9 767 přečtení
Úno 10 2011

Naděje pro Horní Slavkov

Asi většina čtenářů ví, že existuje jakýsi zájem zlikvidovat takřka veškerou železniční dopravu nejen v Čechách, ale i v okolních státech, respektive v celé Evropské unii. Rušení tratí probíhá natolik důrazně, že často až hraničí s dobrými mravy. Avšak najednou se objevila na dnešní dobu téměř neuvěřitelná zpráva. Ve městě Horní Slavkov je tomu opačně a po letitém marném boji o obnovu tratě, zablesklo světélko na konci dlouhého a křivolakého tunelu.

Trocha historie, aneb nejen Hornoslavkovská

Trať z Lokte do Krásného Jezu byla uvedena do provozu přesně před 110 lety, v roce 1901. Svoji službu nedobrovolně ukončila před 14 lety, 31.5.1997. Důvod ukončení byl vyřčen jako špatný technický stav tratě. Není bez zajímavosti, že spolu s Hornoslavkovskou dráhou byl ukončen provoz na dalších dvou poměrně turisticky významných tratích, a to z Mladotic do Čisté a z Mělníka do Lhotky u Mělníka.

Mělnická trať měla výhodu v tom, že se o ní velice záhy začal zajímat soukromý investor, který měl navíc výhodu v tom, že nebyl jakkoli spjat s různými pěnězovody, či jinými podobnými produktovody kolem tehdeších Českých drah, a byl tím pádem nezastrašitelný. Proto v podstatě jen jeho zájem o trať a následně strach státního molochu z toho, že by čistě teoreticky mohl ukázat, že to jde (když se stále tvrdí, že to nejde), učinil zázrak a trať z Mělníka směrem ku Mladé Boleslavi byla po 3 měsících výluky zprovozněna.

Ostatní tratě takové štěstí neměly. O Kralovickou trať zájem neprojevil nikdo, o Hornoslavkovskou sice ano, ale ten již byl jakýmsi způsobem spjat s výše naznačenými produktovody a tím pádem mu hrozila ztráta zakázek, která jej z podstatné části živila. I přes tato negativa byl na Kralovické trati zprovozněn úsek Čistá – Kralovice koncem roku 2001 za 38 milionů Kč. Zlé jazyky si však šeptají tajemství, že prý kromě úseku Čistá – Kožlany, který bylo nutné rekonstruovat pro provoz do Kralovic, byly finanční prostředky určeny i pro úsek Kralovice – Mladotice.

Trať Kralovice - Mladotice v únoru 2011

Zpět do Horního Slavkova, respektive Lokte

Ani na Hornoslavkovské trati nebyl celých 13 let klid. Zde se rozjely vlaky krátkým tunelem přes most do zastávky Loket předměstí. Kde byl dokonce vybudován šotolinový přestupní terminál vlak – bus, na kterém se v podstatě nikdy nepřestupovalo. K znovuzprovoznění tohoto úseku došlo 8.12.2006, kdy byl úsek slavnostně otevřen a od neděle 10.12.2006 byl uveden do trvalého provozu. Obnova 700 m tratě stála téměř 3 miliony korun.

Robert Koutný ze Správy dopravní cesty Karlovy Vary k tomu dodává: „Co se týče Správy tratí, jednalo se o odstranění náletové zeleně, opravu přejezdu, vybudování nástupiště a přechodů, doplnění drobného kolejiva, instalace výstroje trati, mostaři opravili most přes Ohři (nová podlaha). Správa elektrotechniky a energetiky vybudovala osvětlení zastávky (2 stožáry) včetně přívodu proudu, Správa budov a bytového hospodářství zajistila postavení čekárny ‟ ( budova zastávky s přístřeškem byla krátce předtím prodána bez věcného břemene soukromým osobám ).

V jízdním řádu platném v roce 2007/2008 zde jezdilo 15 párů vlaků denně, v současném jízdním řádu sem již jezdí jen 4 páry vlaků v pracovní dny, dokonce bylo i zvažováno úplné zastavení dopravy.

