19 796 přečtení
Kvě 31 2018

Srovnání železnice a cyklostezky

Oblíbená a vytížená cyklostezka po drážním tělese z Haidmühle směrem k Passau …

V poslední době se potkávám dost často s názory, že tu i onu regionální trať by bylo výhodné nahradit cyklostezkou. Téma je to natolik oblíbené, že stojí zato se na něj určitě podívat podrobněji. Co mně dost výrazně zaráží, možná i jistým způsobem baví, je vášnivá obhajoba „drážních cyklostezek“ ze strany některých železničních odborníků, či „rádoby – odborníků“. Rád se jich potom ptám, nakolik sami na kole jezdí, jakou mají zkušenost s cyklistickou dopravu a proč jsou si tak jistí, že zrovna cyklostezka místo trati je tou stavbou, kterou cyklisté potřebují? Co když za stejné peníze, které by stála „drážní cyklostezka“, potřebují cyklisté „nedrážní“ cyklostezku, a to v nějakém úplně jiném místě a nějakým úplně jiným směrem, než vedou či vedly historicky koleje? Má potom smysl budovat cyklostezky tam, kde to cyklisté nepotřebují, a to jen proto, že je třeba se „nějak“ vypořádat s nechtěnou lokálkou? A komu to vlastně potom pomůže?

Zkusme si v úvodu shrnout, co můžeme od regionální tratě a cyklostezky fakticky očekávat:

Srovnání železnice a cyklostezky:

 • Uživatelnost – železnice 12 měsíců v roce, cyklistická doprava na delší vzdálenosti (3 a více kilometrů) cca 6 měsíců. Reálně duben až listopad (8 měsíců), ale další 2 měsíce odečítám jako momentální nevhodné počasí v kratších časových úsecích během onoho 8 měsíců dlouhého období (intenzivní deště, vítr, tma atd.) koeficient 2.

 • Životnost – u krytu cyklostezky lze počítat 15 let, u železničního svršku cca 45 let (předpoklad u regionálních tratí až 60 let v přímých úsecích, namáhaná místa v obloucích nebo výhybky např. jen 20 let, takže 45 let jako průměr). Koeficient 3.

 • Rychlost – u cyklostezek lze uvažovat maximální rychlost 20 Km/h, u železnic (po opravě ve stávající stopě nebo s minimálními přeložkami) 80 Km/h. Koeficient 4 (teoreticky), ovšem s ohledem na fakt, že vlak jezdí v intervalech, zatímco kolo je k dispozici vždy a okamžitě, redukuju na 2 (použití kola se zrychluje o úsporu doby čekání na vlak). V současnosti je to spíše jen 1,5 (regionální vlak kolem 30 Km/h, kolo 20 Km/h), ale je třeba zohlednit, že regionální železnice má potenciál zrychlení (i ve stávající stopě), zatímco cyklisté prakticky už ne, takže koeficient 2 lze považovat za reálný.

 • Použitelnost pro jiné druhy přepravy – mimo osobní i nákladní doprava. Využitelnost cyklostezek pro nákladní dopravu je téměř nulová, pokud pominu zcela okrajové využití částí cyklostezek jako polních cest nebo převoz lehčích nákladů (do 10. Kg) na kolech, což však není v pravém slova smyslu náklad, ale spíš osobní zavazadla (tedy to, co se převáží i v jiných případech osobní dopravou). U železnic je těžké stanovit koeficientem, protože intenzita nákladní dopravy na regionálních tratích je velmi rozdílná. Obecně i přes převládající osobní dopravu lze uvažovat koeficient 2, protože byť je nákladní doprava reprezentovaná např. jen dvěma obsluhami nákladiště za týden, tak jeden vagon veze vyšší zátěž než běžný nákladní automobil, a dále škoda způsobená jízdou nákladní dopravy po silnici je nesrovnatelně větší než např. srovnatelné opotřebení vlivem jízdy osobních automobilů.

Koeficienty (X) tedy vyjadřují násobky, o jejichž výši má železnice pro danou oblast vyšší přínos než cyklostezka, tedy X – násobek rychlosti, X – násobek životnosti atd.. Součin násobků vychází 2 x 3 x 2 x 2 = 24 x. Orientačně lze tedy říct, že obnova dráhy by musela být 24 x nákladnější než cyklostezka, aby se ekonomicky nevyplatila a bylo by efektivní ji nahradit cyklostezkou.

Do výpočtu nezahrnuju provozní náklady, protože ty jsou sice u železnice nesporně vyšší, nicméně železniční provoz má i své tržby, které zase cyklostezka nemá, protože je pro uživatele zadarmo. V poměru náklady / výnosy by tak u cyklostezek nebylo s čím srovnávat.

Bohuňovice u Olomouce

V případě generální rekonstrukce regionální dráhy budu brát jako referenční příklad trať Mělník – Mšeno, dle dostupných informací opravená za cenu 340 milionů v délce 24 km, tj. 14 167 000 Kč/km. Jedná se o ten typ rekonstrukce, který připadá obecně u regionálních drah v úvahu, tj. úplná výměna svršku, spodku a částečná obnova umělých staveb (mosty, propustky, přejezdy) dle jejich technického stavu.

V případě cyklostezek budu vycházet z cenového normativu SFDI. V případě cyklostezky na drážním tělese uvažuju „rovinu“, což není charakteristika krajinného reliéfu, ale to, že v rámci drážního tělesa je terén (ať už jakýkoliv) urovnaný přibližně do roviny. Jinak uvažuju s extravilánem, forma novostavby, povrch asfaltový. Pro tuto kombinaci vychází cena 1 350 Kč/m2. Cenu je nutné modifikovat na kilometr délky, tedy uvažuju šířku 3 metry a délku 1000 m, plocha 3000 m2. Cena za kilometr potom vychází 1 350 x 3000 = 4 050 000 Kč.

Tento poměr je však velmi zkreslený v neprospěch dráhy, protože do ceny cyklostezky nezahrnuje –

 • Cenu za odstranění stavby dráhy (např. staré dřevěné pražce jako kontaminovaný odpad).

 • Cenu za sanaci náročných drážních objektů – náspy, zářezy, tunely, větší mosty. Všechny tyto objekty musí být i pro cyklostezku obnoveny do plně funkčního stavu, a to v parametrech, které nenáročný provoz cyklostezky zdaleka nevyžaduje, tj. pokud by se ve stejné trase stavěla jen cyklostezka a dráha by tudy nikdy nevedla, tak by takto náročné inženýrské objekty vůbec nevznikly.

Na základě výše uvedeného uvažuju s reálnou cenou cyklostezky kolem 5 500 000 Kč /Km.

Poznámka – „úsporná“ řešení v podobě položení asfaltového krytu cyklostezky na starý zahliněný štěrk ze štěrkového lože, s absencí funkčního odvodnění a s četným obsahem organického materiálů (kořeny, hlína atd.) jsou naprosto odstrašujícím případem porušení snad všech existujících norem a předpisů pro silniční stavitelství, proto takové „varianty“ vůbec neberu v potaz.

Okolí Mnichova (Aying)

Výsledek hodnocení:

Reálný poměr cen mezi novostavbou cyklostezky na opuštěném drážním tělese a generální opravou regionální dráhy je 14 167 000 / 5 500 000 = 2,6 : 1. Aby bylo efektivnější postavit cyklostezku než obnovit trať, musel by být poměr cca 24 : 1.

Z výše uvedeného je patrné, že stavby cyklostezek na opuštěných drážních tělesech jsou absolutně neefektivními stavbami. Za dobu předpokládané životnosti kolejového svršku (45 let) se jen stavební investice do cyklostezky přiblíží ceně obnovy dráhy (uvažuju 5,5 milionu počáteční investice + 2 x 3 miliony velká oprava po 15. létech = 11,5 milionu), přičemž využitelnost je u dráhy řádově nižší.

Mají cyklostezky vůbec nějaký význam?

Mají, a to obrovský! Uvažujme však o dvou zásadně odlišných typech cyklistů –

 • Dopravní cyklisté – Jezdí krátké vzdálenosti, zpravidla celoročně. Kolo používají místo auta / MHD jako dopravní prostředek. Pro větší vzdálenosti používají jiné dopravní prostředky, nezřídka právě železnici, k níž se dopravují právě na kole.

 • Cykloturisté – Jezdí delší vzdálenosti, zpravidla ne za dopravním účelem, ale za účelem sportovním, turistickým či rekreačním. Jezdí i dlouhé vzdálenosti (běžně přes 50 km), ale téměř výhradně za vhodného počasí. Vybírají si zajímavé trasy v hezkém prostředí, k nimž se dopravují jinými dopravními prostředky (nezřídka opět právě železnici).

Co z toho plyne? Cyklostezky vedené ve stopě rušených tratí jsou dlouhé, vedené zpravidla mimo zástavbu. Jsou tak téměř zcela nevyužitelné pro dopravní cyklisty. Pro cykloturisty využitelné jsou, ovšem jen tehdy, pokud se nachází v turisticky atraktivní krajině a náhodou znamenají skutečně zajímavou alternativu stávajícím silnicím. Řada tratí připadajících v úvahu k nahrazení cyklostezkou vede bohužel krajem turisticky ne příliš atraktivním, nebo vede atraktivním krajem, ale cyklisté můžou využít např. nedalekou silnici III. třídy, která je kratší, případně vede k turistickým cílům, které trasa dráhy míjí.

Pokud se budu držet fiktivní cyklostezky Mělník – Mšeno, potom využití dopravními cyklisty by připadlo v úvahu na cca 4 km vzdálenost kolem Mělníka (Velký Borek, Mělnická Vrutice). Naopak všichni cyklisté, kteří jsou zvyklí jezdit na kole k vlaku ve všech ostatních zastávkách, by zřejmě přešli do aut. Rekreační cyklisté, zvyklí vysednout z vlaku ve Mšeně a vyrazit třeba na Kokořínsko, by museli navíc jet kus cesty „po vlastní ose“, navíc ne zrovna atraktivním krajem. Cyklostezka na tělese dráhy by jim nabídla tak velkou zajížďku (oproti husté síti silnic nižší třídy), že by po ní nakonec zřejmě vůbec nejeli. Pod pojmem rekreační cyklista (cykloturista) si nepředstavujme špičkového sportovce na silničním kole, ale spíše rodinu s dětmi, která nejede na výlet s cílem „hltat kilometry“. Prodloužení trasy třeba z Mělníka do Mšena o 24 km by zřejmě znamenalo, že by do této oblasti jeli autem, nebo by jeli vlakem, ale úplně jinam. Jaký by tedy taková cyklostezka Mělník – Mšeno měla pro cyklisty význam?

Souběh cyklostezky a tratě

Jak umí regionální železnice a cyklistická doprava spolupracovat?

Jsou celkem 4 klíčové způsoby:

 • Denní dojížďka: Dopravní cyklista se na kole dopravuje k vlaku, řešení „poslední míle“.

 • Doprovázení doprava: Stejně jako v předchozím případě řeší problém „poslední míle“ někde, kde veřejná doprava téměř neexistuje. Kolo si však bere s sebou do vlaku a používá jej až v cíli cesty. Většinou použitelné při občasných cestách, finančně se nevyplatí pro denní dojížďku (při denní dojížďce lze parkovat na nádraží v cíli cesty vlastní kolo).

 • Alternativa: Cyklista jezdí jen na kole, ale ve směru, kde jezdí i vlak. Ten využije např. při nepřízni počasí nebo přes zimu.

 • Záloha: Cyklista je na kole a s využitím vlaku nepočítá. Může však nastat nečekaná okolnost (technický problém, zdravotní indispozice, náhlé zhoršení počasí), v takovém případě poslouží vlak jako „odtahová služba“, kterou používají motoristé. Opět platí, že pokud by méně zkušený nebo hůře vybavený cyklista měl jet někam, kde se v případě nouze nedočká žádné pomoci, tak tam raději ani nepojede.

Závěr:

Cyklistická doprava a železniční doprava se natolik liší, že se prakticky nemůžou vzájemně nahradit. Jejich odlišnost však způsobuje, že se můžou skvěle doplňovat, mnohdy až v takové míře, které se podobá symbióze. Rušení železnice by tak bylo i pro cyklisty naprosto jednoznačnou újmou.

Vysoce efektivní je při plánování cyklostezek uvažovat s kratšími cyklostezkami jako „napaječi“ železnice, které budou udržované, ideálně i osvětlené a použitelné i přes zimu, a to pro pěší i cyklisty. Pěší a cyklistická doprava umí perfektně to, co železnice neumí, tj. obsluhu „poslední míle“ od páteřní sítě do okolí. Sama o sobě se však nemůže pěší ani cyklistická doprava ze své podstaty stát sama páteřní sítí a tuto nahradit, byť by byla její stezka umístěná na opuštěné trase páteřní sítě (tj. zrušené železnici).

To přímo neznamená, že delší cyklostezky – např. podél tratí – nemají smysl. Smysl samozřejmě mají, ale je třeba je vnímat spíše jako sportovně – rekreační stavby. Jejich uživatelé můžou takto jezdit i pravidelně do školy nebo do práce, ale v okamžiku špatného počasí nebo zimy s vysokou pravděpodobností přejdou ihned zpět do vlaků. Při stereotypním dojíždění je taková možnost kombinace velmi vhodným zpestřením, nemalé přínosy může mít dokonce i pro železniční provoz (např. během letních výlukových prací postačí menší počet výlukových autobusů, nebo není nutné přes léto posilovat kapacitu souprav a ty tak lze odstavit např. k opravám). Souběžná železnice je však vždy zcela nezbytná, a pokud by nebyla, tak velmi reálně hrozí, že nakonec skončí valná většina cestujících i stávajících cyklistů v IAD.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (19 votes cast)
Srovnání železnice a cyklostezky, 3.9 out of 5 based on 19 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


364 komentářů

 • Napsal Domažličák, 4. 6. 2018 @ 7:12

  Když člověk čte tento článek, řekne si: proč tedy jsou ty cyklostezky místo tratí tak rády stavěny? Že by se autor tohoto článku mýlil? Nebo je to ultrašotouš, který záměrně lže a jím popsané argumenty jsou lživé? Z logiky věci musí přeci něco hovořit pro cyklostezky, ne? Já tu tedy odpovím na otázku, co mluví pro cyklostezky a dokonale dokáže ekonomiku obrátit ve prospěch cyklostezky i v případě, že by daná cyklostezka vůbec nebyla cyklistami využívána (a že jich je hodně).
  Tím obracečem Tužínovo koeficientu jsou evropské dotace. Zkuste zažádat o dotace na opravu tratě a cyklostezky. Na trať ji prakticky nemáte šanci získat zatímco cyklostezku vám EU velmi štědře a ochotně zadotuje. V tu chvíli máte rozhodnuto, jestli zaplatíte ze svého rozpočtu 300 milionů nebo až 80ti procenty zadotovanou cyklostezku. V tu chvíli se na ten 24 násobek bohatě dostanete a pro vás je ekonomika vyřešena. Co to přináší evropské unii je na úplně jinou úvahu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 17 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 4. 6. 2018 @ 10:16

  Nevím, do jaké míry jsem (ultra) šotoušem, článek jsem spíše psal jako cyklista, jezdící ročně na kole něco mezi dvěma a třemi tisíci km, a taky jako autor cyklostezek (z toho jedna za 10 milionů je t. č. ve výstavbě).

  Coby aktivnímu cyklistovi mi prostě bytostně vadí, že se peníze na cyklostezky utrácejí nesmyslně, navíc na likvidace tratí, které potřebuju využít i jako cyklista tak, že jimi jezdím třeba místo kola (v zimě) nebo s kolem ve vlaku (v létě). Výstavba cyklostezky v trase těchto tratí mi tyto možnosti dopravy bere, a nic nového nepřináší, protože možností jízdy po málo zatížených silničkách je většinou všude kolem více než dost.

  K dotacím 2 zásadní doplnění – První je to, že nejde zdaleka jen o Evropské dotace, ale i čistě národní zdroje (SFDI). V dotačních podmínkách SFDI je (nebo donedávna bylo) obsaženo, že cyklostezka na drážním tělese má vůbec nejvyšší možnou míru podpory. Druhé doplnění je v tom směru, že se žádná “ekonomika” zásadně nikdy nepočítá. Naopak v případě obnovy tratě se s “ekonomikou” počítá a “musí vyjít”, byť je to už z podstaty absurdní – ekonomiku má smysl počítat u nových záměrů, opravy tratí spadají pod údržbu, jejíž podstatou je výměna opotřebovaných a dožilých částí stavby, tj. obnova původního stavu. Nevzniká tak přirozeně žádný přínos ve smyslu zlepšení, tudíž nikdy nevyjde jakékoliv ekonomické hodnocení. Takto by nebylo možné ani opravovat silnice, protože odstraněním výmolů a vyjetých kolejí v asfaltu, nebo vyčištěním příkopů, případně sečením trávy kolem cesty také nedojde k vzniku nějakého nového přínosu. U silnic ale naštěstí nikdo kvůli tomu nenavrhuje odbourání 3 m vozovky a úpravu zbytku jako cyklostezku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +7 (from 17 votes)
 • Napsal Bobík, 8. 6. 2018 @ 1:29

  A v zahraničí děláte co, pane Tužín? Tam na kole pro jistotu nejezdíte, protože je tam toho zrušeno na vás moc a vy se tak neumíte nikam dostat? Vám stačí Česká Republika a proto tvrdíte, že cyklisté potřebují současnou hustotu tratí a bez té cyklistika nelze? Já v zahraničí cyklisty vídám a zrušení spousty lokálek tam k zániku cyklistiky nijak nevedlo, naopak mi přijde, že tam takovým stezkám dávají před jízdou po silnicích přednost (proč asi, přijdete na to?). Pro mě za mě, ať se klidně Česko od zahraničí liší a má hodně lokálek, aspoň je Evropa rozmanitá, ale vaše tvrzení, že k cyklistice jsou potřeba lokálky, je čirá demagogie. Dá se jezdit bez nich i s nimi. Obojí má své klady. Nedá se říct, že by pro většinu cyklistů (celoevropsky) byly lokálky potřebné, ale stejně tak se nedá říct, že jsou vyloženě záporem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -8 (from 18 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 8. 6. 2018 @ 11:10

  Bobíku, nepřekrucujte. Rozvoji cyklistické dopravy funkční železnice velmi výrazně napomáhá, což dokládají zrovna ty příklady z Bavorska. U každého nádraží parkují až stovky kol – to je naprosto prokazatelný fakt.

  Myslím, že byste si ten článek měl přečíst ještě jednou, a mohl byste zkusit nad jeho textem více přemýšlet. Rozlišujeme cyklistickou dopravu a cykloturistiku. Pokud někdo bydlí poblíž regionální trati a jezdí rád na kole, má možnost DENNĚ jezdit třeba 4 km na nádraží a dál vlakem, kamkoliv uzná za vhodné. Pokud takovou lokálku zrušíte, tak ten náš cyklista s vysokou pravděpodobností nebude jezdit denně tam a zpět až do města třeba 20 + 20 = 40 km. Nejspíš začne jezdit autem.

  Ano, až se udělá někdy v létě pěkné počasí, tak si náš cyklista vytáhne kolo, a třeba 2x ZA MĚSÍC si zajede po opuštěné trati s rodinou na výlet. Ale je to to co chceme? Vy budete tvrdit, že cyklistika bez lokálek být může – jistě že v jakési podobě (třeba rekreačně – turistické) to platí, ale pokud se bavíme o cyklistice dopravní, která odlehčuje přetíženým městům, ucpaným silnicím a zahlceným parkovištím, taková cyklistická doprava opravdu vyžaduje navázání na železnici téměř nezbytně. Pokud se bavíme o sportovně rekreačních vyjížďkách, ty nemají dopravní význam prakticky naprosto žádný, a opravdu můžou být realizované i na tělesech zrušených tratí – stejně jako můžou vést i kdekoliv jinde. Vezměte si příklad třeba z jedné z vůbec nejoblíbenějších rekreačních cyklostezek v ČR, která vede podél Baťova kanálu – kupodivu při její stavbě nikdo nepotřeboval zrušit a zasypat Baťův kanál. Právě naopak – rozšířily se možnosti jeho využití, protože lidé si berou často na lodě i kola. Pokud by tam byl jen kanál bez cyklostezky, nebo cyklostezka bez kanálu, nebylo by to zdaleka tak atraktivní. Naprosto stejný princip podle mně platí i pro společnou existenci regionální železnice a cyklostezky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +7 (from 15 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 6. 2018 @ 18:00

  Jenže vy jste semlel všechno dohromady. Nemůžete tahle ostře odlišit cykloturistiku a dojíždění na vlak. To můžete odlišit tak akorát někde v rovinatém Polsku, rovinatém jižním Slovensku a u nás v rovinatém Kyjovsku, kde asi opravdu funguje logika, že kdo nejede výletně, volí nejkratší trasu, navíc u nás v ČR nejsou silnice nižších tříd tak narvané auty jako v Německu. Zde se dopouštíte (možná úmyslně) dost špatného předpokladu (a hraje vám do karet).

  Já taky na tom kole jezdím a vím co s vámi udělá, když postupně přiberete během 10 let 20 kilo a po zimní pauze jste z formy… ono najednou je objet kopec po cyklostezce o dost pohodlnější a v zásadě i rychlejší, byť je to o třeba 2km delší, než si dát cestu přes kopec se 70 m převýšením na 2km trase. A než mi poradíte, ať zhubnu, tak vás upozorním, že lidí co neváží pod 70 kilo je u nás dost.

  V Bavorsku (a to je vedle Francie pořád ještě pořád lokálková velmoc) si nejdřív zjistěte, kolik je tam zrušených lokálek. Pomůžu vám: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_stillgelegten_Eisenbahnstrecken_in_Bayern Vážně to chcete srovnávat s ČR?

  A ještě doporučuju si všimnout, kolik zastávek na hlavních tratích se tam naférovku projíždí… žádné Regionovy ani RS1 tam necouraj, jako u nás mezi Benešovem a Táborem nebo mezi Zábřehem a Českou Třebovou. Jen se podívejte, kolik zastávek mají regionální vlaky mezi Pasovem a Regensburgem a dále do Hofu a jak daleko ty zastávky od sebe jsou.

  Dál bych vás upozornil, že v Bavorsku právě řada těch cyklistů k hlavním tratím přijíždí po zrušených lokálkách. Např. z Flossu nebo Störnsteinu k vlaku do Neustadt an der Waldnaab. Je to výrazně méně sklonově náročné, než jet po hlavní silnici, která ač druhé třídy, trpí také klasickým německým “auto za autem”. Ono ostatně jsem loni na Šumavě kvůli kalamitě (vichřice co byla v srpnu) nemohl jet po cyklostezce z Jandelsbrunnu do Waldkirchenu (nebyla prořezána ještě) a ten provoz na hlavní silnici “jen 2 třídy” byl šílený. Jestli myslíte, že tomu dá někdo přednost před cyklostezkou, tak jste asi dobrý masochista.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 9. 6. 2018 @ 18:01

  Na druhou stranu, asi namítnete, že touhle logikou (tj. že vlakostezka je vždy pohodlnější) můžeme zrušit všechny lokálky, jako ve Francii v dalších zemích a to ani já nechci. Proto jak píšu… klidně si jděme vlastní cestou a u nás mějme méně železničních cyklostezek*. A kdo chce po cyklostezkách jezdit dálkové trasy, může do Německa. Mně v zásadě nevadí, že u nás ty stezky nemáme, jak jsem psal, mám radši rozmanitý svět. Nemusíme vše mít stejné jak na západě, nemají tam vše dokonalé. Přebírat chaotické turistické značení z Německa či Rakouska taky nechci, když máme naše výborné od KČT, včetně výborného značení cyklotras. Mně vadí, že cíleně překrucujete a snižujete atraktivnost železničních cyklostezek (nejspíš ze strachu) a velmi povrchním způsobem odlišujete dojíždění ke vlaku od cykloturistiky. Jenže tohle musíte odlišit velmi pečlivě. Někde opravdu platí, co píšete, někde vůbec. Což neznamená, že tam kde to neplatí, musí být hned zrušena trať a postavena stezka. Znamená to jen, že ne každá lokálka je brutálně klikatá a lidé jezdící jen k vlaku by dali přednost silnici. Dá se najít celá řada důvodů pro vlaky i pro cyklostezky. Vlaky mají výhodu, že vždy lépe tvoří jakousi regionální páteř, což busy mimo silnice 1. třídy nesvedou, cyklostezky zase osloví jinou část lidí.

  *problém ale je v tom, že někteří vláčkaři jdou do takových extrémů, že hrotí i cyklostezku z vlečky na Sázavě (která vůbec žádnou dopravní funkci neměla, neb vedle vede souběžná železnce), nebo jim vadí i cyklostezky typu Kamenné Žehrovice-Tuchlovice, kde byla přeměněna vlečka s minimálním potenciálem na stezku (dost využívanou hlavně bruslaři). Někteří zajdou i tak daleko, že jim vadí cyklostezka z České Lípy do Kamenického Šenova, protože dle nich byla obnova trati na spadnutí. A nezblobte se, ale tady už železniční propagátoři ztrácí veškerou soudnost, vyloženě provokují a dělají tím železnici akorát medvědí službu (protože naštvou každého, kdo odmítá být stejně radikální jako oni). Dle mě by v ČR byla výborná cyklostezka z bývalé vlečky na Orlík. Vzhledem k neschopnosti kraje tím směrem zřídit jakýkoli cyklobus a vzhledem k poměrně náročnému terénu v oblasti (vyjedu kopec, sjedu ho jak blbec a znova a znova) by zde cyklostezka byla potřeba jako sůl. Kromě fandovských návrhů se ale nedá vygooglit jediná zmínka, že by jí někdo chystal. 🙁

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 6. 2018 @ 19:46

  Heslovitě –
  Že by někdo jezdil pracovně třeba 85 km na kole – netvrdím, že takoví lidé nejsou, ale osobně vím jen o jednom jediném, a to jsem já sám. Rozhodující pro plánování infrastruktury nejsou výjimky, ale nějaké skupiny uživatelů, pro které se nastavuje nabídka. To jsou skutečně buď denně jezdící lidé na krátkou vzdálenost, nebo turisté, jezdící jen občas, a potom i na dlouhé vzdálenosti, protože můžou ježdění na kole věnovat celý den (což lidé kdekoliv pracující zpravidla nemůžou).
  Silnice nižších tříd nejsou tak narvané auty, jako třeba v Německu – zřejmě se v tomto shodneme – o to menší důvod je k těm málo zatíženým venkovským silnicím stavět v podmínkách ČR paralelní cyklostezky.
  Že je lidí, nevážících 70 kilo u nás dost, to vím také. Sám jsem už delší dobu majitelem trojciferné hmotnosti, nicméně v ježdění na kole mi to nijak nebrání. Až mi budou jednou docházet síly, o to více ocením, že mi regionální vlak pomůže i s kolem popojet pár kilometrů jinak, než po vlastní ose. Funkční regionální železnice právě pomáhá dojet i méně zdatným cyklistům tam, kam by se jinak nedostali.
  Kolik zastávek se „na férovku“ projíždí – a myslíte, že všechno co je v zahraničí je automaticky dobře? Ono zrovna Zábřeh – Třebová (úsek který zmiňujete) je velmi zajímavý – jak tím, že velmi hezká cyklostezka tady byla vybudovaná, aniž by byla zrušená trať, ale ještě navíc třeba v Tatenicích, kde byla zastávka odsunutá daleko od obce, se jezdí na kole na vlak ve velkém. Sám jsem nevěřil, kolik lidí zde z motoráku vysedalo / nasedalo, a kolik lidí parkuje kola na upravené ploše poblíž zastávky. Souhlasím, že by tam regionální doprava v podstatě nutně nemusela být, ale proč by tam nebyla, když je po ní zřejmé poptávka?
  K tomu, kolik cyklistů přijíždí v Německu k hlavním tratím po zrušených lokálkách – ano, otázkou je, jakou mají jinou možnost (mimo auta, což je obecně dosažitelná volba všude). Měl jsem možnost pozorovat to u nás velmi podobný model třeba na trati Nezamyslice – Morkovice. Hodně lidí opravdu jezdí i tady na vlak, ALE!! Jezdí jen když to počasí dovolí, jen pokud jim zdraví a další okolnosti dovolí (např. nevezou náklad), a jen cca z Těšic a Tištína, což jsou dvě nejbližší vesnice. Ze všech vzdálenějších obcí jezdí rapidně méně, z Morkovic až do Nezamyslic už prakticky 0. Tedy oproti možnostem původní trati se jedná v podstatě o zlomek původních cestujících. Rodina s dětmi na vycházce, slečna na bruslích, jezdící tam a zpět, starší paní na procházce se psem nebo strejda z vedlejší vesnice jedoucí na pivo, to jsou typičtí uživatelé takové stezky, ale opravdu ani jeden z nich nutně nepotřeboval tu trať zrušit. Paní s pejskem i slečna bruslařka by určitě našly jiné místo k procházce / projížďce, a nebylo by nutné přijít o bývalé zákazníky železnice. Ti jsou dnes na silnicích, a tím se dostávám k zajímavé souvislosti toho, co zmiňujete o Německu – silně zaplněné silnice, rušené regionální tratě a na hlavních tratích projíždění řady zastávek. Řekl bych, že to nebude bez souvislosti.
  Co je v Německu naopak pozitivní (viz ilustrační foto v článku) jsou příměstské aglomerace, kde tratě zrušené jednak nejsou, a hustota zastávek je srovnatelná s našimi regionálními drahami. Tam to naopak funguje skvěle. Bohužel asi opravdu jen tam.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 6. 2018 @ 20:28

  K cyklostezkám – i u nás jsou některé velmi dlouhé a kvalitní trasy, nejblíže mám regionální cyklostezku Bečva, vedenou podél řeky, opravdu s velmi příjemným podélným sklonem, který odpovídá spádu řeky. Přitom nebylo nutné zrušit ani metr kolejí. Věřte že to jde, je to jen otázka zadání pro projektanta.
  Cíleně nepřekrucuju v tom směru, že bych snižoval atraktivitu „drážních cyklostezek“ – jen ty které znám velmi, velmi výrazně zaostávají za skutečně atraktivními cyklostezkami typu výše zmíněné Bečvy, nebo ještě výše zmíněné stezky podél Baťova kanálu. Na základě toho jsem tedy toho názoru, že než vyrážet klín klínem, a kvůli užitečné cyklostezce likvidovat ještě užitečnější trať, je daleko smysluplnější tratě zachovat a rozvíjet, a jejich síť cyklostezkami vhodně DOPLNIT nikoliv NAHRADIT.
  To že odlišuju cyklodopravu a cykloturistiku je přirozené, jsou to 2 diametrálně odlišné způsoby a důvody, proč užívat jízdní kolo. Zkuste se podívat třeba na základní strategický dokument: http://www.cyklostrategie.cz/ – cyklodoprava a cykloturistika jsou odlišené hned na úvodní stránce. Toto členění se v odborných kruzích používá zcela standardně, není to můj výmysl.
  K Vašim příkladům – souhlasil bych asi s tou vlečkou na Orlík, protože to byla trať, která historicky svůj úkol splnila a důvod její další existence by se hledal těžko. Naopak polemizoval bych s úsekem Sázava – Přibyslav, kde sice máte pravdu v tom, že stará trať dopravní význam ztratila stavbou tratě nové, ovšem ve hře byly varianty turistické / rekreační dráhy versus turistické / rekreační cyklostezky. To je velmi specifická situace, kdy ani jeden z možných scénářů nesledoval dopravní, ale turistický význam. Nejsem expert na cestovní ruch, abych soudil, která z variant byla lepší. Z prosté logiky uživatele (turisty) bych osobně preferoval turistickou / historickou železnici, protože žádná podobná aktivita v širokém okolí není, zatímco rekreačních cyklostezek je všude dost a dají se s nevelkými náklady stavět téměř všude – což se turistických / historických železnicích rozhodně říct nedá … Z mého hlediska tady místo určitého unikátu vznikla sice hezká, nicméně vcelku obyčejná cyklostezka.
  Poslední příklad – Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Panská Skála je turistickým magnetem prvního řádu a sem by jednoznačně měl jezdit vlak. Odtud dále k Č. Lípě – dost těžko hledám jako cyklista důvod k tomu, proč bych neměl jet po silnici – cyklotrase č. 211 přímou trasou z Libchavy do Šenova, a místo toho zvolit velmi výrazně delší stezku 3056 Varhany. Dopravně je to po silnici určitě lepší, projížďka po bývalé trati je jistě zajímavá, ale stačí si to zkusit jednou či dvakrát. Nebyl jsem tam, ale téměř s jistotou předpokládám, že hlavní skupinou uživatelů jsou titíž, co u Morkovic – bruslaři, běžci, rodiny na procházce, pejskaři … a znovu uvažuju, jestli jim určená vycházková trasa za mnoho milionů, navíc dlouhá mnoho kilometrů (kdo z nich to reálně využije?) je tou správnou investicí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 3:30

  A kdyby Nezamyslice – Morkovice nebyla zrušena, jak by dnes vypadala? Zarostlé těleso, rozkradené kolejnice jako na ve stejné době zavřené trati u Horního Slavkova? Komu a k čemu by to bylo dobré? Nebo by tu trať snad dokázali udržovat posledních 20 let nadšenci? Z jakých peněz? A kdo by tam zaplatil vlaky? Jaká by byla naděje na obnovu? I ten Horní Slavkov se pořád nepovedlo obnovit v celé délce a to tam je slušný potenciál jak osobní tak nákladní dopravy. Jaký potenciál by měla Nezamyslice – Morkovice? Kdo by jí obnovil? V podobě cyklostezky to aspoň těm 2 vámi zmíněným vesnicím slouží jako alternativa k autu a pro zbytek to dobře poslouží na rekreaci a zábavu. V podobě zarostlé rozkradené trati (jeďte se podívat jak vypadají 20 let neudržované tratě) by to v létě sloužilo jen sběratelům klíštat a po opadnutí vegetace pár šotoušům, co si to prolezou. Ovšem železniční těleso má trochu větší cenu, než být prolízačkou pro šotouše na podzim. U téhle trati nebyl důvod čekat. Nespojovala nic, byla slepá, nulový nákladní a osobní potenciál (bus zde plně vlak nahradí, tranzitní cestující tu nebyli), šance na obnovu v tomto století byla někde mezi 0,1 a 0,2%. Pokud ve 22. století bude šance na obnovu vyšší, tak aspoň cyklostezka ochránila to těleso, ne?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -8 (from 14 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 3:30

  Projíždění zastávek v Německu (a vlastně na celém západě) má své klady i zápory. Vy vidíte zřejmě jen zápory. Ono ale není aplikováno jen na 2 kolejné elektrické tratě (kde důvodem je přetíženost a projíždí se tam i takové zastávky, co se na vedlejších tratích v Německu zastavují), ale je aplikováno i na 1 kolejné dieselové tratě. Zde to projíždění zastávek umožňuje výrazně zrychlit dopravu a tím udržet vlak jako alternativu k autu aspoň někde. Ono totiž v Německu jsou na tom výrazně lépe i se silniční sítí a obchvaty (i na silnicích 2. třídy) a kdybyste jim do německé obdoby Hlinska posílal výhradně zastávkové osobáky, tak to celé chcípne a skončí jako cyklostezka, protože oproti autu to potrvá jednou tak dlouho a tím vám za německý tarif nikdo nepojede (beznín a nafta tam stojí stejně jak u nás a auto tam má mimo větší města úplně každý). A vzhledem k jednokolejnosti takových tratí (protože ani Němec je nevylepšil) je projíždění menších obcí jediné řešení, jak autům konkurovat a vlak zachránit. Francie to takto neřešila a tak jsou tam cyklostezky i z tratí jako je Pardubice-Jihlava. U nás to časem dopadne podobně, pokud nepřejdeme na německý model, ale půjdeme francouzskou cestou. Platy lidem rostou, jízdné zdražuje, ale benzín a nafta stojí posledních 15 let +- stejně a spotřeba aut mírně klesá a dostupnost ojetin stále roste.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 4:06

  V dalším příspěvku bohužel potvzujete, že patříte k železničním nadšencům, kteří vidí jen vlaky. 🙁

  Ano, cyklostezky kolem řek jsou pro dálkové turisty a rekreaci dobré, protože nelze cyklostezky dělat z hlavních tratí (těch pár přeložek nám nevytvoří dostatečně dlouhé těleso ke stavbě kvalitní stezky). Těším se, až se takhle jednou dodělá stezka kolem Labe, protože ty hotové úseky jsou mnohem méně náročné než bývalá polní cesta, která je velmi nerovná a náročná (není sice kopcovitá, ale na kole, co není celoodpružené, to je zápřah i tak, večer jste unavený jak z posilovny, dojel jsem tak loni do Nymburka).

  Na druhou stranu, kolem Sázavy něco takového nejde. Technicky sice možná ano, ale je tu i nějaký krajiný ráz a v civilizovaném státě nelze kolem každé řeky, kde je navíc složitější terén (což je na mnoha úsecích případ Sázavy i Berounky), udělat asfaltový chodník široký 3 metry. To by bylo složitější než prosadit přes ochranáře stavbu D3. Takže je demagogie se tvářit, že není nutné občas využít železnici, jako se to stalo u Přibyslavi. Bez využití železnice by tam nejspíš nemohlo být nic. A budou i místa, kde skutečně nikdy nebude nic, protože se nedá svítit (např. z Davle do Prahy je jízda po silnici velmi nepříjemná kvůli silnému provozu a zplodinám co se v tom skalnatém údolí bez stromů drží, ale na druhém břehu nikdy nikdo nedovolí postavit stezku a byla by ta stezka technicky velmi drahá a vlak-pacifik je zde vyhlášenou tradicí, o jeho rušení nemůže být ani řeč, nedávno byl z fondů EU i modernizovnán).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 4:16

  Turistických tratí máme plnou republiku a pokud v budoucnu zařvou další lokálky (což je velmi pravděpodobné, nejpozději s další krizí), tak budou mít záchranci lokálek dost práce s nově zavřenými a na vlečku kolem Sázavy si ani nevzpomenou. Naopak budou rádi, že tam je ta nová trať z 50. let a není to třeba zachraňovat.

  Udržet tu trať funkční by nebylo reálné a dopadla by jako Morkovička… zarostlé těleso, které nemůže nikdo používat (krom šotoprocházečů tratí na podzim). Nevím o tom, že by nějaký kraj v ČR byl tak bohatý, aby si mohl dovolit držet někde turistický provoz i financovat údržbu celé trati. A Vysočina je asi ten poslední kraj, který by si to mohl finančně dovolit. Do fůry vesnic nejede o víkendu žádný bus a kraj by místo toho dotoval údržbu nějaké vlečky pro turistické vláčky? Nebyl by to výsměch? Tohle by totiž bylo pěkných pár milionů ročně, když by to bylo i s údržbou.

  Navíc tu máte otázku počtu cestujících. Dle internetu ta stezka je využívána jen v létě 35.000 lidmi (cyklisté/bruslaři/pěší). A úderem září se tam určitě nepřestane jezdit. Za rok to bude klidně 50.000. Kolik desítek tisíc lidí by tam ročně převezly vlaky (když vedle vede normální trať, kde každé 2h jede nízkopodlažní vozidlo)? A obyčejnost té cyklostezky odvozujete z čeho? Že se jedná o nejvytíženější cyklostezku na Vysočině?

  Proč jet z Libchavy do Šenova delší trasou po bývalé železnici? Právě proto, že je tam převýšení plynule rozloženo do dvojnásobné délky. Vám přijde převýšení 311 metrů na 5km jako ok? Ve směru ze Šenova do Libchavy máte pravdu, to je z kopce. Kdo spěchá, využije že to na kole krásně zfrčí. V obráceném směru ale pokud nemáte formu nebo se nechcete zpotit jak prase, je rychlejší a pohodlnější jet dvojnásobně dlouhou variantou po železnici rychlostí 15km/h (mírné stoupání), než jít 5km pěšky a vést kolo v ruce rychlostí tak 4km/h.

