13 471 přečtení
Čvc 06 2018

Urbanismus krajiny a funkce regionální dopravy

Mn 58138 Slaný – Královice u Zlonic 7.6.2018, foto L. Fric

V rámci dlouhých debat na téma doprava, dopravní obslužnost nebo dopravní infrastruktura máme přirozeně silnou tendenci zohledňovat přístup „tady a teď“. V případě např. spotřebního zboží není tento přístup na závadu. Dopravní infrastruktura však není spotřební zboží – je to hodnota, vyvíjející se staletí, a jakékoliv rozhodnutí o dopravní infrastruktuře bude mít dopady desítky i stovky let do budoucnosti. Takové rozhodování musí být velmi zodpovědné, nebojím se říct vizionářské.

Urbanismus je disciplína, zabývající se osídlením krajiny, rozvojem měst, obcí, průmyslu, veškerou infrastrukturou, a sahající až k environmentální udržitelnosti (trvale udržitelný rozvoj). Přitom stále přichází nová témata, poslední dobou třeba zadržování vody v krajině, ochrana půdy, nebo migrace v nejširším slova smyslu – tedy nejen mezi kontinenty nebo zeměmi, ale třeba i regionální – mezi městy a venkovem. I urbanismus je disciplína, pracující s dlouhodobou vizí, a samozřejmě i s dopravní infrastrukturou jak jedním s klíčových prvků v krajině.

Mn 54010 Zavidov 21.5.2018, foto L. Fric

Česká železniční síť vyrostla „na míru“ době svého vzniku, a zejména jejím ekonomickým potřebám. Není tajemstvím, že zájem podnikatelů na nákladní dopravě pro své závody byl klíčovým motorem výstavby železnic. Druhá polovina 19. století byla „první epochou“ průmyslové revoluce. V řadě měst, ale i městeček a obcí existovala obrovská řada malých podniků s desítkami zaměstnanců. Jednalo se nejčastěji o potravinářské podniky s úzkou vazbou na regionální zemědělství (pivovary, cukrovary, lihovary, sladovny), dále strojírenské podniky, chemickou výrobu, v horských oblastech šlo potom často o textilní průmysl, dřevozpracující průmysl (pily, papírny) nebo průmysl stavebních hmot (řada vápenek, cihelen, kamenolomů …). Tato struktura si vyžádala hustou síť vleček a odbočných tratí, mezi nimiž mnohdy nebyla ostrá hranice. Někdy se původní vlečky staly tratěmi, jindy se naopak tratě staly vlečkami.

Tato epocha přirozeného rozvoje průmyslu a související dopravní infrastruktury končí definitivně po druhé světové válce. Masivně ji poznamenaly už události války, kdy přišla o život řada původních majitelů židovského původu, a to mnohdy se všemi příbuznými, takže podniky nebylo komu vrátit. Následoval odsun Němců, který měl zásadní dopady zejména v pohraničí, a konečně v roce 1948 znárodnění po „Vítězném únoru“. V ten moment byl veškerý průmysl prakticky v rukách státu, a charakter hospodářství se zásadně změnil. Masivně se prosadila „centralizace“ a „intenzifikace“, kdy nové národní podniky postupně rušily málo efektivní provozy a začaly se rozvíjet obrovské podniky. Stav, kdy vše patřilo jedinému majiteli, tento způsob transformace velmi snadno umožnil. Dlužno říci, že tento postup byl i z dnešního pohledu racionální, protože pracovní síly byl po válce nedostatek a soustředěná velkovýroba umožnila využít pracovní sílu i strojní vybavení daleko efektivněji. Totéž se týkalo i dopravy, kdy dopravně obsluhovat 20 menších vleček jednotlivými vozovými zásilkami bylo určitě méně efektivní, než obsloužit jeden areál s jednou vlečkou a přímým napojením na hlavní kapacitní trať. V neposlední řadě vznik JZD a mechanizace zemědělství uvolnily obrovské množství pracovní síly pro průmysl. Naopak mechanizované a centralizované zemědělství začalo také více využívat železnici (centrální sila, ZZN). Tyto podniky se staly mnohdy novými zákazníky regionální železnice poté, co ji přestaly využívat zaniklé menší továrny.

Vlečka Agro ZZN Černovice u Chomutova 27.6.2018, foto L. Fric

Doba se znovu zásadně mění po roce 1989. Mnohé obrovské podniky nepřežily ekonomický experiment 90. let – za všechny jmenujme Poldi Kladno, ČKD Praha, ale i valnou část textilního průmyslu. Jiné podniky se po vlnách transformací zmenšily na zlomek původní velikosti, v jejich areálech dnes mnohdy sídlí úplně jiné firmy. Situace nakonec „vyhnila“ bez zásahu státu – mnozí bývalí zaměstnanci zaniklých velkofirem využili svých znalostí a kontaktů, a založili své menší firmy. Ty měly od 90. let čas se rozvíjet, většinou přežily bez úhony i krizi let 2008 – 2014 a dnes se staly tahouny průmyslu. Nemalý podíl tvořily i zahraniční investice, kdy zahraniční firmy využily většinou dostupné levné pracovní síly a zřídily své pobočky v průmyslových zónách. U těch se zpravidla s napojením na koleje ani neuvažovalo.

Jak je z přehledu zřejmé, zásadní změny v dopravě přichází po zásadních změnách společenských poměrů. První změnou byla druhá světová válka a léta poválečná, další změnou byl rozpad socialistického bloku a nástup tržního hospodářství. Současná doba je relativně stabilní – i ekonomicky – a nelze proto čekat, že stávající vývoj ekonomiky i dopravy se zásadně změní.

Obrovská expanze silniční dopravy v 90. létech 20 století měla několik klíčových příčin.  Krachující velké podniky uvolnily obrovské množství pracovní síly, kterou bylo možné zaměstnat jednoduchým způsobem – jako řidiče kamionů. Při vysoké nezaměstnanosti není problém takto neefektivně nakládat s pracovní silou. Další důvod byl ten, že mnohé nově vznikající podniky založily sídlo mimo železniční síť. S ohledem na malý objem produkce jim silniční doprava bohatě stačila, zvlášť když byla dostupná všude, byla levná a flexibilní. V neposlední řadě politici a mnozí řídící pracovníci železnice vnímali železniční dopravu jako něco, co musí být redukováno či zlikvidováno, a takto přistupovali ke všemu – k zákazníkům, k práci, k infrastruktuře, k vozidlovému parku … Železnice řadu let po změně hospodářských poměrů neuměla a zřejmě ani nechtěla pracovat pro malé a střední zákazníky, zejména pokud byl jejich provoz mimo hlavní železniční tahy.

Nex 52863 Hostomice nad Bílinou-Ohníč 31.5.2018, foto L. Fric

Celá tato nedávná minulost nás dovedla do dnešního stavu. Máme devastovanou, přetíženou a nebezpečnou silniční síť, po níž se denně pohybuje zátěž, na kterou tato síť nikdy nebyla stavěná. Mnohaletý dostatek řidičů (a obecně zaměstnanců) je minulostí, lidé chybí. Rozptýlená výroba do mnoha menších podniků v řadě venkovských regionů vrací situaci tam, kde už byla od 19. století až do poloviny století 20. – potřebujeme infrastrukturu v regionech. Ukazuje se, že soustředění výroby třeba automobilového průmyslu v okolí Mladé Boleslavi nebo Kvasin vede k neúnosnému zatížení krajiny, dopravní i technické infrastruktury, mění se klima v krajině i sociální vztahy, když se do měst a vesnic stahují tisíce agenturních pracovníků … tedy nutně potřebujeme výrobu decentralizovat všude tam, kde ještě je pracovní síla a prostor pro vznik a rozvoj menších firem. Obrovskou, byť neviditelnou změnou je rozmach internetu, díky němuž mohou úzce kooperovat firmy na vzdálenost stovek kilometrů, aniž by jejich pracovníci museli sedět vedle sebe. Tato decentralizace ovšem vyvolává velké nároky na dopravu …

Jediným možným východiskem je začít využívat znovu vysoce kapacitní železniční dopravu. Máme ovšem všude v těch regionech, menších městech a na venkově železniční infrastrukturu? Překvapivě máme. Podniků, které nevyužívají své vlečky, jsou stovky. Zajímavé ale je, že vlečky stále mají. Jiné podniky vlečky už nemají, ale pořád stojí poblíž kolejí tratí, po nichž stále jezdí vlaky. Připojit je znovu na železniční síť nebo opravit vlečku není technicky problém. Mnohé vlečky v poslední době překvapivě skutečně „ožily“. Namátkou lze jmenovat vlečku pivovaru ve Velkých Popovicích, 2 vlečky pro dopravu minerální vody (jedna v Kyselce u Karlových Varů, druhá v Nošovicích), vlečku prefy v Tovačově (na trati, která byla za ministra Bárty navržena na zrušení), nebo vlečku v Čelechovicích na Hané (sklad pohonných hmot – bývalý cukrovar).

Pokud chce opravdu česká železnice chytnout druhý dech, pokud chce opravdu přežít a znovu začít fungovat, musí se naučit to, co bylo od 2. světové války na okraji zájmu – dopravní obsluhu vleček středních i malých podniků. Nadějné je, že jsme si v naší zemi nezničili „hardware“ – hustá železniční síť je vynikajícím předpokladem k tomuto úkolu a je obrovským infrastrukturním bohatstvím. Pokud bychom toto bohatství ztratili, tak jej už nikdy zpět nezískáme. Zázrakem přeživší regionální tratě v Jeseníkách splnily v posledních třech létech obrovský úkol – na všech těch „bezvýznamných“ nákladištích a téměř zapomenutých tratích se naložily statisíce tun kůrovcového dřeva. Jmenujme konkrétně: Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, Mikulovice – Zlaté Hory, Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, Valšov – Rýmařov, Opava východ – Svobodné Heřmanice, nebo Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou… I přes to všechno se najde v dnešní době politik, tvrdící o sobě jak fandí železnici, a v druhé větě dodávající, jak máme příliš hustou síť regionálních tratí, kterou bude nutné redukovat. Zvídavě jsem se zeptal, co by se stalo, kdyby ty statisíce tun, co jezdí vlakem z těch lokálek třeba do Krnova nebo Opavy, dovezly do těchto měst kamiony – jestli tuší, kde by se to tam třeba nakládalo, když tam téměř nejsou k dispozici nakládkové koleje. Samozřejmě potvrdil, že netuší, prý nad těmi detaily nějak nepřemýšlel … Tedy on ani netušil, že se po těch lokálkách vozí statisíce tun dřeva – prý slyšel, že tam jezdí 810tka vozí dvě babičky …

Hlubočky Mariánské Údolí (vozy z vlečky Mora), foto autor

Závěrem ještě dovětek k urbanismu. Český venkov konce socialistické éry byl tristní. Málokde byla plynofikace, topilo se vším, co bylo po ruce, vzduch se nedal dýchat, potoky smrděly, protože čištění odpadních vod se spíše neřešilo… Za posledních 25 let Česká Republika rozhodla, že zabrání vylidnění venkova. Na venkově vznikla za stovky miliard nová technická infrastruktura – vodovody, kanalizace, plynovody, rozvody datových sítí. To vše naprosto zásadně zvýšilo kvalitu života, mnohdy do té míry, že vylidňování se podařilo nejen zvrátit, ale atraktivní venkov v bohatších regionech se znovu zalidňuje. Má to však jedinou zvláštní výjimku – tou je dopravní infrastruktura. Silniční síť na venkově je udržována v trvale chatrném stavu, železniční síť rovnou čelí mnohaletému tlaku na zrušení. Komfort, který stát zcela správně dopřál venkovu v oblasti sítí technické infrastruktury, odmítá témuž venkovu dopřát v oblasti dopravní infrastruktury. To vše v situaci, kdy venkovské pošty, obchody, zdravotní střediska nebo školy mnohdy zanikly, a potřeba mobility za všemi těmito službami násobně vzrostla. Naprosto racionální by bylo dopravní infrastrukturu venkova za těchto okolností masivně posílit a modernizovat – opak je však pravdou. Proč zrovna železniční síť, prokazující mnoho let za sebou výrazný růst, má být tou, jejíž existence je stále zpochybňována, a jako úplně jediná infrastrukturní síť je nerozvíjena (respektive je zmiňována občas potřeba její redukce), to je jedna z největších záhad české dopravní politiky. Kanalizace, vodovody, plynovody, veřejné osvětlení ani elektřinu také nikde nikdo neruší, byť by čistě teoreticky mohl. Topit uhlím v kamnech je jistě levnější než provozovat plynovod, studny jsou levnější než vodovody, žumpa je levnější než kanalizace…

Žulová, foto autor

To, že těžká doprava z továrny nebo z nákladiště neničí silnice v obci, že lidem nepraskají domy, a že nemusí stát v kolonách na silnici do města, to je opravdu méně významné než to, že už se nekouří z komínů a že je v potoce znovu čistá voda? Pokud ne, tak bychom se měli začít chovat k regionálním železnicím úplně jinak než dosud. Velký odpor, na který naráží všechny snahy o rušení regionální železnice, není ničím jiným než důkazem faktu, že místní obyvatelé a samosprávy význam železnice pro svůj region chápou. O to víc zaráží, že totéž nechápou vrcholoví politici, úředníci a vysocí manažeři správce této infrastruktury. Možná je to jen smutným důkazem toho, jak jsou téměř všichni manažeři, politici a úředníci odtržení od běžného života obyčejných lidí v regionech mimo velké aglomerace.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (11 votes cast)
Urbanismus krajiny a funkce regionální dopravy, 4.5 out of 5 based on 11 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


203 komentářů

 • Napsal Domažličák, 7. 7. 2018 @ 4:23

  V tomto článku musím nesouhlasit s mnoha věcmi, je vidět, že se autor na vesnici moc nepohybuje a když, tak jen pracovně. Anebo je možné, že na Moravě odkud autor pochází jsou poměry jiné než v Čechách, kde to znám zase já. Začnu ale pomalu a postupně.
  Za prvé autor zapoměl zmínit velkou zásadní změnu po první světové válce, kdy začal první exodus do měst a lidé se začli poprvé u nás masívněji “civilizovat” (rozuměj městsky lenivět). To s sebou přineslo konec rozvoje a výstavby železnic na venkově, který byl ještě podpořen nástupem automobilismu a první nesmělé krůčky k redukci lokálek (Vev. Bitýška, Líšeň apod.). Tehdy ve dvacátých letech poprvé česká vláda rozhodla o nepodpoře lokálek a naopak o podpoře automobilismu na venkově. Zároveň je ale nutné zmínit, že bylo rozhodnuto o významné podpoře hlavních tratí (mnohé tratě se dvoukolejnily). Zkrátka se začal nastavovat systém centralizace nákladní dopravy: páteř železnice a k páteři dovážka po silnici. Obrovské nutné státní investice do zastaralé dopravní infrastruktury, Zakarpatské Rusi a obrany státu zkrátka vynutily na jiné straně škrty a lokálky to odnesly, protože silniční doprava byla prostě v malém levnější.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 7. 7. 2018 @ 4:41

  Tehdy se ale rozhodovalo rozumově a redukce na jedné straně byly vyváženy rozvojem na druhé, čímž se tehdejší doba zásadně liší od té dnešní, kde největším rozhodovacím faktorem je korupce. Tehdy stagnace lokálek byla velmi dobře promyšlena, aby venkovu nepřitížila. Dnes redukce lokálek žádné zlepšení venkovu nepřináší (naopak), protože není vyvážena zlepšením silniční ani žádné jiné infrastruktury na druhé straně. V té době se masívně investovalo do silnic, abychom se mohly právem řadit mezi vyspělé země s kvalitní dopravní infrastrukturou, bylo nutné zastaralé prašné venkovské cesty zmodernizovat. Stejně jako tehdy první republika zdědila zastaralou silniční síť po Rakousku-Uhersku, dnes máme totéž po socialismu. Rozdíl je v tom, že dnes tu máme zastaralou silniční síť ještě téměř 30 let po změně režimu a chceme po ní, aby zvládla nové úkoly. Chceme (respektive naši politici chtějí) držet západní trendy, kde se lokální železniční sítě zrušily, ale jaksi si nevšimáme druhé strany mince, kdy naši sousedi museli udělat druhý krok: přizpůsobení silniční sítě těžké nákladní dopravě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 7. 7. 2018 @ 10:19

  Domažličák:
  Ten poválečný vývoj jsem zanedbal vcelku záměrně. Šlo opravdu o první přesun obyvatelstva za průmyslem, ale tehdy to nemělo zásadní dopad, dokonce ani na regionální železnici. Jako model si vezmu u nás městečko Litovel. Tehdy tam vznikla spousta menších fabrik – cukrovar, sladovna, pivovar, nějaké potravinářské firmy, kousek od města cihelna (Nasobůrky), kousek dál vápenka (Mladeč). Všechny tyto fabričky byly kdesi daleko od hlavní trati v Července, a všechny se připojily na místní dráhu. I ti zaměstnanci, kteří přišli do města ze zapadlých vísek, si většinou postavili domy se zahradami, kde měli hospodářství a chovali i drůbež. To platilo i v takových případech jako stotisícová Olomouc, kde sousedka mých prarodičů chovala slepice a králíky na dvoře činžáku (poblíž centra města). Po válce to bylo úplně běžné.

  Proto jsem mluvil o venkově – při tom drobném průmyslu za první republiky spíše než přesun lidí z vesnic do měst nastal přesun z malých vesnic do blízkých maloměst, která žila vesnickým způsobem života. A do těch maloměst právě vedly ty regionální tratě.

  To rušení tratí za první republiky nebylo zdaleka masové, šlo o ojedinělé případy (na Moravě třeba Ondrášov – Dvorce). Podle mne to velmi úzce souviselo s tím, že mnohé tehdejší tratě byly v soukromém vlastnictví, v nevalné ekonomické kondici a v nevalném stavu jak infrastruktury, tak i vozidlového parku. Mohlo se stát, že tento vnitřní dluh byl tak velký, že vedl k rozhodnutí o zrušení. Nikoliv náhodou se tyto situace hromadně objevily v časech hospodářské krize 30. let 20. století, kdy přestaly existovat mnohé fabriky, které tyto tratě využívaly. Přesun dopravy na silnice byl bezproblémový v případě tehdejší doby, kdy silnice byly ještě prázdné, negativní dopady silniční dopravy minimální, tedy převést slabší dopravní zátěž na silnice nebyl tehdy ještě problém.

  Poslední bych zmínil opačný efekt přesunu obyvatel do měst pro regionální tratě. Řada městských lidí totiž cítila potřebui vyrazit o víkendech za rekreací do přírody, což bylo typické třeba pro Posázavský Pacifik, ale i jiné tratě (třeba Prostějov – Chornice). Naopak z venkova začala řada lidí dojíždět za prací (ti, kteří se nepřestěhovali), nebo i ti, kteří se přestěhovali, měli na vesnicích rodiny, takže právě už v té době začalo vznikat něco, čemu dnes říkáme příměstské doprava.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Kubik, 9. 7. 2018 @ 13:52

  Nesouhlasím z důvody rušení lokálek kolem roku 1930, důvody byly hlavně ty, že nebyl ještě dostatek motorových vozů, které by zlevnily provoz, odneslo to plno tratí nejen ty co byly hned i fyzicky zlikvidovány, zastaven provoz byl i na Malou Morávku, Bochov či Kyselku. Je vidět jak bylo neprozíravé toto rušení provozu, naštěstí na zmiňovaných tratích nastala alespoň částečná renezance. Kdyby se to tehdy vytrahalo bylo by to nesmyslné jako zrušení a likvidace úzkolelejky Ondrášov-Dvorce- dnes by to byla skvělá atrakce pro ten zappmenutý kraj, kde nyní vstává turismus i průmysl z popela. Nikdy nikdo neví, kdy kterou trať bude potřebovat. Nevyužívané silnice se také neorají naopak vedou souběžně s dálnicemi!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 15 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 7. 2018 @ 19:50

  Kubík:
  Ano, samozřejmě i to zmiňujete mělo podstatný vliv. O historii by se dalo napsat mnoho a nikdy by to nebylo přesné, liší se to nejenom podle období, ale i jednotlivých tratí a regionů …

  Podstatou mého zamyšlení nad současným stavem dopravy bylo to, že se situace v podstatě vrací pomalu k principům před druhou světovou válkou. Centralizace v letech poválečných byla v mnohém výhodná, ale technika umožňuje opětovnou decentralizaci, nejenom výroby a související dopravy, ale třeba i energetiky, zemědělství nebo služeb. Příkladem mohou být drobní výrobci elektřiny a možná stagnace až útlum velkých energetických zdrojů. Sám jsem podobným příkladem, kdy coby zaměstnanec relativně velké projektové firmy jsem odešel a momentálně můžu dělat tutéž práci se stejnou produktivitou “z domu”. Všichni spolupracovníci (třeba rozpočtáři) nejsou už kolegové z vedlejší kanceláře, kteří na mne většinou neměli čas, ale živnostníci, kterým dám vydělat a oni jsou za to rádi. Ta práce podle toho potom taky vypadá. Např. plotry (velké tiskárny), které stávaly dříve statisíce a mohly si je dovolit opravdu jen velké firmy, stojí dnes cca od 15 000 Kč a může si je dovolit kdokoliv. Naprosto markantní je decentralizace ve stavebnictví, kdy velké firmy jsou jen prázdné slupky, jejichž kmenovými zaměstnanci jsou převážně administrativní pracovníci nebo obsluha specializovaných strojů. Běžní dělníci a řemeslníci, ale třeba i autodopravci, obsluha běžných strojů (např. jeřábníci, bagristé) nebo geodeti jsou dnes v naprosté většině najatí živnostníci, a to i u firem zvučných jmen.

  Pokud má železnice plnit funkci v dopravním systému jinou než “třešnička na dortu”, tak musí umět kopírovat vývoj ekonomiky jako celku, čili musí se naučit pracovat v decentralizované ekonomice. Železnice musí být schopna nabídnout služby i pro menší objemy lidí a nákladu, a to i v regionech. Tento stav pokládám v urbanistické struktuře ČR za přirozený, a postupná obnova některých vleček dává tušit, že i na dráze se “lámou ledy”. Bohužel setrvačnost let minulých je obrovská, zvlášť v těžce konzervativním a dost uzavřeném drážním prostředí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 9. 7. 2018 @ 21:57

  Důvody zastavování provozu nebo rušení tratí ve 30. letech byly skutečně různé lišící se trať od tratě. V této době již existovaly levné kolejové autobusy, ale pořád platilo, že levnější je zapřáhnout za nákladní vlak osobní vagon a vytvořit tak vlak smíšený. Pokud ovšem nákladní vlak přestal díky krachu místní továrny jezdit, nastal problém i dopravě osobní. Vlastník se musel rozhodnout, jestli si pořídí motorák nebo trať nabídne státu k převzetí. Konkrétně u Veverské Bitýšky stát odmítnul trať převzít a Líšeň převzal brněnský dopravní podnik stejně jako Klimkovice a Kyjovice ostravský. Ohledně Kyselky byl důvod zastavení osobní dopravy prozaický: pro místní nebyla trať trasována tam, kam dojížděli (Karlovy Vary a Ostrov) a bohatá klientela lázní začala používat auta. Nákladní doprava tam ale zastavena byla až v devadesátých letech, takže se v tomto případě nemůže hovořit o zrušení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 9. 7. 2018 @ 22:13

  V prvním komentáři jsem říkal, že s některými výroky v článku nesouhlasím a zde je jeden:
  Není tak úplně pravdou, že socializmus průmysl centralizoval. Je pouze pravdou, že vybrané podniky “zmamutizoval”, ale malé vesnické podniky zpravidla nechal žít, protože komunisté podporovali venkov (prý kvůli morálce) a aby venkov mohl žít, musel vytvářet pracovní místa. Je sice pravda, že živnostníci byli po 48. zkrachováni, ale menší fabričky se povětšinou udržely v provozu byť mnohdy s pozměněným portfoliem. Větší zavírání malých fabrik přišlo až v osmdesátých letech, kdy už na vesnicích byly vytvořeny náhradní pracovní příležitosti. Odnášely to především menší potravinářské podniky jako pivovary. Ale i tyto zavřené provozy většinou našly uplatnění v jiném oboru, zpravidla je využívaly státní statky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 10. 7. 2018 @ 0:08

  Domažličák:
  U nás to bylo zhruba 50/50. Dobrým příkladem mohl být oděvní gigant OP Prostějov. Nevznikl z ničeho, už celou první republiku vznikaly v Prostějově oděvní podniky velmi vysoké úrovně, exportující i do zámoří. Tyto podniky zaměstnávaly stovky, dohromady tisíce zaměstnanců, nicméně v různých rozptýlených provozech po městě a širokém okolí. Po znárodnění (1948) vznikl nový obrovský závod, který dostal i svou železniční vlečku, navazující na centrální sklad a expedici. Je pravdou, že pár pobočných závodů v menších městech zůstalo (Konice), ale logistika (tehdy ještě v dnešním smyslu neexistující pojem) šla přes centrální závod. Dnes je centrální závod kompletně zlikvidovaný a zůstalo zase pár menších podniků v malých provozovnách, samozřejmě už nevyužívajících železnici.

  Obdobně to bylo třeba v Olomouci s průmyslem stavebních hmot – kdysi menší firmy byly sdruženy do obřího národního podniku s centralizovanými sklady a výrobou (beton, prefabrikáty), které měly vlečky. Po rozpadu v 90. létech opět vznikla řada menších firem, v bývalém areálu Prefy se pořád asi něco vyrábí, ale zřejmě jen v malých objemech a pro blízké okolí, tudíž vlečka pozbyla významu a byla v podstatě zrušená.

  Ne náhodou jsem zmiňoval Litovel. Je to taková dost velká anomálie, protože až na jedinou výjimku (Papcel) tam zůstaly veškeré vlečky malých podniků. Dokonce celou dobu socialismu i divokého kapitalismu tam přežily plně funkční i ty malé podniky, jako např. pivovar, sladovna (je úplně jinde než pivovar a s pivovarem nijak nesouvisí), cukrovar, kousek dál (na trati do Maldče) třeba i Alibona nebo vápenka (Vitoul Mladeč), a tyto podniky si nejenom ponechaly vlečky, ale mimo pivovaru je i aktivně používají. Z doby socialismu byla vybudovaná a dodnes je funkční vlečka skladu hnojiv (napojení do žst. Litovel – předměstí). Úplné UFO bylo po roce 2000 vybudování nové fabriky Tenzo na zelené louce, která si na zelené louce nechala postavit novou vlečku s připojením na regionální dráhu do Mladče. Bohužel teď je tato fabrika nějak nefunkční. Mimoto tam ještě funguje i doprava uhlí do uhelných skladů a všudypřítomné dřevo.

  Tato lokálka je tak ukázkou toho, že to opravdu jde, a i malý průmysl jde vlečkami úspěšně obsluhovat. Je radost vidět manipulační vlaky přijíždějící z lokálky, které mají běžně i přes 20 vozů, a to prosím obsluhují jen pár kilometrů od Mladče přes Litovel po Červenku. Jen by mne zajímalo, proč zrovna tady to jde a všude jinde dopravní teoretici tvrdí, že je to naprosto vyloučené, a jediné co nás spasí je tahání beden na kamionech do obřích překladišť.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 10. 7. 2018 @ 5:01

  Je pravda, že komunisté centralizovali znárodněné podniky do velkých národních podniků, ale jen organizačně. Fyzicky zůstávaly jednotlivé provozy po vesnicích a menších městech jako odštěpné závody a budovaly se centrální sklady. Jen ve velkých městech se malé fabričky rozeseté po celém městě rušily, aby uvolnily místo jiné výstavbě.
  Ohledně Litovle je to v rámci naší republiky takový malý zázrak. My když jsme v Litovli nakládali, akorát se Tenzo stavělo a museli jsme se s nimi dělit o omezený prostor stanice Litovel předměstí, protože než si zprovoznili vlečku, stavební materiál vykládali tam. Museli jsme si dokonce pronajmout nákladiště Chudobín a něco jsme nakládali i v Litovli. Tam ale není rampa, takže to pro nás nebylo moc vhodné.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 10. 7. 2018 @ 10:38

  V Litovli je teď změna, že veškeré dřevo, nakládané dříve v Mladči a Chudobíně, se nakládá na Předměstí, a to na části vlečky do pivovaru, která je nepoužívaná (ale je zachovaná). Kdyby pivovar začal vlečku používat, tak by se musela obnovit nakládka v Chudobíně a Mladči. Chudobín měl údajně rampu ve špatném stavu, SŽDC to vyřešila šalamounsky tak, že nakládková kolej je zkrácená a ukončená už před rampou (na druhou stranu není úplně zrušená). V Mladči asi není problém mimo to, že za poslední výhybkou je cca 80 m nakládkové koleje v bídném stavu, bylo by potřeba ji opravit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Kubík, 11. 7. 2018 @ 22:33

  Zásadní chybu po roce 1989 udělali nepružní úředníci tehdejšího GŘ ČD, kteří absolutně nezvládli změnu poměrů po privatizaci a soukromníkům nijak nevyšli vstříc- například omezení vykládky v noci a o víkendech či vražedné časové limity na vykládku či nakládku vozů, když se probudili a předpisy změkčili, přepravci dávno přešli na kamiony, navíc je naprosto překonaný poplatek za jízdu na vlečku, který prodražuje dovozné, pak to končí zrušením vlečky. Takto dohrála například vlečka Kovohutě Mníšek. podnik se rozdělil na několik malých subjektů a vlečku nechtěl pak nikdo platit, zkončili to vytrháním kolejí pro nezájem Stč kraje a města Mníšek pod Brdy, ač mohla vlečka sloužit po reko i osobní dopravě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 11. 7. 2018 @ 23:01

  Kubík:
  Řekl bych, že to nebyla chyba, ale záměr. Např. z dobře informovaného zdroje, který byl t. č. přímo zaměstnancem Carga vím, že v našem regionu fungovala v předmětné době jakási ženská, která likvidaci všech menších zákazníků brala jako svou prioritu a podle toho taktéž jednala. Nevím jestli tam dodnes působí, snad už ne.

  Ono je to o něčem, čemu se říká firemní kultura. Pracovně musím chodit na spoustu jednání, a to mi dává možnost srovnání. Dost jiný pocit si člověk odnese, když přijde na vodárnu, pravda že privatizovanou francouzským koncernem, nicméně za dveřmi je upravená recepce, perfektně čisto, ode dveří mne zdraví ochotný recepční, a lidé s nimiž jednám jsou ochotní, vstřícní a komunikativní. A potom člověk dojede třeba na krajem vlastněnou Správu silnic, nikde nikdo, po pěti minutách se dobelhá zpocený nasraný dědek, z něhož táhne ještě poslední cigáro, a už z dálky na mně řve “co kurva chceš, tady už nikdo není …”

  Měl jsem možnost poznat nějaké ty hochy od nákladní dopravy, a tím prosím nemyslím ČD Cargo, ale tak nějak obecně “experty z oboru”. Můj dojem jednoznačně nebyl, že jsem na vodárně, ale že se potkávám s nějakými kámoši toho dědka ze správy silnic, s nimiž možná navštěvují stejnou nálevnu, a sdílí obdobnou komunikační kulturu …

  Kdybych byl majitel firmy, která má (nebo může / chce) mít vlečku, a navštívil by mne některý z těchto “sympaťáků”, tak s ním zcela upřímně vyrazím dveře včetně futer a zapomenu na to, že existuje nějaká železnice. Možná když se v tom člověk pohybuje dlouho, tak si zvykne, ale pokud je někdo úplně mimo drážní sektor a narazí na tyto existence, tak z toho má opravdu šok. A není to jen otázka nákladní dopravy, ale také (hlavně) SŽDC. Kdo se třeba někdy potkal s ředitelem Stavební správy východ, tak ten musí mít pocit, že se ocitl někde hodně na východ, nebo hodně zpátky v čase … Tam je jediná výhoda, že SŽDC alespoň nemá přímé zákazníky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 7. 2018 @ 16:07

  To je ale vyvážená diskuze. Ani jeden prosilniční příspěvek, všechno jen o tom, jak je třeba podporovat vlaky a jaký mají potenciál a jak silnice je špatně používat.

  Tohle jste Tužíne myslel tím bavením “o dopravních tématech”?

  Bavení se jen o tom, že vlaky jsou super, dají se rozvíjet a všechno řeší a silnice jsou takový detail bokem?

  Opravdu kvalitní, vyvážená, smysluplná debata. Jen tak dál. Utvrzujte se dál, vy ultrašotouškové. 🙂 Aspoň se ze seriózníách debat vyřadíte sami, o jednu konkurenci méně. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 18 votes)
 • Napsal Kubík, 12. 7. 2018 @ 17:02

  Ad Bobík: Vy již jste se vyřadil sám, že útočíte na diskutující.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +8 (from 18 votes)
 • Napsal Domažličák, 12. 7. 2018 @ 17:15

  Vážený Bobíku, přijde-li Vám tato diskuze nevyvážená, nikdo Vám nebrání ji vyvážit. Urážením diskutujících ovšem nic nevyvážíte. Každý má právo vkládat takové příspěvky, jaké uzná za vhodné. Nehodlám psát něco, čemu nevěřím jen proto, aby byla diskuze podle Vás vyvážená.
  Já jsem revoluci přečkal jako zaměstnanec jediného železničního dopravce a zažil jsem celou éru předisponovávání nákladní dopravy na silnice.
  Samozřejmě že to bylo vše o lidech a jejich komunikativní kultuře. Někteří ji měli dobrou, jiní horší a někteří byli vyloženě hulváti. U nás byla situace více než dobrá a po revoluci se nákladní doprava výrazně zvedla. Zaměstnanci ČSD a pak ČD vycházeli přepravcům maximálně vstříc a přepravci si toho vážili (flašky cinkali v kancelářích o 106). V roce 1996 přišla ale zásadní změna. Jelikož odbory důsledně bránily vstupu soukromých dopravců na železnici, bylo v nejvyšších politických patrech rozhodnuto přesunout nákladní dopravu na silnice. Vrcholní politici si chtěli na nákladní dopravě náležitě vydělat a na železnici to díky odporu odborů nešlo. Mnoho politiků a jejich příbuzných a známých si založili autodopravy včetně vysokých železničních činitelů a začly se dít věci. Na stanicích byli šalamounsky vyměněni nepohodlní přednostové (možná si ještě někdo vzpomene na dva přednosty ve stanici, kdy po odporu odborů, byli ti staří nepohodlní vyhozeni a zůstal ten poslušný). V každém obvodě byl pověřen jeden pracovník, který měl za úkol odrazovat přepravce od železnice a propagovat toho správného autodopravce. Ještě dnes si pamatuji jména konkrétních pověřenců (někteří už tu mezi námi nejsou). Odbory (konkrétně pan Dušek) se probudili příliš pozdě, že dělají železnici medvědí službu a proces likvidace nákladní dopravy na železnici už nešel zastavit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +8 (from 16 votes)
 • Napsal Kubík, 12. 7. 2018 @ 22:10

  Ad Domažličák
  Máte pravdu, zvláště na Plzeňsku to neosoudruzi v polovině 90.let vzali do roky a dokázali zlikvidovat regionální nákladní dopravu na minimum, vymysleli přirážky k dovoznému na obsluhu nákladišť, skončilo to tak, že například velký kamenolom v Újezdu Svatého Kříže zcela přešel na silnici a vlečka byla vytrhána. Vyhnali i ostatní. A teď to bude pokračovat v osobní dopravě- viz odvolání vedení ČD, které si chtělo dovolit nakoupovat soukromníky zpět..Tak se panu žlutému přidělí Praha-Malešice, které zcela zaseká a náklad ČD cargo tam již neprojede!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 13. 7. 2018 @ 5:04

  Kubíku, to co říkáte už je jiná písnička, než co bylo v 90. letech. Tehdejší dobu Újezd SK přežil ještě bez úhony. Vlečku si vytrhal proto, že je levnější dovézt kámen do Poběžovic a tam naložit na vlak, než držet vlečku. Ani já jsem pro ně nedokázal vymyslet způsob, jak vlečku zachránit. Na jejich obhajobu musím říct, že ji nezrušili neuváženě jako většina vlečkařů. Na vině je státní vlečková politika a sklonové poměry mezi Poběžovicemi a Bělou, díky čemuž tam žádný soukromý dopravce nechtěl pro kámen jezdit.
  A Jančura se zase stal obětí nenasytnosti pražské smetánky, která by nejraději každou zakolejovanou pražskou plochu vyasfaltovala na parkoviště, obchodní centra anebo jiné víc vydělávající aktivity. Není to tak dávno, co chtěli zlikvidovat i pražské nejstarší nádraží a kdyby mohli, zrušili by v Praze kolejovou dopravu kompletně včetně metra.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 13. 7. 2018 @ 10:21

  Domažličák:
  K Praze – ironií je, že jsme se dostali do doby, kdy se zpracovávají tzv. “plány udržitelné mobility”, které se zabývají zejména řešením kalamitního stavu dopravy ve městech.

  http://www.poladprahu.cz/cs/uvod

  Jejich těžištěm je sice osobní doprava, nicméně o nákladní dopravě je v nich také řeč. Najednou se objevuje snaha znovu obsloužit města kolejovou dopravou, i ve smyslu nákladní dopravy. Paradoxně s tím přichází po čtvrtstoletí systematické likvidace městských vleček. Přesto se občas najde nějaký pozitivní záblesk – naposledy včera, kdy jsem zjistil, že po desetiletích nepoužívání ožila zřejmě úplně nejmenší vlečka v Olomouci (Juta).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Kubík, 13. 7. 2018 @ 18:19

  AD Domažličák: osobně jsem byl v Újezdu v roce 1998 i 1999, v té době tam nevozili vůbec nic, pak opět ano-kolem 2014 a nejednou došlo k vytrhání, stejně tak se nic nevozí již z Meclova a tím skončí i výpravčí v Horšově Týnu, kde navíc Plzeňský kraj zlikvidoval osobní dopravu ve všední dny právě v spádovém úseku na Plzeň- Staňkov-H.Týn! to je snad cílená sabotáž. Jel jsem tam v červnu, bus z Plz stál v zácpě ve Stodu, proti stovky kamionů..kdybch jel vlakem do Staňkova nenavazuje bus do H.Týna, kdo jede od Rokycan a Prahy musí na busnádraží v Plz přes půl městas, takže vám ujede i bus na H.Týn a čekáte další hodinu a půl.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 14 votes)
 • Napsal Domažličák, 13. 7. 2018 @ 19:12

  No, v podstatě je to ironie osudu. Není to zas tak dávno, co železnici ustupovalo vše a nyní zase ustupuje železnice. Díky železnici jsme tam, kde jsme. Železnice umožnila lidem tuhle rozmařilost a nyní na ní sama doplácí. Třeba se zase vrátíme do středověku, až železnici zničíme, skončí přelidňování a ničení celé planety. Možná to tak bude pro planetu dobře, až vyhrají bobíkovci a železnice bude minulostí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 13. 7. 2018 @ 19:24

  Jo Kubíku Poved, ten se poved. Ten je plnej “Bobíků” a tak ty osobáky v Horšáku nemá smysl komentovat.
  V Újezdu SK se přestalo vozit vlakem jak ho ČD prodalo a nový majitel už dodával kámen jen na silnice. V době, kdy lom zase začal dodávat kámen do kolejí se pár zkušebníma jízdama soukromých dopravců (některou z nich jste zřejmě viděl) zjistilo, že je levnější dovézt kámen autem do Poběžovic a tam naložit do vlaku, než v Poběžovicích dělit vlak a jet do lomu na několikrát. Tím to měla vlečka zpečetěné. Do té doby si vlečku nerušili pro případ, že by železnici začali opět kámen dodávat a když začli, dopadlo to takhle. To jsou silnice zadarmo a dementní zabezpečovací systém, kde se nemůžete s vlakem na vlečce zavřít. Když lom obsluhoval manipulák Č(S)D neměli potřebu se na vlečce zamykat, ale soukromého dopravce to stojí čas a peníze muset vždy dojet zpět do Bělé. Rekonstruovat zabzař, aby se šlo na vlečce zavřít stojí v intencích SŽDC desítky milionů, takže nereálné. Vlečka zkrátka neměla šanci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Kubík, 13. 7. 2018 @ 19:49

  Aha. Ale v Poběžovicích jsem v červnu neviděl také ani kolo a prakticky to vypadalo, že ten kámen tam dlouho nikdo nepřekládal. Také se dříve vozil do Poběžovic tuším cement a dál to vozily kamioiny do Německa, anžto tam jsou regionální tratě totálně kapacitně zničené nebo zcela zrušené a předělané na cyklostezky (cyklostezka již pro stát nevydělává vůbec nic a je to nejztrátovější podnik..ale to nevadí,kola a auta se musí prodávat) viz Schönsee,Eslarn,Rötz, Flosenbürg,Waldassen. Jen zárakem a díky soukromé dopravní aktivitě vydržel Freyung, který unikl hrobníkovi cyklostovi z lopaty za pět minut 12.A vida najednou se odstavují ve Waldkirchenu vozy a nakládá dřevo!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 13 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 14. 7. 2018 @ 12:25

  Obrovskou nevýhodou železnice je to, že když se zruší, tak jsou tady ještě ty silnice, a po těch všechno převezeme … to říká politik. A já k tomu vždycky dodávám “a za jakou cenu?” Politik si totiž myslí, že silnice je tady navěky, vždy zdarma a nezničitelná.