Slavnostní obnovení provozu do Lokte předměstí 8.12.2006

V období mezi zastavením provozu a obnovením úseku do Lokte předměstí probíhala různá jednání o obnově tratě a to jak ve variantě regulérní tratě, tak velodráhy určené pro šlapadla. V roce 2001 tak byly náklady na zprovoznění traťového úseku Krásný Jez – Loket vyčísleny částkou 195 milionů Kč. Dokonce se postupně krátce objevila i módní varianta s přestavbou na cyklostezku, nicméně ta vypadla ze hry jako první, protože náklady na sanaci svršku a vybudování cyklostezky byly ze všech variant největší. Naštěstí pro trať byla cyklostezka prosazována jen cyklisty, kteří neměli oporu stavební lobby. Také ostatní snahy o obnovu dráhy skončily neúspěchem. 12.01.2005 bylo založeno občanské sdružení Loketská místní dráha, které díky několika mediálním výstupům trať zviditelnili, nicméně k posunu v obnově nedochází.

22.9.2008 proběhlo jednání v Sokolově opět na téma obnovy tratě. V této době se hovoří o 214 milionech na obnovu celého vyloučeného úseku z Lokte předměstí do Krásného Jezu, 150 milionů Kč by pak měla stát obnova pouze v úseku z Lokte do Horního Slavkova. V té době bylo konstatováno, že ekonomice tratě by výrazně pomohla nákladní doprava, nicméně jediným významným přepravcem byl v té době KMK Granit z Krásna.

Dle Ing. Zouhara z odboru strategie SŽDC ekonomická analýza v roce 2007 prokázala, že tržby z poplatků za dopravní cestu by měly návratnost 100 let a to pouze v případě, že by nebylo třeba jakýchkoli investic. Když se bude uvažovat ekonomická návratnost při investování do tratě, bude to ještě horší.

Přesto by bylo navrácení dosti intenzivní silniční přepravy vytěženého granitu na koleje vítaným krokem pro zkvalitnění života na Hornoslavkovsku, včetně nemalého přínosu pro silniční dopravu, protože by se horská silnice, v malé části nedávno rekonstruována za 191 milionů Kč, uvolnila od kamionů.

Nicméně posun v událostech nenastal, neboť pro tuto přepravu by bylo nutno vybudovat dlouhou vlečku z Ležnice okolo Krásna do místa těžby, což bylo opravdu ekonomicky neúnosné.

Studie vlečky do Krásna, autor Ing. Jiří Kalčík

Nový vítr do plachet

Za 3 roky od posledního jednání došlo k poměrně k výraznému posunu v oblasti města Horního Slavkova. Došlo k tomu, co všechna média v hojně publikovaných článcích označila jako “nové skutečnosti”. Objevilo se zde hned několik nových ekonomických subjektů, které mají zájem o přepravy po železnici. Navíc i Karlovarský kraj deklaroval podporu obnovy tratě v tom, že pokud bude zprovozněna, objedná zde osobní dopravu v závazku veřejné služby. Tomu naopak nahrává ukončení výroby v místní porcelánce a potřeba jak dopravy místních obyvatel za prací v okolí, tak i další pracovní příležitosti ve městě, které je právě přímo úměrné renesanci železniční dopravy ve městě.

Nejvýznamnějším potencionálním přepravcem se v současné době jeví firma Legios z Loun (dříve Lostr), která zakoupila bývalou firmu STASIS. Tato firma se zabývá výrovou železničních vozů, které sice dnes z velké části vyrábí a kompletuje v Lounech, ale vzhledem k rozšíření výroby o lokomotivy, je zájem firmy veškerou výrobu vagonů převést do Horního Slavkova – Ležnice. V plánu je v dohledné době vyrábět 4 vagony denně a zaměstnat až 320 lidí, v budoucnu až ke 400 pracovníkům v případě, že se celá výroba 1800 vagonů přesune z Loun do Horního Slavkova. Zatím se výrobky přesunují po silnici a ke kompletaci dochází v Lounech. To samo o sobě výrobu komplikuje a prodražuje, proto právě firma Legios byla hlavním iniciátorem reaktivace železnice.

Druhým vážným zájemcem je firma Sanaka Industry, která již delší dobu plánuje přepravu vytěžených písků z bývalého rudného dolu Stannum. Plánují těžbu maximálně 36 tis t ročně při silniční dopravě, v případě železniční dopravy až 100 t ročně. I to se samozřejmě odrazí v zaměstnanosti.