  A opět dodávám… šance na obnovu této již fyzicky značně zlikvidované trati byla někde u 0,1%. Proč to těleso nechávat zbytečně ladem? Takhle aspoň zvedlo komfort v oblasti a turistickou využitelnost. Navíc třeba z Volfartic to může sloužit i pro cestu do práce jako alternativa k autu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 10. 6. 2018 @ 10:51

  Trať Nezamyslice – Morkovice by byla dodnes velmi dobrá k osobní dopravě, úplně stejně, jako její „sestra“ za kopcem (Kroměříž – Zborovice). Její trasa byla ideální, protože spojovala největší (dvoj)obec / městečko v regionu, spádové vesnice na trase a dopravní uzel Nezamyslice. Z tohoto dopravního uzlu je dnes přímé rychlíkové spojení na Brno, Vyškov, Přerov a Olomouc, a k tomu každou hodinu přímé osobní vlaky dvou páteřních linek Olomouckého kraje, které zde končí. Už dnes je tady spojení ideální, a je jasné, že po modernizaci Přerov – Brno a také Nezamyslice – Prostějov – Olomouc atraktivita uzlu Nezamyslice ještě velmi, velmi výrazně vzroste.
  A to je, Bobíku, otázka úhlu pohledu. Vy vidíte kopřivy, klíšťata, a virtuální šotouše, mně zase zajímá naprosto pragmaticky nějaká budoucnost. A mimo jiné, když tady píšete nesmysly o nějakých nulových potenciálech, zkuste si tam někdy zajet a zeptat se pamětníků, jak to bylo doopravdy. Čerpat informace z nezávislých pozorování je o dost užitečnější než opisovat plky z různých K- Reportů.
  Ad. Projíždění zastávek – Z neznámých důvodů předpokládáte, že lidí, kteří na vlak z důvodu projíždění nenasednou, je daleko méně než těch, kteří vlak využijí jen pro těch pár ušetřených minut. Jsem přesvědčený, že jste z řady důvodů na omylu. Především to jaksi automaticky stojí na předpokladu, že všichni cestují někam daleko, protože teprve na větší vzdálenosti se projeví coby přínos vyšší rychlost. Na krátké vzdálenosti je naopak hlavním přínosem četnost zastávek, umožňující rychlou dosažitelnost železniční dopravy. Už jsem o tom také psal tady, na Dopravním webu (článek „Jak je to ve skutečnosti s rychlostí na regionálních železnicích?“). Zkuste se na to mrknout.
  Jinak nevím proč píšete, že má v Německu mimo města auto úplně každý – u nás je to přeci prakticky stejné – jestli motorizace venkova je v Německu 96 % a u nás 92 %, tak už je to prakticky totéž. Auto nemají jen ti, pro které je nevyužitelné (zpravidla děti a starší senioři, kteří už nemůžou řídit). V žádném případě konkurenceschopnost regionální dráhy nestojí na naprosto marginální úspoře času, dané projížděním zastávek. Podstatou funkční regionální železnice, je A) četnost spojení, B) spolehlivost, C) návaznost na jiné spoje (tam kde lokálka nekončí ve spádovém centru) , D) dostupnost železnice (souvisí s množstvím zastávek, jejich umístěním a zázemím na nich: P+R, B+R). Posledním podstatným faktorem je kultura cestování (ve vlaku i na nádražích). Projíždění či neprojíždění zastávky ve Zlámané Lhotě je asi úplně poslední, co 99,9 % lidí zajímá. Pokud lze tímto přesto dosáhnout nějaké zajímavé úspory času, třeba v zájmu stíhání přípoje v nějakém uzlu, není naprosto problém proložit zastávkové vlaky segmentem vlaků zrychlených. Třeba na Vámi zmíněné trati Pardubice – Havlíčkův Brod (- Jihlava) tomu tak bylo a nebýt politiky „tupých škrtů“ Víta Bárty (neblahé paměti), tak by to tam takto fungovalo dodnes.
  Jako poslední – mezi faktory, které uvádíte, není naprosto prokazatelně žádná souvislost. Platy rostou velmi rychle, inflace je stále minimální, růst jízdného je taktéž minimální (o inflaci), cena benzínu v posledních několika letech dokonce výrazně poklesla (vzpomínáme, že se před mnoha lety šplhala i ke 40 korunám), a přesto počet cestujících ve vlacích setrvale roste. Čím více jsou lidé bohatší, tím více jezdí vlakem. Příkladem je Švýcarsko, kde podle Vaší logiky jsou všichni tak bohatí a mají tak dobré silnice (což je pravda), že by tam už žádná železnice neměla existovat – což nejen že není pravda, ale je tomu dokonce právě naopak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 10. 6. 2018 @ 11:31

  Ad. Cyklostezky podél řek – Bobíku, zkuste mi říct, proč byste vlastně chtěl kolem té Sázavy stavět nějaký 3 m široký pás stezky? Víte, já ty cyklostezky opravdu projektuju, dozoruju a aktivně používám, ale tuto logiku prostě nechápu.
  Jsem z pohledu Sázavy dálky, ze středu Moravy. Přesto si tam rád zajedu. Dost často bez kola, a potom jsem opravdu velmi rád, že existuje lokálka z uzlu Kolín do Ledečka, která mi nabízí velmi příjemné spojení mimo Prahu a davy lidí. Když mám kolo, beru si jej do vlaku a můžu jezdit po okolí podle libosti. Zkuste mi prosím nějak logicky vysvětlit následující:
  A) Když jedu poznávat krajinu, co mi brání na mém horském kole využívat stávající nezpevněné polní a lesní cesty, nebo silnice III. třídy? Opravdu je každý cyklista asfaltový maniak?
  B) Kdyby místo Posázavského Pacifiku byla 100 Km dlouhá cyklostezka, a místo trati Kolín – Ledečko 30 Km dlouhá cyklostezka, pro koho by byla dobrá? Pro rodiny s malými dětmi? Jak by tam dojely? Autem? Má to smysl? Jely by tam vůbec?
  C) Ta pár kilometrů dlouhá cyklostezka na trati Sázava – Přibyslav řeší vlastně co, když ani na jednom konci na ni vlastně žádná cyklostezka podobných parametrů nenavazuje, a zřejmě ani nikdy navazovat nebude?
  Jsem přesvědčený, že železnice se mají využívat k účelu, k němuž byly postavené, což je dopravní spojení. Pokud si myslíte, že tratě budou dále masově zanikat i v době, kdy se tak neděje už nikde (ani v tom zahraničí, kde už pochopili, že rušení byl fatální omyl) – OK, Váš názor, ovšem ničím nepodložený. Mimo jiné námět na turistické / historické využití úseku Sázava – Přibyslav vycházel ze způsobu, jakým byla trať úspěšně využívána celá 90. Léta až do roku 2006, a byla by nepochybně dál, kdyby se vlastník náhle nerozhodl trať zlikvidovat, zřejmě ve snaze rychlým prodejem kolejového materiálu a oceli z mostů řešit nějaký akutní finanční problém. To, že se ty odstraněné mosty vzápětí znovu stavěly za peníze EU jako cyklostezka, to Vám v rámci řádné péče o veřejné finance nevadí … zajímavé!
  Těch 35 000 lidí ročně – no to je úžasné. 35 000 : 365 = 96 lidí denně, nebo 1 pár obsazené 810tky tam a zpět. Vyšší výkon má kdejaká turistická pěšina v horách, kterou si turisté vyšlapali sami a nemusela stavět za desítky milionů. Jestli je toto nejvytíženější stezka na Vysočině … možná by neškodilo, kdybyste uvedl zdroj (ta čísla se mi téměř nezdají být pravdou – a rozhodně mne nepřesvědčují o smyslu této stavby!).
  Libchava – Šenov: Bobíku, nevím kolik jste toho najezdil na kole, ale když musíte nějaký kopec vyšlapat, tak to můžete ošidit jediným způsobem (z hlediska rizika „zpocení se jak prase“), a to pořízením elektrokola. Jiné cesty není. Pokud myslíte, že Vám 2 x delší trasa v čemsi pomůže, tak leda v tom, že se budete potit možná o polovinu méně (samozřejmě záleží na teplotě), ovšem 2 x tak dlouho. Na vrcholu kopce budete tudíž zpocený úplně stejně, protože prostě vykonáte stejnou práci, protože překonáte stejné převýšení. Převýšení 311 m na 5 km dělá průměrný sklon 6,22 %, což je zcela OK pro rekreační cesty. Denním dojížděním nikdo nebude na kole překonávat 311 m, pokud to není olympionik, který trénuje na Olympiádu. Poslední větou jen potvrzujete má slova „z Volfartic může sloužit i pro cestu do práce …“ – ovšem škoda že jen z Volfartic, pro cesty z České Lípy do České Kamenice a Kamenického Šenova tudy z důvodů dopravních nikdo už vlakem nepojede, a obávám se, že na kole taky ne. Pokud si někdo náhodou to elektrokolo pořídí (je jich čím dál více), o to méně bude mít důvod jezdit zajížďkou po tělese trati – elektrokolo zvládne i tu kratší a strmější silnici.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 18:24

  Začnu od druhé zprávy…

  Proč kolem Sázavy stezku? Protože více míst kam na výlet? Nicméně neříkám, že se to musí vyasfaltovat všude, pak by se ztratila rozmanitost. V té osídlené části kolem Sázavy (tj. na Havlíčkobrodsku) ale má stezka smysl. Současná I1/19 je naprosto nevhodná pro cyklisty a žádná jiná cesta pro turisty z Přibyslavi do Ždáru nebyla a postavit stezku vedle trati by velmi pravděpodobně neprošlo. No a objíždět to přes Nížkov snad nebudete navrhovat ani vy, když vám vadí zajížďky.

  a) Pokud chce někdo jet na horském kole přírodou, ať jede. Proč ale pro ty, co chtějí asfalt, by neměla být stezka? Do divadel nebo těch turistických a nostalgických vlaků se narve spousta peněz, tak se může dát i něco do stezek. Navíc pro dálkové cyklisty se víc hodí asfalt a i krátká cyklostezka bez aut na 10km je příjemný odpočinek od kopcovitých silnic. Někdo si třeba výlet naplánuje, že ji má na závěrečných 10km.

  b) Kde navrhuju zrušit Pacifik či Ledečko? Já naopak psal, že ČR může být jiná. Já rozmanitost rád. Ale těch pár stezek pro zajímavost ze slepých či dávno zaniklých lokálek či vleček může být i v ČR. Nemusí to tvořit systém, může to být jen pro radost. Zkuste být přející a nestarat se jen o vlaky. Cyklostezky z železnic jsou vizuálně vždy zajímavější než cyklostezky kolem řek nebo po polích… protože kdy jindy můžete jet vystříleným úsekem mezi skalami, kde na vás padne v parném dni příjemné vlhko a chládek? Tohle je atrakce z principu – ta stezka ze železnice. Tuplem když je tam i tunel, jako je to často v zahraničí.

  c) Je to příjemná atrakce, alternativa k I/19 (aspoň někde) a ve směru do Brodu snad jednou bude pokračování. A stezka z Brodu do Ždáru mi smysl dává. Jinak nelžete, stezka pokračuje až do Hamrů, jen v Sázavě musíte projet obcí a pak se znovu napojíte. A z Hamrů do Ždáru už to doklepete obcí.

  “železnice se mají využívat k účelu, k němuž byly postavené”
  Využívat železnice pro pár nostalgických vláčků ročně není využívání k účelu, ke kterému byly postavné. To nemá žádný dopravní význam. Je to jen atrakce, stejně jako cyklostezka a pak je na místě uvážit, která atrakce je nákladnější a využije ji více lidí.

  V zahraničí se ruší tratě dál. A věřte, že tam mi to narozdíl od ČR i vadí, protože ta síť je tam oproti ČR dost mizerná (místy) a není to už o tom, že si “prodloužím výlet o blbých 10km” kvůli zrušené trati, ale o třeba drsných 50km. A to už vadí i mně. Ale v ČR je takový luxus, že tady slzy ronit nebudu. V té cizině, např. Francii či Itálii to skutečně dost irituje i mě.

  “1 pár obsazené 810tky tam a zpět”
  A kdo tím 1 párem denně bude jezdit, když vedle mu jezdí RS1 každé 2 hodiny? Kde seženete těch 96 lidí, co každý den půjdou místo k hlavní trati v Sázavě k té lokálce a v Přibyslavi si pak velká část z nich přestoupí na hlavní trať? Nevymýšlejte absurdní konstrukty.

  A 35.000 je to za červenec-srpen. Za rok to bude dle mě mnohem více. 1.9. se tam nedává závora co vydrží do 30.6. dalšího roku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 18:31

  “Vyšší výkon má kdejaká turistická pěšina v horách, kterou si turisté vyšlapali sami a nemusela stavět za desítky milionů”
  Aha, takže co vás nezajímá, to dotovat nemusíte (a vytáhnete horskou pěšinu), ale co vás zajímá, to se dotovat má, třeba turistické vlaky. Hezká logika. Zcela nesobecká.

  Zdroj vám najdu, ale později.

  Matematika vám také moc nejde. Pokud při mírnějším sklonu dokážu jet průměrnou rychlostí na kole 15km/h (tou jsem vyjel např. z Terstu až do Koziny převýšení 500m od moře po krásné železniční stezce s tunely a luxusními výhledy, neb je tak rozvinutá, že vůbec nepoznáte, že stále stoupáte) a vzdálenost je 10km, tak je to rychlejší, než rychlostí 4km/h jít pěšky vzdálenost 5 km. Zkuste se s matematikou více přátelit. 😉 A pocení také nefunguje lineárně… to snad ani vysvětlovat nebudu. Pokud si myslíte, že se člověk zpotí stejně, když sportovní výkon rozloží a nebo když ho vykoná v krátkém čase, tak bez komentáře.

  Zbytek vašeho názoru na stezku do Kamenického Šenova je klasika… do turistických vlaků byste peníze dal, do lokálek vozících vzduch také a hájíte je, ale do cyklostezky ne. Ta vás nezajímá. No, jenže tu nežijete sám, milý pane Tužíne. Argument o tom, že trať by stejně nikdo neobnovil, ten jste k tomu zcela ignoroval. Dle vás tam viditelně nemělo být nic a peníze být poslány někam jinam do vláčků. Ty vás baví více. Opět tak nesobecké.

  A že vás to nepřesvědčuje není argument, vy jste mě taky o ničem nepřesvědčil, co já jako s tím?

  Přijde mi, že se neustále snažíte vytvořit dojem jakési autority, tím jak stále připomínáte, že projektujete cyklostezky. Jenže ve skutečnosti z vás odkapává silná zaujatost proti železničním cyklostezkám, kdy zpochybňujete stezky i na tratích zrušených či přeložených před 40-50 lety (ač obnova na spadnutí není), děláte že nevidíte že cyklostezek ze železnic je v ČR pár a celou situaci zveličujete. Vaším cílem je pouze snaha vytvořit dojem, že cyklisté vůbec železniční stezky neocení, protože vy máte zjevně velmi rád vlaky, cyklostezek se bojíte jako nepřítele a vůbec nedokážete odlišit, kde končí smysluplné provozování vlaků a začíná váš koníček.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 18:32

  Uzel Nezamyslice? A proč pár vybraných vesnic má mít do tohoto “uzlu” vlak, když zbytku může stačit autobus, protože k nim koleje nikdy nevedly? Morkovička žádnou páteř netvořila, šlo o klasickou slepou lokálku, kterou v klidu může nahradit autobus. Neříkám takové tratě plošně rušit, ale pokud na nich leží jen malé vesnice a jedno malé městečko a ani nevedou do turisticky atraktivních míst, tak víc než nechat je dosloužit pro ně udělat nelze. A to se v jejím případě stalo – dosloužila fyzicky (infrastrukturou). Chápu, že nesouhlasíte a že se vám tenhle pohled na věc příčí, ale zde budete muset pochopení hledat u nadšenců do lokálek. Mě nepřesvědčíte, tím jen ztrácíte čas. Já totiž jezdím na chalupu (a to není rekreační doprava) od vlaku 10km přes 3 kopce, protože do té vesnice, kde ji máme, nejezdí o víkendu autobus a koleje tam nikdy nevedly a tak odemě fakt nečekejte souhlas s tím, aby vesničky kolem kterých vede lokálka, měly nějaká privilégia. Mám pochopení pro situace jako např. Litomyšl… zde mi přijde v pořádku obsloužit i vesnice po cestě, stejně tak mám pochopení pro tratě, co vedou od jedné tratě ke druhé a tvoří jakousi páteř… ale slepé lokálky do pár vesnic, pokud zde není nic turisticky zajímavého, ty dle mě budoucnost nemají a nehodlám je podporovat. Budu respektovat, pokud se najde dost lidí a jejich podporu si zajistí (od toho je politika), ale sám se k podpoře nepřidám. Protože dle mě takové tratě nemají žádný význam. Vesnic a malých městeček, kam vlak nevede jsou stovky, pokud necháme pro 5 vyvolených vesnic vlak, tak to nic systémově neřeší. Dokud je trať sjízdná, tak ať to jezdí (těch pár milionů stát nezachrání), ale pokud fyzicky doslouží a potřebuje opravy v řádu desítek až stovek milionů, tak to je nesmysl, pokud nedělá ta trať páteř (např. Žlutice) nebo nemá výrazný turistický význam (např. Mšeno) a nemá velké obce (např Litomyšl). Morkovička nic z tohodle nebyla. Zde pochopení musíte hledat u ortodoxních fanoušků vlaků, kteří si ymslí, že všude kam vedou koleje musí jezdit vláček, já jsem pro použití zdravého rozumu a ne pro nekritický přístup, že se musí držet každá lokálka. Já vidím i ty obce, kam vlak nikdy nevedl a bazírování na slepých lokálkách do malých vesnic mi přijde jako výsměch.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 10. 6. 2018 @ 18:33

  Vaše dokazování, že jsem s projížděním zastávek na omylu shrnu takto – myslíte, že se západní systém postupně přenese k nám, nebo naopak oni to okopírují od nás a vrátí se ke lokálkám a zastávkám po 2-3 kilometrech jako u nás? Já jsem přesvědčen, že spíš příjmeme, co je na západě a tak je debata o tom bezpředmětná. Je to jen mlácení prázdné slámy, ono se to sem dostane přirozenou cestou. Na tom západě to taky nezačlo ze dne na den všude. Pokud to někomu vadí, ať si protestuje, ale já ve svém volném čase budu dělat jiné věci než bojovat s větrnými mlýny. Je mi úplně jedno, kde je pravda, protože tohle stejně nedokážu ovlivnit a popravdě to ani ovlivňovat nechci. Ať si to řeší ten, komu to vadí. Já do míst kam potřebuju jet jinak než rekreačně, jezdím stejně autobusem, a to jednoduše proto, že mi tam koleje nikdo nepostavil a problémy co řešíte vy, my přijdou spíše jako výsměch. Ono je to vidět na všem co jste napsal – vlaky, vlaky, vlaky, nic než vlaky. Autobusy a místa daleko od kolejí jste vůbec neregistroval. Takže vám nejde o kvalitní obsluhu, ale o svůj koníček – vlaky. Když se někde omezí autobusy, tak vlakonadšenci mlčí, maximálně mezi sebou řeší, že je dobře, že to nepostihlo i vlaky. Tohle podporovat nebudu. To je sobecké starání se jen o sebe, ne zájem o rozvoj veřejné dopravy.

  Já souhlasím, aby byly různé turistické vlaky a tak, ale nemůže to být jediný druh podporovaných turistických atrakcí, to opravdu ne. Nemůžete myslet jen na sebe, pane Tužíne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 10. 6. 2018 @ 19:45

  Ad. Stezka kolem Sázavy – jenže co třeba pokračování dál k Havlíčkovu Brodu? A co všechna ta další údolí, kudy dráha nikdy nevedla, nebo naopak vede a je vytížená, čili nelze zrušit? Opravdu jste mne nepřesvědčil, že nějaký izolovaný úsek v údolí systematicky cokoliv řeší. Nicméně vraťme to zpět k určitému nadhledu – tento úsek nebyl tratí, ale vlečkou v majetku soukromé firmy, kde funkce dopravní obsluhy už dávno nebyla naplňována, tudíž šlo v podstatě o specifickou výjimku. Smysl má bavit se spíše o tratích, kde se rozhoduje / bude rozhodovat, a jsou ve veřejném vlastnictví, čili rozhodnutí je věcí nás všech.
  K odpovědím –
  a) Pro ty, kteří chtějí asfalt, jsou ideální méně frekventované silnice. Osobní zkušenost…
  b) Pár stezek pro zajímavost / pro radost už tady stejně máme. Cyklostezka v tunelu je jediná, Ostrov – Jáchymov. Věřte, že naprostá většina dopravních cyklistů se chce dopravit, naprostá většina cykloturistů má cestu jako cíl – tedy mají rádi les, rybník, hospůdku, památku, turistickou zajímavost … nijak cíleně je nepřitahuje rušená trať, a už vůbec podivné by bylo předpokládat, že mají zájem zrušit trať proto, aby se po ní svezli „zážitkově“ na kole. Daleko spíše ocení, když je chytne na cestách průtrž mračen, že do vlaku nasednou i s kolem a nechají se odvézt pohodlně domů.
  V zahraničí ruší dál … řekl bych, že mnohde naopak obnovují. A jestli se protáhne cesta o „blbých 10 km“ nebo 50 km je jedno – denní dojížďka na vlak je cca do 5. Km, takže ať 10 nebo 50 km k nejbližší trati, je to za hranou použitelnosti pro dopravní cyklisty, což je špatně.
  Těch 96 lidí bylo MNOŽSTVÍM přirovnáno k jednomu páru obsazených 810tek. Naopak absurdní konstrukcí je to, že mi podsouváte, že jsem kdekoliv tvrdil, že by se zrovna této trati tento pár naplnil. To jsem opravdu neřekl.
  K těm 35 000 lidí mi pořád chybí nějaký zdroj. Napřed píšete v létě (pokud beru cyklistickou sezónu, tj. jako teď formálně jaro, kdy ovšem už dávno panují letní klimatické podmínky, tak je to období cca duben až září), teď uvádíte zase jen červenec – srpen… Ano, na kole se dá jezdit i v hlubokém mrazu (a taky se jezdí) – ale dopravně (do těch 5. Km), nikoliv na výlety podél Sázavy. Pořád jsme u toho zásadního rozlišování.
  Z čeho soudíte, že mne horská pěšina nezajímá? Nebo že ji nemusím dotovat? Třeba chci dotovat vlak, který ty turisty k té pěšině přiveze. Ovšem opět tady spojujete nespojitelné – tu pěšinu jsem zmínil v jistém kontextu, z něhož jste svou reakci vytrhl.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 10. 6. 2018 @ 19:46

  S matematikou se přiměřeně přátelím, absolvoval jsem několik semestrů na VŠ, všechny úspěšně. Ono Vám tak trochu uniklo, že to, o čem se tady bavíme, není matematika, ale fyzika. To je potom těžké se bavit … Stále trvám na tom, že pokud máte stejnou hmotnost, a tu chcete dostat do nějaké nadmořské výšky, tak musíte vykonat stejnou práci. Váš výkon (to je to, u čeho se potíte) je dán onou prací, vykonanou za nějaký čas. Tedy buď půjdete strmější stezkou, a potom s vyšším okamžitým výkonem budete pracovat kratší čas, nebo zvolíte nějakou dlouhou cestu s menším spádem, kdy s daleko menším výkonem budete stejnou práci vykonávat po delší čas. Jen ta práce bude pořád stejná, protože vážíte pořád stejně a kopec je pořád stejně vysoký, a jediná síla, která Vás tam dostane, je ta Vaše vlastní.
  Pro 99 % cyklistů je řešením k překonání kopců vynález, zvaný přehazovačka. Ta mi umožní rozložit práci do delšího času (tedy snížit výkon), aniž bych si hrál na lokomotivu a pro své pohodlí bych potřeboval vytrhat koleje. Mám tedy pro Vás radu – zkuste si koupit kolo s přehazovačkou.
  Já tady určitě nežiju sám, Bobíku. A protože jezdím i na kole, a taky projektuju cyklostezky (vy také?), a taky jezdím vlakem, tak prostě mám tendenci zohlednit potřeby všech. Cyklistům stavět cyklostezky, ostatním zachovat tratě. Nechť má každý možnost volby. Nechci nikomu předepisovat, jak má žít a čím má jezdit. Chci všem nechat možnost a volbu. Zcela sobecké? A je u Vás zcela nesobecké, že potřebujete zlikvidovat trať jen proto, že se chcete kochat neotřelým pohledem na krajinu z vysokých náspů a mostů? Myslíte, že desítky milionů na jejich stavbu byly vynaloženy jen pro potřeby zřízení atraktivní vyjížďkové trasy?
  Víte, Bobíku, Vaše postřehy a nakonec už i poněkud osobní tón jsou jen důsledkem toho, že prostě nesnesete jiný názor. Ano, to co jsem napsal je zase jen názor. Na rozdíl od Vás ovšem založený na jakési věcné argumentaci, při níž se snažím tu hranici mezi smysluplností cyklostezky a železnice najít.
  Morkovička páteř samozřejmě tvořila, jen Vy opět nevíte. Jen vykřikujete, ale kolikrát jste tam byl? Co o tom kraji víte? Nebo Vy víte všechno o všech krajích? Zatím bohužel prokazujete fatální neznalost i v tak elementární věci, že opakujete, že Morkovička „dosloužila“ pro technický stav. To je lež jako věž, Bobíku. Byla stejně zanedbaná, jako většina tratí v té době. Jenže se začaly stavět koridory a rušit kilometry kolejí, na kterých stály vagony určené do šrotu. Bylo zadání je „někam“ okamžitě uklidit, a černý Petr padl na Morkovičku. Spádovost toho kraje byla a do značné míry dodnes je k Prostějovu, takže přesně tím směrem, kam trať vedla. Vaše výkřiky jsou velmi plytké až povrchní, bohužel odpovídající současným „mediálním pravdám“. Kdybyste jen trochu měl zájem věcem rozumět, možná by Vás zaujalo, že se kdysi komusi nejenom vyplatilo tu trať (Morkovičku) postavit, ale dokonce jako jedna z velmi mála se až do doby zestátnění ekonomicky vyplácela a dobře prosperovala. A to Bobíku mělo své důvody, které z http://www.mapy.cz nevyčtete. Asi jen nemá smysl o nich něco psát, protože stejně už a – priori víte, že Vaše pravda je stejně nejlepší a jakýkoliv argument Vás nepřesvědčí. No, OK, řekl bych že tím říkáte něco zajímavého zejména sám o sobě.
  O čem jsem psal – s Vašim ctěným dovolením píšu o tom, co mne zajímá, a co má podle mne smysl. Pokud chcete napsat něco k autobusům, tak napište – bráním Vám? Já mám na plošnou obsluhu autobusovými linkami svůj názor, který dost přesně podporuje statistika trvalého poklesu množství cestujících, využívajících tento způsob dopravy. V kontrastu s tím je trvalý nárůst počtu cestujících na železnici. A to vše se děje, aniž bych na to měl jakýkoliv přímý vliv. Ono autobusová doprava se zřejmě vyřeší tou cestou, kterou intenzivně přejete lokálkám – v ekonomice chybí lidi, a prostě si někdo spočítá, jakou produktivitu má řidič linky do Horní Dolní, vozící na jednom spoji 1 – 2 cestující. Tyhle linky zatím žijí díky řidičům v důchodovém věku, ale jak dlouho?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 6. 2018 @ 21:49

  S vámi je to stále na jedno brdo.

  Tvrdíte, že pro cykloturistu je cesta cíl, ale zároveň popíráte, že cyklostezky ze železničních tratí jsou zajímavé, ačkoli právě na nich cyklista zažije unikátní jízdu skrz skály, vyhlídky z náspů, spousty mostů a v cizině i dost tunelů a absenci aut. Není to trochu v rozporu? Ano, určitě se najdou zajímavé trasy i mimo železniční cyklostezky, ale železniční cyklostezky mají tu vlastnost, že ty jsou zajímavé vždycky. (tedy pokud to netoužíte za každou cenu popírat, protože se vám nehodí to přiznat) Mohu vás ujistit, že pokud někoho vezmu na železniční cyklostezku na výlet, tak zatím jsem se vždy dočkal jen pochvaly za to, jak parádní trasu jsem vybral. Naposledy včera na té Sázavě, konečně jsem se tam prvně vydal. A určitě jsem tam nebyl naposledy. Ale další na řadě mě láká Slavonice-Waidhofen an der Thaya, tam je fajn, že má 27km. Tato z Přibyslavi je skutečně projetá hned, jak to je úplná rovina. Na to, že bylo pondělí odpoledne (všední den), tam bylo lidí dost. Projel jsem to tam a zpět za 2 hodiny a potkal skoro 30 lidí. Jak to asi vypadá o sobotním odpoledni? Zkuste si to taky projet, třeba o ní přestanete říkat, že je obyčejná. Vemete kolo a vyrazte na některé opravdu vyhlášené železniční cyklostezky v třeba Itálii nebo ty příhraniční v Německu. Pochopíte, proč jízda po nich je zážitek. Proč to může lidi bavit. A zkuste Švédsko, kde většina vlaků kola nevozí (vozí jen soukromníci, ale většinu tratí obsluhuje státní dopravce). Přesto tam cyklistika kvete. Já si tam plánuji výlet s kolem… konečně divočina a výzva (žádné podvádění s vlakem) a to mě láká.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 6. 2018 @ 21:55

  Tvrdíte také, že má železnice má sloužit dopravnímu spojení. Za dopravní spojení ale vydáváte:

  a) vlečku s pár turistickými vlaky za rok, kterou majitel v roce 2007 zrušil pro zchátralost a nutnost drahých oprav;

  b) těleso trati se sneseným svrškem v roce 79, kde by znovupoložení kolejnic muselo probíhat dle současných norem (byla úředně zrušena) a to včetně vybudování stanic a zastávek dle současných drahých norem… kdo by tu miliardu dal, když SŽDC odmítá dát blbých 100 mega za opravu Horní Slavkov-Loket předměstí, kde kraj chce osobní vlaky a je tam zájem i o vozbu lithia? O znovupoložení kolejí a objednání pravidelných vlaků mezi Kamenickým Šenovem a Českou Lípou, ani o nákladní vlaky na této sklonově náročné trati, nikdo nestál od roku 79 až do roku 2007, kdy došlo ke stavbě stezky. O obnovu stálo akorát pár jedinců. Naopak o cyklostezku stálo mnohem více lidí a bojovali za ní od roku 2001 a ještě si dokázali, narozdíl od těch pár jedinců co stálo o trať, zajistit evropské dotace. Kdo tomu věnoval více práce, vyhrál. Co je na tom špatně? Nexistuje (naštěstí) žádná povinnost státu, aby kdekoli kde vedly koleje, je musel sám od sebe obnovit.

  c) trať s kolejnicemi, kde byl v roce 1998 zastaven provoz a následně trať chátrala a dostala se do stavu, kdy v roce 2011 už byla nutná buď drahá rekonstrukce a nebo zrušení. Je úplně jedno, jaká byla prvotní příčina zastavení, to podstatné je, že se trať přestala udržovat, stala se nesjízdnou a každý rok dalšího chátrání by jen opravu trati prodražoval. A pokud neexistoval žádný zájem či naděje na opravu a obnovení provozu, tak neexistoval důvod trať nezrušit. Nebo mi dohledejte zdroj, že kraj uvažoval o obnově trati nebo nějaké vyjádření, kde pozdější vedení kraje lituje zrušení trati. Najděte mi komu zrušení té trati vadí a opakovaně to řeší a o jak velkou skupinu lidí jde. S tou polohou zastávek a koncového nádraží v Morkovicích jsem fakt zvědav, kolika lidem ta trať chybí. Aby to nedopadlo, že najdete jen naštvané plky na šotowebech. Mimochodem, na tuhle stezku vám nějak nesedí, že by cesta po ní do Nezamyslic byla delší než po okolních silnicích. 😉

  Vážně mi tedy chcete tvrdit, že a),b),c) jsou dopravní spojení?

  Tady se prostě nemůžeme shodnout. Já trvám na tom, že těleso se snesenými kolejnicemi nebo zcela zchátralá trať ležící ladem, tak že toto žádnému dopravnímu účelu neslouží, protože jediná doprava, která po takové trati probíhá, je ve stylu: pohyb mravenců, pohyb kosů přehazujících listí a pohyb šotoušů procházejících na podzim trať po opadnutí vegetace. Pokud tyhle věci chcete vydávat za dopravní spojení, tak se nedivte, že si nerozumíme.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 12 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 6. 2018 @ 22:01

  Když těch 96 lidí myslíte obecně, tak proč to píšete v souvislosti se Sázavou?

  Co píše k pocení opravdu nebudu dál komentovat. To se nedá totiž.

  “mám tendenci zohlednit potřeby všech”
  A proto bagatelizujete autobusy? Budiž, váš názor. Ale já s vámi nesouhlasím a pokud máte na autobusy názor jaký máte, tak tím akorát dále snižujete svojí nezaujatost v mých očích. Z toho, co jste napsal o autobusech, mám dojem, že vám je jejich úpadek naprosto ukradený, dokonce vám i vyhovuje (aspoň bude snažší najít peníze na vlaky) a zajímáte se jen o vlaky. To dokazujete i tou naprostou ignorací toho, že k vlaku může lidi dovézt i autobus, ne nutně kolo. Tohle vše ale jako celek vysvětluje, proč tak nenávidíte železniční cyklostezky a zcela ignorujete a zesměšňujete, co je na nich pěkné a přínosné. Pro vás jsou nepřítel. Jediná cyklostezka ze železnice, kde jste souhlasil, je ta na Orlík, kde jste se zřejmě usoudil, že hájit zde obnovení trati pro turistickou nebo pravidelnou nebo nákladní dopravu je moc velký úlet i na vás. Takže se vám hodilo do krámu souhlasit. Jenže tím nezamaskujete, že u většiny železničních cyklostezk byste nesouhlasil. Vsadím se, že i kdybychom se nebavili o ČR, ale třeba o Itálii a veleznámé alpské železniční cyklostezce z rakouských hranic, že i tam byste namítal, že zrušení původní tratě tam zabilo osobní dopravu, protože nová trať půlku původních zastávek zcela míjí a zbylé má položené třeba 3km za městem. A takhle by to s vámi bylo u všeho. Každou stezku ze železnice byste kritizoval, pokud by nešlo o nějakou fakt jen účelovou vlečku jako byl Orlík. Nechcete se dělit, to je celá pointa. Vidíte jen vlaky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Bobík, 12. 6. 2018 @ 22:11

  Ujasněte si, co chcete. Chcete zjistit, proč se někomu líbí železniční cyklostezky? A nebo mě chcete přesvědčit, že se mi železniční stezky nesmí líbit, protože když se mi budou líbit a budu je využívat, tak to povede k rušení dalších a dalších tratí? A pokud odmítám se nechat od vás přesvědčit, že železniční stezky mě nemůžou bavit, začnete osobně útočit ve stylu, že jen vaše argumenty jsou věcné?

  “Na rozdíl od Vás ovšem založený na jakési věcné argumentaci, při níž se snažím tu hranici mezi smysluplností cyklostezky a železnice najít.”
  Aneb jak si prohlásit, že mám ve všem pravdu a jako náhodou se to týká toho, co se mi líbí a hodí. Asi jako celý váš článek.

  “Nebo Vy víte všechno o všech krajích?”
  Úplně stejně mohu říct, že pokud vy nevíte všechno o všech krajích, tak vám není nic do toho, zda si někde zruší tratě. Vypíchnout si jen co se mi hodí a použít absolutní argument, to umí každý. Pokud je daná peněz hrazená z peněz všech, může ji komentovat každý. Připomínáte mi fandy České Televize, ti také jsou předvědčeni, že má mít ČT právo od všech vybrat poplatek, ale nikdo ji nemá mít právo kritizovat jako zaujatou. 🙂

  “Vaše výkřiky jsou velmi plytké až povrchní, bohužel odpovídající současným „mediálním pravdám“.”
  Samozřejmě, pravdu máte vy. To, že závěry vaší pravdy vám hrají do karet, to je jen čistě náhodné. 😉

  “Kdybyste jen trochu měl zájem věcem rozumět”
  Jinými slovy, kdybyste byl ochoten mi neodporovat a co napíšu akceptovat jako nepochybnitelný fakt…?

  “že Vaše pravda je stejně nejlepší a jakýkoliv argument Vás nepřesvědčí. No, OK, řekl bych že tím říkáte něco zajímavého zejména sám o sobě.”
  Pokud s vámi někdo nesouhlasí (protože jste sám o sobě prohlásil, že vaše argumenty jsou věcné), tak to o něm něco vypovídá??? Kdo jste? Nějaká uznávaná autorita? Proč teda své názory píšete jen web, kde jsou všechny články z nějakého záhadného důvodu silně prolokálkové (kolik je na tomto nezávislém nezaujatém webu článků kritizující lokálky?) a ne někam na nějaký nezávislý web? Nebo všichni mimo dopravní.web jsou blbci? Jediný povolený názor je ten na DW?

  “s Vašim ctěným dovolením píšu o tom, co mne zajímá, a co má podle mne smysl”
  V tom vám naprosto nijak nechci bránit. Pište jak to cítíte. Ale nevynucujte si, že jste nějaká autorita, když je vidět vaše viditelná zaujatost ve prospěch vlaků, ignorování busů, nenávist k drážním cyklostezkám atd. Píšete svůj názor… nehodlám narozdíl od vás soudit zda je dobrý či špatný, říkám jen, že tento názor nezastupuje všechny druhy lidí a je z mého pohledu sobecký a zaujatý pro vlaky. Podle mě má zas smysl zajištovat dopravní obsluhu i mimo koleje. A pokud se vám to nelíbí, tak si s prominutím polibte šos.

  “trvalý nárůst počtu cestujících na železnici”
  Opravdu se to týká i nejzapadlejších lokálek? Můžete uvést příklady, na kterých lokálkách podobných Morkovičce roste počet cestujících?

  Asi byste se měl bavit spíš s vám podobnými lidmi, se mnou se těžko pochopíte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -7 (from 13 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 14. 6. 2018 @ 17:14

  Tak jsem se zase trochu pobavil … tedy zvlášť v pasáži, kdy sám pan Bobík dedukuje, jak bych určitě odpověděl, a mým fiktivním odpovědím, které jsem nikdy neřekl, ihned oponuje. To je úžasné, pan Bobík se pomalu posouvá do stádia, kdy se bude hádat sám se sebou, a mne k tomu už ani nebude potřebovat“ 
  Zajímavé je tvrzení, že železniční cyklostezky jsou zajímavé vždy. Pokud tedy budu brát v úvahu 3 takové cyklostezky, které mám na Moravě nejblíže, tak jsou to Kyjov – Mutěnice, vedená téměř zcela v nezáživné rovině mimo zástavbu (tj. neznalý cyklista netuší, že to kdy byla trať, pokud si tedy nevšimne, že ten domeček ve Svatobořicích bylo nádraží). Dále Nezamyslice – Morkovice (slovo rovina lze zaměnit za pahorkatina, ale jinak mělký příkop, nízký násep nebo propustek opravdu vypadá naprosto stejně jako u běžné silnice). Poslední je stezka Nový Jičín – Hostašovice, která vede kousek blíže k zástavbě, takže pro cesty třeba z Hodslavic do Jičína na kole použitelná je. Naopak její koncový úsek do Hostašovic je téměř k ničemu, protože nemá nikam návaznost (zejména na Valašské Meziříčí). Ani jedna z těch stezek nenabízí nic turisticky tak zajímavého, abych tam měl jako cyklista důvod jet.
  Ano, jízda nějakými zrušenými úseky Alpských železnic může být zážitkem … ovšem dost těžko srovnatelným se „zážitkovou“ jízdou z Nezamyslic do Morkovic. Ve Švédsku si to klidně užijte, pokud milujete adrenalin. Drtivá většina dopravních ani rekreačních cyklistů ovšem adrenalin v podobě zaseknutí se v opuštěné pustině bez možnosti odvozu nijak nevyhledává.
  K Vašim bodům –
  a) Vlečku Sázava – Přibyslav jsem nikdy za dopravní spojení nevydával.
  b) To, že v úseku Kamenický Šenov – Česká Lípa nikdo reálně neusiloval o obnovení železnice ještě vůbec neznamená, že stavět tam cyklostezku je nejlepší řešení, a že by třeba jiná cyklostezka za stejné peníze ve stejném regionu nebyla daleko užitečnější.
  c) V případě trati Nezamyslice – Morkovice zájem obcí na obnově existoval, s rušením trati jednoznačně nesouhlasily. Trať je ale na pomezí tří krajů, pro každý kraj je okrajová, takže bez ohledu na objektivním zájmu dopravní obslužnosti tam nebyl zájem politický, a to ze strany krajských objednatelů dopravy. Toho SŽDC využila, a trať zrušila. Cesta po této trati nebyla opravdu delší, než po místních silnicích. Taky jsem to nikdy nikde netvrdil. O prodloužení trasy oproti silnici jsem mluvil u tratě Kamenický Šenov – Česká Lípa, nějak jste to zase spletl dohromady. I když ta trať není žádnou zajížďkou, tak současně není oproti málo zatíženým silnicím v širokém okolí ani žádným velkým přínosem.
  Já zase tvrdím, že pokud je těleso s kolejnicemi ležící ladem, které se do tohoto stavu dostalo nikoliv pro nezájem cestujících, ale pro totální zanedbání povinností vlastníka stavby (čili i porušení zákona), tak řešením je zákon dodržovat a trať po opravě vrátit původnímu účelu, nikoliv její zchátrání účelově legalizovat stavbou cyklostezky.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 14. 6. 2018 @ 18:23

  K autobusům – já už jsem jednou, milý Bobíku, napsal, že autobusy neřeším. Já s nimi ani nejezdím, ani jim nerozumím. Nejsem vyučující na vysoké škole, který má povinnost studentům popsat problematiku dopravy v celé šíři. Jsem zákazník – cestující, který určité způsoby dopravy využívá, a také se k nim vyjadřuje, a jiné způsoby dopravy nevyužívá, takže se k nim nevyjadřuje.
  Celkem vtipné je obviňování, jak „nenávidím drážní cyklostezky“  Já je nemám důvod nenávidět, nic mi neudělaly, Bobíku. Jen v jejich preferované výstavbě, na úkor cyklostezek třeba podél frekventovaných silnic, kde jde cyklistům opravdu o život, opravdu nevidím žádný smysl. Pokud se Vám líbí, budiž. Jen žádný z argumentů, které jste mi předložily, mne prostě nepřesvědčily.
  K tomu, že „nevíte všechno o všech krajích“ – řečeno nikoliv proto, aby se Vás to těžce dotklo, ale proto, že třeba u Morkovic jste prohlašoval, jak důvodem zrušení byl špatný technický stav – přičemž je řada článků, kde se opravdu můžete dočíst celý příběh té tratě, včetně několikakilometrového „hada“ odstavených nákladních vozů na konci 90. let, jejich odbrzdění, vykolejení, následnému poškození trati … když už píšete na tento server, bylo by minimálně vhodné věnovat pár minut strýčkovi Googlovi a tyto věci si zjistit, ne ihned psát pod vlivem emocí nějaké vlastní dedukce, mj. dost vzdálené skutečné podstatě problémů.
  „Pokud je daná peněz hrazená z peněz všech, může ji komentovat každý“ – No, tady si nejsem jistý, jestli rozumím jazyku Vašeho kmene… Samozřejmě kritizovat mé názory můžete, stejně jako já ty Vaše. A můžu Vás uklidnit, Dopravní web ani já nejsme z koncesionářských poplatků živeni. 
  Jinak by mne zajímalo, jak jste došel k názoru, že se snažím komukoliv vnucovat, že jsem nějaká autorita? Jsem pouze člověk, který má dopravní stavitelství vystudováno a celou svou profesní dráhu se jím úspěšně živím. Mám tudíž dostatek informací, které publikuju, a vyvozuju z nich jakési závěry. S nimi samozřejmě nemusíte souhlasit. Děkuji za nabídku na políbení šosu, byť jí nevyužiju, tak je pro mne cenná, neboť si ji překládám tak, že hodnotnější argumenty do diskuse už nejsou na skladě …
  Abych napsal také cosi k věci – nejen reakce na vaše „perly“. Já jsem nikdy nikde neřekl, že nemá smysl zajišťovat dopravní obslužnost mimo koleje. Řekněme si ovšem, co je dopravní obslužnost. Pro valnou většinu lidí to není autobus do jejich vísky, ale obecně možnost rychle a pohodlně se dopravit, třeba po kvalitní silnici (když do jejich vísky železnice nevede). Kvalitu dopravní obsluhy vytváří možnost volby. Pokud lidé mají k dispozici vlak, ještě k tomu třeba na jiný směr autobus, ještě k tomu slušnou silnici a k tomu navíc cyklostezku, tak jich velké množství využije i jiné možnosti než cestu autem. Každý je jiný, má jiné preference. To jen šotouši mají svůj „absolutismus“, když prostě ví, že pro všechny bude určitě nejlepší nějaký autobus, který jim naplánují. Nebude. Cestující je zákazník, chce mít možnost volby. I železnice, i cyklostezka tuto možnost volby rozšiřují. Když cyklostezku nevyužijete jako nástroj k rozšíření oné volby způsobu dopravy, ale naopak jako nástroj na její zúžení, kdy cyklostezkou likvidujete účelově železniční spojení, tak škodíte dopravní obsluze jako celku.
  A toto se netýká jedné oblasti, jedné trati. Pokud by třeba z těch Morkovic několik set lidí denně použilo vlak, potom by ubylo na mnoha silnicích několik set aut, a ve městech by se uvolnilo několik set parkovacích stání. A toto vše by pomohlo i těm obcím, kam železnice nikdy nevedla a nikdy nepovede, protože na jejich silnicích by byl menší provoz, a jejich obyvatelé by při dojíždění mohli parkovat na parkovacích místech lidí, kteří by do města mohli dojet vlakem a nemuseli by jezdit autem. Doprava v regionech má řadu synergických souvislostí, ze své podstaty je provázaná. Pozitivní věc – třeba úspěšný provoz regionální železnice – má vždy dopad na celý širší region, nejen na ty obce, které leží bezprostředně u kolejí. Takže to co píšu, to není jen zahleděnost do lokálek, ale je to součást komplexního řešení dopravy v regionech. Jen jste to, Bobíku, celé tak trochu nepochopil …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 15. 6. 2018 @ 11:55

  Zajímavá diskuse dvou odlišných názorů. I když ji značně zkazilo pozdější Bobíkovo osobní napadání místo argumentace.
  Já nabídnu třetí úhel pohledu: nákladní využití.
  Nákladní doprava je dnes všeobecně opomíjena, ale to je přesně to, kvůli čemu drtivá většina tratí byla stavěna.
  ad Sázava: při rušení této vlečky jsem byl osobně a důvody k jejímu rušení sice oplakávám, ale chápu. Vlastník SaZ je železniční společnost a trať hojně využívala k nákladní dopravě svých zásilek (zejména železniční vozidla, která se tu opravují). Časem se vlečka dostala do tak zoufalého stavu, že vylučovala provoz na ní. Bylo nutno jí opravit za mnoho desítek milionů. Tyto peníze ovšem společnost nebyla schopna investovat, protože v antiželezniční politice, která tu panovala (a stále panuje), si nemůžete být jisti, že se vám taková investice kdy zaplatí. Zkrátka bylo levnější naložit železniční vozidla na kamion a převézt po silnici, která je zadarmo, na nádraží do Sázavy na hlavní trati. Proto se z vlečky stala cyklostezka, protože na cyklostezku dotace z EU dostanete zatímco na železnici nemáte šanci. Z tohoto důvodu veškeré plačky nad tím, jaká by to byla krásná historická trať jsou bezpředmětné. Pokud by se našly paníze na její opravu, byla by to v první řadě krásná vlečka sloužící nákladní dopravě s občasným využitím historickými vlaky jako tomu bylo před jejím zrušením. Pánové, ať se to komu líbí nebo ne, jde jen o prachy. Buď x desítek milonů ze své kapsy nebo dar z EU. Co vyhraje? Sázava je toho jasným důkazem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 15. 6. 2018 @ 12:12

  V případě Sázavy jsem já taky jednoznačně proti cyklostezce, protože tahle trať (vlečka) by své využití měla.
  U jiných tratí je to ale jiné.
  ad Morkovice: tahle trať skončila jak říká Tužín nezájmem institucí, nikoli cestujících. Tímhle způsobem v moderní době skončila většina tratí, které nejsou v provozu, ale ne kvůli špatnému stavu (např. Kozina). Pokud by byla Morkovička zastavena kvůli špatnému stavu, je to jiná, protože nákladní doprava na ní nebyla a je bez potenciálu. (pár vagonů ročně s uhlím, dřívím a se šrotem nepovažuji za dostatečný potenciál) a proto by se nevyplatilo jí za draho obnovovat. Tohle ale byla situace, kdy se politicky rozhodlo zastavit trať, která s minimální nutnou údržbou mohla sloužit několik desítek let a zájem cestujících na ní byl. Takže suma sumárum, i já se připojuji k Tužínovi, že zde ohromné investice do cyklostezky nebyly na místě.
  ad Šenovka: trať zrušená v sedmdesátých letech, kterou místní měli zájem obnovit pro pravidelnou žel. dopravu. (rozhodně to nebylo pár popletenců, jak píše Bobík). Tady to byl regulérní boj s cykloturisty, který železničáři nemohli vyhrát, protože dotace na trať v antiželezniční politice EU prostě nezískáte, zatímco na cyklostezku bez problémů. Zde si myslím, že argumenty železničářů a cyklařů byly rovnocenné, takže zde nemám nic proti cyklostezce. Prostě vyhrál ten mocnější. V nákladní dopravě tato trať dnes nemá význam žádný a v osobní plus mínus srovnatelný s tou cyklostezkou.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 15. 6. 2018 @ 12:41

  Když už mluvíme o 40 let zrušených tratích, nechápu proč po nich nevedou turistické značené cesty? My máme na vlečce Mattonky po kolejích vedenou červenou trasu, co tam vznikla v době, kdy byla vlečka neprovozní a potkat na kolejích vlakem překvapeného turistu je lahůdka. Já patřím mezi průkopníky procházečů zrušených tratí. Když jsme s tím za komunistů jako týnejdžři (tehdy jsme ještě nebyli šotouši, ale jen železniční fandové) začínali, bylo procházení tratí doslova adrenalinovou záležitostí, při kterém nesměla ve výbavě chybět mačeta a kilometrem cesty jsme se prosekávali i hodinu. Dnes už po zrušených tratích vedou vyšlapané šotostezky, kde by stačilo jen domalovat turistické značení a trasu zanést do mapy. Stálo by to “pár korun” a turistický účel by byl splněn. Zrovna Šenovka byla jednou z prvních tratí, které jsem procházel a do Kam. Šenova jezdily ještě nákladní vlaky. Nejzajímavější na těchhle výletech bylo šmejdění na půdách a sklepech nádražních budov, kde se našlo mnoho zajímavých dokumentů. Díky tomu třeba vím, že do Kamenického Šenova horního nádraží přijely poslední 2 nákladní vagony 23.3. 1977 a byly to vozy 20 54 572 5196-0 a 21 54 102 6644-3 s hnojivem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 16:53

  Domažličák:
  S osobními útoky tu začal pan Tužín. Jelikož ale máte podobné názory jako on, nedivím se, že jste se postavil na jeho stranu. Pan Tužín začal útočit absolutními argumenty ve stylu “pan Bobík nepíše žádné argumenty, zatímco já argumentují věcně”, čímž pan Tužín v podstatě sám sebe prohlásil za lepšího debatéra. Projděte si debatu znovu a najdete to tam. Nicméně tohle jsem čekal a nevadí mi to…. na webu železničních extrémistů (kteří hájí každou trať) se jiné reakce čekat nedaly… nedokážete unést jiné názory a tak je musíte prohlásit za nevěcné. Na tomto webu se jen vyhraňujete vůči názorům z venku, nesnažíte se je zkusit pochopit a víc a víc se izolujete, protože přesvědčujete sami sebe o své jediné pravdě. A následně svou nekompromisností (svými požadavky na další a další peníze pro vlaky, svým moralizováním o autech, pomlouváním cyklistů atd.) a tím pádem i arogancí, tak tím následně každého, kdo není železniční fanatik, urazíte a má vás za extrémisty a magory, s prominutím. A pak se divíte, že máte tak malou podporu veřejnosti. No ale klidně si užívejte, že ve skupině mezi svými, si můžete nevzájem přitakávat, jak jsou vaše argumenty věcné a správné a protistrana není věcná a ničemu nerozumí. Taková klasika… když někdo nemá skutečné argumetny, prohlásí protistranu za nevěcnou a sebe za morálního vítěze. Uvidíme, kdo se po třeba Kozí dráze projede nakonec… zda vy ve vlaku nebo já na kole. 😉 Má výhoda je ale ta, že mě narozdíl od vás neurazí, když tam nakonec vyhraje vlak. Tak si prostě vemu kolo do vlaku, vyvezu se vlakem a pojedu na kole jinam. Vy obráceně si nedokážete užít obojí, protože jste extrémisté.

