinoústí. Na řece Odře probíhá několik významných projektů, z nichž nejdůležitější je „Program Odra 2006“. Po obdržení Českého oficiálního návrhu na účast polské strany na projektu D-O-L bude připraven ministerstvem infrastruktury tým pro TEN-T. Navrhovaný projekt souvisí také s navrhovaným centrálním evropským dopravním koridorem – CETC, který je podporován v oderských regionech, včetně České republiky.

Koncový přístav Kózle na Oderské vodní cestě v Polsku, vlevo odbočuje Gliwický kanál

Koncový přístav Kózle na Oderské vodní cestě v Polsku, vlevo odbočuje Gliwický kanál

3. V debatě o projektu D-O-L na jednání řekli:

– Pan Mariusz Przybylski, ředitel Plavebního úřadu v Kedzierzyn – Kozle, řekl, že podporuje projekt. Pak se zeptal pana Stanislawa Staniszewského, předsedy Vodohospodářské rady regionu horní Odry (Rada Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry), který se zabývá touto myšlenkou mnoho let v této souvislosti o stručný přehled problematiky.

– Pan Staniszewski řekl, že Vodohospodářská rada regionu horní Odry přijala v letošním roce usnesení, které žádá Polsko o ratifikaci Dohody AGN (EHK/OSN), která je také spojována s tímto projektem. Také zdůraznil, že všechny samosprávy v oblastech Odry se vyjádřily ve prospěch obnovení plavby na Odře. Také zdůraznil, že v obci Bierawa v roce 2008 nabyl právní moci místní plán, který předpokládá zřízení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

– Paní Ewa Burchat – Blachut, zástupkyně ředitelky odboru strategického a územního plánováníMaršalkovského úřádu Slezského vojvodství v Katovicích, řekla, že místní územní plány rozvoje nezahrnují uskutečňování spojení na polské straně z důvodu nepřítomnosti investora tohoto projektu.

– Pan Krystian Polywka, zástupce ředitele Národního vodohospodářského úřadu Gliwice, řekl, že jakékoli kroky k návrhu D-O-L se mohou uskutečnit pouze se souhlasem a podle pokynů předsedy Vodohospodářského úřadu.

– Pan Peter Rutkiewicz ředitel investičního odboru a dozorčí Národního vodohospodářského úřadu, uvedl, že se v současnosti provádí v oblastech, které by mohly vytvořit spojení na polské straně, kromě jiných věcí, výstavba suchého poldru Raciborz, který umožňuje další výstavbu vodní cesty a zároveň konstatovat, že stávající Program zahrnuje modernizaci Odry dle „Odra 2006“ pouze na lodní třídu III, což může zkomplikovat jednání o D-O-L.

– Pan Stanislaw Zieba, ředitel Úřadu „Odra 2006“ ve Wroclawi, potvrdil, že v současnosti probíhají práce na strategické zprávě o vlivu nového „Programu Odra 2006“ na životní prostředí . Další program bude předmětem konzultace a v této fázi se mohou navrhnout změny, které umožní kompatibilitu dokumentu s jakýmkoli rozhodnutím o výstavbě vodního koridoru D-O-L.

– Pan George Hopfer, Vice president Polského sdružení majitelů plavidel vnitrozemské vodní dopravy, pozoruje příznivý vývoj postojů k myšlence vodního koridoru D-O-L na české straně. Vyjádřil názor, že D-O-L vzbudil také polský zájem, a zlepší stav polských rejdařů.

– Paní Aneta Kożuchowska, vedoucí odboru územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj uvádí, že všechny projekty musí být řádně zaznamenány v regionálních rozvojových plánech. Rovněž předložila strukturu svého ministerstva odpovídající za programy EU nadnárodní povahy.

– Pan Grzegorz Szymanski, ředitel odboru infrastruktury a hospodářství Maršalkovského úřádu Opolského vojvodství představil plány na dopravní spojení, včetně vodních cest, které se plánují v regionu Opole.

– Pan Adrian Mazur, referent v Oddělení dopravní politiky a mezinárodních vztahů Ministerstva infrastruktury představil projekty v oblasti evropského dopravního spojení po vodě.

4. Shrnující výsledky jednání pan Andrzej Gdula požádal hosty, aby řešili otázky projektu D-O-L na jejich institucích s cílem získat širší názor na projekt pro další schůzi za účelem vypracování návrhu postoje ministerstva infrastruktury k českému návrhu.

Jednání zástupců ČR a Polska o vodním koridoru D-O-L ve Varšavě

Miroslav Šefara - ředitel Ředitelství vodních cest ČR (druhý zleva), Vít Šimonovský - ředitel odboru plavby (třetí zleva) a náměstek ministra dopravy ČR Pavel Škvára (čtvrtý zleva) na polsko-českém jednání ve Varšavě

26. listopadu 2009.  Náměstkyně ministra infrastruktury Anna Wypych-Namiotko se setkala s náměstkem ministra dopravy České republika Pavlem Škvárou.

Setkání se zúčastnili za českou stranu také ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy ČR Vít Šimonovský, a ředitel Ředitelství vodních cest ČR Milan Šefara. Za polskou stranu předseda Národního vodohospodářského úřadu Leszek Karwowski, a ředitel odboru pro Program Odra 2006 Dolnoslezského vojvodství ve Vratislavi Stanislaw Zieba.

Rozhovory byly zaměřené na mezivládní spolupráci v oblasti vnitrozemské vodní dopravy, zejména:

1. Pokračování diskuse o projektu české strany na vytvoření evropské vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (D-O-L).
2. Návrh české strany na novelizaci polsko-českého Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci Oderské vodní cesty v úseku Ostrava-Kozle.
3. Vzájemné uznávání kvalifikace na vnitrozemských vodních cestách.
4. Účast na práci Ústřední komise pro Rýn ve Štrasburku.
5. Informace o realizaci Programu Odra 2006.

Na setkání se diskutoval plán další činnosti zaměřené na přípravu projektu, nejprve na studii proveditelnosti pro výstavbu chybějícího evropského spojení D-O-L.

Česká strana oznámila, že jednání s evropskými partnery o tomto projektu budou pokračovat a program bude připraven do konce roku 2010.

Další jednání na toto téma bude probíhat v česko-polské pracovní skupině zřízené v rámci Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci Oderské vodní cesty v úseku Ostrava-Kozle.

Related Images:

Share

Můžete komentovat