Třetím zájemcem o železniční dopravu je již naše známá firma KMK Granit. Jak bylo již zmíněno výše, přidal se i Karlovarský kraj, který deklaruje zájem objednat osobní dopravu.

Z jednání na radnici v Horním Slavkově 1.2.2011

Co brání obnově dopravy?

Na tuto otázku je poměrně jednoduché odpovědět. Technický stav tratě. Z výše napsaného by se mohlo některému čtenáři znát, že je vše jasné. Ekonomické výhody obnovení železniční dopravy pro jednotlivé zájemce, respektive skupinu zájemců, jsou natolik velké, že oproti minulosti lze vidět i návratnost. Jenže náklady jsou opravdu velké.

V cenové hladině roku 2008 se hovoří 214 milionech na obnovu celého vyloučeného úseku z Lokte předměstí do Krásného Jezu, 150 milionů z Lokte do H. Slavkova – Ležnice a 90 milionů na obnovu úseku z Krásného Jezu do Horního Slavkova. K uvedeným částkám je nejspíše nutné připočítat inflaci za uplynulé tři roky, navíc je třeba vzít v úvahu to, co vyslovil Zdeněk Zouhar ze SŽDC, že dle zkušeností investice téměř vždy vyjdou na dvojnásobek oproti původnímu předpokladu projektu.

Jak je všem známo, trať byla uzavřena z důvodu podudržovanosti a špatného technického stavu. Místo toho, aby se trať ihned, či v dohledné době opravila, kdy k opravě stačilo relativně málo financí, nechala se dále chátrat a to bez jakékoli údržby. A přitom soustavně správce tratě, SŽDC, čerpal roční dotace s Fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v průměru ve výši 780 tisíc na 1 kilometr tratě ročně.

Navíc bylo na opravu tratě vyčleněno dle Ing. Fojtíka z Hospodářské a sociální rady Sokolovska v roce:
1997 – 15 milionů
2001 – 47 milionů
2008 – 48 milionů
Zástupci SŽDC však toto popírají, navíc ústy Zdeňka Zouhara z Odboru strategie dodávají, že tehdy (1997) se jednalo o jinou organizaci, jak dnes, tím pádem za nastalý stav se necítí odpovědni.

S ohledem na tyto skutečnosti současní zájemci o železniční provoz nejsou logicky ochotni do tratě investovat, neboť její technický stav nezavinili. Možná jako hořká ironie zazní odposlechnutý výrok zástuce Ministertsva dopravy směrovaný k zástupci SŽDC, který byl na jednání v palbě kritiky: „Co se vzrušuješ, jde ti to hezky … ‟

Nádraží v Horním Slavkově 1.2.2011

Nejsou peníze, jako peníze

Vždy, když se hovoří o penězích, mluví se financích na provoz a investice. Snad nikdy se neuvažuje s financemi, které stát musí vynaložit v případě, že lidé nedostanou práci, či o které přijde, když musí za tytéž lidi sám platit zdravotní a sociální pojištění. O tom, že lidé bez práce nakupují jen to nejnutnější a stát díky tomu vybere méně na DPH, ani nemá smysl uvažovat, protože bychom zabíhali do přílišných detailů.

Pokud budeme tedy uvažovat, že firma Sanaka nezaměstná 90 pracovníků a Legios 320 pracovníků (všimněte si výše, že firmy udávají vyšší počet plánovaných zaměstnanců), tak při vyplácení pouhého životního minima 410 lidem ve výši 3.126,- Kč měsíčně, ročně vyplatíme jen na životním minimu 15,3 milionu Kč. K tomu ještě musíme připočíst zmíněné sociální a zdravotní pojištění hrazené státem …

Již z tohoto jednoduchého výpočtu, navzdory opomenutým dalším výdajovým položkám vyplývá, že investice ve výši 150 milionu by byla státu vrácena nejpozději do 10 let.

Jak to nakonec dopadne?

To je otázka spíš hodná věštkyně s kocourem na rameni, než pisálka s kocourem na klíně.

