13 165 přečtení
Kvě 31 2018

Srovnání železnice a cyklostezky

Oblíbená a vytížená cyklostezka po drážním tělese z Haidmühle směrem k Passau …

V poslední době se potkávám dost často s názory, že tu i onu regionální trať by bylo výhodné nahradit cyklostezkou. Téma je to natolik oblíbené, že stojí zato se na něj určitě podívat podrobněji. Co mně dost výrazně zaráží, možná i jistým způsobem baví, je vášnivá obhajoba „drážních cyklostezek“ ze strany některých železničních odborníků, či „rádoby – odborníků“. Rád se jich potom ptám, nakolik sami na kole jezdí, jakou mají zkušenost s cyklistickou dopravu a proč jsou si tak jistí, že zrovna cyklostezka místo trati je tou stavbou, kterou cyklisté potřebují? Co když za stejné peníze, které by stála „drážní cyklostezka“, potřebují cyklisté „nedrážní“ cyklostezku, a to v nějakém úplně jiném místě a nějakým úplně jiným směrem, než vedou či vedly historicky koleje? Má potom smysl budovat cyklostezky tam, kde to cyklisté nepotřebují, a to jen proto, že je třeba se „nějak“ vypořádat s nechtěnou lokálkou? A komu to vlastně potom pomůže?

Zkusme si v úvodu shrnout, co můžeme od regionální tratě a cyklostezky fakticky očekávat:

Srovnání železnice a cyklostezky:

 • Uživatelnost – železnice 12 měsíců v roce, cyklistická doprava na delší vzdálenosti (3 a více kilometrů) cca 6 měsíců. Reálně duben až listopad (8 měsíců), ale další 2 měsíce odečítám jako momentální nevhodné počasí v kratších časových úsecích během onoho 8 měsíců dlouhého období (intenzivní deště, vítr, tma atd.) koeficient 2.

 • Životnost – u krytu cyklostezky lze počítat 15 let, u železničního svršku cca 45 let (předpoklad u regionálních tratí až 60 let v přímých úsecích, namáhaná místa v obloucích nebo výhybky např. jen 20 let, takže 45 let jako průměr). Koeficient 3.

 • Rychlost – u cyklostezek lze uvažovat maximální rychlost 20 Km/h, u železnic (po opravě ve stávající stopě nebo s minimálními přeložkami) 80 Km/h. Koeficient 4 (teoreticky), ovšem s ohledem na fakt, že vlak jezdí v intervalech, zatímco kolo je k dispozici vždy a okamžitě, redukuju na 2 (použití kola se zrychluje o úsporu doby čekání na vlak). V současnosti je to spíše jen 1,5 (regionální vlak kolem 30 Km/h, kolo 20 Km/h), ale je třeba zohlednit, že regionální železnice má potenciál zrychlení (i ve stávající stopě), zatímco cyklisté prakticky už ne, takže koeficient 2 lze považovat za reálný.

 • Použitelnost pro jiné druhy přepravy – mimo osobní i nákladní doprava. Využitelnost cyklostezek pro nákladní dopravu je téměř nulová, pokud pominu zcela okrajové využití částí cyklostezek jako polních cest nebo převoz lehčích nákladů (do 10. Kg) na kolech, což však není v pravém slova smyslu náklad, ale spíš osobní zavazadla (tedy to, co se převáží i v jiných případech osobní dopravou). U železnic je těžké stanovit koeficientem, protože intenzita nákladní dopravy na regionálních tratích je velmi rozdílná. Obecně i přes převládající osobní dopravu lze uvažovat koeficient 2, protože byť je nákladní doprava reprezentovaná např. jen dvěma obsluhami nákladiště za týden, tak jeden vagon veze vyšší zátěž než běžný nákladní automobil, a dále škoda způsobená jízdou nákladní dopravy po silnici je nesrovnatelně větší než např. srovnatelné opotřebení vlivem jízdy osobních automobilů.

Koeficienty (X) tedy vyjadřují násobky, o jejichž výši má železnice pro danou oblast vyšší přínos než cyklostezka, tedy X – násobek rychlosti, X – násobek životnosti atd.. Součin násobků vychází 2 x 3 x 2 x 2 = 24 x. Orientačně lze tedy říct, že obnova dráhy by musela být 24 x nákladnější než cyklostezka, aby se ekonomicky nevyplatila a bylo by efektivní ji nahradit cyklostezkou.

Do výpočtu nezahrnuju provozní náklady, protože ty jsou sice u železnice nesporně vyšší, nicméně železniční provoz má i své tržby, které zase cyklostezka nemá, protože je pro uživatele zadarmo. V poměru náklady / výnosy by tak u cyklostezek nebylo s čím srovnávat.

Bohuňovice u Olomouce

V případě generální rekonstrukce regionální dráhy budu brát jako referenční příklad trať Mělník – Mšeno, dle dostupných informací opravená za cenu 340 milionů v délce 24 km, tj. 14 167 000 Kč/km. Jedná se o ten typ rekonstrukce, který připadá obecně u regionálních drah v úvahu, tj. úplná výměna svršku, spodku a částečná obnova umělých staveb (mosty, propustky, přejezdy) dle jejich technického stavu.

V případě cyklostezek budu vycházet z cenového normativu SFDI. V případě cyklostezky na drážním tělese uvažuju „rovinu“, což není charakteristika krajinného reliéfu, ale to, že v rámci drážního tělesa je terén (ať už jakýkoliv) urovnaný přibližně do roviny. Jinak uvažuju s extravilánem, forma novostavby, povrch asfaltový. Pro tuto kombinaci vychází cena 1 350 Kč/m2. Cenu je nutné modifikovat na kilometr délky, tedy uvažuju šířku 3 metry a délku 1000 m, plocha 3000 m2. Cena za kilometr potom vychází 1 350 x 3000 = 4 050 000 Kč.

Tento poměr je však velmi zkreslený v neprospěch dráhy, protože do ceny cyklostezky nezahrnuje –

 • Cenu za odstranění stavby dráhy (např. staré dřevěné pražce jako kontaminovaný odpad).

 • Cenu za sanaci náročných drážních objektů – náspy, zářezy, tunely, větší mosty. Všechny tyto objekty musí být i pro cyklostezku obnoveny do plně funkčního stavu, a to v parametrech, které nenáročný provoz cyklostezky zdaleka nevyžaduje, tj. pokud by se ve stejné trase stavěla jen cyklostezka a dráha by tudy nikdy nevedla, tak by takto náročné inženýrské objekty vůbec nevznikly.

Na základě výše uvedeného uvažuju s reálnou cenou cyklostezky kolem 5 500 000 Kč /Km.

Poznámka – „úsporná“ řešení v podobě položení asfaltového krytu cyklostezky na starý zahliněný štěrk ze štěrkového lože, s absencí funkčního odvodnění a s četným obsahem organického materiálů (kořeny, hlína atd.) jsou naprosto odstrašujícím případem porušení snad všech existujících norem a předpisů pro silniční stavitelství, proto takové „varianty“ vůbec neberu v potaz.

Okolí Mnichova (Aying)

Výsledek hodnocení:

Reálný poměr cen mezi novostavbou cyklostezky na opuštěném drážním tělese a generální opravou regionální dráhy je 14 167 000 / 5 500 000 = 2,6 : 1. Aby bylo efektivnější postavit cyklostezku než obnovit trať, musel by být poměr cca 24 : 1.

Z výše uvedeného je patrné, že stavby cyklostezek na opuštěných drážních tělesech jsou absolutně neefektivními stavbami. Za dobu předpokládané životnosti kolejového svršku (45 let) se jen stavební investice do cyklostezky přiblíží ceně obnovy dráhy (uvažuju 5,5 milionu počáteční investice + 2 x 3 miliony velká oprava po 15. létech = 11,5 milionu), přičemž využitelnost je u dráhy řádově nižší.

Mají cyklostezky vůbec nějaký význam?