  Samozřejmě že momentální stav těžké devastace silniční sítě + dopravních kolapsů na straně jedné, a umrtvování železnice na straně druhé s tím souvisí. Němec má tu výhodu i nevýhodu, že je slepě poslušný k autoritám, a důsledný. Když se jednou naprosto špatně rozhodlo o likvidaci regionálních drah, udělali to poslušně a důsledně. U nás se přešlapovalo, až zbyla většina regionálních drah ve stavu polomrtvém, ale stále funkčním, schopném resuscitace. Stačí nezopakovat Německou chybu, do těch drah investovat, změnit dopravní politiku státu a velmi by to pomohlo zejména našim městům, obcím a silnicím. Němec mohl do své silniční sítě narvat desítky miliard Euro, aby ji přizpůsobil nákladní dopravě. Je to v principu naprosto špatně, ale bohatý stát to utáhne. My jsme tak chudý stát, že Německý přístup neufinancujeme. Z tohoto důvodu nemůžeme kopírovat jejich omyly. Stále nikomu nedochází, že jakási údržba a opravy cest se dělají (a uplynulých mnoho let dělaly) zejména z fondů EU, které ovšem rokem 2023 definitivně končí. Co bude po roce 2023 momentálně nikdo neví. Buď se silniční síť rozpadne, místo mostů zavedeme na silnicích nižších tříd brody, místo asfaltu budeme jezdit po štěrku … nebo to co bude chybět z fondů EU doplatíme z národních zdrojů. Potom rovnou řekněme, jestli sebereme důchodcům část důchodu, nebo to odnese školství, zdravotnictví, armáda, hasiči …

  Účelem fondů EU mělo být nikoliv polátání silnic na pár let dopředu, ale změna systému. Třeba zásadní modernizace regionálních i celostátních tratí, které by přitáhly množství nových přeprav a tržby z nich by umožnily bezpečné financování budoucího provozu. Český politik je ovšem populistický, není to hospodář Baťovského typu. Černý asfalt před volbami potěší (po volbách se rozpadne, ale to přeci nevadí), a utrácení peněz v duchu hesla “chléb a hry” jisté skupiny voličů potěší – třeba Bobíky, kterým je jedno, že se rozpadá silnice a kolabuje někde doprava, hlavně když si udělám šupr vyjížďku na kole po železničním viaduktu nebo tunelem. Hlavně ta zábava aby byla … Ano, tento způsob myšlení se podobá popisům zániku třeba Římské říše. Ono už přestalo být prioritou používat zdravý rozum, znalosti, odpovědnost za budoucnost … lid se už prostě chtěl jen bavit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 12 votes)
 • Napsal Kubík, 14. 7. 2018 @ 13:56

  Ano, máte pravdu, lid se jen baví a na budoucnost nemyslí, ten rok 2023 bude tragický, protože již vidím jak to dopadne, ustane investice do železnice, protože vždy, když nejsou peníze odnáší to vždy kolejová doprava a to i tramvajová- viz Německo v inflační době po roce 1918-inflace zničila asi dvacítku tramvajových provozů- např.Hof, Zittau atd. Protože po silnicích se dá bez údržby ještě léta jezdit- politik a oligarcha si koupí SUV jako v Rusku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +7 (from 15 votes)
 • Napsal Domažličák, 14. 7. 2018 @ 20:42

  Upřímně, já už se modlím, aby SŽDC nemělo na “rekonstrukce” železnic peníze, protože to co provádí jsou ve skutečnosti likvidace. Zrovna včera jsem zase koukal na stavbu nových protihlukových stěn proti poli (možná je v plánu někdy v budoucnu na tom poli něco postavit) a to stěny jsou tím nejmenším zlem, co SŽDC tratím provádí. Já osobně patřím mezi ty, co brání rekonstrukci tratě Plzeň – Domažlice, protože to, jak to chce SŽDC, bude znamenat katastrofu pro tuhle trať a na mnoho desítek let ji vyřadí z šance na plynulý provoz a to nemluvím o mnohaletých nekonečných výlukách.
  Až nastane rok 2023 a vyschnou dotace, třeba se stane to, že stát se lokálek zbaví tím, že je bude za symbolickou částku pronajímat nebo je převede na obce, které když si najdou ty správné provozovatele, budou mít lokálky konečně šanci stát se rentabilními. Samozřejmě to může dopadnout i obráceně (jako v Anglii). To jsou ale vše jen dohady. Zatím se SŽDC snaží za dotace z EU zničit, co se dá, aby případný pronájemce musel mnoho investovat, aby po “rekonstruované” trati mohl vůbec něco vozit a měl na čem vydělat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 16. 7. 2018 @ 9:21

  “Němec je poslušný a důsledný.” Německo nebylo zdaleka jediné, kdo zdecimoval svou železniční síť. Kromě Lucemburska, Švýcarska, Rakouska a Holandska všechny tzv západní státy totálně zeštíhlely svou železniční síť a třeba o Francouzích a Belgičanech se nedá říct, že by byli slepě poslušní. Spíš to byla celospolečenská euforie, že “my na to máme”, “my už tu nemoderní železnici nepotřebujeme”. Železnice splnila svůj úkol, dovedla nás k blahobytu a teď už jí můžeme zmuchlat a zahodit. Vždy se lidstvo takto chovalo, tak proč by měla být železnice výjimkou? A to je přesně ten důvod, proč chce i “východní” honorace zatočit z železnicí: “my na to taky máme”. Nemá smysl v tom hledat žádný hlubší ekonomický nebo jiný důvod. V tomhle smyslu jsem na Čechy pyšný, že hrstce vyvolených zničit železnici nedovolili. Sice ještě zdaleka není dobojováno, ale už to, že téměř každá lokálka si najde svého účinného ochránce značí, že tento národ není až tak nekulturní a zpohodlnělý a už vůbec ne poslušný ke každé blbosti. Tahle válka má pro ochránce bohužel jednu velkou nevýhodu: je jedno kolik bitev se vyhraje, stačí jednu bitvu prohrát a je prohraná celá válka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 12 votes)
 • Napsal Kubík, 16. 7. 2018 @ 13:01

  Ano, je vidět, že se jim to naštěstí nedaří jako za totalitního režimu, kdy se škrtnutím pera na MD zlividovaly ty nejkrásnější tratě v tehdejším Severočeském kraji, ale již tehdy díky muzeu v Zubrnicích či SPŠD v Děčíně nedošlo k úplné devastaci tratě a vidíme právě nyní, jak trať září a bude se prodlužovat do Lovečkovic. zato jine se bobíkovci nezdávají a ničí do poslední chvíle- viz Mladotice-Kralovice. Ač i tam jsou ochránci, stále jim MD podráží nohy revokací správního řízení. Slyšel jsem, že dokud nejmenovaný starosta v nejmenovaném městě neměl domek či pozemky u tratě byl pro trať..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 16. 7. 2018 @ 14:23

  U toho poslušného Němce šlo o to, že likvidoval svou regionální síť kdysi kolem roku 2000 (což je právě to Bavorské příhraničí), čili v době, kdy už masové rušení úplně nebylo v módě.

  Opojení automobilismem bylo věcí 70. let 20. století, možná ještě začátku 80. let. Z úplně jiného soudku – v Holandsku v 70. létech neexistovala žádná “cyklistická velmoc”, jak známe Holandsko dnes. Tehdy tam byly ulice zablokované auty tak jako u nás, jezdit na kole bylo zastaralé a nemoderní, tak jako vlakem. Je to ten paradox, že cyklodoprava a regionální železnice jsou pořád na stejné lodi. Holanďanům se to ale tehdy začalo těžce nelíbit a vynutili si na politické reprezentaci zásadní změnu dopravní politiky. Samozřejmě to má obrovskou souvislost, protože kolo má omezenou rychlost a dojezd. Pokud se má člověk dopravovat efektivně, rychle a na delší vzdálenosti, potřebuje nutně k cyklistické infrastruktuře regionální železnici. Teprve obojí dohromady vytváří plně funkční síť.

  U nás měly regionální železnice párkrát dost na mále, a párkrát velké štěstí. Poprvé v 70. létech, kdy byla ropná krize. V 80. létech zase nastal úplný vrchol dopravních výkonů na železnici, zejména v nákladní dopravě. Nejvíce “nahnuto” měla železnice za Římana (neblahé paměti), kdy důvod plánované likvidace byl čistě ideologický. Zachránilo to Sarajevo, volby a nástup první Zemanovy vlády. I za dalších vlád ČSSD byl vcelku klid, novou pohromou se mohla stát krize let 2008 – 2013, protože mimo nesmyslné rozpočtové škrty se zjevil jedinec jménem Vít Bárta, který byl zjevně schopen absolutně všeho. Naštěstí jeho angažmá bylo natolik tragické, že byl odejit dříve, než stihl nějaké masové rušení prosadit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Kubík, 16. 7. 2018 @ 15:58

  Právě v Německu to dorazil program MORA C z roku 2000, ten zavinil, že se nebude jezdit na vlečky, kam se vozí “málo” vozů, nebylo řečeno kolik, a na tratích kde nebyla již osobní doprava to dohrálo úplně, ale osobní likvidovaly vlny 1998 a 2002. Něco sice reaktivovali, ale spíš o tom žvaní, než se něco děje. I ten Gotte.-Vietach je jen “na zkoušku”. A MORA C měl vliv i nákladní dopravu v okolních státech, takže zvítězil miláček LkW..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 16. 7. 2018 @ 16:57

  Na Moru C se rozhodně nedá svalovat veškerá vina za německou železniční apokalypsu, i když je to její přímý důsledek. Nikoli však přímý záměr (možná podprahový, ale to je spekulace). Přímý viník je DB. Mora C měla za úkol “jen” zliberalizovat železniční trh, aby na něj měli přístup i jiné subjekty, než ten státní. Problém byl v tom, že DB ze strachu z nastupující konkurence se chtěla zbavit všech nedostatečně vydělávajících aktivit a soustředit se na ty nejvýdělečnější přepravy, aby jí nikdo nepřipravil o její majoritní postavení na trhu. A to odnesly hlavně málo výdělečné manipuláky, které obsluhovaly ty menší vlečky. Mora C neměla s vlečkařema žádné smluvní vztahy, ty mělo DB a právě DB ty smluvní vztahy vypovědělo, čímž drtivé většině vleček vyhlásili rozsudek smrti. Dorazilo to pak rozhodnutí DB Netzu o zrušení veřejných nakládkových míst, což už se dá považovat za záměr vlády k likvidaci nejen lokálek. Dnes je možné v Německu nakládat jen na vlečkách.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 16. 7. 2018 @ 16:57

  Teď mě tak napadá, že o tomhle jsem chtěl napsat článek a já si tady takhle vystřílím munici.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 16. 7. 2018 @ 17:15

  Ten návrh zrušit “málo lukrativní” přepravy (= přepravy menších objemů) se dlouho opakoval i u nás …

  Ač se živím úplně jiným oborem, tak coby podnikatel nedělím zakázky na velké a malé, ale na výdělečné a prodělečné. Neplatí rovnice, že velká = výdělečná, a malá = prodělečná. Platí, že výdělečné je to, co umím dobře dělat, tedy umím to i dobře prodat.

  Co se týká lukrativních přeprav typu převoz uhlí z dolu do elektrárny, to umí kdokoliv, kdo má lokomotivu a strojvedoucího. Nakonec se to i stalo, a tím, že to umí všichni, tak je to právě ten segment, který se mi nezdá být podnikatelsky zajímavý. Svážet malé skupiny vozů třeba z nákladišť v horách, třídit je, dělat z nich větší soupravy a rozvážet do několika zpracovatelských závodů, to je logisticky tak složité, chce to tolik vozidel a tolik personálu, že nějaký dopravce se dvěma lokomotivami a dvěma strojvedoucími to prostě nemá šanci dělat. Tedy být státním dopravcem, tak bych se právě takového byznysu držel, protože je pro mne exkluzivní. Je dokonce exkluzivní natolik, že mi jej ve větším objemu nevezme ani silniční přeprava, protože silničních návěsů a jejich řidičů (znalých manipulace se dřevem) je kriticky málo, tudíž ti, kteří jsou, tak mají 100 % vytížení mezi lesem a nejbližším nádražím.

  Nakonec to i takto dopadlo, čili vozové zásilky a nákladiště si ČD Cargo udrželo jako celkem exkluzivní produkt, do kterého jim jiní dopravci moc nelezou. Je to samozřejmě určitě dražší než velkoobjemová přeprava, na druhou stranu nejsou zdaleka pod takovým cenovým tlakem konkurence, takže si můžou říct i o úměrnou cenu. A nakonec i tyto přepravy nabraly místy takový objem, že je začali dělat i soukromníci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Kubík, 16. 7. 2018 @ 19:49

  Nechci dělat politickou agitaci, ale země V4 plus Rakousko, mají výhodu, že si zcela nezničily logistiku pro přepravu vozových zásilek a stejně tak nezničily možnost nakládat na menších stanicích. Píšu co vidím, teď jsem projížděl část Rakouska a Maďarska samozřejmě vlakem a kam (již) nevedou koleje regionálním autobusem. Tím nechci říci, že se nerušily v Rakousku a Maďarsku tratě, bohužel v menší míře také, ale rozhodně ne v německém či polském rozsahu. Polsko je defacto Německo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 17. 7. 2018 @ 5:27

  Ano, je pravda, že každý nový ekonom, co přišel na ČD Cargo z jiného oboru, první co udělal bylo, že vzal tabulky, srovnal výdělečnost jednolivých položek a zjistil, že koncové položky (manipuláky) jsou nejméně výdělečné a jak byl zvyklý z těch jiných oborů, navrhl jejich zrušení. Přesně tímto způsobem se zrušily manipuláky v Německu a i jinde, protože tam si nikdo těm velkým ekonomům netroufl oponovat. U nás je to jiné, zde vždy přišli za tím ekonomem provozáci a oponovali mu. A měli v ruce velmi silné argumenty. Nejsilnější z nich byl ten, že vozové zásilky mají u ČDC podíl cca 70%. Pokud se zbavíme manipuláků, přijdeme o vozové zásilky, pokud přijdeme o vozové zásilky, přijdeme o 70% výkonů. A každý ekonom schladl a uvědomil si, že železnici nelze srovnávat s jinými obory.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Kubík, 17. 7. 2018 @ 11:09

  Ještě k Rakousku, i tam chtělo ÖBB zlikvidovat dopravu “poslední míle,” ale místní inciativy naštěstí v několika případech rozhodly trať zachránit alespoň předěláním na vlečku- viz Schrambach- Markt St Aegyd. (r.2010 zde ještě jezdilo 16 párů os.vlaků!) V Rakousku je velký odpor aktivistů proti dalšímu rušení. Je to podobné jako v ČR. Ostudné bylo vítězství cyklolobby na trati Slavonice-Fratres-Waidhofen, kde i přes několikaletý odpor zvítězila protiželezniční klika bývalého hejtmana Prölla a trať vytrhali. Sám bývalý hejtman nedávno utrpěl těžkou nehodu na kole právě někde u Waidhofenu. Nyní se vede boj o záchranu tratě u Dunaje: Emmersdorf-Sarmingstein( hranice NÖ).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 17. 7. 2018 @ 15:32

  Domažličák:
  A to je právě ten rozdíl mezi ekonomem a hospodářem, respektive ekonomem a třeba podnikatelem (byť obsah tohoto slova je dost diskreditovaný dobou nedávno minulou).

  Ekonom je teoretik, který potřebuje bez ohledu na cokoliv, aby měl svá čísla v plusu. Já coby živnostník / podnikatel můžu s klidem dělat něco, co je momentálně ve ztrátě, a to jenom proto, že tuším (vím?), že je v tom potenciál, že to má smysl a že jednou to přinese zisk. To, že se tak stane, je moje podnikatelské riziko.

  Mít hustou síť regionálních tratí, vleček a nákladišť nemusí být MOMENTÁLNĚ ekonomicky zajímavé. Může to být ale zajímavé z hlediska budoucího růstu. Pokud věřím tomu co dělám, potom můžu předpokládat, že začnu oslovovat i nové zákazníky. Pokud k tomu mám vybudovanou síť infrastruktury v regionech, kterou konkurence nemá, tak je to moje konkurenční výhoda, a té se prostě nebudu chtít zbavit…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 1:29

  Zato vy tady vůbec nejste teoretici a nepíšete šotosny… 😀 Pointa pořád stejná… lokálky jsou straaašně důležité… musím se smát. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 7. 2018 @ 8:49

  Pro někoho a něco jsou lokálky důležité, pro něco ne. Vše záleží na tom, jaké hodnoty se uznávají. Samozřejmě že lokálky neřeší vše, ale něco ano. A je jedna věc, kterou řešit dokáží (respektive dokázaly by), kvůli které je považuji za důležité já. A to je nákladní doprava. Jak už jsem tu mnohokrát zdůrazňoval, nákladní doprava na silnici stojí mnoho peněz, které by se daly ušetřit, kdyby se přesunula jinam, nejlépe na vodu nebo na železnici. Voda u nás celoplošně nepřipadá v úvahu, takže zbývá železnice. A pokud má být železnice celoplošná, musí existovat lokálky nebo jako v USA vlečky, zkrátka místní dráhy. No a když už musí lokálky zůstat pro nákladní dopravu, byl by hřích jejich volnou kapacitu nevyužít pro jakýkoli jiný provoz.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 14:02

  Ale to samozřejmě ano, pokud někde bude funkční trať pro nákladní dopravu, nelze nic namítat proti turistickým vlakům, co si tam zaplatí obce ze svého párkrát do roka (z krajských peněz by se to platit nemělo). To opravdu nevadí a třeba mě mrzí, že do Mořiny u Prahy není objednán žádný turistický vlak, když vlečka tam má ještě na dlouho zajištěno přežití*. Ale musí tam být ta slušná nákladka, nelze držet trať sjízdnou 20 let, aby tam 4x za rok projel manipulák. To opravdu nemá sebemenší význam v rámci neopotřebovávání silnic. A řeči o tom, že za 20/30/40/50/100 let se tam ta intenzivní nákladka vrátí nejsou žádný uznatelný důkaz. To jsou jen spekulace a na základě těch nelze nalejvat stamiliony do údržby tratí. (ale to už jsem napsal několikrát) A pokud se údržba zastaví, pak ze sociálního hlediska vyvstane otazník, zda dráhu nechat chátrat, nebo zrušit a umožnit lidem ji využívat jinak, jako např. cyklostezku. Zde je můj názor znám. Pár let bych počkal a když se ledy nepohnou, tak už bych podpořil cyklostezku. Mutěnka od zrušení osobky do zrušení tratě dostala slušných 7 let, Morkovička ještě víc.

  *Pravidelné osobní vlaky nicméně vadí… pokud nejsou výrazně rychlejší než autobus, ani nepřináší další výhodu a ještě s nimi musí souběžně jezdit autobus (což je případ příšerně trasované Mutěnky, která místní obsluhu neřešila a jen dělala jakousi nadstavbu pro spojení Kyjova s Hodonínem -> k tomu není žádný důvod, aby zrovna tato 2 města měla kyvadlový expresní motoráček, když jiná města to nemají), tak je objednávka pravidelných vlaků, namísto busu, za krajské dotace neospravedlnitelná.

  A tohle dříve či později politici uvidí. Proto zdejší diskuzi nazývám šotosny. Není možná, aby si toho politici dříve či později nevšimli. Teď jsem byl ve Slovinsku, kde je krásně vidět, jak postupně budou ubývat cestující z vlaků… tam už k tomu došlo a ze skoro 9% u nás, jsou tam vlaky na stěží 2%. A síť tam není zase tak moc řídká a zrušených tratí je tam docela málo. Dá se říct, že procento zrušených tratí je tam možná menší než nás. Jen asi 2 lokálky, z toho jedna jen částečně. Což vzhledem k jejich 7x kratší síti je ok.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 14:25

  Kubík: Kdo by po té trati ze Slavonic do Waidhofenu jezdil? Češi, co si rádi připlatí za 8x vyšší rakouský tarif? Nebo Rakušáci, co při výletu do Telče a Jihlavy ocení možnost se projít od nádraží pěšky? Osobní doprava zde nemá žádný významný proud, jazyková bariéra dělá svoje a své dělá i to, že větší města (a pracovní místa) jsou na české, nikoli rakouské straně, takže zde nikdo nebude jezdit za prací (rakušák nebude chtít vydělávat méně). Navíc je zde tak řídké osídlení, že počet cestujících by zde byl velmi nízké. V téhle oblasti se víc než udržet trať z Jihlavy do Slavonic nedá. I ta bude ráda, pokud časem nebude zaříznuta už v Dačicích. Co se týče nákladní dopravy, tak vzhledem ke stavbě cyklostezky už nejsou cyklisté nuceni jet po hlavní silnici a pěší snad po ní nechodili nikdy. Jestli si někdo myslí, že Rakušáci chodí na výlety tak, že jdou pěšky 5km po hlavní silnici, tak je úplně vedle. Ti dojedou někam autem až k přírodě, zaparkují a projdou se okružně. Stejně tak v Německu. Germánské národy to dělají takto.

  Dříve či později bude zavřen a cyklostezkován i úsek Waidhofen-Slavonice, protože i zde je obnova osobky nereálná. Vlak obsluhuje Waidhofen blbě, což by nevadilo, kdyby z něj jezdily přímé vlaky do Vídně nebo aspoň Gmündu, ale to je vzhledem k jednokolejnosti tratě Gmünd-Absdorf nereálné. A bez toho lidem přijde lepší dojet autem či busem do Schwarzenau k přímému vlaku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 14:27

  oprava Waidhofen-Schwarzenau

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 7. 2018 @ 15:50

  V tom je právě ten problém Bobíku. Když si teď všechny lokálky, na kterých není “dostatečně” velká nákladní doprava, zrušíme, budeme tu nákladní dopravu pak ze silnic těžko dostávat. Proto jako kritérium k rušení tratí nesmí být momentální využití, ale potenciál. Dnes v době silniční lobby je většina nákladní dopravy na silnicích a platíme za to obrovské peníze. A to nejen za zničené silnice, ale i za nedostatečně využívané železnice. Je smutnou pravdou, že ty stamiliony “do” lokálek (povětšinou likvidace nákladní infrastruktury) se těžko vrátí, když je nezaplatí nákladní doprava. Kdyby ta nákladní doprava byla na kolejích, odpadnou astronomické částky na údržbu silnic, ale do železnic (zvláště do lokálek) o moc větší peníze nepůjdou (krom obnovy za drahé peníze zrušených nákladišť a vleček)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 7. 2018 @ 21:40

  Nákladní doprava na lokálkách ve větší míře je v dnešní i budoucí době už jen šotosen. Praxe jasně ukazuje, že nákladka z lokálek mizí a že na drtivou většinu zavřených lokálek ji nikdo zájem vracet nemá a že akorát pak roky či desítky let leží taková trať ladem, aniž by je někdo mohl kloudně využít. Klidně si tohle schvalujte, ale respektujte, že většině se to líbit nemusí. A nebuďtě jako Tužín a neurážejte pak většinu, když dá přednost stezce. Jinak budete fanatik jako on. Ty lokálky totiž vážně nejsou váš výhradní majetek, u kterého držíte rozhodovací práva.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 30. 7. 2018 @ 16:55

  Ale koukám Bobíku, že Vy máte všechny lokálky skoupeny a zajištěny veškerá rozhodovací práva o nich, že?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 7. 2018 @ 18:00

  Jste na špatné adrese, to jiní tady uráží a napadají ty, kteří po získání mandátu od většiny populace, rozhodují o rušení zbytečných lokálek. Případně o tom rozhodují v rámci své práce, kdy mají za úkol řádně hospodařit. Já akorát vysvětluji, kde na to berou právo a proč je to tak správně a proč dochází k závěrům, že je třeba rušit. Což samozřejmě nemůžete pochopit, protože se to dotýká toho, co se vám líbí a jste přesvědčen, že narozdíl od jiných věcí, na lokálky nikdo nesmí šahat a musí do nich dávat peníze i kdyby mu na chleba nezbylo. Jenže ve skutečnosti nemusí… neexistuje žádné právo na železniční dopravu a tak nikdo nemusí podporovat lokálky a nikdo nemá právo ho za to urážet (což vy moc neděláte, ale jiní ano*).

  *pokud úředník rozhodne, že na svém pozemku nesmíte pokácet strom a vy ho za to nazvete volem, tak je to žalovatelné, lokálka je to samé… zdejší šotoušci by se to měli naučit chápat… Případně najít koule a psát o konrétních lidech a ne obecně, aby byli z obliga. Politika do určité míry můžete pomlouvat, ale ne úředníky (lidi dělající jen svou práci) a stejně tak nelze říct, že je vůl o konkrétní fyzické osobě, která není politikem. Obojí je v případě pořízení důkazu žalovatelnou urážkou.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 30. 7. 2018 @ 18:25

  Bobíku Vy máte dar naprosto přehlížet to, co se Vám nehodí do krámu. Neustále tady dokolečka opakuji, že nechci, aby SŽDC do (nejen) lokálek dávalo nějaké peníze, ale od Vás si tu zase přečtu, že chci, aby se do lokálek dávaly peníze “a musí do nich dávat peníze i kdyby mu na chleba nezbylo”. Vysvětlete mi, jak s Vámi člověk může vést konstruktivní debatu, když tvrdošíjně přehlížíte vše, co člověk řekne a nehodí se Vám to do krámu?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 7. 2018 @ 19:40

  Kde to píšete a v jakém kontextu? Ocitujte, či odkažte na datum a čas dané zprávy (kdyby systém blbnul, citace nemá moc v lásce, jak jsem zjistil).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 30. 7. 2018 @ 23:58

  Uvažuju, jak dlouho to bude Bobíka bavit. Napsat po stopadesáté nějaký šílený nesmysl typu “není to Váš výhradní majetek, ke kterému máte rozhodovací práva”, přičemž o příspěvek výše sám “rozhoduje” o tom, co má či nemá šanci přežít.

  Dokáže soudruh Bobík někdy pochopit, že Tužín není a zřejmě nikdy nebude (nemá ambicí se stát) ani generálním ředitelem SŽDC, ani Ministrem dopravy? Že je to jen člověk s názorem, který se prostě nemusí ptát Bobíků, jestli mu názor povolí?

  A dokáže někdy Bobík své nesmysly nějak argumentačně podložit? Třeba tím, že by si ze začátku nastudoval Zákon o drahách, aby si trochu objasnil, kdo rušení tratí může vyvolat, jaké řízení při tom probíhá, kdo takové řízení vede, kdo má právo se v rámci řízení vyjadřovat atd.? Ono z Bobíkových textů je bohužel patrné, že moje opakované výzvy k nastudování si problematiky, coby nutné podmínky k vedení diskuse na určité úrovni, zůstaly zcela nevyslyšeny, a místo toho tady onen jedinec tráví hodiny času produkcí masy textu, z něhož je zřejmé, že jeho znalosti problematiky jsou kdesi na úrovni žáka základní školy.

  Já nikomu nechci vyčítat, že o něčem vůbec nic neví. Jistě nikdo nemá povinnost tyto věci do detailu znát. Ovšem fascinuje mne, že tento jedinec hodlá na jednu stranu horlivě diskutovat, a na druhou stranu si nehodlá o předmětu diskuse zjistit základní fakta. To potom samozřejmě vede k totální degradaci určité odborné úrovně této debaty, která se posouvá k nejmenovaným bulvárním deníkům, kam s radostí píší strýci od piva a tetky od plotny, a to i v diskusi o kosmickém výzkumu nebo jaderné energetice …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 1:27

  Až pojedu z Kralovic do Mladotic na kole, nebo z Děčína přes Telnici do Oldřichova, tak si povíme. 😉 A za 20 let se takhle dost možná projedu i z Moravské Třebové přes Chornici do Konice.

  A snad pak Tužín dokáže pochopit, že jsem také jen pozorovatel. Akorát se schopností lépe odhadnout budoucnost a nefňukat u rušení tratí jak malé děcko, které má vztek a potřebuje kopat kolem sebe. Naopak to umím přijmout. Je smutné, pokud je někdo tak přízemní, že ze zrušení pár lokálek dělá tragédii. Měl byste si, Tužíne, najít jiné věci v životě, než jen vlaky a pak si také dokážete užít ty stezky a vidět to kladné na nich. Kolika lidem udělají radost a že jich mnohem více, než kolik jezdilo vlaky na daných tratích.

  Na zákon o drahách se odvolávat klidně můžete, ale jistě si moc dobře pamatujete jeho změnu, kdy nově je při prodeji tratí požadováno objednat 2 páry vlaků denně nebo odpovídající počet za rok a jinak žádná dotace na údržbu. Takže přitvrdit se dá. A jistě se v budoucnu dále přitvrdí. A zákon o SŽDC zase požaduje, aby řádně hospodařila, což se vylučuje s udržováním lokálek pro 5 lidí ve vlaku a 5 nákladních vlaků za rok. Úlety jako oprava Morávky vám vždycky nevyjdou. U Kralovic věřím, že vyhraje naše strana. A Tužínové se s tím budou muset smířit. (je jasné, že to nedokáží a budou se s tím vyrovnávat tím, že budou urážek každého kolem, kdo bude mít tu drzost aby se mu to líbilo, neb Tužínové jiné názory netolerují a nedokáží ani slyšet)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 31. 7. 2018 @ 5:50

  Bobíku, nikdy mě nenapadlo, že bych se na DW tolik zasmál. Ano, přijdete mi spíš jako estrádní klaun, který má tady za úkol všechny pobavit hranou hloupostí (něco jako v televizi Sobota či Náhlovský), protože taková hloupost už snad ani nemůže být nehraná.
  Chcete abych Vám tu kopíroval výtažky z mých vlastních komentářů, abych doložil svou pravdu. Uvědomujete si, že tím tady všem dokazujete, že ty komentáře vůbec nečtete? Přijde mi, že reagujete jako rozzuřený býk v aréně na červený fábor a nic jinýho Vás nezajímá. Jak v nějakém příspěvku periferně zahlédnete slovo cyklostezka nebo lokálka, hned napíšete sáhodlouhý nenávistný urážející komentář, aniž byste si přečetl jeho zbytek. A proto ať je po Vašem, hodlám se už Vašimi komentáři jen bavit, o diskusi, jak jsem právě pochopil, to není. Vzpoměl jsem si, jak v různých médiích dávají reakce těch největších hlupců a baví se tím celý internet. Vaše příspěvky by mohly posloužit ke stejnému účelu a ještě tomu, kdo je dá na net, vydělat pěkné peníze sledovaností.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 12:23

  Domažličák:
  Koukám, že jste se přidal k urážení alá Tužín, když vám došly argumenty. Neb to, co jste tu převážně psal, nešlo považovat za argumenty které by obstály mimo šotoweb… ale to tady trápí většinu… od většiny tu zaznívají jen emociální výkřiky vůči odpůrcům lokálek (což není argument) a různé nepodložené věci, kterým se každý politik a úředník vysměje a taktéž se jim vysměje většina voličů. U vás jsem si dělal určitou naději, když jste na to šel přes nákladku, ale jak vidím, ani vy nejste schopen pochopit, že diskuze není o tom přesvědčit mě, ale o tom, psát takové argumenty, co přesvědčí masy lidí.

  Ale samozřejmě si můžete vybrat jednodušší variantu a prohlásit většinu za hlupáky (jako to dělají třeba odpůrci babiše,ksčm a okamury) a myslet si, že jste letadlo a vaše skupina je chytřejší a lepší než druzí, jen na vás svět ještě není připraven. Vaše volba.

  A budete se divit, ale já třeba si vážím lidí, byť s jiným názorem, kteří mají odvahu se té většině postavit a snažit se jí přesvědčit o své pravdě. Lidí, co jen srabácky řeknou, že většina jsou blbci, si ale vážit nejde. To je totiž to nejjednodušší, co opravdu umí každý blbec. To vás nic nestojí. Zůstanete si ve své komfortní zóně a ostatní prohlásíte za blbce a nadete si pár podobných lidí, se kterými si v tom přitakáváte (Tužín, KPL a tihle). I když třeba s nějakou lokálkou nesouhlasím, vždy budu brát do určité míry za inspirativní a šikovné lidi, kteří dovedou tu lokálku zachránit před zrušením a najdou argumenty, co obstojí i mimo šotokomunitu. Protože takoví lidé dokázali víc, než od počítače nadávat do blbcům těm, kteří ji navrhli zrušit. Ale sami nehnou prstem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 12:24

  Budiž, vaše volba. Pak vám lze jen popřát, ať si u každé nové cyklostezky ze železnice vystačíte s nadáváním na největší hlupce. Myslím, že budeme spokojení oba… vy si zanadáváte a vylejete vztek na imaginárních lidech, co ani neznáte a budete si myslet, jak jste spolu s Tužínem a pár šotouši lepší než oni, já a ta drtivá většina spokojených lidí se projedeme na kole, bruslích, projdeme pěšky a o lidech, co umí jen nadávat a urážet, když není po jejich, aniž by měli odvahu za svůj názor bojovat, si taky budeme myslet svoje. Neříkám, že já jsem povaha, co se odváží jít proti většině, ale tohle jste si zvolil sám, že máte menšinový názor. A pak je to váš boj… zda máte menšinový názor jen proto abyste byl jiný a mohl se vymezit vůči blbosti většiny (vámi domnělé) a nebo si za ním stojíte a máte odvahu ho razit i mimo šotoweb, obětovat tomu čas a tak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 31. 7. 2018 @ 13:24

  Jen velmi stručně –

  1) Z čeho čerpá Bobík bezbřehou jistotu, že on zastupuje imaginární většinu, a já nebo Domažličák imaginární názorovou menšinu.