Jako jedna z variant obnovy se jeví jako výhodnější v první (a doufejme, že ne poslední) etapě obnovit trať v úseku Krásný Jez – Horní Slavkov. Pro tuto variantu hovoří menší vzdálenost a nižší potřeba investic. Proti však hovoří jednak vyšší stoupání a hlavně kapacita tratě z Bečova do Karlových Varů, kde je díky uskutečněným a připravovaným racionalizačním redukcím kolejišť velmi problematické získat trasu pro nákladní dopravu. Zatím je jisté jediné: SŽDC, respektive Ministerstvo dopravy správní řízení na zrušení tratě, vydané na podzim 2010, pozastavilo.

V každém případě v polovině roku 2011 bychom mohli být chytřejší.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (12 votes cast)
Naděje pro Horní Slavkov, 4.6 out of 5 based on 12 ratings
Share

Foto: autor
Autor:


20 komentářů

 • Napsal Miloslav Zítka, 10. 2. 2011 @ 16:27

  Já bych ještě přidal výrazný potenciál této tratě pro spojení významných turistických cílů v Karlovarském kraji – Karlových Varů – Lokte – Bečova – Teplé – Mariánských Lázní.

 • Napsal Jiří Lojda, 10. 2. 2011 @ 19:39

  Předně přesto, že s vyzněním článku tak úplně souhlasit nebudu, má u mě autor plný počet, protože toto je konečně konkrétní, velmi zajímavý a kvalitně napsaný článek.
  Nejde ale přehládnout, že si autor v části “Nový vítr do plachet” tak trochu podkopává velmi plamenný úvod. Jinými slovy za stavu, kdy velmi vážně uvažuje několik subjektů, že tu trať budou využívat se samozřejmě o osudu trati rozhoduje jinak. Možná by ale neškodilo, kdyby autor napsal, kolik v průměru stát do té tratě před ukončením provozu nalil ročně a vynásobil nám to počtem let, kdy ta dráha stála abychom věděli, kolik se cirka ušetřilo veřejných peněz a mohli to porovnat s tím, kolik stojí její obnova…
  Taky by mě zajímalo objasnění výroku o tom, že existuje jakýsi zájem na likvidaci železniční dopravy (kdo, kdy a hlavně PROČ?!)
  Srovnání s životním minimem je hezká věc, ale SŽDC ty peníze, které se ušetří na dávkách nedostane, nedostane je nepochybně ani ministerstvo dopravy a tím spíše je nedostane dopředu, tj. nějaký subjetk ty peníze bude muset v rozpočtu najít. Jinak je sice hezké, že suebjekty, které by tu trať rády využivaly, ji do toho stavu nepřivedly, ale v tomto státě neexistuje právo na železniční trať- tj. pokud chtějí z té tratě profitovat, pak by asi mohly navrhnout svůj podíl na její obnově(nevím zda to již neučinily- třeba autor poví někdy víc).
  Závěrem však dodám, že mě případné světlé zítřky této tratě těší.

 • Napsal Miloslav Zítka, 10. 2. 2011 @ 22:32

  “V tomto státě neexistuje právo na železniční trať” – obávám se, že v tomto státě vůbec moc právo neexistuje…… protože by jinak za tuhle trať už dávno někdo seděl… někdo musí přece být zodpovědný za to, že zarostly koleje, rozpadají se mosty……. vlastník se měl o majetek starat, což evidentně nedělal. A výzva aby “subjekty přispěly” je spíš výsměchem právu než cokoliv jiného

 • Napsal a8n, 10. 2. 2011 @ 23:15

  >A přitom soustavně správce tratě, SŽDC, čerpal roční dotace s Fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v průměru ve výši 780 tisíc na 1 kilometr tratě ročně.

  Mám to chápat tak, že ty dotace dostávala celých čtrnáct let kdy byla trať dlouhodobě vyloučena? Pokud ano, tak na ministerstvu i na SŽDC sedí celou tu dobu banda magorů. Na ministerstvu proto, že to nezatrhla, na SŽDC proto, že si jdou rušením tratí dobrovolně snižovat příjmy aniž by to znamenalo pokles na výdajové straně.

  >Jiří Lojda
  Ne, postoj firem je pokud vím zatím “státe oprav”.