Mají, a to obrovský! Uvažujme však o dvou zásadně odlišných typech cyklistů –

 • Dopravní cyklisté – Jezdí krátké vzdálenosti, zpravidla celoročně. Kolo používají místo auta / MHD jako dopravní prostředek. Pro větší vzdálenosti používají jiné dopravní prostředky, nezřídka právě železnici, k níž se dopravují právě na kole.

 • Cykloturisté – Jezdí delší vzdálenosti, zpravidla ne za dopravním účelem, ale za účelem sportovním, turistickým či rekreačním. Jezdí i dlouhé vzdálenosti (běžně přes 50 km), ale téměř výhradně za vhodného počasí. Vybírají si zajímavé trasy v hezkém prostředí, k nimž se dopravují jinými dopravními prostředky (nezřídka opět právě železnici).

Co z toho plyne? Cyklostezky vedené ve stopě rušených tratí jsou dlouhé, vedené zpravidla mimo zástavbu. Jsou tak téměř zcela nevyužitelné pro dopravní cyklisty. Pro cykloturisty využitelné jsou, ovšem jen tehdy, pokud se nachází v turisticky atraktivní krajině a náhodou znamenají skutečně zajímavou alternativu stávajícím silnicím. Řada tratí připadajících v úvahu k nahrazení cyklostezkou vede bohužel krajem turisticky ne příliš atraktivním, nebo vede atraktivním krajem, ale cyklisté můžou využít např. nedalekou silnici III. třídy, která je kratší, případně vede k turistickým cílům, které trasa dráhy míjí.

Pokud se budu držet fiktivní cyklostezky Mělník – Mšeno, potom využití dopravními cyklisty by připadlo v úvahu na cca 4 km vzdálenost kolem Mělníka (Velký Borek, Mělnická Vrutice). Naopak všichni cyklisté, kteří jsou zvyklí jezdit na kole k vlaku ve všech ostatních zastávkách, by zřejmě přešli do aut. Rekreační cyklisté, zvyklí vysednout z vlaku ve Mšeně a vyrazit třeba na Kokořínsko, by museli navíc jet kus cesty „po vlastní ose“, navíc ne zrovna atraktivním krajem. Cyklostezka na tělese dráhy by jim nabídla tak velkou zajížďku (oproti husté síti silnic nižší třídy), že by po ní nakonec zřejmě vůbec nejeli. Pod pojmem rekreační cyklista (cykloturista) si nepředstavujme špičkového sportovce na silničním kole, ale spíše rodinu s dětmi, která nejede na výlet s cílem „hltat kilometry“. Prodloužení trasy třeba z Mělníka do Mšena o 24 km by zřejmě znamenalo, že by do této oblasti jeli autem, nebo by jeli vlakem, ale úplně jinam. Jaký by tedy taková cyklostezka Mělník – Mšeno měla pro cyklisty význam?

Souběh cyklostezky a tratě

Jak umí regionální železnice a cyklistická doprava spolupracovat?

Jsou celkem 4 klíčové způsoby:

 • Denní dojížďka: Dopravní cyklista se na kole dopravuje k vlaku, řešení „poslední míle“.

 • Doprovázení doprava: Stejně jako v předchozím případě řeší problém „poslední míle“ někde, kde veřejná doprava téměř neexistuje. Kolo si však bere s sebou do vlaku a používá jej až v cíli cesty. Většinou použitelné při občasných cestách, finančně se nevyplatí pro denní dojížďku (při denní dojížďce lze parkovat na nádraží v cíli cesty vlastní kolo).

 • Alternativa: Cyklista jezdí jen na kole, ale ve směru, kde jezdí i vlak. Ten využije např. při nepřízni počasí nebo přes zimu.

 • Záloha: Cyklista je na kole a s využitím vlaku nepočítá. Může však nastat nečekaná okolnost (technický problém, zdravotní indispozice, náhlé zhoršení počasí), v takovém případě poslouží vlak jako „odtahová služba“, kterou používají motoristé. Opět platí, že pokud by méně zkušený nebo hůře vybavený cyklista měl jet někam, kde se v případě nouze nedočká žádné pomoci, tak tam raději ani nepojede.

Závěr:

Cyklistická doprava a železniční doprava se natolik liší, že se prakticky nemůžou vzájemně nahradit. Jejich odlišnost však způsobuje, že se můžou skvěle doplňovat, mnohdy až v takové míře, které se podobá symbióze. Rušení železnice by tak bylo i pro cyklisty naprosto jednoznačnou újmou.

Vysoce efektivní je při plánování cyklostezek uvažovat s kratšími cyklostezkami jako „napaječi“ železnice, které budou udržované, ideálně i osvětlené a použitelné i přes zimu, a to pro pěší i cyklisty. Pěší a cyklistická doprava umí perfektně to, co železnice neumí, tj. obsluhu „poslední míle“ od páteřní sítě do okolí. Sama o sobě se však nemůže pěší ani cyklistická doprava ze své podstaty stát sama páteřní sítí a tuto nahradit, byť by byla její stezka umístěná na opuštěné trase páteřní sítě (tj. zrušené železnici).

To přímo neznamená, že delší cyklostezky – např. podél tratí – nemají smysl. Smysl samozřejmě mají, ale je třeba je vnímat spíše jako sportovně – rekreační stavby. Jejich uživatelé můžou takto jezdit i pravidelně do školy nebo do práce, ale v okamžiku špatného počasí nebo zimy s vysokou pravděpodobností přejdou ihned zpět do vlaků. Při stereotypním dojíždění je taková možnost kombinace velmi vhodným zpestřením, nemalé přínosy může mít dokonce i pro železniční provoz (např. během letních výlukových prací postačí menší počet výlukových autobusů, nebo není nutné přes léto posilovat kapacitu souprav a ty tak lze odstavit např. k opravám). Souběžná železnice je však vždy zcela nezbytná, a pokud by nebyla, tak velmi reálně hrozí, že nakonec skončí valná většina cestujících i stávajících cyklistů v IAD.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (18 votes cast)
Srovnání železnice a cyklostezky, 3.9 out of 5 based on 18 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


234 komentářů

 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 9:55

  No vidíte Ostrov – Jáchymov. To je cyklostezka, která mi opravdu značně pije krev, protože v Ostrově v bývalých uranových dolech vzniká průmyslová zóna, kam bychom potřebovali vlečku a díky té cyklostezce si musíme postavit novou jinde do skladu, který zas až tak nevyhovuje našim potřebám. Díky té cyklostezce tato průmyslová zóna bude zřejmě navždy odkázána na kamiony.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 17:47

  Tužín:
  Možná takový sklon Jáchymov má, ale pak nemá pro cyklisty větší význam, maximálně ten, že je uhne ze silnice. Díky za upozornění kam nejezdit. Přece jen je to dost daleko od Prahy a vysolit balík za jízdné a pak jet po stezce, co je úplně na h**no, to nemusím. Podobné kopce se 100m převýšením na 2km mám i v Praze a zadarmo. Ostatně stejně tak bych nikdy nenavrhoval dělat cyklostezku ze zubačky v Jizerkách. 😉 Vlastňák vám tedy nevyšel. I tramvaje mají hnusné stoupání co cyklistu fakt nenadchne (kopec do Kobylis v Praze je k pokakání). Nikdy jsem ale netvrdil, že je fyzickou vlastností kolejí, že nikdy nevedou do prudšího kopce.

  Já tvrdil jen, že většina železničních stezek prudký sklon nemá. A to je fakt, Tužíne, to je fakt.

  Překrásná stezka z Terstu do Koziny (itálie->slovinsko) má stoupání cca 26,7 metru na 1km.

  Cyklostezka začíná ve výšce 53mnm a končí ve výšce 469mnm. Vystoupáte 416metrů během 15,6km délky. Konstatní stoupání (není tam jediný ztracený spád, jen v prostoru asi 2 bývalých nádražíček je krátká rovina, což pro výpočet zanedbáme), několik menších tunelů a slušně vysoké mosty, krásné vyhlídky na moře za vámi. A ani jedno auto (max. motorka či skůtr, kvůli italské nepředpisové mentalitě).