  2) Když se Bobík bude “s drtivou většinou” spokojených lidí nadšeně projíždět na kole či na bruslích po zrušené trati, tak by mne zajímalo, jestli si mapoval i názory lidí, kterým přes centra obcí jezdí stovky nákladních aut po úzkých silnicích. Ta auta převáží to, co se kdysi vozilo po té železnici. Tak by mne zajímalo, jestli i ti lidé bydlící u silnice jsou šťastní, že jim životy, zdraví a majetek ničí doprava, která už nikdy nepojede “za kravínem” po kolejích, a to jen proto, aby si měl o víkendu Bobík v rámci výletu kde zajezdit. A pokud se to těm lidem nelíbí (což vím, že se jim nelíbí), tak jestli jsou drtivou menšinou a jestli to vlastně nejsou gauneři, neb Bobíkovi nepřejí výlet, a Bobík má “právo na výlet”.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Kubík, 31. 7. 2018 @ 13:37

  Vážený Bobíku, na Vaš názory má samozřejmě právo, ale pak nám sdělte čemu slouží cyklostezka, která zničila stávající železniční infrastrukturu? Slouží pouze jako zábava k smrti se uzábavované společnosti, až ji to přestane bavit, bude cyklostezka prázdná jako vybydlené domy. Není stejnětak pravdou, že lokálky nemohou sloužit smysluplné nákladní přepravě- přeprava dřeva či štěrku je v poslední době masivní komoditou. V “zatracovaném” Polsku byla dokonce obnovena již zrušená lokálka pro přepravu štěrku u Tlumaczowa. mohla na ní být aké již dávno cyklostezka, ale Poláci nejsou tak hloupí, oni ty tratě prostě nechají 50 let jen ležet a pak je podle potřeby zvednou, to však Vy nepochopíte nikdy. Stjějně tak měla trať Slavonice-Schwarzenau sloužit hlavně přepravě dřeva- nyní jezdí jeden kamion za druhým v tom směru. Kralovice-Mladotice zařízl jeden mocný člověk, co si postavil domeček u tratě a vláček by mu tam rachotil..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 31. 7. 2018 @ 18:09

  Zajímají vás stejně i osudy lidí, kterým za kravínem železnice nikdy nevedla a taky přes ně jezdí nákladní auta? Nebo se jen snažíte zaštiťovat lidmi, abyste nemusel přiznat, že vám jde o vláčky na výlet?

  A mohu vědět, jak železnice za kravínem pomáhá lidem, když po ní stejně žádné nákladní vlaky nejezdí? Nebo vám 5 manipuláků za rok připadá jako zásadní výpomoc? Jak donutíte firmy tam jezdit vlakem? Bude všeobecná železniční povinnost pro substrát i kaštany? A také povězte, kolik aut na silnici ubraly mouchy a vzduch vozící vlaky na Chornicku v posledních letech. 🙂

  Mimochodem, obchvaty už byly vynalezeny a narozdíl od lokálek, kde skoro nikdo nemá zájem jezdit s náklady, obchvaty nákladní dopravu opravdu řeší, zachraňují životy a přináší lidem klid.

  Dál, Tužíne, koukám stále nezvládáte pochopit tu jednoduchou skutečnost, že Bobík žádné stezky nestaví a nenárokuje/nevyžaduje. Bobík, podobně jako drtivá většina ostatních cyklistů, si prostě jen na mapě najde kde je cyklostezka a vyrazí na ní. Pokud někde už je stezka postavena a zpět už se to nedá vrátit a většina lidí to ani nechce vracet, pak není žádné hrdinství to sabotovat. To je jen důkaz omezenosti a neschopnosti přijmout změny.

  Mimochodem, na vlečce Sázava jezdila fakt intenzivní nákladní doprava… Místní jsou úplně v prdeli, že ta intenzivní doprava teď nejezdí po vlečce a mají tam tu dle Tužína nevyužitou cyklostezku. Já jsem vám lhal, přiznávám se. Ve skutečnosti kolem té stezky postávají davy a naříkají nad tím, jak strašně jim tam chybí ta vlečka a těch 6 párů turistických vláčků za rok. A stojí tam i v zimě. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Kubík, 31. 7. 2018 @ 18:24

  Vážený pane ing. Bobíku,přestaňte používat sprostá slova i to vypovídá o úrovni Vašich argumentů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 31. 7. 2018 @ 18:40

  Bobíku, kdyby jste byl alespoň trochu vnímavý, mohl jste si všimnout, že Vaše názory nekritizuji a mnohdy i naopak s nimi souhlasím. S čím u Vás zásadně nesouhlasím je způsob, jakým komunikujete. On je totiž zásadní rozdíl v těchhle dvou formulacích:
  1) slušný člověk: mám rád cyklostezky místo tratí, protože … (ty a ty argumenty)
  2) Bobík: mám rád cyklostezky místo tratí a každý kdo mi je nechce dopřát je šotouš, grázl, (a já už si nepamatuju všechny Vámi vyřčené urážky)
  Pokud budete jednat ad 1) můžete si být jist, že nikdo na tomto webu nebude proti Vám nic mít a Váš názor přijme jako Váš a rád si o tom podebatuje, ale když si budete stále vést konfrontaci ad 2), nečekejte od Tužína, ode mne ani od nikoho jiného podporu Vašich názorů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 31. 7. 2018 @ 22:14

  Bobík:
  Jestli mně zajímají osudy lidí, kterým železnice „za kravínem“ nikdy nevedla? Ale jistěže ano, Bobíku! Tak si vezmu ze svého okolí třeba takový Potštát. Tam nikdy nikdo železnici nepostavil. Je takový jeden kamenolom, v Jakubčovicích nad Odrou. Je to jen kousek dál, u Oder. Tam se těží kámen, a ten se drtí na štěrk. A ten štěrk se vozí třeba do Olomouce. Buď se naloží na vlak v Jakubčovicích, potom se po lokálce (ano, Bobíku, po regionální trati Suchdol – Budišov nad Budišovkou) odveze do Suchdola nad Odrou, a odtud do Olomouce. A nebo se taky naloží na kamion, a ten kamion pojede přes ten Potštát, kde nikdy železnice nevedla. Tudíž i obyvatel Potštátu má zájem na tom, aby existovala regionální trať Suchdol – Budišov nad Budišovkou. Jste schopen to pochopit, nebo je ta myšlenka pro Vás nesnesitelně složitá?

  A abych udělal šotoškům ještě větší radost, zvlášť těm, kteří nesnesli onu pravdu, že Chornicko prostě zažilo před léty plné osobní i nákladní vlaky, tak zrovna stejně velký kamenolom se nachází v Šubířově, což je trať ze Dzbelu do Chornice. Odtud se kámen vozí klidně až na Českou Třebovou, po síti Chornických lokálek. A taky můžu Bobíkům ukázat opravdu velké nákladiště dřeva (a také vykládku uhlí) v Jevíčku, a také funkční vlečku fabriky ve Velkých Opatovicích, a taky další velká a funkční nákladiště v Šebetově, v Chornicích, v Moravské Třebové, ale třeba i na malých zastávkách typu Knínice u Boskovic, kde jsem viděl několik čerstvě naložených vagonů asi před třemi týdny … Kdyby si tam Bobík prosadil svou šupr zábavostezku, tak kohopak by ty tisíce tun, jezdící dnes po těch „úplně zbytečných“ kolejích, obšťastnily na místních úzkých, klikatých a rozbitých silnicích? Poradí Bobík?

  „Není žádné hrdinství sabotovat (cyklostezku)“ – A já jsem někde psal, že to je hrdinství? Já jsem nikdy nepsal o ničem jiném než o rozhodování mezi volbou ponechat trať nebo zrušit trať a prosadit cyklostezku. A v rámci těchto úvah se zcela logicky ohlížím i na případy, kdy k tomuto došlo, a logicky se ptám, nakolik takový krok přinesl předpokládaný pozitivní efekt. To ovšem poněkud nesouvisí s jakousi šílenou dedukcí, že bych snad chtěl cosi sabotovat. Tato dedukce se opět zrodila v Bobíkově mysli, a tím je zřejmě řečeno vše…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 0:21

  Bobíku, připomínáte kolovrátek. Kdybyste četl a chápal a dokonce myslel a studoval, pochopil byste, že ty tratě budou využívané, pokud silniční doprava si bude povinna platit všechny náklady a škody, které působí. Ona je levná jen proto, že ji všichni dotujeme nebo že si nemusí platit to, co působí. To Vám nevadí? A neříkejte, že o tom nevíte, že tomu nevěříte. Pár čísel jste tu už dostal a spoustu věcí si můžete zjistit a ověřit. Ale to chce chtít a ne se vyjadřovat jen k tomu, co chcete a co se Vám hodí.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 0:23

  A ještě maličkost, ty obchvaty, další silnice atd. budeme stavět kde? Zase na zemědělské půdě, ve volné krajině? Jste hodn ě zodpovědný člověk. A opět se ptám, budete hradit lidem, kteří jsou silniční dopravou jakkoliv postižení vzniklé náklady? Pokud ano, dejte to vědět a založte účet.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 1:30

  Bobík nic neprosazuje, Tužíne. Takže ještě jednou, neb opakování je matka moudrosti: stále nezvládáte pochopit tu jednoduchou skutečnost, že Bobík žádné stezky nestaví a nenárokuje/nevyžaduje. Bobík, podobně jako drtivá většina ostatních cyklistů, si prostě jen na mapě najde, kde je cyklostezka a vyrazí na ní. Konečně si přiznejte, že to co vás s*re je to, že mám tu drzost mít jiný názor než vy a vaše argumenty mám za směšné a nepřesvědčivé. To je totiž to jediné, co dělám. Nic neprosazuju. Kdyby jo, nepíšu to sem a nemrhám tu čas. Já s tím akorát někde souhlasím a někde je mi jedno co bude. Tak jako 99% populace.

  Vozka: Pro vás to platí také. Bobík nic z tohodle nerozhodl, svým chováním ani emise navíc nevytváří, neb auto nemá a jezdí vlakem či busem, což jsou dopravní prostředky, které pojedou i bez Bobíka, neb je objednal kraj či stát. Bobík je akorát tolerantní k těm, co jezdí autem a netvrdí lži o tom, že jsou nějak špatní. Resp. nehraje si na pokrytce, co dotyčné pomlouvá anonymně na netu (neb v reálu se bojíte) a přitom nevidí, jak právě oni v daních přispívají na veřejnou dopravu nejvíc. Já si prostě vážím lidí, kteří mi přispívají na to, že nemusím mít auto a řidičák. Pokud si jich někdo neváží, je ubožák a pokrytec. Veřejná doprava je totiž při jejím malém poměru na venkově ekologicky bezvýznamná* a je to v podstatě jen služba lidem. Takže já si řidičů vážím.

  *z pohledu ekologie je fakt irelevantní, zda vlakem či busem jede 5 nebo 20 lidí… I kdybychom se tu servali kdo má pravdu, zda jezdí víc lidí vlakem či busem, tak v součtu jich je tak málo, že to nemá žádný smysl řešit po stránce ekologie. Je to ryze sociální služba. Nic víc.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 1:52

  Ale pro mě za mě… Pokud si myslíte, Tužíne, že jste lepší člověk, když se vám nelíbí železniční cyklostezky, tak si to fakt klidně myslete. Já vám to nebudu brát. Klidně se považujte za toho lepšího než ostatní. Když vám to udělá radost. 😉

  Akorát já si myslím, že se vám železniční stezky nelíbí jen proto, že vlaky máte radši a snažíte se to všelijak krkokolomně okecat, abyste nemusel přiznat, že vám a ostatním šotoušům se vláček s kolejemi prostě líbí víc než asfaltová stezka. Pro mě žádná železniční matka Tereza nejste, jen fanatický fanoušek vlaků, který už za ty roky co fanaticky žere vlaky ztratil schopnost rozpoznat co je a není seriózní argument. Ale zato si moc dobře uvědomujete, že bez státního cecíku máte po koníčku. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 12 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 3:14

  Bobíku, o ekologii, klimatu, ekonomii ani o dopravě nevíte skoro nic, ale zato máte dost odvahy mít tu jedinou pravdu. Docela Vám závidím. Akorát nevím proč, ale připomíná mně to některé politické strany, jejich funkcionáře a jejich názory. Ale hlavně ty následky, které způsobili a my to platíme.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 1. 8. 2018 @ 5:00

  Bobíku, je Vás škoda. Když čtu Vaše komentáře a názory, jste chytrý a inteligentní člověk, ale způsob, jakým komunikujete je výrazově na úrovni hospodského povaleče. Až to pochopíte, jak to myslím, ozvěte se, rád Vás třeba i zaměstnám, ale takhle bych Vás musel držet dál od klientů.
  A jedna novinka, která je ale spíš na samostaný článek a když budu mít čas, možná ho i napíšu: Ministr dopravy vyhlásil, že sníží povolený limit váhy kamionů na našich silnicích na 40t. V praxi to bude znamenat výrazné zvýšení ceny přeprav těžkých komodit, protože kamiony budou muset jezdit prázdnější. Už se mi začínají ozývat zákazníci se zvýšeným zájmem o železniční dopravu zrovna u sklářského písku do skláren. A co je v Dubňanech? Sklárna. A co není v Dubňanech? Železnice. A to znamená co? Že tam se kamionů nezbaví.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 11:10

  Bobík krásně potvrdil jeden z fatálních omylů českého šotoušstva, totiž že veřejná doprava je jen sociální služba.

  Veřejná doprava je zejména možnost, která umožňuje zásadně odlehčit dopravní zátěž na silniční síti. Tím snižuje opotřebení silniční sítě, snižuje nároky na výstavbu nové infrastruktury – třeba ty neskutečně drahé obchvaty, dále řeší překračování hygienických limitů třeba prachu, NOx, limity hluku … a tímto napomáhá ochraně lidského zdraví, jehož cena je obrovská.

  Tedy maximalizovat počet cestujících ve veřejné dopravě, ale i v cyklodopravě, to je jednoznačný a nezpochybnitelný společenský zájem, šetřící miliardové výdaje. Není to sociální služba, je to společenská potřeba. Samozřejmě tato služba musí být nastavena tak, aby maximálně splnila svůj účel, čili aby opravdu podchytila ty zásadní proudy přepravy v osobní i nákladní dopravě. S tím se ovšem neslučuje nasazení velkého množství vozidel a řidičů na obsluhu posledních vesniček, kam vozí jednu babičku. Ty finance, které toto stojí (v podstatě s nulovým efektem) potom chybí tam, kde je opravdu potenciál řešit hromadnou dopravu, čili dopravu pro tisíce lidí.

  Opět mi Bobík bude psát, že jsem naprosto asociální. Nejsem asociální. Pouze si myslím, že hromadná doprava má být podporována tam, kde naplňuje svou základní podstatu, totiž hromadnost. Pokud je třeba zajistit dopravu cca několika málo desítek seniorů, dětí nebo tělesně handicapovaných, kteří opravdu nemůžou řídit sami auto, a v jeden čas a jedním směrem se jich nesejde více než 2 nebo 3, potom nemá smysl posílat do takového regionu v rámci veřejné HROMADNÉ dopravy autobus s kapacitou 50 osob, ale postačí nějaký taxík velikosti Transitu, který prostě zajistí dopravní svozovou službu na objednávku, klidně za stejnou sazbu, jako by stála jízdenka do autobusu.

  Takže ano, zajistěme TAKÉ sociální službu dopravního charakteru. Ale nedělejme po vzoru šotoušů sociální službu z celé veřejné dopravy, a to až do té míry, kdy ztratí atraktivitu pro cestující v produktivním věku, a to tam, kde by tuto atraktivitu mít mohla a pokud by ji měla, tak by skutečně mohla převzít významný podíl zátěže ze silnic.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 13:34

  Tužín… Jo, těch 5 lidí ve vlaku a 20 v buse (nebo obráceně, nemám sílu se o tom dokola vyvracet vaše lži), je vedle těch 2000 lidí, co pojedou daným směrem autem, zásadní odlehčení. 😀 A v některých směrech je ten nepoměr ještě drsnější. A jak železnice snižuje opotřebení silniční sítě třeba ze Sedlčan do Příbrami? Nebo z Rožmitálu do Příbrami? 😀 Nebo z Příbrami do Prahy? Kolik lidí si to dle vás dává oklikou kolem Brd, nově prodlouženou ještě o “zkratku” přes Rudnou (kratší o 5km, ale jízdní doba delší o 15min)? (takže rozdíl vlak-bus na trase Praha-Příbram je s obvyklým 15min zpožděním téměř hodina a to nemluvě o tom, že vlak lidi vyplivne v Příbrami na periferii, takže ještě 20min procházka, zatímco bus pěkně projede celé město a netřeba vůbec použít MHD) A takových příkladů máte plnou republiku. Kdyby do autobusů šlo stejně peněz jako do vlaků, tak nemají 2x, ale možná 4x větší vytížení než vlaky a v součtu by veřejná doprava pak odvezla víc lidí, než dneska s vlakama. Jo a to převážení vzduchu a much na Chornicku, Žluticku, panečku, to je odlehčení. To je páááteřní doprava!!! 😀 😀

  Obchvaty drahé? Možná… ale ony taky něco řeší, narozdíl od lokálek, kde nechce nikdo vozit náklady ani kdybyste mu platil. A taky obchvaty pomáhají odklonit ty tisíce osobních aut z obcí, ve kterých jsou lidé, kteří vám vlakem ani busem taky nepojedou ani když jim zaplatíte. Ale po obchvatu jsou ochotní jet. Takže to pomáhá lidem v těch obcích.

  V dnešní době je veřejná doprava mimo velká města skutečně jen sociální službou. Čím dříve si to přiznáte, tím lépe vám bude.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 13:41

  “S tím se ovšem neslučuje nasazení velkého množství vozidel a řidičů na obsluhu posledních vesniček, kam vozí jednu babičku. Ty finance, které toto stojí (v podstatě s nulovým efektem) potom chybí tam, kde je opravdu potenciál řešit hromadnou dopravu, čili dopravu pro tisíce lidí.”

  >Aha, takže když zrušíte venkovské busy a zahustíte vlaky někde z Příbrami do Prahy, tak najednou ty lidé přejdou z busů a aut po D4 na železnici? A co Liberec, Jihlava, Vary? 😀 Tužíne, vážně už uberte. 🙂 I kdybyste vymyslel sebevíc pitomostí, tak vám to nezačne vycházet. Víc prachů na vlaky neseženete a bez toho tak víc lidí nenalákáte. A platy lidí porostou (logicky menší zájem o VHD), přijdou automatická auta (nahradí lokálky i busy na venkově) a dálniční síť se bude dále rozšiřovat (odláká lidi z vlaků). Víte o tom, že se už uvažuje o rozšířené dálniční síti? Železnice pomalu končí. Zůstane jen kostra a z pár vedlejších tratí, které se stanou vlečkou (a občas tam vyjede turistický vlak).

  Jak zabráníte tomuhle, Tužíne? Pro řadu tratí to bude konečná.
  https://www.novinky.cz/ekonomika/472167-krajska-mesta-ma-spojit-prstenec-novych-dalnic.html

  Mimochodem, na ty autobusy na vesničku je zákon, naopak není zákon na to, abyste měl právo na vlak. Chápu, že vás to musí hrozně sejřit, ale veřejná doprava je dotována všemi a je pro všechny. I proto takový zákon. A nikdo ho kvůli vám měnit nebude. Protože co chcete vy je, jak už jste přiznal, asociální.

  A ještě byste mohl ospravedlnit, proč vesnické busy vám vadí, ale vození prázdných motoráčků přes Chornici, Žlutice nebo třeba z Klatov do Domažlic (kde taky vlakem jezdí jen vzduch, já to z výletů na Šumavu znám moc dobře) vám nevadí. Proč má obsluha kopce nad Kdyní (kde nikdo nenastupuje) a prázdný vlak, který jede odtamtud na okraj Klatov či ještě větší okraj Domažlic (ne, do města koleje fakt nejsou), dle vás přednost před vozením té babičky z vesnice a dalších 5 babiček z dalších vesnic busem? Protože vlak je páteř i když ním nikdo nejezdí, ale na mapě zdánlivě spojuje 2 města? Sice s nepoužitelnou jízdní dobou a polohou zastávek a bez cestujících, ale teoreticky je spojuje a tak má jezdit dražší vlak než bus, i když bus může nabídnout víc? To samé je Rakovník-Kralovice-Plasy (ne nesmyslně Mladotice kam vede železnice). A další. Jako Tužíne, vy jste případ pro lékaře. Vám prostě nejde vysvětlit, že veřejná doprava se nedotuje proto, aby všude kde jsou koleje, je hobloval vlak, ale proto, aby všude byla nabídka obslužnosti. A ideálně to i někoho vozilo. Tratě z 19. století jsou k tomu nevhodné, s jejich polohou zastávek a 4-6x vyššími náklady.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Mincer, 1. 8. 2018 @ 13:43

  Bobík co tady neustále prudíte, urážíte a otravujete ?? Jděte si na weby NSDAP,VKSB,CPN tam si s vámi budou notovat.My nebudeme nikdy tancovat jak nějaká zmanipulovaná většina píská.V tom je příklad Třetí Říše,SSSR apod.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 14:07

  Znovu se ptám, co všechno ještě musí psychopat Bobík zplodit, aby už konečně dostal BAN? Mám zato, že Dopravní web prostě nemůže suplovat odbornou psychiatrickou péči, které se tomuto pánovi zřejmě nedostává.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 14:53

  Domažličák… radši místo posuzování mě, jděte do sousedního tématu, kde místo mlácení prázdné slámy dokola s Tužínem teď raději reaguji na zajímavější téma nadhozené před týdnem od KPL. I když asi se vám to nebude líbit, ale aspoň by to mohlo být zajímavější. 🙂

  Na celé debatě o železnici je největší sranda to, že Tužín vůbec nechápe, že já nepožaduju žádnou stezku a nic neruším. Já pouze rád šotouše konfrontuju s pro ně nepohodlnými názory, kterým by mimo šotokomunitu museli stejně čelit a rád sleduju, jak se s nimi vypořádávají a jak se snaží ospravedlnit železnici. A zda vůbec jsou schopní jim čelit, nebo to stočí k urážení a krokolomným argumentům (kterými potápí sami sebe víc než kdyby mlčeli). Pokud jde o mně, tak já souhlasím (což neznamená že se na tom podílím) se zrušením některých tratí a dovedu si představit zrušit i pár dalších, ale nic drastického. Chornicemi nebo Žluticemi tu Tužína jen popichuju (protože se na nich krásně demonstruje slabost železnice ve 21. století), ve skutečnosti bych se smířil se zavřením Koziny či Kralovic a stačilo mi to. Žlutice či Chornice by mě docala mrzelo zrušit, ale nadhazuju je tu pro to, abych zjistil, zda vůbec někoho napadne jak takto slabé tratě obhájit a nebo je opravdu čeká konec, protože dneska žijí už jen “z podstaty” a to nepůjde věčně. A taky mě baví spekulovat o tom, co se asi zruší, ale nic víc, než spekulování nedělám. To jen Tužín neumí číst a pořád si myslí, že já mu to zruším a někde na to tlačím (opravdu ne… kdyby jo, tak to nepíšu sem, ale dělám to v tichosti a nenápadně). A je chudák Tužín vyděšenej z toho, že protiželezniční názory vůbec existují. Ovšem, to je chování malého dítěte, které se bojí slyšet to, co se mu nelíbí a co ho ohrozí, protože nechce změnu. Tužín si zřejmě myslí, že když napíše nějaký článek, tak se z toho lidi posadí na zadek a vyřešeno. Tužín si očividně svět představuje tak, že všichni nadšeně budou vítat proželezniční názory a navždy zmlknou. A je v šoku, když i ti, co jezdí vlakem a rádi (např. já), mu vpálí, že argumentace, co předkládá, je pro masy naprosto nepoužitelná a má spoustu chyb a nedostatků. A Tužínovo ego tohle neumí rozdýchat. Místo aby se snažil najít lepší argumenty, nebo si přiznal, že ekonomicky v 21. století a kapitalismu, už železnici neobhájí a musí na to jít jinak, tak se tu hádá, napadá oponenta a tak. Nebo vyzývá k jeho zabanování. Tím jeho argumentační repertoár hasne.

  Celá pointa je o jediném – PŘEŽÍT. Pokud železnice nepřežijí do doby, kdy bude společnost otevřená diskuzi o negativních externalitách silnic, aut, kamionů; tak je vše co píše Tužín k ničemu, protože nebude co řešit. On musí přijít s argumenty, které obstojí dnes a ne za 50 let. Pokud nemá žádné argumenty, co obstojí dnes, tak mu možná za 50 let dá společnost za pravdu, že se stala chyba, ale význam to nebude mít už žádný.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 15:01

  Vozka: Koukám, že Strana Zelených na vás slušně zapracovala. Akorát její preference tak nějak vypovídají o tom, co si o jejích názorech myslí zbytek národa. Ale platí pro vás podobně jako pro Tužína… pokud si chcete myslet, že jste lepší než ostatní, tak si to klidně myslete. Můj názor je ten, že k ekologii lidi nelze nutit, protože to nefunguje. Musí se pro ní rozhodnout sami, tak jako třeba já se sám od sebe rozhodl jezdit vlakem a busem a na kole, místo autem. Sám od sebe. Ale urážením k tomu nikoho nedonutíte, jen ho utvrdíte v tom, že chce jezdit autem. A že si o vás budou myslet, teď to neberte jako urážku, ale obecně, že jste magor a že dělat přesný opak co chcete je to nejlepší. Tak funguje psychologie. Pokud chcete změnit chování druhých, nesmíte to chtít přes noc a násilně, jinak jen vytvoříte dojem magora…. něco jako když svým chováním ze sebe ekologové udělali vděčný terč pro ŘSD při výmluvách, proč se něco odkládá, nestihlo, nestaví. A naprostá většina veřejnosti ty výmluvy ŘSD na ekoteroristy žere. Stačilo jen, že to ekologové přepálili a ŘSD má krásnou výmluvu jak maskovat neschopnost vlastních lidí napsat pořádné smlouvy. Lidi si rádi do někoho kopnou a ŘSD jim dává tu menšinu, do které se krásně kopne. Takže má rada vám… pokud chcete, aby lidé z vašeho okolí (pro začátek) méně jezdili autem, začnětě tím, že pro začátek pochopíte proč ním dnes jezdí a budete je snažit učit na jiné dopravní prostředky postupně a ukazovat jim třeba výhody toho, když zkombinují auto i vlak. Ne vyčítáním jak jsou nemorální a špatní a tím, že si budete vydupávat po nich okamžitý absťák od auta. Tím docílíte jen přesný opak toho, co chcete. Je to jako kouření, alkohol, sladkosti… kolik lidí dokáže zítra přestat? Auto je to samé. Jděte na to postupně. A začněte těma co znáte. Nemá cenu dělat kazatele na internetu, to fakt nefunguje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Vozka, 1. 8. 2018 @ 16:32

  Bobíku, máte smůlu. Se stranou Zelených nemám nic společného a dokonce jsem občas nimi i v rozporu. Ale řada těchto věcí, včetně medicíny a techniky, i přírodních věd je mou profesí. Takže mé názory nejsou žádnými úlet, ale tvrdými fakty, které nebudou-li respektovány, tak pro mnoho lidí to špatně skončí. Problémy s klimatem, vodou, likvidací krajiny, půdy, hádky o zbytečně a zločinné zastavování krajiny se začaly diskutovat už v 80. letech, ale přesto, že se k tomu přistupovalo docela zodpovědně, převážily názory lidí toužících po pohodlí, majetku, kšeftu, kryté to bylo (stejně jako dneska) ekonomikou, politickými cíli apod.
  Naopak dnes je minulostí již rozmach silniční dopravy, ale naráží to celé na lidskou hloupost, pohodlnost, nevědomost a hlavně na developerské záměry, na kšefty se stavbami, pozemky atd. Lidi moc přesvědčovat nemusíte, řada z nich již pochopila,ale jak je v této zemi zvykem, nikdo si nechce pálit prsty a tak mlčící většina si nechá vymývat mozky a pak se diví.
  Už jen současná vedra jsou pro mnoho lidí vraždící,ale bez funkční krajiny, lesů, zeleně, to prostě lepší nebude. Asfaltu a betonu se nenajíte, ale ani Vás neochrání, ty výstupy teplého vzduch v takovém městě, v místě soustředě+ní silničních ploch jsou devastující a neobyvatelné – proto i např. ten tzv. Metropolitní plán pro Prahu je katastrofou.
  Zapomeňte na další síť dálnic, silnic, zábavních a tzv. průmyslových zon (ve své podstatě sklady a překladiště na stovkách hektarů) v krajině . Pokud by toto šílenství dál pokračovalo, doplatí na to mnoho lidí jednak zdravím a životy, protože prostředí bude postupně neobyvatelné, nebude voda, ani potraviny a zadarmo Vám je nikdo nedá. Pamatujte na to, možná mi zakrátko dáte za pravdu. Pokud Vám to aspoň trochu logicky myslí a máte nějaké znalosti, snažte se naopak působit právě v tomto směru a zastaňťe se i změn ve vztahu ke krajině, životu, ale i k dopravě a buďte vděčný, že ještě se nepodařilo kolejový systém zlikvidovat a doufejme, že zůstane. On bude potřeba, stejně jako soběstačnost v potravinách, vodě, energetice, v životním prostředí. Jinak prostě budeme mít smůlu. A to ještě nezačaly,bouchat sopky, což asi není také tak vzdálená budoucnost. Prostě se snažte více komplexně vzdělávat, nevěřte laikům, korupčníkům, lidem závislým na penězích a na hromadění majetku. Ti Vám nepomohou.
  Na přesvědčování lidí Vám už bohužel zbývá málo času.I ten trh funguje zpožděně, tedy až už je zle. Ale ono je potřeba využívat znalosti a na základě nich se snažit předejít malérům. A v tom všem je podstata, i z toho plyne potřeba husté sítě kolejových tras a vytvoření podmínek pro jejich maximální využití.
  A zase opakuji. Až bude objektivní vyčíslení škod a nákladů, až bude nabídka, pak bude i využití kolejí úplně někde jinde. Ale to Vy slyšet nechcete. Pro Vás prostě silnice je levná a jedinečná. Omyl, je to cesta do pekel!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 16:51

  Heslovitě –

  1) BAN by měl dostat jedinec, který rytmicky střídá nepříčetné výlevy na adresu lidí, kteří mají jiný názor, s rádoby moudrými radami, které by ovšem měl onen jedinec adresovat především sám sobě.

  2) Nejde mi vůbec o nějakého poloblázna, ale o to, že v důsledku jeho činnosti není debata o dopravě debatou o tématu, které mne zajímá, ale debatou o tom, kdo se má vzpamatovat, kdo je idiot atd. Tedy diskuse je trvale degradována. Někdo má zpětnou klapku v podobě jisté soudnosti, takže i “ustřelení” se jako ojedinělý jev snese. Pokud je u někoho “ustřelení” trvalým stavem, kdy třeba podvanácté píše prokazatelnou lež, nebo podvacáté se ohání čísly, která nemůže nijak doložit, jen aby někoho vyprovokoval, tak to už není otázka “ustřelení”, ale trvalé absence sebereflexe. A tady je už na místě externí zásah, tedy zásah admina.

  3) Nelze tady hledat jakékoliv průsečíky, když je zřejmé, že sledujeme zcela odlišné cíle. Pro mne je tématem k zajímavé diskusi úvaha nad stavem silniční sítě a udržitelností stávající sítě při současném rozvoji dopravy. Silniční síť je v zásadním problému, a železniční síť může být zásadním klíčem k řešení tohoto problému. To je pohled odborný. Potom je pohled fanatických dogmatiků, kteří potřebují zlikvidovat regionální železnici. Nepotřebují vědět proč to potřebují, oni to prostě chtějí. Třeba jen proto, aby na sebe strhli pozornost, nebo aby provokovali. Podobně jako vandal, který počmárá zeď graffiti. On z toho vlastně také nic nemá, jen se zviditelnil a někoho nasral. Toto je ta Bobíkovština, která se tady šíří, smrdí, a vadí mi. Na rozdíl od jakýchkoliv názorů – byť zcela odlišných od mých názorů – pokud ale budou sdělené slušně a bude možné s jejich nositelem konstruktivně debatovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 20:45

  Vozka:
  Vy máte v zásadě hezké hodnoty. Fakt. Bez ironie tentokrát. Jen je neumíte marketingově prodat. Protože prodat tyhle věci lidem je opravdu těžké.

  Pro usnadnění vaší diskuze se mnou zkuste pochopit, že velká část toho, co sem píšu, vůbec nejsou mé osobní názory, ale názory které si myslím, že mají šanci ve společnosti vyhrát. Říkejte tomu třeba pesimismus. Nebaví mě diskutovat o tom co si skutečně myslím já, poslední roky disktuju s lidmi jen o tom, co má ve společnosti šanci. Já prostě už si obdobím ideálů a naivity prošel a dnes radši mluvím o realitě a případně se nechávám příjemně překvapit.

  Ostatně ta rozšířená dálniční síť z odkazu, co jsem dal Tužínovi, mi připadá taky jako šílenost.

  Ale aktuálně mě nenapadá žádný fungující argument, který by v české balkánské společnosti mohl fungovat a tak mě nenapadá jak takovému zbytečnému rozšíření dálnic zabránit. A tak s tím pracuju jako s faktem.

  Co se týče veder… jako Pražák smutně vzpomínám na loni touhle dobou v Barceloně, kdy díky zeleni a svěžímu mořskému vzduchu člověk vůbec nevnímal, že je venku přes 30. Tady v Praze je to slušné peklo poslední dny… já sice s tím problém nemám a jsem schopný v tom jezdit i na kole, ale vím o lidech, kterým to dělá slušné obtíže. Co s tím ale dělat? Jak nacpat do měst méně betonu a více zeleně?

  Mimochodem, já třeba kdysi Zelené podporoval, ale pak si ta strana začala plést ekologii s podporou islámu a vymezováním se vůči babišovi, zemanovi a všem co nejsou dostatečně multikulti a… skončila po zásluze tam, kde skončila. 🙂

  A co se týče mých rad, jak učit lidi nejezdit autem… mluvím z vlastní zkušenosti… dřív jsem právě lidi kolem sebe poučoval o tom proč nejezdit autem, podobně jako Tužín tady poučuje odpůrce železnic a fandy cyklostezk… akorát to samozřejmě nefungovalo a je s tím člověk jen za šaška. Vedlo to jen k tomu, že na moje sabotování výletů, pokud se nejelo vlakem nebo busem reagovali lidé tím, že jeli stejně autem… ale beze mě. 😀 Dneska se musím smát tomu, jaký blázen jsem tehdy byl. 🙂 Tužín z toho ale asi nikdy nevyroste, radši se obklopí lidmi, co to cítí podobně a bude si nalhávat, že se neuzavřel do omezené sociální bubliny. Což já nesnáším, proto vyhledávám raději lidi s jinými názory, abych nezpohodlněl. No a naopak opačný přístup, když místo kárání lidí, že jezdí autem, jim ukazujete výhody nepoužití auta (třeba parádní fotky ze Slovinských železnic, kde jsem byl minulý týden), funguje zcela opačně. Lidi to zajímá. Vyčítáním, jak se kdo chová, se ale nedocílí ničeho.

  A hlavně nikdo nedokáže být dokonale ekologickej. Já třeba ekologicky cestuju, ale jsem velký zastánce platových lahví a igelitových sáčků. Považuji je za hygienické a pro turisty velmi praktické a boj EU s tím mi vadí. Velmi. Mnohem víc, než zda někde bude zachována lokálka. Tohle se mě totiž týká 100x víc a každý den, narozdíl od cyklostezky, kam možná pojedu jednou za rok. Takže neberte zdejší debatu tak vážně, skutečný život je o jiných věcech, než o vlacích.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 8. 2018 @ 21:31

  Vozka:
  Ještě dodám, že dle mě základní problém železnice v současnosti je ten, že lidé chtějí být všude co nejdřív. A tohle jim krásně umožňují auta a dálnice, zatímco železnice v tomhle nemá šanci konkurovat. Resp. není možné předělat všechny tratě na VRT. Proto také jsou návrhy na dálnice jako Jihlava-České Budějovice nebo Liberec-Ústí nad Labem či Plzeň-Vary. Pokud se v těhle směrech postaví dálnice, tak současné železnice, zde nebudou konkurenceschopné ani autobusu, natož autu, kterým lidé pojedou od domova až do cíle a cesta jim potrvá např. 40min, místo 120min vlakem a k tomu 30min na nádraží a z nádraží. A do toho tu máte budoucí a nevyhnutelný nástup automatických aut.

  Tohle chování společnosti není štastné, je poměrně bezohledné a neefektivní vůči přírodním zdrojům, ale bohužel velmi reálné. A to mě vede k tomu, že k železnici přistupuju jak přistupuju, protože nevěřím, že se tohle chování společnosti změní. A pak logicky spousta tratí ztrácí smysl a má smysl řešit veřejnou dopravu jen v rovině sociální služby. Ano, pár příměstkých a dálkových tratí je možno vylepšit a udělat konkureneceschopných autu, ale tím to hasne. Při současném tempu je jasné, že v době dokončování dálnic jako Jihlava-České Budějovice nebo Liberec-Ústí nad Labem či Plzeň-Vary, budeme teprve mít hotovo stěží 50km z VRT Praha-Brno a o stavbě nových tratí mezi menšími krajskými městy nebude vůbec řeč. Se současným rozpočtem na železnici prostě není možné rozvoji dálniční a silniční sítě konkurovat. A neexistuje žádný argument, který by rozvoj silnic zastavil. To, že ŘSD se už nebojí tyhle nové tangenciální dálnice navrhovat hovoří za všechno, doba je už tomu otevřená. A že si nově navržené dálnice získají podporu politiků a veřejnosti, o tom nepochybujte. Proto mi připadá k smíchu, že tu řešíme nějaké Morkovičky, když dříve či později bude umění zachovat osobní dopravu na tratích jako Jihlava-České Budějovice, Liberec-Ústí nad Labem či Plzeň-Vary a o lokálkách nebude už vůbec řeč. Ty skončí jako vlečky s občasným turistickým vlakem v tom lepším případě. Pokud se chceme bavit o letech jako 2040-2050, tak tohle je jediný možný scénář. Pokud si někdo myslí, že další rozvoj dálnic, růst platů a automatická auta nebudou pro lokálky žádný problém, tak je dle mě hodně naivní. Ne že bych měl křišťálovou kouli a věděl co přesně bude, ale ten kdo vývoj kolem silnic zcela ignoruje a tváří se, že lokálky tu budou nafurt a pořád si udrží své cestující, ten mi připadá fakt hodně naivní. Jet setrvačností nelze věčně. To bych k tomu dodal. A počet cestujících na lokálkách rozhodně nijak zázračně neroste.