  S procházením tratí jste se s prominutím zbláznil, ne? Neberte to jako osobní útok, jen si zkuste uvědomit, jaká je hodnota tělesa železniční tratě, kdybyste ho měl postavit dnes jako novostavu. Třeba ta vlečka na Sázavě postavit dnes jako novostavba (bez kolejí, jen to urovnat, prokopat a jinde dosypat a postavit ty mosty), tak jste na víc jak miliardě. Takže se nezlobte, ale chtít nechat opuštěné tratě na pěší procházky je vrchol sobectví. Pokud to může sloužit pěším, cyklistům i bruslařům a vy to chcete nechat jen pro pěší (a ještě jen pro ty, co mají rádi obtížnější cesty bez asfaltu), tak tomu říkám sobectví jak prase. V takovém případě ať za každý průchod platí třeba 5000 Kč (které se budou posílat na účet pro budoucí vybudování cesty pro všechny o kus vedle). Pak souhlasím… nechte si svou VIP pěšinu po trati, ale zaplaťte pro neVIP cestu ostatním.

  Jako šotoprovokace ale dobrý. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 17:18

  Tomáš Tužín:
  “A toto vše by pomohlo i těm obcím, kam železnice nikdy nevedla a nikdy nepovede, protože na jejich silnicích by byl menší provoz, a jejich obyvatelé by při dojíždění mohli parkovat na parkovacích místech lidí, kteří by do města mohli dojet vlakem a nemuseli by jezdit autem.”

  😀 😀

  Tak to je snad nejlepší argument všech dob. “K vám do vsi jezdí jen 4 páry busů denně? Tak já vám pomůžu tím, že objednám vlaky o 20km jinde za cenu 5x větši než kolik stojí autobusy. A díky tomu budete mít volnější silnice a snažší parkování! Že chcete přidat aspoň ty blbé autobusy přímo k vám? Ale no tak!” 😀

  Člověče, vy jste marketignový genius. Jestli tohle někdomu dokážete prodat jako přínos (pro něj), tak vám budu muset uznat, že minimálně jako markeťák jste fakt dobrej.

  Tohle je na stejné úrovni jako pravidelné zmenšování Snickersky či Tatranky obhájené tím, že se tím sníží spotřeba cukru mezi obyvateli. Akorát ta cena se už nesníží. 😀

  “má vždy dopad na celý širší region, nejen na ty obce, které leží bezprostředně u kolejí”

  Prosím vás, jaký má přínos železnice vedoucí ze Zdic do Příbrami a dál na Písek pro obec Kamýk nad Vltavou, když zdejší lidé jezdí nejčastěji do: Příbrami, Prahy, Sedlčan a Milevska? Pravda, i do Milevska a Sedlčan vedou železnice, marně ale pátrám, k čemu pomůžou lidem, co chtějí dojet do nich a v obci kde bydlí koleje nejsou? Tím volnějším parkovištěm to pomůže? 😀

  “Jen jste to, Bobíku, celé tak trochu nepochopil…”
  Máte pravdu, jako člověk jezdící občas i do míst kam koleje nevedou a nevlastnící auto, jsem to fakt nepochopil. 😀

  (ke zbytku se vyjádřím později, ale bavíte mě… s tou vaší totální jednostranností je fakt zajímavé zjištovat, jak si ji ospravedlňíte)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 19:06

  Příspěvek jste začal urážkou. Má vám to získat body?

  Mutěnka – není extra vyhlídková, ale je příjemnější než silnice. Stezka zde potřeba byla. Nemusela nutné vést po trase železnice, proč ale trať nevyužít, když by stejně jen ležela ladem a chátrala? Kraj zde provoz zrušil a obnovit ho nechtěl. V budoucnu se zavře i úsek Čejč-Hodonín, takže trať by navíc vedla do nikam.

  Morkovička – okolní silnice vedou přes zbytečné kopce. Trať také není extra vyhlídková, ale opět výrazně příjemnější než silnice. A také – k čemu držet trať, jejíž fyzický stav se zhoršoval a nikdo neměl zájem objednat tam dopravu. Navíc by taková doprava byla i nemravným plýtváním. Zde je férovější a lepší autobus.

  Nový Jičín – trať zcela zničená povodní. Vedoucí tak blbě, že by stejně musel jezdit autobus. Cyklostezka zde jinudy trasovat nešla. Silně zatížená hlavní silnice.

  Mohu s vámi ale souhlasit, že cyklostezky z polňaček nejsou stejný zážitek jako cyklostezky z železnic v Alpách či na Šumavě. Ovšem všechny 3 vedou smysluplně a přináší něco svému regionu.

  A stezka na Sázavě už není žádná polňačka, ta je vyloženě zážitek (až zkusíte-pochopíte), to samé cyklostezka Varhany. A stejně tak je velmi přínosná cyklostezka z vlečky do Tuchlovic, protože pro výlet do Lánské obory bylo dříve nutné jet vlakem do Stochova, odtamtud hloupě sklesat, pak vyjet kopec před Lány, pak sklesat Lány a zase vyjet kopec k oboře. Tato cyklostezka to vše vyřešila. Rovnou vyjedete postupně na kopec k oboře a už žádné zbytečné klesání. A ještě se ušetří za vlak, protože se vystoupí už v Kamenných Žehrovicích. Zážitek bude jistě i Slavonice-Waidhofen, kterou plánuji projet další.

  Myslíte, že ve Švédsku se jezdí výrazně méně než u nás na kole? Neznám statistiky, ale už vzhledem k rovinatosti té země a možnosti stanovat legálně kdekoli a vztahu k ekologii pochybuji, že by se tam jezdilo méně než v kopcovité ČR. Navíc tam má každý auto. Ono i u nás většina cyklistů vozí kolo autem. Kapacita vlaků je naprosto nedostačující i kdyby autem jet nechtěli. Navíc při přepravě více kol to vlakem vychází jako brutální pálka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 15. 6. 2018 @ 19:37

  Bobíku, Bobíku… Vy jste si možná spletl dveře, tyto výlevy patří na K – Report! Kdybyste si nechal alespoň poradit, abyste nepsal odpovědi v amoku … fakt to nevyznívá ve Váš prospěch.

  Jinak pokud byste chtěl vědět třeba na tom obrázku v článku, kde je souběh cyklostezky a trati, čípak je to kolo, tak moje, Bobíku. Je to hned za nádražím ve Velké Bystřici. Jistý Tužín tam asi 50 x ročně projede na kole, a asi 5 x ročně tam projede vlakem. Teď tam jezdí každý týden ze stavby, v Mrsklesích totiž staví – cyklostezku. Povede – světe div se (Bobíku žasni) – na nádraží v Mariánském Údolí. Tož tak.
  Jinak s tím procházením tratí … já nevím, fakt to myslíte vážně?

  Fakt jste mne pobavil s tím „prokopáním“ tělesa kdesi u Sázavy – „jste na víc než miliardě“ – to se Bobíku v těch výstřelech od pasu inspirujete u tiskového mluvčího SŽDC? Ten to zvládá skvěle (viz poslední „výstřel“ na téma kolik by stála oprava tratě na Malou Morávku). Já jsem konzervativec, stará škola. Nás učili, že dřív než něco řekneme, tak bychom si napřed měli zjistit podklady, potom bychom měli něco nakreslit, potom změřit, na závěr spočítat a tím zjistit výsledek. To už se asi dnes nenosí… Jinak jen aby ostatní měli představu, tak když se budu držet té své cyklostezky v Mariánském Údolí, která se prokopává velmi náročným terénem (včetně odlamování skály a kácení lesa), tak 500 m délky vychází asi na 5 milionů (po soutěži), takže kilometr za 10 mil. Potom 9,4 kilometrů „totální novostavby“ Sázava – Přibyslav by bylo za nějakých cca 94 mil. Kč. No, k té „více než miliardě“ Vám tedy ještě fakt dost chybí. Samozřejmě posun desetinné čárky o jedno místo dopředu je obvyklý „drážní koeficient“, pokud to počítáte takto, tak OK, ale bylo by fér to přiznat.

  K těm autobusům – možná by nebylo od věci se vzpamatovat. Valnou většinou autobusů, které jako cyklista na cestách vidívám (ano, Bobíku, opravdu jako cyklista), tak cestuje něco mezi 0 – 5 cestujícími. Kdybyste do nějaké fiktivní vesnice přidal místo 4 autobusů další 3, tak … no samozřejmě, přeci a zejména nenajdete řidiče. Ale kdybyste je zázrakem vykouzlil, tak se stane co? Místo 20 lidí použije autobus denně třeba 25 lidí. A to pomůže dopravě jak? Z těch jízdenek těch pěti lidí navíc pokryjete mzdu nového řidiče, a nákup nového vozidla?

  Já opravdu vidím spíše těch 90 % lidí, kteří z těchto vesnic autem jezdí, a jezdit autem budou. A těch 90 % lidí trápí kolony, a že nemají kde parkovat. A pro tyto lidi chci hledat nějaké řešení, jiné než je převychovávat a nutit používat autobus, což se prostě stejně nestane. Chtěl bych jim nabídnout P+R parkoviště u nádraží, a z toho nádraží slušné spojení. A k tomu třeba ještě cyklostezku. Ano, přesně na těchto principech jsou postavené Plány udržitelné mobility.

  Cesta k snížení intenzity IAD se musí být založena na vytvoření zajímavých alternativ k IAD. Čím více těch alternativ bude, tím více lidí použije i jiné možnosti než IAD. A protože silnice se potkávají ve spádových uzlech, tak opravdu převedením části zátěže na regionální železnici a cyklostezku zůstane více volné kapacity pro ty zbylé uživatele IAD, kteří z jakéhokoliv důvodu vlak nebo kolo použít nemůžou, nebo prostě nechtějí.

  Na rozdíl od čistého „šoto“, kdy si šotouši plánují autobusové linky do nejzapadlejších vesnic, protože oni nemají auto a potřebují mít možnost tam za každou cenu dojet hromadnou dopravu, tak já pokládám za užitečné posílit páteřní spoje (téměř všechny železnice mají potenciál stát se páteřním spojem ve svém regionu) a neprovozovat hromadnou dopravu tam, kde nikdy nenaplní svou podstatu, tj. hromadnost. Víte, já nedělám své návrhy sám pro sebe, ale pro celé území a jeho obyvatele. Na rozdíl od Vás si mně zástupci obyvatel toho území sami oslovili a vybrali, a zřejmě moje návrhy v tom území dobře fungují, soudě podle toho, že už tam působím mnoho let a dokončuju několikátou dopravní stavbu. V tom bude zřejmě i rozdíl v našich pohledech …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 19:41

  pokračuji v reakci na předchozí:

  “ještě vůbec neznamená, že stavět tam cyklostezku je nejlepší řešení, a že by třeba jiná cyklostezka za stejné peníze ve stejném regionu nebyla daleko užitečnější.”

  A mohu vědět co je užitečnější? Najděte mi, o co se usilovalo od roku 2001 v té oblasti v rámci rekreační turistiky více než o tuto stezku. Říct, že je něco důležitější můžu ke všemu, třeba k vašim milovaným 810 vozícím vzduch tam a zpět.

  “s rušením trati jednoznačně nesouhlasily”
  A proto se aktivně snažily o vybudování stezky a nadšeně ji otvírali?
  https://www.nezamyslice.cz/5-5-2012-slavnostni-otevreni-cyklostezky-nezamyslice-morkovice

  “řešením je zákon dodržovat a trať po opravě vrátit původnímu účelu”

  Ten zákon ,co citujete, neukládá povinnost objednat tam dopravu. Stát/kraj/obec nemá povinnost zajistit obslužnost vlakem, pokud někde vedou koleje. A existuje také povinnost SŽDC řádně hospodařit. Vzít stamiliony z peněz daňových poplatníků a obnovit či udržovat trať, kde nikdo nechce objednat dopravu, dle mě není řádné hospodaření. Ale suďte se… aspoň konečně tenhle zákon začne být jednoznačný, a protože je vysoká pravděpodobnost, že vyhraje ta hospodárnost, bude sždc mít otevřené ruce k mnohem většímu rušení tratí než dnes… Budou spousty nových cyklostezek.

  “Jsem zákazník – cestující, který určité způsoby dopravy využívá, a také se k nim vyjadřuje, a jiné způsoby dopravy nevyužívá, takže se k nim nevyjadřuje.”

  Pokud se k nim vyjadřujete tak, že jedno dle vás klesá (to jste napsal) a nechcete se o to zajímat (působíte) a u druhého požadujete platit i turistické spoje a obnovovat lokálky, co vedou po okraji malých obcí, tak nejste jen cestující, ale regulérní lobista za svůj zájem – železnici. A železniční lobista nehájí veřejný zájem, protože nesleduje dobrou dopravu pro všechny, ale jen vlaky pro sebe.

  “Jen v jejich preferované výstavbě, na úkor cyklostezek třeba podél frekventovaných silnic, kde jde cyklistům opravdu o život, opravdu nevidím žádný smysl.

  Stejnou logikou někdo může říct, že nevidí smysl v investicích do železnice vedle chybějících dálnic, že to taky počká, ty investice do železnice. Naštěstí už společnost přišla na to, že když někdo prosazuje investovat jen do jedné věci, obvykle mu nejde o blaho všech a rozvoj celého státu, ale o sebe.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 19:58

  “Jen žádný z argumentů, které jste mi předložily, mne prostě nepřesvědčily.”

  Já vás k ničemu nemusím přesvědčovat, v téhle zemi nerozhodujeme já a vy, ale demokratická většina. A pokud se staví to co i já podporuji, tak to mluví akorát o tom, že já zřejmě více chápu, co je potřeba. Ne že se staví co chci já. O žádném přesvědčení jednoho z nás to není a nemůže být. Nejsme v diktatuře.

  “u Morkovic jste prohlašoval, jak důvodem zrušení byl špatný technický stav ”

  Ale já se taky nebavil o roce 98, ale o době, kdy bylo rozhodnuto trať zrušit. V jakém byla dle vás stavu po 10 letech chátrání a přerušení stavbou dálnice? Sjízdná bez nutnosti investovat?

  “sem pouze člověk, který má dopravní stavitelství vystudováno a celou svou profesní dráhu se jím úspěšně živím. Mám tudíž dostatek informací, které publikuju, a vyvozuju z nich jakési závěry. ”

  Které jsou zcela nezaujaté, podobně jako celý tento web, jehož hlavní pointou je, že je hloupé rušit lokálky… Nebo to jeho hlavní pointou není? Respektuju právo na tento názor a nevadí mi. Vadí mi tváření se, že je to jediný názor co lze mít. Až budou lokálky jezdit a udržovat se zadarmo, pak se můžeme bavit o tom, že je zbytečné je rušit. Do té doby existuje i prostor pro zpochybňování jejich smyslu a prostor pro obhajobu drážních cyklostezk. Může se vám to nelíbit, ale takové názory jsou stejně legitimní jako ty vaše, protože se dá najít mnoho argumentů proti lokálkám. A vy je určitě znáte a musel jste je číst tolikrát (když jak píšete znáte kreport), že není třeba vám je tu psát. Ostatně mě ani téma masivního rušení lokálek nezajímá, na to se vážně specializují jinde a mají v tom větší praxi, já hájím akorát smysl určitých cyklostezek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:00

  “Pro valnou většinu lidí to není autobus do jejich vísky, ale obecně možnost rychle a pohodlně se dopravit”

  Pro valnou většinu to není ani lokálka na kraji vesnice za kravínem, courající se rychlostí 50 někam na kraj města… (a takových lokálek tu pořád pár máme, nebo ne?). Zastávka na kraji vesnice se dá tolerovat tak akorát u příměstké trati co vás pak doveze za slušný čas do centra k metru/tramvaji/trolejbusu. U lokálky to jde akceptovat tak akorát v nouzi (rozbilo se auto a autobus nejede) a na výlet. Pokud většina zastávek na lokálkce, včetně koncových, je v tomhle stylu, nelze být překvapen, když ji kraj zavře.

  “Pokud lidé mají k dispozici vlak, ještě k tomu třeba na jiný směr autobus, ještě k tomu slušnou silnici a k tomu navíc cyklostezku, tak jich velké množství využije i jiné možnosti než cestu autem.”

  Zajímavé, tady vám nevadí rozhazovat za co největší možnosti, ale jinak vám náklady na stavbu cyklostezk jako Varhany či Sázava, kategoricky vadí. Nějaký dvojí metr?

  “kdy cyklostezkou likvidujete účelově železniční spojení, tak škodíte dopravní obsluze jako celku”

  Obecně se dá i souhlasit. Jenže tady je právě ta otázka detailu – “co je železniční spojení, kdy má vlak ještě smysl”? Tvrdím, že u tratí co řešíme vlak smysl neměl. Můj názor. Někdo může mít jiný.

  Navíc je otázka, proč tam kde koleje vůbec nemají, mají přispívat na to, že je jinde mají? Co z toho mají? A lidé jako vy jim k výhradě, že mají málo autobusů, ještě drze vzkáží, že k busům se nevyjadřujete, protože jimi nejezdíte a začnete jim hájit vlaky? Arogance a sobectví… ukázkové. No a pak přihodíte hlášku o tom, že když se vykašlou na požadování více busů, ale obětují prachy na vlak jinde, budou mít v cíli více parkovacích míst. A to se vyplatí. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:00

  “Pro valnou většinu lidí to není autobus do jejich vísky, ale obecně možnost rychle a pohodlně se dopravit, třeba po kvalitní silnici (když do jejich vísky železnice nevede)”

  Pro valnou většinu to není ani lokálka na kraji vesnice za kravínem, courající se rychlostí 50 někam na kraj města… (a takových lokálek tu pořád pár máme, nebo ne?). Zastávka na kraji vesnice se dá tolerovat tak akorát u příměstké trati co vás pak doveze za slušný čas do centra k metru/tramvaji/trolejbusu. U lokálky to jde akceptovat tak akorát v nouzi (rozbilo se auto a autobus nejede) a na výlet. Pokud většina zastávek na lokálkce, včetně koncových, je v tomhle stylu, nelze být překvapen, když ji kraj zavře.

  “Pokud lidé mají k dispozici vlak, ještě k tomu třeba na jiný směr autobus, ještě k tomu slušnou silnici a k tomu navíc cyklostezku, tak jich velké množství využije i jiné možnosti než cestu autem.”

  Zajímavé, tady vám nevadí rozhazovat za co největší možnosti, ale jinak vám náklady na stavbu cyklostezk jako Varhany či Sázava, kategoricky vadí. Nějaký dvojí metr?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:01

  “kdy cyklostezkou likvidujete účelově železniční spojení, tak škodíte dopravní obsluze jako celku”

  Obecně se dá i souhlasit. Jenže tady je právě ta otázka detailu – “co je železniční spojení, kdy má vlak ještě smysl”? Tvrdím, že u tratí co řešíme vlak smysl neměl. Můj názor. Někdo může mít jiný.

  Navíc je otázka, proč tam kde koleje vůbec nemají, mají přispívat na to, že je jinde mají? Co z toho mají? A lidé jako vy jim k výhradě, že mají málo autobusů, ještě drze vzkáží, že k busům se nevyjadřujete, protože jimi nejezdíte a začnete jim hájit vlaky? Arogance a sobectví… ukázkové. No a pak přihodíte hlášku o tom, že když se vykašlou na požadování více busů, ale obětují prachy na vlak jinde, budou mít v cíli více parkovacích míst. A to se vyplatí. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:06

  “Když cyklostezku nevyužijete jako nástroj k rozšíření oné volby způsobu dopravy, ale naopak jako nástroj na její zúžení, kdy cyklostezkou likvidujete účelově železniční spojení, tak škodíte dopravní obsluze jako celku.”

  Obecně se dá i souhlasit. Jenže tady je právě ta otázka detailu – “co je železniční spojení, kdy má vlak ještě smysl”? Tvrdím, že u tratí co řešíme vlak smysl neměl. Můj názor. Někdo může mít jiný.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:06

  Navíc je otázka, proč tam kde koleje vůbec nemají, mají přispívat na to, že je jinde mají? Co z toho mají? A lidé jako vy jim k výhradě, že mají málo autobusů, ještě drze vzkáží, že k busům se nevyjadřujete, protože jimi nejezdíte a začnete jim hájit vlaky? Arogance a sobectví… ukázkové. No a pak přihodíte hlášku o tom, že když se vykašlou na požadování více busů, ale obětují prachy na vlak jinde, budou mít v cíli více parkovacích míst. A to se vyplatí. 😀

  (musím to takhle kouskovat, protože se to odmítá jinak poslat)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:14

  Ať dělám co dělám, neprojde mi odeslání závěrečné části mého komentáře, takže na to dál kašlu. Nebudu to psát “do šuplíku”. Udělejte si s tím něco.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 4 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:14

  Také je otázka, proč kde koleje vůbec nemají, mají přispívat na to, že je jinde mají? Co z toho mají? A lidé jako vy jim k výhradě, že mají málo autobusů, ještě drze vzkáží, že k busům se nevyjadřujete, protože jimi nejezdíte a začnete jim hájit vlaky? Arogance a sobectví… ukázkové. No a pak přihodíte hlášku o tom, že když se vykašlou na požadování více busů, ale obětují prachy na vlak jinde, budou mít v cíli více parkovacích míst. A to se vyplatí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:19

  Navíc tu už stejně píšete úplné nesmysly. V busu vám vadí 5 lidí, ve vlaku ne… Tohle se komentovat nedá. A laskavě si něco udělejte s tím, proč sem nejde poslat poslední odstavec co jsem napsal. Zjevně vašemu formuláři vyloženě vadí ten text co tam je, protože jiný text projde. A tohle teda mi přijde jako dost vysírací. Nebudu to přepisovat jinými slovy, abych to sem dostal.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 15. 6. 2018 @ 20:46

  Co píšete už stejně nedává smyls… autobusy ignorujete a neustále píšete o jakýchsi páteřních vlacích a přitom tu řešíte vyloženě směšné lokálky jako Morkovice. A tváříte se, že to myslíte vážně.

  Dál řešíte, že šotouši chtějí autobusy do nejzapadlejších vesnic, takže takový Kamýk nad Vltavou s 923 obyvateli, ze kterého v sobotu jede jen 1 autobus do spádové Příbrami a to v 6 ráno, to je jasná zapadlá vesnička. Ale běda, kdyby přes Kamýk vedly koleje, to byste byl ve svaté válce za jejich záchranu a tvdil jak vlak je pro něj nezbytný. Ale když koleje nemá, tak dle vás do něj není třeba provozovat hromadnou dopravu. Vlaky s 0-5 lidma někde v Chornicích ale hromadná doprava jsou…

  Vám jde jen o to vaše. To je celé shrnutí vašich textů. Dokud jsme se bavili o tom, proč je a není zajímavá cyklostezka ze železnice, tak mě to i bavilo, protože možná se vám to zdá divné, ale svým způsobem je pro mě zajímavé, číst názor jiného cyklisty, kterému se to nelíbí. Zajímalo mě, zda se vám to opravdu nelíbí, nebo si to je schválně vsugerováváte. Ale jak to sklouzlo (i mou vinou, ale vyhnout se tomu nedalo) k řešení lokálek a autobusů, tak celá ta debata ztrácí smysl. Váš názor mi přijde neskutečně sobecký a hádat se s váma o tom co má a nemá existovat nemá smysl. Vy to vidíte po svém, nehodláte ustoupit ani o milimetr a ještě urážíte, že se ten druhý má vzpamatovat. A do toho formulář, co sabotuje poslat co jsem napsal.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Bjorn, 15. 6. 2018 @ 21:40

  Pane Bobík !!
  Nevšiml jsem si, že by se tu někdo s diskutujících nějak vulgárně a hrubě navážel do řidičů aut, cyklistů a vůbec uživatelů silnic a cyklostezek, spíš se tu konstatují některá fakta. Naopak mi přijde, že zde příliš halasně propagujete a požadujete rušení železnic a omezování vlaků jakožto jediného správného řešení dnešní dopravní situace v ČR. Já také platím ze svých daní jak dotovanou a těžce prodělečnou železnici, tak ale také platím všechny ty předražené a nekonečně se táhnoucí stavby silniční infrastruktury. A upřímně mám-li si vybrat, tak raději použiju vlak jako rozumnou a klidnou dopravní alternativu se všemi jeho výhodami i nevýhodami. Samozřejmě, že je blbostí největší, když souběžně jede vlak i autobus, to už je dost nesmyslné rozhazování. Vezměme si dobrý příklad ze Švýcarska a jeho dopravního modelu, kde ani nedošlo k rušení lokálek. Logický a zodpovědný systém jednoduchého typu – tam kde vede železnice regionální/lokální tak funguje jako sběrač osob z busů, minibusů, postbusů i cyklodopravy. Je to o obyčejné logice, taky trochu o moudrosti, pokoře a úctě. Jsem překvapen útočným tónem Vaší diskuse a neustálým podsouváním přívlastků jako ,,sobečtí lidé co jezdí po kolejích pro vlastní zábavu,, To snad ani nemůžete myslet vážně. V této zemi žije stále mnoho lidí, co prostě využívají z různých důvodů přepravu po kolejích a Vy je budete přirovnávat k sobcům a šotoušům ?? Proč tak urážíte ??

  Mně by nenapadlo nadávat lidem co upřednostňují silniční dopravu auty či autobusy či cyklisty na cyklostezkách. Chce to více vzájemné tolerance. Naše česká společnost jí znovu potřebuje jak sůl. Tady se neustále poslední dobou honí čarodějnice – třeba nenávist k ekologům, občanským sdružením, vyhánění kuřáků na ulice, nyní tedy nová zloba vůči vláčkařům a dál bude co?? Hony na odlišné, na tlusté, na pejskaře, zahrádkáře a tak dál ??

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 15. 6. 2018 @ 23:21

  Na drtivou většinu Bobíkových „perel“ se reagovat nedá, tak už jen ve stručnosti:
  „Povinností SŽDC“ je řádně hospodařit.“ – Ano. Řádně hospodařit v daném případě znamená nenechat zdevastovat a rozkrást trať do Morkovic, a mnohé jiné. Souhlas s cyklostezkou přišel až poté, co byla trať obsazena odstavenými vozy, které se staly rájem sběračů kovů a noclehárnou bezdomovců. Obce už tedy byly schopné souhlasit úplně s čímkoliv, co by jim zaručilo trvalé zmizení těch šrotů a všech individuí, co se kolem nich motaly. Myslíte, že s obnovením řádného provozu by nesouhlasily?
  To, že nejsme v diktatuře, ještě neznamená, že nemůžeme říkat veřejně svůj názor, Bobíku. To jste zase tak nějak domotal…
  „Že vám nevadí rozhazovat za co největší možnosti“ – To že vytvářím cestujícím nabídku není rozhazování. Zvlášť ne tehdy, pokud je po té nabídce poptávka, a ona objektivně je, Bobíku. Rozhazováním by bylo zlikvidovat dopravní spojení, víceméně donutit lidi jezdit jen autem, a potom rozhazovat stonásobně více za parkovací domy a šestipruhové silnice v každém okresním městě.
  „Proč tam kde koleje nemají mají přispívat na to, že je jinde mají“. Tak třeba proto, že ten těžký náklaďák s kládami nepojede po silnici souběžné s tratí, a ta silnice se proto nerozbije. A když se nerozbije, nebude ji třeba opravovat. A když ji nebude třeba opravovat, tak se peníze použijí na opravu silnice ve vísce, kam koleje nikdy nevedly. Dále se mne nezapomeňte zeptat, proč ze svých peněz platí protipovodňové hráze lidé bydlící na kopci, nebo proč vlastně platíme armádu, když zrovna není žádná válka. A proč platí cyklostezku ten, kdo nemá kolo, a dálnici ten, kdo nemá auto. Blbých a ještě blbějších dotazů lze vymyslet mraky.
  „Nedává smyls“ – No to fakt nedává. Nemám tady vodu, takže jsem tady fakt nic nesmyl…
  „Takový Kamýk nad Vltavou“ … Takový Kamýk, milý Bobíku, co má 923 obyvatel, by se do takových „bezvýznamných“ Morkovic vešel více než 3x, protože ty mají 2 910 obyvatel. K tomu Prasklice (240 obyvatel), Uhřice (209 obyvatel), Koválovice – Osíčany (305 obyvatel), Tištín (514 obyvatel), Těšice (cca 60). Celkem všechna sídla po trase 4 238 obyvatel. Pro srovnání třeba Velvary, kam vede velmi slušně vytížená regionální trať, kterou naštěstí nikdo neruší, mají 3 058 obyvatel. Takže asi tolik řeč čísel, Bobíku …
  Mimo jiné největší perlou byla zmínka o tom, jak byla Morkovická trať přerušena dálnicí … jste si fakt jistý? Zkuste si vzít už konečně kolo a zajeďte se na to „přerušené místo“ podívat…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 16. 6. 2018 @ 2:42

  Vy jste rezignoval na seriózní diskuzi a píšete věci, které nikdy nemůžete obhájit. Píšete jakési teoretické poučky, ale v praxi je neumíte seriózně aplikovat. Aplikujete je tak, aby vyšlo, co se vám líbí. Co se vám nehodí ignorujete a co se vám líbí, to zveličujete, abyste to ospravedlnil. Postavil jste si to v životě tak, že buď vlaky (a nehodláte rozlišovat mezi vytíženou a slabou tratí) nebo nám lidé pojedou autem (fuj), cyklostezky si posuzjete subjektivně podle sebe (kde je vy chcete, jinde být nemají) a kde nejsou koleje, tak vás to vůbec nezajímá, bo vy autobusem nejezdíte. Tohle není seriózní debata. Do toho se pokoušíte vyargumentovat takovou absurdnost, jako proč je správně, aby lidé z obcí bez vlaku (nerozlišujete zda leží od vlaku 3km nebo 20km, nerozlišujete ani, že není hustota železnic rovnoměrná v celé ČR) přispívaly na vlaky.

  U toho Kamýka si zkuste sám najít, jaké obce jsou v jeho okolí a kolik mají obyvatel (po cestě do Příbrami jsou Zduchovice, Dolní Hbity, Horní Hbity, Jablonná). Nemá smysl, abych to dělal za vás, když vás stejně nezajímají obce, co nejsou u vlaku. Uhřice s nějakými 209 obyvateli řešite, Kamýk se skoro 1000 neřešíte. Můj názor je ten, že 3000 obyvatel nejsou dostatečný důvod k tomu, aby obec měla vlak. Zároveň ale každá obec větší než 500 obyvatel by měla mít aspoň 5 párů busů ve všední dny a 2-3 páry autobusů o víkendech. Obec se 3000 lidmi si zaslouží ještě více busů. Do spádového města. Propojování vesniček čistě mezi sebou autobusy je samozřejmě kravina a to jsem nikde nenavrhoval.

  Jinak kolik obyvatel mají Nezamyslice? Já že z toho Kamýka a dalších vesnic se jezdi hlavně do Příbrami s 33.000 obyvateli. I když já vlastně zapomínám, že jet vlakem na přestup na jiný vlak je páteřní doprava, zatímco přímý bus do 33.000 města páteř není a 1 pár v sobotu stačí i vesnici s 1000 obyvateli.

  Také chtít po vás řešit, zda je vlak v obci či za obcí nemá smysl. Kolik obyvatel Morkovic z těch 3000 mělo vlak do 0,5-1km chůze? Nad 1km to fakt není možné nechat bez autobusů. Nad 1km se dá přimouřit oko u chatových oblastí a pidivesniček někde na Šumavě za Lipnem, ale ne pro 1000 lidí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 16. 6. 2018 @ 3:07

  Že do Velvar jezdí vlak? Na druhé straně trati ale není vesnice, nýbrž velké Kralupy a o kus dál není Prostějov, ale největší město v republice – Praha. Ale jinak je to úplně stejná situace samozřejmě. 🙂 Buďte rád, že ještě ten vlak jezdí, nemusí to tak být nafurt. Na RS1 to počtem cestujících není a ty 810 jednou doslouží. A nové malé motoráky nikdo nevyvíjí. S TSI normami to ani za rozumnou cenu nejde. A jednou doslouží i RS1 a ani takové motoráky se už nevyrábí, co začala platit norma TSI. Nejmenší vozidlo dnes vyráběné je něco jako Shark a to vám nikdo na malé lokálky posílat a dotovat nebude. Není to otázka přístích 5 let, ale za 20 let si povíme. Do toho se vám rozšíří automatická auta (ne hned, ale nebudou napořád omezena jen dálnicemi jako v první fázi). Takže se připravte, že ty železniční cyklostezky se jednou začnou stavět v mnohem větší míře, než dneska. Mezi námi a Švýcarskem je jeden velký rozdíl – máme možná podobně jako oni hustou železniční síť, ale nemáme jejich hustotu osídlení. 😉

  Klidně si užívejte, se svými šotopřáteli, pocit vítězství nademnou, ale v zájmu vašeho vlastního duševního zdraví bych vám doporučil se připravovat i na to, že v budoucnu se nebudou rušit jen tratě jako Morkovice nebo vlečky u Sázavy. Autobusy časem nějak nahradí ta automatická auta, ale ta po kolejích jezdit nebudou. Takže zkuste začít přemýšlet, které tratě jsou skutečně slabé. Ono to není o tom, že je musíte obhájit lidem z kreportu nebo mně. Jednou je vy či vám podobní budete muset obhájit krajům a státu. A na to, jak odůvodníte přetíženými silnicemi další dotování tratí, kde vlaky vozí 100 lidí za den (stěží) a je tam nulová nákladní doprava, na to se těším. A hlavně jak jednou odůvodníte vývoj nového vozidla na takové tratě. Možná pak taky pochopíte, že ta cyklostezka bude i pro vás hezčí vzpomínka, než to nechat zarůst trávou a zářezy využít k nasypání zeminy vytěžené jinde. Což se stane např. s tělesem 4 koridoru od Votic do Sudoměřic. Tam vás někdo vyslyšel a místo cyklostezky se rozhodl ty zářezy zasypat zeminou z budoucích tunelů. Po původní trati tak moc památek nezůstane a ušetří se za cyklostezku. Tady můžete být spokojen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 16. 6. 2018 @ 11:07

  Opět v rámci možností stručně –
  Snažil jsem se Vám vysvětlit, že cílem funkce každého státu je zajistit jeho komplexní fungování. A protože nikdy neplatí, že by všichni využívali všechno, tak dochází k tomu, že ze svých daní každý z nás přispívá i na něco, co zrovna nepotřebuje, ale přesto mu to přináší nepřímo nějaký užitek. A tak i ti co bydlí na kopci přispívají na hráze těm, co bydlí u řeky v údolí, tak i mladí přispívají na starší, zdraví přispívají na nemocné … Pokud někam vede železnice, a ta má své využití, smysl a význam, potom si zaslouží veřejnou podporu ze státního rozpočtu. Takto by třeba všichni obyvatelé Moravy mohli odmítnout přispívat na pražské Metro, protože s ním také většina z nich nejezdí. Vidíte, a já s tím vůbec problém nemám.
  Můj názor je ten, že přes 4 000 lidí u kolejí je už dost silný argument k zavedení regionální železniční linky. Nezamyslice mají 1 469 obyvatel, jsou o polovinu větší než Vámi 100 x opakovaný Kamýk. Prostějov má 45 116 obyvatel, o nějakých 12 000 více než Příbram. Celou dobu doufám že pochopíte, že oblast střední Moravy má výrazně hustší osídlení než okolí Kamýku, a v tom hustším osídlení prostě vznikají výrazně silnější přepravní proudy. Ty směřují do nějakých dopravních uzlů typu Nezamyslice, které tady jsou, zatímco v okolí Kamýku nejsou. Tím vzniká zcela odlišná situace, takže nějaké srovnávání Kamýku a Morkovic je od samého počátku naprosto přitažené za vlasy. Mimo jiné – pokud jezdí z Kamýku autobus na Příbram a má slušné vytížení, tak ať jezdí dál. Já jsem nikdy nepsal, že jsem proti všem autobusovým linkám. Jen mám zato, že prostě nepřežijí ty, které mají velmi slabé využití, čímž netvrdím, že mezi ně patří zrovna tato jedna, o níž je řeč.
  Je naprosto jedno, kolik obyvatel má vlak do 0,5 – 1 km chůze. Já sám mám Bobíku nádraží 1,5 km daleko (v Přerově) a nikdy v životě jsem na něj autobusem nejel. 80 % lidí chodí tuto vzdálenost pěšky, dalších cca 15 % na kole, zbylých 5 % autobusem MHD, který jezdí mj. násobně častěji než někde v Morkovicích. V Morkovicích je nejvzdálenější chalupa 2 km od nádraží, zbytek je blíže. Zkuste se podívat na fotky výše, z Bavorska, ale i Bohuňovic. I tam je nejvzdálenější chalupa 2 km od nádraží. Z fotek celkem jasně patrné, že dojet na nádraží 2 km na kole při průměru 20 Km/h zabere 1/10 hodiny, tudíž celých 6 minut. Pomalejší cyklisté třeba 10 minut. To má být jako problém?
  Velvary – kousek za Kralupy je Praha, kousek za Prostějovem je Olomouc. To je město, kde najdete fakultní nemocnici, divadlo i univerzitu, čili všechno to, co v okresních městech není. 99 % obyvatel nepotřebuje jet pro naplnění běžných denních potřeb do Prahy, stačí okresní či krajské město.
  Regionální vozidla se už opravdu vyvíjet nebudou, je to zbytečné. Budou se vyvíjet dělitelné jednotky na kombinovaný pohon elektřina (z trolejí) + baterie. Taková jednotka vyjede jedna, třeba z Koutů nad Desnou. V Šumperku se spojí s druhou jednotkou, a takto pojedou dohromady jako delší vlak třeba až do Nezamyslic. Tam se zase rozdělí, jedna jednotka pojede dál třeba do Vyškova, a druhá jednotka pojede s bateriovým napájením třeba do Morkovic. Nebude to žádný jednoúčelový regionální vláček na bázi 810tky, ale bude to část vlaku z hlavní tratě. A protože by mohl jet bez přestupu přímo z Morkovic do Prostějova a Olomouce, tak si domyslete, jak by v takové konkurenci obstál rozhrkaný autobus na místních rozbitých silničkách. Toto je budoucnost regionální dopravy, Bobíku, a výrobci vozidel s tímto takto uvažují. Je to racionální, protože ani auta nemáte jiná na okresní silničku a jiná pro dálnici. Vývoj směřuje k univerzálnosti použití vozidel. Bohužel jste to zase tak trochu nepochopil a vydedukoval jste z toho to, že když se nevyvíjí žádný nový klon 810tky, tak určitě zaniknou všechny regionální tratě…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 16. 6. 2018 @ 17:50

  Odpověď máte zde, ten váš systém to už nedovolí odeslat ani rozkouskovaně. Opravte si to radši, místo zoufalé snahy vymýšlet argumenty pro neobhajitelné lokálky.

  https://uloz.to/!mGpKuZXptyeJ/odpoved-pro-tuzina-txt

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 16. 6. 2018 @ 20:39

  Už opravdu jen selektivně –

  Nevím, co je to „zesockovatět“ dopravu ve Vašem podání. V mém podání je to autobus, jezdící po 2 hodinách a více, průměrnou rychlostí cyklisty.