  To nám dává stoupání krásných 26,7 na 1km. Tedy téměř polovinu vámi zmíněného Jáchymova. A 26,7m na 1km je už naprosto v pohodě. Nemusíte jak blbec podřazovat, krásně na pohodu jedete průměrnou rychlostí kolem 12km/h a můžete si to dát i jako první výlet po zimní pauze. Tohle už dá i netrénovaný cyklista. A elektrokolo vůbec nepotřebuje.

  Videa ze stezky jsou i YT, ale dost rozklepaná. Je tam převážně šotolina, ne asfalt.

  Výhledy a celkově ten upravenej terén, to je tam boží… proklikejte si (stojí to za to). Pokud se takovým stezkám cíleně vyhybáte, tak se fakt hodně ochuzujete.

  https://www.youtube.com/watch?v=nWGmKpiy_VM

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 18:44

  Ano, takováhle cyklostezka po trati má skutečně smysl a přínos. Když je to trať, která už nemá a nikdy nebude mít žádný potenciál pro železniční dopravu, nechť se promění v cyklostezku. Tahle trať byla duplicitní k trati do Sežany, postavila jí v 19. století konkurenční společnost a po zestátnění naprosto ztratila smysl. Ale dělat cyklostezky z tratí, kde přepravní potenciál je a cyklostezka má sloužit jen jako záminka autodopravcema zkorumpovaných politiků ke zbavení se nechtěného, tam s cyklostezkou rozhodně nemohu souhlasit. A to je přesně případ Mutěnky a i toho Jáchymova (v první části do Dolního Žďáru). Zrovna Mutěnka vede rovinatým terénem, kde nebyl nejmenší problém postavit cyklostezku kdekoli vedle se stejnými parametry, tam cyklostezka byla jen záminkou.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 2. 7. 2018 @ 19:22

  Naprostý souhlas s Domažličákem. V našich podmínkách je jen málo tratí, které by nabídly takový zážitek. Napadá mne z těch nepoužívaných jen Krásný Jez – Loket (kde je ovšem trvalá poptávka po obnovení provozu), potom úseky Posázavského Pacifiku (ty snad nikdo rušit nechce) a Moldava (ta se konečně opravuje, takže je snad riziko rušení zažehnáno).

  Jáchymov měl jednoznačně zůstat, respektive být obnovený jako trať. Lázně takového formátu by měly mít vazbu na dálkovou dopravu, obdobně jako srovnatelné Luhačovice (dokonce patřící stejnému majiteli).

  Já opravdu asi do Alp nevyrazím, kolo k výletním účelům používám sporadicky. Pro mne je to pracovní nástroj, do batohu hodím projekt a celou středu budu objíždět stavby, úřady a nějaké jiné cíle (třeba MAKRO) v okolí Olomouce. To ovšem neznamená, že bych se ochudil o krásnou krajinu Tršické pahorkatiny (trojúhelník mezi Olomoucí, Přerovem a Lipníkem) a občasnou pauzu na pivko. To se vůbec nijak nevylučuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 7. 2018 @ 0:30

  Tato debata byla ale absurdní.

  Parta šotoušů v čele s fanatickým ultrašotoušem vymýšlí tu více, tu méně absurdní důvody proti železniční cyklostezkám. Pointa celé debaty.

  Psát sem jiný názor nemá smysl. Některé z šotoušků to vytáčí do běla, někteří z nich jenom dávají mínusy. Jejich postoj je totiž konzistentní “na vlaky se nešahá”. Fanatismus prvního řádu.

  Akorát, že v naší zemi jsou tisíckrát důležitější témata, než zda se někde z železnic postavilo pár cyklostezek. Cyklostezky jsou téma fakt tak akorát někam na alternativní webík.

  Místo psaní blábolů proti cyklostezkám raději vymyslete, jak dostanete nákladní vlaky na existují lokálky a jak na nich nalákáte do motoráčků nové cestující, aby to nevozilo v průměru 2 babičky.

  Tím uděláte železnici větší službu, než psaním ultrašoto blábolů o cyklostezkách. Vymezování vůči železničním stezkám z vás lepší lidi neudělá. 😉 Jen kritizováním Hitlera po válce se taky nikdo nestal lepším člověkem.

  Kritizovat umí každý. Nikdo nebude plky o potenciálu zrušených lokálek brát vážně, dokud může vidět, jak spousta ještě funkčních lokálek bojuje o přežití z roku na rok, neb nejsou cestující, ani zájem o náklady.

  Ukažte ten váš nákladní potenciál a páteřní potenciál v osobní dopravě na stávajících lokálkách. Tvářením se, jak zásadní význam mělo zrooovna (náhodou) těch pár zrušených v kontrastu upadání ještě funkčních lokálek, jste jen za šašky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 7. 2018 @ 10:41

  Bobík:

  A když ukážeme půjdete se podívat? Zajímá Vás to? Třeba první víkend obnoveného provozu Bruntál – Malá Morávka téměř 500 přepravených cestujících …

  “Cyklostezky jsou téma akorát na alternativní webík” – Už jsem pár šotoušů vytočil konstatováním, že cyklodoprava je normálním plnohodnotným způsobem dopravy. A jako každá doprava, i cyklodoprava potřebuje svou síť. Regionální trati teoreticky připadající v úvahu pro zrušení jsou nespojité úseky, které síť netvoří. Nachází se často v odlehlejších oblastech mimo města, kde cyklistů jezdí málo, a ti kteří jezdí se zpravidla vejdou na stávající silnice. Ukázkovým “výkřikem do tmy” je cyklostezka z Nového Jičína do Hostašovic, končící v lese, kde se cyklista může akorát otočit a jet zpátky. Ne, takové cyklostezky nepotřebujeme. Cyklostezky obecně velmi potřebujeme, ale úplně jiného charakteru, jiného trasování.

  Za sebe bych to shrnul nejenom pro Bobíka tak, že cílem mých článků je vyvolat diskusi nad optimálním využitím dopravních sítí a obecně rozvojem dopravy v ČR. Není cílem vést válku mezi silnicemi, železnicemi a cyklostezkami – všechny mají svůj smysl a můžou mít výborné využití, pokud bude správně nastavená dopravní politika státu. Cyklostezky na málo využitých tratích nejsou dopravní politikou, jsou módním trendem. Jejich využití není zpravidla dopravní, protože jejich trasování zpravidla ani nevyhovuje dopravnímu využití.

  Osobně jsem proti tomu, aby místo dopravně využitelné železnice vznikala účelově dopravně nevyužitelná turistická atrakce pro hrstku lidí, kteří “si chtějí zajezdit”. Chléb a hry … nikomu nechci nic brát, ale ať “zážitkové” cyklostezky vznikají jinde, a regionální dráhy slouží svému účelu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 7. 2018 @ 15:17

  500 lidí? To dělá 71,5 denně při rozpočítání na týden. Celých 35,7 člověka jedním směrem. Fakt důvod k investování 10 milionů z národních zdrojů. Kolik lidí bude přepraveno celkem za rok, abychom to mohli vydělit 365? 🙂 BTW – vážně vydáváte čísla z prvního týdne provozu za seriózní? Jste takový zoufalec?

  Kolik železničních cyklostezek stálo víc jak 10 mega z národních zdrojů?

  Po železničních cyklostezkách jezdí hodně lidí. Hrstka je to jen ve vašich šotosnech. Že nějaký úsek cyklostezky není nejvytíženější, není důvod ji cíleně udělat o 3km kratší. Ta úspora by byla symbolická.