  A netuším Vozko, kolik vám je, ale na koně jako Tužín bych nesázel. To ten Domažličák s nákladkou je opravdu mnohem lepší kůň, ten těm lokálkám opravdu nějaké využití hledá. Tužín je klasický příklad koně, co zestárne a stane se z něj takovej ten typickej nadávající strejc na to, že mladí si ničeho nevážej a kvůli nim zanikají vlaky. Ale jemu už bude dost let a nebude ho bavit to řešit. Takže víc, než kritika společnosti, co si neváží dřívějších hodnot, z něj za 20 let nevypadne. A za 20 let právě nastanou ty problémy s automatickými auty a rozšířenou sítí dálnic, které pro lokálky mohou být větší problém, než Klaus, Říman, Mory C a všechny dosavadní ekonomické krize.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 8. 2018 @ 22:07

  Já bych řekl, že největší kůň ze všech koňů je Bobík. 🙂

  A dost mi připomíná toho “koně”, který kdysi v 19. století spočítal, že pokud počet koní v Londýně poroste takovým tempem, jakým tehdy rostl, tak budou Londýnské ulice v roce 1960 pokryté souvislou vrstvou hovínek v tloušťce půl metru. No, a ono se to nestalo, protože jakýkoliv trend – i nárůst počtu koní – byl jen dočasný, a po nějaké době přišel zvrat.

  Ve veřejné dopravě také nastává zvrat, a to konkrétně třeba ve Vídni, kde také rostlo množství automobilů, ale za posledních cca 10 let už naopak setrvale klesá ve prospěch hromadné dopravy. Takže tyto prosté extrapolace stávajících či nedávno minulých trendů do daleké budoucnosti sice můžou působit strašně pragmaticky, ale ve skutečnosti jsou hloupé.

  Doba se mění více než kdykoliv jindy, a věci, o kterých tady píše Vozka, se stanou více a více aktuálními – nárůst populace, úbytek orné půdy, nedostatek vody, nedostatek zdrojů … a právě železnice za těchto nových podmínek velmi projeví své výhody, jakými jsou úspora energie nebo malé zábory půdy, protože tyto věci prostě budou nabývat na významu. To bez ohledu na to, jestli nějaká Strana Zelených přežije, nebo skončí na smetišti dějin. Tato témata bez ohledu na budoucí osud Zelených nezaniknou, a naopak se jimi budou nuceni začít zabývat i ti, pro které zatím nepředstavují žádnou prioritu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 8. 2018 @ 7:27

  Ano, to je pravda. Železnice je nejdokonalejší dopravní systém, který byl kdy vymyšlen. Má na přepravenou tunu nejnižší náklady, nejmenší zábor půdy, vykazuje nejmenší ekologickou zátěž a při dnešních moderních technologiích i nejmenší počet pracovních sil. Jediný důvod, proč kraluje silnice je ten, že dnešní ekonomický systém je založen na maximalizaci spotřeby a neustálém růstu zisku. Spotřeba veškerých zdrojů se tak záměrně udržuje v maximální výši a tomu silnice extrémně vyhovují. Je otázkou, kdy se toto změní a lidstvo si uvědomí, že takhle to nejde do nekonečna. Lidstvo jako takové už si to samozřejmě uvědomilo, ale zajetý ekonomický systém se změně brání seč může, protože to by znamenalo jeho konec a náhradu jiným, šetrnějším systémem, ve kterém bude nutně hrát železnice (alespoň v nákladní dopravě) hlavní roli, pokud do té doby někdo nevymyslí dokonalejší dopravní řešení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 8. 2018 @ 7:30

  Ano, to je pravda. Železnice je nejdokonalejší dopravní systém, který byl kdy vymyšlen. Má na přepravenou tunu nejnižší náklady, nejmenší zábor půdy, vykazuje nejmenší ekologickou zátěž a při dnešních moderních technologiích i nejmenší počet pracovních sil. Jediný důvod, proč kraluje silnice je ten, že dnešní ekonomický systém je založen na maximalizaci spotřeby a neustálém růstu zisku. Spotřeba veškerých zdrojů se tak záměrně udržuje v maximální výši a tomu silnice extrémně vyhovují. Je otázkou, kdy se toto změní a lidstvo si uvědomí, že takhle to nejde do nekonečna.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 8. 2018 @ 10:21

  Lidstvo jako takové už si to samozřejmě uvědomilo, ale zajetý ekonomický systém se změně brání seč může, protože to by znamenalo jeho konec a náhradu jiným, šetrnějším systémem, ve kterém bude nutně hrát železnice (alespoň v nákladní dopravě) hlavní roli, pokud do té doby někdo nevymyslí dokonalejší dopravní řešení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 8. 2018 @ 22:52

  Já bych spíš Domažličáku řekl, že problém železnice je v tom, že osobní doprava nemá šanci fungovat bez dotací a přitom totálně ničí ekonomiku nákladní železniční dopravě, která by bez dotací fungovat mohla. Protože osobka ji brutálně vyžírá kapacitu a ničí její flexibilnost a spolehlivost (vedle kamionů), což odrazuje nákladce zákazníky a zdražuje jí vůči kamionům a k tomu se místo do velké unosnosti kolejnic a spodku jako v USA (kde to dělají firmy samy a ne stát) se investuje do zrychlování tratí pro osobku(což je nákladce k ničemu). Tj. úplně protichůdně proti tomu, co by ekonomiku nákladní dopravy nakoplo. Tady jsou ztracené prachy. V tom, že předstíráme, že osobní železnice musí bojovat s dálnicemi a topíme v tom v celé EU peníze, ač to stejně funguje jen symbolicky.

  A ten největší problém je pak v tom, že EU nejsou Spojené státy evropské, tj. nejsme velký kontinent, kde má nákladní doprava přednost na celém kontinentu, ale uskupení desítek zemí, které vše komplikují normami a upřednosňováním osobky. Ale nákladní železniční doprava potřebuje jezdit právě na větší vzdálenosti, v tom má nejvyšší potenciál tam, kde není moře a oceán. A tohle je jí velmi komplikováno, v Evropě. Její rychlost a spolehlivost je mnohem menší než v USA.

  V osobní dopravě železnice není a nikdy nemůže být dokonalá, protože vozit lidi je tak drahé a neefetktivní, že to nejde. Nikdy to nebude konkurenceschopné dálnicím, to mělo smysl jen před masivním nástupem osobních aut. Soběstačně dokáže fungovat jen velmi málo tratí a to ještě jen v případě, že děláme, že nevidíme kolik stojí údržba a výstavba koridorů a VRT a počítáme jen náklady dopravců a pak trooošku vychází dálková doprava. Ale po zanedbání nezanedbatelného… tj. že stát pro ní zmodernizuje či postaví novou drahou infrastrukturu. Ekonomicky se skoro žádná VRT a koridory nedokážou zaplatit v nákladech na stavbu. Ale prostá údržba tratí pro nákladku, po vyhnání osobky, by na sebe vydělala. Tak jako si nákladka vydělá v USA na údržbu kolejí pod sebeou. V nákladní dopravě můžeme fungovat bez dotací a mít mnohem větší rozsah nákladní železnice než dnes, ale musí se jít americkou cestou, což není možné bez toho, aby celá EU byl jeden stát a byla zrušena většina osobní dopravy ve prospěch přednosti nákladní. (samozřejmě nějaké turistické vlaky se nechat mohou, ale ne s předností před nákladními)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 8. 2018 @ 22:57

  A to je tak nereálné, neb osobní doprava a její uživatelé mají volební právo, že z tohoto důvodu nevidím šanci návratu nákladky na mnohé lokálky. Nebo vy snad věříte, že je reálně v EU šance změnit dopravní politiku od podpory a upřednostnění osobky na železnici k nákladce? A to je pro mě další z důvodů, proč mi nevadí z lokálek dělat cyklostezky. O osobce na nich nejsem ochotný vůbec kladně diskutovat, to ať si Tužín řeší se šotoušky, tady se já budu vysmívat. O nákladce ochotný diskutovat jsem, ale v kontextu dopravní politiky EU. Jinak je to říkání nákladních šotosnů. Které jsou sice smysluplnější než šotosny fanoušků turistických vláčků, jenže k realizovatelnosti mají bohužel také daleko. Jsou to pořád jen sny, byť na nich i něco kloudného je, narozdíl od snů fanoušků osobky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 8. 2018 @ 22:59

  +odbory… s těmi jsou nám dnešní moderní technologie často k ničemu… pracovní síly nám odbory neumožní ušetřit, byť by to na železnici skutečně šlo nejsnáž… I v tom mají v USA zase výhodu… nenechaj se odborama tak vydírat a nemají takovou politickou podporu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 2. 8. 2018 @ 23:18

  K “Bobíkovinám” heslovitě:

  – Nejenom železniční doprava, ale zejména silniční doprava není schopna financovat sama sebe. Samo sebe neumí financovat ani školství, zdravotnictví, armáda … A proto máme daně, abychom si všechny tyto samostatně nefinancovatelné věci zaplatili. Má s tím Bobík zásadní problém?

  – Osobní doprava je schopna financovat sama sebe dokonce i komerčně na některých linkách.

  – Tam, kde musí být osobní železniční doprava dotovaná, tam by bez ní naprosto zkolaboval celý dopravní systém. Pražská aglomerace, brněnská aglomerace … A valná většina lidí, lépe rozumově vybavených než Bobík, chápe, že tento dopravní kolaps by v důsledku přišel daleko, daleko dráž, než dotování osobní dopravy.

  – I na silniční síti vedle sebe musí umět existovat osobní i nákladní doprava. Militantní tažení proti osobní dopravě je v poslední dopravě vedeno ŽESNADem, a lidé bez vlastních argumentů jako Bobík přejímají argumenty jejich. Já netvrdím, že nemá ŽESNAD v něčem pravdu. Jistěže určitou pravdu má, nicméně ta pravda není černobílá. Intenzivní osobní doprava je důvodem, proč jsou schvalovány poměrně masivní investice do železniční sítě, z nichž těží i nákladní dopravci. Pokud by rozvoj železniční dopravy měli platit jen nákladní dopravci ze svých zisků, čili osobní doprava by nebyla, tak by na ně bylo naloženo obrovské finanční břemeno, které by zřejmě neustáli. Je to stejné, jako spolubydlící studenti na privátě – mohli mně ze 150 důvodů lézt na nervy, ale pokud by nebyli, musel bych kompletně celý nájem platit ze svého, na což jsem neměl. Ono každá mince má dvě strany … což samozřejmě těžko vysvětlovat Bobíkům, jejichž svět musí být jednoznačný, černobílý a primitivně jednoduchý.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 0:11

  Tužín do diskuze přispěl opět jen urážkami. Děkujeme.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 0:36

  Jinak vaše lhaní Tužíne, je už nuda. Vážně by osobní doprava vydělala na sebe bez toho, aby ty tratě někdo zrychloval, zkracoval a tak? Víte o tom, že tyhle přeložky a další investice do koridodů, které nákladka niajk nepotřebuje (té stačí prostá údržba pro rychlost 80km/h a co nejmenší sklony a nerušení kolejí v rámci optimalizací a modernizací), něco stojí? Opravdu by na ně osobka vydělala, kdyby jí to nepostavil stát? 🙂 Nedošlo by naopak k odlivu lidí z dálkových vlaků, kdyby tyhle investice stát neudělal, takže by vlaky byly pomalejší (ty s lidma)? V USA se žádné přeložky typu “rovnáme koridor do Budějovic a při tom vyženeme zbytky nákladky” nestaví, tam se investovalo do té únosnosti na nápravu. A pro turisty nechal jeden dálkový vlak denně, co nemá před nákladkou přednost a hotovo (ano, ten se Amtracku dotuje, ten 1 pár). V USA se neinvestovalo do zbytečností, které na sebe nevydělají, protože tam nejsou koleje státní a musí si na sebe vydělat, pokud chtějí přežít. Od jezdění rychle jsou dálnice, letadla. On by ten dálkový vlak bez dotací zdaleka nebyl o tolik levnější než nedotované letadlo. 😉 A kdo na to nemá, má možnost jet busem, když nechce autem.

  Tohle je jedna z věcí, kde má Domažličák pravdu. Železnice má být pro nákladku. A já k tomu dodám, že vození lidí začalo ztrácet smysl už ve 30. letech minulého století. Ale chápu, že vy to nikdy nepochopíte, Tužíne. Ono ani nemusíte, s hloupě nastavenou dopravní politikou EU bude mít osobka na dálkových tazích vždy přednost před nákladkou. Akorát pak je směšné nadávat na kamiony a rušení lokálek, když právě ty zacpané dálkové tratě znemožňují dát lokálkám smysl v nákladní dopravě a pak holt ten občasný turistický vláček nebude mít kde jet. Bez nákladky dopadnou lokálky blbě.

  Chápu, že pro Tužína to musí být těžké. Miluje lokálky a chce je obhájit a zachránit, ale bohužel zároveň miluje jezdění vláčkem a nechce se vzdát ptákovin jako prohánení zastávkových vlaků po koridorech. A ono mu to pak tak trochu nevychází, protože se to navzájem vylučuje. Jak to vyřešíte Tužíne, povězte. Bude Perpetum Mobile?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 1:11

  Heslovitě k Bobíkovi:

  1) Investice do koridorů byly zejména u nás na Moravě (Bohumín – Břeclav) zejména pro nákladní dopravu. Starý svršek byl místy dost shnilý, a milý Bobíku, jistě by se daleko dříve rozpadl pod těžkým nákladním vlakem, než pod lehkým motorákem, nebo elektrickou jednotkou osobní dopravy. Nebo myslíte, že dost zásadní rekonstrukce železničního svršku, ale i masivní zpevnění spodku a zejména zesilování, nebo i úplná náhrada málo únosných mostů, se dělaly pro nějaké lehké osobní vlaky? Nebo je nějaký osobní vlak, využívající nápravový tlak 22,5 tuny na nápravu a 8 tun na metr délky (toliko traťovou třídu D4)? Zkuste taky trochu zapojit hlavu!

  2) “Prostá údržba na 80 km/h” – můžete mi nějak popsat “prostou údržbu” t. č. silně shnilých pražců, třeba v úseku Prosenice – Drahotuše? Jak by probíhala “prostá údržba” totálně podmáčeného podloží, kde koleje plavaly doslova v blátě? Poradí Bobík? Jak byste je “prostě udržoval” dalších 20 let takovou trať pro ty nejtěžší vlaky?

  3) “Opravdu by si na ně osobka vydělala …” – A opravdu by si na ně nákladka vydělala? Opravdu by si chodci vydělali na chodník, nebo by si opravdu cyklisté vydělali na cyklostezku, nebo by si nemocní opravdu vydělali na nemocnici, nebo třeba ti, kteří vyhořeli, by si opravdu vydělali na hasiče? Nemáte pocit, že se ptáte opravdu velmi výrazně hloupě? Nebo máte pocit, že tady nikdo neplatí daně, takže si všechno na sebe musí vydělat samo?

  4) Opravdu si myslíte, že lze naprosto mechanicky, až bych řekl tupě, srovnávat Evropu s USA? A jste si jistí, že nám třeba kvalitní osobní dopravu Američané nezávidí? Víte o tom, že likvidace osobní dopravy v USA byla lobbistickým zájmem koncernu General Motors? Máte pocit, že můžeme Američanům závidět, že jejich politiku v jisté době neřídili politici, ale průmyslové lobby?

  5) “Občasný turistický vláček” – Jak jste dospěl k názoru, že propaguju “občasný turistický vláček” na úkor normální dopravní obsluhy území regionální železniční dopravou osobní i nákladní? Psal jsem to někde? Kdy a kde?

  Já jen přemýšlím, jestli jste opravdu tak hloupý, nebo jste jen takový manipulátor a provokatér, kterému to moc nejde a zamotává se nechtěně do vlastních blbin …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 6:27

  Bobíku, zase jste mě přiměl Vás hodnotit. První plus ke komentáři “Napsal Bobík, 2. 8. 2018 @ 22:52” máte ode mne. Další komentáře ale nemínusuju jen proto, že se zdržujete urážek. Americký model je sice pro nákladní dopravu ideální, ale v Evropě díky její zalidněnosti nepoužitelný. Evropa musí řešit po železnici nákladní i osobní dopravu. Bohužel si vybrala řešit jen tu osobní na úkor nákladní, což je větší cesta do pekel než obráceně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 6:29

  Podle mne jsou VRT jediná rozumná možnost jak řešit dálkovou osobní dopravu z těchto důvodů:
  1) samostatná tělesa VRT nebrání nákladce na jiných tratích
  2) je to jediná konkurenceschopná varianta k nejneekologičtější letecké dopravě
  3) je to nejbezpečnější způsob dopravy. (Eschede to jen potvrdilo: na tak velkou katastrofu tak málo procent mrtvých)
  4) krom letecké dopravy má nejmenší zábor půdy na přepravenou osobu.
  Ohledně lokálek, tam osobka nákladce nijak nepřekáží neb jednomu páru manipuláků denně osobka nevadí, když je kde křižovat. Největší potíže nákladce činí osobka na hlavních tratích a to se dá řešit jedině VRT na samostatných tělesech a přidáním traťových kolejí u těch tratí, které VRT nemohou nahradit. Nákladka s osobkou mohou klidně kooexistovat, musí se to ale umět zkoordinovat, což Evropa dnes neumí, protože na odborných místech sedí místo odborníků politici a trafikanti.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 8:58

  Tak a tentokrát se budu muset trochu obout i do Tužína 🙂 protože s tím, co píše o nákladce, nemohu souhlasit. Nebýt osobky, železniční nákladka by si na sebe spolehlivě vydělala včetně oprav shnilých pražců a zvyšování únosnosti tratí. Stejně jako to dokáže v USA, dokázala by to i zde. Ovšem za předpokladu, že by osobka neměla absolutní přednost a náklady by neustále někde nepostávaly čekajíc, až je předjede x rychlíků a osobáků. 80 km/h je však v Evropě pro nákladku příliš pomalá rychlost (na hlavních tratích), aby byla konkurenceschopná s auty. Minimum je 100 km/h a optimum 120 km/h. Ale i na přestavby na takovou rychlost by si nákladka dokázala vydělat z vlastních zisků.
  Bohužel, jak jsem psal v minulém komentáři, v Evropě není možné vyhnat osobku z kolejí jako to udělali v USA, takže je nutné vymyslet takové řešení, které by vyhovovalo oběma dopravám a to bude velmi drahé a nedokáže to ze svých zisků zaplatit ani nákladka natož osobka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 9:08

  Jo a co se týče přeložek tratí, těch je ve světě mnoho a mnoho jen kvůli nákladní dopravě a to hlavně na horských tratích. Hlavním důvodem přeložek u nákladní dopravy však není prvoplánově rychlost (i když to přináší její zvýšení), ale hlavně fakt, že ostré oblouky způsobují nákladním vlakům velký odpor, což vede k enormním energetickým nárokům. Ale i velké přeložky dokáže nákladní doprava ufinancovat bez dotací. Modernizaci (ve skutečnosti kompletní novostavba) mimořádně terénně náročné tratě přes Andy z Arequipy do Islay na pobřeží Tichého oceánu v chudém Peru myslíte že financoval kdo? Stát asi ne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 9:17

  K ŽESNADu mohu říct toto: jejich postoj je naprosto logický. Zastupují nákladní dopravce, které osobka nezajímá a proto propagují jejich zájmy. Stejně tak je samozřejmě logický i odpor proti nim. Střet těchto zájmů a vyřešení problému je na MD, které by se s tím mělo popasovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 4 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 10:51

  Domažličák:
  V principu by infrastrukturu neměli platit dopravci, ale veřejný sektor (stát, kraje, města, obce). Platí to na silnicích, a má logiku uplatňovat to stejně i na železnici.

  Je tady ještě jeden faktor, a tím je veřejný zájem. Jakoukoliv novou trať, pokud by byla soukromou investicí nákladních dopravců, by byl problém umístit do územních plánů, soukromníci by neprodali pozemky atd. – šlo by kolizi dvou soukromých zájmů. Pokud stavbu zajišťuje stát, potom k umístění stavby do územního plánu dojde “z vyšší moci” – tedy nadřízeným územním plánem (celostátní PÚR = politika územního rozvoje, a krajské ZÚR = zásady územního rozvoje). Výkup pozemků, v krajních případech vyvlastnění, lze potom učinit ve veřejném zájmu. V majetkovém a právním prostředí ČR zřejmě jinak postupovat nelze. Druhou stranou téže mince je potom to, že pokud je taková stavba v území prosazena ve veřejném zájmu, který eliminoval zájmy lokální a soukromé, tak musí veřejnému zájmu také sloužit – tedy nemůže být vyhrazená jen jedné skupině uživatelů (např. nákladní dopravci).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 11:08

  K ŽESNADu – ano, byl jsem rád, že vzniklo něco jako protiváha ČESMADu. To bylo potřeba jako sůl. Už existují pár let, a lze tak zhodnotit, co se jim povedlo a co ne.

  Za pozitivní považuju obhajobu věcí, které nákladní doprava skutečně potřebuje – zachování počtu kolejí, kapacity tratí, posilování měníren, prodlužování staničních kolejí pro dlouhé vlaky. To cítím jako jednoznačné plus.

  Za negativní považuju to, že se ŽESNAD profiluje jinak než ČESMAD, který je podle mne taktičtější. ČESMAD je regulérní oborová lobby, bojující za zájmy dopravců nákladních (kamionových) i osobních (autobusových). Ve svých výstupech působí dojmem, že kopou za zájmy dokonce všech uživatelů silniční sítě, nebo se alespoň ty ostatní (např. řidiče osobních automobilů) snaží zbytečně nenasírat. ŽESNAD se bohužel nestal oborovou lobby železničních dopravců, mluvící za zájmy většiny uživatelů železniční sítě. Stal se lobby nákladních železničních dopravců, která se tvrdě vymezuje proti železniční osobní dopravě, a nijak moc jim nevadí třeba kamionová doprava, která by měla být jejich hlavním konkurentem. A dokonce v rámci nákladní dopravy se ŽESNAD velmi vyhraněně orientuje na jeden druh nákladní dopravy, a mezi řádky lze tušit, že jde možná primárně o byznys jedné jediné firmy. Pokud zaujali tento postoj, tak je lze vnímat jako jisté úzce zaměřené lobby v rámci železnice, ale nikoliv jako lobby za lepší železnici. To je podle mně jednoznačná škoda, protože si udělali zbytečně řadu nepřátel i v železničním prostředí (zejména směrem k osobní dopravě). Dost tomu nepomáhají jisté personálie, jmenovitě jeden nejmenovaný pan Mgr. a jeho vyhroceně agresivní rétorika i tam, kde by bylo na místě úplně normální a vstřícné jednání.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 13:52

  Jenže ono to na těch silnicích neplatí, že by je platil stát. On je sice platí, ale zároveň od uživatelů silnic vybere víc peněz, než kolik do silnic pošle. Když budete počítat reálné náklady na silnice (co se do nich opravdu vrazí do oprav, údržby, investice do nových… skutečné peníze a ne imaginární), tak se dostanete k částce kolem 60-70 miliard za rok (včetně evropských dotací). Víc peněz do toho ročně nejde, stačí posčítat výdaje krajů, ŘSD, obcí.. v podstatě kolik jim SFDI pošle na silnice a máte to. Víc nemohou utratit, nemají z čeho. A na mýtu a spotřební dani se skutečně vybere víc než 60-70mld. Takže silnice jsou zaplacené.

  Pokud se bavíme jen o infra, ne o škodách na živ. prostředí (které sem rád motáte spolu s dalšími, abyste diskuzi udělal neseriózní ve stylu Zelených), tak si silnice na provoz vydělají. Ono je to i logické, kdyby všechno ve státu bylo ve ztrátě, tak jsme už zpátky v jeskyních. Protože by nikdo na nic neměl. Stavbaři podobně jako kuřata zadarmo nehrabou a to platí i pro všechny ostatní profese a materiál taky nepadá z nebe zdarma, i ty kameny musí jít někdo vykopat a fakt to nebude dělat zadax, takže z něčeho se to zaplati musí. A z půjček to není, protože deficit rozpočtu je odhadovaný 50mld a reálný na konci bývá tak 10mld, poslední roky. A civilizace sama sebe jenom tak rušit nebude, takže silnice budou vždy důležitější než železnice.

  Silnice si prostě na sebe vydělají.

  A železnice by to dovedla také, věřím že, něco přes polovinu tratí by si na svou údržbu vydělalo v klidu, kdyby osobka byla tvrdě upozaděna a přešlo se na americký model a nákladka byla first. Není to v EU reálné, ale bylo by to tak. Je to osobka, hlavně ta na koridorech, co nejvíc podlamuje železnici ekonomiku. Můžete to okecávat sebevíc, ale vždycky to tak bude. Příklad ze zahraničí hovoří jasně. A nejen z USA…. v chudých zemích železnice přežívají taky jen díky nákladce. Mexiko, Jižní Amerika, Afrika, mnohé tratě v Asii. Na vaší milované osobce byste tam rychle zbankrotoval.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 14:01

  Tužín
  Vy chcete infrastrukturu dotovat státem, protože sledujete jediný cíl… vláčky pro lidi (zejména pro vás, protože nemáte rád autobusy). A chcete být z obliga, aby vám to nikdo nemohl vyčítat, proto alibisticky naznačujete ekonomicky nerealizovatelné nesmysly, že by stát měl do železnice dávat tolik peněz, aby to bylo ok pro osobku i nákladku. Což by ale bylo extrémně drahé, jak tu potvrdil i Domažličák. Musely by se totiž smíšené VRT stavět s menšími sklony, musely by se stavět železniční obchvaty a nové koleje pro nákladní a dálkové vlaky kolem současných tratí. Velmi velmi drahé. V praxi reálné jen u extrémně zatížených tratí, jinak ne. Nevydělalo by to na sebe. Zvedlo by to sice využití nákladních vlaků, to určitě, ale s naprosto příšerným poměrem cena x výkon. Ty nové výkony by nás vyšly extrémně draze. Pokud chceme více nákladky na kolejích a ne na silnicích, tak existuje mnohem levnější a ozkoušený model… americký. Byť v EU asi není reálný. Protože EU chce být politicky se všemi zadobře, což nahrává Tužínům a jejich snu o osobáčcích na koridorech co nejvíc. Ale zároveň to nenahrává lokálkám (což Tužíny štve). Holt chcete protichůdné věci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 16:29

  Z ČESMADu už se dávno díky korupci stala politická páka starající se jen o své zájmy (názor mých známých autodopravců) a ze ŽESNADu se počítám brzy stane totéž (není-li to již nyní). V zemi, kde největší moc má v rukou korupce to ani jinak nemůže dopadnout. A tak to v korupcistánu je se vším. Založte si jakoukoli organizaci bojující za cokoli. Nejdřív vám začnou házet klacky pod nohy a pak, pokud se vám podaří prorazit a získat vliv, vás zkorumpují. A pokud se nedáte, zkorumpují vaše kolegy, kteří vás sesadí. Jakmile se vám totiž podaří vybudovat velkou a silnou společnost, musíte nabrat lidi a čím víc lidí budete mít, tím snadněji se najdou ti, kteří se nechají zkorumpovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 3. 8. 2018 @ 16:46

  V Evropě není možné mít železniční síť jen pro nákladku už jen z důvodu, který napsal Tužín: žádný soukromý subjekt nemá šanci získat souvislý úzký pás pozemků pro železniční trať. I získat pozemky pro vlečku mezi areálem a státní kolejí je velký problém. A jakmile železniční síť staví stát, je to on, kdo rozhoduje, čemu ta železnice bude sloužit. A stát bude mít vždy prvořadý zájem o osobní dopravu v jeho režii.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 16:59

  Tak zase něco pro Bobíka:

  http://dopravni.net/zeleznice/16932/negativni-vlivy-ruseni-zeleznicni-dopravy-na-silnicni-infrastrukturu/

  nebo:

  http://dopravni.net/zeleznice/16255/jak-dale-s-financovanim-dopravni-infrastruktury/

  Otázka pro ostatní – kolikrát jsem Bobíka vyzval, aby si tyto články (jeden, druhý nebo oba) přečetl a přestal omílat ty šílené nesmysly?

  Třeba (Bobík): “stačí posčítat výdaje krajů, ŘSD, obcí.. v podstatě kolik jim SFDI pošle na silnice a máte to. Víc nemohou utratit, nemají z čeho.” – Takže Bobík netuší, že mají z čeho, že je rozpočtové určení daní. Netuší, že krajům neposílá SFDI téměř nic, a obcím vůbec nic. Netuší, že všechny silnice všech tříd (od dálnic po III. třídy) mají dohromady délku 55 700 Km, a všechny místní komunikace mají délku téměř 75 000 Km. Netuší, že právě místní komunikace jsou úplně nejnáročnější z hlediska stavby i údržby. A už naprosto vůbec netuší, kolik stavba, údržba i provoz reálně stojí. Odmítá si připustit, že finance jdoucí přes SFDI jsou naprostým zlomkem financí, které reálně potřebuje silniční infrastruktura v ČR.

  V neposlední řadě netuší, že spotřební daň je daň. Ano, milý Bobíku, není to mýtné. Je to daň Bobíku. Víte jaký je rozdíl mezi mýtným a daní? Zkuste si v tom tak trošičku udělat pořádek. Vaše názory jsou totální směsicí lží, polopravd, domněnek a nesmyslů, které si naprosto účelově kombinujete tak, aby podporovaly Vaše vidění světa. Navíc setrvale odmítáte tyto prokazatelné nesmysly jakkoliv korigovat.

  Znovu se řečnicky ptám, jestli tato “produkce” patří na diskusi, která měla donedávna slušnou úroveň. Představme si diskusi třeba o nějakém zajímavém problému ve fyzice. Přihlásí se Bobík, a ten tam začne psát o tom, že země není kulatá, ale placatá, voda teče do kopce, a třeba olej je těžší jak voda. Místo toho, aby byla řeč o zajímavých věcech, tak prostor vyplňuje úmorná debata se zavilým blbcem. Je to škoda …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 17:37

  Klasické Tužínovo myšlení, kdy je mu v postatě jedno, kolik peněz do železnice ze státního jde (a na úkor čeho to je), hlavně že bude co nejvíc osobky. Shrneme si to, reagovat na aktuální výjev Tužína nemá smysl. To je zase nesmysl za nesmyslel a opakované trapné předkládání vlastních článků jako faktů. 😀

  O nákladce a všem kolem Tužín jen žvaní, aby to nebylo tak okaté, že mu jde o osobku. Akorát si ve své zaslepenosti nevšimnul, že svou nekritickou podporou osobky právě pomáhá dovést řadu lokálek do stavu, kdy už je zachránit nejde. 😉 Protože z nich není kam pokračovat za ruzumný čas a pak nikdo nebude objednávat nákladku na těch lokálkách a lokálky budou skomírat až zaniknou. Protože pro lidi jsou ty lokálky často trasovány příliš blbě. Což je ale něco, co Tužín nikdy nepochopí, protože pro něj mají koleje své kouzlo a bude hájit potenciály tratí jako Mutěnka v osobní dopravě do zblbnutí. A bude dokola lhát, jak tam chtějí jezdit davy lidí (protože v době kdy neměl skoro každý auto, tam jezdilo lidí dost) a chyba je všude jinde, jenom ne v tom, že daná trať je příliš pomalá a má blbě umístěné zastávky a kvůli tomu s ní souběžně musí jezdit autobus, což její provoz dále prodražuje. Což Tužín nechce vidět a bude to popírat. Kolovrátek. A bude dokola lhát i o autobusech a tvrdit že je nikdo nepoužívá a jsou méně důležité než tyhle špatně vedené lokálky. Někdo prostě chronicky lže a diskutovat s ním nelze. A dál v rámci lhaní bude dokola Tužín demagogicky tvrdit, že přeprava lidí po železnici roste, ačkoli musí sám moc dobře vědět, že to nejsou čísla za lokálky, to co roste, ale za celou železniční všechnu dopravu (a do čísel z 90tek to má stále hooodně daleko). Lokálky typu Rožmitálka nebo Sedlčanka nebo Žlutice či Chornice fakt nerostou… pročpak asi? 🙂 Debata s Tužínem bude pořád na jedno brdo. 🙂 Tužín chce lokálky a chce po nich prohánět motoráčky pro případ, že by tam sám někdy chtěl jet (ale autobusem jezdí nerad, takže tam mu obodbné chování vadí). Nezajímáho nerovnoměrnost železniční sítě. Nezajímá ho využití těch lokálek a náklady na ně. Nezajímá ho zákon o ZDO (kvůli kterému jezdí ty busy). Nedokáže pochopit, že neexistuje právo na vlak místo busu. Zajímá ho jen aby každou postavenou trať hobloval motorák a Tužín mohl jet na výlet i za 5 let po té trati, když letos to nestíhá, páč chce jet jinam. Klasický šotouš. A kdo mu do toho kecá a namítá, že Tužínovy argumenty jsou neseriózní a sobecké, tak toho Tužín začne napadat a urážet. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 17:50

  Domažličák:
  O stavbu nových tratí přece nejde, byť někdy něco i prošlo (v Rakousku nedávno nákladní obchvat St. Pöltenu a není zdaleka celý v tunelech). To bylo jen moje hypotetické zamyšlení nad tím, jak složité by by bylo mít nákladku i osobku v Evropě na kolejích a co by se muselo pro to postavit nového, pokud neomezíme osobku. Nechci to realizovat, je to ekonomický nesmysl a je to i, jak správně říkáte, společensky neprosaditelné. Nedokáží vykoupit ty pozemky ty firmy. Byl to jen hypotetický model.

  Reálná cesta je jediná – vyčistění současných tratí pro nákladku od osobky po vzoru USA… což taky neprojde, neb osobní vlaky mají volební právo, narozdíl od nákladních. Ale cesta by to teoreticky byla. Levná a vyzkoušená. Vkládám v tomhle naději do automatických aut, které by mohly k tomu vyčistění koridorů od osobáků pomoci. A lokálky to pomůže rozdělit na ty, kde má nákladka potenciál a na ty, kde nemá. Osobka z nich odejde tak jako tak. Ty co nenajdou uplatnění v nákladce, ty skončí jako cyklostezky. A lidé jako Tužín se budou moct stavět na hlavu a to je vše, co s tím nadělají.

  Tužín:
  Vemte si státní rozpočet a projděte si jeho položky. Je to veřejně na netu. Až to uděláte, tak si dohledejte kolik peněz je v něm přiděleno obcím a krajům a najděte si rozpočty aspoň krajů a velkých měst a kolik z těch peněz jde do silnic. A zjistíte, že když to vše posčítáte, za obce, kraje a stát, víc jak 60-70mld ročně nedostanete. Já už si to v minulosti počítal. Ano, není to práce na 5 min, musíte si otevřít hodně zdrojů. Víc peněz do silnic (jedno jaké kategorie, prostě do asfaltu) v ČR nejde. Protože jdou do jiných položek – důchody, zdravotnicvtí, armáda, školství atd atd. 🙂 A nebo lžete a vymýšlejte si dál a dál… mně je to fuk. Já jen nedoporučuji jiným lidem vycházet z vašich nesmyslů, pokud chtějí náhodou pracovat ve veřejné správě na něčem kolem financí, protože s Tužínovi bláboly byste neprošli ani přes pohovor. Ona neznalost něčeho odborného se dá pochopit, ale neschopnost číst ve veřejných datech na netu je pro kvalifikovanější místa ve veřejné správě dnes nepřijatelná. To si můžou dovolit jen Tužínové a další žvaniči, kteří dělají zcela jinou práci, např. cyklostezky na klíč a nemají žádnou odpovědnost za to, co říkají k tomu, čím se neživí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 17:59

  Nene, Bobíku. Nebyla řeč o lokálkách, ani o Mutěnce, ani o Žluticích, ani o Chornicích, ani o tom, že jsou všechny vlaky špatné, a všechny autobusy dobré. Toho jste tady naplácal už více než dost, a je to tak hloupé, že už to ani nečtu.

  Řeč byla o tom, že jste neschopen nastudovat rozdíl mezi pojmem mýto a daň, že ani netušíte, jaké mají silnice kategorie, kdo je vlastní, kdo je financuje a jakým způsobem. Natož abyste měl alespoň mlhavé ponětí o finančních tocích v rámci celé dopravní infrastruktury. O tom byla řeč. A na to nejste schopen naprosto reagovat. Nakonec jste nebyl schopen reagovat ani na jednu otázku, kterou jsem Vám položil – viz výše můj příspěvek z 1:11. Stále jste přesvědčen, že jste se ještě neznemožnil dostatečně?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 18:09

  Bobíku, každý má svou odpovědnost. Někdo má čas od rána do večera ze služebního mailu Bohušovické mlékárny spamovat na dopravním webu. Zaměstnavatel má jistě radost.

  No a jiný, Vašimi slovy “žvanič”, má –

  A) Odborné vzdělání, které Vy nemáte.