  Nevím co je „sockovatého“ na přestupech na rychlé a často jezdící linky. Těch průměrných 60 vteřin opravdu není to, kvůli čemu bych takovým spojem nejel.

  S přispěním na trať na Sázavu mám problém, protože trať měla fungovat dál jako vlečka. Vše vysvětlil výše Domažličák.

  Slavonice – Waidhofen mlčím, protože je to až na velmi krátký kousek v Rakousku. Tam nebudu komentovat jejich situaci v regionu, protože ji neznám. Na rozdíl od Vás necítím nutkavou potřebu komentovat úplně všechno.

  „Na Sázavské stezce jezdí 2 x více lidí, než v souběžných osobácích …“ – fakt? Třeba i v lednu, v 6 hodin ráno cestou do práce? Byl jste tam? Doložíte to? A kolik jste potkal na cyklostezce nákladních kol? Co vezly? Trumflo to nákladní vlaky na souběžné trati?

  Sedlčany – ale, ale, Bobíku. To jsou mi tedy fabulace … Z centra Prahy je to podle plánovače autem do Sedlčan hodinu (ovšem bez uzavírek a kolon …), vlakem hodinu a 20 minut. Přímý autobus, jezdící kdesi od Smíchovského nádraží, jede hodinu a půl, o 10 minut déle než vlak, a navíc z periferie. Takže mi zkuste nějak objasnit to Vaše „vlakem o hodinu déle“. To si opravdu myslíte, že jsem takové jelito, a ty Vaše „moudra“ si neumím ověřit v IDOSu?

  „vyženeme 2/3 lidí do aut, ale ty silnice to ustojí“ – fakt? Ony to nejsou schopné ustát už ani dnes… Vy bydlíte někde v lese v horách, že jste to ještě nezaznamenal?

  „Praha je krajské město hned 2 krajů“ – nevím o tom, že bych toto jakkoliv rozporoval. Jen jsem tvrdil, že lidé zpravidla jezdí do nejbližšího krajského města. Ztratil jste opět nit, Bobíku.

  „RS 1, Sharky …“ – Opravdu nechápete, že budoucnost regionální dopravy musí stát na vozidlech úplně jiné koncepce? Připadá mi, jako byste v časech elektrifikace železnic řešil jako klíčovou otázku problémy parních lokomotiv…

  „Něco jako odpojovatelné motoráčky …“ Jednotky s automatickými spřáhly rozhodně nejsou žádné „motoráčky“. A díky těm technologiím, jako ETCS, budou tyto vlaky bez strojvedoucího jezdit zřejmě daleko dříve, než „samoříditelné autobusy“. Silnice není dráha, vyhrazená v daném čase a úseku jednomu vozidlu, takže nahrazení řidiče zde bude daleko, daleko složitější a zřejmě i dražší. Což si ovšem vůbec nepřipouštíte. Místo toho suverénně tvrdíte, že v principu stejná technologie, která zabije všechny lokálky (protože bude drahá), tak naopak zachrání autobusy (protože tam bude zázrakem zadarmo). A ti cestující, co dnes autobusem nejezdí, najednou jezdit začnou … zřejmě se těch řidičů strašně bojí, a až tam konečně nebudou, tak začnou autobusy masivně využívat. Zvlášť poté, co všechny ty opilce, úchyláky a bezdomovce z vozidla nikdo nevyhodí, protože řidič tam už nebude …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 0:20

  Klasické šotolži:
  (pročetl jsem si jiné diskuze zde na webu)

  -autobusy jsou nepohodlné a všem se v nich dělá blbě, i při jízdě na 20minut
  -vlaky jsou pohodlné a výrazně méně zpožděné než autobusy
  -veřejná doprava jsou jen vlaky
  -lidé rádi chodí za obec na vlak, v centru obce nikdo nebydlí a nemá to do něj skoro nikdy většina obce blíž
  -všechny autobusy jezdí závlekama (zato koleje vedou přímo přes kopce a skrz města s dostatkem zastávek)
  -kdyby busy platily za silnice, tak stojí stejně jak vlaky (šotomatematika)
  -do silnic jde víc peněz (protože máme čísla ze šotowebů a skutečná si neumíme najít… reálně jde do silnic stěží o 20% více peněz, ale jejich využití oproti vlakům je tak 100x – 500x tolik… počítám totiž i IAD, což po kolejích moc nejde)
  -bez lokálek vozích vzduch budou přetížené a rozbité silnice
  -obsluha každé vesnice na trati má smysl
  -projíždění zastávek je nesmysl, to ušetří 4 minuty (a proto to dělá celá západní evropa)
  -přeložky jsou špatně, vrstva osobáků je důležitější než rychlíková a přeložky oddálí zastávky vesničkám, zrychlení rychlíků není nutné
  -dálková doprava stačí 4x denně, na koridorech mají jezdit dlouhé rychlíky a nákladka a naopak na lokálkách to chce vlaky každou hodinku i méně
  -kde jsou koleje, musí jezdit vlak, kde je špatná autobusová doprava, není to třeba řešit
  -nahradit vlak vozící vzduch autobusem je vždy zhoršení dopravní obsluhy
  -když se zruší vlak, každý kdo ním jezdil si ihned pořídí auto, nebo si na něj půjčí
  -cyklostezky jsou ten největší zločin co kdy byl (nebude vláček)
  -když se někde zruší koleje, tak se mají rušit i silnice 3. třídy… ty taky nejsou potřeba… vůbec v jejich místě nevedly dřív cesty a vlaky vůbec nevznikly jako bonus navíc… před vynálezem vlaku totiž nikde žádné cesty nebyly

  Chce někdo pokračovat? 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 0:57

  K Sedlčanům bych vám to řekl takhle… je vidět že nejste Pražák a ten směr vůbec neznáte a soudíte jen z mapy a idosu. Smíchovské nádraží není kdesi na periferii, je na metru B, kterým se jezdí na obě strany (směr butovice do fůry kanceláří, směr centrum a florenc do ještě více kanceláří). Také je tam tramvaj a hromada dalších autobusů. Naopak vlak vás hodí k metru C, po procházce přes celý hlavák, kterým kromě Florence nikam nepopojede, maximálně k přestupu na metro a nebo si dáte ještě delší procházku k tramvaji. Kdybyste byl Pražák, tak víte, že metro C, ač nejvytíženější, je spíše návoz z velkých sídlišt na severu a jihu Prahy (každé sídliště je velké jak celá vaše Olomouc) do centra. Případně náhrada za zrušenou tramvaj z Florence na IP (což je ale ryze vnitropražský význam a pro turisty). Významné kancly na něm jsou pouze v okolí Florence a oblasti Budějovické. Ale na metru B a ve směrech kam jezdí tramvaje a busy ze Smíchovského nádraží, je toho mnohem víc. Navíc kdo pracuje na Budějovické, ten určitě nejezdí vlakem do centra Prahy, aby se pak metrem vracel na Budějovickou, tuplem až se postaví metro D a pojede přímý bus i k němu… to by musel být blázen. A skrz zácpy ten bus také nejede. Podívejte se kudy jede.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 0:57

  Jenže těžko vám tohle vysvětlit… když jste se ani nepodíval, kde jsou v Sedlčanech domy. Sídliště je na druhé straně než vlak. Z něj k autobusu je to 4-5 minut chůze. Takže bus jede v 5:57, vyjdu v 5:50 z domu (bus dřív nepojede, vyjíždí z autobusáku na čas, není třeba jít dřív), v Praz jsem 7:25. Popojedu 15 min metrem a šup do práce. A teď vlak… Jede v 5:48, k němu to je 1,4 kilometru (protože vlak jede z periferie, ne autobus). Nicméně z kopce dolu, takže z domova vycházím 5:35 (kdo nejde rychlou chůzí, tak už 5:30), pak místo dospávání za 30 min přestup v Olbramovicích a rvaní se o místa v narvaném rychlíku (zatímco bus vyjíždí pěkně ze Sedlčan a místo se najde snáž a nemusím řešit místenky). V 7:27 jsem na hlaváku (nevím kde jste si vycucal tu 1h10, je to 1h39). Pokud nepracuju v okolí hlaváku, tak musím pochodovat na Céčko, ním popojet k Ačku či Bčku a nebo pochodovat přes celý hlavák a šerwůd k tramvaji. Do práce se tedy možná dostanu až 8:15. A z domova vycházím o 15-20 minut dříve a k tomu přestup navíc do již naplněného vlaku. Jo, tohle je sen každého kdo dojíždí do práce. 🙂

  Smiřte se s tím, že ta lokálka je mrtvá a do budoucna povede směrem k Sedlčanům D3, zatímco 4 .koridor se možná zlepší od Votic na jih, ale VRT úsek z Benešova do Prahy je hudba hodně vzdálené budoucnosti. Nicméně je na ní hodně zářezů, takže bude paráda tam jet na kole. Ten terén je tam hodně hodně kopcovitej. Znám to tam nejen z mapy.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 1:03

  +technická bokem:

  Řekl bych, že tomuto formuláři pro diskuzi dělají problém citace. Když vás necituji, tak to nějak projde poslat (jako teď). Ale pokud cituji celé věty ve větší míře, tak se to zaseká a pak už mi to odmítá poslat ten konkrétní text i po vymazání citací.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -6 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 17. 6. 2018 @ 9:10

  Stručně –
  Je vidět, že jste Pražák, vycházející z jasného předpokladu, že všichni bydlí v Praze. Pro mne je první místo kam dojedu Hlavní nádraží, a pokud tam jednoduše přesednu na jiný vlak a jedu na Sedlčany, tak je to 100 x výhodnější než dumání nad tím, odkud v Praze jede jaký autobus a jakou MHD se k němu dostanu. A jsme zase u šotoušského absolutismu, kdy “vlak nikdo nevyužívá”, a ono najednou vidíme, že je celá velká skupina lidí, pro které je to velmi výhodné (ano, ti, kteří do Prahy dojedou vlakem), ale Vy mezi ně nepatříte, takže Vás nezajímají. A to určitě není sobecké, protože sobecký je tady jedině Tužín…

  V Sedlčanech určitě všichni bydlí co nejdále od nádraží a všichni obyvatelé Sedlčan jezdí na Smíchov, vůbec nikomu z nich se nehodí vysednout z rychlíku ve Vršovicích nebo na Hlaváku. Respektive pro ušetřených 5 minut, o kterých mají blíž zastávku autobusu oproti nádraží, cestují raději půl hodiny po Praze MHD. A to má logiku, Bobíku. Teď ještě abyste někoho přesvědčil. Mne tedy rozhodně ne. Pevně věřím, že lokálkou do Sedlčan se svezete se svým kolem akorát tak vlakem. Ono je tam mimo jiné i nákladní doprava, jejíž existence, smysl a význam Vám systematicky uniká …

  Ad. Technická – mně se nic nezasekává. Možná je to tím, že už i serveru lezete na nervy … 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 15:23

  S nervama to nedáváte spíše vy, pane Tužíne, když přecházíte už poněklolikáté do osobních útoků. Že byste si přeci jen uvědomoval, jak slabé jsou vaše argumenty a že byste s nimi těžko uspěl v případě, že by kraj projevil zájem zastavit na trati provoz? I když to nepřiznáte, tak vás chválím, že aspoň skrytě si taky umíte přiznat, že tahle lokálka se obhájit nedá. Proto jste podrážděn.

  Sedlčany – z nich se jezdí do Prahy a Příbrami, méně pak do Benešova (kam mají přímý bus). Pražáci kam a jak jezdí MHD ví. Ovšem také do Sedlčan skoro nejezdí (ono tam ani turisticky nic není, max. tam někdo může mít babičku/rodiče). Souhlasím, že někdo z Prostějova nebo Morkovic by do Sedlčan jel co nejvíc vlakem a nehledal odkud na Smíchově jezdí busy, kolik lidí ale takhle ročně pojede? Obávám se, že ani z Velvar nepojedou do Sedlčan zrovna davy. Bude možná klika, když tam vlakem z Velvar pojede 1 člověk ročně. Takže ano, souhlasím že síťově funguje železnice lépe, ale zároveň platí, že některé větvičky jsou blbě umístěné a uschnou. Ono přežití stromu nezávisí na tom zda má 1500 nebo 1501 větviček.

  Jakou velkou skupinu ,co najednou se jí vyplatí vlak, vidíte? Ty lidi z Prostějova a Velvar do Sedlčan? Na co navazujete vůbec? Nechápu, kde jste vzal téma velké skupiny.

  Pokud jde o svezení se vlakem do Sedlčan. Ano, bez cyklostezky je to tam velmi kopcovité a nejkratší cesta je tam dnes bez vlaku ta nepříjemná hlavní silnice (ze které vlak nikoho neubírá, protože ním nikdo nejde), takže si za vlak připlatím, kdyby ale stezka z trati vedla, tak vlak nepotřebuji, že. Vyhnu se kopcům i té hlavní silnici. Když bude blbé počasí, tak mi vlak nepomůže, protože jak píšu výše – v Sedlčanech nic není a jen z nich pokračuji dál k např. Kamýku na výlet. Po té stezce bych to na kole urazil za 60minut, což je jen o 30minut méně než vlak (ale jinak vlaky vůbec nejezdí rychlostí cyklisty) a bez čekání na přestup 10min, takže 20min rozdílu. Také ta trať není nudná polňačka, takže by se na co dívat bylo. Věřím, že by to dost ocenili i místní cyklisté a bruslaři. Včetně těch, co dojíždí na ten přestup v Olbramovicích. Protože tam stejně dojíždí jen lidé z těch prvních 3-4 vesnic za Olbramovicemi, dál už tím nikdo nedojíždí. Jezdí se busem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 15:33

  oprava:

  Koukám, že v rámci PIDizace byl přímý bus ze Sedlčan do Benešova zrušen a jízdní doba nechutně natáhnuta. 🙁

  No, tak to se zatím můžete radovat, ten nejslabší ze směrů, kam jezdí sedlčanští (no, spíše jen děti do škol), byl cíleně pokažen. Ovšem, kdyby se chtělo, není problém bus znovu zavést (vyjde to o dost levněji než vlak) a to včetně náhrady vlaku busem do Olbramovic.

  Hlavní směry jsou ale Praha a Příbram. A do Prahy bude D3 a do Příbrami vedou koleje tak akorát v hlavičkách šotoušů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 17. 6. 2018 @ 19:19

  Bobíku, Bobíku … Kolikrát už jste tady zvládl lhát, překrucovat, vymýšlet si nesmysly. Kolikrát jsem Vás nachytal na hruškách, a teď zase…

  Takže celá ČR má cca 10,5 milionu obyvatel, Praha asi 1,3 milionu. Zbývá 9,2 milionu obyvatel mimo Prahu, kteří když pojedou do Sedlčan, nebo k nim pojedou Sedlčanští, a zvolí si pro cestu hromadnou dopravu, tak s vysokou pravděpodobností pojedou na Pražské hlavní nádraží. Výjimkou jsou samozřejmě jižní Čechy, kde se přijíždí do Olbramovic z druhé strany, tj. mimo Prahu. Ale i z té Prahy minimálně polovina obyvatel to bude mít vlakem z hlaváku nebo Vršovic výhodnější než ze Smíchova.

  Takže podtrženo, sečteno – z 10,5 milionů obyvatel ČR může být cesta vlakem pro 10 milionů potenciálních cestujících výhodnější, a pro nějakých cca půl milionu obyvatel Prahy, kteří to mají zrovna na Smíchov blíže než na hlavák nebo do Vršovic, může být výhodnější autobus. OK, ať klidně jezdí, pokud má na tomto VEDLEJŠÍM SMĚRU své vytížení. Ale proboha – jak můžete vydedukovat, že díky tomuto vedlejšímu směru už určitě nikdo nepotřebuje cestovat směrem páteřním, tj. po koridoru na hlavní nádraží, s vazbou na veškerou dálkovou dopravu? To opravdu myslíte vážně?

  Naprosto nesmyslné motání Morkovic nebo Velvar do příkladu Sedlčan, které spolu logicky naprosto nesouvisí, a já jsem je nikdy ani do žádné spojitosti nedával, jsou už jen výkřikem Vaší argumentační zoufalosti. Když nemáte své vlastní argumenty, tak alespoň ty mé pořádně překroutíte, aby vyzněly patřičně absurdně. Tohle opravdu patří na K – Report, tam je takových trollů celá řada …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 17. 6. 2018 @ 19:30

  Ještě poslední dodatek – kupte si už prosím to kolo s přehazovačkou. Uvidíte, že kopec opravdu vyjedete i bez viaduktů, tunelů, náspů a zářezů. Běžný cyklista s průměrnou kondicí opravdu nepotřebuje cyklostezku, odpovídající svými parametry těžkému uhelnému vlaku. Pokud Vám nestačí plíce či nohy, je řešením ještě elektrokolo.

  Já jezdím podobnou pahorkatinou, jaká je u Sedlčan, celý rok, a vyloženě si to užívám. Kdyby mi tam zrušili lokálku, tak byste měl důvod si tam zajet, ale ouha – ona tam nikdy žádná nevedla, není co rušit. A cyklistů tam jezdí mraky … možná to bude tou kondicí, kterou prostě někdo má a někdo ne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 19:38

  Na hruškách? Pane Tužíne… to se nedá…. když máte pocit, že to co tu píšete jsou argumenty, tak proč se tratě ruší? Protože je všechno hrozně zkorumpoované a lidé jsou hloupí a konzumní a tak nevidí, že vy máte pravdu a mají to dělat podle vás? Já myslím, že realita světa kolem vás (rušení nevyužívaných tratí, nevyrábění malých vlaků, požadavky na ECTS všude, jelikož EU už vůbec nebere lokálky v potaz, neboť na západě ty slabé tratě zanikly nebo exitují jen jejich krátké pozůstatky jako místní aktrace na pár místech), to mluví za všechno.

  Vedlejší směr?
  Autobus ze Sedlčan do Prahy hraje prim… místo teoretizování z mapy si jeďte obojí vyzkoušet a uvidíte, zda se reální lidé chovají dle vašich pouček a teorii… Já to tam znám.

  Páteřní směr ze Sedlčan vlakem po koridoru… to už si cucáte z prstu, ne? Vážně – jeďte se na ten váš páteřní směr podívat. 😀 Víte proč staví rychlíky v Olbramovicích? Protože tam v průměru napočítáte dnes i 100 zaparkovaných aut a přibejvá to a nemaj to tam už kam dávat…. nějakej přípoj od Sedlčan co přiveze 5 lidí, tam dělá akorát páté housle… to je tam takovej přicmrndáček navíc…

  Taková je realita mimo tento šotoweb. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 17. 6. 2018 @ 23:13

  A jaké tratě se prosím za posledních 15 let zrušily? Od roku 2000 prakticky vůbec nic. Na několika tratích byl zastavený provoz osobní dopravy, většinou v rámci politiky “tupých škrtů”. A protože jsou i osvícení politici, tak se na nějaké další tratě pravidelné vlaky vrátily: Hostivice – Rudná, Středokluky, na spadnutí je snad Mochov, na Moravě Svobodné Heřmanice, Kouty nad Desnou, připravují se Židlochovice. Tak by mne zajímalo, o jakém rušení se bavíme. Jinak regionálními vlaky jsem se třeba v Bavorsku taky svezl…

  A k těm tratím, kde byl utlumený či zastavený provoz osobní dopravy:
  https://zdopravy.cz/lykozrout-prihral-zeleznici-byznys-vadi-ale-nizka-kapacita-trati-a-nedostatek-vagonu-12910/

  “Všichni dopravci se potýkají s nedostatkem vagonů i nedostatečnou kapacitou regionálních tratí.” – Sakra jak to že, když po těch tratích přeci nic nejezdí?

  http://lokomotivy.net/zobraz2.php?rada=r753_7&loko=76817
  – typická lokálka “na zrušení”.

  nebo:
  https://ekonomika.idnes.cz/student-agency-prodej-zeleznice-vlaky-letenky-zajezdy-investice-py6-/eko-doprava.aspx?c=A180615_114535_eko-doprava_cfr

  Autobusy podle něj budou i ve střední Evropě stále více dopravou pro chudé, jako je tomu nyní na západě. Takto je podle něj autobusová doprava chápána například v Německu, kde je lacinější, ale zároveň pomalejší ve srovnání se železnicí a cestujícím poskytuje jen omezené služby.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 6. 2018 @ 0:37

  Pane Tužíne, tohle už přerůstá do něčeho, o co nestojím. Nepřišel jsem sem si dokazovat kdo koho nachytá na hruškách, ani vás tady provokovat rušením lokálek nebo se tu nechávat vámi urážet doporučuváním kola s přehazovačkou a jinými urážkami “kvality” mých argumentů (nic jiného zjevně neumíte, než přejít do osobní roviny). Chtěl jsem normálně debatovat, ale vy z toho děláte jakýsi osobní boj proti odpůrcům lokálek (až mě pomyslně porazíte, zesměšníte či co já vím, zde na vašem šotowebu, tak bude co? lokálky začnou vzkvétat?) a debata se vytrácí.

  Celý váš článek je úplný nesmysl, kde přání bylo otcem myšlenky a jen jste doplňoval co se hodilo, aby vám vyšel předem stanovený závěr. Celý článek je v zásadě jen provokace, to je můj názor. navíc jsme se od tématu článku už posunuli úplně jinam (kvůli vaší fanatické potřebě obhaovat každou přiblblou lokálku). Víte, mě je to narozdíl od vás v zásadě jedno… jak jsem napsal na začátku, mám rád rozmanitost. Nic mi nebrání jet za cyklostezkama ze železnic do Německa, Itálie nebo Francie. Do toho Bavorska či Saska to z Prahy mám stejně blíž než na Moravu. Nemusím jich nutně mít spousta tady v ČR. Říkám jen, kde nemá dle mě smysl provozovat vlak a že mu nefandím. Ale pokud vyhraje opačný názor a i za 20 let tam bude vlak, tak světe div se, já nebudu nijak protestovat. Osobně si myslím, že většina lokálek zařve na vozidlech. ECTS ještě většina z nich ustojí (většina se dá řešit výkolejkou, historicky jsou postavené, že není nutné křížit ostatní koleje), ale TSI bude jejich konec. A kdyby ne, tak se nic neděje a prostě i za 21 let pojedu do Bavorska či Itálie na kola a tady v ČR si výlety naplánuju jinak.

  Rozdíl mezi vámi a mnou je v tom, že mně vyhovují obě varianty. Špatná variatna je pro mě jen varianta “ani vlak ani cyklostezka”, protože autobusy kola moc nevozí a jenom zrušit v kopcovité krajině vlak a nepostavit cyklostezku, to je pro mě velké zkomplikování té oblasti. Zrušení nějaké 15-20km lokálky při náhradě cyklostezkou pro mě komplikace není. To je hodina navíc, to si přivstat zvládnu. Vám ale vyhovuje jen vlak. Cyklostezka vám vadí. Což je ale váš problém. Vyřešte si to v sobě sám, já vám kapesníček na fňukání půjčovat nebudu. Nejsem tady od toho, že se vy neumíte vyrovnat se změnami ve společnosti. Pokud se vám uleví, když tomu budete říkat “politika tupých škrtů”, tak si ulevujte. Já smysl těch škrtů chápu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 18. 6. 2018 @ 9:33

  Co je pro mne nebo pro Vás dobré, to je Bobíku úplně jedno. Pro dopravu je dobré, aby byla i trať, i cyklostezka, protože se vzájemně doplňují. O tom je celý ten článek.

  Jinak si nejsem vědom, do čehože nedůstojného přerostla naše diskuse, když v posledním příspěvku (na nějž reagujete) jsem položil jeden dotaz (na který jste neodpověděl) a uvedl 3 odkazy na články a fotky, které jsem prakticky nijak nekomentoval.

  To co jsem si z Vašich příspěvků je dojem, že regionální vlak a cyklistickou dopravu stavíte do pozice “kdo z koho”, kdo zvítězí a kdo bude poražen, což je podle mne absurdní, neb oba druhy dopravy jsou předurčeny k vzájemné a oboustranně prospěšné kooperaci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bjorn, 18. 6. 2018 @ 10:36

  Příklad ze Švýcarska :

  Většina tratí o rozchodu 750/760 mm dnes v naprosté většině slouží turistickému provozu, a jen málokterá z nich zajišťuje základní dopravní obslužnost. Příklad rakouské Zillertalbahn ukazuje, že je možné provozovat efektivní veřejnou dopravu, která je nezbytnou součástí života místního obyvatelstva, i na takto úzkém rozchodu.

  A nejedná se přitom o pár lokálních vlaků, ale o taktový jízdní řád se špičkovým intervalem 30 minut.
  O stavbě trati v údolí Zillertal se začalo uvažovat již v 60. letech 19. století. Silnice byly velmi nekvalitní a při cestě do Mayerhofenu se muselo počítat s noclehem v Zell am Ziller. Až roku 1899 došlo k založení Akciové společnosti Zillertalské železnice (Zillerthalbahn Actiengesellschaft ) a o rok později se započalo se stavbou. Dokončení se kvůli finančním problémům trochu zpozdilo, takže poprvé vlaky vyjely roku 1902.
  Použit byl tzv. Bosenský rozchod 760 mm. Dráha vycházela z Jenbachu, kde se potkávala s normálněrozchodnou železnicí Kufstein – Innsbruck, a konečná stanice Mayrhofen im Zillertal následovala po 31,7 km při převýšení 97 m. Trať se obešla bez větších umělých staveb. Provoz zahajovaly dvě lokomotivy řady U, 10 osobních a 22 nákladních vozů.

  Společnost Zillerthalbahn Actiengesellschaft v roce 1922 zakoupila elektrárnu, k elektrifikaci tratě však nikdy nedošlo. Stejně tak se plánovala tříkolejná splítka normálního a úzkého rozchodu k pile Binder ve Fügenu kvůli značným objemům přepraveného dřeva. Odpadlo by tak převazování normálněrozchodných vozů na podvalníky. Z finančních důvodů ale splítka nebyla zrealizována. Přínosem pro nákladní dopravu byla těžba magnezitu v letech 1927 až 1976 ve Vorderlanersbachu. Výkony dráhy také vzrostly v 60. letech při výstavbě přečerpávací elektrárny v Mayrhofenu, kdy bylo nutné přepravit na 325.000 tun cementu a další materiál. Právě tato akce pravděpodobně rozhodla o dalším osudu železnice, neboť po výstavbě nové silnice v údolí Zilleru se vážně uvažovalo o jejím zrušení.
  elikož se původní společnost Zillerthalbahn Actiengesellschaft dále rozšiřovala také o autobusovou dopravu, od roku 1956 přijala název Zillertaler Verkehrbetriebe AG. Většina akcií patří obcím v Zillertalském údolí.

  Nové století znamená pro dráhu velký rozvoj. Roku 2003 byl obnoven největší most na dráze přes řeku Inn u Rotholzu a došlo k částečnému zdvojkolejnění v úsecích Kaltenbach – Aschau a Zell am Ziller – Ramsau-Hippach. Traťová rychlost dosahuje slušných 70 km/h. Změny tak umožnily vedení vlaků v taktu 30 minut. Přeprava dřeva skončila roku 2013, a od té doby je již ukončena nákladní doprava, v níž hrály prim podvalníkové vozy. Rozvoj naopak zažívá doprava osobní, která slouží jak místním obyvatelům, tak značnému počtu turistů. To by samozřejmě nebylo možné bez nových vozidel.
  Od roku 2004 na dráhu přišly čtyři výkonné motorové lokomotivy typu Gmeinder D 75 BB-SE a osm nízkopodlažních vozů. Stroje označené jako D13 až D16 mají úctyhodný výkon 735,5 kW a motor Caterpillar. Maximální rychlost činí 80 km/h. Nízkopodlažní vozy vyrobila ŽOS Vrútky, a to tři řídící a pět vložených. Jsou kombinovány se staršími vagony tak, aby v každé soupravě byl alespoň jeden nízkopodlažní vůz.

  K dalším vozidlům patří motorové vozy VT 3-8 s řídícími a vloženými vozy, které byly dodány v 80. a 90. letech. Od roku 2005 prochází modernizací, je dosazen nový interiér, ke starším motorovým vozům jsou zařazeny nové řídící či vložené vagony ze ŽOS Vrútky.

  Dráha také disponuje několika dalšími dieselovými lokomotivami, sloužícími při posunu. Malé posunovací lokomotivy označené jako D1 a D2 pochází z roku 1991 (pořízené roku 2013) a vyrobila je továrna DIEMA. D1 disponuje dálkovým rádiovým řízením. Lokomotivy D11 (z roku 1959) a D12 (z roku 1960) jsou produktem firmy Orenstein & Koppel. Zatímco D11 již na dráze nepůsobí, D12 obdržela dálkové rádiové řízení. Dodnes provozní stroj D8 byl taktéž vyroben u firmy Orenstein & Koppel roku 1967. Dlouhá léta sloužil osobní dopravě. Od jugoslávské firmy Đuro Đaković pochází stroj D10 z roku 1982.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bjorn, 18. 6. 2018 @ 11:03

  Obnova železniční trati mezi Lovosicemi a Teplicemi, kterou před pěti lety poničil sesuv půdy při stavbě dálnice D8, ještě není mrtvé téma. Znovu jej dnes oživil ministr dopravy v demisi Dan Ťok. Resort přitom před několika týdny uvedl, že s obnovou trati kvůli ekonomické nevýhodnosti nepočítá.
  S panem hejtmanem jsme se dohodli, že se na tu věc ještě jednou podíváme a zkusíme, jestli by nešlo najít nějakou formu, kde by se ta trať revitalizovat dala,“ uvedl Dan Ťok při pondělní návštěvě vlády v demisi v Ústeckém kraji.
  Po obnově trati, na které od sesuvu jezdí mezi Lovosicemi a Radejčínem autobusy, volá kraj. „Byla z těch regionálních nejvíce frekventovaná,“ řekl už dříve ústecký hejtman Oldřich Bubeníček.
  „Je pozitivní, že neřekl definitivní ne. Ta trať má pro nás velký význam,“ okomentoval Bubeníček dnešní sdělení Ťoka.
  Když ministerstvo nedávno uvedlo, že s revitalizací trati nepočítá, náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek jeho rozhodnutí označil dokonce za „podraz a prasárnu“. Reagoval tak na fakt, že stát nejprve obnovu slíbil.
  Obrat v pohledu na věc způsobily peníze. Prvotní odhady hovořily o nákladech na opravu v daném úseku ve výši 250 milionů korun. Poté se ale ukázalo, že by oprava v tomto místě stála 800 milionů. Celková revitalizace trati by pak spolykala ještě mnohem více – přes 2,5 miliardy korun.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bjorn, 18. 6. 2018 @ 11:30

  Oprava : mělo tam být Příklad z Rakouska a ne Švýcarsko.
  I když právě Švýcarsko je asi nejlepším příkladem logické a výborné koexistence všech druhů dopravy včetně lokální a regionální železnice.Je ale zřejmé, že i v jiných zemích, kde v minulosti došlo k mohutnému rušení lokálek ,se nyní částečně věnuje pozornost zachování zbývajících či dokonce znovuobnovení některých osiřelých lokálních tratí – ono opravdu se všechno jednou na silnice nevejde.A tam, kde je prostě nějaký smysluplný potenciál, tak má rozhodně smysl tratě udržovat a provozovat – ať už jako plnohodnotnou veřejnou obsluhu či sezonní turistickou dopravu. Není rozhodně pravda, že se všude v zahraničí ruší nadále lokálky – mám třeba po kolejích hodně projeté Nizozemí, Dánsko a Švédsko – regionální i lokální tratě tam nadále fungují a rozhodně nevozí vzduch, spíše naopak.Také není zcela pravdou, že se na rušených tratích všude dělají cyklostezky, v mnoha případech(např. Švédsko)si stát nechává prostor na případné znovuobnovení provozu a prozatím tyto tratě slouží pro turistické cyklodrezíny. Avšak pokud nějaká lokálka u nás opravdu nemá žádný potenciál pro osobní i nákladní dopravu či turistické využití pak nechť se stane cyklostezkou, ale zrovna třeba příklad poškozené trati Lovosice-Teplice mi příjde úplně mimo mísu. Tam ten potenciál rozhodně je, jezdím tam často a před poškozením to tam bylo pořád plné lidí a ne jen turistů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 6. 2018 @ 14:43

  Jen pro Bobíka a jeho neodeslaný komentář: mě se to stává naprosto běžně, že se mi neodešle komentář a to jsem býval na tomto webu adminem (a možná doteď jsem, jestli mě nevyškrtli, když jsem to před léty přestal využívat). Je to prostě chyba programu, se kterou se nikdo neví rady, proč se děje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 4 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 6. 2018 @ 15:04

  ad komentář: “Napsal Bobík, 17. 6. 2018 @ 0:20”
  Já jen vyjímečně hodnotím komentáře, ale na tohle jsem musel dát palec dolů, protože to je taková pitomost, že jí svět neviděl. Mě taky považujete evidentně za toho, kdo tyto nesmysly říká, takže jsem nemohl jinak, než ten palec dolů dát, protože to mohu považovat za útok i na mě.
  Apropó, byl bych docela rád, kdybych věděl, kde jste k takovým blbostem přišel.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 6. 2018 @ 15:17

  Když dovolíte, vrátil bych se k původnímu tématu.
  Byla tu kdesi zmínka o cyklostezce do Tuchlovic. I u vzniku téhle stavby jsem byl a mohu k tomu říct toto: Když důl v Tuchlovicích ukončil těžbu, uvažovalo se o jeho tradičním využití jako průmyslové zóny a světe div se, i vlečku si chtěli nechat (co kdyby nějaký podnikatelský subjekt chtěl vozit vlakem). Pak se ale investor dozvěděl, kolik vydělá na dotacích na solární elektrárnu a na cyklostezku místo trati. Dal čísla do tabulky, porovnal a zjistil, že průmyslová zóna zdaleka tolik nevydělá a navíc se neustále s nájemci handrkovat o placení nájmů. Dotace slibovaly okamžitý, jistý a velký výdělek a bylo rozhodnuto. Nechci tu hodnotit, jestli ta cyklostezka místo trati je dobrá nebo ne (to za mne udělá Bobík, až mě napadne, jakej jsem strašnej šotouš, že chci i tady koleje). Jen jsem tu chtěl položit na stůl pár faktů, které si každý zhodnoťte dle své libosti.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 6. 2018 @ 15:50

  Ještě bych se rád vrátil k tématu turistických stezek.
  Já byl vždy pro cyklostezky místo hodně dlouho zrušených tratí (i když mi Bobík podsouvá něco jiného) a upřímně nechápu, proč je u nás stále mnoho zrušených tratí (většina) stále ponechána v nevyužitém stavu. Místo toho, aby se stavěly cyklostezky na těchto zrušených tratích, raději se vymýšlí, jakou lokálku zrušit, aby se místo ní mohla cyklostezka postavit. Příde mi to jako cílený argument pro zrušení nechtěných lokálek. Cyklostezky tak vlastně nemají sloužit cyklistům, ale odpůrcům lokálek, když se je nedaří rušit pro jiné důvody. Proč dodnes nemáme cyklostezku do Dvorců, Cvikova, Laviček, Vysokého Veselí, Veverské Bitýšky a mnoho dalších dávno zrušených tratí? A proč na těchto tratích nevedou ani turistické stezky? Přes výrazný Bobíkův odpor, já si nemohu pomoct, ale mě turistická cesta po tělese dráhy přijde jako výborný nápad, protože se dá po dostatečném vyšlapání velmi pohodlně využívat i cyklistama. A ta Bobíkovo vytoužená cyklostezka se tam dá kdykoli bez problémů postavit později, až se zruší všechny lokálky a nebude už kde cyklostezky stavět.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 6. 2018 @ 15:58

  Neuvěřitelné, jak věci překrucujete, pan Tužín. 🙂

  Jednou je dobré obojí, ale pak zase si připadáte jako vyvolený rozhodovat, která stezka potřeba není. A jakoby náhodou jde o všechny železniční cyklostezky. 🙂 Můžete mi vysvětlit, taky položím dotaz, jak region obohacuje opuštěná zarůstající napůl rozkradená trať? Opravdu chci pochopit, čím je tohle větší obohacení, než cyklostezka. Protože se tu bavíme o tratích, kde kromě šotoušů nikdo nikdy nikomu seriózně neslíbil zaplatit jejich opravu a provoz. Což vy ale odmítáte vidět, protože víte, že bude velmi těžké obhájit zarostlé těleso pro šotoprocházky. A tak neustále vycucáváte z prstu nějaký skrytý potenciál. Aniž byste vzal v potaz, že bez dotací by se tam nehlo ani kolo a narozdíl od cyklostezky, na vlak nikdo žádné dotace nenabízel. A většina lidí jednoduše nechce čekat 10-20-30-50 let, zda náhodou se konečně najdou peníze, když cyklostezku můžou mít hotovou za 3 měsíce a už v létě se bude jezdit.

  Autobusy nekomentujete protože nimi nejezdíte, čímž chcete nejspíš naznačit, že kdo nejezdí vlakem, nemá komentovat vlaky (že stojí mnohonásobně víc než busy je jedno, do vlaků prostě nikomu nic není, nikdo je nemá co kritizovat, je to hračka pana Tužína, na kterou se nešahá). Zároveň ale naznačujete, že autobusy upadají, nemají páteční fuknci, jsou jen vedlejší směr a smysl mají jen, pokud je po nich poptávka. Takže autobusy vůůbec nekomentujete. 😉 No a u vláčků hájíte kdejakou šototrať, i kdyby vozila 5 lidí. Třeba na Kreportu jste se dobře zesměšnil s Chornickem, co jsem si dnes pročetl. Ale taky si vás tam dobře dobírali, právem.

  Nedůstojné jsou ty vaše osobní útoky místo argumentů.

  Regionální dopravu a cyklisty nestavím do pozice kdo z koho. Jenom mám za naprosto nejhorší variantu, když nejezdí ani vlak, ani není cyklostezka. Nechávat to ležet ladem pro nějaké šotoprocházeče je naprosté barbarství. A jelikož vlaky držet je drahé, tak mám pro mnoho tratí cyklostezku za lepší řešení. Tuplem, pokud jde jen o tratě na 15-20km, kde pro cyklistu je to to jen 30 minut navíc oproti jízdě vlakem. Zdatnější cyklista to má třeba jen 15 minut navíc oproti vlaku.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 6. 2018 @ 16:12

  Dotaz byl jaké tratě se zrušily? Zrušilo se jich pár, proto nechápu vaší paniku. Ale to jsme řešili už na samotném začátku debaty před týdnem. Nicméně i tak jste si neodpustil ihned vnucovat svůj zcela objektivní a nezaujatý názor o tupých škrtech. Nezlobte se, ale abyste nějaký škrt mohl označit za tupý, tak to musíte doložit nějakým většinovým názorem. Názor jedince není v tomhle vypovídající. A ani názor 100 lidí není vypovídající, pokud jen v regionu kolem trati jich žije třeba 30.000. A pokud navíc těch 100 lidí ani není z daného místa, tak musíme rovnou vzít v potaz všechny obyvatetele republiky a to je pak 100 názorů fakt nic. Zde se nezlobte, ale nemůžete aboslutní a relativní hodnoty zaměňovat podle toho, jak se vám to hodí do krámu.

  Dle mě – nejbližší vlna rušení budou tratě, které se snaží SŽDC zrušit od roku 2010 (seznam v různých obměnách je na netu… je v něm Morávka, Vidnava, Kozí dráha, Hevlín a takové… něco vypadlo, neb to koupila AŽD, něco si možná pronajmou obce, což je ok).

  Pak další vlnu rušení vidím v příští ekonomické krizi (Trump už pro ní připravuje těmi cly podmínky) a potom se bude v průběhu let tu a tam něco zavírat spíše namátkově (kde prostě lidé už nebudou jezdit, jako se nyní cyhstá konec Svojšín-Bor nebo na Chornicku. Pokud vás to potěší, tak dřív než se zavře Sedlčanka čekám spíše zavření cancouru Svojšín-Bor, nebo podřipských lokálek. Na Moravě pak určitě dojde k ukončení údržby tratě mezi Chornicí a VO. Levice se totiž v krajích napořád neudrží a pravice s tím zatočí. No a něco se také zavře kvůli ETCS. Velká vlna rušení pak přijde kvůli vozidlům (jedna kvůli automatickým autům, jednak kvůli nemožnosti nahradit dosloužilé motoráčky za nová vozidla), ale tohle bude až za těch 15-30 let.

  Svezl jste se v tom Bavorsku ze Selbu do Wunsiedel-Holenbrunnu? Já jen, že vy byste určit tvrdil, že taková trať má dál existovat. Bavorům ale stačí stezka. Stejně tak do 7500 Waldsassenu, takové německé Sedlčany. Ale oni tam lidé žijí i bez vlaku. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bjorn, 18. 6. 2018 @ 16:31

  Pan Bobík zase perlí až se tady práší od toho jeho útočného tónu. Domažličák má pravdu v tom, že se dávno nestaví cyklostezky na již zcela zrušených tratích, zde jde Bobíkovy a jeho partě optimalizátorů pouze a jen o zničení všech ještě potencionálních lokálních i regionálních tratí, protože pro ně je to nemoderní a zastaralé.Klasické sociální inženýrství dnešní doby, kdo nejde s námi, jde proti nám.Moderní je nekouřit, moderní je nejezdit po kolejích ale na kole, moderní je netrápit psy chovem ve městech, moderní je vysmívat se menšinám atd.
  To že SŽDC a předtím bolševici železniční infrastrukturu těžce zanedbávali je jasná věc (ale to se týká i silnic u ŘSD).Ale není to přeci argument pro to aby se všechno pohřbívalo.A když se podíváte dál hodně na východ, tak tam se železnice doslova hýčká, modernizuje a stavějí se nové a nové tratě( nejen vysokorychlostní). V Japonsku a Jižní Koreji se starají hodně o všechny své lokální tratě a třeba v Íránu se hodně staví, opravuje, modernizuje včetně lokálek (mimochodem kdo byl někdy v Teheránu i jinde tak jistě ví co dokáže naprosto předimenzovaná silniční doprava) no a o Číně asi nemá cenu ani mluvit, to je kapitola sama o sobě co se týče rozvoje železnic. Někdy mi přijde, že spousta Čechů neví vlastně co chce, chtějí být naprosto moderní, mít všechny vymoženosti vyspělého konzumního světa, na druhou stranu mají hysterický strach ze všech těch globálních změn a rádi se ohánějí vlastenectvím a návratem ke kořenům a ejhle !!! Dokonalé dílo našich předků v železniční dopravě se jim najednou nehodí do krámu a takovou dle nich zastaralost je třeba odstranit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 6. 2018 @ 18:17

  Tužín a spol:

  Víte co je na celé debatě ironické? Že byla doba, kdy jsem lidem jako vy tleskal a měl je rád. Věděl jsem od začátku, že lžete a překrucujete pravdu. Ale nahrávalo to vlakům a mně to vyhovovalo. Tak moc jsem miloval vlaky a myslel si, jak jsou vyšší hodnota pro společnost, že jsem vlaky chtěl podporovat za jakoukoli cenu, včetně za cenu demagogií a ničení autobusové sítě a ignorování potřeb automobilistů a cyklistů. Říkal jsem si, že účel světí prostředky a vlaky jsou víc než cokoli jiného a tím se omlouvá když někdo tlačí jenom vlaky. Bylo mi stejně jako vám úplně ukradené, co bude s lidma tam, kde není vlak, protože jako pražák (co má do všech směrů metro, tram či bus) jsem si mimo Prahu vystačil s vlaky a železniční cyklostezky jsem neznal a spíše mě cyklostezky ze železnic děsily jako vás (“co budu dělat, až tam nebude vlak”). Jenže narozdíl od vás jsem si časem uvědomil (i díky jezdění do ciziny a diskuzemi s lidmi s odlišnými názory), jak tenhle pohled byl sobecký a změnil jsem se. Došlo mi, že si nemůžete říct, že ten váš pohled je jediný správný a že proto účel světí prostředky. Potřeby druhých lidí jsou úplně stejně legitimní, jako moje. Od práva na autobus, dálnici, obchvat po právo na cyklostezku. Dneska vím, že to nejhorší pro veřejnou dopravu jsou právě šotouši, co vidí a řeší jen vlaky a všechno ostatní bagatelizují.