  Vaši další horu blábolů ve stylu “na vlaky se nešahá” a “železniční cyklostezky se mi nelíbí a vláček mi chybí, ale budu se tvářit, že mi jde o blaho všech” komentovat nebudu. A regionální dráhy, po kterých nikdo nejezdí, nebo jen hrstka lidí (narozdíl od slušně využitých cyklostezek) svému účelu rozhodně neslouží.

  Jinak jste neustále propagoval možnost volby. Silnic přes kopce je tu dostatek, silnic bez jakýchkoli kopců je tu v některých oblastech kritický nedostatek. I cyklisté chtějí možnost volby. (očekávám další horu blábolů o tom, jak kromě hrstky cyklistů jezdí všichni nadšeně přes kopce a rekreační cyklistika je vlastně naprosto okrajová záležitost 😀 )

  Tužíne, hrajte si klidně s vláčky a vykládejte si o nich pohádky, ale za svoje. Jinak se naučte respektovat, že si je budete muset obhájit, pokud si s nima chcete hrát za cizí peníze. A zatím jste neobhájil vůbec nic. Proto tu máme ty cyklostezky.

  Všechny vaše příspěvky byly jen absurdnosti o tom, proč vám a dalším 100 šotoušům (v 10,5 milionovém národě) vadí nějaké již existující cyklostezky. Mít depku z toho jistě máte právo, ale nikdo vám ji nemusí řešit. Kupte si kapesníčky a zkuste se s tím srovnat. No a nebo si napište dalších 10 článků, pro každou cyklostezku zvlášt, proč dle jakéhosi Tužína neměla daná cyklostezka být. Aspoň bude se čemu zasmát. Jste fakt šašek.

  (po té týdenní pauze jsem se rozhodl, že s vámi nemá racionální a věcná debata smysl, vy prostě nedokážete rozpoznat, co je absurdnost)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 7. 2018 @ 16:40

  Já si myslím, Bobíku, že už jste dospěl do stavu mysli, kdy by měl zasáhnout admin. Nazýváte mne šaškem, já bych Vás samozřejmě také mohl nazvat lecjak, a Vaše psychopatické výlevy by mi k tomu daly dost pádný důvod. To bychom už potom opravdu udělali z této diskuse stejný odpad, jakým je K – Report, a to bych nechtěl – z jisté úcty k svému času i k úrovni tohoto serveru a jeho čtenářů.

  Takže pokud tento agresivní a vulgární výkřik je tím posledním slovem, které musíte mít, ať jej máte. Byl bych celkem vděčný za to, kdyby to byl ten opravdu poslední příspěvek, který Vám umožní administrátor napsat. Vy sám jste nepochybně schopen trollovat do nekonečna. Rád bych se dále bavil jen s příčetnými lidmi, nikoliv o tom, jestli jsem či nejsem šašek, ale o dopravních tématech.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 11. 7. 2018 @ 22:36

  Cyklostezky ze slabších železničních tratí jsou hezké a ve většině případů smysluplnější, smiřte se Tužíne konečně s tím.

  Jinak osobních útoků jste tu napsal celou řadu, stačí projet vaše příspěvky. A zakazováním psaní lidem, kteří vaše lokálkové demagogie a nepravdy o jezdění na kole odmítají, tím ty lokálky vozící 2 babičky a 1 várku uhlí ročně nezachráníte. To byste nejdřív musel zakázat lidem říkat pravdu o tom, co lokálky vozí. A to se vám těžko povede. Svoboda slova ve veřejném projevu nejde zabanovat na šotowebu. Mimo šotoweb tahle pro vás nepříjemná pravda o lokálkách bude znít dál…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 7. 2018 @ 16:01

  btw – Vlastní meducínka vám moc nechutná, Tužíne?

  Vy mě tady celou dobu systematicky urážíte, už od prvního příspěvku, protože vám vyloženě vadí můj jiný názor na železnici a vy nedokážete ani cítit názory, co nepodporují lokálky. Ale jak někdo o vás řekne cokoliv, jen třeba ,že jste šašek, hned spustíte hysterický záchvat jak vám bylo ublíženo a voláte po zásahu admina.

  Jako vy jste vážně ubožák, ale neskutečnej.

  Neustále provokujete různými nesmysly o jízdě na kole, o pocení, kde na vás nejde nijak seriózně reagovat, protože člověk neví, zda si děláte srandu, nebo jste vážně tak mimo. Neustále urážíte a pak jak vám to někdo oplatí, voláte jak malé dítě po pomoci od maminky.

  Mimochodem, v tom příspěvku, kde mi vyčítáte, že jsem vás nazval šaškem, jste napsal víc urážek než já. Asi abyste jako malé díte měl pocit, že jste to oplatil a ještě přihodil?

  Naučte se toleranci Tužíne (k jiným názorům na vlaky, není to vaše hračka na kterou smí být jen váš názor), nebo nezbývá než doufat, že tolerance vás naučí sama.

  Každopádně poučné to bylo – poznání někoho jako jste vy mě definitivně přesvědčilo, že lokálky jako Morávka, Kozí dráha, dráha z Rakovníka do Mladotic, Vidnava, podřipské lokálky, Chornicko, dráha přes Čejč a všechno tohle je správné zrušit. Vy si toho nevážíte, vy to berete za samozřejmost a osvojujete si právo urážet každého, kdo vám na to šáhne. A tohle fakt nehodlám podporovat. Ty vlaky nemají žádný význam a pokud má člověk přimouřit oko a tolerovat je, tak pro lidi, co si toho váží. Ne pro Tužíny. Až se to zruší, berte to jako lekci naučení tolerance, kterou fakt potřebujete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 11 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 12. 7. 2018 @ 23:52

  Nechci fušovat do řemesla Bobíkovu ošetřujícímu psychiatrovi, ale snad bych mohl dodat z hlediska této diskuse jen tolik, že tento troll by opravdu měl být už izolován. Řekl bych, že to co předvádí už bohatě stačilo.

  Díky předem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 10 votes)
 • Napsal KPL, 13. 7. 2018 @ 12:26

  Bobík : Takovým lidem jako vy se po právu říká Král Kazisvět – co všem ostatním všemožně škodí a jejichž mysl je nasáklá zlostí, že není vše podle jejich jediného správného názoru. Takovéhle sociální inženýry nám byl čert dlužen. Na takovéto fanatické a urputné názory není možné rozumně reagovat.
  Chtěl bych také Bobíka upozornit, že mnoho lidí už má také plné zuby nevychovaných a arogantních cyklistů – pomalu se již zde vžil nový pojem – Cykloterorista.
  A k těm např. Podřipským lokálám – máte smůlu. Dokud bude ze strany obcí, krajů i veřejnosti jako takové trvat zájem na provozování těchto tratí, tak tam prostě vlaky jezdit budou.Tečka

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 7. 2018 @ 1:35

  KPL: Na tom, že to přeju víc cyklistům než fanatickým a nevděčným fanouškům vlaků není nic zlého. Po tom, co tu vlakoví fanoušci předvedli za netolerantní postoje a vršení urážek vůči těm, kterým se líbí něco jiného než jim, se nemůžou divit, že si moje sympatie nezískali. Pokud to samé předváděli u těch už zrušených lokálek, nelze se divit, že nezískali sympatie ani místních. 😉

  Tužín: Vy zřejmě musíte mít poslední slovo, které spočívá v další hromadě urážek. Jezděte víc na železniční cyklostezky, zjistíte jak jsou pěkné a jak jste se mýlil, když jste se vůči nim vymezoval a urážel jejich uživatele.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 7 votes)
 • Napsal KPL, 18. 7. 2018 @ 11:38

  A tak pravil Bobík – největší cykloterorista blahé paměti co tento server pamatuje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 7. 2018 @ 19:23