  B) Odpovědnost za svou práci, kterou Vy nemáte, a ani nevíte, co to je.

  C) Mnoho let praxe v oboru, kde novou zakázku získá jen ten, kdo se osvědčil.

  Ne, nemám zapotřebí se nechat od takového nýmanda, jako jste Vy urážet. Znovu se řečnicky ptám, co na to admin?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 19:04

  Tužíne, urážíte tady dokola akorát vy. Jen si sečtěte počet urážek ve vašich posledních 2 příspěvcích, k tomu jste už klesnul na takovou úroveň, že tu vypisujete neveřejné informace o mailu. Chápu, že když jste zahnán do úzkých a nemáte argumenty, tak panikaříte, ale trochu slušnosti to chce. Pokud jste už o ní někdy slyšel, co to je.

  A já se znovu ptám… máte nějaké vysvětlení, když se vám všechny mé argumenty nezdají, proč se staví cyklostezky a dál ruší lokálky? Tj. vysvětlení, proč nefunguje to, co vy tvrdíte že funguje? Příkladů nedávného rušení v cizině jsem tu už uvedl dost ve 2 diskuzích, stejně tak je asi všeobecně známo, které tratě jsou v rušícím procesu u nás v ČR. Uvedl jsem i příklad nejbližší chystané železniční cyklostezky místo obnovy tratě v ČR.

  Máte nějaký racionální argument, proč se to děje, kromě emociálních útoků (všichni jsou blbci co ničemu nerozumí) na politiky, podnikatele, bobíky a lidi kterým to rušení vyhovuje?

  Dokážete nějak odůvodnit, proč co píšete ve článcích v praxi nefunguje? Přesněji, máte jiný argument, než že všichni jsou hlupáci a ničemu nerozumí a nemají odborné vzdělání?

  Pořád se tu odkazujete sám na sebe, ale člověk, co musí fungovat v reálném světě prostě nemůže brát v potaz argumenty, se kterými by se mu mimo šotokomunitu každý vysmál. A to jsou argumenty, co jste psal v diskuzi i ve článcích. Nic z toho není použitelné v seriózní debatě se seriózními lidmi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 19:08

  Celou diskuzi vedete tak, že kritika vašeho článku není možná, protože kdo to kritizuje, ten ničemu nerozumí. Jinak by přece musel souhlasit s vámi. Vaše argumentační logika je postavená na premise, že problematice rozumí jen ten, kdo souhlasí s vámi. V podstatě nechcete diskutovat, jen kázat svou pravdu. Kritika čehokoli co jste napsal musí dle vás být taková, abyste s ní souhlasil, takže v podstatě není možná.

  Fakt máte pocit, že jsem jediný, kdo váš článek má za nesmysl? Fakt myslíte, že když nikdo jiný vám to nekritizuje, že je ten článek pravdou?

  Uvědomujete si vůbec, že jste svůj článek dal na web, který čte jen velmi malá část populace. A dále, že vaše pověst mezi lidmi, co se zajímají o vlaky, je taková, že drtivá většina těch, kteří nejsou fanatiční fandové lokálek, má za ztrátu času se s váma vůbec pokoušet bavit? Nechtějí si diskuzí s vámi zkazit pověst.

  Jste vážně tak arogantní, že věříte, že na základě nadšení 10-20 nebo 100 vlakových fanoušků je váš článek pravda?

  Váš článek na vývoji ve společnosti nezměnil vůbec nic, protože 99,9% populace ten článek nikdy číst nebude (železnice je vůbec takhle nezajímá) a valná většina lidí co se zajímají o dopravu se s váma nechce po předchozích zkušenostech bavit. A nebo (pokud vás neznají) je odradí první odstavce, ze kterých je zřejmé, že článek bude zaujatý. Ono stačí, že článek vyšel na Dopravním webu, což je stránka, jejíž pověst je taky pofidérní a u lidí zajímajících se víc o železnici je známá jako neseriózní stránka, kolem které se sdružují fanatici do lokálek. Diplomatičtěji bych napsal, že Dopravní web bere většina lidí s velkou rezervou.

  Nebo si vážně Tužíne myslíte, že se o železnici bavím jen s váma? Většina lidí jen kroutí hlavou a vůbec nechápe, jak se s vámi ještě vůbec můžu bavit. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 8. 2018 @ 19:17

  Ne, všichni nejsou hlupáci. Hlupák je na Dopravním webu jen jeden, a to je Bobík. Na jeho nesmysly reagovat dále nebudu, mám spoustu užitečnější práce, než se tady točit v bludném diskusním kruhu. Ode mne je to vše.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 19:40

  Rozdělme si vaše články/argumenty do 2 skupin. 1) vaše návrhy pro současnost, 2) vaše teorie o budoucnosti.

  V první rovině se snažíte dokázat, proč je lepší nechat tratě ladem nebo je udržovat a provozovat tam vlaky, než cyklostezku a proč mají kraje dál platit za vlaky a nenahradit je busama. Na argumenty “kde na to mají vzít peníze” nejste schopen odpověd. Případně naznačujete (tak mi to přijde), že mají vzít peníze z autobusů v oblastech, kde jezdí málo lidí a busy jsou tam prázdné. Tohle ale není politicky realizovatelné a je to i proti zákonu o ZDO. Jít na 2 páry busů v kladiva a 0 o víkendu jde politicky akorát ve vesnici o 20 domech za Lipenskou přehradou typu Přední Zvonkov). Jinde jít pod 4 páry v kladiva neprojde. Může se vám to nelíbit, ale pak napište článek, kde chcete změnit zákon o ZDO, aby umožnil rušit busy ve prospěch vlaků, do té doby píšete o něčem, co není možné ze zákona. A dál nijak nevysvětlujete, jak pro vaše návrhy nerušit tratě, nestavět cyklostezky a objednávat motoráčky získáte politikcou podporu. Píšete tu teorie o tom, jaký přínos by to mělo, to co navrhujete, ale nenapsal jste ani jeden argument jak to chcete realizovat. Vždy to stočíte k něčemu ve stylu “myslící člověk by to tak udělal, jen hlupák nesouhlasí”. Ale tohle není argument. V tom jen urážíte ty, co s tímto vaším nápadem nesouhlasí.

  2) Rovina budoucnosti – zde se snažíte odůvodnit vaše návrhy tím, jaké přínosy v budoucnu budou mít. Ale ignorujete, že na to, abychom se dozvěděli v praxi, zda zrušit nějakou trať byla chyba, budeme obvykle muset čekat desítky let. Takže se tu do krve hádáte o něčem, co nemůžete dokázat. Můžete o tom jen teoretizovat. A když někdo jiný předestře jiné teorie o budoucnosti a npř. řeší, že čekání desítek let znamená pro mnoho generací nemít ani stezku ani vlak, tak se do krve hádáte o tom, že tomu dotyčný nerozumí a vaše vize je lepší. Stejně tak odmítáte, aby někdo směl napsat, že platit na tratích vlaky pro lidi a nerušit je, je plýtvání. Ale jak chcete dokázat, že peníze co to v příštích 40 letech bude stát (když to bude po vašem) nebudou nikde chybět? Na to si opět musíte 40 let počkat. Tak jako já si musím počkat, abych se dozvěděl, zda byla chyba vlak neplatit. Nejde to rozsoudit. Vy prostě si trváte na tom, že znáte budoucnost a že se vlaky vyplatí a píšete pro to nějaké argumenty o tom, jaké nepřímé úspory to přinese, ale neřešíte kde vzít ty přímé peníze na to, aby ty vlaky zítra nepřestaly jezdit. Neboť bez peněz vám s nima nikdo jezdit nebude a nikdo vám do nich nenaleje zadarmo naftu a nikdo vám pro ně nebude udržovat zadarmo koleje. A když se vás snažím konfrontovat s tímhle, tak začnete napadat a útočit, že dotyčný nechápe, jak řešením takových otázek poškozuje budoucnost.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 3. 8. 2018 @ 19:45

  Vás prostě baví teoretizovat o tom, jak mohou být vlaky užitečné a zlepšit svět, ale nebaví vás zabývat se otázkou, jak vlaky zaplatit. Protože on je někdo z něčeho zaplatit musí, když na sebe přímo nevydělají (kdyby vydělaly, nemáme se o čem bavit). A tím, že nadáváte politikům a lidem co volí neželezniční politiky*, tím nikoho k zamyšelní a zaplacení vlaků nedonutíte. A pak s vámi nejde debatovat vážně. Protože, když se od vizí pro budoucnost přesuneme k otázce placení, tak od argumentů přejdete k urážkám, napadání a vyloženě vám takové otázky vadí. A přitom tyto otázky jsou na místě a naprosto zásadní. Bez nich nemají vize pro budoucnost smysl.

  *což lidé nedělají vůbec úmyslně, ale jen proto, že politik řeší téma, které je zajímá 1000x víc než problematika lokálek… Ostatně ani já nevolím podle železnice… to je jen téma, co mě baví řešit. Komu dát hlas se rozhoduju podle zcela jiných kritérií a jaký pohled má daná strana/politik na železnici pro mě nehraje víc než 1% roli. A v podstatě neznám skoro nikoho, u koho by to hrálo víc jak 1%. Spíš lidi, kde to nemá ani to 1%. Autobusy, ty využívám, ty třeba pro mě specificky hrají tak 10-15%, ale víc taky ne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 12 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:12

  Co se týče infrastruktury, tu opravdu hradí stát a žádný soukromník na to nemá. Pokud by to stavěl, bude jen mýtné takové, že tam nikdo jezdit nebude, pokud by to chtěl uhradit.
  Co se týče těch Vámi uváděných lokálek. Jejich využití závisí na počtu spojů denně, na přípojích včetně na autobusy ¨jako třeba v Sedlčanech, Jevíčku a jindea dále na vhodně sestaveném jízdním řádu. Protože toto není splněno, není ani zázračné využití. Pouze nevím ,kde berete ty počty kolem 2 – 5 cestujících na těchto tratích. Možná, že vidím dvojitě nebo trojitě, ale ty počty jsou i přes tu bídu kvality, velmi slušné. Už jsem to i psal, jak se s počty manipuluje organizátory dopravy. Dále je faktem, že se záměrně nasazují autobusy v dobách vlaku a dělají souběhy, ale není snaha naopak, aby ty autobusy rozvážely po městech a obcích. A to lidi potřebují, pak bude i slušná dopravní obsluha území ČR a zvýší se i efektivita tratí i těch autobusů. Ale to i na krajích musí rozhodovat jiní lidé a ne přátelé bus a kamion společností a lidí nenávidějící železnici – doslova a do písmene. Vím, o čem píšu. A samozřejmě pak jde o manipulace s ekonomikou, která se projevuje i u Vás.
  A chcete na železnici nákladní dopravu, pak nesmíte stavět montované haly a sklad uprostřed polí s napojením na dálnice a silnice, ale na tratích s vlečkami. Ale zase – soukromé zájmy a pseudoekonomika vládne.
  Jinak jak jste uváděl svá stanoviska k řešení a chápání dopravy, bylo to docela rozumné,ale! Zřejmě patříte k mladší generaci a jak plyne z Vašich vyjádření, Vy se nechcete v ničem angažovat, Vy se přizpůsobíte i špatným věcem, protože lidi nepřesvědčíte, je to zbytečné, pomalé apod. Toho se děsím, protože toto vidím i kolem sebe, nezájem mladších o zjišťování faktů, o vzdělanost, o snahu něco řešit. jen se bavit, užívat si a prsty si nepálit. Jak to asi pak s lidstvem dopadne?? Neděsí to i Vás?

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 4. 8. 2018 @ 4:33

  Velmi mě mrzí, že už se Tužín nechal vyprovokovat taky k urážkám, i když chápu proč.
  Bobíku ptáte se Tužína proč nefungují jeho argumenty? Je to ze stejného důvodu proč u nás nefunguje takřka nic jak by mělo: tupost zkorumpovaných politiků. Nebo Vy znáte nějaký resort, ve kterém u nás rozhodují odborníci a funguje to, jak by mělo? Když tak vyzdvihujete to USA a jejich přístup, víte o nějaký americký trati, kterou po zastavení osobní dopravy nepřeměnili na vlečku ale na cyklostezku? V Evropě jsou cyklostezky módou a EU je štědře dotuje a to je jediný důvod proč je všichni staví. Dejte mi jediný příklad ze světa, kde postavili cyklostezku místo tratě bez dotací a já s Vámi budu ochotný diskutovat o jejich významu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 4. 8. 2018 @ 4:36

  Myslím tím bez dotací od třetí strany, zkrátka zemi, která si ji zadotovala sama z vlastních zdrojů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:46

  Bobíku, už jsem začínal mít radost, že konečně začínáte diskutovat a dávat argumenty. Bohužel, spletl jsem se a opět musím konstatovat, že co nechcete, o tom nediskutujete na fakta nereagujete a jen udáváte své domněnky a neúplná čísla.
  Znovu. Podívejte se na financování dopravních systémů. Železnice stojí ročně cca (zaokrouhluji) ze SFDI 20 mld, dotace do osobní dopravy cca 12 mld, pak jsou ještě nějaké částky od SŽDC, ale v řádech miliard + příjmy za dopravní cestu + jízdné + něco od EU, ale to jsou poměrně nízké částky přepočtené na rok a navíc tam jde hodně peněz na silniční přejezdy. Jiné dotace, pokud vím, do železnice nejdou. Suma sumárum, celkové náklady na železniční dopravu jsou tak v ČR do 40 mld ročně a hradí se z toho vše.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 12 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:48

  Do silniční dopravy jde ze SFDI cca 35 mld., něco z EU (více než do železnice). Z mýta a zpoplatnění (ne tedy daně) v silniční dopravě se vybere něco kolem 10 – 20 mld., dá se počítat, že se dá uvažovat to, že do 90 mld se vybere od uživatelů silnic, ale ne vše se může zpětně do této dopravy vracet. Jenže ty obce a města dají ročně do věcí kolem silniční dopravy ( a sem patří i zimní posyp, úklid atd.) min. kolem dalších možná až 50 mld (včetně investic -např. Praha Blanka, Brno průtahy, okruhy atd.). Velmi těžko se to zjišťuje, protože ta data se musí složitě hledat a vytahovat z rozpočtů města a obcí + SFDI, + další dotace třeba i ze státního rozpočtu aj. Snažilo se o to dost lidí, ale ze státní správy ani MF se to nepodařilo získat, protože uváděli, že se to takto nesleduje a že na to nikdo nemá čas, lidi a peníze. Pak jsou tu další úlevy pro některá auta a dopravce. Čili jen shrnu, velmi hrubě jsou náklady do silniční dopravy min. kolem 110 – 150 mld., ale pravděpodobně ještě více.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 12 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:55

  Nejde to odeslat a nezobrazuje se to. Dávám to po částech, ale také to moc nejde???!!!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:57

  Vybere se ale max. do 100 – 120 mld. Jsou tady ale další náklady, které jsem uváděl, jako dopady do zdraví lidí (cca 70 mld. Kč), zanedbaná údržba, která rok od roku narůstá a současný dluh je odhadován možná až na 1 000 mld + požadované investice ve výši nejméně 2 500 mld. Dále nehrazení nákladů na dopady do životního prostředí, krajiny, klimatu atd. no a to jsou další desítky milard ročně. Železnice má odhadované náklady v této oblasti mezi 5 – 10 mld. ročně a zanedbaná údržba je do 800 mld. a potřeba na investice cca 1000 – 2000 mld. podle toho, co by se chtělo dosáhnout. Není to úplně přesné, co píšu, ale je to v rámci toho, co se dá zjistit a co je ve statistikách nebo ve výpočtech odborníků. Takže když si to dáte dohromady, jasně z toho vyplývá, že silnice ani prakticky ani teoreticky není výhodná a už vůbec ne levná.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 12 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:58

  Vybere se ale max. do 100 – 120 mld. Jsou tady ale další náklady, které jsem uváděl, jako dopady do zdraví lidí (cca 70 mld. Kč), zanedbaná údržba, která rok od roku narůstá a současný dluh je odhadován možná až na 1 000 mld + požadované investice ve výši nejméně 2 500 mld. Dále nehrazení nákladů na dopady do životního prostředí, krajiny, klimatu atd. no a to jsou další desítky milard ročně. Železnice má odhadované náklady v této oblasti mezi 5 – 10 mld. ročně a zanedbaná údržba je do 800 mld. a potřeba na investice cca 1000 – 2000 mld. podle toho, co by se chtělo dosáhnout. Není to úplně přesné, co píšu, ale je to v rámci toho, co se dá zjistit a co je ve statistikách nebo ve výpočtech odborníků. Takže když si to dáte dohromady, jasně z toho vyplývá, že silnice ani prakticky ani teoreticky není výhodná a už vůbec ne levná. Takže pravdu nemáte a železnice bude taková, jak se udělá, jak se napojí na potřeby dopravců.
  Obecně nesouhlasím nejen s Vámi, ale ani třeba s Domažličákem, že osobní doprava by nemohla být minimálně na nule. Je to otázka počtu cestujících a objektivních cen v dopravním systému. A v atraktivitě. Jen VRT vše nevyřeší, jde to i levněji. Nakonec v Německu již počátkem 20. století měly u velkých měst 4 kolejné trati. U nás i dvoukolejka je už zázrak. Takže když to bude přestavěné a nebudou se cpát miliardy do silnic, lze poměrně rychle přestavět železniční síť tak, aby to vyhovovalo, včetně těch vedlejších tratí.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 12 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 4:59

  Z poplatků silniční dopravy se vybere cca 90 mld. Jsou tady ale i další náklady, které jsem uváděl, jako dopady do zdraví lidí (cca 70 mld. Kč), zanedbaná údržba, která rok od roku narůstá a současný dluh je odhadován možná až na 1 000 mld + požadované investice ve výši nejméně 2 500 mld. Dále nehrazení nákladů na dopady do životního prostředí, krajiny, klimatu atd. no a to jsou další desítky milard ročně. Železnice má odhadované náklady v této oblasti mezi 5 – 10 mld. ročně a zanedbaná údržba je do 800 mld. a potřeba na investice cca 1000 – 2000 mld. podle toho, co by se chtělo dosáhnout. Není to úplně přesné, co píšu, ale je to v rámci toho, co se dá zjistit a co je ve statistikách nebo ve výpočtech odborníků. Takže když si to dáte dohromady, jasně z toho vyplývá, že silnice ani prakticky ani teoreticky není výhodná a už vůbec ne levná. Takže pravdu nemáte a železnice bude taková, jak se udělá, jak se napojí na potřeby dopravců.
  Obecně nesouhlasím nejen s Vámi, ale ani třeba s Domažličákem, že osobní doprava by nemohla být minimálně na nule. Je to otázka počtu cestujících a objektivních cen v dopravním systému. A v atraktivitě. Jen VRT vše nevyřeší, jde to i levněji. Nakonec v Německu již počátkem 20. století měly u velkých měst 4 kolejné trati. U nás i dvoukolejka je už zázrak. Takže když to bude přestavěné a nebudou se cpát miliardy do silnic, lze poměrně rychle přestavět železniční síť tak, aby to vyhovovalo, včetně těch vedlejších tratí.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 5:00

  Z poplatků silniční dopravy se vybere cca 90 mld. Jsou tady ale i další náklady, které jsem uváděl, jako dopady do zdraví lidí (cca 70 mld. Kč), zanedbaná údržba, která rok od roku narůstá a současný dluh je odhadován možná až na 1 000 mld + požadované investice ve výši nejméně 2 500 mld. Dále nehrazení nákladů na dopady do životního prostředí, krajiny, klimatu atd. no a to jsou další desítky milard ročně. Železnice má odhadované náklady v této oblasti mezi 5 – 10 mld. ročně a zanedbaná údržba je do 800 mld. a potřeba na investice cca 1000 – 2000 mld. podle toho, co by se chtělo dosáhnout. Není to úplně přesné, co píšu, ale je to v rámci toho, co se dá zjistit a co je ve statistikách nebo ve výpočtech odborníků. Takže když si to dáte dohromady, jasně z toho vyplývá, že silnice ani prakticky ani teoreticky není výhodná a už vůbec ne levná. Takže pravdu nemáte a železnice bude taková, jak se udělá, jak se napojí na potřeby dopravců.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Vozka, 4. 8. 2018 @ 5:05

  Je to tady nějaký blázinec, nechápu to, měnil jsem i čísla a texty, rozděloval to, uvádělo to, že jsem to už odesílal pořád to nešlo a opakovalo to, že to nejde a nebo to šlo do spamu. Takže se omlouvám i za trochu jiný text nebo čísla. Podstata zůstává. Snad se to Bobíkovi bude líbit

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 4. 8. 2018 @ 12:34

  Vozka… zlobí jim to tady, v nejhorším musíte udělat externí odkaz kam svůj text dáte a sem dáte jen odkaz. Reakce až po víkendu. Na víkend pauza. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 5. 8. 2018 @ 11:41

  Stručně doplním Vozku:

  Úplně největší rozsah veřejné silniční sítě tvoří místní komunikace. Náklady na jejich stavbu, provoz a údržbu jsou výhradně nákladem obcí. Je to ta naprosto největší částka za provoz celé silniční sítě, bohužel ji nikdo neumí sečíst, protože to by byla práce pro stovky lidí na celý rok …

  Jen malá – a lehce šokující – ukázka: Tunel Blanka v Praze, cena cca 43 miliard Kč. Jaká je to komunikace? Dálnice? Nikoliv – je to MÍSTNÍ KOMUNIKACE!! A prosím všechny tyto Trojské mosty, Libeňské mosty atd. jsou výlučně místní komunikace.

  Proč ty náklady nejdou sečíst? Protože na rozdíl od Bobíkových představ je města musí najít ve svých rozpočtech, nedostávají je v žádném případě přidělené ani od SFDI, ani od ŘSD! Tím se bohužel stává, že v očích neinformovaných lidí jsou tyto náklady “neviditelné”. Navíc 90 % menších obcí nemá své Technické služby, nebo dokonce speciální firmu typu TSK Praha (Technická správa komunikací), z jejichž rozpočtu by se daly náklady na správu a údržbu místních komunikací vyvodit. Všechny obce a menší města mají zařazeny své komunikace pod nějaký “Odbor majetku”, který se stará i o veřejnou zeleň, školy, školky, parky, komunikace, hřbitovy. Mají svou údržbovou četu, která třeba dopoledne čistí dešťové vpusti na komunikaci, a odpoledne natírá lavičky v parku, nebo seče trávu na veřejných prostranstvích. Tato četa má své náklady na lidi, vozidla, materiál, pohonné hmoty atd., ale nikdo jim nestojí za zády a neeviduje, kdy zrovna pracují na údržbě komunikací a kdy zrovna pracují na něčem jiném. To je zásadní důvod toho, proč prakticky žádné město přesně neví, kolik stojí údržba jejich komunikací.

  Jako perličku dodávám, že i komunikace v majetku státu (ŘSD) a krajů (Správy silnic) reálně do značné míry udržují obce. Provádí např. strojní čištění (odstranění prachu a nečistot), ve městech kolem nich sečou trávu, platí za odvádění této vody do svých městských kanalizací, platí za osvětlení těchto komunikací svým městským osvětlením, platí vždy stavbu provoz všech světelných křižovatek (i na komunikacích, které jim nepatří), platí si přechody pro chodce nebo ochranné ostrůvky …

  Tedy podtrženo a sečteno – pokud se bavíme o viditelných penězích v rozpočtech SFDI, ŘSD a Krajských správ silnic, tak se bavíme o méně než polovině silniční sítě, navíc té polovině, která je méně náročná na opravy a údržbu (oproti místním komunikacím), a navíc i na tuto menší polovinu silniční sítě velmi podstatnou měrou přispívají města a obce, pokud jimi prochází. I tyto peníze v těch výše zmíněných rozpočtech nejsou.

  Tedy v rozpočtech SFDI, ŘSD a Krajských správ silnic je mým velmi hrubým odhadem zahrnuto maximálně 25 % nákladů na opravy a provoz silniční sítě. Zbylých 75 % rozsahu je schováno v rozpočtech obcí. Oproti tomu náklady na železniční síť jsou prakticky stoprocentně na jediném místě, a to v rozpočtech SFDI a SŽDC.

  “Objektivním” srovnáním cca 25 % nákladů na silniční síť se 100 % nákladů na železniční síť se potom dostáváme k absolutně nevěrohodným výsledkům, kterými se ohání následně nejraději ČESMAD, někteří politici, a taky šotouši a Bobíci…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 14 votes)
 • Napsal Vozka, 7. 8. 2018 @ 2:26

  Děkuji za doplnění, přesně takto jsem to myslel. Jen ještě jedno. Částky se nikdy nepodařilo dát dohromady a jak jsem zjistil, není ani o to zájem, a to ani na MF a MD. Zvláštní, že? Ale hrubými odhady jde možná za celou republiku i o 100 mld. Kč ročně. Dost úděsné. Ale oa by ta pravda byla mnoho nepříjemná a řada kšeftů by skončila a železnice by najednou mohla vypadat úplně jinak. A to jen připomínám ještě t různé úlevy pro některé druhy vozidel.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 7. 8. 2018 @ 20:09

  A proč by to bylo pak jinak? Lidi by přestalo bavit jezdit autem? Spotřební daň je cca 10-11kč na litr. I kdyby se zdvojnásobila a stál benzín/nafta místo 30 Kč až 40 Kč nebo 45kč, tak by lidi jezdili autem. Akorát by stát vybral víc peněz, které by pak mohl vrazit do ještě lepších silnic. Když jeden čas stál benzín 36-37 Kč, tak nejezdilo méně lidí autem. Ostatně stačí se podívat, kolik stojí benzín v Itálii a jak se tam jezdí autem.

  Věřte tomu nebo ne, ale naprostá většina lidí používající auto, raději ušetří na dovolené nebo si občas nezajde na večeři, nebo si nekoupí novou televizi, než aby musela přejít z auta do socky.

  Takže neexistuje důvod, proč by stát dával do železnice více peněz.

  Už takhle do ní dává mnohem více peněz, než si zaslouží.

  Já si nadále trvám na tom, že do silnic jde jen 60-70mld ročně a že místní komunikace to také z velké částky pokrývá.

  Ale pro zajímavost budu počítat pro srandu trěba 150mld, které do toho nejdou, ale ať je sranda.

  Do železnic jde cca 30-40mld, každý rok se to liší (variabilní je kolik jde do infra, dotace dopravcům jsou konstatní, resp. mírně rostoucí, ale bez větších výkyvů).

  Jaké je ale využití železnic? V roce 2016 to bylo 8,9% všech cest lidí. A cca 15% v nákladní dopravě. Zbylých 91,1% v osobní dopravě a 85% v nákladce připadá na… silnice (auta i autobusy a nákladní auta).

  Takže v osobce jezdí po silnici 10,24x více lidí než po kolejích a 5,67x více nákladů. Por zjednodušení to zprůměrujeme na 8x více za obojí.

  A teď ten vrchol srandy. 🙂

  8*30 dělá 240
  8*40 dělá 320

  Tj. do silnic by mělo jít 240-320 miliard ročně, aby to odpovídalo tomu, kolik peněz stát dává do železnice.

  A ne, milí šotoušci, do silnic fakt nikdo nedává 240 ani 340 miliard, tj. 15 až 21,25 procenta celého státního rozpočtu. 😀 😀 A to ani s místními komunikacemi.

  Milí zlatí, je to právě železnice, kdo odsává z rozpočtu naprosto neúměrné množství peněz oproti silnicím.

  A vaše snaha počítat místní komunikace vás nezachrání. Jste v těžkém plusu, na to jak slabé výkony vláčky mají. A to ani neslouží k základním službám státu jako jsou hasičí, policie, záchranka.

  Ale vítám vaší snahu to vyčíslit. Konečně se ukázalo, jaký parazit železnice na veřejných rozpočtech je, pokud se to dá poměru, jak malý význam má a kolik peněz sežere!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 12 votes)
 • Napsal Domažličák, 8. 8. 2018 @ 8:31

  Bobíku, to všechno, co píšete je sice moc pěkné, ale má to jednu vážnou trhlinu, kterou sem už tady mnohokrát popisoval: PENÍZE DÁVANÉ DO ŽELEZNICE NEJSOU PRO ŽELEZNICI, ALE PROTI NÍ. A proto se dá říct, že peníze, které jsou papírově investovány na železnici, jsou ve prospěch silnice, protože rušení, bourání a všeobecně snižování použitelnosti železnice je ve prospěch silnice. V nákladní dopravě to funguje jednoduše. Čím méně nákladišť, vleček, stanic a předjízdných kolejí v nich znamená zvyšování nákladů pro železniční dopravce a to znamená výhodu pro silniční dopravce. Když to popíšu hodně polopaticky, tak zrušení stanice/nákladiště znamená, že potenciální přepravci by museli nakládat o stanici vedle, což zvyšuje náklady na přepravu a vzhledem k tomu, že dopravní trh se pohybuje na velmi tenkém ostří, každá maličkost dokáže převážit jazýček vah na druhou stranu. Pokud by “investice” do likvidace stanice stála třeba 50 mil., správně by se tyto peníze měly přičíst jako investice do silniční dopravy, protože právě této dopravě přináší konkurenční výhodu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 8. 8. 2018 @ 8:52

  Napadl mě příměr ve válce, kde jedna strana provádí diverzní akce v týlu nepřítele, aby snížila jeho bojeschopnost. Je naprosto absurdní, aby si náklady na takové diverzní akce hradil sám nepřítel, že? Vždy to bude platit ten, v čí prospěch ty akce jsou. No vidíte a tady si diverzní akce na sebe samu platí železnice sama (papírově). Kdyby se tyto peníze statisticky promítly na vrub tomu, komu přináší prospěch, byly by investice železnice/silnice odhaduji tak 1:20.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 8. 8. 2018 @ 9:02

  Každé zrušení lokálky stojí peníze (a v režii SŽDC velké peníze) a tyto peníze se objeví v nákladech SŽDC a tudíž v tom balíčku, který je připisován k železničním investicím. Kdybychom si naráz v jednom roce zrušili všechny lokálky, balíček investic by hodně v tom roce převýšil balíček silničních investic. I v tomto případě byste Bobíku řval, jak se do železnice nepřiměřeně investuje? Nejspíš jo, viďte. Minimálně by se tím číslem velmi rádi oháněli politici proti kritice, že do železnic se málo investuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 8. 8. 2018 @ 11:22

  Já na rozdíl od Bobíka nedělám “věrohodné” propočty s čísly, která si akčně cucám z prstu podle toho, jaký potřebuju dostat výsledek. Raději si najdu nějaká data, která mají určitou relevantní hodnotu:

  http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6743008

  V roce 2016 byl celkový rozpočet všech obcí 282 miliard Kč. Z toho příspěvek SFDI obcím (na financování dopravní infrastruktury) je, milý Bobíku, 992 milionů Kč, příspěvek Ministerstva dopravy (na zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze) je 954 milionů. Celkem 1 miliarda 946 milionů. To je 0,69 % rozpočtu obcí. Pro Bobíka (aby lépe chápal) – z každé tisícikoruny obecních rozpočtů pochází od SFDI a Ministerstva necelých 7 korun.

  Ve stručnosti k dalším Bobíkovým tvrzením:

  1) Do sítě všech veřejných komunikací (tedy dálnice, silnice I, II a III. třídy, a veškeré místní komunikace) se může investovat velmi orientačně něco kolem 100 miliard ročně. To ovšem za situace, kdy stavba dálnic velmi výrazně vázne. Pokud výdaje na železniční síť beru ve výši 33 miliard, potom by byl poměr 75 % silnice versus 25 % železnice.

  2) Naprostá většina výdajů na železniční síť jde na hlavní tratě. Ty jsou silně vytížené a tudíž nezrušitelné. Žádné investice a jen minimální údržba jdou do regionálních tratí. Ty jsou teoreticky zrušitelné, ale bylo by to naprosto ekonomicky bezvýznamné.

  3) Ceny železnice jsou zatížené naprosto neskutečným předražením všeho železničního, kdy v uzavřeném drážním prostředí téměř neexistuje soutěž a cokoliv (výrobky, stavby, služby, projekty), a co je dodáváno, to vychází z prostředí s minimální konkurencí, tedy i s minimálním motivem snižovat ceny.

  4) Ceny silničního sektoru jsou naopak těžce ovlivněné krizí let minulých a snahou Víta Bárty (neblahé paměti) o „vyhladovění“ sektoru, kdy ceny všeho (stavby, projekty, materiály) spadly o 50 % dolů. To teď ovšem neplatí, neb vinou konjunktury ve stavebnictví od letoška opět vzrostly o 50 %.

  5) Bobík soustavně míchá dohromady cenu, kterou silniční síť objektivně potřebuje, s cenou, která je do silniční sítě objektivně vkládána. Tyto ceny ovšem nejsou ve stavu rovnítka, ale trvalého deficitu. Jinými slovy „levná“ silniční síť je „levná“ jen za cenu neustálého nárůstu vnitřního dluhu, kdy se do sítě vkládá soustavně méně peněz, než vyžaduje stav opotřebení a z něj plynoucí nutnost oprav a investic. Dodávám, že vnitřní dluh silniční sítě je odhadován cca na 1 bilion korun (1000 miliard Kč).

  6) Železniční síť je naopak velmi výrazně ovlivněna masivními investicemi, kdy SŽDC měla nachystané projekty investic do infrastruktury, které ŘSD nemělo. To vede k značné MOMENTÁLNÍ nerovnováze financování, která tvoří dojem, že železnice vyžaduje daleko vyšší investice, než odpovídá jejímu podílu na trhu. Reálně jde o okamžitý stav, daný mírou přípravy staveb, který se s jistotou v budoucnu otočí opačně – tedy velké investice na železnici budou hotové a finance se přesunou do silnic, čímž se onen poměr zase změní.

  Jinými slovy, seriózní analýza musí zohlednit ceny na trhu silničních i železničních staveb, vnitřní dluh silniční i železniční sítě, i momentální nerovnováhu financování mezi silnicí a železnicí. Všechny tyto vlivy působí shodou okolností ve prospěch zdánlivého zdražení železnice a relativního zlevnění prací na silnicích. V případě jejich zohlednění by samozřejmě “Bobíkovská matematika” vypadala úplně, úplně jinak …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 8. 8. 2018 @ 12:35

  Minimální údržba regionálních tratí v podobě potřeby tu a tam opravit trať za 350 milionů, jako v případě Mšena? Takhle si představujete bezúdržbovost? Ta oprava chvíli vydrží, když to tam hobluje jen 810/Regina, ale pokud u toho nebude probíhat žádná průběžná údržba, tak víc jak 40 let to nevydrží. A opravilo se jen 25km trati. Takže to máme 8,75 milionu korun na rok, když to rozpočítám na 40 let. Za pouhých 25km. A do nádraží v Mšeně se ani nešáhlo. A to máte bez sebemenšího nákladu na pochůzkáře, bez jediného průjezdu traťovky, bez podílu na nákladech na řízení provozu (bez kterého tam jezdit v souladu se zákonem nelze). A to na Mšence nemáme žádné větší umělé stavby. S nima by ta cena pěkně vyrostla, za tu pouhou opravu.

  A jedno musíte Tužíne chtě nechtě uznat… cílem lokálek nemá být přežívat ve stavu “sotva uneseme 810, drncáme co to jde a na každém druhém kilometru je pomalá 10ka či 20ka”, ale být ve slušném stavu, jako je teď ta Mšenka. Co jsem jel po lokálkách v Německu či Rakousku, kde je ZDO ještě držena, tak se fakt nedají srovnat se stavem běžné české lokálky, prostě je to plnohodnotná ZDO. Ne vlakosocka pro turisty. A ten slušný stav prostě něco stojí. Takže lokálky zadarmo nejsou ani omylem. To zas jen Tužín lže, klasika.

  A do toho náklady na samotný provoz, který je 4-6x dražší než provoz autobusu. A to i když odečtete ten malý poplatek za DC.

  Navíc budete časem muset řešit obnovu vozového parku… či snad máme vysokopodlažní drnící 810 brát za vrchol cestovní kultury?

  Jediné s čím by teoreticky mohla železnice zabodovat a snížit své náklady je automatika provozu bez strojvedoucích, ale to neprojde přes odbory. Ovšem mezitím to vyváží náklady na ECTS a TSI. A tanky mají vyšší spotřebu než 810 a taky stojí víc postavit. Nic z tohodle autobusy netrápí. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 8. 8. 2018 @ 13:41

  Takže Bobíku, když už tedy to Mšeno, tak nikoliv 350 milionů, ale 340 milionů. Je to záměr, že musíte vždycky každé číslo ohnout proti železnici? Myslíte, že takto získáte důvěryhodnost v této diskusi?

  A teď si spolu započítáme, souhlasíte? Tak jdeme na to –

  – Lokálka 340 milionů, děleno 24 kilometrů, rovná se 14,17 mil. / 1 km. Předpokládaná životnost stavby 50 let, tedy 14,17 / 50 = 283 000 Kč odpis na 1 km a 1 rok předpokládané životnosti.

  – Silnice (cca II. až III. třídy, asfalt, 2 pruhy) předpokládané náklady na rekonstrukci 1 kilometru 10 mil. Kč. Předpokládaná životnost 25 let, 10 000 000 : 25 = 400 000 Kč odpis na 1 km a 1 rok předpokládané životnosti.

  Z toho mi tak nějak plyne, že roční odpis rekonstrukce 1. km silnice je poněkud dražší než roční odpis 1 km tratě. Tak co na to Bobík?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 8. 8. 2018 @ 14:05

  Tužíne, přidal jsem i proti vám kilometr, což bylo ve prospěch železnice. 😉 Toho jste si už nevšimnul?