  Snad taky někdy otevřete oči. I když pochybuji, když vidím, kolik je některým fanatickým šotoušům let a pořád vidí jen vlaky, tak si spíš myslím, že někteří jsou ztracení. Stačí jak odmítáte slyšet jiný názor, protože by se vám zhroutil váš sen o vlakosvětě a musel by jste si přiznat, že svět není tak černobílý, jak si ho představujete. Ale většinová společnost tohle naštěstí odfiltruje jako anomálii a půjde si dál svým přirozeným vývojem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal KPL, 18. 6. 2018 @ 19:21

  Bobík, nedělejte ze sebe apoštola pravdy a svatého prozření, je to nejenom směšné, ale i dost průhledné. Mnoho lidí by stejně tak mohlo říct, že mají už dost sobeckých a bezohledných pirátů silnic či arogantních a namyšlených cykloteroristů, kteří si myslí, že jim patří svět a všude mají nárok na přednost. Jak už jsem si přečetl v této diskusi příspěvky výše. Souhlasím, že je třeba najít tolerantní a smysluplnou koexistenci lidí všech možných zájmových a menšinových směrů spolu s většinou, protože to co Bobíku říkáte o diktátu většiny nad vším ostatním je právě cesta do pekel a nikoliv život svobodného společenství. A v zahraničí jsou na to většinově právě tyto názory Žít a nechat žít – možná si Bobíku rozumíte pouze s tím zatvrzelým mainstreamem, který tady v Evropě tápe a neví už kudy kam. Pak to tady ale podle toho dopadá – vzrůstá nenávist, zášť, netolerance, lidé spolu neumějí vycházet ani komunikovat a všude víceméně vládne neklid, frustrace a nasranost.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 18. 6. 2018 @ 20:10

  Domažličák a využití těles bez cyklostezkizace:

  Jak si to představujete? Jednak nestačí úzký průřez alá pěšinka, musí to být celé vyřezané a někdo ty různé větve s trny musí ořezávat (jinak tam jde jet na kole jen pomalu, jak je u pěšinek běžné). Druhak mezi pražci musíte něco nasypat a celkově to celé zasypat, protože jinak by to byla jízda jak po betonových panelech s mezerama mezi nimi a to je pro cyklistu to největší peklo na světě. Na to musíte mít hodně dobře odpružené kolo, včetně fakt fungujícího odpružení řidítek, abyste jízdy po panelech po 2 minutách neměl tak akorát po krk. To je totiž při rychlosti kolem 20 km/h nekonečné tddddddddd, kdy máte pocit, že vás někdo zkouší lobotomizovat zaživa (cyklisté ví o čem mluvím, pěšák ne).

  A když to posypete a urovnáte a necháte tam původní štěrk, tak tohle už je neekologická prasárna, kterou nemůžete oficiálně prohlásit za cestu v 21. století. Když navíc při krajích necháte koleje, tak to pro cyklisty ani není bezpečná cesta. Ale větší problém budete mít s tou “nesanací”. Nemůžete dnes někde oficiálně vyznačit značku a nechat tam ten původní štěrk. Technicky ano (technicky můžu na kole jet i přes zorané pole, pokud mám dostatečnou kondici a vyvinu dostatečnou rychlost, abych se nezahrabal), ale právně je taková cesta prasárna. Žijeme v 21. století, tohle oficiálně nelze prohlásit za cestu pro lidi. Navíc to nic neřeší… na takové cestě (jak to navrhujete vy), pojede cyklista 10kou, to je mu k ničemu. A bude si překážet s pěšími (neb to bude moc úzké) a můžou se střetnout (neb kvůli ponechaným kolejnicím nebude kam uhnout). Cyklista ale po cyklostezkách jezdí obvykle cca 15-30 (návrhová rychlost 20 v Tužínově textu je nesmysl, to je možná tak průměrná rychlost). To co navrhujete tedy nic neřeší. Navíc si uvědomte, že to neumožní obnovit tu trať. Nemůžete časem použít původní koleje, pražce a další co tam necháte. Budete to stejně muset vyhodit. Jediné co jste vyřešil je to, že tam nebude oficiálně stezka a pořád to může mít tím pádem status tratě a bude jendodušší to obnovit díky tomu. Ale jednodušší to bude jen právně, ne finančně. Proto u 99% tratí už stejně k obnově nedojde a akorát jste zkomplikoval využití.

  Pokud chcete romantiku při procházení tratí, tak můžete jít i po cyklostezce, ty jsou přece smíšené. Ale je pravda, že jít pěšky 20km po nějakém asfaltovém chodníku, který to bere zbytečnými zákruty (pěšímu kopce tolik nevadí, zato zacházka 2km je pro něj i 30 minut navíc), to není moc zábava. V tomhle je opravdu mnohem kouzelnější jít po staré trati, kde to dýchá přírodou a ne asfaltem. Sám jsem to zkusil a vím o čem mluvíte. Jenže to je zas k ničemu cyklistům. A pěší opravdu může jít kdekoli, takže je logické dát přednost cyklistům, pro které je kopec mnohem větší problém než pro pěší, autům také hůř uhybají a kteří při cestě z kopce mohou vyvinout i nějakou rychlost, narozdíl od pěších, takže to využijí mnohem efektivněji, než pěší.

  Čímž ale neříkám, že nemůže být někde cíleně udržovaná nějaká hezká romanticky vypadající trať v délce klidně 10km k pěším procházkám. Proboha, neberte to absolutně. Jasně že někde může být i tohle, jako atrakce. To je naopak dobrý nápad. Samozřejmě, že nemusí z každé tratě být cyklostezka. Třeba úsek z Mšených lázní do Budyně nad Ohří, nebo Radim-Zalešany na lokálce z Peček do Kouřimi jsou na to ideální. Zde bych klidně dal přednost pěším před cyklisty. Ale bude se to muset udržovat. A bude problém, že to stejně budete muset nějak zasanovat, bohužel. Takže to asi neprojde. Ale zde by to asi mělo větší kouzlo, než jen cyklostezka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bjorn, 18. 6. 2018 @ 21:39

  Podřipské lokálky – tam je stále objednáván provoz dle potřeb místních lidí (návrh SŽDC i na příští rok)v relacích Vraňany-Straškov-Bříza a Roudnice-Straškov-Zlonice. Dále objednává Ústecký kraj sezonní turistický provoz na úseku Straškov-Libochovice. Takže nechápu Vaše urputné představy o zrušení těchto tratí a nahrazení pěšinou či cyklostezkou (připouštím, že do budoucna možná odumře provoz celoroční, ale zachová se ten turistický sezonní)navíc podřipské lokálky (vyjma Vraňany-Lužec)nevedou odnikud nikam, ale jsou napojeny navzájem na další regionální i hlavní tratě.To samé platí o tratě v prostoru Středohoří včetně poničené dráhy Lovosice-Teplice.A tam je ten turistický potenciál opět velmi silný a Ústecký kraj má koncepci rozvoje a využití všech těchto tratí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 18. 6. 2018 @ 23:12

  Bobíku, nezlobte se, ale vy jste fakt demagog. V Čechách máme tisíce kilometrů turistických tras (nejhustší síť na světě, je to jedno z mnoha našich světových prvenství) a vy tu tvrdíte, že ty turistické trasy jsou na nic, protože nejsou vyasfaltované a jsou jen vyšlapané a úzké? Já jich na kole sjezdil tisíce kilometrů a se silničákem a neměl jsem s tím problém. Nebo mi chcete tvrdit, že turistická cesta lesem a polem je něco jiného než po 40 let zrušené trati? Prošel jste vůbec nějakou takovou trať? Po tak dlouho zrušené trati už dávno koleje nejsou, pražce jsou úplně shnilé, že po nich nic nezbylo a po většinou ani díry. Štěrk je na takových tratích už dávno překryt zeminou, pokud tam vůbec nějaký kdy byl. Dřív se na lokálky dávala místo štěrku škvára (např Mladotice – Kralovice). Vy nemáte ani nejmenší představu o čem mluvím, ale víte přesně, že to co říkám, je špatně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 6. 2018 @ 1:06

  Domažličáku, nezlobte se, ale celá odpověď pro vás byla čistě v teoretické rovině. Pokud cokoli z toho chcete řešit vážně, tak musíte s někým jiným. Neberte to jako aroganci, ale je zcela nesmyslné řešit turistické značky po starých železnicích víc než teoreticky. Sám jste nespecifikoval, co přesně si představujete, takže vám odpovídám jen nahrubo, pokud vám to nedošlo, ne detailně. Nemá žádný smysl to upřesňovat, tímhle tématem se nikdo vážně zabývat nebude. Je to stejně smysluplné téma jako řešit klonování dinosaurů. Neznám legislativu ohledně značení turistický cet, to říkám předem. Vyznačit si turistou trasu po nějaké staré trati klidně můžete, zda vám to zanesou do map a zda vám tu trasu dovolí oficiálně její vlastník (což je SŽDC, resp. stát, ale z pohledu občana musíte jednat se SŽDC), to netuším. Myslím, že pokud půjde o trať, kde už není svršek a byla fyzicky zrušena (třeba Svor-Jablonné), tak už to ani není majetek SŽDC a asi vám to dovolí. Ostatně takových míst je v republice celá řada, kde vede cesta v místech, kde dřív byly koleje. Pokud nejde o soukromé pozemky, není to problém. Pokud ale půjde o trať, která fyzicky zrušena není (jen je nesjízdná, případně rozkradená), tak si myslím, že dostanete zamítavé stanovisko. Už kvůli tomu, že nelze oficiálně dovolit přístup na takové těleso, pokud tam není zajištěna bezpečnost. Kdybyste se tam zranil, byla by SŽDC viníkem. Namítnete, že když se zraníte při pobíhání v lese mimo cestu, nejsou viníkem Lesy ČR. Ano, to je pravda. Ale i když nejsem právník, myslím si, že železnice je natolik specifická věc, že k tomu nejde přistoupit takto. O volném pohybu po lesech bude určitě zákon. O volném pohybu po kolejích zákon určitě neexistuje. Ta nejdiplomatičtější odpověď, co můžete dostat je, že SŽDC vám nemůže dát povolení ke vstupu na trať a k vyznačení značky, ale není v jejích silách ani v silách Policie ČR to kontrolovat. Nicméně vás musí upozornit, že v případě, že toto porušíte a cokoli se vám stane či tam zničíte, bude na vaší odpovědnost. Takže minimálně byste tam musel dát ceduli “na vlastní nebezpečí”. Ano, je to jak pro blbé, ale jste v právním vakuu. Vím, že existuje zákon o cestách, že pokud někde vede cesta (i přes váš pozemek) a je tam dostatečně dlouho, stane se oficiálně cestou a už ji nesmíte zrušit. Ale tohle se určitě nevztahuje na těleso dráhy. A dost pochybuji, že bychom byli prvním státem na světě, kde by se někdo tímhle vaukem chtěl zabývat.

  Takže mě tu prosím nenazývejte demagogem. Vaše myšlenka je fajn zajímavost, ale opravdu jen teoreticky. Pokud jste se pro tu myšlenku nadchnul, zkuste s tím jít za starosty a někde to prosadit. Víc vám k tomu nemohu říct. Skutečně netuším, zda je to reálné. Řekl bych, že nejdřív potřebujete aby u nás byl zákon o dráze ve stádiu klidu, tj. aby tu vůbec ze zákona směla nesjízdná trať existovat a nebýt jen v dlouhodobé výluce. Do té doby totiž je SŽDC povinná odstranit jakoukoli zrušenou trať a to i když není v plánu žádná cyklostezka. A to právě znamená ty sanace. Zároveň si ale myslím, že máte šanci tohle prosadit jen u silně nezajímavých tratí. Všude jinde budou starostové preferovat možnost cyklostezky, protože to jim a místním podnikatelům přinese možná 1000x víc příjmů než váš návrh.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 19. 6. 2018 @ 9:09

  Pane Bobíku, buďte tak laskav a přečtěte si svůj vlastní komentář: “Napsal Bobík, 18. 6. 2018 @ 20:10”, na který jsem reagoval. Je sice pěkné, že jste otočil o 180°, ale mluvíte úplně jinak, než prve. Proti tomu, co říkáte teď nemám námitek a souhlasím s Vaším názorem. Já samozřejmě nehodlám prosazovat žádné turistické trasy, protože jsem je nikdy nepotřeboval, vždy jsem si plánoval cesty sám a když jsem šel nebo jel na kole po turistické trase, byla to čistá náhoda i když těch náhod bylo velmi mnoho, protože jsem si plánovával zajímavé trasy a totéž napadlo KČT. Díky tomu jsem bezděčně prošel/projel tisíce km jejich tras. Jestli si vzpomínáte na můj dávný komentář, tahle má úvaha vznikla z toho, že jsem pozastavoval nad tím, jak mohl někdo z KČT vyznačit trasu po nezrušené vlečce přímo po kolejích (na jednom železničním zařízení máme dokonce namalovanou červenou značku). Tehdy tam sice vlaky nejezdili, ale dnes už mnoho let ano a nikdo se netrápí tím, že by tu turistickou trasu zrušil a my tam s vlakama potkáváme v kolejích turisty. Proto jsem se pozastavoval nad tím, že když už chce KČT vést trasy po tělesech dráhy, proč si k tomu nevyberou zrušenou trať bez kolejí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 6. 2018 @ 18:45

  Můj předchozí příspěvek se zabýval tím, že jsem předpokládal, že to chcete zavádět na tepve nedávno opuštěných tratí, proto jsem v něm řešil ty problémy, které na 40 a více let opuštěných tratích už samozřejmě neřešíte. Zřejmě jsme se úplně nepochopili, kdo o čem mluví.

  Také bych k tomu ještě dodal, že ČR je silně benevolentní stát, takže co vzniklo před rokem 89 (pěšiny na nesanovaných tratích – kterých je celá řada a je to vidět i na mapy.cz, koukám že jedna je např. u obce Ujkovice na zrušené trati Dobrovice-Rokytňany) nebo přesněji, co vzniklo zhruba do roku 2004 (vstup do EU), to je hodně volné a tam asi projde i turistická značka. Ale u tratí zrušených po 2004 si myslím, že už to bude problém. Vy v podstatě navrhujete takový turistický železniční squatting, ale to zlegalizovat nebude běh na krátkou dobu. A dál máte otázku, kolik tratí rušených dnech opravdu zůstane ladem a kde naopak bude zájem postavit tu stezku co nejdříve.

  Osobně myslím, že to co řešíte, by bylo potřeba spíše v zahraničí, kde byly zrušeny i tratě, kde šance na obnovu existuje a tím pádem je cyklostezka nežádoucí. Ale ČR se tohle týká. Tratě zrušené u nás mají šanci na obnovu kolem 0-1%. Až se budou za 20 let zavírat tratě alá Žatec-Lužná u Rakovníka nebo Mariánky-Vary (Francouz či Němec by takovou zavřel), tak samozřejmě je na místě se bavit o tom, zda ji nechat ve stádiu klidu pro lepší časy. Ale tratě, které řeší pan Tužín, jako Morkovička nebo Mutěnka, tam šance na obnovu byla skutečně téměř nulová. Takové tratě, když někde skončí a zároveň nejsou nijak výrazně turisticky atraktivní, tak se nikde na světě neobnovují. A že panu Tužínovi vadí cyklostezka v jejich trase, tak to bylo o jeho osobní naštvanosti, že ty tratě byly dle něj nespravedlivě zrušeny (což se pořád snažil dokázat) a tím pádem se na ně odmítá koukat racionálním pohledem (= stalo se a musíme pracovat s tím, co je dnes, ne s tím co bylo). On si pan Tužín vytahuje argumenty z klobouku jak se mu hodí… jednou hájí stavbu přehrad, podruhé hledá důvody proč v dané oblasti cyklostezka vůbec není potřeba. A jako náhodou jde vždy o cesty podél železnice. Základní problém byl dle mě v tom, že pan Tužín si odmítal připustit, že se už provoz na danou trať skutečně nevrátí a proto se snažil za každou cenu ty cyklostezky zpochybnit. Kdyby si připustil, že šance na návrat vlaků je 0-1% a že bez cyklostezky tam jen bezdůvodně bude ležet ladem těleso, které může sloužit aspoň rekreačně a částečně i do práce a že je úplný nesmysl vykupovat pozemky jinde, když tady je máme ucelené, tak by se na to koukal jinak. Ale pan Tužín zřejmě věří, že ta šance na obnovu byla třeba 80%, a proto ho to tak irituje. A proto nedokáže uznat, že obce (obyčejní lidé i podnikatelé) kolem té tratě mají větší užitek z cyklostezky než z nefunkční zarostlé tratě. On se na to ale neustále koukal jako na trať, která mohla být zase funkční. Nedokáže se smířit s tím, že tahle válka už skončila, jak bylo řečeno v Rambovi. Samozřejmě se dá polemizovat hodiny a hodiny o tom, jaké přínosy by ta či ona trať měla, ale když tam je stezka, je to jen tlachání. A cíleně se vymezovat vůči té stezce je dětinské. Prostě teď tam je stezka… když jí bude pan Tužín všude kudy chodí pomlouvat a zkoušet zesměšnit každého, kdo ji bude hájit, tak tím nikoho nevytrestá, jen dělá šaška sám ze sebe. Mně třeba v Praze mrzelo zrušení vlakové zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí. Ale je pryč. Mám teď kvůli tomu cíleně sabotovat pražský semmering, nejhezčí trať v Praze, a cíleně kvůli tomu, že se mi cesta prodloužila o 15 minut tam nejet? Očekávat, že navždycky budou fungovat všechny železniční tratě a nikdy se nic nezruší, je naivní. Svět se mění a měnit bude. A znakem stárnutí je, když někdo začne naříkat, jak se mění k horšímu. Jo, tohle určitě před 100-200-300 lety lidé nedělali. Jsme první. 🙂 Posoudit zda je změna k horšímu či lepšímu nejde na detailech. Já třeba mám rád ve vlacích otvírací okna, ale ubývají… mám kvůli tomu méně jezdit vlakem? Nebo když mi zrušili víkendové autobusy na chalupu, tak mi nezbylo než tam začít jezdit na kole. Jelikož ty busy jezdily zcela prázdné, tak bylo jasné, že je stejně neobnoví. Šlo se jen přizpůsobit. To lidé z Morkovic nebo Dubňan pořád mají aspoň ty busy. On by pan Tužín pro začátek neměl vidět jen sebe a tvářit se, že je smyslem státu/kraje/kdovíkoho umožnit jakémusi panu Tužínovi takový způsob života, jaký se tomu panu Tužínovi líbí. A vynucuje si to dětinským zaštiťováním se ostatními. Akorát jsou tu i ti jiní ostatní, co by to nikdy jako Tužín nedělali a ty on už v potaz nebere, to se mu nehodí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal KPL, 19. 6. 2018 @ 19:49

  Bohužel opět skrytá manipulace dovedně vpletená do slov o nevyhnutelnosti změn a pokroku ze strany pana Bobíka. Skoro jak za starých časů jedné strany, která též ráda mluvila o pokroku a nutnosti se přizpůsobit, nebo skončit špatně mimo hlavní proud šedé poslušné konzumní masy. Ještě tu naštěstí máme dost lidí, kteří se bijí a budou bít za všemožné menšinové, alternativní a okrajovější zájmy a přispívat tak k různosti a svobodné barevnosti života.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 19. 6. 2018 @ 19:51

  Zpátky k procházení tratí – můj čistě subjektivní pohled na “zábavnost” této aktivity:

  Mně to přijde jako fakt jen taková nouze pro železniční nadšence, kteří chtějí vidět, jak daná trať vypadala a udělat si čárku. Na pár kilometrů (max 5) to může být zajímavé i pro železnicí nepostižené, ale jít 20km po trati nebude extra zajímavé pro obyčejného člověka.

  Pro běžného člověka nebude zajímavé jít 20km po trati. Zvláště ne v obyčejném terénu. Kdyby Morkovička nebo Mutěnka byly jen těleso s prošlapanou pěšinkou, tak je to jen nekonečný pochod skrz pole a krátké lesíky po totálně rovné cestě. Což je hrozně monotónní. Navíc si uvědomte, že většina opuštěných tratí, i když je v nich prošlapaná pěšinka, bývá silně zarostlá, takže je to spíš taková pěšinka skrz džungli, tuplem v zářezech. Tohle ocení možná hledači kešek, ale běžný turista tohle bude mít jen za zajímavost a po 5km bude takové pěšinky mít dost i když bude prošlapaná (ne neprošlapanou nepůjde vůbec, to ani neřešmě). Takže ano, dá se tam na chvíli odbočit turistická značka, ale nemá žádný smysl trasovat tudy 20km výlet. To by bylo jen pro harcore fandy železnic. Zbytek lidí to bude mít chvíli za zajímavost a pak je to rychle přestane bavit. A hardcore fandové obcím a místním podnikateům moc peněz nevygenerují, protože jich bude velmi málo. Zde dle mě platí, že méně je více, takže třeba obočit turistkou značku na 2km po nějakém zajímavém údolí po kolejích zrušené železnice, kde bude krátký tunýlek a hluboký zářez kde na vás dýchne atmosféra a potom nějaký rezavějící most za kterým vás to vyplivne na násep vysoko nad terénem. To jo, to bude super. Ale v nejlepším se má přestat a po těch 2km by se měla ta značka zas odpojit a vést jinam, protože jinak ten zážitek rozmělníte a zabijete. Já takhle vzal už 2 kamarády na opuštěný tunel u Ogorzelece v polských Krkonoších a všichni si to chválili (hlavně ten chládek v parném létě). Ale pak jsme zase uhli jinam, protože je by nelákalo procházet zbytek tratě. Navíc pěší vadí zbytečné zacházky… pěšky málokoho baví si támhle přidat 300 metrů, támhle 500 a nebo dokonce celý kilometr. Na kole je to nic, protože cyklista neřeší, zda ujel 60 nebo 65 km. Ale pěšák sakra pozná rozdíl mezi 20 a 25 km výletem. A hlavně v druhé půlce výletu už jsou pro pěšákay jakékoli zacházky opruz, protože se těšíte na to pivko, jídlo a zasloužený odpočinek.

  Na tom kole je to jiné, pokud je hotová cyklostezka. Protože na kole půlku zážitku dělá to, když to jede samo, nebo když stačí 3x šlápnout a kus to ujede samo. A tohle skvěle umí asfaltová železniční cyklostezka. Navíc na tom kole netrvá tak dlouho, než se posunete mezi 2ma zajímavými místy na dané bývalé trati. Protože díky minimálnímu převýšení se snadno jede a tak od pěkného mostku k pěkné vyhlídce je to na kole jen 5minut. Ale pěšky to je 20 minut. A když takhle jedete na kole a každých 5 min míjíte něco zajímavého a nebo si jen užíváte pohodovou jízdu, tak to je zážitek. K tomu na kole jinak koukáte očima. Pěšky se mnohem více koukáte kolem sebe a začne být nuda, když je to pořád stejné a nekonečné. Na kole se koukáte především čelně před sebe a nebo pod sebe a víc to utíká (tím soustředěním na řízení) a vy tolik nevnímáte, že je to kolem vás monotonní.

  No a z pohledu obcí a místních podnikateů pak tyhle železniční stezky nalákají mnohem více lidí než vyšlapaná pěšina, takže tady je jasné, co tyto subjekty budou preferovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 6. 2018 @ 22:35

  Stručně k těm největším „hlodům“ pana Bobíka (za poslední 2 dny, co jsem nebyl u počítače):
  Bobík: „Můžete mi vysvětlit, jak region obohacuje opuštěná zarůstající napůl rozkradená trať? Opravdu chci pochopit, čím je tohle větší obohacení, než cyklostezka.“ – Já Vám to Bobíku vysvětlit nemůžu, protože já o opuštěné, zarůstající a rozkradené tratě neusiluju. Já usiluju o to, aby byly tratě smysluplně využité k dopravnímu účelu, a potom tedy nebudou ani opuštěné, ani zarůstající, ani rozkradené.
  „Aniž byste vzal v potaz, že bez dotací by se tam nehlo ani kolo a narozdíl od cyklostezky, na vlak nikdo žádné dotace nenabízel.“ – Bez dotací by se nehnulo kolo ani na cyklostezkách, protože by nevznikly. Na vlak nikdo žádné dotace nabízet nemusí, protože např. nákladní doprava jezdí bez dotací. Měl byste si tyto základní věci ujasnit. Co se osobní dopravy týká, tak třeba na trati 097 ji kraj zaplatit chce, ovšem není po čem jezdit, protože koleje smetl sesuv.
  Každý může komentovat co chce, říká se tomu svoboda slova. Já se autobusovou dopravou systematicky nezabývám, nicméně když na ni přišla řeč, napsal jsem svůj názor. Páteční funkci (citace) autobusy zřejmě mají, protože jezdí i v pátek. Páteřní funkci mají stále slabší. Na K – reportu jsem se nijak nezesměšnil, pouze jsem přestal krmit trolly. Občas musím třeba i pracovat … Pokud si to nějaký trollující šotouš přebral jako své vítězství, tak je mu přáno. Nakonec už Werich konstatoval, že nad blbostí nelze zvítězit, takže jsem se o to přestal snažit.
  Co se týká tratí, tak nejlepší možnost je jejich využití. Nejhorší možnost je stavba cyklostezky bez jakéhokoliv užitku jen proto, aby se „zabila“ trať a vyčerpaly se dotace. Než takto hloupě vyhazovat peníze z okna, tak to raději nechat na tělese trati šotostezku a jinde postavit pro cyklisty cyklostezku, která bude zachraňovat lidem životy, Bobíku. To je o dost podstatnější než Vaše potřeba mít výhled z vysokých náspů a kochat se krajinkou (samozřejmě ryze nesobecký názor, jak jinak).
  Abych měl na něco nějaký názor, nemusím jej dokládat žádným většinovým názorem. Mám plnou možnost tvořit své názory zcela samostatně.
  Vaše šotodedukce o rušení tratí nebudu komentovat. Snad jen k Chornicku tolik, že bez ohledu na cílenou likvidaci osobní dopravy je tam velmi silná nákladní doprava. Jistě se těšíte, až tam pojedete na kole, že místo desítek vagonů např. se dřevem budete potkávatz stovky kamionů, které Vás budou ohrožovat na úzkých silnicích, budete kličkovat mezi dírami v silnici a dýchat oblaka prachu. To bude lahůdka (nejenom) pro cyklisty …
  Citace: „A když to posypete a urovnáte a necháte tam původní štěrk, tak tohle už je neekologická prasárna, kterou nemůžete oficiálně prohlásit za cestu v 21. století.“ – a právě takto se stavěly, milý Bobíku, ty cyklostezky na opuštěných drážních tělesech, které si tak chválíte …
  „Návrhová rychlost v Tužínově textu 20 Km/h je nesmysl …“ – no, Bobíku, na úvod byste se měl začíst do příslušných technických norem, a tam byste si měl ujasnit, co je průměrná cestovní rychlost, návrhová rychlost, směrodatná rychlost, a nejvyšší dovolená rychlost. Jsou to jisté technické pojmy, které jsou technickými předpisy také stanoveny (abyste to správně pochopil – Tužín si je nevymýšlí), a navíc každý z těchto termínů je nějak technicky definován.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 6. 2018 @ 22:40

  „On si pan Tužín vytahuje argumenty z klobouku jak se mu hodí… jednou hájí stavbu přehrad, podruhé hledá důvody proč v dané oblasti cyklostezka vůbec není potřeba.“ – On pan Tužín někdy něco psal o přehradách??? Nějak o tom nevím. Důvod, jestli v nějaké trase je nebo není potřeba cyklostezka není daný ničím jiným, než vzájemným poměrem počtu cyklistů na trase, intenzity provozu automobilů na trase a parametrů komunikace. Mimo jiné jsou mnohá řešení, která můžou být pro cyklisty i vhodnější než oddělená cyklostezka, třeba cyklistické pruhy na širších komunikacích. V neposlední řadě zrovna v obcích dráha většinou obcházela zástavbu obloukem, zatímco cyklisté jezdí většinou do středu zástavby, takže principy trasování železnic a cyklostezek se v zastavěných oblastech zásadně liší. To všechno může výrazně snížit potenciál využití drážního tělesa pro hypotetickou cyklostezku. On i ten starosta obce chce, aby třeba ti turisté zajeli na tu náves, dali si oběd v místní hospodě a udělali tržbu místnímu živnostníkovi. Ale k čemu pak ta cyklostezka, která vede – Vašimi slovy „za kravínem“?

  „Nedokáže se smířit s tím, že tahle válka už skončila, jak bylo řečeno v Rambovi.“ – V tom je celé „jádro pudla“, Bobíku. Já jsem se fakt nikdy nedíval na Ramba. Ale oceňuju, že jste konzumentem takto umělecky hodnotného žánru!! 🙂

  Citace: „Očekávat, že navždycky budou fungovat všechny železniční tratě a nikdy se nic nezruší, je naivní. Svět se mění a měnit bude. A znakem stárnutí je, když někdo začne naříkat, jak se mění k horšímu.“ – A očekávat, že se tratě budou vždy jen rušit, a třeba se nezačnou obnovovat, to není naivní? Zvlášť když vytížení železniční sítě prokazatelně roste? Nemyslím, že se svět mění jen k horšímu, třeba už v brzké době se snad dočkáme pravidelných turistických vlaků na Malou Morávku. Takže jste zván, Bobíku, i s kolem! Ale dejte si jej raději do vlaku, na pražcích to bude drncat a navíc byste se mohl srazit třeba i s prasetem… 🙂

  „On by pan Tužín pro začátek neměl vidět jen sebe a tvářit se, že je smyslem státu/kraje/kdovíkoho umožnit jakémusi panu Tužínovi takový způsob života, jaký se tomu panu Tužínovi líbí.“ – Pan Tužín pro svůj styl života nepotřebuje, milý Bobíku, téměř nic. Nepotřebuje dálnice, ani průplavy, ani rušit tratě, aby se kochal výhledem. Cyklista Tužín si vystačí se silnicí III. třídy, která vede už pár století tam kam vede, a po té si jezdí na kole, auta nemaje, aniž by od kohokoliv cokoliv potřeboval. A o železnicích si myslí jen tolik, že stačí zachovat, neničit a využívat to, co bylo pracně vybudováno a při troše dobré vůle a přiměřené údržby to může být smysluplně využíváno stále dál. Ano, zajisté je to hnusné a sobecké, hlavně proto, že to Bobík asi už po stopadesáté zopakoval …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 3:14

  “Raději nechat na tělese trati šotostezku a jinde postavit pro cyklisty cyklostezku, která bude zachraňovat lidem životy”

  Což ale Muteněka dělá… od Kyjova po křížení s II/431 nahrazuje dost rušné silnice a nevede žádnýma zbytečnýma oklikama. 😉 No a že pokračuje od II/431 k Mutěnicím… to byste tam jako nechal zarůstat trať do nikam?

  A vůbec proč nepostavit obojí? Rekreační i záchranné stezky. Ona stavba cyklostezek po železnici vylučuje stavbu neželezničních stezek? Pokud vím, tak si na cyklostezky obce přispívají a je to také na nich, vykoupit pozemky, takže kdo se víc snaží, může mít víc stezek. Železniční i neželezniční. Já jim to nezávidím jako vy.

  Co ty záchrané cyklostezky u silnic stavět místo dotování turistických vlaků na tratích, kde už není bežný provoz? Třeba místo peněz na vlaky do Malé Morávky? Když se vám nelíbí dotovat rekreační cyklostezky, tak proč dotovat rekreační vlaky? Narozdíl od těch životy zachraňujících cyklostezek, nefungují rekreační vlaky kdykoli, jsou jen bonusem navíc. 🙂 Chutná vám vlastní meducínka?

  (aneb zase si vypichujete jen, co se vám hodí a sám jste se v tom zamotal)

  A ještě se vrátím k těm pozemkům… nějak mlčíte o tom, že jejich vykoupení je u neželezničních cyklostezek poněkud náročnější, než u železničních (kde je máte v kuse hned). Kdyby to nevedlo po trati, možná dodnes nemáme stezku z Mutěnic, resp. od křížení s II/431 do Kyjova hotovou. A v tomhle směru se jezdí dost. Tady to nezpochybníte.

  Mimochodem, další možnost jak cyklistům zlepšit život je postavit, teď se pokakáte, dálnici! Protože ta převezme většinu kamionů a aut, pokud vede téměř souběžně s bývalou silnicí. A ještě pokud jde o nahrazení silnice 1. třídy, tak ta bývá taky často sklonově upravená, takže příjemnější. Jet po bývalé jedničce nahrazené dálnicí bývá mnohdy příjemnější než jet po dvojkách.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 3:49

  No nic… nejezděte po železničních stezkách, svět tím sice nespasíte, ale třeba vám bude líp, že jste se vymezil vůči něčemu, co už stejně “je zahrané”. V tomhle vás fakt nechápu. Za co tu vlastně bojujete? Cítíte se nějak lepší, když řešíte téma na úrovni “co by bylo, kdybychom neprohráli bitvu na Bílé Hoře”? Stejně už to nevrátíte. Kde je postavena stezka, tam je stezka. Nikdo ji nebude bourat, nikdo tam nevrátí koleje kvůli malé hrstce křiklounů. Zkuste být soudný a uvědomit si, že se hádáte s nesprávnou osobou. Cyklostezky ze železnic někde u Kyjova, Sázavy nebo České Lípy se přece primárně nestaví kvůli výletům pražáků Bobíků nebo k naštvání moraváků Tužínů. Primárně si o tom rozhodli místní, že to chtěj a postavili to sobě. Má rada vám – pokud je někde stezka, zapomeňte, že tam kdysi byla trať. Už tam není. Žvaněním o tom to nezměníte, jen se v tom užíráte. Žijete ve světě, kde jsou miliardy lidí a miliardy chutí, svět se mění a každá změna se vám líbit nemusí. Ale není ve vaší moci ji zastavit. Možná by to bylo v moci třeba Billa Gatese, který by si mohl jenom tak pro radost koupit naše lokálky a provozovat je, peníze na to má na 100 let dopředu. Ale Bill radši přispívá na výzkum léku na malárii, vlaky v ČR ho nezajímají. Takže nezbývá, než to nechat na tom, jak se kde rozhodne veřejnost. Můžete zkusit názor veřejnosti ovlivnit, ale u toho, co je ještě živé. Hrotit to, co už je zahrané, to je trapné. Možná si vnitřně myslíte, že jste pak lepší, když se vymezíte a hledáte jeden důvod za druhým, proč je někde špatně mít cyklostezku, ale kromě souhlasu pár podobných lidí tím neřešíte vůbec nic smysluplného. Z pohledu nezaujatých lidí (ano, já jsem nezaujatý, že něčemu fandím mě nedělá zaujatým, pokud se do toho reálně nezapoujuji) jste jen za blázna. Pamatujte, že uznat svou porážku, i to je svým způsobem vítězství.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 3:49

  Za sebe vám doporučuji vzít kolo a vyrazit na tu Sázavu. Je krátká, ale krásná. Na Morávku mě asi nenalákáte. Primárně ne z nějaké averze, ale jednoduše to mám z Prahy dost z ruky. Dál mě tam v okolí nic moc neláká. Mně spíše láká dojet vlakem do Aue na saské straně Krušných hor a odtamtud se projet po cyklostezce ze zrušené trati do Eibenstocku, ta bude hodně parádní a je i s tunelem. A v ČR mě lákají ty Varhany. A z necyklostezkových tras mohu u Prahy doporučit údolí Záhořanského potoka… což je paráda. Projedete asi 8 brodů v krátkém odstupu od sebe. Doporčuji s sebou na ten úsek páskové boty. 🙂 A pak mě láká dojet do Zábřehu a projet jak cyklostezku z přeložené tratě, tak někudy dokličkovat do údolí Orlice a pokračovat po té neželzniční cyklostezce, co vždycky tam sleduju z vlaku. Dál na Moravu se mi už ale nechce. Je to moc daleko, příliš mnoho času zabitého cestou a na vícedenní věci chci něco zajímavější než ČR (tj. ani Čechy). Ale je logické, že jedodenně to mám do Čech či Německa prostě blíž, takže nic osobního vůči Moravě. A nenechte se mýlit, já mám spousty svých oblíbených necyklostezkových tras, kam jezdím. Ale takhle jezdím už víc jak 15 let, takže začínám poslední 2 roky hledat i něco zajímavějšího. A železniční cyklostezky mě silně zaujaly. Nemám s nimi morální problém, protože si myslím, že je to skvělé využití bývalých tratí, kde už by provoz nikdy nebyl obnoven. Vy sice říkáte, že jsou nemorální, protože místo nich měly vést stezky jinde, ale já si myslím, že stavět rekreační stezky má smysl. Vy si třeba myslete, že nejdřív mají být nejdříve postaveny cyklostezky kolem silnic, ale s tím nesouhlasím. Tak jako nestavíme nejdřív dálnice a až pak koridory, ale stavíme obojí (ač význam dálnic a koridorů je úplně jinde), tak stejně tak je dle mě správné stavět jak rekreační tak nerekreační cyklostezky. Jsem za to rád a vy si klidně mějte jiný názor. Můžeme si oba navzájem myslet, že ten druhý je hlupák, ušetříme si zbytečnou další debatu. 🙂 Ještě čistě cyklisticky dodám, že další důvod, proč mě v zahraničí lákají hlavně cyklostezky je ryze pragmatický – já prostě nemám možnost tam projezdit každý kout, musím si vybírat. Nemůžu projet každé místo jako v okolí Prahy, kde bydlím. A protože mě zajímají i vlaky, tak je pro mě železniční cyklostezka i ideální kombinací, jak v zahraničí jet vlakem i na kole a vlastně vidět co nejvíce železnic i se parádně projet. Kromě toho v zahraničí je mizerné turistické značení, bez GPS pořád bloudíte, pokud nejedete po silnicích, takže ona tam není ani kdovíjaká zábava jezdit nějaké turistické trasy jako u nás. U nás díky našemu značení je to jinde. V zahraničí ty stezky mnohem víc oceníte. Navíc díky jejich nenáročnosti máte možnost ujet více kilometrů a vidět toho více. A pokud někde je něco fakt zajímavého mimo stezku, tak tam prostě odbočím. Mám přece kolo, nejsem tam pěšky. 10km navíc pro mě nejsou 2h času.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 21. 6. 2018 @ 7:09

  Bobíku, zase jste dokázal, jak jste zaujatý. Nemáte narozdíl od Tužína vůbec žádné číselné argumenty a pouštíte se s ním do křížku v něčem, co on má velmi dobře spočítáno. Já jsem sice na jiné straně než Tužín, ale také tu svou stranu mám velmi dobře spočítanou. Zrovna Mutěnka je trať, která opravdu neměla být zrušena a pište si, že kdybych na ní měl své obchodní zájmy, že by jí nikdy nezrušili, protože bych jim v tom dokázal snadno zabránit, stejně jako to dělám na jiných tratích, kde obchodní zájmy mám. Mutěnka má (schválně nepíšu měla) obrovský potenciál v nákladní dopravě a měla jen tu smůlu, že žádný z podniků kolem ní neměl nikoho, kdo by jim vysvětlil, že až se karta otočí (a ona se otočí), ta trať jim bude velmi chybět. V Dubňanech je poměrně velká sklárna, která měla vlečku. SŽDC tu trať zrušilo bez jejich souhlasu, stačilo aby se sklárna vzepřela a bylo by po rušení. Díky zrušení téhle trati bude velmi obtížné mnoho kamionů, které nejen pro sklárny kolem trati naváží zboži, vrátit na koleje a tím výrazně zvýšit bezpečnost na místních silnicích a o nákladech na opravu rozbitých silnic ani nemluvě. Další kapitola sama pro sebe je tranzitní nákladní doprava, která před vítězstvím silnic nad železnicí zde byla také velká a mohla by být velká i nyní (ta spojka před Mutěnicema tam nebyla postavena kvůli pár přímým motorákům mezi Kyjovem a Hodonínem). Je pravda, že v osobní dopravě tato trať značně kulhala, ale nákladní doprava je víc. U nás máme mnoho tratí, kde osobní doprava není a nákladní je dostatečně živí. Já jsem přesvědčen o tom, že až se vrátí doba železniční, Mutěnka bude mezi prvními obnovenými tratěmi a proklínáni budou ti, co prosadili její zrušení.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 18:22

  Pan Tužín nemá spočítáno vůbec nic. Pan Tužín operuje jakýmisi koeficenty (které si vycucal z prstu), které nejsou vyjádřeny reálnými penězi. Reálné peníze jsou to, když máte každý rok poslat 10 milionů na provoz vlaků tam, kde stejně souběžně musí jezdit autobus, protože ten vlak obce po cestě vůbec neobsluhoval. Reálné peníze jsou, když cyklisté jezdí po cyklostezce, aniž by jim za to někdo musel platit za to že si koupí kolo, udržují kolo, za čas co na stezce stráví, za jídlo a pití co spotřebují atd. Reálné peníze jsou, když stát nemusí cyklostezku řešit, protože není jeho majetek narozdíl od dráhy (=každoroční 100% úspora pro stát), cyklostezka patří kraji. Reálné peníze jsou, když po odečtení dotací stojí kraj postavit cyklostezku méně, než kolik ho stálo provozovat vlaky i jen jeden rok. A kdyby nebylo dotací, tak na údržbu lokálek nejsou peníze už tak 15 let, protože stát by ze svého (místo z unijního) musel opravit koridory a měl by méně peněz i na mnohem více využívané silnice. Jak to vypadalo s lokálkami bez dotací bylo možno vidět v druhé půlce 90. let, kdy už začala (přirozeně) upadat nákladní doprava. Takže ani nadávat na dotace vám nepomůže. Tím jen dokážete jak málo rozumíte ekonomice. 🙂 A jako zlatý hřeb – reálné peníze jsou to, že když se na cyklostezce udělá díra, nemusíte ji nutně opravit. Prostě ji cyklisté objedou, zpomalí atd. Na železnici díru mít nemůžete, ihned musíte šáhnout do peněženky a opravit to. No a pak je tu Tužín, který přes všechny tyhle nepopiratelná fakta napíše absurdní článek o tom, že cyklostezka je 42x dražší než držet vlak. 😀 Tak jasně… akorát to nefunguje v reálných penězích a bez těch se vám po žádné trati nehne ani kolo. 😉

  Pohádky k nákladní dopravě může napsat každý. Skutek vám utek. Nějaké hypotézy o tom, kdo by někde používal nákladní vlaky lze napsat o jakékoli trati. Kolik let by trvalo, než by se našel takový zájemce o nákladní dopravu, aby zaplatil i opravu trati (protože i nepoužívané tratě chátrají). Předložte jasné důkazy, kdo tam byl ochotný provzovat nákladní vlaky, včetně uhrazení nákladů na opravu a údržbu tratě. Nelze držet trať funkční desítky let pro případ, že si za 40 let někde vzpomene že tam chce náklad. A nechat desítky let trať zarůstat plevelem a rozkrást kolejnice, to nikomu krom lokálkových fanatiků nic nepřinese.

