Čvc 23 2009

Rozvoj vodní dopravy a vodní koridor Dunaj – Odra – Labe schválen vládou

Evropská unie věnuje rozvoji vnitrozemské vodní dopravy velkou pozornost a přes Českou republiku je plánována stavba několika evropských vodních cest – Dunaj-Odra-Labe, Váh-Odra. Vláda ČR schválila v pondělí 20.července 2009 návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008. Co tento důležitý dokument a usnesení vlády ČR znamená pro rozvoj vodní dopravy v České Republice?

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vládní usnesení ze dne 20. července 2009

III. ruší usnesení vlády č. 561 ze dne 17. května 2006

– Tímto bodem se ruší nařízení o prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe, kterou měl provést ministr pro místní rozvoj ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem dopravy, ministry životního prostředí a zemědělství a ustanovit společnou meziresortní komisi se zastoupením dotčených krajů. Tato komise projekt průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe dne 29. března 2008 doporučila, avšak její výsledky nebyly brány v potaz.

IV. ukládá

2. ministrovi pro místní rozvoj

d) ve spolupráci s ministrem dopravy a ministrem životního prostředí zachovávat, zajišťovat a uplatňovat stávající územní ochranu koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu a předložit vládě návrh způsobu další ochrany do 31. prosince 2010,

– Důležitý bod usnesení. Několik posledních let vládla nad územní rezervou nejistota, vláda neustále odkládala rozhodování o tomto projektu. Nyní je již trasa průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe chráněna tak, aby se na území pro něj rezervované nestavělo nic, co by znemožnilo jeho budoucí realizaci.

3. ministrovi dopravy


ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost průplavního spojení D-O-L a zajistit projednání koridoru průplavního spojení D-O-L se signatáři dohody AGN (přístupová smlouva a TEN-T) a sousedními dotčenými státy (Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo) a s Evropskou komisí, s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví. Předložit vládě do 31. prosince 2010 informaci o prověření tohoto spojení na mezinárodní úrovni.

– Další velmi důležitý bod, jednání o průplavním spojení D-O-L přechází z domácí půdy do sféry jednání se státy evropské unie i s Unií samotnou. Posledních několik let se táhla jednání o tomto projektu ve vládě a jednání byla několikrát přerušena ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Jedná se tedy o klíčový průlom.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Politika územního rozvoje 2008

Vodní doprava

(123) VD1
Vymezení:
Labe: Pardubice–hranice SRN.
Důvody vymezení:
Zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního významu.
Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
a) Prověřit reálnost a účelnost splavnění a potřeb zlepšování parametrů vodních cest využívaných včetně případného stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí
Termín: do roku 2010
b) Prověřit možnosti minimalizace dopadů splavnění na životní prostředí.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí
Termín: do roku 2010
Úkoly pro územní plánování:
Zohlednit závěry vyplývající ze splněného úkolu pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady.

– Jedná se o pro plavbu nešťastný kompromis, kdy si ministr životního prostředí Ladislav Miko vynutil přezkoumání toho jestli je vůbec vodní doprava v České Republice potřeba. Navíc zodpovědnost za tyto výsledky nenese jen ministerstvo dopravy, jak bylo původně žádáno, ale nově i ministerstvo životního prostředí, dá se proto předpokládat celá řada střetů a komplikací s výstavbou vodních cest v České republice.


(124) VD2
Vymezení:
Vodní cesta využívaná na Vltavě (E 20-06) v úseku Mělník (soutok s Labem)–Praha–Třebenice.
Důvody vymezení:
Zabezpečování parametrů vodních cest dopravně významných využívaných jako součásti vnitrozemské vodní dopravy.
Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
Prověřit reálnost potřeb zlepšování parametrů vodních cest využívaných.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy
Termín: do roku 2010
Úkoly pro územní plánování:
Zohlednit závěry vyplývající ze splněného úkolu pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady.

– Další nešťastný kompromis, má se prověřit potřeba mezinárodně významné Vltavské vodní cesty. Úkolem je však pověřeno jen Ministerstvo dopravy, zde se dá předpokládat hladší průběh plnění tohoto úkolu. Na probíhající splavňování v úseku Třebenice – České Budějovice toto nebude mít vliv.

(125) Článek vypuštěn.