  A jestli to přepočítáte na 40 nebo 50 let jedno, ono pokud to bude zcela bez údržby, tak už za 20 let tam nějaká pomalá bude. Té oceli nic nebude, ale ten spodek se vám někde prostě zhorší. Ono se občas něco musí podbít znovu. Navíc zcela bez údržby to tam budou ničit ty nálety a další věci. Jasně, chvíli to vydrží, ale napořád ne. Opravdu nejde opravit jednou za 50 let trať tím, že všechno vyhodím a znovu postavím a pak vydrží 50 let perfektní. Takže laskavě začnětě k těm 6,792 milionům ročně (na které jste snížil tu částku co jsem spočítal já) počítat i údržbu. A dál počítejte náklady na provoz vlaků, protože funkční infrastruktura, po které se nehýbe ani kolo, je k ničemu. No a najednou máme ten vláček dražší 4-6x než autobus.

  Náklady na silnice přesně neznám, nejsem stavař, ale myslím, že je taky budete zveličovat. 5 mega na 1km bych vám věřil, 10 fakt ne. Samozřejmě u používané silnice bude i nějaká průběžná údržba.

  No a na závěr spočítejte, kolik nákladních vlaků a lidí projede mezi Mšenem a Mělníkem za rok. Nákladů hádám bude 0,0 a lidí tam stěží jezdilo 150 denně v průměru jedním směrem (a to máte i s letní sezónou). A kolik lidí v autech a autobusech a kamionů projede po souběžné silnici. A tou je v úseku Lhotka-Mšeno II/273, ne ta trojka kolem Pšovky.

  Ne Tužíne, vážně ani kdybyste se v té demagogii sebevíc vynasnažil, nemáte šanci prokázat sebemenší efektivitu takovéhle lokálky vedle silnice. Navíc stále ignorujete ten “detail”, že ta silnice být prostě musí. 99,9% lidí dnes prostě nechce žít tam, kam nemůžou dojet hasiči, záchranka, policie a kde v obchodech mají příšerně draho, protože je místo dodávky zásobuje nosič chodící od nádraží. Železnice zde není víc, než podpora regionu pro turisty a alternativa k autobusu.

  A tratě tohodle typu byly na západě běžně rušené. Najít tam takhle slabou lokálku je dneska hodně vzácnost.

  Nemáte nejmenší šanci dokázat, že železnice jsou efektivnější než silnice a navíc je to tak absurdní, když 99,9% lidí stejně nebude chtít žít tam, kde nevedou silnice, že ze sebe opět děláte toho šaška. Nevím, jak to říct slušněji. Zkoušet dokázat, že železnice je srovnatelná se silnicí je prostě buď provokace, nebo znak magorství. V zájmu vašeho duševního zdraví doufám, že jen provokujete a ve skutečnosti to vážně nemyslíte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 8. 8. 2018 @ 14:16

  Neznám nikoho, kdo by chtěl žít tam, kde nevedou silnice. Zato znám spousty a spousty lidí, kterým je úplně ukradená železnice a nepotřebují žít poblíž ní a nebo jim dokonce vyloženě vadí hluk z ní a přítomnost železnice berou jako degradaci hodnoty jejich bydlení. (prodat barák tam, kde cinká přejezd a houkaj a hlučej vlaky je fakt těžší, než barák u průměrně vytížené silnice 2. či 3. třídy, alespoň 2km od kolejí). U 1. a dálnic nikdo nechce bydlet, tak jako u koridorů, ale u 2+3 bydlí lidi mnohem radši, než u kolejí. Tím neříkám, že nejsou lidi, co u vlaku žijí i rádi, ale je spousta těch, co u vlaku žít nechtěj buď cíleně, nebo je absolutně vlak nezajímá. Zato neznám nikoho, kdo by chtěl žít bez silnic. 🙂 Možná Bačové někde v Beskydech, ti u silnic žít nechtějí? Povězte, vy jste Moravák. 🙂

  Takže důležitost silnic vs. železnic je absurdní srovnávat.

  A i když to zkusíte, nevyjde vám to ani ekonomicky. Protože jak jsem vám spočítal, na každý člověkokilometr či tunokilometr ujetý po kolejích jde mnohem více peněz, než na kilometr po silnic. A to přitom silnice dokáží obsloužit celou republiku. I kdybych vám počítal váš odhad kolem 150mega za všechny asfaltky, tak vůči železnicím jste v průměru na 2x menší částce na osobu/zboží a kilometr, kde to vychází mezi 240-320 milionu, když se to dá do poměru. A s mým odhadem 60-70 mega jste dokonce na 4-5x menší částce. A o tom, že váš odhad se 150 mega je přitažený za uši nepochybuje nikdo soudný. Ale pro ulehčení komunikace s vámi jsem ho vzal na chvíli v potaz. Mimo diskuzi s vámi ale nadále budu používat těch 60-70.

  V obou případech (můj i váš odhad) je ale jediný závěr: Vlaky jsou parazit. A nebo služba navíc. Vyberte si. Rozhodně ale nejsou nic nezbytného.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 8. 8. 2018 @ 16:29

  Já občas přemýšlím, jestli to má smysl na toto vůbec reagovat. Pokusím se –

  – Nic není zcela bez údržby. Ta silnice taky není zcela bez údržby, ta železnice taky není zcela bez údržby. Řeč byla o odpisových nákladech staveb, a to je úplně jiná položka než údržba. Jste schopen to pochopit?

  – Náklady 4 – 6 x menší než vlak (v případě autobusu) jsou naprostým nesmyslem. Opakovaně jsem posílal odkazy, kde jsem toto zcela jasně okomentoval. Tím to pokládám za vysvětlené a nebudu o tom dále polemizovat.

  – 10 milionů za 1 kilometr je sazba, která odpovídá opravám, které jako projektant dělám. Jedná se o větší opravy komunikací na konci technické životnosti. To je přesně to, čím prošla trať Mělník – Mšeno, jen v železničním provedení. To, že máte nulovou zkušenost, a zase si něco cucáte z prstu, co neumíte doložit, to je Váš problém, ne můj. Já tvrdím, že 100 m velké opravy = 1 milion, tj. 1 kilometr = 10 milionů.

  – Nikoliv 99,9 % lidí, ale 100 % lidí dnes žije v objektech napojených na silniční síť, protože to předepisuje stavební zákon. Nevím, co chcete opakovaným sdělením tohoto faktu čtenářům sdělit. To, že silniční síť musí vést všude, tak nějak neznamená, že železniční síť nemusí být nikde. I mírně inteligentní jedinec musí pochopit, že síť železnic silniční síť DOPLŇUJE nikoliv NAHRAZUJE. Dokáže Bobík pochopit významový rozdíl slov DOPLŇUJE a NAHRAZUJE? Zřejmě ne, když mele nesmysly o jakémsi nosičovi, který by chodil pro fiktivní rohlíky na nádraží.

  – Nepochopit, že železniční síť byla postavena v době, kdy silniční síť už dávno existovala, tudíž že má železnice proti silnici nepopiratelné výhody (kdyby neměla, nikdy by nevznikla), to jest znakem mdlé inteligence, kombinované s totálním fanatismem, Bobíku.

  – „Znám spousty lidí, kterým je ukradená železnice“ – Já znám zase spousty lidí, kterým je ukradená vodárna, ale berou jako samozřejmost, že jim teče z kohoutku pitná voda. A taky je jim ukradená elektrárna, ale je samozřejmé, že jim v baráku svítí světlo…

  – „Bačové v Beskydech“ – A jéje, Bobík se zřejmě pokusil být vtipný. Tak milý Bobíku, nemusíte ze sebe dělat většího hňupa, než jste. Bačové jsou otázka Slovenska. Taky bych se Vás mohl zeptat na ty Ruské Matrjošky, co se v Praze prodávají, jestli je to produkce místních starousedlíků … nicméně nejsem takový vůl, abych to dělal.

  – „Protože jak jsem Vám spočítal“ – Vy jste Bobíku nic nespočítal, jen se účelově oháníte jakýmisi čísly, která jste si účelově vymyslel, aby potvrdila Vaše nesmysly. A byť nejsem žádný extra matematik, tak to co předvádíte je jakémukoliv počítání na míle vzdáleno. A to raději nebudu vzpomínat kategorii „fyzika“, tam se Vám vedlo ještě o několik řádů hůře…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 14 votes)
 • Napsal Bobík, 8. 8. 2018 @ 17:11

  Akorát, že narozdíl od té vodárny (nebo aspoń studny), o železnici spousta lidí nestojí a je jim opravdu jedno, zda někde v okolí bude. Klidně žijí bez ní.

  Třeba takový Drachten v železničním ráji (dle zdejších šotoušů) zvaném Nizozemí o jen 45,186 obyvatelích in January 2017. K nejbližím kolejím přes 13km. Určitě jim ty hrozně koleje chybí. 😀 Internet se jen hemží projekty na zavedení dráhy (ironie).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Drachten

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 15 votes)
 • Napsal Bobík, 8. 8. 2018 @ 17:18

  Takové Morkovice ale narozdíl od Drachtenu koleje zásadně potřebují. 😀 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 14 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 8. 8. 2018 @ 18:54

  O železnici taky spousta lidí přímo nestojí. Ale kdyby všichni lidé a všechen náklad, který jezdí po kolejích, skončil na silnici u jejich domu, nebo na silnici, po které musí každý den jezdit třeba do práce, tak by se jim to velmi, velmi nelíbilo.

  Účelem dopravních staveb není, aby po nich lidé toužili, nebo aby se jejich užíváním vzrušovali (Bobík na kole na zrušené trati), ale aby sloužily. Třeba tak, že o nich ani nevíte.

  Morkovice nepotřebují žádnou trať, Bobíku, ty potřebují napojení na plavební kanál, jaké je v Drachtenu. Musíte ukecat Miloše na hradě, aby při stavbě DOL postavili pár odboček. Ty převezmou funkci zrušených tratí, a vy si potom na jejich tělesech můžete pořádně zajezdit na kole, že ano?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 14 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 8. 2018 @ 1:09

  Ztráta času dokola opakovat, že kdyby těch pár lidí, co jezdí na velmi slabých lokálkách přešlo do aut, nestalo by se vůbec nic. A u nákladu, který po těch lokálkách jede 0-5x za rok to platí dvojnásob. Velmi slabými lokálkami myslím cca 500-1000km dnešní sítě, na kterých probíhá minimální nákladní doprava a velmi slabá osobní. Jistě odhadnete, jaké to jsou. Nebo chcete tvrdit, že takové tratě tu dnes nemáme?

  Btw – že těch nákladů na Morkovičce ale jezdilo… A hlavně kolik firem by tam dneska chtělo vozit, kdyby ještě existovala… Pokud si pamatuji, i Domažličák, který toho taky moc rušit nechce, tu konstatoval něco ve smyslu, že pro Morkovičku ho v nákladní dopravě v dnešní době moc využití nenapadá. Ale Tužín ví své.

  Tužíne, zkuste pochopit aspoň to málo, že já tu do železnice rýpu jen proto, abych vám a dalším šotoušům ukázal, jak postradatelná a doplňková věc železnice je, což jste už sám uznal. Což ale vůbec neznamená, že chci rušit masivně tratě. Mně jen baví vám ukázat, jak snadno se dá proti železnici argumentovat a jak snadné by bylo z ní udělat v očích lidí parazita. Což ale neznamená, že to chci udělat. Proč proboha? Já mám vlaky rád, byl jsem teď na výletu přes Rakousko do Slovinska, téměř výhradně vlaky. Stálo to víc než busem, ale já chtěl jet vlaky. Ale dokážu si přiznat, že hlavní role vlaků je dnes z většiny jen sociální v osobní dopravě a doplňková v nákladní a mám za špatné, aby se na úkor autobusů provozovaly turistické vlaky. Ano, pár dálkových a příměstkých vlaků a VRT (že jich v ČR máme) má i jinou než sociální roli, ale zbytek jinou roli nemá. Většině lidí, které potkáte ve vlaku na lokálkách nebo v motorových rychlících, fakt nestojí před domem/bytem SUV či oktávka a vlakem jedou proto, že buď je levnější, nebo auto vůbec nemaj, nebo maj jen jedno. U autobusů je to to samé. Ale klidně si dál a dál sobě lžete, že u těch vlaků je to jinak.

  Pokud jde o cyklostezky. Nejde o výlet pro mě, ale o to, že je to lepší pro místní. Já jsem na Morkovičce ani Mutěnce nikdy nejel, protože je to z Prahy daleko a poměr cena-výkon je pro mě špatný.

  Letos jsem zatím najezdil cca 350-400 km (nevím, rozbil se mi tacháč, ztratil kontakt se základnou), z toho 20 km po železničních cyklostezkách a to jen díky cílenému výletu na tu stezku Sázava s kamarádem z Brodu, kterou jsem projel tam a zpět.

  Cyklostezek ze železnic se zastávám proto, že mi to přijde pro místní lepší, než nechat to ležet ladem a psát pohádky o návratu osobní a nákladní dopravy, ke kterému nikdy nedojde.

  Víte co mě nyní láká za výlet? Dojet do Zábřehu, odtamtut tu vzít po želstezce u Lupěného, pak po místních silnicích a cestách dokličkovat k Ústí nad Orlicí a projet si tam tu krásnou cyklostezku (neželezniční) do Chocně, na kterou roky koukám z vlaku. Morkovička ani Mutěnka mě fakt nepřijdou stejně lákavé jako tenhle výlet. Což ovšem nemění nic na tom, že kdybych byl z té oblasti, kde je Morkovička a Mutěnka, byl bych za ně rád a projel si je. Ale jejich poměr cena-výkon je oproti výletu, co jsem vám tu popsal, pro Pražáka prostě mizérie. Nicméně klidně ze mě dál dělejte fanatického projížděče železničních stezek. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 14 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 8. 2018 @ 1:09

  Pro mě by aktuálně měla největší cenu železniční stezka na Orlík, po té bývalé vlečce, ale tam to těleso je dnes, 21 let od vytrhání, v takovém stavu, že se nikomu do investice bohužel nechce. Díky bohu ale aspoň při prodlužování R4 má být v místě křížení té bývalé vlečky s novou dálnicí nějaký biokoridor (most). Bez asfaltu ale. Zatravněn. Těžko odhadovat, zda je šance, že by tam jednou mohlo projít postavit stezku. Bez toho totiž nastane docela problém… postavit dodatečně most přes dálnici vystřelí cenu za stezku, která by už takhle nebyla levná, dost vysoko. Takže se můžete radovat, že v oblasti Orlíku, kde nejsou koleje a autobusy kvůli dotování vláčků do Mochova a Čisté tam taky skoro nefungují, nebude ani ta cyklostezka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 15 votes)
 • Napsal Domažličák, 10. 8. 2018 @ 22:13

  Bobíku, snažíte se nás přesvědčit, že železnice je postradatelná. Já Vám to nerozporuji, samozřejmě že je postradatelná. Stejně jako vše. Z čistě filosofického pohledu není nic tak zásadního, aby to nebylo postradatelné. V globálu ad absurdum by v rámci vesmíru byla postradatelná i celá naše sluneční soustava. Pokud bychom se měli řídit tím, co někdo považuje za postradatelné, zrušili bychom úplně vše, protože každou věc někdo považuje za postradatelnou.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 15 votes)
 • Napsal Domažličák, 10. 8. 2018 @ 22:14

  Co kdybyste na téma postradatelnosti železnice napsal článek? Možná by se pod ním rozhořela zajímavá filosofická diskuze. Čistě filosoficky nebýt vynálezu železnice, dodnes bychom tu měli feudální společnost a neřešili bychom potíže s globálním oteplováním a ostatními výdobytky technické revoluce. Paradoxně byla železnice “viníkem” globálních změn klimatu, ale nyní je ta, která by mohla nejlépe pomoci s jejím řešením, protože je jedinou možností, která může zmírnit škody páchané jedním z největších znečišťovatelů ovzduší: silniční a leteckou dopravou. Jde jen o to, mít zájem ji zatraktivnit natolik, aby to dokázala.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 16 votes)
 • Napsal Bobík, 11. 8. 2018 @ 3:23

  No, vy a jiní se mě zase snažíte přesvědčit, proč by železnice mohla být lidem užitečná. Jenže já bych chtěl spíš, abyste mi vysvětlili, proč se masy lidí dobrovolně omezí už teď, dokud je relativně všeho dost. A nepište mi 10 důvodů proč je správné méně čoudit do ovzduší, šetřit pitnou vodu, nemít tuny plasů atd atd. Spíš mi řekněte nějaké důvody, jak byste dnešní lidi přesvědčil k ekologičtějšímu chování. A řeknu vám to na neželezničním příkladu – mně třeba hodně vadí ono plánované omezení plastů nebo zákaz klasických žárovek. Tohle mi vadí 1000x víc než zda někde nebude cyklostezka ze železnice. Protože plasty, sáčky a tohle používám rád. A stejně tak někdo jiný (a že jich není málo) rád používá dálnice, jezdí v SUV atd. K omezení a šetření přírodních zdrojů můžete lidi donutit jen zákony a jejich vymáháním a pokutováním za jejich porušování. Ale takové politiky vám nikdo nezvolí.

  Podívejte, já taky rád dýchám čistý vzduch. Ale od oka odhaduju, že víc jak 95% lidí se rozhodně nebude chtít vzdát rozvoje silnic, dálnic a jezdění autem, letadlem.

  Takže máte tam nějaký tah na branku, jak ty lidi přesvědčit, nebo jen filozofujete?

  Mně právě filozofání o tomhle nebaví, pokud vidím, že společnost se těchto věcí (auta, silnice) nehodlá masivně vzdát a naopak vyvíjí technologie tak, aby auta ještě dál rostla (automatizací), tak nevidím v lokálkách žádný smysl. Jen turistický (a ten nesmí být na úkor ZDO) a sociální (a ten mohou zastoupit i levnější autobusy).

  A to už jsem tu napsal několikrát. Nevidím smysl v držení lokálek bez provozu pro případ, že je za 50 nebo 100 nebo kdovíkolik let bude někdo potřebovat. Na obnovu “už” za 20 let u mnoha lokálek nevěřím a cokoli nad 20 let je už jedna generace a to je moc.

  Naopak věřím, že pokud bude jednou společnost chtít řešit příliš mnoho aut a kamionů, tak si řešení najde a když dnes zrušíme lokálky, nebude to v budoucnu žádný problém. O tom jsem přesvědčen. Pokud opravdu budou zásadně potřeba, tak nebude problém postavit nové.

  A do té doby beru svět jaký je. Pokud si chcete myslet, že jste lepší, když hájíte železnici, klidně si to myslete, ale mě do svých řad nenalákáte. Mně to prostě nedává smysl, hájit železnici. Vidím smysl v zajímání se o ní a v popisování reality současnosti. Nevidím smysl v jejím hájení a šanci na úspěch, přijde mi to jen pozérské. A podpořím raději cyklostezky, které mi přijdou, že lidem skutečně něco dají ihned. Např. tu bezpečnou cestu bez aut a ušetří jim pár kopců, když už mají VHD na prd a vzhledem k tomu, že masovou veřejnost už VHD nezajímá, tak není šance na zlepšení té VHD.

  Pokud chcete být snílek, tak buďte, ale já to odmítám a pak se nedivte, že spousty argumentů o budoucnosti, co tu zazněli, jednoduše ignoruju. Já totiž nejsem ten, kdo jezdí masivně autem, takže mně nemá v tomhle kdo co vyčítat. Ale taky nechci být pozér a tvářit se, že autem nejezdím kvůli ekologii. Pravda je taková, že autem nejezdím kvůli ušetření peněz (prostě radši cestuju, než dávat prachy do auta) a taky proto, že mě víc baví jet vlakem či autobusem (sedím výš, více vidím než z auta a nemusím řídit). Takže u mě platí sociální důvod a pak důvod pohodlí. Ale rozhodně to nedělám kvůli ekologii. A proto taky ekologické důvody neuznávám.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 16 votes)
 • Napsal Domažličák, 11. 8. 2018 @ 14:37

  Bobíku, řeknu Vám nejdřív příklad. 100 letá válka mezi Francií a Anglií trvala 100 let +-. Kdyby si obě strany řekli, že nemá smysl řešit věci, co budou trvat víc než 20 let, na válku by se vykašlali. Ale oni se na ní nevykašlali. A proč? Protože oba tábory chtěli válku vyhrát co nejdřív. A stejné je to u těch lokálek. Ti co za ně bojují, chtějí aby jim ta konkrétní lokálka přinášela užitek už zítra a tak bojují o její záchranu jak lvi, aby její obnovení přišlo co nejdřív. To že v praxi ta válka bude trvat více než těch vašich 20 let si nikdo nehodlá připustit. Stejně jako já chci co nejdřív obnovit Kozinu, protože tam chci vozit (nejen) písek do místních skláren. A rozhodně se nenechám od žádného Bobíka od tohoto boje odradit. Garantuji Vám, že ve chvíli, kdy se podaří odpor SŽDC a kraje zlomit, se na Kozině okamžitě rozjede osobní i nákladní doprava. Vás Bobíku beru jen jako řadového vojáka nepřítele, který bojuje za svou stranu. A myslíte, že někdy nějakou válku rozhodl nějaký řadový voják tím, že přišel za nepřítelem a přesvědčil ho, aby se vzdal, že to nemá cenu, když ta válka bude trvat 20let?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 11. 8. 2018 @ 14:38

  Bobíku, řeknu Vám nejdřív příklad. 100 letá válka mezi Francií a Anglií trvala 100 let +-. Kdyby si obě strany řekli, že nemá smysl řešit věci, co budou trvat víc než 20 let, na válku by se vykašlali. Ale oni se na ní nevykašlali. A proč? Protože oba tábory chtěli válku vyhrát co nejdřív. A stejné je to u těch lokálek. Ti co za ně bojují, chtějí aby jim ta konkrétní lokálka přinášela užitek už zítra a tak bojují o její záchranu jak lvi, aby její obnovení přišlo co nejdřív. To že v praxi ta válka bude trvat více než těch vašich 20 let si nikdo nehodlá připustit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 12 votes)
 • Napsal Domažličák, 11. 8. 2018 @ 14:45

  Bobíku, řeknu Vám nejdřív příklad. 100 letá válka mezi Francií a Anglií trvala 100 let +-. Kdyby si obě strany řekli, že nemá smysl řešit věci, co budou trvat víc než 20 let, na válku by se vykašlali. Ale oni se na ní nevykašlali. A proč? Protože oba tábory chtěli válku vyhrát co nejdřív. A stejné je to u těch lokálek. Ti co za ně bojují, chtějí aby jim ta konkrétní lokálka přinášela užitek už zítra a tak bojují o její záchranu jak lvi, aby její obnovení přišlo co nejdřív. To že v praxi ta válka bude trvat více než těch vašich 20 let si nikdo nehodlá připustit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 12. 8. 2018 @ 6:54

  Stejně jako já chci co nejdřív obnovit Kozinu, protože tam chci vozit (nejen) písek do místních skláren. A rozhodně se nenechám od žádného Bobíka od tohoto boje odradit. Garantuji Vám, že ve chvíli, kdy se podaří odpor SŽDC a kraje zlomit, se na Kozině okamžitě rozjede osobní i nákladní doprava. Vás Bobíku beru jen jako řadového vojáka nepřítele, který bojuje za svou stranu. A myslíte, že někdy nějakou válku rozhodl nějaký řadový voják tím, že přišel za nepřítelem a přesvědčil ho, aby se vzdal, že to nemá cenu, když ta válka bude trvat 20let?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 8. 2018 @ 15:55

  Zajímavé přirovnání, ale já se necítím jako nepřítel a voják. Spíš bych se zařadil jako civilní obyvatelstvo těch vašich nepřátel (tj. těch co chtějí rušit), kterému, protože jde o prkotinu je jedno (obdoba 100 leté války to fakt není, to se nezlobte), zda jejich strana bude na vaší stranu útočit (chtít rušit) a je mu jedno, zda prohraje či vyhraje (tj. zda uspěje s rušením či vyhraje obnova).

  Ale s tím příměrem ke 20 letům jste to trefil dobře, to vám uznám.

  Co se týče vaše boje za třeba Kozinu, tak pokud vás to potěší, nemám vám to vůbec za zlé, drzé, nic takového. Protože fakt nebojujeme na život a na smrt ve 100 leté válce, ale jen o to, kdo zaujme většinu a ta ho podpoří. A já ani nebojuju, takže by bylo naopak z mé strany drzé cyklostezku vyžadovat, když reálně pro její vznik nehnu prstem.

  Reálně právě nebojujeme vůbec, protože já jsem pouze sympatizant rušení tratí, nikoli ten, kdo věnuje svůj čas jejich rušení. A takový sympatizant vážně není váš největší problém. To je člověk, co vás maximálně může naprudit svými odlišnými názory (pokud nezvládáte slyšet zcela jiné názory a potřebujete druhému vnutit své jako to dělá Tužín), ale můžete se uklidnit tím, že reálně vám nijak škodit nebude. Protože to největší co proti vám udělá je… vlastně nic… vzhledem k tomu koho volím, tím zase tak moc rušení lokálek nenahrávám. Neb já jsem nalevo. Akorát prostě nevolím podle lokálek. Pokud to náhodou vede k jejich zachování, je mi to jedno. Beru je jako něco, co je postradatelné, co dle mě bere peníze na lepší dopravu autobusy, ale zároveň to není žádný zásadní problém ČR (ani existence lokálek, ani absence venkovských busů nejsou zásadní problémy pro obyvatelstvo ČR a cyklostezky jsou úplná marginalita, to se možná i shodneme)

  Jen na lokálky říkám názory… ze současných ještě funkčních je pro mě pro zrušení prioritou právě vámi zmíněná Kozina a ještě víc je pro mě prioritou Rakovník-Mladotice. U obou si myslím, že jsou dostatečně zálohované nedalekými jinými tratěmi a nemají význam a lépe by posloužily jako cyklostezky. A pak by mě neurazila cyklostezka do Morávky.

  Co se týče ostatních tratí, jako Žlutice, Chornicko, Podřipské, Sedlčanka, tak ty spíše zmiňuji pro vystrašení Tužínů, aby si uvědomili, že ne každej je tak mírnej jako já a stačí mu pro příštích 5 let třeba jen 2 lokálky zrušit. A to já jsem dokonce tak tolerantní, že nehodlám v případě, že se místo zrušení zachovají nic dělat, nikam psát, nijak jim nebudu škodit. V podstatě jen říkám, že by mi jejich zrušení dávalo nejvíc smysl a přišlo pro veřejnost lepší. Ale zároveň dodám, že jejich přeměna na stezku a náhrada busem, byť to beru za zlepšení pro většinu, tak je to naprosto marginální problémem. Takže ve skutečnosti jsem hodně mírnej, kdybyste si to zkusil posoudit pragmaticky a ne emocionálně. Pragmaticky znamená, že vezmete v potaz, kdo je pro vás menší zlo a skutečně posoudíte, jak moc velké škody by vám udělal, emociálně znamená, že budete šílet z každého člověka, co řekne něco proti lokálkám a nebudete rozlišovat v jakém rozsahu proti nim mluví a jedná, tj. to co dělá Tužín, KPL, Vozka a další zde.

  Co se týče již zrušených, tam z toho Tužínové dělají svatou válku a jsou v zásadě směšní, protože už jsou stejně zrušené. A Tužínové tak v podstatě akorát říkají, že nesnesou aby o těch lokálkách co už jsou zcyklostezkované směl kdokoli říkat, že je to dobře. Kdo to řekne, do toho se pustí a uráží ho. Takový dojem z nich mám.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 16 votes)
 • Napsal Domažličák, 13. 8. 2018 @ 7:18

  Bobíku, nebojte, já Vás nepovažuji za nějak nebezpečného. A obyčejné obyvatelstvo nejste, protože se do boje zapojujete, byť jen tím, že se snažíte zastrašit a přesvědčit nepřítele k ústupu. Ti nebezpeční jsou generálové, kteří vedou boj a v poli mají vojíny jako jste Vy. Já a Tužín už se můžeme považovat za generály, kteří ten boj přímo vedou, byť každý bojujeme na jiné frontě a máme ze záchrany lokálek jiný užitek. Tím nic ve zlém. V podstatě se dá říct, že si Vás vážím (pokud neurážíte), nebojíte se nepříteli postavit. Máte svůj názor a přesvědčení a stojíte si za ním. To je správné. To že ten názor není stejný jako ten můj je vedlejší. Já taky bojuji jen za ty lokálky, kde mám své osobní zájmy. Dokonce jsem nehnul prstem ani pro Mutěnku, kterou pro nákladní dopravu považuji za extrémně důležitou, protože tam prostě nemám žádného zákazníka, který by mi dával důvod k boji. O mě v souvislosti s Mutěnkou uslyšíte jen, kdyby se místní sklárna (nebo jiný podnik) chtěl stát mým zákazníkem a já bych proto začal bojovat o její znovuzprovoznění (nebo alespoň části do Dubňan). Teď bojuji hlavně za Kozinu, kde mám zákazníků několik. Nicméně, morálně hodlám (bude-li o to zájem) podporovat každou iniciativu o Mutěnku, pokud by tam nějaká vznikla. Kdysi jsem i patřil mezi hlavní bojovníky o Mladotičku, protože jsem tam měl osobní zájmy, dnes už je tam nemám a tak ji podporuji jen morálně, protože je o to zájem. Já vím, zní to sobecky, že se angažuji jen tam, kde z toho mám osobní prospěch, ale o to u lokálek právě jde, aby o ně bojovali jen ti, co z toho mají prospěch, protože přesně pro prospěch obyvatel lokálky slouží. Nejsou jen nějakou bezcenou svatou relikvií, která se musí zachovat jen z nějakého pochybného principu. A ani Tužín ani místní o ty lokálky nebojují jen tak pro nic za nic. Všichni mají z lokálek osobní prospěch a to z těch lokálek dělá něco víc, za co stojí bojovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 14 votes)
 • Napsal Domažličák, 13. 8. 2018 @ 7:45

  Bobíku, neustále opakujete, že Vás nikdo nepřesvědčí. Ale on Vás nikdo přesvědčovat nechce. Důvod, proč na Vás reaguji je čistě diskutabilní ve smyslu, že chci diskutovat. Vaše argumenty chápu, i když vím, že jsou naprosto liché, ale né proto, že byste byl hloupý. Prostě jen máte méně zkušeností a vidíte věci jednoduchou optikou. My s Tužínem ty dlouholeté zkušenosti máme a víme, že cyklostezky místo tratí nic neřeší. Nejsou totiž o nic levnější než cyklostezky mimo tratě a v mnoha případech by nebyly mimo trať ani terénně náročnější (jako např. Mutěnka a Morkovička). Zaorat trať a pěstovat na ní zemědělské plodiny mi přijde mnohem smysluplnější, i když dnes by spíš na trati vznikla solární elektrárna, což nehodlám podporovat. A ani se nezlobím, že nás považujete za snílky. Chápu že z pohledu Vašeho přesvědčení tak vypadáme. I Gándhí, Mandela a Masaryk byli snílci a podívejte co dokázali a mnoho dalších. I ti co bojovali proti Hitlerovi byli snílci, když vyhrával na všech frontách. Vzdát boj za správnou věc jenom proto, abych nebyl označen za snílka mi přijde zbabělost. Představte si, že bych měl přijít za zákazníkem a říct mu: končím s Vámi, jakýsi Bobík mě přesvědčil, že jsem snílek a trať po které chcete vozit své zboží musí být přeměněna na cyklostezku. Nepřijde Vám to absurdní? Mě jo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 15 votes)
 • Napsal Kubík, 13. 8. 2018 @ 22:06

  Špatná zpráva pro Bobíka, výborná pro nás: ve Světlé Hoře na trati Bruntál-Malá Morávka ožívá i nákladní doprava. Takže se rozlučte s plány na rušení v zájmu zlobovaných cykostezek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 15 votes)
 • Napsal Domažličák, 14. 8. 2018 @ 4:38

  Já bych se moc předčasně neradoval. To už tu bylo mnohokrát, že zastavili nákladní dopravu z důvodu zastavení provozu na trati. Naposled na Kozině. Tam byl dokonce velký problém stáhnout z tratě prázdné vozy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 12 votes)
 • Napsal Ivo, 14. 8. 2018 @ 21:40

  České dráhy vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky

  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ceske-drahy-vypsaly-soutez-na-120-novych-vlaku-pro-regionalni-linky-547633

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Kubík, 15. 8. 2018 @ 17:29

  Domažličák: Ano, na Kozině chodilo plno vozů ze Slovenska do Libouchce a Jílového u Děčína, zastavit tam provoz a nic nedělat pro jeho obnovu je dopravní zločin, navíc tam byl těsně před zastavením provozu postaven zcela nový železniční most přes dálnici a pak tam kraj neobjednal vlaky. Ale to je známá věc, že. To je jako byl postaven od té samé firmy železniční most v Benátkách nad Jizerou a pak vlečku vytrhali udělali z ní bobíkovinu pro Bobíky, aby si měli Bobíci kde hrát. Myslím ,že to nyní chytá nový “proželezniční” obrat a Bobíci přestanou rozkazovat, kde se má co zrušit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 16 votes)
 • Napsal Domažličák, 16. 8. 2018 @ 8:19

  Po včerejších a předvčerejších jednáních jsem mírný optimista, že se na Kozině ještě letos rozjede nákladní doprava. S osobkou to ale vidím dost bledě, největší žábou na prameni je kraj, se kterým řeč není. Na nákladní dopravu naštěstí kraj nemá vliv. Uvidíme, co kraj vymyslí, aby zabránil i té nákladce.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 15 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 8. 2018 @ 20:46

  Mně by nevadilo, kdyby se Kozí dráha obnovila… Nevypíchnul jsem ji proto, abych vás prudil, ale proto, že spolu s Mladotickou tratí mi přijde Kozina jako nejvhodnější k cyklostezkizaci (což by bylo na samostatný text). Morávka je přece jen více funkční, byla vyspravena, má větší sklon, takže její cyklostezkizace nemůže být nyní prioritou č. 1. Pokud se Kozí dráha obnoví, já to budu v klidu respektovat, protože narozdíl od vás, já v žádné válce nebojuju. Já její obnovu akorát nepodporuji, protože v tom nevidím žádný smysl a nevěřím, že tam bude dlouhodobě nějaká doprava (nákladní,osobní), která si vydělá aspoň na opravu té trati. Vidím v tom jen vyhození peněz z okna, ale takových vyhození už bylo a ještě bude. Pokud se obnoví, tak se tam klidně i svezu, protože narozdíl od Morávky to není tak daleko od Prahy a narozdíl od Tužína nejsem fanatik, který cítí zášť a pokud není po jeho, sabotuje to. Z mého pohledu je špatně současný stav, kdy to neslouží nikomu. Obnova trati je horší řešení než cyklostezka, ale lepší řešení než současné nic. To je můj názor. Nejsem žádný šetřící fanatik, který si myslí, že oprava Kozí dráhy zničí státní rozpočet, a proto tam pak nesmím ze zásady jet. Tohle dělá ekvivaletně Tužín u lokálek, že cíleně odmítá jezdit po železničních stezkách a pomlouvá je jak jsou nezajímavé a zbytečné a vymýšlí si, že na nich nikdo nejezdí a zesměšňuje se na tom, že druhá nejvytíženější stezka na Vysočině je k ničemu, protože její vytížení nestačí na vytížení stezek v 3x více osídlených oblastech (což je naprosto směšný argument, protože s touhle logikou by se mimo města dodnes žilo v jeskyních). Já ale takhle neuvažuju. Tužín vidí svět černobíle, já ne. Když se Kozí dráha obnoví, zaujmu k ní postoj ve stylu “ale jo, proč se neprojet tady vlakem, je to rozhodně lepší, než když tu nebylo nic”. Akorát dodám, že: “cyklostezka by byla ještě lepší než ta trať, protože ta trať a její provoz je příliš drahá a cyklostezku by používalo více lidí, ale souhlasím, že určitě pro region lepší vlak než nic”. Já nehodlám hnout prstem ani pro stezku ani železnici, takže respektuji, že si to rozhodnou jiní. Já tedy jen říkám svůj názor, co je dle mě lepší.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 8. 2018 @ 20:52

  Morálka. Já to mám podobné jako vy. Také svůj odpor k některým lokálkám zakládám na morálce a na boji za správnou věc. Prostě to tak cítím, na základě všeho, co vím a znám. Přijde mi jako nemorální/nesprávné dotovat turistické vlaky, když někde jinde chybí základní autobusy a přijde mi jako bezdůvodné a neférové, plýtvat peníze na obnovu některých tratí, když cyklostezka by za méně peněz přinesla místním více užitku (doprava je stejně už zajištěna roky busem, který zajede i do obcí, což řada tratí neumí). Jsem přesvědčen, že někde se tratě skutečně neobnoví a nepostavením stezky lidé jen mají méně užitku ze svého okolí (není ani trať, ani stezka). Z toho, že se někde prožene párkrát za rok motoráček maj užitek jen šotouši a to je příliš drahý a nemorální špás dle mě. Dál můj názor je ten, že to, že někomu připadá pohodlnější jet vlakem místo busem, není důvod, aby mu to ostatní platili, tuplem ne ti, ke kterým koleje ani nevedou. Já také mám vlak za pohodlnější a rád ním jezdím, ale to vážně není důvod, aby na to mně či komukoli někdo doplácel, když mi může dopravu zajistit i levnější autobus. Ano, nebude tak pohodlný, ale můj názor je, že solidárnost ve společnosti je zajistit lidem bez auta (co si ho nemohou dovolit nebo se bojí řídit či nesmí řídit) veřejnou dopravu, ne zajištovat jim nadstandard (vlaky) na úkor jiných věcí. Někomu přijde, že je správné bojovat za vlaky, ač mohou obsloužit jen omezený počet lidí a budou stát 4-6x tolik než autobus. To mi připadá sobecké a nesprávné, ale na jiný pohled na svět mají lidé právo a nemohu jim ho brát. Rozsoudí to většina. Za mě ale boj o lokálky nejde přirovnat k Mandelovi nebo Masarykovi nebo odpůrcům Hitlera, protože ti jsou dnes vnímáni všeobecně kladně, což se o lokálkách podle mě říct nedá. Opravdu si nemyslím, že lokálky dnes vnímá stejné procento lidí tak kladně jako třeba toho Masaryka. Přesto rád vlaky jezdím, včetně lokálek a nepřipadá mi to pokrytecké, protože já nemohu na vlaky přestat platit v daních a někde ani není jiná možnost čím v rámci veřejné dopravy (kterou obecně podporuji) jet, než vlakem. Ale nenecházím žádný důvod, jak je ospravedlnit. Ne v osobní dopravě. Pokud nemají větší výkony než busy a výrazně kratší jízdní dobu (po přičtení cesty k nádraží a od něj), nejsou vlaky morálně ospravedlnitelné. Rád bych je uměl ospravedlnit, ale neumím to. Nejde to. Nebudu lhát o tom jaký vlaky mají osobní význam pro společnost a maskovat za to sobecký zájem o svůj koníček, jako to dělají šotouši.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 8. 2018 @ 20:58