  Vaše přesvědčení je úsměvné. Ale pro mě za mě… někdo zase věří na Karkulku. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 19:31

  Doporučil bych lokálkovým fanatikům se smířit s tím, že je zcela normální a také zcela legitimní, pokud lidé už nechtějí nechávat tratě zarůstat plevelem a chtějí co nejdříve řešit jejich další osud.

  Neexistuje žádné právo na železniční dopravu a neexistuje žádné právo na to, aby musely být i nevyužité tratě ponechány beze změny.

  Je normální, pokud se lidé nechají přesvědčit k podpoře cyklostezky. Je normální, pokud se pak lidem cyklostezka líbí.

  Naopak není normální snažit se lidem vnutit, že je cyklostezka špatně a když odmítnou souhlasit, začít na ně útočit jak jsou konzumní, hloupí, krátkozrací atd. Je ok mít jiný názor a myslet si, že by byla lepší trať, ale není ok se snažit vynutit na lidech souhlas osobními útoky. Což je jediné co dělá zdejší šotokomunita. Neumí respektovat, že někde prohrála.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 21. 6. 2018 @ 21:05

  Opět ve stručnosti k Bobíkovi:

  Ptáte se proč nepostavit obojí – rekreační i „záchranné“ cyklostezky. Já nerozlišuju cyklostezky „rekreační“ a záchranné, ale užitečné a neužitečné, nebo zbytné a nezbytné. Největší míra ohrožení cyklistů je v husté zástavbě měst, a tam zase nejsou většinou zrušené tratě. Zrušené tratě (nebo tratě potenciálně k zrušení) jsou zpravidla někde ve volné krajině, kde většinou není vůbec žádný problém postavit cyklostezku kdekoliv, třeba zpevněním vhodné polní či lesní cesty. Nevím ani o jediné cyklostezce na zrušeném tělese dráhy, která by měla opravdu zásadní přínos pro cyklisty v daném regionu.

  „Když se Vám nelíbí dotovat rekreační cyklostezky, tak proč dotovat rekreační vlaky“ – Ale, ale, Bobíku, už zase? Já jsem přeci neřekl, že se mi z principu nelíbí dotovat rekreační cyklostezky. Mně se nelíbí stavění rekreačních cyklostezek za cenu likvidace železniční dopravní cesty. Tím ovšem není vůbec řečeno, že „rekreační“ cyklostezky jako celek odmítám. Já je ani nemůžu odmítat, ony totiž neexistují. Když na „rekreační“ cyklostezce u Baťova kanálu nasadili automatický systém na sčítání cyklistů, tak s lehkým šokem zjistili, že naprosto největší objem cyklistů tam projel v pracovní dny ráno mezi 7 – 8 hodinou ranní a mezi 14. až 17. hodinou odpolední. Je sice fakt, že úplně největší nával tam byl v sobotu v létě, ale sobota je 1 x týdně a léto má jen cca 3 – 4 měsíce. Pracovní dny jsou 5 x týdně a celý rok. Resumé celé „rekreační cyklostezky“ bylo takové, že naprostou převahu jejích uživatelů tvoří lidé, jezdící do práce a do školy. Takže asi tak k „rekreačním cyklostezkám“. Ono „šoto“ vyžaduje mít vždy vše zaškatulkované, jasné a černobílé, ale ten svět je naštěstí trochu více barevný. Rekreační cyklostezky nejsou, stejně jako nejsou „rekreační vlaky“. Někde nakonec mám fotku vlaku „Hvozdnického expresu“, takzvaně rekreačního, kdy stojí v Dolních Životicích a vysedá z něj několik evidentně místních lidí s nákupem, pro který si zajeli do Opavy … Takže zamotal, pravdaže, ale ne já, ale Bobík.

  „nějak mlčíte o tom, že jejich vykoupení je u neželezničních cyklostezek poněkud náročnější, než u železničních“ – ale kdepak. Letos stavím 2 cyklostezky – první vede v souběhu s řekou a využívá většinou pozemků Povodí Moravy, případně okrajů soukromých parcel, přičemž majitelé nemají problém ty okraje prodat, protože je tím dotčená jen okrajová část pozemků, navíc nejméně úrodná. Druhou cyklostezku dělám lesem, v trase nevyužívané lesní cesty. Celé je to jediný pozemek v majetku lesů. S tím opravdu problém není. Dalšími ucelenými pozemky jsou stávající polní cesty, tvořící zpravidla hustou síť. Stačí jen jejich úprava a zpevnění.

  „Jet po bývalé jedničce nahrazené dálnicí bývá mnohdy příjemnější než jet po dvojkách.“ – Můžete být konkrétní? Třeba stará I/47 přes Slavíč (mezi Lipníkem a Hranicemi) s intenzitou 11 666 vozidel za 24 hodin – doporučuju vyzkoušet na kole – opravdu lahůdka. Zejména pro četný výskyt kamionů převážně Polských dopravců, pro které jsou pravidla silničního provozu pojmem neznámým a mýto je něco, kvůli čemu po dálnici prostě nepojedou. To je skutečná realita, Bobíku.

  „Cyklostezky ze železnic někde u Kyjova, Sázavy nebo České Lípy se přece primárně nestaví kvůli výletům pražáků Bobíků“ – Jenže Vy zřejmě chcete, aby tomu tak bylo.

  „Primárně si o tom rozhodli místní, že to chtěj a postavili to sobě.“ – Fakt? Mám zato, že když někdo chce naplnit kapsu štědrou dotací od SFDI, tak to automaticky neznamená odraz vůle místních obyvatel.

  „Můžete zkusit názor veřejnosti ovlivnit, ale u toho, co je ještě živé. Hrotit to, co už je zahrané, to je trapné.“ Já něco hrotím? Já pouze zpětně hodnotím, nakolik investice do „drážních cyklostezek“ měly či neměly smysl. Po nějakém čase provozu některých z nich je snad naprosto legitimní se o tomto bavit. Jinak nevím o tom, že bych některou z těch stezek chtěl aktuálně „vybourávat“ (možná zase Vaše dedukce).

  „Vy sice říkáte, že jsou nemorální (železniční cyklostezky) – To jsem opravdu někde řekl?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 21. 6. 2018 @ 21:45

  „Pan Tužín operuje jakýmisi koeficenty (které si vycucal z prstu), které nejsou vyjádřeny reálnými penězi.“ – Koeficienty zcela jistě nejsou tvořeny reálnými penězi. Jsou to čísla, kterými se skutečné peníze násobí v konkrétních příkladech. Já jsem záměrně žádný konkrétní příklad nepoužil, takže Váš objev ve smyslu „nejsou tvořené reálnými penězi“ je vskutku „objevením Ameriky“. K tomu Vám jak jinak než gratuluju! 🙂

  „Reálné peníze jsou, když cyklisté jezdí po cyklostezce, aniž by jim za to někdo musel platit za to že si koupí kolo, udržují kolo, za čas co na stezce stráví, za jídlo a pití co spotřebují atd.“ – Tedy logicky stavba údržba cyklostezky je zdarma, a cyklisté by v případě, kdyby nejeli po cyklostezce, nic neutratili, protože by prostě nejedli a nepili. Hloubka Vašich myšlenek mne občas opravdu překvapuje…

  „stát nemusí cyklostezku řešit, protože není jeho majetek na rozdíl od dráhy (=každoroční 100% úspora pro stát), cyklostezka patří kraji.“ – Tak to už je opravdu groteska. Cyklostezka se platí ze stejných daní, kterými se plní státní rozpočet. Pořád jsou to veřejné finance, Bobíku, a to z naší kapsy. A perlička k tomu – žádný kraj nevlastní ani 1 metr cyklostezky. Kompletně všechny jsou v majetku měst a obcí. Opravdu jste zjevně těžce „v obraze“, když evidentně ani netušíte, komu cyklostezky patří a kdo je platí. Hlavně že nás tady o tom školíte …

  „Tím jen dokážete, jak málo rozumíte ekonomice.“ – Takový matador jako Vy opravdu nejsem. Ani nechci být, Bobíku… 🙂

  „když se na cyklostezce udělá díra, nemusíte ji nutně opravit. Prostě ji cyklisté objedou, zpomalí atd.“ – Fakt? A když tam někdo spadne a zmrzačí se, tak si opravdu myslíte, že vlastník stavby cyklostezky nenese žádnou odpovědnost za její technický stav, který nehodu způsobil? Opravdu toto myslíte vážně? A co ta lávka v Tróji co spadla, to je taky OK, ne? Pár lidí se jen vykoupalo ve Vltavě, takže nemuseli ani na bazén, takže ušetřili, takže se jim to Vaší logikou vlastně i ekonomicky vyplatilo, ne?

  „Kolik let by trvalo, než by se našel takový zájemce o nákladní dopravu, aby zaplatil i opravu trati (protože i nepoužívané tratě chátrají).“ – Tak třeba OKD Doprava (dnes AWT), která zaplatila po povodních v roce 1997 opravu trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, kde se dnes vozí statisíce tun dřeva. To je ten skutek, který opravdu utek – ovšem ne mně, ale Vám. Jinak se budu těšit, až mi pošlete příklad nějaké silnice nižší třídy, jejíž opravy a údržbu si financují kamionoví a autobusoví dopravci ze svého.

  „Vaše přesvědčení je úsměvné.“ – Tak se usmívejte na svět, to je fajn. A než něco napíšete, tak u toho zkuste jednou trochu přemýšlet. Kvantita Vašich textů dost výrazně převažuje nad kvalitou.

  „Neexistuje žádné právo na železniční dopravu“ – Ani na dálnice, ani na cyklostezky, Bobíku. A taky není žádné právo na parky, kina, divadla, kostely, lavičky, veřejnou dopravu … to všechno si vyspělá společnost pořizuje nikoliv proto, že se bez toho nedá žít, ale proto, že to patří k jakési kvalitě života. Jen neexistují žádní šotouši (zatím) kteří by likvidovali ekonomicky neefektivní dálnici, neefektivní park, nebo neefektivní divadlo. To vše se musí platit z daní, protože se to „ekonomicky“ neuživí. A ty daně platíme proto, abychom si tento „nadstandard“ zaplatili. Jen optimalizacechtivý šotouš rozhodl, že regionální trať si veřejnost zaplatit ze svých daní nesmí, protože zrovna a jedině na tomto se musí „ušetřit“.

  „Je normální, pokud se pak lidem cyklostezka líbí.“ Jistě že to je normální. Já jsem dnes urazil na kole mj. 72 km, tak nevím, o čem mne přesvědčujete. A stejně tak normální je, pokud se lidem líbí regionální železnice. Nebo ne?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 22:21

  Tužín:
  Cyklostezky ze železnic jsou zcela normální věc v 21. století.

  Souhlasit nemusíte, akceptovat to musíte. 🙂

  Už je to ztráta času to s vámi řešit, opakujete se akorát. Píšete příklady, kde je od pohledu zjevné, že se nedají zobecnit a nemají vypovídající hodnotu. Nebo vyloženě překrucujete. Já už to nebudu vyvracet, nemá to smysl. Napsal byste jen další hromadu argumentů, které jsou takový úlet, že by nikdo normální nechápal, proč vám na to vůbec odpovídám.

  Silnicí, kde se krásně jede, je třeba II/610, která vede kolem R10 (dnes D10). Doporučuji jet ve směru od MB do Prahy, zpočátku sice vyjedete kopec, ale pak ho pořád mírně sjíždíte.

  Inztenzita dopravy je další vaše nic nevypovídající číslo. Jiný počet aut jezdí v pátek odpoledne a jiný počet v sobotu odpoledne a k tomu jiný počet aut jezdí směrem k velkým městům a jiný z nich v určitá období. Intenzita dopravy bez zohlednění dne a časového období je numero dokonale k ničemu. Kamiony také nejezdí pořád. Někdy nesmí. A překvapivě v Čechách se to dodržuje, nevím jak na Moravě, pravda.

  No, víc reagovat nebudu. To nemá smysl, na argumenty jako “pár místních si zajelo Hvozdnickým expresem” na nákup fakt nemám sílu argumentovat. Vy buď provokujete, nebo jste fakt dokonale mimo a nedokážete vnímat, co je seriózní argument a co k smíchu. Vaše rozlišování cyklostezk na užitečné a neužitečné je taktéž k smíchu. Jo a proto je ta na Vysočině tak vytížená. Nemá sice přínos (podle jakéhosi Tužína ze šotowebu, dle kterého žádná naše stezka ze železnice nemá přínos), ale je vytížená. 😀

  Ale zde máte ten slíbený odkaz:

  “A jak ukázala sčítání dopravy, je i nesmírně oblíbená mezi lidmi. “ROP zde v srpnu a září dělal měření. Po cyklostezce projelo více než 35 tisíc cyklistů či bruslařů. Stala se hned po Lukách nad Jihlavou nejvíce navštěvovanou na Vysočině a jižní Moravě,” poukázal přibyslavský místostarosta Martin Kamarád.”

  Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/pribyslav-musi-vratit-dotaci-na-cyklostezku-fn0-/jihlava-zpravy.aspx?c=A121206_1863555_jihlava-zpravy_mv

  A to bylo v roce 2012!

  (a nedělejte si naději, to vrácení kousku dotace tam koleje nevrátí 😉 )

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 21. 6. 2018 @ 22:27

  Více nemá smysl psát… člověku, co tady psal bláboly o tom, proč obce, kde nejsou koleje a mají přes 1000 lidí mají mít autobus jen, když je tam silná poptávka (a jinak nezájem), ale pak tady vytahoval obnovení vlaku do Mochova s 1400 lidma, kde je nádraží tam kde je a psal jste tu o jakési páteřní roli železnice, která asi platí i pro ten Mochov. Nebo jste tu vytahoval Jančurův výrok o tom, že busy jsou jakási lowcost vrstva, ale zapomněl jste si zjistit, že pan Jančura mluví o dálkové dopravě a ten samý Jančura v mnoha rozhovorech prohlásil, že je nesmyls provozovat motoráčky a že kraje jsou populistké a bojí se do toho říznout. Zde máte citaci, kde to řekl ještě dost mírně: “Koleje mají obrovskou budoucnost. Úplně nejvíc v dálkové a mezinárodní dopravě. Pak především v příměstské dopravě, která třeba kolem Prahy funguje dobře. Tady České dráhy dělají dobrou službu. Moc velkou budoucnost asi nemá takový ten malý motoráček, jenž má 50 míst a jede oblouky přes různá pole a lesy. Ty koleje se stavěly za jiným účelem, třeba kvůli přepravě uhlí nebo dřeva. Ale je na politickém rozhodnutí kraje, jestli nebude lepší dát přednost autobusům.”

  Já chápu, že jste pro zdejší šotokomunitu přínosem, protože píšete články, kde šotoušům mažete med kolem pusy a to oni chtějí číst (kdybych byl šotouš posedlí lokálkama, taky bych hltal články dávající naději, že se rušení zastaví a tratě obnoví). Na vašem místě bych se ale spíš styděl. Buď jste fakt mimo, nebo tu zcela vědomě dáváte lidem falešné naděje. Ty zrušené tratě nikdo obnovat nebude a představa, že se už nic nezruší, je vrcholem naivity. Už se těším, kolik šotoplků přijde (nejen od vás), až se v budoucnu něco zruší. Fakt mě facinují tihle lidé, co si myslí, že jsou lepší než druzí, když na netu a mezi kámoši v hospodě žvaní o tom, jak je špatné rušit tratě. Tratě, které nikomu ani nechybí… neb za Mutěnku podepsalo petici prý jen 16 místních a zbytek lidé odjinud. 😀 Ale nejste první ani poslední… aktivisté působí i v jiných oborech. Občas mají dobrou myšlenku, ale jako celek jsou to vždy nesmysly.

  No, zkusil jsem to… ale potrvrdilo se mi, co jsem čekal. Se šotouši se kloudně bavit nedá. Naštěstí většinová společnost tuhle anomálii odfiltrovává. 🙂

  Má rada – berte to jako osud. Přestaňte dokola řešit zrušené tratě a zapomeňte, že to byly tratě. Nikomu tím neprospíváte, nikoho to nezajímá. Akortát si komplikujete se s tím vyrovnat. Že lidé tam víc ocení cyklostezku je normální.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 22. 6. 2018 @ 0:06

  To jsem rád, Bobíku, že už rezignujete. Ať Vám to vydrží!

  Jinak díky, že jste po několika týdnech mlžení a cucání si všeličeho z prstu poslal jeden konkrétní odkaz. 35 000 lidí za 2 měsíce (60 dní) je toliko 583 lidí denně. Není to málo, ale je to +- výkon silnice III. třídy. Pro srovnání – o víkendu je naměřená intenzita v Přerově (kde bydlím) v uzlovém bodě, odkud vychází cyklostezka Bečva, celkem 1 483 cyklistů denně. To je zhruba 3 x tolik co u Sázavy. Pomíjím fakt, že tento typ stezek vždy přitáhne davy lidí, když je to nové, neokoukané, nevyzkoušené, a v dobrém stavu. Celkem by mne zajímalo, jak to bude za 5 let, až si to tam všichni projížděči projedou a v povrchu stezky se objeví první výtluky a praskliny od prorůstajících kořenů stromů…

  Co se týká Jančury, tak jeho výroky mají jistý vývoj. Politicky nekorektně můžu vzpomenout, jak se před zahájením provozu svých vlaků smál ČD, že vagony tažené mašinkou patří do 19. století, budoucnost mají lehké jednotky … a s čím že dnes jezdí? Nicméně on je na rozdíl od Vás dostatečně otevřený tomu změnit svůj názor, když zjistí, že šlápl v něčem vedle. A mýlit se je lidské, v tom se mu nijak nesměju – zvlášť když v tom co dělá je v podstatě průkopníkem, a průkopníci pracují metodou pokus – omyl.

  Abych to taky nějak shrnul, Bobíku … Možná to bude trochu osobnější, ale k jádru věci. My se nemůžeme nikdy shodnout, protože usilujeme o úplně jinou věc. Vy jste tak trochu dítě, chcete hračku. Ta Vaše hračka je cyklostezka, vedené po zrušené trati. Jasně, na kole můžete jet kamkoliv, ale vy nechcete jet kamkoliv, vy prostě chcete právě a jen tuto hračku, protože chcete. Pro Vás je projížďka na kole po tělese trati adrenalin, zábava, mosty, tunely, výhledy … Ale víte, pro ty lidi, kteří tam bydlí, není ta trať zábava. Ona jim slouží, je to technické dílo, dopravní cesta, ne hračka pro Bobíka, který přijede o víkendu z Prahy na výlet a chce si zajezdit. Já myslím, že Bobík netuší někdy v sobotu dopoledne, kolik lidí tam jelo ve středu o půl sedmé ráno, že ten vlak třeba lidé opravdu potřebují. On ty lidi i náklady potřebuje vyhnat na silnici, aby zmizel vlak i koleje, a mohl si tak konečně hrát se svou hračkou, která má absolutní přednost před zájmem kohokoliv jiného.

  Já si Bobíku nehraju, asi jsem z toho vyrostl. Jsme na Dopravním webu, a ač je to možná hnusné, bavíme se o dopravě, ne o trávení volného času. Trať není hračka, cyklostezka nakonec také není hračka. Trať i cyklostezka má svůj význam, a to zejména dopravní význam. Pochopení odkud kam má vést a jak má fungovat v dopravním systému je klíčem k tomu, aby dobře fungovala, trať i cyklostezka. Cyklostezky nejsou hračkou na hraní, a není důvodem kvůli nim rušit regionální tratě jen proto, aby se hračkou na hraní staly. Jsou to dopravní stavby, a jako dopravní stavby by měly být také stavěny a využívány. To je fakt, s nímž byste se měl pro změnu jednou pro vždy smířit zase Vy.

  Závěrem dodám, že plánovaná doprava turistů třeba do Malé Morávky nebo do Svobodných Heřmanic je doprava jako každá jiná. Ti turisté by tam jeli autem, a vlak je alternativou k uspokojení jejich dopravní potřeby. Ti lidé se nekochají tím, že jedou, cesta není jejich cílem. Jejich (turistický) cíl je jinde, a oni se k němu vlakem pouze dopravují.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 22. 6. 2018 @ 20:32

  Krásně jste tu udělal můj psychorozbor, akorát vám hapruje jedna dost zásadní věc. Se všemi těmi cyklostezkami mám společné jen to, že jsem nepodepsal petici za obnovení těch tratí. Což udělalo dalších víc jak 10.000.000 lidí v republice. A veřte, že 99,9% těhle lidí by vás začalo ignorovat už po prvním příspěvku, měl byste si vážit, že já se s vámi snažil diskutovat. Vzal jsem na tu Sázavu kamaráda z Brodu a ten není nijak vysazen proti vlakům, jen ho vůbec nezajímají. Má sice INkartu, ale k dojíždění do Prahy či na návštěvy za rodiči v Litoměřicích, kam je z Brodu lepší spojení vlakem než autem díky trati 072. Ale jinak ho vlaky nezajímají. Ano, když půjde o parádní trať v Jugoslávii, tak i on řekně, že fakt hezký, ale české vlaky a tratě ho nezajímají. Na výlet jede autem. A pracuje v Jihlavě v marketingu a jezdí autem do ní. Místně prostě do vlaku nevleze. A nejezdí ani moc na kole (je to spší pěší turista) a právě proto jsem ho vzal na tu stezku Sázava, abych mu ukázal, že kolo nemusí být jen makačka a drncat (což nemá rád). A chválil si to. A teď byste přišel vy a začal mu cpát z jeho pohledu naprosto WTF kecy o tom, že se mu to nesmí líbit. Já jsem ale fakt rád, z normálního lidského pohledu, že tam ta stezka u nich je, protože díky tomu jsem měl co podniknout s kamarádem a ještě jsem byl pochválen, jak skvělej tip jsem mu dal. Prý druhý den to doporučoval všem v práci a zjistil, že to znají. V Jihlavě to znají! A Jihlava – to je už slušný kus daleko od té stezky. (berte tento příběh jako pohled do života normálních lidí a ne šotoušů)

  Ono, vy si to nepřiznáte, ale tahle stezka je z pohledu cyklistů a bruslařů asi největší atrakce na celé Vysočině. A pokud se časem podaří ji protáhnout do Brodu a Světlé, odkud je snaha postavit stezku do Ledeče a na druhé straně pokud se protáhne až do Ždáru, tak vznikne krásná a dlouhá cyklostezka Vysočinou i s vlakem kolem (kdyby začlo pršet, jak vy s oblibou říkáte). Což bude atrakce jak prase. A že nějací Tužínové to nepochopí a bude jim to ležet v žaludku kvůli tomu, že 10km povede po nepoužívané vlečce a budou vymýšlet pseudoargumenty? Tak ať. Hnidopišství je v našem národě klasika. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 22. 6. 2018 @ 20:41

  A obecně: Že se mi železniční stezka líbí, to není žádný zločin. Je to úplně normální, že se lidem líbí železniční cyklostezka a je víc než logické, že to, co na ní lidé budou chválit, bude právě to, čím se odlišuje od běžné stezky – výhledy z náspů, mosty, tunely. Nechápu, že tohle nechápete. Co se podle vás bude lidem nejvíc líbit na železniční cyklostezce? Zkuste být chvíli upřímný. Odpovědí na tohle si nijak neuškodíte.

  Mně přijde, že máte nějaký psychický problém. Neumíte se vyrovnat s tím, že naprosté většině lidí jsou ty řešené lokálky u zadku a dokonce byly u zadku i většině místních (když petici za obnovu Mutěnky podepsalo jen 16 místních a pak je trochu směšné se zaštiťovat místní dopravou). A tak máte zákonitě vztek, že jsou dle vás lidé povrchní či co. A toužíte jim vyčítat, že se jim to nesmí líbit. A aby to nevyznělo, že bojujete za svou hračku, tak vymýšlíte hromadu důvodů. Z nichž nejšílenější jsou ty, když zpochybňujete autobusy tam, kde vlak nemají a snažíte se odůvodnit, proč nechat ty peníze radši vlakům. Nebo když píšete, že lepší je zarostlá trať na šotoprocházky než jakákoli železniční stezka. Mimochodem chystá se aktivně další železniční cyklostezka v ČR, dlouhá asi 16 km. Co s tím uděláte? Dokonce ji požehnal i Dominik Duka.

  ad ještě Sázava: Na té stezce jsem byl před 11 dny, výtluky tam nejsou, bylo pondělí mezi cca 12:30-15:30, projel jsem to tam a zpět a potkáno tak 30 lidí (dohromady za ten čas). Což je na pondělí v pracovní dobu a školní dobu velmi slušné, pokud uvážíme, že ZDO zde ta stezka nesupluje, neb vlak vedle je zachován. A potkáni výhradně dospělí. Na kole či bruslích. A nejspíš šlo o místní, parkoviště na obou koncích zela prázdnotou (1-2 auta max). Potěším vás ale, v úseku Sázava-Hamry, kde je také možnost jet po té bývalé trati, ale není tam asfalt a musíte k tomu vyjet kopec, protože SaZ si nechal část tratě a vy tak musíte sjet do Sázavy a zase z ní vyšlapat nahoru, tak v tomhle úseku jsme nepotkali nikoho. Jen jeden vůz lesní techniky.

  Jako fakt vás nechápu. Napište mi spíš, co je cílem vaší debaty se mnou. Uniká mi to. Ospravedlňovat mi vaše argumenty přece nemusíte, já o smazání vašeho článku nerozhoduju. Mně tahle debata lákala tím, že jsem dostal prostor napsat proč mi cyklostezky z tratí přijdou správné a co se mi na nich líbí. A jenom mínusy tu nedostávám, takže viditelně i zde někdo souhlasí. A co teprve mimo zdejší Šotoweb.net?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 6. 2018 @ 11:15

  Jak jsem předpokládal, tak Bobíkovi rezignace moc dlouho nevydržela …

  Tak zase nějak stručně:
  „Se všemi těmi cyklostezkami mám společné jen to, že jsem nepodepsal petici za obnovení těch tratí. Což udělalo dalších víc jak 10.000.000 lidí v republice.“ – Tedy chápu-li správně Bobíkovu logiku, tak všichni kdo nepodepsali petici, protože o ní třeba ani nevěděli, automaticky souhlasí s rušením tratí ve prospěch „zážitkových“ cyklostezek, a Bobík teď za všechny tyto občany mluví coby jejich zástupce …

  „Prý druhý den to doporučoval všem v práci a zjistil, že to znají. V Jihlavě to znají!“ – Tož to je potom jiná! Jak už to znají i v Jihlavě, tak tím je celá cyklostezka jednoznačně odůvodněná. 🙂 A to že Franta nejezdí vlakem, tak tím je to zdůvodněno tuplovaně!!

  „to, co na ní lidé budou chválit, bude právě to, čím se odlišuje od běžné stezky – výhledy z náspů, mosty, tunely. Nechápu, že tohle nechápete.“ – Já jenom nechápu, že se někdo snaží zlikvidovat velmi náročně vybudovanou dopravní stavbu proto, aby se mohl adrenalinově projet tunelem, nebo kochat se výhledem z náspu. Ne, to fakt nechápu. Já když chci adrenalin, tak si projdu nějaké podzemí, a když chci výhled, tak si vylezu na kopec. Opravdu k tomu nepotřebuju likvidovat žádné technické dílo, sloužící jinému účelu.

  „Neumíte se vyrovnat s tím, že naprosté většině lidí jsou ty řešené lokálky u zadku a dokonce byly u zadku i většině místních (když petici za obnovu Mutěnky podepsalo jen 16 místních a pak je trochu směšné se zaštiťovat místní dopravou).“ – Máte odkaz na tu petici? A všichni ti, kterým jsou lokálky údajně „u zadku“ – jak to víte? Vy jste se jich ptal? Kolika procent jste se ptal? Byl to reprezentativní vzorek? Nebo je opět přání otcem myšlenky?

  „když zpochybňujete autobusy tam, kde vlak nemají“ – Zpochybňuju autobus všude tam, kde s ním nikdo nejezdí, vycházejíc z prosté dedukce, že pokud autobusem nikdo nejezdí, tak zřejmě nebude nikomu chybět. Čímž netvrdím, Bobíku, že žádným autobusem nikdo nejezdí. Je mi jasné, že právě toto mi vložíte obratem do úst.

  „Dokonce ji požehnal i Dominik Duka.“ – Tak to jo. Když Bobík nemá světské argumenty, tak je třeba zdůraznit, že železniční cyklostezka je vůlí vyšší moci. Sama nebesa o ní rozhodla, chápu správně?

  „12:30-15:30, projel jsem to tam a zpět a potkáno tak 30 lidí (dohromady za ten čas). Což je na pondělí v pracovní dobu a školní dobu velmi slušné“ – No tak to tedy Bobíku moc slušné není. Potkat za 3 hodiny 30 lidí, to je 10 lidí za hodinu, navíc částečně v dopravní špičce pracovního dne. To „když rostou“, tak potkáte srovnatelnou (spíše vyšší) frekvenci i v lese „na hřibech“. Znovu se odkážu na místa, kudy jezdím nejčastěji na kole, tj. Olomouc – Velká Bystřice. Tam těch 30 lidí nepotkáte za 3 hodiny, ale za 15 minut. Z toho lze odvodit cca 12 x silnější provoz, i při „konkurenčním“ provozu příměstské železnice. ZDO splňuje jak cyklostezka, tak i vlak. Je v tom problém?

  „Napište mi spíš, co je cílem vaší debaty se mnou. Uniká mi to.“ – To je už delší dobu patrné. Nicméně tutéž otázku bych měl položit spíše já, nemyslíte? Napsal jsem článek, a pokud jste na něj nechtěl reagovat, tak jste samozřejmě nemusel. A debata by tudíž nebyla. Vy jste jistou diskusi vyvolal a teď se ptáte, co je jejím cílem? Asi si musíte odpovědět sám.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 6. 2018 @ 19:36

  Chápete špatně. Já vám jen napsal, že je tady přes 10.000.000 lidí, které záchrana např. Mutěnky vůbec nezajímala a nemají žádnou zodpovědnost za její zrušení či za zrušení jiných tratí. A já jsem jen jeden z nich. To jediné, co jsme udělali “proti té trati”, je ta skutečnost, že jsme se o ní nezajímali a nepodepsali petici. Je jedno zda vědomě či nevědomě. Žádnou další aktivitu jsme nevyvíjeli. Nemáme ze stavby cyklostezky finanční prospěch a ani jsme aktivně nevolali po zrušení. Ano, ani já. V té době jsem cyklostezky ze železnic nepodporoval a z praxe neznal, i já k tomu přišel jako k hotovému. Dnes mám jiný názor, ale tehdy jsem byl neutrální a to je fakt. Takže teď se děje jen to, že se tam ti lidé někdy mohou podívat a zalíbit se jim cyklostezka. A to je úplně normální jev. Hodnotíte co vidíte a dnes tam ti lidé nemůžou vidět trať a neexistuje ani žádný racionální důvod, aby cíleně nejezdili na výlety tam, kde jsou již hotové stezky z tratí (důraz je na to “již hotové”). Tím nikomu a ničemu nepomůžete, pokud tam nepojedete. Nebo nesouhlasíte?

  Kdyby ti lidé narazili na vás a vy jste jim začal cpát, že se jim to vůbec nemá líbit, protože předtím tam byla trať (jejíž užitečnost odůvodníte podpisem 16 místních pod tehdejší peticí), tak na vás ti lidé začnou koukat jako na magora. Ano, část z nich vám vaší pravdu odkýve, aby se vás zbavila (protože část lidí se bojí poslat veřejně někoho do zadnice, když se chová nesympaticky, to je psychologie), ale bavit se s vámi chtít určitě nebudou a pojedou dál po stezce. Lidé, které zaujmete a kteří vám upřímně odsouhlasí, že máte pravdu, že trať by byla lepší, bude naprosté minimum. A pokud jim začnete cpát, že radši se měla nechat trať ladem a stezka nestavět, že je to plýtvání, tuplem pokud je zastihnete až si to projedou, tak vám možná někteří zavolají lékaře, že jste se přehřál na sluníčku, pokud jim zkoušíte nacpat (tak jako mně tady), že lepší to bylo nechat zarůst trávou a keři a stromy a mít tam jen prošlapanou cestičku. Tohle bych chtěl vidět… pokud na to máte odvahu, tohle lidem říkat, tak to bych i navrhnul sraz, třeba na té Sázavě. Pokud slíbíte, že fakt budete oslovavat lidi a říkat jim, že lepší než tato cyklostezka by bylo to nechat zarůst a mít tam je prošlapanou pěšinku. Což jste tady v diskuzi opakovaně napsal. Chtěl bych vidět reakce lidí. Někteří by se možná ptali, kde je skrytá kamera. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 6. 2018 @ 19:36

  Máte sice pravdu, že 10M lidí jistě není kategoricky proti nějaké trati na Moravě či jinde. Ale u voleb nerozhodují nevoliči. Masová veřejnost dala logicky nejevo, že ji téma nějaké místní dráhy na Moravě nezajímá. Masově nikoho nezajímá, zda má Horní Bříza na opravu fotbalového hřiště, ani zda do Mutěnic vede vlak. A to je normální. Masová veřejnost svým nezájem o petici dala najevo, že si to mají vyřešit místní. A ti to udělali. V případě Mutěnky, Morkovičky a Novojičínky (kde SŽDC prachy dát dokonce chtěla, ale vyloženě obce to odmítly, že chtějí radši stezku) se tak stalo. Stejně tak kromě bandy bláznů nikdo nechtěl opravit trať z Kamenického Šenova do České Lípy. I tam by byla sranda vás vidět, jak oslovujete lidi a říkáte jim, že lepší než ta cyklostezka za obcí by bylo nic, protože do Šenova mají přece kratší silnici přes kopec a celkově tam maj poloprázdné silnice III. třídy, takže cyklostezka by byla lepší někde úplně jinde pro jiné obce a oni si nic nezaslouží. Tohle by byla hustá komedie, až byste tohle vyprávěl. Nebo u Mutěnky bych vás chtěl slyšet, jak navrhujete nechat tu trať dál ležet ladem a cyklostezku postavit o kus vedle (protože v těch místech stezka potřebná byla tak jako tak). Sice by vedla skoro souběžně, ale mohla by se tam nechat ta trať ladem a to je přece děsně super. 😀 No a největší sranda by byla vás slyšet, jak u Nového Jičína odůvodňujete, že ta stezka co vede skrz obce kolem silnice, protože i ta trať vedla skrz obce kolem silnice, by měla vést jinudy. Protože tam je dost vytížená silnice 1. třídy, ne nějaká troječka. I proto byl takový zájem předělat tam železnici na stezku.

  Jsou i jiné příklady. Lidé ze Mšena stezku nechtěli, aktivně bojovali za opravu tratě. A tak se tam nakonec provedla luxusní oprava (350 milionů stála, za to byste ty vaše moravské lokálky opravil všechny a ještě by zbylo). A já nebudu jako vy šotouši a nebudu říkat, že je to blbě. Já to respektuju. Může se mi to jevit jako plýtvání, ale nebudu jako vy lidem analogicky cpát, že to bylo plýtvání. Umím respektovat vítěze a popřát mu hodně štěstí. Rozdíl byl ale v zájmu… Co jsem koukal, tak petici za opravu Mšena podepsalo z místních násobně více lidí než za opravu Mutěnky. A to má Mšeno 2,5x méně lidí než Mutěnka a o peticích za Novojičínku a Morkovičku jsem ani neslyšel. Za Mšenku bojovali i místní podnikatelé z celé oblasti. U Mutěnky se všichni těšili na cyklostezku. Přitom Mutěnka nejspíš vozila víc lidí než opravená Mšenka (tomu bych i věřil… tuplem v časech, kdy Mutěnka propojila Hodonín a Kyjov, zatímco Mšenka je totálně vesnická lokálka s víceméně jen turistickým významem). Ale když odhlídneme od ekonomiky a levnějších autobusů (na chvíli to pro vás udělám), tak u Mšenky je faktem, že o ní stál kraj, turisté, místní lidé, místní podnikatelé, krajský koordinátor a CHKO Kokořínsko. O Mutěnku stálo je 16 místních lidí a jakýsi aktivistický fanatický spolek. Sice tu píšete obecné kecy o tom, že že lidem co tam bydlí, trať slouží a není to zábava, ale pro Mutěnku a další lokálky to neplatilo. Téměř nikdo o ně nestál. Ani původní cestující. Je to jen takové vaše zbožné přání. Zaštiťujete se něčím, co neumíte doložit. Ono se ale stačí podívat na mapu a nelze se divit, proč místní radši autobus či auto a o vlak by nestáli, ani kdyby jste jim za jízdu platil. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 23. 6. 2018 @ 20:16

  Adrenalinem v přeneseném významu jsem myslel dobrodružství v podobě vyražení do země, kde není všude vlak a opravdu musíte někam dojet a něco ujet. A nebo vyražení do země, kde vlaky kola skoro nepřepravují (možnost kolo rozmontovat a zabalit do krabice neberu za přepravu, nevozím s sebou velké skládací krabice na výlety 😀 ). Prostě trocha dobrodružství. Vám se takové dobrodružství líbit nijak nemusí. Každý má jiný vkus. To jste mi už vysvětlil na Rambovi. 😀 Na jezdění tunelem či po mostě není nic adrenalinového, to je jen zážitek. Tak to laskavě nepřekrucujte. Už se těším, až přijdete s nějakým výmyslem, že chci nevození kol ve vlaku i u nás, ač jsem to nikdy nikde nenapsal. 🙂 Já jsem jen rád, že i takové země v Evropě jsou, kde se kola moc nevozí vlakem, protože to zvyšuje rozmanitost. Navíc podle tohoto článku: http://www.skandinavie.info/co-je-typicke-pro-Svedsko/ to vypadá, že nevození kola vlakem není žádná rána cyklistice ve Švédsku. Ač vy ve vašem článku básníte o tom, jak strašně jsou cyklisté závislí na tom, aby je svezl vlak. Můj skromný odhad “baj voko” ale bude, že tak 80% cyklistů vlaky vůbec nevyužívá a jezdí na kole jen místně a nebo si kolo na dovolenou a větší výlet berou autem. Na to nemám žádné studie, odhaduji od oka. Když vidím ty davy cyklistů na Šumavě či v jižních Čechách a podívám se jaký počet míst nabízí vlaky, tak je nemožné, aby si velká část z nich dovezla kolo vlakem. Navíc tím vlakem jsem jel já a málokdy s náma jede víc jak dalších 5-6 cyklistů. A bylo by dost divné, kdybych pořád natrefoval na vlaky, které jiní cyklisté nepoužívají. Navíc ona na mě i většina cyklistů co znám kouká jako na blázna, když jim řeknu, že tahám vlakem kolo dál než kam jezdí elefanti, a že i přestupuju s kolem mezi vlaky. A když někomu řeknu, že jsme s přáteli jeli do Slovinska vlakem s kolem a dali za cestu ve 3 lidech 10.000, ačkoli autem by nás to vyšlo 3x levněji, tak nechápe vůbec nikdo. Jenže já chtěl mít tu nezávislost v tom, že kus popojedu vlakem, kus na kole a moct se vracet úplně odjinud. Udělali jsme výlet z Villachu do Ilirské Bistrice a zpátky jsme nechtěli jet zase přes Villach, ale projet si slovinský koridor do Mariboru. A tohle s autem nešlo. A protože bych si to stejně tam chtěl někdy projet, tu slovinskou trať, tak by to znamenalo akorát další výlet navíc. Což když se časově a finančně sečte, vyšlo nakonec výhodněji jet s koly do ciziny vlakem. Ale kolik lidí tohle udělá?

  “Zpochybňuju autobus všude tam, kde s ním nikdo nejezdí, vycházejíc z prosté dedukce, že pokud autobusem nikdo nejezdí, tak zřejmě nebude nikomu chybět.”

  Já zase zpochybňuju vlak všude tam, kde ním nikdo nejezdí, vycházejíc z prosté dedukce, že pokud vlakem nikdo nejezdí, tak zřejmě nebude nikomu chybět.” 🙂

  A vzhledem k tomu, že železniční doprava je výrazně dražší než silniční, tak 5 lidí ve vlaku je také nic. Tj. Chornicko. Tam 5 lidí byl narvaný vlak. A také se ty vlaky teď zažízly. (víkendy šotoušům zatím byly nechány, možná tak taky zajedu, jenže kvůli ponechání tratě budu muset jet na kole po té II/366, což je docela odrazující… zde by cyklostezka bodla jako sůl, aspoň do Dzbelu)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 24. 6. 2018 @ 6:16

  Bobíku Bobíku, Vás by bylo škoda, kdybyste opravdu rezignoval, člověk se díky Vám pobaví. Vzpomínáte tu jak bude krásné, až se cyklostezka prodlouží až do Ledče. Podle toho, co píšete jsem pochopil, že podle Vás (a Vašich známých a 99,9% obyvatel ČR) je cyklostezka mimo železniční tratě fuj. A to věříte, že mezi Přibyslaví a Světlou n/S kvůli té cyklostezce vytrhají koleje? Ze Světlé do Ledče možná, i když je tam silná osobní doprava a i slabší nákladní, je to přece jen lokálka, takže tam uznávám, že můžete věřit v její zrušení a nahrazení cyklostezkou, ale povězte mi jak si to představujete mezi tou Přibyslaví a Světlou? Možná by Vám stačilo zrušit v té dvoukolejce jen jednu kolej, myslíte, že by to byla dobrá atrakce, jet na kole přímo podél trati? Ptám se Vás jako největšího odborníka na tyto otázky, mě by osobně stačila cyklostezka podél trati, ale jak jste mi správně otevřel oči, jsem šotouš a mé názory jsou špatné, takže se rád nechám poučit. A co Havl Brod? Tam by se také muselo zrušit nádraží, aby před ním nemuseli chudáci cyklisté sjíždět mimo železniční spodek a pak se náročně vracet jako kolem zlotřilého SaZu, který si (hajzl jeden) nechal část trati?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal admin, 24. 6. 2018 @ 13:10

  Teda Bobíku, vy jste ale grafoman! Kvůli vám jsem musel upravit nastavení, aby se zobrazovalo víc, jak 100 komentářů. Strop je nyní nastaven na 200, tak máte ještě šanci 😀 😀 😀

  Sice mi do toho nic není, ale kdy ty komentáře píšete? Místo spánku nebo ve škole – v práci?

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 6. 2018 @ 13:50

  Bobíku, já už se jenom bavím. Tak to zkusíme zase nějak heslovitě …

  „10.000.000 lidí, které záchrana např. Mutěnky vůbec nezajímala“ – Víte o nějakém referendu / petici / anketě na čistě lokální téma, o níž by se zajímalo 10 000 000 lidí?

  „Takže teď se děje jen to, že se tam ti lidé někdy mohou podívat a zalíbit se jim cyklostezka.“ – Řekl bych, že hrubým odhadem 99 990 000 obyvatel ČR nepojede do Mutěnic na kole proto, aby se pokochali jízdou po zrušené trati (mj. vedené v rovině, bez větších mostů a náspů).