  Jinak proti obnově ve směru Krásného Jezu mluví kromě sklonových poměrů rovněž nízká únosnost tratě 149, kde je na úseku Poutnov-Březová traťová třída A.

 • Napsal Petr Kudrej, 11. 2. 2011 @ 14:53

  celá 149 už je v třídě B.

  Na ministerstvu dopravy, SŽDC i na ČD, a. s., banda tupých pitomců, hrabajících pod sebe, opravdu sedí. Nechápu, jak to může někoho stále překvapovat…

 • Napsal per, 11. 2. 2011 @ 7:03

  Další populistický krok, jak oblbnout lidi.

 • Napsal -fn-, 11. 2. 2011 @ 7:51

  Jiří Lojda: Podle Vaší logiky ovšem už dávno měli platit automobilisté za veškeré investice do silnic. Jestliže nechcete, aby železnice platil stát, a silnice ano, pak pochybuji, že Vás možnost obnovy těší tak, jak píšete – aneb poslat někoho “do kytek” a těšit se z toho, že se sám vyhrabal, je poněkud schizofrenní. A pokud jde o zájem o likvidaci, lze jeho stopy bohužel vysledovat v praxi. Jak jinak vysvětlíte kroky, kterými je i zájemcům o provoz tratí bráněno v krocích vedoucích k provozu (zejména likvidace tratí bez analýzy stavu a možností nápravy, výběru dopravce či nabídky k odkoupení)?

 • Napsal Jiří Lojda, 11. 2. 2011 @ 9:06

  Miroslav Zítka: “Vlastník by se měl o svůj majetek starat” ale jděte… obecně je věcí vlastníka jak s věcí naloží – starat se o ni musí pouze v určitých případech (hist. památka, ohrožení života nebo zdraví jiných atd.). Jo taky mi řekněte, kdo to bude posuzovat a co to “starat se” vlastně znamená.
  “Výzva aby subjekty přispěly, je výsměch právu” – buďte konkrétnější- v jakém smyslu, podle mě je to ekonomický handl jako každý jiný… ta oprava půjde i z vašcih daní, jistě jste tou představou nadšen a zaplatíte rád jakoukoli částku a nepokusíte se ji nějak snížit…(všimněte si, snížit, ne že to zaplatí celé!)
  FN: Nepřemýšlejte nad těmi příspěvky tolik, vidíte v nich pak něco co není 🙂 Podle vaší logiky když si postavím dům, mám plné právo na to,aby stát řekněme nově vyasfaltoval cestu, která kolem mého domu vede, protože přece nebudu kličkovat mezi výtluky a prodírat se travou. Co na tom, že můj dům stojí společně s třemi dalšími trochu mimo obec u cesty, kterou léta nikdo nevyužívá a tak zarostla travou. Pokud budete v podobné situaci, jděte na příslušné úřady, řekněte jim, že trváte na nové silnici a oni vám jistě rádi vyhoví, ty peníze v rozpočtu jsou přece připraveny jen pro vás :-)- sice nevím, jak bychom podobnou situaci řešili, ale asi budete v patové situaci- silnice není vaše, to je pravda, ale vy zase pro úřad nejste jediný pod sluncem, spíše jste tak trochu kapka v moři, takže za vás ty statisíce nedají.
  To, že mě obnova té trati těší je pravda, na rozdíl od vás to ale vidím trochu komplexněji.
  P.S. k tomu zájmu na ničení, ne vaše odpověd není: kdo, kdy, kde, jak a hlavně PROČ!!! bohužel je to další obecná teze…

 • Napsal -fn-, 11. 2. 2011 @ 11:47

  Jiří Lojda: Naopak, o věcech je třeba přemýšlet, a to pokud možno v co nejvíce souvislostech. Má-li stát, tedy my, zájem na tom, aby se doprava odehrávala šetrně k okolí, musí pro to udělat cokoli jiného, než neustále podporovat dopravu nešetrnou. Jestliže opravuje silnice, aby se po nich dalo jezdit, měl by stejně opravovat i koleje. Tady se přece nestaví dům u zarostlé cesty. Oni klidně mohou vozit zboží po silnici, jenže to vyjde nejen je, ale i společnost dráž. Proto žádají opravu železnice. V případě domu by to bylo přesně naopak – jako pěší či cyklista zatížím okolí méně než jako automobilista, také úprava pro tento druh dopravy je levnější.
  P. S. Já žádnou odpověď nedávám ani nepožaduji, jen sleduji sérii nelogických kroků státu, na jejímž základě usuzuji na něčí jiný zájem, proto páně autorův výrok považuji za pravděpodobný.