  Dále tvrdíte, že se na to koukám jednoduchou optikou a další výroky, kterými se snažíte bez dalších argumentů pohlásit svůj názor za lepší… nezlobte se, ale to mohu říct i já o vás. Mně dlouhodobě přijde, že lokálkovým fandům jde jen o sebe a o možnost jet vlakem na výlet a že všemožnými významy (přesahy) vlaků se jen zaštiťují. Kdyby jim např. šlo o ekologii, tak nevidí jen vlaky, ale vidí i busy, hájí je, hájí plošnou ZDO a nikdy si nedovolí vést vůči autobusům ekonomistické řeči, protože by viděli nerovnoměrnost železniční sítě, vnímali by kolik lidí autobusy, řešili by úpadek busů jako vážné téma a ne stylem “busy klesají, nemá to budoucnost, posilněme vlaky úplně jinde, tam to budoucnost má a nebo si klidně dotujme turistické vláčky”… tohle dokazuje jediné… že se za šotouši za ekologii jen schovávají a většině z nich jde o vlaky na výlet a o možnost moct jet do co nejvíc míst vlakem a nemuset jen pro ně nezajímavým a nepohodlným busem. A podobných švestek, na kterých jde šotouše nachytat je habaděj. Počínaje tím, jak šotouše vůbec nezajímá plošná ZDO pro všechny a vždy argumentují tak, aby to vedlo k závěrům, že přežití vlaků je důležitější než udržení plošné ZDO a pokud jsou někde koleje, tak ignorují, zda tam vlaky vozí vzduch, protože koleje jsou přece koleje a musí být hájeny (co by bez nich šotouš dělal). Takže já bych s tou vaší lichou a jednoduchou optikou brzdil. Věcných a ekonomických argumentů proti vlakům se dají nají hory. Stejně tak se dají zpochybnit různé argumenty o přesahu, významu a ekologičnosti vlaků. Spousty jsem jich už napsal v uplynulých přípěvcích, spousty jich najdete na Kreportu a nikdo je tam ze šotoušů neumí vyvrátit, vždy se na nich šotouši potopí. A nápady na cyklostezky souběžně vedle opuštěných tratí nemůžete myslet vážně… pokud ano a myslíte, že tohle může projít aniž by si starostové ťukali na čelo, že jste se úplně zbláznil (když jim navrhujete vykupovat nové pozemky místo využití již uceleného celku), tak na tohle nemám co dodat. Je úplně jedno, zda by to stálo stejně nebo dokonce méně, tahle myšlenka je úplný úlet. To těleso dráhy by se stejně dříve či později muselo zlikvidovat a zasanovat. Nedává sebemenší důvod stavět stezku vedle a nechat těleso dráhy, pokud není jasná a reálná obnova na dohled. Já proti vaší lobby za nákladku a lokálky nic nemám, ale vydávat to za obecně správnou věc a říct, že kdo nesouhlasí, to vidí jednoduchou optikou a jeho argumenty jsou liché, to je vážně vedle.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 16 votes)
 • Napsal Vozka, 18. 8. 2018 @ 2:27

  Takže dávám znovu, a budu čekat, zda bude opět smazán??!!
  Bobíku, kdybyste po uzavření provozu byl na té trase do Mladotic, viděl byste tam původní kolejnice z roku 1903, po kterých se stále jezdilo, i s těžkými nákladními vlaky, koleje byly přibity hřeby, lože bylo pískové, škvárové, štěrk skoro žádný, jinak silně zarostlé trávou. Tak vypadala trať po 90 letech provozu, po vykazované údržbě řady milionů ročně na tento úsek. Takže počítejte! Kolik stála ročně taková trať, když se na ni po desetiletí nesáhlo? Kam tekly ty miliony? To vše Vás nepřekvapuje, to vše Vás nevede k tomu, že je to na trestní stíhání. To Vás nepohoršuje, natož abyste změnil po tom názor. Vy si jen vedete svou. Protože přiznat, že ty místní tratě skoro nic nestojí, protože se na nich nic neděje, Vám nejde pod nos. To by se ty teorie rozpadly a celá SŽDC, MD a další by mohli měnit personál a vedoucí pracovníky, že?
  Ta trať do Mšena byla opět bez řádné údržby v provozu cca od 60. – 80. let. KOlik tedy let jezdila, aniž by se do ní investovalo? Jinak Vás mohu ubezpečit, že ti pochůzkáři a nějaké ty úpravy se konaly tak do roku 1989, pak byly cíleně omezovány, právě s cílem jejich vyježdění a postupné likvidace. Vzpomínáte na ODS a třeba jejich vysoce odborné ministry Římana, Stráského a další? nebyl jste náhodou jejich poradcem nebo nejsou toto Vaše koncepce, podle kterých se jelo a jede? Asi dost absurdní, ale zvonku to tak vyzerá.
  A jinak mne fascinuje, jak na konkretní věci nereagujete, vybíráte si odpověď jen na to, co se Vám hodí, diskuse o faktech Vám nesedí. Opět můj dojem. Čemu a komu sloužíte???

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 8. 2018 @ 16:31

  Bobíku, pokusím se Vám vysvětlit pár věcí (i když to Tužín už mnohokrát udělal a je nepříčetný z toho, že házel hrách na zeď), protože vidím, že jste mě absolutně nepochopil. Mandela, Masaryk apod byl jen příměr, nebylo to myšleno tak, že jejich zásluhy jsou na stejné úrovni jako zachránit nějakou lokálku. Stejný je pouze princip, že oni byli snílci bojující za svou věc stejně jako my.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 8. 2018 @ 16:32

  Tou jednoduchou optikou jsem nemyslel to, že jste blbec nebo něco podobného, ale že neznáte fakta, které znát ani nemůžete, když se nepohybujete v daném prostředí. Já chápu, že z Vašeho laického pohledu je ZDO prospěšnější než turistické vlaky, to já tvrdím taky. Já ale vím, že mezi turistické vlaky a ZDO nejde dát rovnítko a to znamená, že když se neobjedná (nezaplatí) turistický vlak, neznamená to, že zbydou peníze na trasu v ZDO, protože turistika je hrazená z jiného balíku než ZDO. Kdybyste řekl: nesouhlasím s turistickými vlaky, protože kvůli nim kraj nedal peníze na divadelní představení, měl byste pak úplnou pravdu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 8. 2018 @ 14:25

  Mlžíte hezky… turistické vlaky a ZDO rozhodně souvisí, protože neexistuje žádný zákon o tom, kolik si mají kraje dát do balíčku na divadla, turistiku, ZDO, silnice. Každý kraj si to určí sám a kdyby chtěl, může ty peníze přesouvat. Kraje mají akorát nařízeno splnit ze zákona povinné věci jako tu ZDO (není nařízeno jakým dopravním prostředkem), školy, krajské nemocnice, některé pečovatelské ústavy a takové.

  Ono by to chtělo jinou věc… převést regionální tratě, podobně jako silnice 2. a 3. třídy, ze státu na kraje, včetně peněz, ať si samy mohou rozhodnout kraje, zda ty peníze chtějí nadále dávat do železnice, nebo za to radši opraví silnice, protože on by to pro kraje byl hodně slušnej a lákavej balík, kdyby se peníze na údržbu a provoz tratí v kategorii regionální dráha převedl na kraje (různí Tužínové a Vozkové tvrdí, že lokálky jsou skoro zadarmo, tak se nemají čeho bát a mohli by to podpořit). Dle mě by to krajům pár miliard hodilo (za všechny kraje, ale na každý kraj by to hodilo pár stamilionů navíc). Kraje by pak viděly, kolik je skutečně stojí jízda vlaku oproti jízdě busu a ukázalo by se, o které regionální tratě stojí a o které ne.

  A proč mám tyhle drsné postoje? Protože nevidím žádnou spravedlnost v tom, že některé obce maj jen autobus a rozpadlou silnici a jiné mají navíc železnici za těžké prachy, udržovanou státem. Celostátní tratě uznávám jako jakousi páteř, ale k čemu maj mít vybrané obce regionální tratě, když jiné to nemají? Kdyby to začaly financovat kraje, tak by nemohly tenhle nespravedlivý model dál držet. Ostatně Rakousko v tom hovoří za vše. Pád lokálek v Dolních Rakousech začal kolem roku 2009, kdy došlo k převodu regionálních tratí ze státu (ÖBB) do rukou spolkové země a ta nechtěla do toho dávat dál takové peníze, takže ty nejslabší přestala udržovat a postavily se cyklostezky.

  Pořád je to laické? 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 13 votes)
 • Napsal Kubík, 19. 8. 2018 @ 15:36

  Pane Bobíku, proč lobojete za cyklostezky, kde mohou být tratě opět funkční, ale nečetl jsem od Vás ani zmínku o možné cyklostezce na tělese bývalé tratě Svor-Cvikov-Jablonné, v tomto případě, kde není možná již obnova tratě by cyklostezka byla možná přínosem. Ikdyž i tam by byla možná obnova tratě například v úseku Svor-Cvikov, protože město Cvikov zrušením tratě
  upadlo v nicotu. Město, které není na železniční mapě jakoby neexistovalo a platí to překvapivě, Bobíku, i ve století 21.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 8. 2018 @ 17:09

  Zmínil jsem jí, v nějaké odpovědi Tužínovi, jako výzvu ať ukáže jak zabrání její stavbě. 🙂 Je to totiž v plánu postavit, stačí zagooglit.

  Teorii o neexistujícím městu na železniční mapě se dovolím zasmát. Neexistuje tak akorát v šotomapě. 😀 Spousta měst co železnici má, ji má stejně k ničemu… třeba Příbram, Sedlčany, Kdyně, Pelhřimov… kdyby tam nebyla, ani by si toho 99 ze 100 místních nevšimlo. 🙂

  Lokálky jsou dnes z velké části už jen přežitek parazitující na veřejných rozpočtech, nic víc, smiřte se s tím.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 15 votes)
 • Napsal Domažličák, 19. 8. 2018 @ 20:35

  Bobíku, koukám, že Vy vůbec nevíte o tom, že kraje dostávají na ZDO peníze od státu a ten balík pak rozdělují mezi jednotlivé linky. A turistické vlaky z tohoto balíku nemohou být hrazeny. Na ty si kraj musí najít peníze ze svého rozpočtu. Teď od Vás jistě uslyším výtku, že by ty peníze měl dát spíš na turistické autobusy. To ale není ZDO, po kterém Vy tak pláčete. Turistické autobusy třeba platí Plzeňský kraj místo vlaků. Jinde si platí vlaky. To je ovšem na rozhodnutí krajských politiků, né na “šotouších” z tohoto ani jiného webu. Jediný způsob, jak můžete zatrhnout dotování turistických vlaků, je přesvědčit radní inkriminovaného kraje, kde Vám ty vlaky vadí. Brečením a urážením zde opravdu ničeho nedosáhnete. Sem politici nechodí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 19. 8. 2018 @ 21:05

  A co se týče převádění lokálek na kraje, v zásadě bych nebyl proti, kdyby nebylo pár ale. První problém by nastal na těch tratích, na které navazuje nějaká vlečka. Taková trať je prakticky nezrušitelná, pokud vlastník nesouhlasí se zrušením své vlečky. Kraj se rozhodne, že trať zruší (předpokládám, že to bude spíš politické rozhodnutí než ekonomické, ale to není důležité) a nebude moct a bude muset trať udržovat jen kvůli nějaké neprovozované vlečce. A co se týče peněz na údržbu tratě, předpokládám, že by byly stejné jako u SŽDC, protože hlavní důvod, proč je vše neúměrně drahé je korupce a ta na krajích kvete stejně dobře jako u SŽDC. To by se ty lokálky musely převádět na obce, které nemají tak velké rozpočty, aby se železničním firmám vyplatilo je uplácet.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Domažličák, 19. 8. 2018 @ 21:12

  A to je vysvětlení, proč stát nebude lokálky na nikoho převádět: mnoho lidí by přišlo o tučné zisky. A to nemluvím o tom, že na každý kilometr lokálky připadá podíl na fixních nákladech SŽDC. Kdyby se počet kilometrů tratí spravovaných SŽDC výrazně snížil, musela by své náklady připadající na tratě, o které by přišla, rozpočítat na ty zbylé, což by vedlo k jejich větší ztrátovosti.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 8. 2018 @ 21:14

  Myslíte, že by kraj opravoval za 350 milionů nějakou Mšensku, kdyby směl ty peníze použít jak chce? 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 14 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 8. 2018 @ 6:31

  Pokud by z těch 350ti milionů šlo takových 50 do kapes krajských úředníků, tak ano.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 8. 2018 @ 6:33

  Zapomínáte Bobíku, že tady žijete v korupcistánu, tady rozum ani ekonomika nemají žádnou rozhodovací úlohu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 21. 8. 2018 @ 15:09

  Po delší pauze si dovolím pár poznámek –
  Turistické vlaky nejsou žádný nadstandard. V demokratické společnosti je systém nastavený tak, že jsou vybírané daně, a ty mají být využity k uspokojení těch, kdo je platí, čili daňových poplatníků. Ten, kdo jede na výlet turistickým vlakem do Malé Morávky, není o nic méně daňovým poplatníkem než někdo jiný, kdo jezdí jiným vlakem třeba do práce. Žádný z těchto vlaků není méně významný, protože potřeba rekreace patří k životu stejně jako potřeba práce, nebo třeba studia na škole, či návštěvy úřadu. Kádrování, komu Bobík dovolí dotovat spoj a komu nedovolí, postavená na tom, kam kdo jede, to je naprostá absurdita. V demokratickém státě rozhodují o těchto věcech daňoví poplatníci prostřednictvím jimi zvolených zástupců.
  Jediné logické a spravedlivé kritérium HROMADNÉ dopravy je právě její HROMADNOST. Když jsem minulý víkend měl možnost vidět doslova narvané osobní vlaky v Malé Morávce, tak jsem pochopil, že sem vlak patří. 99% uživatelů byly rodiny nebo skupiny různých kamarádů, nikoliv šotouši. Trať po mnoha letech zapomnění uspokojila znovu veřejný zájem, a soudě podle znovuzrození nákladiště ve Světlé Hoře bude veřejný zájem uspokojovat i v budoucnu.
  Oproti tomu autobusová linka, obsazená dvěma cestujícími, žádný veřejný zájem neuspokojuje. Důvod je prostý – nenaplňuje svou podstatu, kterým je hromadnost. Netvrdím, že ti 2 cestující nemají právo dojet do práce. Jistě mají takové právo, ale to musí být uspokojené přiměřeným způsobem, což v daném případě nemůže být hromadná doprava. To je můj důvod k názoru, že daleko smysluplnější je podpořit turistické vlaky do Morávky, než prázdné autobusy do poslední vísky. Nakonec o tom, co má větší smysl, rozhodnou sami lidé tím, co využívají, a co využívat nechtějí.
  Co se týká převodu tratí na kraje nebo obce, nebyl by to problém, pokud by spolu s převodem majetku došlo k převedení přiměřeného podílu daňových výnosů na jejich údržbu a opravy. Vzpomeňme na příklad převodu silnic II. a III. třídy na kraje, kdy s převodem těchto silnic nedošlo k převedení adekvátního množství daňových výnosů. To je špatná zkušenost, kterou si vedení krajů nesou dodnes. Tento stav byl způsobený zejména politickým bojem mezi kraji, které byly převážně pod kontrolou ČSSD, a vládou, která byla pod kontrolou ODS a pravicových stran. Zajistit financování krajů znamenalo politickou logikou nahrávku soupeři, a proto věci dopadly tak, jak jsem popsal.
  Ještě k opravě trati na Mšeno za 350 milionů – celkem mne nepřekvapuje, že Bobíci vykřikují o „nehorázné“ investici za 350 milionů, ale vůbec se nezamýšlí nad tím, kam přišly všechny peníze, které SŽDC (a její předchůdci) s jistotou dostávali na provádění průběžných oprav a údržby, které s jistotou neprováděli – protože pokud by je prováděli, tak by se trať nemohla dostat do stavu, kdy vyžadovala najednou a celá opravu za 350 milionů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 14 votes)
 • Napsal Kubík, 22. 8. 2018 @ 13:54

  Re Tužín: Ano na trati Mšeno-Mělník nebyla lét aprováděna ani základní údržba, prošel jsem trať před uzavřením, kdy tam ještě ani nebyla pomalá jízdy- stovky pražců neblo léta průbežně vyměňovaných, šrouby chyběly v celých řadách. Nejlepší je jak se záměrně vytrhávaly koleje a výměny v nákladištích, vytržení se vždy zdůvodňuje-ušetření nákladů na údržbu, přitom kromě občasného namazání výměny se tam či předepsané prohlídky, neprovádělo nic. Myslím, že prázdným autobusem bych neargumentoval, to jde řešit systémem Rufbus, ale nen jak je to Německu, kde si musí objednat jízdu busu hodinu před odjezdem a když chce cestovat o víkendu, tak v poslední pracovní den do 18. či 17. hodiny. Kdo zavolá 58 minut před odjezdem tak nejedou, stalo se mi to v Rakousku a ještě byl provozovatel drzý. Vlastně ten Rufbus je opět jakási malá domů nějakým kvazipodnikatelům. Navíc v Česku již dávno nejezdí bus do každé zapadlé vísky, busy se průběžně od roku 1989 také ruší a to masivně.Má být systém- páteřní je každá trať včetně lokálek a na ty mají busy symsluplně a často navazovat i do vísek. Jen tak bude potřeba méně aut.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 8. 2018 @ 3:11

  Velká část lokálek je asi tak stejně páteřních jako silnice třetí třídy. Po těch vám až na výjimky žádná dálková doprava nejezdí, pročpak asi… 🙂 Je to jen jakási koncová doprava a fakt neexistuje žádný racionální důvod, proč ji má zajištovat 4-6x dražší vlak, tuplem když ještě na fůře lokálek je trasování klikatější než ta silnice třetí třídy a koncové zastávky položené daleko na kraji měst. Taková Dobříš, Rožmitál, to jsou páteřní lokálky jak stehno. Už vidím ty davy, co se chtějí nechat svážet autobusem k vlaku v Rožmitálu či na Dobříši, aby následně pokračovaly vlakem do Příbrami přes Březnici, resp. do Prahy výletem Bojov. 😀

  Ne, tímhle nesmyslem o páteřnosti lokálky mimo šotokomunitu neobhájíte. Co vytáhnete teď? Stolečky, záchody, pohodlí vlaku proti busu? Přijde i tradiční emociální šotoargument o tom, že kam nejezdí vlak, by daný šotouš nejel (protože to že tam nějaký šotouš nepojede, je tragédie pro celou zemi)?

  Fakt by bylo lepší, kdybyste přiznal, že se vám lokálky prostě tak nějak líbí i přes jejich ekonomickou neobhajitelnost. Tím se nezesměšníte, to bude naopak první opravdový argument, co tu zazní. Protože na tom, že se někomu něco líbí a byl by rád, kdyby se to líbilo dostatečnému množství lidí, a díky tomu to přežilo, není vůbec nic špatného.

  No, tož se v tom dál zamotávejte… 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 8. 2018 @ 11:02

  Pan Bobík si celou dobu trvání této sáhodlouhé diskuse zoufale plete pojmy. Jedna věc je doprava dálková versus regionální, druhá věc je silný proud cestujících versus slabý proud cestujících.

  Bobík neustále vnucuje jakési subjektivní pravidlo, že každá dálková doprava generuje automaticky silný proud cestujících, a každá regionální doprava generuje automaticky slabý proud cestujících. V Bobíkově jednoduchém světě potom logicky vychází, že na všechny dálkové linky potřebujeme železnici, protože tam jezdí mraky lidí, a všechny regionální železniční linky automaticky nepotřebujeme, protože jsou zaručeně málo využité, takže zbytečné.

  Reálný svět vypadá jinak, než svět podle Bobíka. Je celá řada silnic III. třídy, kde je regionální zátěž daleko silnější, než dálková zátěž na hlavních silnicích I. třídy. Stejně tak je řada tratí, u nichž je jejich význam v regionu velmi výrazný. Naopak je řada páteřních tratí, které jsou v regionu téměř zbytečné a nevyužívané. U těch regionálních tratí jde mnohdy o místní dopravní vazby, které se vůbec nemusí vázat na hlavní tratě. Příkladem může být třeba trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, kde opravdu řada lidí z vesnic v údolí dojíždí do škol, do práce atd. do Vrbna.

  Nejspíš marně bych Bobíkovi poradil, aby místo nekonečných příspěvků do internetových diskusí raději vyjel někam na venkov a tam by si projel všechny ty lokálky, které se mu v Praze na monitoru zdají být zbytečné. Možná by viděl, jak to tam v reálu vypadá. Možná by se velmi divil, a možná by i pochopil …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 24. 8. 2018 @ 17:15

  Ať máte Bobíku radost, tak já se tu klidně přiznám, že jsem šotouš a že se mi lokálky tak nějak líbí. A to na nich ani nemusí jezdit osobní vlaky (např. Bochov, Koryčany, Tovačov). Líbí se mi prostě proto, že díky nim mohu zboží po železnici vozit více zákazníkům až na místo a nemusím ho překládat někde na hlavní trati, respektive by se nepřekládalo, protože by celou cestu jelo po silnici a to už by nebyl můj kšeft. Ano mám své sobecké zájmy a zneužívám lokálky ke svému nestoudnému obohacení a co hůř, mám přímo dětinskou radost z každého kamionu, kterej nejede, protože se zboží veze po kolejích. A sobecky jsou mi úplně volní cyklisti, kteří kvůli mě musí chudáci třeba do Bochova jezdit po silnicích, protože tam kvůli mé zlovolné nákladní dopravě není krásná cyklostezky místo trati.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 1:50

  Tužíne… kdyby tím lidi jezdili, tak se to neruší. Co se týče obsazenosti lokálek, tak věřím víc tomu, co o nich řeknou politici, případně lidé z IDS daného kraje, než nějaký Tužín, který ve svých také nekonečných příspěvcích, dokázal jediné – že vlaky jsou jeho koníček a on je zaujatý v jejich prospěch. Neznám výkony na lokálce Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, ale tomu co tu napíšete vy, nebudu věřit ani s rezervou. Vy nemusíte, ale klidně můžete zcela lhát. Vaše prohlášení o počtu cestujících nejsou žádný relevantní zdroj. Mně stačilo, jak jste dělal páteřní vytíženou trať co vozila davy z Chornice, Mutěnky nebo Morkovičky.

  Na zrušených lokálkách dost lidí viditelně nejezdilo. Kdyby ano, nezrušil se tam provoz. A kdyby o ně místní stáli pro turistiku a nákladku, nebyla z některých z nich dnes cyklostezka. A co k tomu napíšete vy, je mi fakt jedno. Protože když je z nějaké trati stezka, mluví to za všechno. A vy buď dokážete pochopit, že Bobík vám nic neruší a pouze říká své názory*, proč se dle něj některé tratě zrušily nebo v budoucnu zruší a které budou první. A nebo to pochopit nedokážete a točíte se v kruhu. (*a ne, nemusí tyhle názory změnit jen proto, že nějaký Tužín nesouhlasí, nejsem člen vašeho šotofanklubu, abych vás bral za nějakou autoritu… mně nic z toho co jste napsal za ty 3 měsíce nepřesvědčilo, takže vás beru za člověka, co je zaujatý ve prospěch vlaků a není schopen o nich mluvit objektivně…)

  Můj dojem z obsazenosti lokálek je takový, že kdykoli v nich jedu, vidím v nich vždy v lepším případě mezi 5-10 lidma, podobně jako v regionálních busech. Proto se dokola ptám, kde je přidaná hodnota, aby to ospravedlnilo tu vyšší cenu. To co jste napsal o rychlíkách jsem nikde neřekl (že ty generují silné proudy). Naopak i spousta rychlíků je mizerně obsazena, co vidím. Takže jejich existence je stejně pofidérní jako existence lokálek. Ale může tu být teoreticky ta přidaná hodnota v rychlosti (rychlíkové tratě bývají stavěné na víc než 50km/h) a v absenci souběžné rychlé silnice přes města, kudy rychlík jede. Proto např. souhlasím s rychlíky na trati 160, byť tam jezdí poloprázdné vlaky a z Plzně až do Chomutova nebo Mostu by tou tratí jel jen blázen a byl by zde lepší autobus (kdyby jezdil). Ty rychlíky bych ale jako Sp nechal i po zavedení dálkového busu Plzeň-Chomutov-Most, protože nějakou dopravní problematiku řeší a má smysl k nim navážet lidi v busech. U trati přes Bruntál si její páteřností rozhodně jistý nejsem, ale na trati je určitě i nákladní doprava a podobné tratě se v Německu či Rakousku zatím většinou nerušili, takže souhlasím s její údržbou. Dokud jsme nezrušili lokálky, bylo by absurdní rušit tratě jako Olomouc-Krnov. No a když už tu tratě udržujeme, je možné tam nějaké osobní vlaky (rychlíky) vést, pokud tím teda někdo jezdí.

  Lokálky, kde je žádná či minimální nákladka a vozí to 5-10 lidí, někdy méně a zastávky to má hůř než autobus, se ale obhájit nedají. Čímž neříkám (abyste mi to nedal do pusy), že má stát hned všechny předělat na stezky. Měl by akorát vybrat dejme tomu ze všech lokálek tu třetinu nejslabších a ty pro začátek zavřít. A nechat je v tom klidovém stádiu, bez trhání a jakýchkoli dalších výdajů. Jen tedy ušetřit zastavením údržby a provozu vlaků. A časem se pak ukáže, zda tyto tratě obcím chybí, nebo tam raději budou chtít cyklostezku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 2:09

  Pro zajímavost má zkušenost s vytíženosti vláčků z tratí, kde jsem jel vícekrát v tomto roce: úsek Dobříš-Vrané… cca 5-10 lidí max, lepší jen o víkendu; trať 014 v úseku Ledečko-Uhlířské Janovice… cca 2-5 lidí, potom cca 10-20 dál do Kolína (tj. na autobus); Sedlčanka… nástup/výstup v Obramovicích do 10 lidí. Do Sedlčan dojede/nastoupí tam kolem 1-5 lidí na vlak. Špatné výsledky vidím i na jiných tratích, ale tam jedu 1-2x do roka, takže to není tolik vypovídající. Můj názor je to, že ty lokálky jako Sedlčanka, Dobříška, nebo 014, ty jezdí fakt jen ze setrvačnosti a z toho, že kraje mají akutáně peněz dost a bohužel jsou líné řešit posílení autobusové dopravy tam, kde je slabá a využít k tomu peníze ušetřené nahrazením těchto zbytečných lokálek za autobus. Takže až přijde další krize, tak se ty lokálky sice zavřou, ale busy budou mít definitivně smůlu, protože finanční rezerva, ze které se mohly nové autobusové spoje zaplatit, zanikne. Dnes je ta rezerva v těch lokálkách.

  Trhat ale tyhle lokálky, co jsem popsal, určitě nechci. U Dobříšky to vzhledem k eurodotaci ani dlouhé roky nepůjde. Jak jsem už napsal, primárně bych zlikvidoval Kozinu a Rakovník-Mladotice, tj. tratě bez provozu, či s velmi slabým provozem, které zároveň vedou turisticky atraktivně a tak by cyklostezka z nich měla slušný potenciál. Třeba jízda přes Strachovický železniční most na kole by byla určitě slušná atrakce a možná by zde stavba cyklostezky přitáhla nové cestující na trať 160 i 120… čímž myslím cyklisty, co by díky této nové a pořádné stezce z Rakovníka až do Mladotic vzali kolo do vlaku a jeli vlakem k té stezce. Což by se mohlo líbit i Tužínovi, neb on podporuje vozit kolo vlakem. cyklostezka Rakovník-Mladotice po bývalé trati by doslova marketingově pomohla tratím 120 i 160.

  (A kdyby někomu přišel snad můj názor jako drsný, tak bych mu doporučil si uvědomit, že mé názory jsou odvárek toho, co by vám zrušili na kreportu… jejich navrhované tempo rušení je drsné i na mě… Já jsem ve skutečnosti hodnej beránek… občas trknu, ale dělat z ČR Francii bych žaludek neměl, jako maj lidé na kreportu. Takže než mi napíšete nějakou reakci plnou nenávisti, tak si uvědomte, jak hodně by se dalo přitvrdit.)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 8. 2018 @ 12:08

  Nebudu přesvědčovat Bobíka, protože ten nechce slyšet argumenty, jen ideologii. Třeba na Chornických lokálkách bylo vytížení velmi slušné a vlaky byly plné. To, že se tomu vysmívají nějací šotoušci z druhého konce republiky, kteří v dobách před zprasením jízdních řádů na Chornicku (po roce 2000) tahali kačera nebo sáli mateřské mléko, to něco svědčí o nich, nikoliv o mně.

  Když se stane z nějaké trati cyklostezka, svědčí to o jediném, a to o politickém rozhodnutí. Kde je přidaná hodnota regionální trati by Bobík pochopil, kdyby se svezl třeba Hvozdnickým expresem. Z kolegou jsme schválně jeli souběžným autobusem a vlakem. Počet cestujících v autobuse 5, ve vlaku 40. To je osminásobek. A k tomu přidaná hodnota v podobě nákladní dopravy, a třeba taky přepravy kol, kterou vlak umí a autobus ne. Ale je to marné, toto prostě Bobík nechce vidět a nechce slyšet.

  Dále Bobíka zklamu, i ty jmenované lokálky v Čechách mám projeté. Dobříš – Vrané je obsazená velmi slušně. Samozřejmě frekvence je v jistých časech „jednosměrná“, čili pokud v pracovní den ráno jede 5 – 10 lidí z Prahy na Dobříš, tak dalších 50 – 70 lidí jede z Dobříše na Prahu. Odpoledne přesně naopak. Z Ledečka do Kolína jsem jel jednou, obsazení Regionovy bylo cca 50 %, a to v podvečer a v opačném směru, než hlavní zátěž (z Ledečka na Kolín). Takže zase jenom lži, Bobíku.

  Váš názor mi nepřijde drsný, jen hloupý, a navíc degradovaný tím, že si vymýšlíte. K- report nekomentuju, a šílené bláboly lehce psychopatické partičky šotoušů, kteří tam diskusi ovládli natolik, že normální lidé už téměř rezignovali, to bohužel svědčí pouze o úrovni tohoto serveru a jeho moderátorů. Vztah k reálné situaci na české železnici to nemá prakticky žádný. Pro mne osobně jsou relevantní názory skutečných odborníků se vzděláním a praxí. A tím nemyslím zdaleka jen odborníky na železniční dopravu, ale i na jiné druhy dopravy, a taky odborníky na územní plánování, urbanismus, ekologii, ekonomii, sociologii … Naučit se chápat železnici v co nejširším kontextu je velmi zajímavé a obohacující. Omezená tupost různých šotoušů (nejenom z K-reportu), jejich jednoduchých hesel a jednoduchých, hloupých řešení, potom vynikne „v plné kráse“.

  Vlastně je to důvod, proč něco píšu třeba na Dopravní web – cítím potřebu, aby řady lidí, kteří čtou a zajímají se o problematiku, nebyli pod jednostranným vlivem polopravd a lží, které šíří jistá skupina šotoušů. Já s nimi nehodlám vést žádnou válku (což oni milují), pouze přináším jiný pohled na věc, opřený o jiné argumenty. Vy, Bobíku, bohužel opakujete jen ty největší nesmysly, které jste na K- reportu zjevně nasál od těch „správných“ a zřejmě jim slepě věříte. To je samozřejmě vaše volba, ale není to nic, co by mne přesvědčilo, a není to nic, co by bylo průkazem objektivního přístupu k problematice.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 18:30

  Tužíne… vy mě bavíte. Vy ty čísla prostě taháte z klobouku. Opravdu po těch lokálkách ve Středočeském jezdíte aspoň třeba 10x za rok? A to samé i po jiných lokálkách? Kdy chodíte spát a kdy pracujete, že projedete každou lokálku v zemi za rok 10x, ve všechny možné denní doby a tak víte, že tam jezdí lidé? 🙂

  Jako mně je jasné, že vám to zdejší spolušotouši budou věřit, ale ta čísla, co jste tu napsal pro ty tratě, co jsem uvedl já, jsou fake. Dobříš-Vrané vozí mimo víkendy vzduch. A u Ledačka bych vám 50% obsazenost nevěřil ani z Uhlířských Janovic, do Kolína ten vlak dováží v průměru 10-20 lidí, když to zprůměrujete za celý den a ne podle ranního spoje. Z Ledečka je to pak čistá lež, do něj či z něj, to nikdy neveze víc jak 5 lidí. Průmněrně tak 1-2. Pokud zrovna nejede nějaká skupina turistů o slunečné sobotě (což je důvod držet vlak?). A Chornicko, no že tam po vrácení vlaků jezdily fakt davy. Kraj samozřejmě lže, když tvrdí, že to poslední roky vozilo jednotlivce a vzduch. Tužín je pravda sama a jen náhodou to nahrává lokálkám. 🙂

  A dál jste, Tužíne, už jste zase klesl k urážení. Také bych mohl říct, že váš názor že hloupý, protože je sobecký vůči lidem tam, kde nemají koleje a hlavně nezodpovědný vůči veřejným financím.

  Ke Hvozdnickému expresu bych se ptal, zda je v daném kraji zajištěna o víkendu rovnoměrná doprava ve stejném rozsahu do každé vesnice, co má aspoň 100 obyvatel. Myšleno z té vesnice do spádového města a na další přestupy a zpět. O víkendu si představuji aspoň 4 páry jako zdravé minimum. Pokud ne, tak bych opět konstatoval něco ve smyslu, že i kdyby Hvozdnický expres vezl 100 lidí, tak veřejná dopravu tu není od toho, aby jezdila jen tam, kde chce jet hodně lidí, ale od toho, aby primárně sloužila všem bez rozdílu, neboť na ní musí přispívat každý v daních. Teprve pak můžeme honit cestující navíc, když zajistíme základní obslužnost. Chápu ale Tužíne, že tenhle argument nikdy nezkousnete, protože vám bortí váš nejlepší argument pro vlaky, kterým se snažíte dokázat, že vlaky jsou více než autobus a jak je to strašně nesobecké. Nicméně Tužíne, oni tu prostě jsou i jiní lidé, než ti co chtějí jezdit na výlety výhradně vlakama, takže máte smůlu. Politici zastupují i je a tak vám plýtvání peněz za Hvoznické expresy zdaleka nepojde všude.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 18:42

  Na Kreportu jste se střetl s normálními lidmi, takže logicky jste tam byl, s vašimi postoji a s vaším vymýšlením, kde má vlak potenciál a jak po lokálkách na Chornicku jezdily davy zrovna když jste jel okolo na kole, pro smích.

