Kvě 21 2009

VHD na hraničních přechodech mezi ČR a Polskem v oblasti Krkonoš v roce 2009 – 2. část: autobusy

Autobus PKS Kamienna Góra

Autobus PKS Kamienna Góra

Druhá část informace o možnostech využití veřejné hromadné osobní dopravy při „turistickém“ překračování česko-polské státní hranice v oblasti Krkonoš doplňuje údaje týkající se dopravy železniční (obsažené v samostatné první části), údaji o možnostech využití nabídek dopravců provozujících „linkovou“ autobusovou dopravu.

Pohodlně překonat hraniční přechod Královec – Lubawka s využitím jakéhokoli druhu veřejné hromadné osobní dopravy bylo prakticky nemožné nejen před rokem 1990, ale dokonce také ještě dlouho po něm: mezistátní železniční osobní doprava nefungovala už od konce 2. světové války a ani „linkové“ autobusy (kromě „nákupních“ spojů) nejezdily nejen přes státní hranici, ale s výjimkou spojů sloužících k vystřídání CPO ani ke hraničnímu přechodu. Prvním pozitivním krokem, směřujícím ke zlepšení této situace, bylo prodloužení několika spojů vnitrostátních autobusových linek z obou stran státní hranice až k silničnímu hraničnímu přechodu (poté, co odtud byly odstraněny stavební objekty) tak, aby na sebe časově vzájemně navazovaly – došlo k tomu od 11.12.2005 především díky iniciativnímu přístupu dopravce OSNADO, spol. s r.o., který zlepšení připravil v součinnosti s „koordinátorem“ regionální dopravy Královéhradeckého kraje, společností OREDO. Nové spojení ovšem od samého počátku fungovalo pouze v pracovní dny po ránu a v podvečer, protože spoje „partnerského“ polského dopravce (PKS sp. z o.o. w Kamiennej Górze) o víkendech ke státní hranici nebyly a nejsou vedeny vůbec a autobusy společnosti OSNADO (linka č. 690120) obsluhují obec Královec (jejíž zástavba končí nedaleko státní hranice) pouze dvěma páry spojů o sobotách a v neděli vůbec ne: pro víkendové výlety byla a je tato nabídka v podstatě nepoužitelná. Popsaný minimální stav se od doby svého vzniku prakticky nezměnil a už čtvrtým rokem nic nenasvědčuje tomu, že by se chystalo rozšíření spojení i na víkendy: až do 1. změny jízdního řádu 2008/2009 byl ovšem Královec obsluhován o sobotách a nedělích ještě i třemi dvojicemi vlaků, takže minimální dopravní obslužnost obce byla zajištěna a – byť za cenu pěšího přesunu o téměř 2 km delšího (= vzdálenost mezi železniční stanicí Královec a silničním hraničním přechodem) – bylo možno při překonávání hranice využít na českém území v omezené míře i vnitrostátních vlaků. To však od března roku 2009 už neplatí: nejbližšími lokalitami obsluhovanými (alespoň) autobusovou dopravou o víkendech jsou obce Bernartice (dostupné po frekventované silnici I. třídy) nebo Lampertice (dostupné oklikou po „vedlejší“ silnici) – obě jsou ovšem cca 4 km vzdálené; jedinou nadějí pro pěší výletníky tak alespoň pro letní sezónu zůstává připravované obnovení sezónní víkendové železniční dopravy.