  „Ano, část z nich vám vaší pravdu odkýve, aby se vás zbavila (…), ale bavit se s vámi chtít určitě nebudou a pojedou dál po stezce.“ – Kolik už jste Bobíku absolvoval veřejných projednání s místními obyvateli na téma dopravních staveb, mj. i cyklostezek? Já několik ročně. Vy taky?

  „pokud jim zkoušíte nacpat (tak jako mně tady), že lepší to bylo nechat zarůst trávou a keři a stromy a mít tam jen prošlapanou cestičku…“ – Já nejsem Vy, nebudu nikomu nic cpát. Jen se třeba ptám, Bobíku, jestli ty čtyřicetitunové náklady kulatiny mají jezdit po kolejích „za kravínem“, nebo jestli „za kravínem“ má vést cyklostezka a ty čtyřicetitunové návěsy potom budou jezdit 3 metry od jejich baráku. No a to si představte, jak jsou ti lidé blbí, oni prý ať jezdí kulatina raději za kravínem a 3 metry od baráku si budou jezdit raději na kole, i bez cyklostezky. No chápete to? Oni se snad nechtějí kochat výhledem z náspu na kravín či čo… 🙂

  „Masová veřejnost (tím že nic neudělala) dala logicky najevo …“ – Raději už bez komentáře … 🙂

  „Tohle by byla hustá komedie, až byste tohle vyprávěl.“ – Ona je to hustá komedie už teď, a to i bez mého přičinění… 🙂

  „jak u Nového Jičína odůvodňujete, že ta stezka co vede skrz obce kolem silnice, protože i ta trať vedla skrz obce kolem silnice, by měla vést jinudy. Protože tam je dost vytížená silnice 1. třídy, ne nějaká troječka. I proto byl takový zájem předělat tam železnici na stezku.“ – Ano, trať vedla zástavbou, podél velmi frekventované silnice, přímo do okresního města, a tedy proto byla úúúplně naprd, že ano. To má logiku, Bobíku!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 6. 2018 @ 13:54

  „Co jsem koukal, tak petici za opravu Mšena podepsalo z místních násobně více lidí než za opravu Mutěnky. A to má Mšeno 2,5x méně lidí než Mutěnka a o peticích za Novojičínku a Morkovičku jsem ani neslyšel.“ – To co popisujete vůbec není o názorech místních lidí, ale čistě o schopnostech, neschopnostech a lobbismu místních podnikatelů a zájmových skupin. Vy o tomto nevíte nic, a naprosto naivně to zaměňujete za jakési veřejné mínění.

  „O Mutěnku stálo je 16 místních lidí a jakýsi aktivistický fanatický spolek.“ – O Mutěnku předně nestál krajský koordinátor dopravy (KORDIS), který nestojí obecně o žádnou regionální trať, a o trať do Mšena stál a podržel ji středočeský koordinátor dopravy, který se na ní zavázal objednávat vlaky (jako na celé řadě středočeských tratí, které kdyby byly na jižní Moravě, tak už by nebyly). A taky se přičinil velmi aktivní starosta Mšena Martin Mach, kterému pomáhala v odborných věcech v rozhodnou dobu skupina nadšenců, jejímž jsem byl členem, Bobíku…

  „Zaštiťujete se něčím, co neumíte doložit.“ – No speciálně od Vás to sedne, Bobíku! 🙂

  „Já jsem jen rád, že i takové země v Evropě jsou, kde se kola moc nevozí vlakem, protože to zvyšuje rozmanitost.“ – Tak to je velmi specifická dedukce, že neposkytování nějaké služby, jejíž využití je čistě nepovinné, zvyšuje rozmanitost. Ono „zvyšováním rozmanitosti“ se odůvodňuje v poslední době leccos, včetně nelegální migrace rozmachu terorismu v Evropě, že ano …

  „Navíc tím vlakem jsem jel já a málokdy s náma jede víc jak dalších 5-6 cyklistů.“ – No tak kombinací kolo – vlak je více, a ne všechny nutně vyžadují fyzický převoz kola na palubě vlaku. V článku je to popsané. Samozřejmě míra využití převozu kola vlakem dost závisí i na ceně za tuto službu, která na české železnici zrovna není moc přátelská k cyklistům, zvláště ne na kratší vzdálenosti.

  „A vzhledem k tomu, že železniční doprava je výrazně dražší než silniční…“ – Zrovna na tomto serveru mám článek, v němž je toto jasně popřeno, Bobíku. Hledejte …

  „Tj. Chornicko. Tam 5 lidí byl narvaný vlak.“ – Tam klidně 50 lidí na jednom vlaku nebylo výjimkou, ještě po roce 2000. Ale to se nesmí říkat, protože skupina asi 4. trollů na K – čku se rozhodla přesvědčit svět, že tato historie tratí na Chornicku neexistovala. Tady to snad napsat můžu, protože Dopravní web má funkčního admina (na rozdíl od K – čka, kde jsou největší trollové zřejmě adminovi kámoši, a v důsledku toho tamní diskuse vypadá tak jak vypadá).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 6. 2018 @ 19:22

  99 990 000 nepojede ani za cyklostezkou Bečva a dalšími neleželzničními stezkami, co se vám líbí. 😉 Já jen napsal, že většinu to nezajímá a nechala rozhodnutí místním a lidem z okolí daných železničních stezek. A ti se rozhodli, že o vlak nestojí, že jim jako veřejná doprava více vyhovuje autobus. (ano, jistě nesouhlasilo 100% lidí se zrušením vlaku, ale železnice není žádným základním lidským právem, takže k jejímu zrušení není potřeba souhlas 100%… základním lidským právem není ani veřejná doprava… je sice zákonem nařízena, ale není definováno, že musí být zajištěna železnicí… chápu ale, že je to pro vás těžké pochopit, když jste tak přesvědčen, že jinak než vlakem se jezdit nedá a kde není vlak, dá se jet jen autem… jenže tenhle předsudek je jen ve vaší hlavě a v hlavách zdešjší šotokomunity…)

  Pak jste měl konzultovat s místními i tu Morkovičku a Mutěnku nebo Sázavu. Pokud jste to udělal a výsledkem je stavba cyklostezky, tak jste asi moc úspěšný nebyl. Tak konečně přijměte tu porážku, je to už dost let. Uleví se vám.

  Že je někde trať, to ještě neznamená že po ní někdo bude vozit náklady. Takže váš příspěvek hrající na city se nedá uznat. Kdyby tam jezdily náklady, asi by se to nezrušilo. 😉

  “vedla zástavbou, podél velmi frekventované silnice, přímo do okresního města”
  Akorát ti cestující tam chyběli, co? 🙂 Asi se jim mělo platit za použití vlaku místo busu a pak trať mohla fungovat i dnes. Nebo se jim měl v rámci “možnosti volby” (na kterou jste kladl v minulých příspěvcích důraz) omezit či zrušit autobus? Poraďte… vy jste takový odborník na dostání lidí do vlaků. Kde byl teda problém? 😀 Snad zase ne ve zlých politicích. Pak bych vám totiž musel opnovat otázkou, kdo ty dle vás zlé politiky volí? Oni jsou tam sami od sebe?

  A vy nelobujete? Co je špatného na lobby někoho jiného? Vy nemáte moc rád jiné názory na věci, které se vám líbí, co? Šak to píšu dokola, že chcete vláčky jako hračku. Pokud hájíte vlaky tam, kde nima nikdo nejezdil a nestojí o ně, ale vy přesto píšete (bez důkazů), že je o to zájem, tak vás taky podezírám, že vám ve skutečřnosti nejde o kvalitní dopravu, ale o vlak na vaše výlety. Což jste krásně dokázal v názorech na autobusy, kterými nejezdíte a váš přístup k nim by se dal označit za velmi drsný. Naopak vlakům jste ochotný odpustit špatné polohy zastávek, malé obce, vození vzduchu. Proč asi? Že byste měl pro vlaky slabost? Podezírám vás z toho, že hájíte vlaky na slabých tratích jen kvůli vaší zálibě v nich a lidmi se jen zaštiťujete. Dokažte opak.

  Oni šotouši nejsou tak hloupí jak se dělají, moc dobře vědí, že cyklostezku na trať zpátky jim už nikdo nepřestaví. Vědí, že je to konečná. Vědí, že je to pro ně cyklostezka větší problém než jen zrušená trať bez kolejí. Jak se jednou postaví cyklostezka a lidé si ji oblíbí (což se sice snažíte popírat, ale přesně toho se bojíte jak čert křížey), tak už se jí lidé nevzdají a to je pro váš zájem průser. Trať na šotoprocházky ještě není definitivní konečná. Tam je ta špetka naděje. A o to vám přesně jde. Klidně byste sobecky nechal trať 50 let zasůstat plevelem a rozkrást kolenice, hlavně když bude naděje na obnovu trati. Že 2 generace místních tím nezískají nic, to vás nezajímá ani trochu. Jenže lidé tyhle vaše cíle vždy prohlídnou, a proto se dřívě či později vždy přikloní k cyklostezce.

  Místníma se zaštiťujete jen, když se vám to hodí. Když se vám to hodí, tvrdíte jak lidé potřebují vlak a jiní šotouši zase tvrdí, jak je důležité chránit menšiny. Ale reálně vás zajímá jen to, jak zabránit definitivnímu zániku nějaké trati a kdyby do dané obce nevedly koleje, ani byste si té obce na mapě nevšimnul a vedl plky o upadání a neperspektivnosti autobusů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 6. 2018 @ 19:24

  Koukám, už máme viníka… zlý KORDIS…. obsadili ho fandové cyklostezek? Správně by bylo vám vyhovět, že? Protože vaše názory jsou víc než názory ostatních… šotouši vše vědí nejlíp. Nejlepší kvalifikace jak posoudit kde provozovat vlak je být šotouš. Odpověď kde provozovat vlak zní pak: všude kde jsou koleje. A ušetříme na autobusech.

  Vámi chválený Středočeský kraj má po jihočeském kraji nejpříšernější autobusovou dopravu. Což vás samozřejmě nezajímá a jsitě si teď škodolibě mnete ruce. Stačí být dál od Prahy a je to nepoužitelné… večer nic, kladiva nic. Po Rathově redukci autobusová doprava totálně zabitá (a už před ní to bylo špatné, po ní je to ale už tak akorát pro trempa vyrážející na minimálně dvoudenní výlet). Šotouši na kraji tu sice razí podporu vlaků, ale na úkor autobusů. Váš ráj. Používá se tu váš oblíbený argument, že to nikdo nepoužíval, tak to není potřeba. A místo toho se vozí motoráčky o 2 lidech do Mochova. Nicméně je to vůle zdejšího lidu, tak to respektuji. Akorát si myslím, že lid u vás na Moravě je v tomhle mnohem chytřejší, když podporuje veřejnou dopravu plošně a ne jen tam, kde jsou koleje.

  Do Švédska vás nikdo jezdit nenutí. Já i v ČR běžně jezdím na kole tam, kde nejsou koleje, takže se vašim argumentům o vlaku co mě při dešti zachrání směju. Když se omezujete jen na místa kousek od vlaku, tak je to váš problém. My ostatní si s ebou vezmeme pláštěnku, náhradní duši a další výbavu a na vlaku závislí nejsme.

  Cena za kolo je v ČR nepřátelská? Vždyť je to zadarmo. Slovensko 1,50. V Německu nad 50km za 5 euro. Slovinsko 3,40 univerzální cena. Itálie 3,50 univerzální cena. Levné je snad akorát rakousko (ale i tam se začíná na 2 éčkách, ale než to vyleze na 3 éčka, tak ujedete hodně). A v Polsku jsou levné KD, ale to je vše. Tam byl jeden čas rower za 1 zlotý, tak jsem si udělal výlet z Bezděkova nad Metují do Klodzka a pociagom zpět do Kudowy. Zlevňovat na kratší vzdálenosti je ale nesmysl. Kdžy pak potřebujete ujet tu větší, tak se nevedjeted do valku. Ne všude jezdí dálkové, abyste si mohl dát místenky. DOkud nebudou místenky pro kola (volitelné) do osobáků, tak nesouhlasím se zlevněním kratších vzdáleností. Přednost musí mít dálkoví cestující. Ti to potřebují mnohem více.

  Hádám, že ten článek bude mít zhruba stejnou vypovídající hodnotu jako tenhle, takže ho číst raději nebudu. 😉 Cyklistika jako téma mě nalákala, ale dalšími vyšimi nesmysly si chuť kazit nechci.

  50 lidí na Chornicku? Jela skautská výprava? Já bych si klidně vsadil na to, že doprava na Chornicku byla zrušena zcela nezávisle na nějakém Kreportu. 😉 Pochybuji, že by krajští radní a jejich poradci chodili na jakýsi kreport hledat, kde jim schválí omezit vlaky. Chápu, že si to chcete zjednodušit, ale bohužel takhle to nefunguje. 🙂 Dle mě by mělo potenciál protáhnout elektrifikaci z Boskovic až do Velkých Opatovic a mít přímé vlaky do Brna už z nich. Ale dál směrem nahoru koleje až do Mor. Třebové smysl nemají. Stejně tak nemá smysl Dzbel-Chornice a ve vzdálenějším horizontu třeba 20 let očekávám nahrazení busem i z Dzbelu až do Prostějova. Taková je doba. To samé z MT do ČT v té vzdálenější době. Ale toho se nemusíte bát teď, nyní to není reálné.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 6. 2018 @ 19:31

  oprava: večer nic, víkendy nic

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -5 (from 5 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 24. 6. 2018 @ 19:35

  Zasmál jsem se pěkně při neděli. Bobíka by měli angažovat v nějakém kabaretu… 🙂

  Jestli Bobík usiluje o to mít poslední slovo, tak mu jej nechám. Reagovat jakkoliv věcně na toto nelze, protože tohle už je fraška, ne diskuse … Navíc Bobík je opravdu zřejmě grafoman, a v závodech o to, kdo má víc času sedět na internetu bude mít vždy navrch. Já mám i nějaké pracovní povinnosti. Takže se mějte fajn, Bobíku. Nezapomeňte si koupit to kolo s přehazovačkou a když už píšete ty úžasné nekonečné texty, tak u nich zkuste taky trochu přemýšlet.

  Ode mne zřejmě zatím vše. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 11 votes)
 • Napsal KPL, 24. 6. 2018 @ 21:38

  Bobík – to je vskutku grafomanská přehlídka manipulace a sociálního inženýrství toho největšího kalibru. Z vás by měl radost i sám Goebbels či škola VUML s jakým fanatickým zápalem tu řádíte za svoji jedinou správnou věc. Možná už to chce mokrý ručník na hlavu a poznat, kdy skončit, už jste tady fakt dost k smíchu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 24. 6. 2018 @ 22:55

  Tužín
  Když píšete jen svá šotopřání a nemáte žádné seriózní argumenty, tak se s vámi bohužel kloudnější debata vést nedala. Většinu debaty tvořilo vaše psaní nesmyslů, nebo nekonečné osobní útoky z vaší strany v každém druhém odstavci. Což vám poprávu vyčetli i na tom Kreportu. Jak vidím, s osobními útoky už vám přišli na pomoc i kamarádi. Lokálkoví fanatici se zde předvedli ve své nejsmutnější podobě. 🙁

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 25. 6. 2018 @ 7:35

  Nejsmutnější podoba Bobíku je to, že jste Tužínovi nevyvrátil jediný jeho argument, jediné číslo. Já nevím, jestli to, co píše Tužín, je správně a proto se ho nezastávám, ale ani mu nic nevyvracím. Vím že bych se pustil na tenký led, který by silou jeho argumentů musel pode mnou nutně prasknout, stejně jako prasknul pod Vámi (Vy si to jen nehodláte přiznat). Vyvraťte seriózními důkazy jediné jeho číslo, které nebude překlepem a já si Vás začnu vážit. Pokud tak učiníte a Tužín se s Vámi bude i přesto hádat a neuzná svůj omyl, postavím se na Vaší stranu a věřím, že nebudu sám. Jedno z Vašich nejčastějších zvolání bylo: “mě nepřesvědčíte”, jednu dobu jste to opakoval skoro v každém komentáři. Tohle znám z historie mnohokrát. Ani inkvizici ve středověku nedokázal nevinný člověk přesvědčit, ani židé se nedokázali ubránit Hitlerovi ani na komunisty neplatily žádné argumenty, uvědomte si, jakým způsobem komunikujete, když Vám dojdou argumenty, z těch Vašich komentářů je to jasně vidět.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 25. 6. 2018 @ 7:48

  Bobíku, Vy bezhlavě přejímáte INnázor, který nyní frčí a vůbec nedokážete přemýšlet o jeho správnosti. Já si pod pojmem vyspělá společnost nepředstavuji něco, co je vymyšleno a tlačené za každou cenu jen proto, že to prosazuje někdo, kdo má aktuálně v rukou moc. Já si pod pojmem vyspělá společnost představuji možnost výběru pro každého, kdo si nevybere škodit ostatním. A to konkrétně v dopravě znamená výběr z několika možností. Pro autíčkáře kvalitní silnice, pro cyklisty kvalitní cyklostezky a pro ty, co z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí řídit auto ani jet na kole kvalitní VHD. Názor, že lokálky jsou OUT a musí se apriory zrušit za každou cenu a nahradit něčím IN já zásadně odmítám z principu, protože to zavání totalitou a tu jsem osobně velmi dobře poznal a více již nikdy. Ono je úplně jedno jestli je totalita náboženská, nacistická, komunistická nebo jakákoli jiná, všechny mají jedno společné: snahu vymýt většinové společnosti mozek, aby bezhlavě souhlasili s režimem a to já nikdy nepřijmu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal KPL, 25. 6. 2018 @ 10:42

  Domažličák : Naprostý souhlas, lépe bych to již ani já nenapsal, i když jsem se v tomto duchu na tuto vyhrocenou diskusi pokoušel reagovat.Je to naprosto prosté : Ve svobodné společnosti Žít a nechat žít. Tečka.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:32

  Domažličák:

  Nezlobte se, ale navrhovat nechávat tratě ležet ladem* a snažit se vykalkulovat, proč je to výhodnější, než stavět cyklostezku, to opravdu není seriózní debata a psaní čísel ji seriózní neudělá. To bych vám uznal někde v zemích třetího světa, kde skutečně nepotřebují řešit cykostezky z rozpadlých železnic, když ani na silnicích nemají asfalt a půlka lidí žije ve slumech. V civilizovaných státech ale takové věci stavíme (i když si na sebe nevydělají)… stejně jako rozhledny, dětská hřiště, lavičky, chodníky, parky nebo máme turistické vlaky. Pan Tužín ale míchá, co se mu hodí. Turistické vlaky pan Tužín hájí, protože se mu líbí a vynasnažil se zdůraznit, že nimi jezdí i neturisté, ale co se mu nelíbí, u toho společenský přínos zpochbňuje (např. busy pro 1 člověka o víkendu v rámci plošné obsluhy, železniční cyklostezky využité primárně cykloturisty a bruslaři). Jenže my nežijeme v diktatuře jakéhosi pana Tužína, který určuje co má smysl a co ne. A aby to nebylo tak okaté, tak vytvoří jakési koeficienty. O tom co stát/kraje/obce podporují a postaví rozhoduje v demokracii většina a pan Tužín a k tomu lidé z dopravni.net nejsou většina. A to že někde lidé většinově rozhodnou pro cyklostezku místo trati nelze přirovnávat k inkvizici ani židům. To se nezlobte, ale směšovat témata kde šlo o život s nějakou lokální dráhou nahrazenou cyklostezkou, je těžká demagogie.

  *on opakovaně oponoval, že nenavrhuje opuštěné lokálky nechat ležet ladem, ale vrátit do provozu. Jak ale chce vrátit do provozu již zlikvidované tratě (debata o nich mi pořád připadá spíše jako provokace…**)? Kde sežene ty stovky milionů na jejich znovupostavení? Jaký soud to nařídí? A u ještě nezlikvidovaných také nevysvětlil, kde a jak sežene peníze na jejich údržbu/opravu a provoz vlaků. Dokud tohle nevysvětlí (neb jak opakovaně píšu – neexistuje právo na železniční dopravu, tedy aby jí někde kraj/stát/město objednali), tak se nemůže zlobit, že si trvám na tom, že navrhuje nechat tratě ladem. Přesně to totiž dělá. Nepředkládá žádné informace o silném zájmu obnovit provoz. A stejně tak neexistuje právo na údržbu tratí sjízdnou. Resp. aktuálně jseme v jakémsi vakuu, kdy někdy SŽDC ustoupí a trať opraví, jinde si uhájí neopravu. Takto se to v praxi děje, jistě zde budete souhlasit. Až se tohle vakuum vyjasní, tak to bude o něco jasnější. Ano, do té doby můžeme posečkat u tratí, které nejsou právně zrušené, tady se nehádám. Ale dle mě je otázka, zda šotouši alá Tužín opravdu chtějí, aby se tohle vakuum vyjasnilo. Ono pro ně může dopadnout dobře, ale máte tu i slušné riziko, že dopadne špatně. Abyste pak nelitovali. To vakuum je možná výhodnější pro obě strany. I když to nepřiznáte. Občas o nějakou trať přijdete, ale taky se vám občas podaří nějakou uhájit. Až se to rozsekne, tak bude A nebo B a nazdar.

  **může železniční nadšenec říct, že ho zlikvidovaná trať mrzí, to ano, ale pokud je soudný, tak nebude jejich stavbu nikomu nezainteresovanému vyčítat… protože to už není diskuze, ale vyjevání si vzteku na lidech, co s tím nemají nic společného a poznali to až jako cyklostezku… a tím si moc velkou podporu veřejnosti nezískáte… Tohle je totiž typocké pro jakékoli aktivisty. Na začátku získají nějakou podporu, ale jak se začnou radikalizovat a požadovat stále více a začnou být arogantní a nekompromisní, tak jejich podpora výrazně klesá. Čistě psychologický efekt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:50

  Ono, do tohodle se budeme jen dál zamotávat. Problém s panem Tužínem je v tom, že on se cítí vyvolený poznat, kde smí a kde nesmí mít obce cyklostezku. A to na základě koeficientů, co si vytvoří (a do kterých ač to odmítá přiznat, promítá že má rád vlaky a také do toho promítá svůj názor, že autobus vyžene lidi z veř. dopravy). Jenže tahle to u společenských témat jako je cyklostezka vážně nefunguje. Navíc ty koeficienty má vytvořené tak, že by mu je nikdo seriózně neuznal. Kdyby ano, tak to nepíše na jakýsi “alternativní” web. Půjde s nimi na kraje a obce a stát.

  A tohle si buď chcete uvědomit a pak musíte chtě nechtě souhlasit se mnou, nebo nechcete (protože se vám líbí závěry, které z Tužínova textu plynou = že se stezky z tratí nevyplatí).

  Neexistuje žádné protiželezniční spiknutí. Akorát se nikdo nebude vážne zabývat takhle nesmyslnými koeficienty.

  Samozřejmě můžete oponovat, že dnešní svět je krátkozraký a vidí jen co je “IN”, jenže… to je pořád jen váš názor. Tak jako já mám názor, že ty stezky jsou správné, protože nic co tu pan Tužín napsal mě nepřesvědčilo. A podobný názor (na krátkozrakost světa) měli lidé určitě po staletí. Vždycky se někomu nelíbily změny, pokud se dotkly toho, co on používá či má rád. Ve vší soudnosti doufám, že nevytvoříte článek o krátkozrakosti dnešního světa s koeficienty co dokáží, že je 24x krátkozrakejší, než byl v době vzniku lokálek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 20:01

  Jinak Domažličáku, co tu vlastně pan Tužín dokázal?

  Říkáte, že jsem mu nevyvrátil žádné číslo, ale co tu dokázal on?

  Tužín napsal text, který je sice čísel plný, ale řeší problematiku, která se týká celospolečenského tématu, kde se nerozhoduje podle čísel, jaká on spočítal. Takže nemá smysl mu ta čísla vyvracet. Já nikdy neměl zájem o akademickou debatu, já řeším reálný svět. A v tom duchu vedu celou diskuzi. Neřeším Tužínova čísla, řeším co je a není reálně možné. Jak se rozhodnou reální lidé a ne akademici.

  Tenký led, který prasknul, je dnešní svět, kde jsou ty lokálky zrušené? A kde se řeší zrušení dalších, protože Tužínův článek si krom šotoušů přečtou jen antišotouši pro legraci a tím to hasne? Kdo odpovědný se tím článkem bude řídit? To je podstatné. Ne mínusy a plusy na tomto webu.

  Podívejte, jediný soudný argument jste tu měl vy někdy na začátku, kdy jste přišel na to, že za vším je EU. Ona sice není za koncovými rozhodnutími a razítky o zrušení trati, ale silně jim napomáhá (tím co dotuje a co nedotuje, normami co nařizuje a co prodražují železniční provoz). Zde mohu souhlasit, ale s vámi, ne s Tužínem, který napsal jakýsi akademický text do šuplíku. Je úplně jedno, zda to Tužín spočítal přesně nebo nepřesně. Já tam nějaké nepřesnosti vidím, ale problematika cyklostezek není o tom, zda někdo spočítá, za jaké situace se vyplatí nahradit trať cyklostezkou. Je jedno, zda Tužínovi vyšlo 24x a někdo to po korekci přepočítá na 12x. Furt to nic neznamená.

  Debata nefunguje proto, že já se tu bavím o reálném světě, reálných rozhodnutích a tím co k nim vede. Proto řeším využití potencionální vlaků, autobusy a o co lidi budou více stát. Řeším, proč se lidem líbí cyklostezky (což se Tužín snaží zesměšnit trapným doporučováním, ať si koupím přehazovačku… ten mi to teda natřel) nebo proč působí absurdně stavět cyklostezku vedle zrušené trati a ne po ní. Tužín řeší akademická čísla, kterými nikdo není vázán při rozhodování.

  Navíc ve společenských tématech ani není vhodné vyházet čistě z ekonomických čísel. My tady neřešíme jak zvýšit obrat firmy, my tady řešíme, jak zlepšit život lidí. Proto je úplně absurdní, když Tužín porovnává využití cyklostezky v silně zalidněné oblasti s nezalidněnou Vysočinou, kde žádná cyklostezka nemůže došáhnout na využití Tužínovi oblíbené stezky Bečva. A když dojde na lámání chleba a má Tužín dokázat, že o nějakou železnici byl zájem, není schopen napsat nic konkrétního, není schopen prokázat nějaký velký zájem místních o udržení trati. Což se nedivím, jinak by jaksi nebyla ta či ta trať dnes zrušená.

  Jediné, co by celou situaci dokázalo zvrátit je změna politiky EU. Ne Tužínův text. Ale myslíte, že se ta politika změní, když ji vytváří především západní státy a tam lokálky už dávno nejsou, takže je to pod jejich rozlišovací schopnosti? Cyklostezková politika EU vznikla na západě, kde je těch cyklostezek 20x tolik co u nás a průměrné jízdné ve vlacích kolem 5-8kč/km (se kterým pomalejší lokálky fakt netáhnou). Zvykli si už na to. Nebude se to měnit. Politika EU je průměr pro celou EU, nebere v potaz jakýsi český unikát, kdy máme velmi levné jízdné ve vlacích a obří síť regionálních železnic. Tu má kromě nás jen Švýcarsko a to v EU není. Takže tak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 25. 6. 2018 @ 21:18

  Zase jakýsi pokus směrem Bobíkovi:

  Turistické vlaky pan Tužín hájí, protože s nimi lidé jezdí. Pan Tužín dále šotoušsky nelustruje, kdo kam jede a proč tam jede, ale smiřuje se s prostým faktem, že pokud je silná poptávka po dopravě, má ji následovat nabídka. Neumím nakonec podle obličeje poznat, kdo jede na hřiby a kdo na úřad, a to ti lidé jsou takoví magoři, že třeba (jako já) jedou z práce a po cestě se zastaví na bazéně. Oni neví, že to nesmí! A teď chudák šotouš má jeden chlívek, potřebuje v tom mít dogmatické černobílé šotoušské jasno, jestli jede z bazénu, z práce nebo z nákupu nebo z piva, a on mrcha cestující jede ze všech 4 cílů naráz, protože to všechno během dne stihl. Co s ním? Jak jej zaškatulkovat? Je rekreační? Není rekreační?

  „A to že někde lidé většinově rozhodnou pro cyklostezku místo trati …“ – a když to rozhodnou lobbisté?

  „Kde sežene ty stovky milionů na jejich znovupostavení?“ – přesně tam, kde politici chtějí najít 1000 x větší částky na nesmyslné dálnice, VRTky a bilionový dluh na stávající silniční infrastruktuře.

  „jak opakovaně píšu – neexistuje právo na železniční dopravu“ – Jak opakovaně píšu – neexistuje právo na železniční cyklostezku …

  „A stejně tak neexistuje právo na údržbu tratí sjízdnou.“ – Existuje, Bobíku. Zákon 266/1994 O Drahách a 183/2006 Sb. Stavební zákon. Neznalost zákona neomlouvá, SŽDC ani Bobíka.

  „Jenže my nežijeme v diktatuře jakéhosi pana Tužína“ – Snad ani nežijeme v diktatuře, kdy by pan Tužín nemohl projevit svůj názor, podobně jako pan Bobík.

  „Tohle je totiž typické pro jakékoli aktivisty. Na začátku získají nějakou podporu, ale jak se začnou radikalizovat a požadovat stále více a začnou být arogantní a nekompromisní, tak jejich podpora výrazně klesá.“ – Máte na mysli šotouše, kteří nutně potřebují zrušit trať ve prospěch cyklostezky, a když se jich zeptám, kolik toho najezdí na tom kole, tak jim spadne brada a odvětí něco v tom smyslu, že kolo už od druhého stupně základní školy nevlastní?

  „Akorát se nikdo nebude vážne zabývat takhle nesmyslnými koeficienty.“ – Dodejte nějaké lepší koeficienty. Předem díky!

  „Jak se rozhodnou reální lidé a ne akademici.“ – Díky. Já jsem zcela reálný člověk. A nejsem akademik.

  „kde žádná cyklostezka nemůže došáhnout na využití Tužínovi oblíbené stezky Bečva.“ – Cyklostezka ve Velké Bystřici se nejmenuje Bečva. Jinak klíčové slovo – shoda přísudku s podmětem …

  „není schopen prokázat nějaký velký zájem místních o udržení trati.“ – Vskutku nejsem schopen s naprostou přesností prokázat potenciál cestujících na trati, po níž už 20 let neprojel vlak. Stejně jako nejsem schopen přesně určit potenciál třeba obchvatu, který ještě není postavený. Vy to umíte?

  „… nebere v potaz jakýsi český unikát, kdy máme velmi levné jízdné ve vlacích a obří síť regionálních železnic.“ – Když to u nás funguje, tak si to musíme zničit jen proto, že soused si to zničil taky (a teď toho lituje?). Chceme země západní Evropy dohnat tím, že budeme důsledně a solidárně opakovat jejich chyby a omyly? Víte o tom, že EU teď dumá o tom, jak vrátit na koleje třeba nákladní dopravu, kterou z těch kolejí cíleně vyhnali?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bjorn, 25. 6. 2018 @ 21:21

  Bobík: Nevšiml jsem si, že by se tu někdo s diskutujících nějak vulgárně a hrubě navážel do řidičů aut, cyklistů a vůbec uživatelů silnic a cyklostezek, spíš se tu konstatují některá zcela věcná fakta. Naopak mi přijde, že zde příliš halasně propagujete a požadujete rušení železnic a omezování vlaků jakožto jediného správného řešení dnešní dopravní situace v ČR. Já také platím ze svých daní jak dotovanou a těžce prodělečnou železnici, tak ale také platím všechny ty předražené a nekonečně se táhnoucí stavby silniční infrastruktury. A upřímně mám-li si vybrat, tak raději použiju vlak jako rozumnou a klidnou dopravní alternativu se všemi jeho výhodami i nevýhodami. Samozřejmě, že je blbostí největší, když souběžně jede vlak i autobus, to už je dost nesmyslné rozhazování. Vezměme si dobrý příklad ze Švýcarska a jeho dopravního modelu, kde ani nedošlo k rušení lokálek. Logický a zodpovědný systém jednoduchého typu – tam kde vede železnice regionální/lokální tak funguje jako sběrač osob z busů, minibusů, postbusů i cyklodopravy. Je to o obyčejné logice, taky trochu o moudrosti, pokoře a úctě. Jsem překvapen útočným tónem Vaší diskuse a neustálým podsouváním přívlastků jako ,,sobečtí lidé co jezdí po kolejích pro vlastní zábavu,, To snad ani nemůžete myslet vážně. V této zemi žije stále mnoho lidí, co prostě využívají z různých důvodů přepravu po kolejích a Vy je budete přirovnávat k sobcům a šotoušům ?? Proč tak urážíte ??
  Mně by nenapadlo nadávat lidem co upřednostňují silniční dopravu auty či autobusy či cyklisty na cyklostezkách. Chce to více vzájemné tolerance. Naše česká společnost jí znovu potřebuje jak sůl. Tady se neustále poslední dobou honí čarodějnice – třeba nenávist k ekologům, občanským sdružením, vyhánění kuřáků na ulice, nyní tedy nová zloba vůči vláčkařům a dál bude co?? Hony na odlišné, na tlusté, na pejskaře, zahrádkáře a tak dál ??
  Švýcarsko je asi nejlepším příkladem logické a výborné koexistence všech druhů dopravy včetně lokální a regionální železnice.Je ale zřejmé, že i v jiných zemích, kde v minulosti došlo k mohutnému rušení lokálek ,se nyní částečně věnuje pozornost zachování zbývajících či dokonce znovuobnovení některých osiřelých lokálních tratí – ono opravdu se všechno jednou na silnice nevejde.A tam, kde je prostě nějaký smysluplný potenciál, tak má rozhodně smysl tratě udržovat a provozovat – ať už jako plnohodnotnou veřejnou obsluhu či sezonní turistickou dopravu. Není rozhodně pravda, že se všude v zahraničí ruší nadále lokálky – mám třeba po kolejích hodně projeté Nizozemí, Dánsko a Švédsko – regionální i lokální tratě tam nadále fungují a rozhodně nevozí vzduch, spíše naopak.Také není zcela pravdou, že se na rušených tratích všude dělají cyklostezky, v mnoha případech(např. Švédsko)si stát nechává prostor na případné znovuobnovení provozu a prozatím tyto tratě slouží pro turistické cyklodrezíny. Avšak pokud nějaká lokálka u nás opravdu nemá žádný potenciál pro osobní i nákladní dopravu či turistické využití pak nechť se stane cyklostezkou, ale zrovna třeba příklad poškozené trati Lovosice-Teplice mi přijde úplně mimo mísu. Tam ten potenciál rozhodně je, jezdím tam často a před poškozením to tam bylo pořád plné lidí a ne jen turistů.
  Podřipské lokálky – tam je stále objednáván provoz dle potřeb místních lidí (návrh SŽDC i na příští rok)v relacích Vraňany-Straškov-Bříza a Roudnice-Straškov-Zlonice. Dále objednává Ústecký kraj sezonní turistický provoz na úseku Straškov-Libochovice. Takže nechápu Vaše urputné představy o zrušení těchto tratí a nahrazení pěšinou či cyklostezkou (připouštím, že do budoucna možná odumře provoz celoroční, ale zachová se ten turistický sezonní)navíc podřipské lokálky (vyjma Vraňany-Lužec)nevedou odnikud nikam, ale jsou napojeny navzájem na další regionální i hlavní tratě.To samé platí o tratě v prostoru Středohoří včetně poničené dráhy Lovosice-Teplice.A tam je ten turistický potenciál opět velmi silný a Ústecký kraj má koncepci rozvoje a využití všech těchto tratí.Dokonce se uvažuje po 40 letech od zrušení o znovuobnovení malého úseku lokálky Zubrnice-Lovečkovice a má to občanskou i politickou podporu kraje.

  Velice zajímavé je prostudovat si fakta a podrobně si prohlédnout speciální mapy na http://www.openrailwaymap.org
  Dá se tam vyčíst kde v jaké dané zemi je počet lokálek a také počet lokálek zrušených či opuštěných.

  Uvedu pár příkladů :

  Británie – asi největší vlna rušení lokálních i regionálních železnic v Evropě, začalo to už v 60.letech tzv.Beechingovou reformou.Zde určitě zajímavý odkaz k tomu, který zdaleka neoslavuje tento krok- https://cs.wikipedia.org/wiki/Beechingova_reforma

  S překotným rozvojem automobilismu v západních evropských zemích došlo skutečně v 70.-80.letech k mnoha rušením, ale pak se to zastavilo a mnoho regionálních a lokálních tratí zůstalo zachováno.

  Pár srovnání :

  Dánsko – zrušeno 23 / zachováno 39 lokálek
  Holandsko – zrušeno 35 / zachováno 37 lokálek
  Belgie – zrušeno 69 / zachováno 33 lokálek
  Rakousko – zrušeno 36 / zachováno 79 lokálek
  Švýcarsko – zrušeno 9 / zachováno 156 lokálek
  Maďarsko – zrušeno 42 / zachováno 159 lokálek
  Rumunsko – zrušeno 52 / zachováno 120 lokálek
  Bulharsko – zrušeno 11 / zachováno 22 lokálek
  Slovensko – zrušeno 14 / zachováno 58 lokálek
  Jižní Korea – zrušeno 11 / zachováno 89 lokálek
  Japonsko – zrušeno 35 / zachováno 179 lokálek
  Švédsko – zrušeno 98 / zachováno 83 lokálek

  U té Velké Británie se zachovalo +/- 120 lokálek, ale těch zrušených může být tak 2x tolik, nedá se to spočítat.

  No a Česká Republika má zrušeno 65 lokálek a zachováno 185 lokálek.

  Dá se tam

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 21:25

  admin:

  Prosím, smažte příspvěky s časem:

  Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:30
  Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:31
  Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:39

  První 2 jsou nepovedené pokusy o odeslání, co se tu pak koukám nějak objevily. A příspěvek v 17:39 je technicky horší verzí příspěvku ze Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:32, který v tu dobu nebyl vidět.

  Nechte ten “Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 17:32”. Ten obsahuje všechno.

  Děkuji.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 • Napsal Jan Pokorný, 26. 6. 2018 @ 11:04

  Bobíku, stojí ti to za to dělat ze sebe blbce? Sám moc vlakem nejezdím a vlaky nemusím, ale ty hlody, co tu píšeš, to je diagnóza 😊
  Nechci debatu posouvat ad personam, ale jsi typický namyšlený šotouš z Kreportu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Jan Pokorný, 26. 6. 2018 @ 11:19

  Ještě mi napadlo, nemůže mít tvůj antiželezniční stav původ v dětství? Třeba, že jsi se počůral, když jel kolem tebe vlak?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 6. 2018 @ 12:03

  No vidíte Bobíku, že taky umíte hovořit rozumně bez osobního napadání. To,co jste napsal v posledních komentářích už je něco úplně jiného, přestože jste názor nezměnil (a to se po Vás rozhodně nechce). Nyní už můžeme zavést konstruktivní diskuzi dvou (možná) odlišných názorů.
  Plně s Vámi souhlasím v jedné věci: že jakési Tužínovy výpočty nejsou důležité bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou správné (a to zrovna u Tužína bych si vsadil na správnost). Důvod je jednoduchý: rozumí jim jen on a pár vyvolených se stejným vzděláním a zkušenostmi. Já mezi ně bohužel také nepatřím, nicméně se alespoň snažím jim v rámci svých časových možností porozumnět. Tužínovi články beru něco jako dokument nebo přednášku na vejšce, při níž se mám dozvědět něco nového, co neznám. To samozřejmě neznamená, že s tím musím slepě souhlasit, ale nehodlám ani slepě protestovat, pokud problematice neporozumím, jen proto, že s něčím nesouhlasím a mám jiný názor. A to né proto, že bych se ho bál, ale proto, že prostě nechci být za blbce. Jedno se mi na Vás Bobíku líbí: nebál jste se do Tužína jít, čímž jste ho přiměl svá čísla obhajovat a pustit do éteru mnoho dalších zajímavých informací a nebýt těch osobních útoků, byla by to asi nejzajímavější diskuze, která tu kdy na DW vznikla. Já se přiznám k tomu, že hlavní důvod, proč tu do Tužína nešiju je ten, že si to s ním raději vyříkám u piva, protože jsem ješitnej a nechci, aby tu ze mě udělal blbce přede všema, pokud by spor vyhrál.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 6. 2018 @ 12:05

  Ale qěci.Říkáte že tu Tužín nic nedokázal. A máte v jednom ohledu pravdu: nedokázal přesvědčit obyčejné lidi. Ale kolik obyčejných lidí si tento článek přečte a měl vůbec někoho přesvědčovat? Kde berete ten názor, že cílem tohoto článku je někoho přesvědčit? Já v tomto článku nevidím nic víc, než akademický článek akademika, který popisuje své akademické závěry. Nic víc nic míň. Nikdo tu nenutí neakademiky ten článek číst a když už si ho přečtou, nikdo je nenutí k tomu, aby si podle něj upravovali svůj názor. K měnění názoru tu máme jiné profese: řečníky. Ti nikdy nemávají čísly, protože vědí, že většina jim nerozumí.
  PS: tyhle 2 komentáře jsem psal jako jeden, ale systém mi ho nevzal, tak jsem to musel rozdělit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 5 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 26. 6. 2018 @ 12:53

  Jen stručně doplním Domažličáka, že ten “výpočet” není rozhodně otázka nějakého výzkumu, nebo tvrdých dat. Pokud počítám třeba s využitelností cyklostezek z hlediska počasí, může být teplá zima, kdy použitelnost cyklostezky bude rapidně delší než v případě tuhé zimy. Co se týká třeba otázky životnosti cyklostezky, jinak to bude vycházet u “čisté” cyklostezky s důsledným vyloučením jakýchkoliv těžkých vozidel, jinak u cyklostezky, která vznikla úpravou polní cesty, kdy původní uživatelé (zemědělci) si logicky vymíní, že nájezd na pole jim bude umožněný i po cyklostezce. To má potom vliv na šířku cyklostezky, konstrukci vozovky, únosnost mostů …

  Tedy mnou uvedené koeficienty mají statistický charakter, pokud bychom pracovali s jakýmkoliv konkrétním příkladem, tak by šly určitě upravit. Já jsem je uvedl rozhodně ne jako dogma, ale ze 2 jiných důvodů – zaprvé k diskusi (nebráním se nějaké korekci), zadruhé proto, aby si lidé rozdíly mezi železnicí a cyklostezkou lépe uvědomili – čili aby se na tyto okrajové podmínky obecně nezapomnělo. Jestli je koeficient 2,0, nebo 1,7 nebo 2,3 je v takto obecném pojetí problematiky prakticky jedno.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 6. 2018 @ 12:56

  Björn: proboha jak jste v Čechách došel k číslu 65 zrušených lokálek? To do toho počítáte i přeložky a významnější vlečky, ne? Znám nazpaměť celou československou síť, ale nechápu, kde by se v Čechách vzalo tolik zrušených lokálek?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 26. 6. 2018 @ 13:16

  Björn: nechci na téma zrušených tratí rozvíjet zde další diskuzi vzhledem k tomu, jak se tahle rozrostla. Nechcete napsat na téma zrušených tratí samostatný článek? Nasadil jste mi brouka do hlavy, co všechno můžete počítat do zrušených lokálek. Možná ještě zrušené přeshraniční úseky, těch je hodně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 6. 2018 @ 15:36

  U příspěvků Jana Pokorného by mě docela zajímalo, kde je ten funkční admin oproti Kreportu. Nemyslíte, že tohle už je za čárou? Diskuzi nenapsal žádnou, jen přišel urážet… A docela je smutné, že to někdo i pluskuje. Pan Tužín či jiní tu mají určité osobní výpady, ale ve smyslu, že se hádáme, kdo tu píše argumenty nesmyslné a smysluplné, ale to co tu napsal Jan Pokorný o diagnózách a počůrávání, to je dle mě za čárou. To nemá nic s diskuzí.