 • Napsal -fn-, 11. 2. 2011 @ 11:55

  A dále – vlečku k “domu” už si zainvestují sami (případně s dotací na obnovu vleček, z nichž ovšem snad ještě žádná vlečka obnovena nebyla). Komplexně se snažím posuzovat, ale ne s lichými argumenty pasivních úřadů, které vždy najdou důvod, proč nejde to, co sami nechtějí, a naopak chtějí-li, najdou i nesmyslný důvod, proč to jde. Problém s přebujelou silniční dopravu tu už je (někde méně, někde více) a je třeba ho řešit od příčin, nikoli od následků, pokud možno ještě než dále naroste. I oceán se skládá z jednotlivých molekul vody…

 • Napsal Jiří Lojda, 11. 2. 2011 @ 12:00

  FN: no teď jste odpověděl tak trochu panu Zítkovi: “Oni klidně mohou vozit zboží po silnici, jenže to vyjde nejen je, ale i společnost dráž.” Nemusí to být nutně jenom “státe dej”.
  Jinak to trochu líčíte jako by tady ty silnice byly pomale pozlecené a železnice zarůstala travou- podívejte se, budete-li mít obec s pár stovkami obyvatel, tak tam taky nepovede silnice jako ze škatulky když v krajem procházející silnice první třídy potřebuzuje údržbu, jinak bude vypadat situace, když obec udělá průmyslovou zónu, pak bude mít daná silnice větší význam, ale pořád bude muset někdo ty peníze na její opravu v rozpočtu najít. Vy tak trochu čekáte na Godota(v tomto případě uvedeném v článku asi ano – nebo to měli udržovat tu trať v excelentním stavu s tím, že možná se jednou! nahrnou do regionu investoři?). Možná by ale neškodilo, kdyby autor napsal, kolik v průměru stát do té tratě před ukončením provozu nalil ročně a vynásobil nám to počtem let, kdy ta dráha stála abychom věděli, kolik se cirka ušetřilo veřejných peněz a mohli to porovnat s tím, kolik stojí její obnova- třeba budeme moudřejší

 • Napsal Domažličák, 11. 2. 2011 @ 15:31

  Z komentářů je vidno, že je třeba uvést pár faktů. 1) SŽDC není VLASTNÍK tratě a le jen její SPRÁVCE a z toho mu plynou jisté povinnosti, které si u této trati evidentně nesplnil. Zákon nezná žádný stav stylu “dráha sice existuje, ale je dlouhodobě nesjízdná” Zákon zná jen provozuschopné dráhy anebo zrušené, tzn neexistující (to platí i pro vlečky). Žádné výmluvy SŽDC k tomu, že již tuto trať v tomto stavu zdědilo tudíž nejsou akceptovatelné. Správce státního majetku byl ze zákona povinen dráhu uvést do zákonného stavu, což znamená ji buď zprovoznit nebo zrušit. Aby ji mohl ale zrušit, musí s tím zákonem dané instituce souhlasit a protože se zrušením nesouhlasili, bylo SŽDC povinno trať opravit již dávno. Své povinnosti si SŽDC plnilo jen do té chvíle, než dostalo finance na opravu tratě (to se stalo myslím 3x), ale místo opravy tratě se peníze kamsi poděly.
  2) Jednou ze zákoných poviností vlastníka dráhy (totéž platí i pro vlečky) je umožnit přístup na síť na ni navazující jiné dráze (v tomto případě vlečku Stasisu dnes Legios). Vzhledem k tomu, že Stasis byl léta v troskách a své právo neuplatňoval, nic nenutilo SŽDC této vlečce dopřát napojení na síť. Nyní ovšem Legios toto logicky požaduje, takže SŽDC nezbyde nic jiného, než vlastníkovi navazující dráhy vyhovět.
  Takže veškeré diskuze o tom, zda se obnovovat dráhu vyplatí nebo ne, jsou naprosto liché a pokud někdo chce zpochybnit obnovu tratě, bude muset nejdřív zajistit změnu zákona, který zajišťuje každému vlastníkovi dráhy právo na připojení k veřejné síti a to by musel zařídit v Bruselu, protože tohle je zakotveno jako jedno ze základních práv a svobod v celé EU.