  KPL: Koukám, taky moc nezvládáte slušné chování. Asi efekt té sociální bubliny na tomhle serveru, kdy tu v podstatě nepřipustíte jiný názor a tak sem lidé s jinými názory (a že jich je) přestali chodit a pak jste logicky úplně v háji, když se tu objeví názor zvenku a vy jste konfrontováni s člověkem, kterému jsou lokálky úplně u zadnice nebo je vidí jinak. To je ale váš problém (a to samé Tužína a dalších zdejších existencí), že jste se tak dlouho obklopoval lidmi, kteří lokálkami žijí a nakonec přesvědčil sám sebe, že pokud někomu je u zadnice co bude s nějakou lokálkou, nebo ji vyloženě nepodporuje, je to hned zlý člověk. Spousta lidí něco nezajímá. Nevypovídá to o nich nic. Mně třeba přijdou povrchní lidé, co řeší Tibet a ví kulové o Africe. Jsou ale ti lidé špatní jen proto, že nemají dostatečné vzdělání o obojím a jsou snad ti lidé povinni souhlasit se mnou, že situace v Africe je větší problém než Tibet? Nejsou. Oni mi vůbec nemusí věřit, že jsem nestranný. Že něčemu rozumíte vás nedělá nestranným. Jinak by neexistovala pravice a levice, protože by všichni vystudovaní ekonomové nutně museli mít zcela stejný názor. A oni nemají, záhada, co? 🙂

  Vláčky jsou to samé… vy, Tužín a další nediskutujete mimo vlastní komunitu a zvykli jste si na to, že s vámi buď někdo automaticky souhlasí, že mají lokálky smysl, nebo se takovým lidem vyhnete. Případně se je snažíte urážením vyštvat. Aby vám nedělali svět složitějším.

  Mimochodem, my se nějak známe? Vy jste mě někdy potkal a viděl jak jezdím na kole? Když jsem ten cykloterorista? Nebo je pro vás cykloterorista každej, kdo si postaví hlavu a trvá si na tom, že někde je lepší cyklostezka než vlak? Ony jsou železnice nějaké postvátné krávy, na které se nešahá?

  Mimochodem, nepřijde vám řešit místa, zda někde kde je 5-10 let hotová cyklostezka jako boj s větrnými mlýny? Beru, když napíšete vy/Tužín/někdo další, že dle vás tam měl být spíš vlak. Beru když si napíšete argumenty proč. Ale pokud vám protistrana napíše důvody proti a ultrašotouši protistranu začnou urážet a napadat a zkoušet zesměšnit, tak to je ubohost a boj s větrnými mlýny. To už není diskuze, ale snaha si vylejt si na někom vztek za nějakou křivdu co vám udělala společnost před těmi 5-10 lety. Diskuze je říct své argumenty, ne urážet protistranu. Ta věc je už vyřešena, vykopávat válečnou sekeru v případě už vyřešené věci je buď boj s větrnými mlýny a nebo ryzí ubohost, protože si akorát vylejváte vztek, nediskutujete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 • Napsal KPL, 18. 7. 2018 @ 21:11

  Bobíku: máte tohle zapotřebí si tady takhle vylévat své duševní pochody ?? Vždyť se do toho čím dál víc zamotáváte, už si ani nepamatujete, že urážet zdejší přispěvatele a hlavně pana Tužína jste začal právě Vy v tom Vašem euforickém zápalu přesvědčovat zdejší čtenáře o svých pravdách.A o svém bezmezném nadšení o osobním využíváním cyklostezek jste se zde zmiňoval často.No a s tím dnešním mícháním problematiky Tibetu a Afriky, to už jste zamířil do říše fantasmagorií.I když vlastně je to podobné, jako kdyby jste na určitý server řešící otázky spojené s Tibetem začal urputně cpát své jediné správné názory, oháněl se Afrikou a urážel všechny protibetské aktivisty.V tomhle je to úplně stejné.A nemůžu si pomoci, připomínáte mi přesně ten houf dnešních tzv.moderních lidí, co vše vědí a znají(z internetu)nejlépe a hlavně jsou na správné straně vývoje světa v takzvaném protiproudu ( klausovci,zemanovci atd.) a snaží se všemožně eliminovat menšinové skupiny. Vy by jste skutečně mohl pracovat v propagandistických záležitostech v Bruselu či v Moskvě, Pekingu. Je mi Vás docela líto, protože trpíte syndromem správného a jediného pokroku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
 • Napsal Vozka, 19. 7. 2018 @ 0:47

  Pane Bobíku, říkal jsem si, že nemá smysl reagovat na Vaše texty, ale přeci jen mně to po těch desítkách příspěvků nedá. Vy skutečně buď máte něco za úkol nebo nemáte absolutně žádné odborné znalosti nebo je nechcete mít a nechcete uznávat fakta. Ono vůbec nejde v dopravě o nějaké názory, zájmy, záliby, ale doprava musí být organizována a dělána tak, aby co nejméně škodila, co nejméně stála peněz. Zapomínáte,že dnes jde o přežití, prostě musíme mít půdu, nepoškozenou krajinu, vodu atd. a to prostě nejde dohromady se silniční dopravou. Ta zabírá příliš mnoho ploch, způsobuje ohřev okolí, je zdrojem faktorů, které poškozují zdraví a životy a samozřejmě vypočtené náklady si tato doprava nehradí. Vůbec mne nezajímá, že tomu nevěříte. Prostě pokud se tím budete zabývat a budete sledovat výpočty ekonomů, kteří se nenechají koupit a jejichž výpočty prošly nějakými analýzami, zjistíte, že silniční doprava by měla existovat opravdu jen pro nutné případy a neměla by to být masová záležitost. Právě kolejová doprava řadu nevýhod a škod může eliminovat, jen se na ní nedá tak vydělávat a získávat penízky do soukromých kapes. Proto je tak důležitá hustota kolejové sítě, uvolnění krajiny od různých skladů, montoven a jejich napojení na silnice, ale dostat zdroje a cíle dopravy na kolejovou síť a pak také můžete dělat snadné přepravy ode dveří ke dveřím. V osobní dopravě pak autobus má funkci napájecí v nejnutnějším a pro cestující výhodném rozsahu.
  Že něvěříte, že 810ka je levnější než autobus je Vaše věc. Zkuste si to sám spočítat a berte v úvahu všechny faktory a hodnoťte stejné faktory jak u autobusu, tak toho motoru. A nezapomeňte tam nějak zahrnout třeba to, že ten motor má záchod, tekoucí vodu, dostatek místa, klidnější jízdu, tzn., že řadě lidí se tam nedělá špatně atd. A přestavte si kvalitu jízdy.Pokud konečně někdo zadá výrobu nových komfortních malých a velkých motorů vyřeší se řada dalších problémů i s ekonomikou. A jen ještě pár poznámek k Vašim některým dalším vývodům. Třeba k té Sedlčance. Já tam dost jezdím a pokud bych tam měl jezdit autobusem, tak už mne tam nikdo nedostane. V Praze je už kumšt dojet na autobusové nádraží – je jedno, zda je to Florenc, Smíchov nebo jiné. Doprava MHD je nepříjemná, zdlouhavá a vozy přeplněné, nepohodlné a studené plastové sedačky, ze kterých v chladnějším období máte akorát problémy s prostatou, močovými cestami a páteří. Autobusy v Praze připomínají žebřiňáky a je otázkou kdo toto mohl nakoupit. Pak cestovat třeba jen hodinu do Sedlčan a tam se zase dostat dál je horor. Když jedu vlakem, dostanu se na to nádraží lépe a mám více stanic. V Olbramovicích jsem za 50 minut v pohodlí a klidu a přestup je většinou hrana – hrana a za 25 minut jsem v Sedlčanech. Tam je chybou pouze to, že od nádraží nejezdí autobusy do města a okolí, ale to by se dalo napravit, kdyby se chtělo. Ale nějak nechce. Zapomínáte však, že se tam jezdí také do Kosovy Hory, Štětkovic, Janovic atd. To chcete mít další autobusy z Prahy do všech těchto míst? Ta doprava má být koordinovaná a co nejpohodlnější. Že není je to i proto, že lidé podobných názorů, jako máte Vy, tomu brání a cpou nás na silnice a do aut. A fakta a čísla je nezajímají, natož zájmy a názory denních cestujících. A to už nemluvě o tom, že schází síťové jízdenky , které by platily u kohokoliv na území ČR.
  A k té ceně. Lidé z vysokých škol se i tímto zabývali a cena 1 km autobusu v místní dopravě se pohybuje až na úrovni 120 Kč, zatímco ta 810 nikdy nepřesahuje 50 Kč/km, ale většinou podle terénu a trasy to jde do 30 Kč. Nevěříte? Ony podobné výpočty dělali v třeba i v automotoklubu v Německu, Čím to, že závěry jsou shodné s těmi u nás. Spíš je otázkou, proč se o tom nepíše. A to už nemluvím o tom, že nákladní doprava by neměla z větší části být vůbec vožena po silnicích. Pak i ty lokálky s tou koncentrací nakládky a vykládky a s využitím všech dříve přilehlých průmyslových ploch budou mít význam ušetří nám všem milardy, ale hlavně životy. A jen další zajímavost. Snažil jste se někdy zjistit, kolik ročně v ČR stojí investice, opravy, údržba všech zařízení pro silniční dopravu? Tedy i náklady nejen SFDI, ale i měst obcí a dalších subjektů? A porovnal jste to s tím co se ze silniční dopravy vybere? O tom se také nemluví, protože voliči by nezkousli, že by měli za auta a silniční dopravu platit podstatně víc, že kamiony by prakticky ze dne na den se musely zastavit atd.? Asi ne. Ale to je Vaše chyba. Vzpomenete si jistě na to až skutečně budou problémy s potravinami díky tomu, že razantně ubývá úrodná půda pro nesmyslnou zástavbu, zbytečně a předimenzované dálnice, křižovatky, parkoviště a také tehdy, když i díky tomu nebudete mít ve vodovodu vodu. Přírodní zákony platí a příroda se neptá. A že člověk je pouze pohodlný a hloupý, to je té přírodě jedno a udělá si stejně svoje. Takže tím končím a doporučuji, abyste se nad sebou zamyslel a zhodnotil proč se chováte a mluvíte tak, jak to tu předvádíte.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 7. 2018 @ 1:51