Výrazného zlepšení se v letošní letní sezóně naopak dočká veřejná hromadná osobní doprava na česko-polském hraničním přechodu Harrachov – Jakuszyce, byť zatím stále pouze v podobě dopravy silniční: dojde totiž konečně k alespoň dílčímu „průlomu“ dosavadní nedůstojné situace, když z iniciativy ČSAD Jablonec nad Nisou byly do jízdního řádu mezistátní autobusové linky č. 000233 (mající dosud charakter pouze „nákupní“ linky) nově zapracovány také dvě dvojice sezónních „krátkých“ autobusových spojů, vedených v období od počátku měsíce června 2009 do konce měsíce září 2009 o víkendech a českých státních svátcích, a v době hlavních školních prázdnin dokonce denně, v relaci Harrachov, autobusové nádraží – Jakuszyce, „Bieg Piastów“ – Szklarska Poręba Górna (autobusové stanoviště) a zpět. Místo navrhované přechodné náhrady železnice autobusy v úseku Harrachov – Szklarska Poręba Górna, jejímuž zavedení se KORID LK nepochopitelně bránil a odmítl je, se tak na „dopravním trhu“ uplatní zcela „regulérní“ pravidelná „linková“ autobusová doprava, navíc provozovaná na komerčním základě (bez dotací) – ten, kdo především odpovídá za dosavadní ostudný stav, tak může přemýšlet o tom, jak a proč vlastně svým hloupým přístupem zbytečně poškozoval veřejnou hromadnou osobní dopravu (a tedy i železnici), když tak dlouho tvrdošíjně působil proti možnosti využívat ji v mezistátním styku. Podrobnosti o novém mezistátním autobusovém spojení jsou uvedeny v letáku, který spolu s dalšími informacemi nabízí ČSAD Jablonec nad Nisou ke stažení na své internetové stránce s adresou: http://www.csadjbc.cz/?ref=12&child_id=87.

V souvislosti s rozšiřujícím se mezistátním spojením přes Novosvětský průsmyk stojí za pozornost také skutečnost, že ve spojích zmíněné mezistátní linky platí i jízdenky „LIBNET+“ a „LIBNET5+“ (= skupinová varianta jízdenky „LIBNET+“): obvod využitelnosti těchto jízdenek (i jejich polských a německých variant), který zahrnuje velké množství spojů veřejné osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v ČR a několika okresů v polském Dolním Slezsku a v obvodu působnosti tarifního svazu ZVON v saské části SRN, byl tak konečně rozšířen o možnost cenově příznivého cestování i v oblasti ležící východně od Jizerských hor. Uvedené zvýhodnění osob cestujících na delší vzdálenosti si ovšem dopravce zjevně kompenzuje poměrně vysokou cenu jízdného za krátký úsek Harrachov – Jakuszyce, stanovenou pro jednoduchou jízdu, a navíc se asi také snaží předejít přeplňování autobusu cestujícími pouze v této krátké relaci: smysluplnost a úspěšnost tohoto opatření prověří až praxe.

Momentálně asi nejlepší komplexní přehled o možnostech využití jízdenky „LIBNET+“ a „LIBNET5+“ nabízejí internetové stránky informující o vznikajícím integrovaném dopravním systému Libereckého kraje = IDOL, na nichž lze na adrese: http://www.iidol.cz/stranky/6:libnet-.html

získat velmi podrobné a přesné informace o zmíněných jízdenkách a o aktuálním rozsahu jejich platnosti. Jako základní informaci pro plánování potenciálních výletů proto na tomto místě pouze připomeňme, že tyto jízdenky sice NEPLATÍ ve vlacích v úseku Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra, v předmětném úseku jich ovšem lze využít v autobusech některých polských regionálních linek společnosti PKS „TOUR“ Jelenia Góra, které v současnosti poskytují dokonce výhodnější spojení, než pomalá polská železnice. Internetový vyhledávač autobusového spojení v obvodu působnosti PKS Jelenia Góra je dostupný na adrese: http://www.pks.jgora.pl/index.php?p=rozkladjazdy

– POZOR: jízdenky „LIBNET+“ a „LIBNET5+“ platí pouze v regionálních = „zastávkových“ autobusech dopravce PKS „TOUR“ Sp z o.o. w Jeleniej Górze, nikoli v dálkových = „rychlíkových“ autobusech ani ve spojích jiných místních dopravců. Protože současné jízdní řády nezajišťují výhodnou návaznost od autobusů z ČR na vlaky PKP-PR v železniční stanici Szklarska Poręba Górna, není zatím ani třeba příliš litovat, že ve vlacích v úseku Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra nelze jízdenek „LIBNET+“ a „LIBNET5+“ využít – ve vlacích PKP-PR navíc platí jízdenky „SONE+PKP“, a tak pro některé „specifické“ případy návštěv Polska ani nemusí být použití jízdenky „LIBNET+“ cenově nejvýhodnější variantou: záleží na konkrétním programu cesty. Pro orientaci uveďme orientační údaje o aktuálních cenách jízdenek v relaci Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra: jízdné v osobních vlacích PKP-PR pro tento úsek činí 7,50 zł. a pro jízdu autobusem v této relaci je třeba počítat s jízdným 7,20 zł.; cesta polským autobusem v relaci Jakuszyce – Jelenia Góra by měla stát cca 8,80 zł. (sazby jízdného v polských prostředcích VHD jsou tedy vyšší, než v případě českých dopravců). Pro úplnost je vhodné dodat, že v současné době činí kurz polského złotého (PLN) o něco více než 6 Kč.