  Já Kreportu vyčítám akorát jeho odpor k VRT, který je tam opravdu přehnaný. Podle mě by vyspělá společnost měla vylepšovat i veřejnou dopravu a co se týče té dálkové, tak tam má skutečně šanci jen vlak. Neb ani autobus nejede od domu až k cíli, což auto ano, a autobus nemůžeme nechat jezdit po dálnicích 300kou, aby tím kompenzoval tu časovou ztrátu na počáteční a koncové míli. Vlak můžeme. Na Kreportu jsou v tomhle ale bohužel silně konzervativní a raději chtějí dokola oprašovat už hotové koridory, než postavit VRT. Což ale nemění nic na tom, že držení lokálek, které byly namátkově postaveny před 120 lety a jen v některých oblastech naší země (řadu měst, nikoli jen vesnic, vůbec nespojily), nedává v roce 2018 smysl. A ještě větší hovadina je rušení autobusů a ponechávání pouze vlaků tam, kde náhodou vedou železniční tratě, což je sen vlakového fanatika Tužína a jiných šotoušů. Ono by vám to ale Tužíne stejně nevydrželo… i kdyby se váš sen splnil a kvůli šetření a inflaci se rušily jen autobusy a držely dál lokálky (i když s jejich klikatými parametry, zastávkami v polích a rychlostí šnekl budou v roce 2050 vozit jen vzduch, což Tužínovi nijak nevadí, hlavně že se projede), tak jednoho dne by se zrušil i poslední dotovaný autobus (a jelikoš jsou busy dost levné, tak by se zrušily hodně rychle) a další úspora by se stejně musela hledat v lokálkách. Ale vám o tohle stejně nejde, vám jde o to, abyste jejich zrušení oddálil nyní a mohl jste si je co nejdéle užívat. Co bude pak, je vám ukradené. Vám je totiž ukradené cokoliv, co není na kolejích. Vše jste krásně vystihl, když jste napsal: “Cyklistům, se staví cyklostezky, motoristům parkoviště, no a uživatelům železnice se investuje třeba do lokálek.” Jo, uživatelé veřejné dopravy prostě ze všeho nejvíc potřebují lokálky. Nějak jste zapomněl na uživatele autobusů… to je také veřejná doprava. A s tím, kolik cestujících na železnici využívá výhradně dálkovou a příměstkou dopravu, si také hlavu nelámete. Tužín má totiž rád lokálky. A lokálky jsou to, co uživatelé veřejné dopravy (což Tužín zjednodušil na uživatele jen železnice, o busech se nezmínil) ze všeho potřebují nejvíc. Na vás je fajn, že vy se zdiskreditujete sám. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 18:53

  Hele Tužíne, fakt mi povězte, co si vlastně u některých lokálek představujete. Čekáte, že do Mšena bude v roce 2050 někdo jezdit vlakem? Nebo čekáte, že tu trať někdo zpřeložkuje a zrychlí? To samé z Ledečka do Kolína, co tam očekáváte? A co očekáváte u tratě na Dobříš? Kdo tam bude v roce 2050 jezdit a proč? Čekáte, že auta se už nikdy nevylepší? Čekáte, že automatická auta tady nebudou ani za 200 let a naopak se pořád bude jezdit pomalýma klikatýma lokálkama? Fakt by mě zajímalo, co si od lokálek slibujete. Já na nich očekávám v budoucnu maximálně nákladní a turistickou dopravu. Jinak si nedokážu představit, proč by to někdo za 30 let používal, když bude mít doma automatické auto. Proč by ním jel k vlaku, kterým bude pomalu objíždět kopečky, když v případě drahého parkování to automatické auto jen pošle, aby se jelo zaparkovat někam za město zalevno u lesa, kde je místa dost. Do toho možná vzroste počet elektromobilů, když bude možnost poslat to auto, aby se samo jelo dobíjet a zmenší se tím největší problém elektromobilů = výdrž. A na dlouhé cesty na dovolenou, kde je dobíjení potíž, si bude výhodnější auto půjčit. Ovzduší se tak rapidně zlepší i bez veřejné dopravy (velká část aut nebude čoudit) a díky automatizaci se zlepší i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu). K tomu si vezměte, kolik asi bude za 20 let stát jízdné ve vlacích. A porovnejte to s tím, kolik stál benzín a nafta někdy před 20 lety. Nafta a benzín v podstatě skoro nezdražují a nebýt spotřebních daní na ně uvalených (byť ty se určitě nezruší, Evropa z toho žije), vycházelo by i v naší východní zemi levněji jet sám v autě než vlakem a to i když máme jedno z nejnižších jízdnýách v Evropě. Lokálky v cizině pošly právě i na tom, že nikdo nechtěl jezdit vlakem rychlostí 50 kolem kopců při sazbě 5kč/km, když mohl mnohem levněji, rychleji a pohodlněji jet autem od domu až do cíle.

  “Pro mne osobně jsou relevantní názory skutečných odborníků se vzděláním a praxí. A tím nemyslím zdaleka jen odborníky na železniční dopravu, ale i na jiné druhy dopravy, a taky odborníky na územní plánování, urbanismus, ekologii, ekonomii, sociologii”

  Jasně a ti budou muset dospět k tomu, že lokálky jsou základem života, jinak prohlásíte, že svému oboru nerozumí. Protože kdo nepodporuje lokálky, dle Tužína ničemu nerozumí. Potřebnost lokálek je přece jasná páka a na nich se točí svět, kdo souhlasí, ten je odborník, toho Tužín uznává (protože maže Tužínovi med pod nosem a nekazí mu náladu vykládáním, že Tužínův jediný koníček skončí). Stejně tak je jakýmsi průkazem objektivního přístupu k problematice souhlas s a jezdění lokálkami. Tužíne, vy dneska fakt perlíte. Měl byste vyrazit na nějakou lokálku, co když vám ji Bobíkové dají zavřít. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 8. 2018 @ 18:55

  … “i kdyby Hvozdnický expres vezl 100 lidí, tak veřejná dopravu tu není od toho, aby jezdila jen tam, kde chce jet hodně lidí, ale od toho, aby primárně sloužila všem bez rozdílu” …

  No tak to asi už hovoří za vše. Aneb do města i k hájovně v lese stejný počet spojů od rána do večera, protože i hajný platí daně …

  Kdyby blbost nadnášela, Bobíku, vznesl byste se až ke hvězdám. Na zbytek volovin nebudu reagovat, je to stále stejně hloupé, stále stejně dokola, a i můj čas má svou cenu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 8. 2018 @ 18:59

  Tužíne, kéž by vám to nereagování konečně vydrželo. Aspoň tu bude méně urážek, ke kterým klesáte vždy, když se mi povede vás nachytat při míchání jablek a hrušek a prokázat, že vám jde o váš koníček a ne o kvalitní veřejnou dopravu pro všechny. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 25. 8. 2018 @ 19:47

  Bobíku napsal jste, že třetina lokálek je podle Vás na zavření, protože tam není nákladní doprava a jezdí tam 5-10 lidí ve vlaku. Mohl byste specifikovat, které to jsou? Pokud to neuděláte, nemáme o čem diskutovat a tento váš výrok by měl hodnotu prázdného výstřelu do tmy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 8. 2018 @ 4:41

  Tak Bobíku, přelouskal jsem další Váš komentář a tam už nějaké lokálky zmiňujete. Takže Kozina jen přes mou mrtvolu, na tu zapomeňte, že bude zrušena. Rakovník -Mladotice: nákladní doprava do Kralovic funguje byť sporadicky a navíc se o ní vážně uvažuje jako náhrada za odklonovou trasu Plzeň – Chrást, kterou už nelze zachránit, jelikož je definitivně rozhodnuto o její likvidaci. SŽDC totiž chce zakázat z bezpečnostních důvodů většinu nákladů v tunelu pod Chlumem (např. metransácké kontejnerové vlaky) Rád bych o tom napsal článek, ale asi se teď k tomu těžko dostanu, mám moc práce. Je tudíž možné, že se zase otevře otázka megalomanské sudopácké přestavbě mladotické trati včetně elektrifikace.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 26. 8. 2018 @ 11:15

  V případě trati Mladotice – Kralovice je nákladní doprava jedním z dost zajímavých argumentů. Samozřejmě mi bude obratem řečeno, že je ta trať pro nákladní dopravu nepoužitelná skrze sklon. Úplně si to nemyslím. Ne každý vlak je těžký – je spousta různých technologických přeprav v množství lokomotiva + několik málo vagonů (nebo třeba jen podbíječka), a jsou i soupravy, které jedou v jednom směru ložené a v druhém směru prázdné (aktuálně třeba kalamitní kůrovcové dřevo z Moravy do Německa). Kdyby touto trasou projely jen některé lehké vlaky, tak i tím by se dost odlehčilo hlavnímu koridoru. Ten lehký nebo krátký vlak zabírá na hlavních tratích stejně tolik místa, jako dlouhý těžký vlak. Proto má smysl vytvořit podmínky pro ty vlaky, které můžou jet i jinudy , aby měly možnost této volby využít.

  V tomto nenacházím shodu s řadou různých expertů, kteří vidí jedinou možnost v nových tratích a přidávání kolejí k stávajícím tratím. Moje reakce je, že jejich názory jsou OK, ovšem řešení, jehož se domáhají, může přijít nejdříve za 30 let (při zvážení délky přípravy staveb v ČR). To, co navrhuju já, je realizovatelné v řádu jednotek let. Musí si tedy vybrat, jestli chtějí problém svého byznysu řešit pro sebe, nebo pro své vnuky.

  Zpět ke Kralovické trati – je tady ještě jeden faktor, a totiž to, že modernizace trati z Prahy na Kladno (a Rakovník) velmi zásadně zvýší atraktivitu železnice v této oblasti. Z Rakovníka na Kralovice a severní Plzeňsko je to už kousek, a je tedy nasnadě, že v horizontu 10 – 15 let by mohl vlak ze severního Plzeňska navazovat v Rakovníku na nějaký velmi atraktivní spoj nejenom do Prahy, ale zejména do lukrativní rozvojové zóny kolem pražského letiště. Zkrátka dopravní poměry se v oblasti velmi výrazně změní ve prospěch železnice. Toto je pro mne daleko zásadnější argument než tisíckrát omílané nesmysly o autobusu pro babičku na návsi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 8. 2018 @ 15:16

  Hoši hoši, povíme si za 10 let u fotek z cyklostezek. Docela si tu fantazii pouštíte na špacír. Tohle ani nebudu komentovat. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 8. 2018 @ 15:46

  Btw hoši, víte o tom, že existuje lokálka Rokycany-Nezvěstice a způlky byla nedávno vylepšena (do Příkosic)? Já jenom, že kdyby někdo mermocí chtěl udělat železniční obchvat Plzně, tak mu stačí vylepšit druhou půlku téhle tratě (hlavně únosnost a udělat na ní nějakou pořádnou vyhybnu) a ušetří balík. Možná zbyde i na postavení spojky (k ubrání úvratě) u Nezvěstic, takže úvrať zůstane jen v Rokycanech, kde je jiná nivelita a most. Zde paradoxně této lokálce rozhodnutí SŽDC neponechávat úsek Chrást-Plzeň pomůže. 🙂

  Tužínovi šotosny jste ale, Domažličáku, dobře nakopnul… 🙂 Na to, že dodnes není jisté, zda vůbec rychlodráha do Kladna bude, protože Praha chce metro a ani nemusí házet SŽDC klacky pod nohy už, SŽDC tím nekonečným odkládáním umetá metru cestičku sama, se Tužín dobře rozjel. Co ten si nepředstavuje. 🙂

  PS: já chci taky spíše rychlodráhu než metro… ale tak trochu nám tady v Praze po 30 letech slibů už se SŽDC dochází trpělivost a myslím, že mým spoluobčanům už došla… a pokud se první postaví metro, myslím, že osud rychlodráhy bude na dlouhoiu dobu zpečetěn…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 8. 2018 @ 17:33

  “Tužíne… vy mě bavíte. Vy ty čísla prostě taháte z klobouku. Opravdu po těch lokálkách ve Středočeském jezdíte aspoň třeba 10x za rok? A to samé i po jiných lokálkách? Kdy chodíte spát a kdy pracujete, že projedete každou lokálku v zemi za rok 10x, ve všechny možné denní doby a tak víte, že tam jezdí lidé? 🙂”
  No a teď si v tomto Bobíkovo “argumentu” změňte první slovo za slovo “Bobíku”.
  Bobíku, nehodlám se Tužína a jeho výčtu cestujících zastávat, protože o tom nic nevím, ale uvědomte si, že to co jste napsal platí na každého, kdo mává počty cestujících, to znamená i na Vás. Vy tam jezdíte tak často, abychom Vám věřili, že ty Vaše čísla jsou správná? Apropó já si myslím, že k odpovědnému sčítání cestujích rozhodně nestačí trať projet 10x ročně, ale minimálně 10x měsíčně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 8. 2018 @ 17:41

  Bobíku, plně s Vámi souhlasím, že odklony na Mladotické jsou naprostá utopie a také se tomu směju, i když netvrdím, že by se mi to nelíbilo, kdyby Mladotická byla zrekonstruována, aby dokázala pojmout zátěž mezi Plzní a Rakovníkem, která nyní jezdí po silnici. Rakovník má velmi silné nákladní vazby na západ, stačí se postavit v Kralovicích na křižovatku odbočující z dvacítky směr Rakovník a počítat kamiony.
  Ten Váš argument s Mirošovkou je konečně něco, co má skutečný smysl. Já osobně si ale myslím, že to nakonec dopadne jedinou možnou cestou: buď se změní rozhodnutí Chrást vytrhat nebo po jeho vytrhání se naplánuje tu trať obnovit, což je v tomto blbistánu pravděpodobnější.
  Bohužel v dnešní realitě bývá to nejsložitější a nejabsurdnější řešení nejsnáze proveditelné, takže já už bych se ani nedivil tomu, kdyby ty odklony vyhrálo třeba postavení úplně nové tratě bůhvíkudy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 8. 2018 @ 17:58

  Bobíku dovolím si odpovědět za Tužína, kterého jste se ptal na lokálku do Mšena, poněvadž tuhle trať znám jako málokterou jinou, protože to byla první trať, kde jsem se podílel na její záchraně, když ji chtěli zrušit. Tato lokálka je pro nákladní dopravu víceméně mrtvá a ani pro ZDO nemá nijak velký význam, ale místní o ní nepředstavitelně bojují. Snad jen na Doupovandě jsem se setkal s tak soudržným a celoregionovým úsilím jejich lokálku zachránit. Tato lokálka má extrémně velký význam pro turismus, protože vede okolo Kokořínska, které je jednou z našich nejvýznamnějších turistických lokalit. Tamní obce si tohle velmi dobře uvědomují a existence téhle lokálky brání snahám postavit kokořínskými doly kapacitnější silnice, aby se tam ti turisté měli jak dostat. Ač s částkou 350 mil. na její opravu hluboce nesouhlasím, není to nic proti tomu, kolik by stálo postavení těch silnic a to nemluvím o nenapravitelné škodě napáchané na této unikátní oblasti stavebními pracemi a množstvím aut. A u turistické trati je úplně jedno, jaká je na ní rychlost, takže za 50 let tam pravděpodobně provoz neubyde.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 8. 2018 @ 2:54

  On Tužín není zlý člověk. Ani vy Domažličáku, ani další zde, ani Svaz Cestujících a ti kolem něj.

  Za zlé mám úplně jiné lidi. Lidi arogantní a necitlivé v mnohem vážnějších tématech než je veřejná doprava. Lidi urážející každého s jiným politickým názorem na věci jako minimální mzda třeba, lidi vylejvající si vztek za svůj život a šéfa v práci na voličích jiných stran a to tím, že je hrubě a sprostě uráží do všelijakých bolševiků, stbáků a dalšího, protože se to dnes toleruje. Lidi co pro své pobavení zesměšňují ostatní za jiné názory. Lidi co podvádí, kradou, likvidují věci sloužící všem, pro svůj prospěch a tím prospěchem fakt nemyslím marginality jako když obyčejný tuctový člověk řekne svůj názor v tématu lokálka vs. cyklostezka.

  Celá debata se tu strašně vyhrotila a přitom tady předvádíme takové to klasické “plebs se pere s plebsem” (o vlak vs. bus vs. stezku), zatímco mocní si mnou ruce a bohatnou.

  Pokud mám o Tužínovi napsat něco kladného, tak on nemá zase tak špatné cíle. On má rád veřejnou dopravu a veřejná doprava dle mě je docela dobrá věc a vlaky v ní mají svou roli a mohly by mít větší a i ty lokálky by šlo rozvíjet. Tužín akorát potřebuje někoho, kdo ho usměrní, kdo mu bude připomínat, že opravdu existují i lidé co chtějí busy a cyklostezky a že nemůže ke všemu přistupovat přístupem “vlaky first” a pak teprve řeším to ostatní. Což on opravdu dělá a neuvědomuje si to. Ve zkratce – že musí brát ohledy i na ostatní dopravní prostředky a jejich uživatele a to i za cenu, že občas se u vlaků bude muset uskromnit a nebude se mu to líbit.

  Tužínova chyba je, že bohužel příliš neusnese slyšet jiný názor. On má pocit, že argumenty co říká, jsou tak přesvědčivé, že kdo mu oponuje musí být buď provokatér nebo úplný blbec. A proto diskuze s ním je takováto. Tužín nechce absolutně ani o píď ustoupit, nechce se nad protiargumenty zamýšlet a nesouhlas s jeho názorem vnímá velmi podrážděně. A tohle je neřešitelné. On nechce udělat sebemenší kompromis, protože si prostě myslí, že to co chce je dobře a správně a že tomu rozumí natolik, že ustupovat i jen o kousek je blbost. A když někdo vede diskuzi takto, tak je jasné, že se nedá na ničem domluvit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 8. 2018 @ 2:55

  Celá debata (přes 3 vlákna) ztrácí smysl, protože pořád bude o tom, že tu můžeme psát další desítky příkladů a situací, které budou pro Tužína provokativní. Jenže jiné názory prostě jsou a budou.

  Ovšem to že je někdo zatvrzelý beran neznamená, že je nutně zlej a má špatné úmysly. Já nesoudím podle obálky.

  Ze všeho co Tužín napsal a z toho, jak je vidět, že mu na vlacích opravdu záleží a jak to celé prožívá, si vážně myslím, že on to není zlej člověk. Popichuji ho tu sice tím, že je sobeckej, ale nemyslím to zase tak vážně. On si prostě jen o to popichování koleduje tím, jak vede diskuzi.

  Tužín není zlý. Akorát potřebuje být vyvážen někým, kdo zohlední i věci, které Tužín nevnímá a má je za poddružné či obětovatelné. Což se v praxi samozřejmě děje, protože rozhodují volení zástupci, aktivity místních a fůra dalších prvků.

  Co bohužel ale nemá smysl je s Tužínem diskutovat, protože jeho jiný pohled na věc nezajímá. Poslechne si jiný pohled na věc jen proto, aby ho následně mohl prohlásit za nesmysl a omyl a dokazovat na tom, že jen jeho pohled na věc je správný. A když diskutuje takto, tak to vážně nemá smysl. Protože to není žádná diskuze. Já tu vůbec nepožaduju zrušit všechny lokálky a udělat z ČR druhou Anglii či Francii. Ale Tužín mě nepřestane osočovat a zkoušet nějak zesměšnit, dokud v podstatě nenapíšu něco jako že jsem přijal jeho názor a už nesouhlasím s cyklostezkami ze železnic. A tohle já napsat nemůžu, protože on mě ničím z toho co napsal nepřesvědčil. To, že nechci zrušit všechny lokálky jsem byl přesvědčen dávno před tím, než jsem s ním začal diskutovat a to že si myslím, že nejde hájit každou lokálku a že občas je provoz lokálek na úkor autobusů a že je třeba brát větší pozornost na cyklisty, si také myslím dál. A můžeme tu o tom diskutovat donekonečna, formou provokací a to smysl fakt nemá.

  Takže za mě to nějak uzavřu tím, že mně v zásadě nijak nevadí Tužínovi aktivity kolem lokálek a myslím, že není zlej a občas dělá užitečné věci, ale z lidské stránky toho člověka poznat nechci, protože jeho způsob komunikace by mi nic nedával. To není diskuze, to je jen nekonečná hádka, kde jedna ze stran je od začátku kompromisní a druhá to nechce vidět a nechce ustoupit ani o milimetr.

  Baví mě řešit to, jak se železnice a veřejná doprava pojímá v cizině, ale tady to zřejmě nikoho nezajímá a jediné co tu chcete řešit je, že každá zrušená lokálka je blbě. Ani na vteřinu se tu nikdo nechce bavit o tom, že jako cyklostezka může být taky pěkná a jaké byly důvody rušení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 15 votes)
 • Napsal Domažličák, 1. 9. 2018 @ 0:15

  Bobíku jsem rád, že podle Vás nejsem zlý člověk, to jste mě potěšil. A myslím, že se opět mýlíte. Jestli jste si všiml, i já jsem s Tužínem v mnohém nesouhlasil a nepustil se do mě jako do Vás. Ono nejde o to, že nesouhlasíte, ale jakým způsobem dáváte svůj nesouhlas najevo. Ale to už se opakuji, že? Říkáte, že Tužín (a ono i já) si na svých argumentech stojí za každou cenu, ale ono nejde uhnout, když těmi argumenty jsou fakta a fakta mají tu vlastnost, že jsou daná a nedá se s nimi polemizovat. Faktem je, že krychle je hranatá a když Vám někdo začne říkat, že to není pravda, že krychle je kulatá, protože krychli nikdy neviděl a myslí si, že je kulatá nebo by se mu krychle líbila kulatá a tak si ji kulatou představuje, nemůžete svůj názor změnit podle někoho, kdo fakta nezná. A přesně o tom je tahle celá diskuze.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 1. 9. 2018 @ 0:44

  Otázka vlak vs bus je o tom, že bus nabízí menší komfort než vlak. Představte si bus jako třetí vozovou třídu k dvěma vlakovým. A je proto logické, že stejně jako je druhá vozová třída levnější než první, třetí je levnější než druhá. Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho lidí dá přednost vlaku před busem a drtivá většina, když vlak a bus budou za stejné peníze. A proto považuji za správné, že busy jsou levnější než vlak a logické, že vlak má vyšší provozní náklady než bus, když poskytuje větší komfort. A přesně o tomhle je rozhodování jestli objednám vlak nebo bus. Objednáním vlaku dává objednatel najevo, že si cestujících váží a je jim ochoten zaplatit větší komfort cestování. Samozřejmě že by se všude daly objednat busy místo vlaků a bylo by to levnější, ale tam kde to udělají, přestože by měli na vlak, tím dávají najevo, že ty, co používají VHD považují za póvl, který si nic lepšího než bus nezaslouží.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 9. 2018 @ 16:07

  Já vám nějak nerozumím. Fakt je, že jde lokálky rušit i nerušit, takže polemizovat se o tom dá.

  Nad čím se polemizovat nedá je fakt, když mám používat vaší terminologii, že železniční tratě vyžadují údržbu a pokud to nemá být zahradní dráha (do které vám nemá nikdo co kdo kecat, podobně jako si na soukromém pozemku může řídit auto i 10 leté dítě), musí někdo ručit za bezpečnost provozu, řídit provoz atd. A to něco stojí.

  Že lidé dají přednost vlaku před busem fakt není. To nikde nijak dokázané není. Dokazovat to na turistech je úlet, veřejná doprava nemá za primární cíl turismus. Nevím o tom, že by v Příbrami nebo na Dobříši dávali neturisté přednost vlaku před busem (ač jim nabídne dle vás větší komfort). Nebo z Jihlavy to také nevozí do Prahy vlakem davy. Ta přednost je jen váš dojem. A takových příkladů najdu.

  Já můžu zase prohlásit (a také to bude jen můj dojem), že lidé dávají přednost dopravě rychlejší a s méně přestupy a zda jde o vlak či bus rozlišují jen pokud je jízdní doba +- stejná (neřeší se 2h30 vs 2h45, ale 1h vs 1h30 se sakra řeší u pravidelného dojíždění). A neexisuje žádné právo na to, aby musel být vlak zrychlen na úroveň autobusu. A u cest do 30min naprostá většina lidí dle mě řeší “jak daleko to mají k zastávce” a “jak daleko to mají v cíli od zastávky”, ne prostředek. U cest na 15 minut to řeší ještě víc. Já sám jedu v Praze radši busem, ke kterému to mám 150m, než tramvají ke které to mám 320m, ač ten bus jede o 5min déle. Ale prostě jít jen 150m je příjemnější a k tomu nemusím přecházet rušnou silnici a busy netrpí zábradlománií, jako tramvaje (ano, nejen SŽDC, i DPP rozjel zábradlománi, u busů je jediná klika, že staví u chodníku a nejde je zprznit jako tramvajové zastávky na ostrůvku… dřív si šlo třeba na Kubáni v Praze vyběhnout z tramvaje přes silnici hned do obchodu-večerky, dneska je to procházka na 150metrů k přechodu… do roka od instalace zábradlí byl samozřejmě obchod zavřenej, jedna z mála českých večerek… ale s touhle buzerací tam lidi přestali chodit).

  Co se týče venkova, tak já tam vidím jak tragicky obsazené busy, tak tragicky obsazené vlaky. Např. Žluticko. Tam prostě nejezdí VHD nikdo, ani vlakem, ani busem. Jezdí se tam akorát ve směru do Varů, kam je vlak tragicky pomalý. Já jsem pro to, zachovat tam VHD, ale pokud vlak nebo bus tam vozí v průměru 0-5 lidí, tak je ekonomická šílenost držet tam vlak, na tohle fakt stačí autobus.

  Stejně tak není důvod držet pro lidi do pár vybraných směrů vlaky místo busů. Pokud těmi vlaky nejezdí 4-6x tolik lidí, aby to ospravedlnilo o kolik stojí vlak více, tak pro 20 lidí také stačí autobus.

  Komfort je totiž také jen váš subjektivní dojem, to není a nemůže být fakt. Primárním cílem VHD je být alternativa pro lidi bez auta či lidi co zrovna nemohou jít autem. Ne poskytovat komfort.

  Objednáním vlaku dle mě objednatel dává najevo, že si myslí, že si s penězi daň. poplatníků může dělat co chce a utrácí za zábavu pro šotouše. Na tenhle pohled mám stejné právo, jako vy na váš, že to je naopak vážení si cestující.

  A znovu dodám… také tím objednatel dává najevo, že někteří občané jsou víc než ostatní, když jim objedná dražší vlak a jiní utřou. Ne… my voliči ČSSD v tomhle prostě fakt nic spravedlivého nevidíme. Proč mají mít někteří víc z eráru a jiní ne?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Bobík, 1. 9. 2018 @ 19:53

  Neochotou ke kompromisu jsem myslel Tužínovu neschopnost ustoupit ani u drobností a ukázat dobrou vůli. Např. stezka na Sázavě… ani u ní, kde je dávno dobojováno a šance na návrat kolejí tak 0,1% a v podstatě ji vůbec nemá smysl řešit, Tužín nedokáže popřát lidem, kterým se stezka líbí, ať si ji užijou, bez toho, aby je urážel do sobců, hlupáků, zpochybňoval smysl té stezky a všelijak očerňoval její uživatele a zastánce. Hrotit i takovouhle stezku – to je už za čárou soudnosti. Pak logicky debata vypadá jak vypadá… Protože Tužín nediskutuje, on vyloženě jen dlouhodobě nenávidí lidi, kterým se líbí předělané tratě a touží si na nich vylít svůj roky koncentrovaný vztek za to, že mu vzali někde koleje. Jeho averze vůči lidem, kterým železniční cyklostezka nevadí z jeho příspěvků vyloženě odkapává. Ta verze je znát už v jeho článku. Celý článek je napsán agresivně vůči fandům cyklostezek, což byste si musel všimnout, kdybyste byl nestranný. Přitom jde v některých případech skutečně o drobnost, protože nimrat se v již nenávratně zlikvidovaných tratích, nemůže nic přinést.

  Zde se Domažličáku nezlobte, ale s lidmi, co to berou takhle radikálně, se prostě nedá debatovat. Chcete řešit fakta. Faktem je, že šance na obnovu např. sázavské vlečky je víc než minimální. To samé platí v podstatě o většině našich předlaných tratí na cyklostezky. Jsou to hotové věci. Pokud se na to nedíváte přes růžové brýle, tak to musíte vidět.

  Já dokážu pochopit, že se někdo bude hádat o tom, zda rušit ještě existující. Ano, zde je prostor k debatě. Máte jiný názor na Kozinu? Ok, bojujte si za něj. Ale u 9 let hotové věci už je to, co říká Tužín, radikální postoj.

  Nebo mi to řekněte sám, za sebe… jaká je dle vás šance na obnovu a čím bude svět lepší, když uživatelé té stezky Sázava budou uráženi či obtěžování lidmi, kteří se s tou stezkou nesmířili? Navíc si zkuste uvědomit, kolik těhle “nesmiřitelných” vlastně je. Já se totiž vsadím, že naprosté drtivé většině místních je to úplně jedno, co tam dneska je. Proto mi to přijde, že odpůrci dané cyklostezky se snaží jejím příznivcům ji akorát znechutit. A takovýmhle chováním pohrdám. To je jen radikalismus. Nic nepřinášející a nic neřešící radikálnost.

  A do značné míry radikální postoj je i představa postavení cyklostezky podél nepoužívané zchátralé železniční tratě, místo využití jejího tělesa. Tohle říct někde mezi běžnýma lidma, tak se začnou otáčet a klepat si na hlavu, zda jste normální. Ok, pokud někdo touží tohle navrhnout, ať to navrhne, ale nesmí se cítit uražen a začít se chovat agresivně, pokud ho s tím odmítnou. Soudný člověk si prostě od začátku musí uvědomovat, zda navrhuje něco co je pro masy šokující či ne a být na to připraven. A ne že na odmítnutí začne reagovat agresivním vystupováním, jako Tužín vůči kritikům svého článku. A Tužínovo vyjadřování ve stylu, že kdo nesouhlasí s jeho články a názory, ten ničemu nerozumí a není odborný, to je agresivní vystupování a radikálnost.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Bobík, 1. 9. 2018 @ 19:54

  Neochotou ke kompromisu jsem myslel Tužínovu neschopnost ustoupit ani u drobností a ukázat dobrou vůli. Např. stezka na Sázavě… ani u ní, kde je dávno dobojováno a šance na návrat kolejí tak 0,1% a v podstatě ji vůbec nemá smysl řešit, Tužín nedokáže popřát lidem, kterým se stezka líbí, ať si ji užijou, bez toho, aby je urážel do sobců, hlupáků, zpochybňoval smysl té stezky a všelijak očerňoval její uživatele a zastánce. Hrotit i takovouhle stezku – to je už za čárou soudnosti. Pak logicky debata vypadá jak vypadá… Protože Tužín nediskutuje, on vyloženě jen dlouhodobě nenávidí lidi, kterým se líbí předělané tratě a touží si na nich vylít svůj roky koncentrovaný vztek za to, že mu vzali někde koleje. Jeho averze vůči lidem, kterým železniční cyklostezka nevadí z jeho příspěvků vyloženě odkapává. Ta verze je znát už v jeho článku. Celý článek je napsán agresivně vůči fandům cyklostezek, což byste si musel všimnout, kdybyste byl nestranný. Přitom jde v některých případech skutečně o drobnost, protože nimrat se v již nenávratně zlikvidovaných tratích, nemůže nic přinést.

  Zde se Domažličáku nezlobte, ale s lidmi, co to berou takhle radikálně, se prostě nedá debatovat. Chcete řešit fakta. Faktem je, že šance na obnovu např. sázavské vlečky je víc než minimální. To samé platí v podstatě o většině našich předlaných tratí na cyklostezky. Jsou to hotové věci. Pokud se na to nedíváte přes růžové brýle, tak to musíte vidět.

  Já dokážu pochopit, že se někdo bude hádat o tom, zda rušit ještě existující. Ano, zde je prostor k debatě. Máte jiný názor na Kozinu? Ok, bojujte si za něj. Ale u 9 let hotové věci už je to, co říká Tužín, radikální postoj.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Bobík, 1. 9. 2018 @ 19:55

  Neochotou ke kompromisu jsem myslel Tužínovu neschopnost ustoupit ani u drobností a ukázat dobrou vůli. Např. stezka na Sázavě… ani u ní, kde je dávno dobojováno a šance na návrat kolejí tak 0,1% a v podstatě ji vůbec nemá smysl řešit, Tužín nedokáže popřát lidem, kterým se stezka líbí, ať si ji užijou, bez toho, aby je urážel do sobců, hlupáků, zpochybňoval smysl té stezky a všelijak očerňoval její uživatele a zastánce. Hrotit i takovouhle stezku – to je už za čárou soudnosti. Pak logicky debata vypadá jak vypadá… Protože Tužín nediskutuje, on vyloženě jen dlouhodobě nenávidí lidi, kterým se líbí předělané tratě a touží si na nich vylít svůj roky koncentrovaný vztek za to, že mu vzali někde koleje. Jeho averze vůči lidem, kterým železniční cyklostezka nevadí z jeho příspěvků vyloženě odkapává. Ta verze je znát už v jeho článku. Celý článek je napsán agresivně vůči fandům cyklostezek, což byste si musel všimnout, kdybyste byl nestranný. Přitom jde v některých případech skutečně o drobnost, protože nimrat se v již nenávratně zlikvidovaných tratích, nemůže nic přinést.

  Zde se Domažličáku nezlobte, ale s lidmi, co to berou takhle radikálně, se prostě nedá debatovat. Chcete řešit fakta. Faktem je, že šance na obnovu např. sázavské vlečky je víc než minimální. To samé platí v podstatě o většině našich předlaných tratí na cyklostezky. Jsou to hotové věci. Pokud se na to nedíváte přes růžové brýle, tak to musíte vidět.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Bobík, 3. 9. 2018 @ 15:56

  Kompromisů jde udělat spoustu. Např. se nechovat jako lokálkový radikál a neurážet uživatele již hotových cyklostezek a diktovat jim, že se jim to nesmí líbit. Dá se i ukázat dobrá vůle a popřát jim, ať jim to dobře slouží. Stačilo by na chvilku se zamyslet nad tím, jak reálná je obnova té či oné trati a přestat to brát osobně. Protože když Tužín tvrdí, že mu jde o lidi a ne o sebe, tak je zvláštní, že osobně to často bere jen on a ne ti místní lidé (Mutěnka,Sázava). Těm to je tak nějak úplně jedno, zatímco Tužín je plný nenávisti k těm, kterým stezka postačí a mají dokonce tu drzost, aby se jim líbila. Za Tužínovou nenávistí je přitom jeho mylný pocit, že má na vlak větší nárok než mají ostatní nárok na stezku či autobus. Dá se brát také mnohem větší ohled na autobusy a neupřednostňovat vlaky za jakoukoli cenu. K odlišení, co je radikální a co ne, stačí pouhé pozorování přirozeného vývoje a trochu se zamyslet nad tím, co opravdu veřejnost akutně chce a potřebuje (což opravdu může být třeba obchvat či posílení autobusů) a co chtějí v první řadě šotouši (turistický vlak).

  Základ je v tom, přiznat si, že železnice nejsou nic posvátného, nepatří dotyčnému (např. Tužínovi) a že ostatní mají právo na jiný názor na vlaky a můžou s Tužínovým názorem a on je za jiný názor nemůže urážet.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 • Napsal Bobus, 3. 9. 2018 @ 16:26

  Koukám, že jsem dostal ban, po kterém Tužín, co tu nechce jiné názory, tak volal. Takže můj příspěvek z jiného zdroje:

  http://jyxo.info/uploads/AC/ac0eb0d2f3ada3bbf011647128d007ceeca25a81.png

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 4 votes)
 • Napsal Bobus, 3. 9. 2018 @ 16:27

  Domažličák:

  Kompromisů jde udělat spoustu. Např. se nechovat jako lokálkový radikál a neurážet uživatele již hotových cyklostezek a diktovat jim, že se jim to nesmí líbit. Dá se i ukázat dobrá vůle a popřát jim, ať jim to dobře slouží. Stačilo by na chvilku se zamyslet nad tím, jak reálná je obnova té či oné trati a přestat to brát osobně. Protože když Tužín tvrdí, že mu jde o lidi a ne o sebe, tak je zvláštní, že osobně to často bere jen on a ne ti místní lidé (Mutěnka,Sázava). Těm to je tak nějak úplně jedno, zatímco Tužín je plný nenávisti k těm, kterým stezka postačí a mají dokonce tu drzost, aby se jim líbila. Za Tužínovou nenávistí je přitom jeho mylný pocit, že má na vlak větší nárok než mají ostatní nárok na stezku či autobus. Dá se brát také mnohem větší ohled na autobusy a neupřednostňovat vlaky za jakoukoli cenu. K odlišení, co je radikální a co ne, stačí pouhé pozorování přirozeného vývoje a trochu se zamyslet nad tím, co opravdu veřejnost akutně chce a potřebuje (což opravdu může být třeba obchvat či posílení autobusů) a co chtějí v první řadě šotouši (turistický vlak).

  Základ je v tom, přiznat si, že železnice nejsou nic posvátného, nepatří dotyčnému (např. Tužínovi) a že ostatní mají právo na jiný názor na vlaky a můžou s Tužínovým názorem a on je za jiný názor nemůže urážet.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 4 votes)
 • Napsal Bobus, 3. 9. 2018 @ 16:28

  A postoj, který Tužín zaujal, je radikální. On chce všechno a kdo nesouhlasí, toho jen uráží. Tužín se od začátku ani jednou nezkusil bavit kompromisně, např. zkusit některé cyklostezky pochopit a na oplátku tím získat podporu pro vlaky jinde. Tohle on neudělá, on se umí jen vymezit, chtít všechno (jak malé dítě) a vydupávat si to (urážením druhých; snahou je zesměšnit dokud mu neodsouhlasí, co Tužín chce). A je mu úplně jedno, že je pak za radikála… on chce vlaky a je mu jedno, jak bude u toho působit. Někdy se mu povede uspět (u Mšenky a starosty Mšena), takže získal pocit “borce”. A tam, kde neuspěl (protože je normální, že v životě občas neuspějete a je vysoce nepravděpodobné, že se už žádná trať v ČR nezruší), to řeší tím, že prohlásí všechny za hloupé a zkorumpované. Tohle ale není debata. To je jako když malé dítě řekne, že maminka je zlá, pokud mu v něčem nevyhoví. Protože malé díte si neuvědomuje, že kompromisem a snahou v něčem mamince i vyhovět, by naopak mohlo uspět jindy.

  Pokud Tužín neustoupí ani o milimetr a požaduje zachovat úplně každý metr kolejí, tak se nedá v diskuzi nikam pohnout. Protože to bude stále dokola. Když jedna strana nenabízí žádný kompromis a trvá si na své 100% pravdě, nebude ho nabízet ani ta druhá. A nebude Tužína vůbec brát vážně. Nekonečná hádka… o ničem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 4 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 9. 2018 @ 17:11

  Inteligentního jedince by možná napadlo, že BAN dostal proto, že už dávno nepíše nic k tématu, ale jen si vylévá nenávist směrem k někomu, kdo se opovážil mít jiný názor. Inteligentní jedinec by pochopil, že pokud dostal BAN, tak zřejmě přestřelil.

  Někdo tady není inteligentní jedinec, ale nesoudný, sebestředný a fanatický hlupák. Nechť si každý udělá svůj názor, kdo to je.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*