  KPL: Máte klasické chování člena určité vyhraněné a velmi radikální až fanatické komunity. Chování jedince z vlastní skupiny, které bylo od začátku útočné, to bagatelizujete či nevidíte. Daný jedinec (Tužín) má totiž názory, které se vám líbí a vyhovují vám. Naopak za názory opačné (které se vám nelíbí a kterých se zjevně bojíte, protože víte, že jsou většinové) je jejich autor neustále napadán, urážen a je mu přisuzováno chování, které ve skutečnosti předvedl člen skupiny jménem Tužín. Já totiž v celé diskuzi diskutuji slušně (nezazněla tu jediná kritika mého vystupování od někoho, kdo by sdílel mé názory, čím to?). Akorát mám opačný názor. Což ovšem není neslušné. A přesto jsou reakce na mě v podobě neustálého osočování.

  Zapomínáte však na jedno… můžete odsud soustřednými útoky vykopat lidi s jinými názory… ono se vám to už podařilo… jak si můžete všimnout, už mě přestalo bavit argumentovat a vyjadřuji se jen k formě debaty, jaké jsem se tu dočkal. Stejně tak sem nechodí diskutovat vůbec nikdo, kdo by měl názory jiné než zdejší komunita. Každého po čase přestane bavit být urážen, tohle jako vyhánění funguje. Váš problém je ale v tom, že já zastupuji většinový názor. A ten nezmizí tím, že ho přestanu psát sem, těm co ho nechtějí slyšet. Ten je totiž o tom, že věci co sem píšu, nejsou kraviny, a že na mnou napsaná fakta Tužín neuměl reagovat a radši me urážel, to z toho co jsem napsal kravinu neudělá. Zůstane to většinovým názorem, protože na tom něco je. A Tužínovi urážecí metody nebudou mimo zdejší komunitu fungovat. Urážením starostů a spoluobčanů nic nezískáte. Respektive jen je utvrdíte v odporu vůči lokálkám a potvrdíte jim, tak jako to zde bylo potvrzeno mně, že zastáncům lokálek nejde vůbec o blaho lidí a smysluplný rozvoj regionů, ale o svůj koníček, aby měli kam a jak jezdit na výlety.

  A nenechte se mýlit. Nikdy jsem nefandil lokálkám jako Mutěnka nebo Morkovička, ale u lokálek typu Lovosice-Teplice nebo Kozí dráha jsem si jistý nebyl. Odpůrci i příznivci mluvili rozumně. Nyní ale už vím, že lže skupina co lobuje za vlak. Zkušenost s ní hovoří za vše. Takže mně zdejší debata o 200 příspěvcích pomohla se rozhodnout. To byl smysl této debaty pro mě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 7. 2018 @ 2:21

  Dodatek pro KPL o tom, proč je irelevantní zda se mi vyloženě železniční cyklostezky líbí.

  http://jyxo.info/uploads/B1/b111f5596956e661309987834e3bf2b36ed24318.png

  (odeslání zase zlobilo, pokud se to tu časem objeví, tak bude nutné některé ty příspěvky smazat)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 4 votes)
 • Napsal KPL, 19. 7. 2018 @ 17:59

  Bobík : přečetl jsem odkaz ve Vašem posledním příspěvku a opět jste mne jen ujistil o Vašem demagogickém a manipulativním přístupu. Ono stačí si opravdu dát si čas a projet si všechny Vaše zdejší příspěvky, aby si zdejší čtenář udělal obrázek. Už to nemá žádný význam a smysl se tady s Vámi donekonečna přít. Asi za vše mluví předposlední příspěvek od Vozky, který to opravdu trefně a věcně vystihl a na rozdíl od Vás je evidentní, že dané problematice dopravy jako celku včetně lokálek rozumí. A pro mne je podstatné, že velký zájem cestující veřejnosti a podpora krajů a obcí zabraňuje nadále takovým ničitelským sociálním inženýrům jako jsou Bobíkové likvidovat jim nepohodlné a zastaralé tratě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 20. 7. 2018 @ 2:49

  Máte pravdu, to že vám příspěvek pana Vozky přijde výstižný mluví za všechno. Pokud jste ochotný věřit, že 810 vám někdo bude provozovat za 30-50kč a zbyde v tom i na údržbu trati, tak je každá argumentace těžká. Pokud víte jak 810 provozovat za 30kč včetně údržby trati, proč s tím neoslovíte kraje? 50kč už je o dost víc než autobus, to je skoro jednou tolik. Kde se ty peníze vezmou? A stejně nastane problém v tom, že některé tratě vedou tak blbě, že souběžný bus bude nutný, neb není možné říct lidem v obcích, že novým standartem bude docházka 2km ke vlaku místo 300-500m k busu. A pak je vám 810 na nic i kdyby stála 30kč, protože za bus dáte dalších 30kč.

  A zájem cestujících je ten vzduch co jezdí do Žlutic či co jezdil přes Chornici?