 • Napsal Kubik, 11. 2. 2011 @ 21:39

  Dokud neuvidím slavnostní výkop zahájení obnovy tratě,neuvěřím.Takových úvah zde již bylo a zatím skutek utek.Viz neustále slibované nové zastávky familiérního eska v Praze.Jediná obnova tratě po roce 1990 ze zmaru byla Čistá-Kralovice,která nedokončením opravy do Mladotic zase do zmaru upadá,stačí se podívat na zničené nákladiště v Kožlanech,kde v průmyslové zóně vytrhli naši drážní ,,podnikatelé” všechny odbočné koleje,aby náhodou někdo nechtěl něco vozit vlakem!

 • Napsal a8n, 12. 2. 2011 @ 20:26

  >Petr Kudrej
  To je ovšem nějaká horká novinka (nebo nedostatečná aktualizace). V mapce z 27. 10. 2010 je stále zakreslena jako áčková.
  Právě pro tu část “hrabající pod sebe”. Jen málo takových lidí je blbých natolik, že si bude vypouštět vlastní rybník.

 • Napsal flatt1, 12. 2. 2011 @ 23:22

  Vážení pánové, jakkoliv podporuju, kudy chjodím, rozvoj nákladní žel.dopravy, tak prostě nevěřím, že třeba KMK Granit do něčeho takovýho půjde, už to x-krát odmítli. Stejný blábol je i obnova vlečky v Kyselce, resp.ona se možná obnoví za státní peníze,ale jestli si myslí nějaký naiva, že Pasqualové přistoupí na zvýšené dovozné jako kompenzaci za vlečku za 130 mil. Kč, tak je prostě neinformovaný blázen a snílek. Minerálka vagonem vychází ekonomicky tak leda na Ostravsko a spíš až na východní Slovensko….

 • Napsal x, 15. 5. 2011 @ 21:58

  “Podle Vaší logiky ovšem už dávno měli platit automobilisté za veškeré investice do silnic. J”

  A dalsi z tech co netusi ze VYBER SPOTREBNI DANE Z PALIV – tedy benzinu a nafty je zcela srivanatelny jako invetsice do vsech silnic.
  To malo z nafty od drazdnich vozidl na zelezini samzrejme zcela nestaci.

 • Napsal x, 15. 5. 2011 @ 22:06

  ” tomto státě vůbec moc právo neexistuje…… protože by jinak za tuhle trať už dávno někdo seděl… někdo musí přece být zodpovědný za to, že zarostly koleje, rozpadají se mosty…”

  Kdyz vam oprava vasi nemovitosti vyjde mnohonasobne vice nez kolik vam muze prinest na najemym – zde na vynosech – tezko ji opravite – to radeji pozadate o povoleni je zbourat.
  Proste povinnosti vlastnika neni udrzovat dum obyvatelny – ale aby pouze neohrzoval sve okoli – v tomto pripade ho vcas na sve naklady dat zbourat – kdyz jeho oprava se mu nevyplati.

 • Napsal x, 15. 5. 2011 @ 22:09

  “dráhy právo na připojení k veřejné síti ”
  Jsite jako k elektricke siti to bude neco podobneho – za primerene naklady nikoliv tedy vzdy !!!

 • Napsal x, 15. 5. 2011 @ 22:11

  “Správce státního majetku byl ze zákona povinen dráhu uvést do zákonného stavu”

  Proste kdyz to neni priorita tak proste nemusi – on rekne ze nema penize – totez muze rict i jakykoliv vlatnik .

Odkazy k příspěveku

 1. Dopravní web » Další železniční traŤ v Karlovarském kraji v ohrožení — 9. 3. 2011 @ 9:40

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*