Původní znění bodu 125:

(125) VD 3

Vymezení:
Dunaj – Odra – Labe, kde dle dohody AGN průplavní spojení Dunaj – Labe je pokračování toku Labe, jako E 20 a průplavní spojení Dunaj – Odra je pokračováním toku Odry, jako E 30 Rakousko/Slovensko – Břeclav – Hodonín – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště – Otrokovice – Kroměříž – Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice – Jeseník nad Odrou – Studénka – Ostrava – Bohumín – Polsko. Prochází rozvojovými osami OS8 Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov, OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – Hranice ČR/Rakousko (Wien) a částí rozvojové osy OS10 Katowice (hranice ČR/Polsko – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc.
Důvody vymezení:
Plnění dohody AGN a zabezpečení hájení koridoru možného budoucího průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe.
Úkoly pro ministerstva a jiné správní úřady:
a)prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost tohoto rozvojového záměru s EU, signatáři dohody AGN (přístupová smlouva a TEN-T) a sousedními dotčenými státy.
Zodpovídá : Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.
Termín: 2010
b)Prověřit reálnost a účelnost územní ochrany průplavního spojení D-O-L, včetně stanovení podmínek pro hájení územních rezerv.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí, Ministerstvem zemědělství.
Termín: 31.12.2010

– Článek o průplavním spojení D-O-L byl z Politiky územního rozvoje vypuštěn na nátlak ministra životního prostředí Ladislava Mika. Ministrovi dopravy Gustavu Slamečkovi se podařilo umístit část tohoto bodu týkajícího se mezinárodních jednání do vládního usnesení a tím zabránit dalším zbytečným průtahům v jednání o tomto projektu.

Naopak potřebnost prokazování reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení D-O-L na domácí půdě bylo zrušeno, přechází se rovnou na jednání na mezinárodní úrovni – viz. bod IV 3 z usnesení vlády.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

(126) VD4
Vymezení:
Odra–Váh (dle AGN E 81)
Důvody vymezení:
Revize plnění dohody AGN.
Materiál pro jednání schůze vlády 60
Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
Prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost tohoto rozvojového záměru se sousedními
dotčenými státy s ohledem na udržitelný rozvoj území
Zodpovídá: Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí.
Termín: do konce roku 2010
Úkoly pro územní plánování:
Zohlednit závěry vyplývající ze splněného úkolu pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady.

– Slovenská republika dává najevo svůj zájem o vybudování průplavu Dunaj-Váh-Odra, Váh je poměrně lehce splavnitelný až do Žiliny, bylo by nutné především vybavit již postavené plavební komory na Vážské energetické soustavě. Problémem je však překonání hor na hranicích mezi Slovenskem a Českou republikou. Realizace propojení Dunaj-Váh-Odra by si vyžádalo stavbu více plavebních komor a stála by více než zcela nové propojení Dunaj-Odra-Labe přes území Moravy. Slovenskem bylo deklarováno, že se nejedná o konkurenční projekt, ale že by se v případě výstavby obou průplavů vzájemně dobře doplňovaly, především spojením na Labe.

Narozdíl od spojení Dunaj – Odra – Labe bylo spojení Váh-Odra začleněno do Politiky územního rozvoje, kdežto D-O-L se řeší samostatně.


(127) VD5
Vymezení:
Třebenice – České Budějovice na Vltavě.
Důvody vymezení:
Zabezpečení podmínek pro plavbu po Vltavě pro lodě do 300 t výtlaku s minimalizací dopadů na životní prostředí.

– Jedná se především o projekt Splavnění Horní Vltavy realizovaný Ředitelstvím vodních cest. Nově doplněno, že musí být minimalizovány dopady na životní prostředí, což však na již běžící projekt Splavnění Horní Vltavy nebude mít vliv, protože ten dostal od Ministerstva životního prostředí kladná stanoviska na celý splavňovaný úsek Orlík-České Budějovice.

(128) VD6
Vymezení:
Labe (úsek Kunětice–Opatovice na Labi).
Důvody vymezení:
Územní ochrana využitelných vodních cest.
Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
Prověřit potřeby plavebních úseků ve spolupráci s kraji.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a dotčenými kraji
Termín: rok 2012

– Splavnění Labe do Pardubic umožní plavbu říčním lodím až do Kunětic. Následný cca. 15ti kilometrový úsek po Opatovice na Labem má vhodné parametry pro plavbu a uvažuje se tedy o jeho splavnění. V koncovém bodě v Opatovicích nad Labem by mohl vzniknout přístav s průmyslovou zónou.

Share

Můžete komentovat