  Argumenty “na city” o tom co je vše ve vlaku navíc vykládejte lidem jezdím třeba z těch Sedlčan do Příbrami, kde nikdo žádné koleje nepostavil. A kde jezdí málo autobusů právě proto, že někde jezdí pro 5 lidí místo levného busu vlak. Neb ten vlak zatím neprovozujete vy a dopravce posílá kraji účet na 120kč/km a ne 30kč. To je fakt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 20. 7. 2018 @ 2:59

  Mimochodem, fakt mě dostává, jak v očích šotoušů je odborníkem na dopravu vždycky ten, kdo napíše něco, co se jim líbí o lokálkách. Ono to sice vůbec nekoresponduje s realitou, ale zní to líbivě, tak to šotouši prohlásí za odborné. 🙂

  Je fakt, že tomuhle se vážně nedá oponovat. Argumentům typu “má to stolek a záchod a autobusy v Praze připomínají žebřiňáky” se fakt nedá racionálně oponovat. 🙂

  Tady lze jen vám popřát, ať si to užíváte, dokud to ještě jezdí. Tím nikomu neubližujete, když to používáte (aspoň snižujete ztrátu dopravce, když si koupíte lístek a chováte se ekologicky). A že tomu fandíte a věříte, že to přežije, to taky nikomu neubližuje. Jen nemá s vámi smysl vést racionální debatu o tom, zda to může či nemůže přežít, protože v ní šotouši nepoužívají racionální argumenty.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 7. 2018 @ 10:37

  Vždycky si říkám, že Bobík se snad už ztrapnil dost, a ono pořád ne. K jeho blábolům:

  http://dopravni.net/zeleznice/16932/negativni-vlivy-ruseni-zeleznicni-dopravy-na-silnicni-infrastrukturu/

  http://dopravni.net/autobusova-doprava/10446/hruby-propocet-podilu-nakladu-na-silnicni-infrastrukturu-pro-autobusovou-dopravu/

  Pokud by platily Bobíkovic dedukce, že rušení tratí nese značnou finanční úsporu, tak tratě s nejvíce osekanou regionální železniční sítí by tedy měly být nejbohatší. Realita je taková, že třeba Jihomoravský kraj, kde regionální dráhy téměř zanikly, musí nalévat značné objemy peněz do předimenzované autobusové dopravy. Ta poškozuje silnice v takovém objemu, že silniční síť Jihomoravského kraje je zřejmě v nejhorším stavu v ČR. Nemalý podíl viny na tom má i to, že IDS JMK je takovým konzumentem veřejných financí, že na opravy silnic prostě nezbývá.

  Nejsou to nějaké moje dedukce, ale informace od místního člověka – mnohaletého starosty jednoho města v blízkosti Brna, který byl dobře obeznámen s finančními toky v rámci krajského rozpočtu.

  Pro Bobíky je to ale stejně úplně jedno – jakákoliv objektivní fakta jsou obtěžující. Jediné, co je důležité, je ta správná dopravní ideologie. I když se něco děje absolutně iracionálně (třeba redukce příměstských vlaků v hustě osídleném území – IDS JMK), tak se to setká s nadšenou odezvou šotoušků. Místo jednoho vlaku, který vezl 20 cestujících, se můžou objednat do nějaké poslední prdelky další 3 autobusy, které povezou průměrně 2 lidi. A to se vyplatí!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:06

  Tužíne v tomto s Vámi nemohu souhlasit, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší, respektive může být nejchudší, ale z jiného důvodu. U nás už dávno přestala platit jakékoli ekonomická pravidla. Peníze má prostě ten, kdo si je dokáže vylobovat a né ten, kdo si je dokáže vydělat nebo ušetřit. Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno. A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má a je jedno, jaké výsledky vykazuje.
  Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů nebo se místo trati postavila cyklostezka. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, tak kde mají bobíkovci jistotu, že ty ušetřené peníze z lokálek půjdou do autobusů? Ve skutečnosti půjdou tam, kdo si je vylobuje, třeba zrovna do toho fotbalu. Ale to bobíkovcům nevadí, protože zpronevěřené peníze nevidí, ale turistický vlak na lokálce jo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:08

  Tužíne v tomto s Vámi nemohu souhlasit, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší, respektive může být nejchudší, ale z jiného důvodu. U nás už dávno přestala platit jakékoli ekonomická pravidla. Peníze má prostě ten, kdo si je dokáže vylobovat a né ten, kdo si je dokáže vydělat nebo ušetřit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:10

  Nejzdárnější příklad je ze sportu. Nejvíce státem dotovaný sport je fotbal a to tak, že dostává víc peněz než všechny ostatní sporty dohromady a při tom je jedním z nejméně úspěšných sportů, ve který už prakticky Čechy nikde nereprezentuje, protože upadl až na samé dno.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:30

  A stejné je to všude jinde včetně dopravy. Kdo si co prolobuje, to má bez ohledu na výsledky.
  Bobíkovci stále nemohou přenést přes srdce, ž turistické vlaky a jsou přesvědčeni, že by ty peníze měli jít spíš do autobusů nebo cyklostezek. Když pominu fakt, že autobusy do každé prdelky nejezdí hlavně kvůli nedostatku řidičů, což bobíkovci nechtějí slyšet, kde berou tu jistotu, že ušetřené peníze z lokálek půjdou právě do autobusů? Ve skutečnosti půjdou tomu, kdo si je vylobuje, třeba zrovna do toho fotbalu. To ale bobíkovcům nevadí, protože zpronevěřené peníze nevidí, zatímco turistický vlak jim neujde.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:43

  Bobíku Vy máte naprosto jasnou představu, jak by měl vypadat ideál a viníkem toho, že to ideální není jsou jen a jen lokálky (a ti co je brání). Vezměme čistě hypoteticky, že by zase vyhrála ODS a s lokálkami by zatočila, tak jak se o to snaží vždy (změnila by zákony, aby jim do toho žádný starosta ani nikdo jiný nemohl kecat). V případě, že ani tehdy by se Vaše ideály nenaplnily, kdo by byl viníkem potom? Nebo Vy vážně věříte, že lokálky jsou jedinou překážkou k Vámi vysněnému světu?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
 • Napsal Domažličák, 20. 7. 2018 @ 11:45

  Teď jsem musel komentář rozdělit na 4x, aby mi ho systém vzal, to jsem zvědav, kdy budu muset komentáře dělit na každé slovo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 7. 2018 @ 14:08

  Domažličák:

  Taky jsem to nemyslel tak, že kraj s nejméně lokálkami je nejchudší. Jihomoravský kraj je naopak velmi výrazně bohatý, některé jeho končiny výrazně nad poměry zbytku ČR. Mimo krásné přírody, mraků turistů, velmi úrodné půdy ještě navíc ložiska ropy a plynu. Ono si Pánbůh opravdu občas rád přihodí na tu větší hromadu … i když je pravda, že třeba kolem vinohradů je dřina, ten kraj si nepřišel k bohatství “zadarmo”.

  Ale zpět k regionální železnici – právě vysoký stupeň automobilizace v časech, kdy jinde byla auta spíše vzácností, vedl k nižšímu využití tratí v 90. letech minulého století. K tomu ve stejné době přišel konec těžby lignitu na Hodonínsku a konec některých fabrik využívajících železnici. K tomu dopravní politika IDS JMK, a tato kombinace dohromady vyvolala dobré prostředí k rušení tratí.

  I když kraj (ve smyslu kusu země) je bohatý, tak “balík” peněz (finanční částka na účtu krajského úřadu) na dopravu bývá většinou jen jeden, a to nikoliv neomezený. A právě kombinace výše popsaných faktorů způsobila výrazné přetížení silniční sítě v kombinaci s provozně drahým IDS. Výsledkem je to, že peníze kdesi jinde chybí, a to je právě údržba silnic. Samozřejmě v jiných ohledech může být kraj zase bohatý. Nicméně právě doprava je naprosto rozhodující položkou všech krajských rozpočtů – ať už financování IDS, nebo silniční sítě.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 7. 2018 @ 0:01

  Cyklostezky a busy jsou v podstatě 2 jiná témata, která tady (i mou vinou), motáme dohromady. Domažličák má pravdu, že: “Lidi jako Bobík stále nemohou přenést přes srdce, že někde jezdí turistické vlaky místo toho, aby se ty peníze daly do autobusů”, další část věty: “nebo cyklostezek” už ale neplatí. Cyklostezky chci taky, ale ne kvůli jakési sociální spravedlnosti (kvůli té chci jen busy), nýbrž z důvodů, které jsem uvedl (dle mě jsou smysluplnější a méně barbarské než nechat tratě ležet ladem, protože u řady tratí opravdu nevěřím na jejich obnovu a proto automaticky předpokládám, že budou ležet ladem).