Přímo z Polska byla dodána většina podkladů pro následující informace, které by mohly být někomu užitečné.

= „Polská mutace“ jízdenky „LIBNET+“ = „Bilet EURO-NYSA“ stojí aktuálně 20 zł., jízdenka „LIBNET5+“ se v polské verzi jmenuje „Bilet zbiorowy EURO-NYSA MINI GRUPA“ a stojí 75 zł.; ačkoli ani tyto jízdenky samozřejmě (bohužel) neplatí ve vlacích na trati Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra, je možno je zakoupit u osobní pokladny PKP v železniční stanici PKP Szklarska Poręba Górna (otevřena je denně v době 06:00 – 19:00 hodin) – už několik měsíců (od 14.12.2008) jsou tyto jízdenky v Polsku uznávány všemi v systému zúčastněnými dopravci bez ohledu na to kdo je vydal (v minulosti tomu tak nebylo …).

= Množství informací o autobusovém spojení v Polsku lze získat prostřednictvím internetové adresy:http://www.rozklady.com.pl/main.php?page=start&

– nabízeny jsou tam ovšem převážně údaje o spojích provozovaných „následníky“ bývalého polského „státního“ dopravce PKS, takže nejde o zcela komplexní informační systém.

= Jedním z autobusových dopravců, o jejichž spojích zmíněný internetový systém neinformuje, je například soukromá firma „KRY-CHA BIS Wojciech Chadży“, která působí v polském Podkrkonoší: informace o ní a jejích aktivitách jsou dostupné na internetové adrese: http://www.krycha.pl/news.php

– tento dopravce provozuje m.j. autobusovou linku v trase Jakuszyce – Szklarska Poreba – J.G.-Sobieszów – Podgórzyn – Karpacz, vedenou mimo centrum města Jelenia Góra; její aktuální jízdní řád je k dispozici na internetové adrese: http://www.krycha.pl/rozklady/rozklad_jakuszyce_karpacz.htm

a „obyčejné“ jízdné za celou trasu činí podle sdělení dopravce aktuálně 13,5 zł, podrobnější ceník však na Internetu v době zpracování této informace k dispozici nebyl. Ačkoli ani mezi spoji této linky a českými přeshraničními autobusovými spoji bohužel žádná těsnější vazba (zatím) „naprogramována“ není a ani jízdenky „LIBNET+“ a „LIBNET5+“ na této lince (zatím) neplatí, jde přesto o spojení potenciálně užitečné nejen pro „vnitropolské“ cestující – záleží jen na tom, zda a jak brzy se dopravci na obou stranách státní hranice dokáží dohodnout na takových časových polohách jednotlivých spojů, aby byla vytvořena jejich lepší vzájemná návaznost, a tedy i lepší využitelnost i pro české turisty a návštěvníky Polska z ČR.

Třetí lokalitou, v níž je alespoň v letní turistické sezóně nabízena možnost překonání státní hranice s využitím veřejné dopravy, je silniční hraniční přechod Horní Malá Úpa (Pomezní boudy) – Przełęcz Okraj, kam by letos opět měly zajíždět dvě dvojice autobusových spojů polského dopravce PKS „TOUR“ Sp. z o.o. Jelenia Góra na lince Jelenia Góra – Karpacz – Przełęcz Okraj a zpět. Jízdní řád této linky, která v létě roku 2008 fungovala jako „cyklobus“, je dostupný přes vyhledávač spojení na internetových stránkách firmy PKS „TOUR“ Jelenia Góra a obsahuje v současnosti následující základní údaje:

Autobusy– k tomu je nutno zdůraznit, že polský výklad omezení „67K“ podle sdělení z Polska znamená, že spoje jsou v provozu pouze o (letních) školních prázdninách o sobotách a nedělích, tedy nikoli v průběhu školního roku (a to ani o víkendech); období provozu těchto spojů bude prý snad ještě dále upřesněno. Pokud se nic nezmění, měly by o prázdninových víkendech v Horní Malé Úpě (Pomezních Boudách) fungovat „přípoje“ (krátkým individuálním přesunem = vzdálenost do 300 metrů přes silniční hraniční přechod) od dopoledního spoje linky č. 670003 z Harrachova a na odpolední spoj téže linky do Harrachova: zmíněná linka č. 670003 je jedním z „Krkobusů“, provozovaných dopravcem ČSAD Semily, a.s. jako letní „cyklobusy“. Překonání státní hranice přes zmíněný horský hraniční přechod s využitím veřejné dopravy teoreticky umožňují ovšem také některé další autobusové linky, především

– sezónní „cyklobusová“ linka provozovaná dopravcem CDS s.r.o. Náchod:

č. 640123 = Hradec Králové – Náchod – Teplice n.Met. – Adršpach – Trutnov – Pomezní Boudy,

– „pravidelná“ (= celoročně provozovaná) „místní“ linka provozovaná dopravcem OSNADO spol. s r.o. Svoboda nad Úpou:

č. 690160 = Trutnov – Malá Úpa, Pomezní Boudy (i na ní jsou některé letní spoje „zpřístupněné“ i cyklistům),

– „pravidelná“ (= celoročně provozovaná) dálková linka provozovaná dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:

č. 169105 = Praha – Hořice – Trutnov – Pec p.Sněžkou – Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy.

Ani v této „hřebenové“ krkonošské lokalitě ovšem jízdní řády vnitrostátních autobusových linek na obou stranách státní hranice nejsou bohužel optimálně zkoordinovány, a především v odpoledních hodinách nejsou (v obou směrech) nabízeny přípoje, které by umožňovaly výhodně využívat k návratům z výletů na území sousedních států zajímavé spoje veřejné dopravy: také v tomto případě zjevně koordinátor OREDO stále nefunguje tak, jak by bylo žádoucí.

Pro úplnost uveďme ještě několik internetových odkazů vedoucích k údajům o užitečných vnitrostátních sezónních turistických „cyklobusových“ linkách na české straně Krkonoš. Základní „reklamní“ informace o „turistické“ dopravě na české straně hor jsou dostupné na internetové adrese: http://www.csadsemily.cz/show.php?obs=pravidelna_autobusova_doprava&sub=3#krkobus

a samotné „letáky“ se zjednodušenými jízdními řády jsou k dispozici (ke stažení) na internetových adresách:

– „malý“ = http://www.csadsemily.cz/UserFiles/File/krkobus1-09.pdf

– „komplexní“ = http://www.csadsemily.cz/UserFiles/File/krkobus2-09.pdf

(jde zřejmě o jediné materiály poskytující aktuální údaje); ze zmíněných „Krkobusů“ lze za „stěžejní“ považovat dvojici trasou shodných „dlouhých“ linek č. 670003 a č. 670005 (v mapách jsou vyznačeny červenou barvou), které spojují množství lokalit na jižní straně Krkonoš, přičemž spoje linky č. 670003 by navíc měly mít o prázdninových víkendech v Horní Malé Úpě (Pomezních Boudách) vazbu na polský „cyklobus“. Informaci je žádoucí uzavřít upozorněním, že ČSAD Semily sice prostřednictvím internetové stránky s adresou: http://www.csadsemily.cz/show.php?obs=jizdni_rady_CSAD_semily&sub=42#turista

nabízí jízdní řády svých turistických „cyklobusových“ linek, ke dni 20.05.2009 ovšem údaje tam uvedené nebyly ještě zcela aktualizovány do stavu odpovídajícího letáku a ani do shody s údaji zapracovanými do IDOSu, a na www stránkách firmy OSNADO byly ke stejnému termínu nabízeny ke stažení pouze neaktualizované informační materiály platné v roce 2008.

Share

Můžete komentovat