  Nedostatek bus řidičů uznávám. To problém je. Ale nemyslete si, že vlaky jsou v tomhle dlouhodobě za vodou. Nejsou. Jen je to postihne o něco později. Federace strojvůdců na železnici i v pražském metru totiž systematicky sabotuje automatizaci (možnost snížení počtu fírů, kterých v budoucnu bude nedostatek a automatizace bude jediné řešení) a nebo sabotuje alespoň zjednodušení zdravotních podmínek a znalostí, co musí fíra umět. A to také vadí, protože to vede ke 2 efektům: 1) nikdo mladej nechce dělat fíru a důchodci to věčně zachraňovat nedovedou (byť u busů nastane problém dřív, protože tam sice nejsou třeba takové znalosti a zdravotní stav, ale platy jsou naprosto příšerné i dnes po navýšení), 2) metro bere železnici několik stovek potencionálních fírů tím, že spousta lidí jde radši jezdit do metra než na dráhu, protože chtějí spát doma a necourat po republice a plat je tam často stejný i lepší. Přitom z hlediska automatizace by metro bylo nejsnažší a železnici by to uvolnilo spoustu potencionálních zaměstnanců. Ale odbory to nedovolí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 3 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 7. 2018 @ 0:23

  Btw, já také nemám rád devastaci přírody, mně by se naopak líbila varianta – kvalitní cyklostezky s umělými tělesy (jako novostavby a tedy i tam, kde železnice není, protože je to tam velmi kopcovité… věřte, že bych sakra moc chtěl cyklostezku někde kolem Orlíku s tunely, vysokými náspy, zářezy a mosty, za pár miliard… ale ze železnice se postavit nedá, neb tam nikdy nevedla a novostavby cyklostezek v parametrech dálnice ve složitém terénu, byť široké jen 3m, nestaví žádný stát na světě, takže to nebude stavět ani ČR) a k tomu zachované železnice, vysokorychlostní nové tratě a busy 6x v kladiva (z toho jeden večer) a 3x o víkendu (ráno, po obědě, večer) do každé obce ze spádového města od 150 obyvatel, kam nevedou koleje. Tohle by bylo super a krásné.

  Ale je třeba si sednout na zadek, uvědomit si, že tohle by znamenalo zvýšit výdaje na veřejnou dopravu a cyklistiku o možná 100% vůči dnešku. A to je naprosto nereálné, protože ty desítky miliard, co by to ročně stálo navíc v investicích a provozu, by chyběly jinde (třeba na důchody nebo ve zdravotnictví), nebo by se musely půjčovat. A i kdyby ty peníze sehnat šlo, tak by se nabízela otázka, proč zrovna cyklostezky, železnice a autobusy jsou tak důležité, aby do nich šlo o 40 miliard ročně víc a do ničeho jiného se peníze nepřidaly. Tohle masová veřejnost nikdy nezkousne. Je to nereálné. Navíc spíš hrozí nutnost o destíky miliard zvýšit výdaje na obranu (požadavky Trumpa na 2% HDP minimálně a my dáváme 1%).

  A proto musím chtě nechtě řešit ty drsné varianty, kdy je nutné řešit, co opravdu má a nemá smysl dotovat. A co zrušit. Protože ideál, kdy se všechno jen rozvíjí a nic neruší, je možný jen v počítačových hrách, kde po napsání cheatu vám hra dá kolik chcete peněz a můžete si tam postavit co chce. Ale v reálném světě nejde jenom tak tisknout peníze a pořídit si cokoliv. Nastene inflační spirála pak. A devalvace měny.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 3 votes)
 • Napsal Domažličák, 21. 7. 2018 @ 6:38

  To co jste Bobíku napsal nyní, s tím souhlasím. I mě by se líbilo, kdyby všude jezdilo ZDO minimálně 6x denně a v civilizovaném státě by to měla být standartní služba občanům platícím daně. A je jedno jestli to bude autobus nebo vlak, i když já bych radši vlak. Bohužel se v této zemi rozkrade ročně tolik miliard, že ty peníze prostě nejsou a naši politici s lobistama nikdy nesahnou do vlastní kapsy, to raději vyškrtaj cokoli jiného. Druhá věc jsou pracovní síly, které jak jste správně řekl: nebudou za chvíli ani na železnici (na silnici už nejsou teď). Říkáte, že odbory nikdy nedovolí automatizaci metra, ale ono to jednou prostě jinak nepůjde, stejně jako odbory musely povolit na železnici. Anebo se to dá řešit přívalem pracovní síly z rozvojového zahraničí, což s sebou přináší zase jiné potíže jako kriminalitu.
  Takže nakonec jediná věc, ve které se neshodneme je rušení tratí (nejen lokálek). Vy byste nejradši zrušil a předělal na cyklostezky vše, kde se dají vlaky nahradit busama, zatímco já bojuji za zachování všech tratí s potenciálem pro nákladní dopravu, což jsou na pár vyjímek takřka všechny tratě u nás. Ono totiž právě i kvůli tomu nedostatku pracovních sil jednou železnice nad silnicí zvítězí, protože v nákladní dopravě je na přepravenou tunu potřeba na železnici méně lidí než na silnici. Už nyní je katastrofický nedostatek řidičů kamionů a autodopravci berou všechny a jsou ochotni podplatit kdekoho, aby řidičák na kamion udělal každý, čehož důsledky vidíme v obrovském počtu nehod.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal Vozka, 22. 7. 2018 @ 1:50

  Vážený Bobíku, nemíním se s Vámi dohadovat o věcech, kde jste z nějakého důvodu demagog a zřejmě ani neumíte přečíst text, natož si k němu sehnat odborné informace. Už třeba jen u výrobců vozidel, SŽDC, krajů atd.
  Takže když už uvádíte cenu třeba 120Kč/km, kterou platí kraj za vlaky, je to suma zprůměrovaná za celou vlakovou dopravu v kraji a samozřejmě – na rozdíl od autobusů – zahrnuje i tu dopravní cestu. Čili zdůrazňuji – není to cena za km 810, ale patří do toho cena za jednotku s kapacitou 500 cestujících, lokomotivu se třemi vozy a pak i ty 810ky. Ty částky za jednotlivé spoje, včetně předpokládaných nákladů na opravy a údržby u tratí se sečtou a vydělí se to počtem objednaných km. Čili znovu – Vámi uváděná částka není cena za 1 km motorového vozu. Dále jste si asi jen omylem nepřečetl, kolik byla vypočtena částka na 1km autobusu, pokud budeme uvažovat celkové náklady v silniční dopravě. Jenže lidé jako Vy, toto slyšet nechtějí. A kdo platí ty scházející částky za silniční dopravu? No přece my všichni ve státním rozpočtu a důsledkem jsou i ty rozpadlé silnice, nedofinancované zdravotnictví, (silniční doprava totiž opět neplatí škody, které působí na zdraví lidí, dopravní nehody atd. a jde o desítky miliard ročně, což asi nevíte nebo Vás to opět nezajímá) na které není, protože si to silniční doprava neplatí. A představte si, že já patřím mezi ty, kteří nesouhlasí s tím, aby si silniční doprava své náklady neplatila, už jen proto, že její negativní dopady dopadají i na mne a já nevím, proč bych tím měl trpět, mít problémy se zdravím a platit někomu jeho kšefty , zábavu nebo podnikání nebo jeho koníček a pohodlný život.
  A že neumíte ocenit vybavení vlaků, jejich výhody pro cestování, že Vám neschází záchod atd., je Váš problém. Musíte brát v úvahu, že je řada lidí i nemocných a Vy na ně kašlete. Jen mně řekněte, jak to řešíte, když jde do tuhého, Vy? Vozíte s sebou plínky? Musíte pochopit, že civilizace poněkud pokročila a komfort, zdraví, hygiena atd, je přednější než pokřivená ekonomika a pokřivené demagogické názory.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*