  Jinak děkuji za smazání duplikátů a můžete smazat i organizační příspěvek “Napsal Bobík, 25. 6. 2018 @ 21:25” a v případě že usoudíte, že Pokorný je za čárou, tak i tento (nedával by smysl). Tyto organizační příspěvky jsou pro někoho, kdo si to bude pro zajímavost číst třeba za rok, zcela zbytečné. Nemají žádnou hodnotu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 5 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 6. 2018 @ 18:06

  Domažličák
  Já jeho článek bohužel za správný brát nemůžu… Samozřejmě, že nemám nastudována všechna čísla týkající se kolik co stojí, ale vidím tam několik jasných bot.

  1) Chybí koeficient společenské ztráty vzniklé trváním na obnově trati… (tj. situace, kdy není ani trať ani stezka = přechodné období). Tento koeficient musí být nepříznivý pro železnici, neb historie jasně ukázala, že spousta tratí leží ladem desítky let a výsledkem je, že třeba 2 generace lidí nemají k dispozici nic (šotoprocházky pěšky prosím fakt nechtějte kalkulovat, tam to využití je symbolické a masivním ho neuděláte). Pan Tužín by si měl zjistit, jaká je průměrná doba, než se nějaká trať obnoví (celoeevropsky se na to už určitě nějaká statistika spočítat dá, železnice je už celkem starý vynález). A tohle musí započítat. Pokud chce trvat na obnově trati, musí nějak spočítat i společenskou ztrátu vzniklou přechodným obdobím, kdy nebude nic (ani stezka, ani trať) a to období může trvat i 10,20,30 i 50 let. A musí udělat koeficient rizika, že k obnově nedojde nikdy a tedy že svým trváním na obnově trati způsobil klidně např. 3 generacím společenskou ztrátu. Chápu, že se vám ten koeficient nebude líbit, ale nemůžete kalkulovat přínosy tratě a ignorovat skutečnost, že obnova tratě je běh na delší trať a v rámci přechodné doby nebude mít z tělesa tratě prospěch nikdo, ač by za nízkou cenu (díky dotacím z EU, které jsou a nejspíš ještě dlouho budou realitou v případě cyklostezk) mohla být aspoň stezka. Když koeficient společenské ztráta nezapočítáte, tak počítáte nesmysl. To je pak jako počítat, zda se mi s platem uklízeče vyplatí hypotéka na luxusní vilu a počítat s nesmrtelností. Pak se mi jistě vyplatí. A pak se vyplatí obnovit každá trať. Ale realita je taková, že co 20-25 let (dneska spíš 30), to máte jednu generaci. A pro tu je pan Tužín škodícím aktivistou, pokud trvá na obnově trati, ale nedojde k ní a on svou činností jen zablokuje postavení alespoň cyklostezky. Asi to bude pro šotouše těžké pochopit, ale tohle se započítat musí. Nelze na to koukat jednostranně (z pohledu vlakového).

  2) Koeficient životnosti pro cyklostezku je přehnaně nízký (na silnicích 3. tříd jsou díry, na cyklostezce po čase může také být pár děr a stačí píchnout cedule s upozorněním že celá stezka je na vlastní nebezpečí… to je legální řešení… obec jen pohlídá neukradnutí té cedule… u silnic to ani být nemusí, takže tady pan Tužín prostě přehání). Kdyby napsal, že asfalt se vymění jendou za 30 let, tak se nehádám, ale 15 let je nesmysl. To se jen píchne cedule. Vsadí se se mnou někdo, že to tak bude? V ČR? Ano, někde v Rakousku/Německu by se to opravilo, ale tam se spíš používá šotolina. A my se bavíme o ČR.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 6. 2018 @ 18:12

  3) Nezapočítal náklady na průběžnou údržbu trati, pochůzkáře, řízení provozu (nic z toho na cyklostezce není) a když chce počítat životnost trati, musí počítat i toto. Jinak by musel počítat 0 cestujících ve vlacích. Bez těhle věcí tam vlak nikdo nepustí.

  4) Počítání rychlosti je nepodstatný koeficient… cyklostezka nenahrazuje vlak. Ten je pro cestující nahrazen autobusem. Takže nechť pan Tužín porovná rychlost vlaku a busu. A to včetně docházkových vzdáleností na zastávky (což pro právě Mutěnku vyjde asi dost zle). Cyklostezka je náhradou za vlak jen pro cyklisty a to jen symbolicky. Primárně cyklostezka slouží ke zlepšení života místních (mají něco navíc) a k rekreaci. Je ptákovina ji srovnávat ze zrušenou železnicí. Ta stezka je primárně něco navíc pro danou oblast, ne náhrada za vlak.

  4+) S 80km/h na lokálkama pan Tužín ulítl. I kdyby vyhovělo trasování, tak pak už nemůže počítat s levným řízením provozu podle D3. Což je fail. Pokud chce tvrdit, že vlak může jezdit až 80, musí počítat i dodatečné náklady na to. Nejsme země třetího světa, aby to šlo jenom tak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 6. 2018 @ 18:17

  už se z toho systému zblázním:

  body 5+6

  http://jyxo.info/uploads/91/9196657c8666acb574b82ba8b0aae16b538e56ba.png

  (ale je mi jasné, že pak se to tu nějak objeví a bude to tu zase 3x, takže se to pak musí nějak promazat)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 • Napsal Bobík, 26. 6. 2018 @ 18:27

  Na druhou stranu!!!

  Tyhle moje čísla jsou také nesmysl. Proč? Protože bych nima pravděpodobně dokázal, že většina lokálek by měla být do zítra zrušena a to by přece taky udělal jen politický šílenec. Ekonomickou nesmyslnost lokálek se snaží opakovaně dokazovat na Kreportu, ale to je stejná hovadina jako antiželezničněcyklostezkový článek pana Tužína. A já touhle cestou jít nechci, protože 1) nejsme na Kreportu, 2) není ani v mém zájmu zlikvidovat většinu lokálek, já akorát nemám problém s tím, že je tu +-10 cyklostezek a snažím se dokázat, že není tragédie, když jich tu jednou bude až 20. Že to nebude ani konec veřejné dopravy u nás, ani konec světa a že i většina fandů lokálek to rozdýchá, protože pořád zůstane náš stát unikátem. Západ prostě kopírovat nechci, což opakovaně říkám. Tam jsou zrušené tratě, které jsou síla i na mě. A spousta jich zařval kvůli nesmyslně přepálenému jízdnému. Západ dělá hodně chyb.

  Má pointa je ta, že oba přístupy (hrotit “blbých” 10-20 cyklostezek nebo likvidovat všechno jen proto, že bus je prvoplánově levnější) jsou v reálném světě extrémní a extrémy nikdo nechce dělat. Možná za války, ale ne za normální situace. Žádný politik nechce být podepsán pod masovou likvidací většiny lokálek v době, kdy to bude masově propíráno na internetu a on vedením odstřelen jako kazič preferencí. Zároveň je ale nesmysl očekávat, že jakýmisi koeficienty zabráníte tu a tam stavbě železniční cyklostezky (protože některé lokálky jsou na tom tak blbě, že je velmi snadné (a bude vždy velmi snadné) místní nadchnout k jejich likvidaci). Proto jsem doteď ty výše uvedené body 1-6 nepsal, protože je to akademická debata a já ani nechtěl psát tak silně protiželezniční arguementy (nechci je důsledně aplikovat). Klidně ať se k nim pan Tužín vyjádří, ale nechť neočekává, že budu jeho vyjádření k tomu komentovat, protože já nechci vést akademickou debatu o virtuálním světě. Ten příspěvek výše je výjimka. V reálném světě se nerozhoduje ani dle Tužínových, ani dle Bobíkových (resp. kreportích) koeficientů. Rozhoduje se emotivně, politicky, podle názoru místních, podle různých zájmů a pod. Ne podle čísel. A z tohodle pohledu mě baví železnici řešit, protože mě baví řešit, co opravdu může přežít a za jakých okolností.

  Proto mě bavilo řešit, proč je či není morálně správná cyklostezka ze železnice (což vám ještě okomentuji v dalších dnech) a jak jí cyklisté vnímají. A proto jsem točil debatu k tomu. To je totiž ve výsledku mnohem smysluplnější téma, než se snažit něco dokazovat čísly, která nikoho nezajímají, ať vyjdou tak či tak. On totiž nikdo nechce číst výsledek, kde bude napsáno “zrušte většinu lokálek” nebo “nesmíte zrušit ani jednu lokálku”. Podobné závěry nechce nikdo realizovat, takže je nesmyslné vytvářet texty, které k podobným závěrům dojdou. Šly by do koše při první příležitosti. A o to mi od začátku jde. Chci se bavit o tom, co opravdu může nastat. Ne o teroriích.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Bjorn, 26. 6. 2018 @ 18:42

  Domažličák : nemohu zaručit, že je to 100% správné číslo. Vycházel jsem pečlivě z několika zdrojů a ne jen na internetu a v železničních mapách, ale i v knihách s touto problematikou a ano započítávají se i přeshraniční úseky. V případě těch ostatních vybraných zemí jsem postupoval podobně. Máte pravdu, že je toto už na samostatný článek, ale já tím chtěl reagovat hlavně na neustálé a halasné požadavky pana Bobíka na zrušení všech lokálních a regionálních tratí s poukazem, že to jde všude jinde za hranicemi. A tím je jasně vidět, že se rozhodně všude lokální a regionální tratě neruší a mezi zeměmi jsou značné rozdíly. Je patrné, že u nás se toho vzhledem k rozloze sítě nezrušilo tak mnoho jako třeba masově v Británii. Co se týče sítě, tak jsme na tom po Švýcarsku nejlépe a za námi je Maďarsko, kde se rušení zcela zastavilo a mnohde se doprava na koleje vrací. Takže tam, kde je jakýkoliv dobrý alternativní potenciál dopravy po kolejích podporovaný místními obcemi, okresy a kraji-tak to má u nás nadále smysl udržovat a provozovat, nemusíme nutně opakovat chyby a omyly západoevropských zemí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 10 votes)
 • Napsal Jan Pokorný, 26. 6. 2018 @ 19:59

  Bobíku, ty jsi neštěstí. Místo toho, aby jsi přemýšlel, proč se do tebe trefuji, tak brečíš. Myslím si, že admin takového webu asi nebude 24/7 a dělá to někdy po práci.
  Ale s tebou je to marné!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 27. 6. 2018 @ 5:35

  Bobíku, přiměl jste mě opět ohodnotit Váš komentář. Napsal Bobík, 26. 6. 2018 @ 18:27 tentokrát ale palcem hore, protože jste v podstatě okopíroval mé názory a naprosto se zdržel jakýchkoliv osobních útoků. Jsem stejného názoru, že jakákoliv čísla, ať už jsou pro nebo proti nic neřeší. Vše je jen o politické vůli a místních zájmů, které jsou v každém místě značně odlišné zpravidla podle toho, jaká autorita s jakými názory dokázala ovlivnit myšlení místních. Také hraje roli mentalita místních komunit. Není náhoda, že se u nás daří rušit tratě jen na Moravě, zatímco v Čechách místní o každou lokálku tvrdě bojují a po revoluci se v Čechách nepodařilo úředně zrušit jedinou trať (takovou, která přežila provozně revoluci).
  Nejkrásnější příklad místních zájmů je za hranicemi v Německu. Např lokálka do desetitisícového Tirschenreutu byla zrušena i přes její velký potenciál v osobní i nákladní dopravě, zatímco téměř bezvýznamná obec Lam svou bezvýznamnou lokálku nedovolí zrušit za žádnou cenu. A šotouši z obou protipólů si mohou rozvíjet teorie jaké chtějí, v konečném důsledku vždy rozhodují zájmy místních lidí.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 27. 6. 2018 @ 10:06

  Domažličák:
  S tím rušením tratí je to na Moravě složitější. Až na jedinou výjimku se rušení koncentruje do regionu jižní Moravy, naopak střední, severní a východní Moravy se netýká. Tam se naopak o tratě celkem bojuje – viz obnova Desné a Vrbenky v roce 1997. Na jižní Moravě jde bohužel v nemalé míře o vliv organizace KORDIS, se všemi důsledky. Jedním z nich, co je nadšeným šotoušům skrytý, je katastrofální stav místní silniční sítě, neb místní autobusová velmoc přichází natolik draho, že nezbývá na údržbu silnic. A přitom podle teorií by tomu mělo být právě naopak, neb zrušením lokálek se přeci muselo dramaticky ušetřit …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 27. 6. 2018 @ 12:03

  To samé máme v Čechách Oredo a ústecký kraj, kde vládnou lidi nakažení Oredem. Tam kde vládlo Oredo, byl obrovský tlak na rušení lokálek, ale místní se tvrdě postavili proti, takže jediné, co se povedlo je zastavení provozu. Na Moravě se proti dokonání konce tratí postavilo jen pár nadšenců, což opravdu nestačí. Lokálky jsou od slova lokální = místní, což znamená že mají význam pro místní a pokud je to místním jedno, žádný šotouš, byť sebezapálenější s tím nic nenadělá. Všude, kde jsem pomáhal se záchranou tratí jsem byl jen podporovatelem a pomocníkem místních, kteří nechtěli o konce trati ani slyšet. Bez nich bych se nestal nenáviděným ultrašotoušem, co pomohl zachránit několik lokálek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 27. 6. 2018 @ 13:22

  Domažličák:
  Ano, to platí pro dnešní dobu, kdy se už občanská veřejnost naučila mít ostré lokty. Dnes už rušit lokálky není snadné, lidé se umí ozvat. Hodně tomu pomohl i internet, díky němuž se naučili spolupracovat lidé i napříč republikou (třeba od Domažlic přes Přerov po Ostravu).

  V časech, kdy se zastavoval provoz třeba do Morkovic, byla divoká 90. léta. Tehdy si každý dělal co chtěl, nebylo odvolání. Místní byli proti, ale vysmáli se jim. Kraje ještě ani neexistovaly. Ve stejné době byl zastavený provoz i na tratích v Čechách (Kralovice – Čistá a Loket – Krásný Jez), rozdíl je v tom, že v Morkovicích to dotáhli až do stavu cyklostezky (tam byl problém s těmi odstavenými vagony), zatímco na těch prvních dvou tratích žádná agilní guma vagony neodstavila a na cyklostezku netlačila, takže tam dodnes zůstalo těleso a papírově nezrušená trať. Naopak příslušný kraj (jeden) alespoň občas jeví zájem o obnovu těch tratí, naopak Morkovička leží na rozhraní 3 krajů a reálně je pro každý z nich okrajová. Na totéž dojela bohužel i Jičínská lokálka, která vedla opačně než do krajského města rozhodujícího kraje (lhostejno že tudy lidé jezdí, protože krajské hranice neřeší).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 27. 6. 2018 @ 15:13

  Není pravda, že na Kralovice a Horní Slavkov nebyly tlaky na zrušení. Vagony tam odstaveny nebyly jen proto, že ty tratě jsou příliš příkré a nebylo možné je tam odstavit. A naopak ty odstavené vagony pomohly morkovičce prodloužit život, protože jí nemohli zrušit, dokud tam ty vagony stály. U Horního Slavkova jsem byl jen okrajově, ale osud Mladotické trati je se mnou pevně svázán. Byl jsem tehdy součástí týmu, který tvrdě s místními obcemi bránil tehdejší moci ve zrušení té trati a byl to neskutečně urputný boj, kdy jsme vetovali každý krok vedoucí ke zrušení. Dokonce jsme i založili společnost RMD (Rakovnické místní dráhy) a chtěli jsme si zcela vážně mladotickou trať zprivatizovat. A něco podobnýho dělali v Horním Slavkově. Ani tehdejší divoké zákony neumožňovaly zrušit trať, aniž by jí stát nabídl k prodeji nebo místní správě. Stát se nás “zbavil” a vzal nám z rukou zbraně až ve chvíli, kdy se vzdal plánu trať zrušit a naplánoval ji opravit. Samozřejmě jak víme, plány nesplnil, ale nemohl jí zrušit a tento stav platí dodnes. Jakmile se ze strany státní moci objeví sebemenší náznak snahy trať zrušit, místní okamžitě o ní projeví zájem, čímž zrušení překazí. Jen dnes už k tomu nepotřebují šotouše jako jsem tehdy býval já, protože už jsou ostřílení a ví sami, co mají dělat. Tohle na Moravě nebylo u žádné trati, tam místní vždy jen maximálně vzdychali, že jim berou trať, ale neudělali proti tomu nic. A proto v Čechách zrušené tratě nejsou, protože každá měla místní bojovníky za jejich přežití. A Mldotická je taky na hranici krajů.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 27. 6. 2018 @ 15:23

  Pardón, chtěl jsem napsat, že v Čechách se od revoluce nepodařilo žádnou trať zrušit. Zrušených tratí po komunistech tu máme dost. Tehdy platily zákony, že si nikdo nemohl dovolit vzepřít státní moci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 27. 6. 2018 @ 18:35

  Neřekl bych, že je to o ostrých loktech. Hlavní roli hraje vždy ten místní zájem a ten buď je, či není. Ostré lokty pomáhají, ale samy o sobě nestačí. Samy o sobě jsou naopak na škodu, protože pokud drtivá většina místních nemá neutrální postoj “je mi jedno, zda vlak či stezka, ať si to rozhodnou jiní”, ale mají postoj “chceme stezku co nejdřív”, tak ostré lokty aktivistů jsou podobné aktivitám ekoteroristů. A já zde jsem názoru, že opravdu nemá mít hlas někoho z Chebu při rušení místní dráhy na Moravě žádnou váhu, pokud tam dotyčný nemá rodinu, chatu, nic. Může mít poradní hlas, doporučit jim příklady ze zahraničí či odjinud, kde si dráhu udrželi, ale nemá to blokovat. To už označuji za sobectví a zneužívání demokracie. Tím navíc udělá dráze jen medvědí službu, protože místní tím jen naštve a kazí pověst slušným aktivistům.

  Prostě – aktivisté alá Tužín samozřejmě nechť lobují za trať a nabídnou své názory do pléna (proč se místním vyplatí zachovat trať), ale ať se naučí respektovat souběžné právo jiných skupin lobovat za stezku a následně respektovat výsledek (jak se místní po poslechnutí obou lobby rozhodnou). A zde se asi těžko shodneme, protože železniční lobbisté se tváří, že lobovat za stezku je nemorální. Jenže není. Je to úplně stejně morální jako lobovat za udržení trati. A stejně tak je normální, pokud někdo lobuje za nahrazení vlaku busem, pokud k vlaku má daleko a kraj to postaví tak, že buď jedno nebo druhé, že obojí dotovat nebude. Pak se dá pochopit, že člověk co to používá (nejen turisticky) touží vyjádřit svůj názor a podpořit to, co se mu hodí více a tam kde vlak není nějak rychlý a 2/3 vesnice mají blíž k busu, se stává že vyhraje bus. Železničním aktivistům se tohle nelíbí, jenže veřejná doprava je skutečně primárně určena pro ty, co ji používají pravidelně a ne pro ty, co tam jednou za 5 let vyrazí na výlet. To že ale vyhraje bus neznamená, že se trať hned zruší. Někde je ta nákladka, nebo to má objízdný či jiný význam.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Bobík, 27. 6. 2018 @ 18:50

  A u cyklostezek je na místě řešit jejich využití ve srovnání nikoli s cyklostezkami 100km daleko (alá argumenty pana Tužína), ale ve srovnání s původní tratí. A pokud trať je bez vlaků nebo jsou tam jen turistické vlaky a velmi slabá až nulová nákladka, tak nejde o peníze, ale hlavně o to, co může využít více lidí. A pokud v pozadí je např. výhružka, že do 5 let bude trať potřebovat zásadní opravu a SŽDC naznačí, že ji nezafinancuje a kraj od toho dá ruce pryč (že už tam nechce objednat dopravu), tak se nemůžete divit lidem, co v okolí tratě žijí, že se přikloní k jednoduššímu řešení. Sázava je v tomhle ukázkový příklad. A i ta Mutěnka, protože u té byl turistický potenciál někde u nuly (kdo a proč by tam jezdil, když zajímavějších tratí, kam poslat parní vlak, je v okolí dost). Jako stezka je Mutěnka mnohem více využívaná. Takže to není jen o KORDISu, ale o tom, že místní skutečně souhlasili. U Sázavy je to tuplem o souhlasu místních… nechtěli aby tam ležela ladem zchátralá vlečka, kterou její vlastník nechtěl udržovat.*

  Naopak jiný případ je známá Mšenka, která se od Mutěnky jednak liší tím, že skutečně vede obcemi, druhak je na obou koncích napojená do slušných dálkových tratí. Mutěnka byla slušně napojena jen v Kyjově na rychlíky do Brna, ale nevede žádnými obcemi. Obsluhovala okraj Mutěnic, který je na rychlíky do Brna napojen v Hodoníně a obce po cestě obsluhovala víc než mizerně. A spojení “expresně” z Kyjova do Hodonína je trochu úlet (ve smyslu “luxus”). Stejně tak nemělo smysl část rychlíků od Brna přesměrovat z Kyjova do Hodonína, protože to by jen poškodilo jiné obce a duplikovalo spojení Hodonína z Brnem. A padlo by to při elektrifikaci Vláry, která by stejně pokračovalo do Veselí a Uherského Hradiště.. odbočku na Mutěnku směrem na Hodoním by nikdo neelektrifikoval. Taková linka by jen prodlužovala agónii té tratě. A turistický potenciál Mšenky vedle Mutěnky je úplně jiný level, jak už jsem napsal. Není to jen o hodném ROPIDu… Těch rozdílů je hodně. A v jedné části Mutěnky je dodnes fungující nákladní doprava. Ne spekulace o nákladce, ale skutečná nákladka. Mšenka je v podstatě taková obdoba Adšpachu pro pražáky. O víkendu tam za pěkného počasí jezdí i davy. Naopak Mutěnka o víkendu byla zavřená, protože byla ještě slabší než přes všední dny. Proč asi. A proč asi za ní krom pár nadšenců nikdo nebojoval? 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 27. 6. 2018 @ 18:50

  *což se dá pochopit… kdo by udržoval 10km dlouhou vlečku s mnoha umělými stavbami, kterou využívá jen minimálně… Tohle si může dovolit státní firma, ne soukromá. Krachem ta firma ničemu nepomůže…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 28. 6. 2018 @ 6:33

  Bobíku, je pěkné, že jste se ve svých názorech umírnil, ale nechápu, proč pořád šijete do Tužína, co Vám udělal? Že si tu dovolil napsat článek o svém názoru je špatně? To nemáme demokracii? To tu máme nějaký komunismus, kde nějaký cenzor rozhoduje co se smí a nesmí psát? A vy jste ten cenzor? Já znám Tužína osobně a můžu Vás ubezpečit, že žádný aktivista není. Nevím, co si pod pojmem aktivista představujete Vy, ale já vidím aktivisty jako lidi, kteří svůj názor vnucují jiným jakýmkoli způsobem včetně násilí. A to rozhodně Tužín nedělá. Nebo myslíte, že Tužín bombarduje obce, co povolili cyklostezku, nějakými výpady, blokádami nebo jim hackuje počítače? Řekněte mi prosím, co podle Vás Tužín dělá, že si zaslouží, abyste mu nadával do aktivistů? Uvědomujete si vůbec, že některé Vaše výroky by mohli být i žalovatelné? U Tužína máte štěstí, že je slušný člověk, a jen se Vám vysměje, ale s tímhle přístupem se s někým jiným můžete dostat do velkých potíží.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 6. 2018 @ 10:26

  Domažličák:
  U Morkovické byl taky poměrně velký sklon, což vedlo k tomu, že se vagony několikrát po odbrzdění rozjely a vykolejily. Byl to ráj všelijakých podivných existencí, které vagony rozkrádaly, nebo v nich bydlely, a okolním obcím výskyt těchto individuí vadil. Nakonec tedy souhlasili s tou cyklostezkou, protože na obnovu tratě už nikdo nevěřil a riziko návratu šrotových vagonů bylo velkým strašákem. Osobně si myslím, že nebýt těch vagonů, tak ta trať měla ještě šanci…
  Osud tratí byl v rozhodnou dobu vždy v rukách jednotlivců nebo malých skupin aktivních lidí. A hodně záleží na kvalitě místních samospráv. Na Moravě jsou konkrétní příklady, že takové skupiny vznikly – Svazek obcí údolí Desné, parta kolem Tovačovské tratě, nebo starostové v mikroregionu Hvozdnice (pravda, to už je Slezsko), kteří si zaplatili dnes úspěšný Hvozdnický expres. A potom byly případy, kdy taková iniciativa nevznikla (Morkovice, Jičínka) a trať se podařilo zrušit. Je to případ od případu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 7 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 6. 2018 @ 10:46

  Bobík:
  „ale (místní) mají postoj “chceme stezku co nejdřív”“ – Opravdu? Můžete jmenovat, kde konkrétně jste nabyl tuto zkušenost?

  „A já zde jsem názoru, že opravdu nemá mít hlas někoho z Chebu při rušení místní dráhy na Moravě žádnou váhu, pokud tam dotyčný nemá rodinu, chatu, nic. Může mít poradní hlas, doporučit jim příklady ze zahraničí či odjinud, kde si dráhu udrželi, ale nemá to blokovat.“ – Je nějaký příklad, kdy nějací aktivisté zachraňovali nějakou trať proti vůli místní samosprávy? Prosím konkrétně!

  „podpořit to, co se mu hodí více a tam kde vlak není nějak rychlý a 2/3 vesnice mají blíž k busu, se stává že vyhraje bus.“ – Ono se spíš stává, že vlak jezdil v objednávce kraje v nepoužitelnou polohu. Byl zrušen a nahrazen autobusem v použitelné poloze, kterým pár lidí jezdí. A potom si obce objednaly Hvozdnický expres, ovšem v použitelné časové poloze (tedy nutně v souběhu s BUSem). Výsledek byl, že BUS vezl 3 cestující, a vlak 30 cestujících. To je naprosto konkrétní zkušenost, Bobíku.

  „A pokud trať je bez vlaků nebo jsou tam jen turistické vlaky a velmi slabá až nulová nákladka, tak nejde o peníze, ale hlavně o to, co může využít více lidí.“ – Nejlepší využití je funkční trať – viz třeba ona Hvozdnice (Opava – Svobodné Heřmanice), což je příměstská trať s velkým potenciálem.

  „Takže to není jen o KORDISu, ale o tom, že místní skutečně souhlasili.“ – Je i příklad Oslavan, kde SŽDC velmi vehementně nabízela trať z Ivančic coby těleso pro cyklostezku. V Oslavanech jsou velmi aktivní cyklisté a dobré vedení města. Stezku do Ivančic chtěli, ale naprosto rezolutně odmítli zrušit koleje. Stezka tedy vznikla, ale úplně mimo trasu dráhy. Udělejte si tam výlet Bobíku, abyste pochopil, že rušení tratí není nutnou podmínkou vzniku cyklostezek, a že ne všude nadšeně vítají „drážní stezky“, jak tady neustále podsouváte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 28. 6. 2018 @ 10:54

  Jo, to je pravda, že na severní moravě jsou stejné případy jako v Čechách. To jenom potvrzuje mou řeč, že poslední slovo mají místní a záleží jen na nich, co se s tratí stane. Svým způsbem byla spláchnutá trať výhodou, protože umožnila koupi tratě za rozumnou cenu. Tam kde je trať “jen” dlouhodobě zavřená chce za ní SŽDC stejnou cenu, jako by byla plně provozní, protože oficiálně plně provozní je (jen je na ní momentálně výluka). Navíc dnes je u SŽDC v módě všechny ceny střílet od boku, jak se jim to hodí do krámu bez jakýchkoli výpočtů a argumentů. Cena záleží na tom, jestli trať chtějí prodat a komu.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 6. 2018 @ 11:03

  Mutěnka: „spojení “expresně” z Kyjova do Hodonína je trochu úlet (ve smyslu “luxus”)“ – A právě v tomto uvažování je problém. Místo luxusu tam jezdí autobus – courák, který vymetá návsi vesnic, ve městě popojíždí v kolonách, a má nekonkurenceschopnou jízdní dobu směrem k IAD. V tom velmi hustém osídlení se taky nějak naplní, ale jeho atraktivita je a bude trvale nízká. Ten „expresní vlak“ (třeba jen ve špičce pracovních dnů a s návazností na rychlíky) to mohl změnit vyšší kvalitou i rychlostí, a mohl přitáhnout do hromadné dopravy lidi, kteří do ní v současné situaci prostě nesednou. Současnost = „socka“ navěky.

  „odbočku na Mutěnku směrem na Hodoním by nikdo neelektrifikoval.“ Což je naprosto irelevantní s ohledem na fakt, že budoucnost patří hybridním vozidlům (tedy na neelektrifikovaných úsecích pohon z baterie).

  „A turistický potenciál Mšenky vedle Mutěnky je úplně jiný level, jak už jsem napsal.“ – Mšenka má slabší potenciál v pracovní dny a velký potenciál o víkendech, Mutěnka to měla přesně opačně. Je ale celkem vtipné, na základě čeho obhajujete cyklostezku Mutěnka. Kyjov a Mutěnice jsou pro denní dojížďku na kole příliš daleko, od obcí na trase vede cyklostezka stejně daleko, jako vedla trať, tudíž nepoužitelně. A turistický potenciál je Vašimi slovy taky nulový. Tak komu je ta stezka dobrá? Nevím, nejel jsem po ní. Možná je fakt plná cyklistů. Potom tam tedy ale je potenciál, o němž tvrdíte, že tam nebyl. Nemůžete tvrdit, že trať byla v naprosto nemožné poloze, proto s ní nemohl nikdo jezdit, a okamžikem jejího nahrazení cyklostezkou je tam najednou obrovský potenciál, který nějak přes noc zázračně vznikl.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Domažličák, 28. 6. 2018 @ 11:24

  Ad: “Napsal Bobík, 27. 6. 2018 @ 18:50”
  Mohu se zeptat Bobíku, jaké máte zkušenosti s provozováním vleček, že si troufnete toto napsat? Nákladní doprava je zase můj píseček, na kterém se pohybuji již 30 let, takže se rád od Vás nechám poučit. Vy jste dozajista chytřejší a zkušenější.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 6. 2018 @ 17:22

  Tužín:
  Pokud je to vůle místních, nevidím žádný problém v tom, že do Oslavan (či kamkoli jinam) nevede stezka po trati. To samé Svobodné Heřmanice. Nazývat ji příměstkou tratí s potenciálem mě ale pobavilo. Pod tím si asi každý představujeme něco jiného. 🙂

  Je potřeba udělat zákon o tom, zda má mít stát povinnost udržovat a přispívat na tratě, kde roční výkony vlaků jsou příliš nízké. A také potřeba vyřešit onen zákon o drahách, aby SŽDC měla možnost neudržovat tratě které nikdo nepoužije např. 5 let a více.

  Čemu patří budoucnost je váš názor, který nesdílím. Můj názor je, že patří automatickým autům a to lokálky zdecimuje úplně jinak než co bylo doteď. Nicméně zatím tu nejsou, takže žádnou brutální redukci do roka a do dne nepožaduji. Zdecimuje to i autobusy, tam mě to narozdíl od lokálek bude mrzet, ale dokážu se s tím srovnat. Takový je vývoj.

  U kola a vlaku je malý rozdíl, pane Tužíne a proto můžu tvrdit, že trať v nemožné poloze dostane po cyklostezkizaci smysl. Jednak kolo z většiny používají jiní lidé než vlak (neb ten byl nahrazen autobusem a klasická šotofáma o tom, že bus se do 2 let omezí se nepotrvrdila), druhak z kola nemusíte sesednout na konci cyklostezky a jít do cíle pěšky (převézt kolo vlakem zdarma není, to na kratší vzdálenosti stojí víc než jízdenka pro člověka) a do třetice na kole můžete jet kdykoli, nemusíte řešit, zda vlak jede za 10minut a vy si chcete něco dodělat… má to blíž k autu. Dál zapomínáte, že ta vaše běžná dojížďková vzdálenost není konstanta, ale je nepřímo úměrná tomu, jak moc pohodlná a nekopcovitá cyklostezka je. Čím vám terén klade menší odpor, tím více kilometrů ujedete. Jenže tohle vy nechápete, protože jste v minulých příspěvcích prokázal, že vůbec nechápete jak tělo pracuje s energií. Na mírně zvlněné silnici (kde sice nedřete jak bejt, ale nestačí 3x šlápnout a kus to ujede samo) vás 10km stojí větší námahu než 10km na dokonale rovné cyklostezce.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 6. 2018 @ 17:23

  Cyklostezka z Mutěnky smysl měla, za těch pár milionů co stála (protože dotace, vemte to jako fakt, že ty dotace jsou) se rozhodně vyplatilo mít stezku místo zarostlých kolejí. A stavět ji jinudy a nechávat tam trať ladem by nedávalo žádný smysl. (kromě vás a pár šotoušů nikdo v obnovu tratě nevěřil, až tohle pochopíte, pochopíte proč podpořili místní vést cyklostezku po trati a ne vedle trati)

  Expresní spojení Kyjova a Hodonína je luxus. Kolik měst v republice má takovéhle expresní spojení vlakem, co pendluje jen mezi nimi v délce cca 15km?

  A o spojení vlakem z Kyjova do Hodonína jste nepřišel. Stále je možné. Trvá to sice o něco déle, ale pokud mermocí musíte je vlakem, tak můžete. O spojení vlakem do Kyjova přišel jen okraj Mutěnic, pole u Dubňan a pár domků ve Svatobořicích (většina to měla na vlak více jak 1km). Nic, co by odůvodňilo vlak. Směr Hodonín pak ztratilo vlak jen pole u Dubňan a pár domků ve Svatobořicích.

  Vzhledem k plánu kraje v budoucnosti zastavit provoz na úseku Čejč-Hodonín se v budoucnu můžeme těšit pro prodloužení cyklostezky Mutěnka až do Hodonína a na propojení s cyklostezkou co nahrazuje postupně Ždáňku.

  Jinak vaše argumentace je pořád stejná – arogantně tu píšete, kde dle vás nemá být cyklostezka a kde ji dle vás nikdo nemůže používat. Akorát jste zapomněl říct, na základě čeho vás má někdo poslouchat. Že to píšete stále arogantněji tomu váhu nedodává. Nebo si fakt chcete nalhávat, že přesvědčením zdejších šotoušů a sbíráním plusů od nich, něco v reálném světě ovlivníte?

  Stejně vám už ty cyklostezky zpět na tratě nikdo nepřestaví a dříve či později přibudou další. By mě vážne zajímalo, co se snažíte v téhle debatě dokázat. 🙂 Připadá mi to, že vás vyloženě musí bavit fňukání nad rozlitým mlíkem. Protože tu řešíte to rozlitý mlíko. A prozradím vám tajemství… ať už prstem ukážete na mě, lobbisty, zlé politiky, hloupé místní nebo já nevím koho, tak vám to stejně nepomůže. Rozlitý mlíko už zpátky nevrátíte. No… ale bojujte si dál s těmi větrnými mlýny… je to legrace vás číst, jaké další absurdní argumenty vymyslíte a kde všude budete hledat viníka, jenom abyste nemusel přiznat, že o ty tratě krom pár šotoušů nikdo nestál. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 6. 2018 @ 18:10

  Domažličák:
  Tak to bych vážně chtěl vidět, co tu chcete žalovat. Až bude v téhle zemi trestné nazvat někoho aktivistou či lobbistou, tak doufám, že budu aspoň 1000km odsud. A na vašem místě bych udělal to samé. V zemi kde bude trestné říkat taková slova, nebude moc velká svoboda. 😉

  ad vlečky: Nepřijde vám to trochu jako argumentační klam? I kdybych s vlečkami neměl žádné zkušenosti, tak z toho nic neplyne pro dané téma. Firma o vlečku zájem neměla a stát ji nemá povinnost odkupovat, takže ji firma zpeněžila jinak. Nejlogičtější závěr je, že se firmě ta vlečka nevyplatí a měla pocit, že už ji nikdy nebude potřebovat. A novej vlastník ji nechtěl draze opravovat, když na cyklostezku mohl mít dotaci, zatímco oprava trati by ho stála desítky milionů ze svého a následně by musel přispívat i na provoz vlaků a ještě by počet lidí, co se těmi turist. vlaky svezou byl zlomek toho, kolik jich tam projede po stezce. Je to přirozený vývoj.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 6. 2018 @ 19:33

  Bobík:
  „Je potřeba udělat zákon o tom, zda má mít stát povinnost udržovat a přispívat na tratě“ – Není potřeba. Zákon je a platí. Že je porušován je věc druhá.

  „Můj názor je, že patří automatickým autům a to lokálky zdecimuje úplně jinak než co bylo doteď.“ – Bobíku, zásadní problém aut je zejména v tom, že je jich prostě mnoho, jsou nadužívaná, silnice a křižovatky je už nepojmou. Způsobují neúnosnou zátěž životního prostředí. Prosím Vás, který z těchto problémů se vyřeší tím, že Pepa nebo Franta v tom autě sedící nebude točit volantem, ale bude si třeba číst noviny, a točit volantem bude automat?

  „Jednak kolo z většiny používají jiní lidé než vlak (neb ten byl nahrazen autobusem …)“ – Jednak kolo používají stejní lidé, kteří by používali vlak, protože ať už jedou za rekreací, nebo třeba do práce, mají stále tentýž směr a cíl. Volí jen mezi dopravními prostředky. Představa že někam začnou jezdit masově právě proto, že se zhorší dopravní spojení (zanikne trať) je absolutně naivní, nicméně odpovídající Vašim myšlenkovým pochodům. Autobus vlak nenahradí, v tomto směru totální propady počtu cestujících po zrušení železnice hovoří naprosto jasnou řečí. Lidé prostě do autobusů z větší části nepřejdou.

  „z kola nemusíte sesednout na konci cyklostezky a jít do cíle pěšky“ – Což nemusíte ani u vlaku, pokud je tam přestup na jiný vlak, MHD, P+R a v neposlední řadě i vlastní (nebo i sdílené) kolo, u nádraží parkující, Bobíku. A právě ta možnost volby dělá tu atraktivitu služby, což nejste schopen vytrvale pochopit.

  „Čím vám terén klade menší odpor, tím více kilometrů ujedete. Jenže tohle vy nechápete“ – Bobíku, totální neznalostí fyziky druhého stupně základní školy jste se už jednou dokonale znemožnil. Já se Vám za to nehodlám vysmívat, třeba jste byl dobrý zase v hudební výchově … Ale proč proboha chcete tuto vlastní ostudu stále opakovat? Opravdu Vám to nestačilo?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 6. 2018 @ 19:36

  „že vůbec nechápete jak tělo pracuje s energií.“ – Což je vtipné říkat někomu, kdo jezdí 25 Km trasu dvěma cestami – jednou v rovině, druhou přes kopce, a za 15 let soustavného měření a najetých desítkách tisíc kilometrů oběma trasami má jednoznačně změřeno, že průměrná rychlost je de facto stejná. Po rovině jedu cca 20 km/h konstantně, v kopcích to kolísá od 10 Km/h po 30 Km/h, průměr +- 20 Km/h. Platí jednoduché pravidlo vyrovnávání kinetické a potenciální energie. Ztrátou by bylo to, kdybych musel při sjezdu z kopců výrazně brzdit, což v rovině nemusím. Ty kopce však brzdění nevyžadují, tudíž ztráta brzděním nevzniká.

  „Expresní spojení Kyjova a Hodonína je luxus.“ – Rychlý spoj mezi dvěma největšími městy v okrese by měl být spíše standardem. Zbytek nekomentuju, je zřejmé, že to tam naprosto neznáte.

  „Vzhledem k plánu kraje v budoucnosti zastavit provoz na úseku Čejč-Hodonín“ – Když se to nestalo v minulosti, tak už se to snad nestane ani teď. Ono těch lidí tam jezdí opravdu davy (velmi husté osídlení) a autobusovou mánii poněkud omezuje nedostatek řidičů. Před 20. léty si pamatuju v Mutěnicích narvané pětivozové soupravy, kde se stálo. Na takové trati omezovat vlaky a začít cpát nízkokapacitní autobusy, to může opravdu jen KORDIS…

  Zbytek Vašich výroků nekomentuju, jsou to jakési výlevy uražené ješitnosti, na které jsem už stejně odpověděl mnohokráte…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal KPL, 28. 6. 2018 @ 20:35

  Bobík – koho tady pořád chcete zlámat pro ty vaše urputné postoje ?? Některým už jste tady k smíchu a někteří Vás politují konstatujíc, že jde o novou diagnózu : Degenerativní modernismus. Vy máte dělat kariéru přímo v centrále v Bruselu a vést oddělení moderní propagandy na vývoj nového člověka a nového myšlení. Tady zdejší vláčkaře nepřesvědčíte, akorát se ztrapňujete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 6. 2018 @ 23:04

  Zákon potřeba je. SŽDC má řádně hospodařit, ne utrácet za nesmyslné lokálky. Ty ať si obce hradí samy, pokud je opravdu chtějí. Konečně se to ukáže. 😉

  Jaký problém? Vy jste pořád nepochopil, že tam kde za hodinu projde 500 lidí autem je úplně jedno, zda vlak sveze 10 lidí a autobus 5? To nemá žádný vliv na silnice. Navíc mnohde je autobus pro lidi atraktivnější než vlak… nazvdory tomu, že šotouši mezi sebou šíří teorie, že autobusem nikdo nejezdí, tak jezdí a často raději než vlakem. Mimo šotokomunitu s těmito názory moc nepochodíte. A dotovaná veřejná doprava je služba veřejnosti, není cílem vozit co nejvíce lidí, ale nabídnout ji co nejvíce lidem. To si pletete asi s komeční veřejnou dopravou.

  Stejní lidé…? Ale to je zajímavé… to jakože na výlety jezdím na kole jen proto, že někam nevede vlak? Jinak bych kolo nechal doma a jel vlakem? Ale co když já se chci projet na kole a vlak k tomu vůbec nepotřebuju? 🙂 Koukám, že až díky vám konečně vím, proč vlastně jezdím na kole. Ve skutečnosti jsem chtěl jet vlakem, na kole nejezdím proto, že mě to baví, ale protože nemůžu jet vlakem. Vy jste hlavička. 😀

  Sdílená kola a MHD…. někde v Kyjově? Co ještě vytáhnete? K vaší smůle se nikomu na zavedení MHD co rozváží od vlaků v Mutěnicích ani na sdílená kola v Kyjově či Hodoníně, čekat nechtělo. 🙂 Postavila se stezka a většina lidí je spokojená a v klidu. Pár šotoušů prská, ale karavana jede dál. Vyražte na kolo tam, jistě to bude fajn, až to zkusíte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 28. 6. 2018 @ 23:04

  Já přes kopce a bez kopců nejezdím stejně rychle… pro vás zjevně neplatí fyzika, ale pro nás, pro které platí, tam rozdíl je… stejně tak nejezdím stejně rychle po nerovné polní cestě a silnici s kvalitním rovným asfaltem… mně to na mém horáku klade jiný odpor. 🙂 A těm co podpořili cyklostezku asi také…. Těch vyvolených, pro které neplatí fyzika, bylo zřejmě příliš málo, jaká smůla pane Tužín, koleje jsou pryč. 🙂

  Standard? Až to bude standardem i tam, kde nevedou koleje, tak se můžeme bavit, do té doby vám nevěřím, že vám jde o obce, vám jde viditelně jen o vlaky, protože se vám líbí… a snažíte se všelijak krkolomně odůvodnit vláček. Expresní 810, to je fakt sen. Naštěstí už tam byla zrušena a nahrazena kvalitnějším autobusem, co lidem zastaví blíže k jejich obydlí. Takže ke spokojenosti drtivé většiny tamních lidí.

  Já věřím, že kraj úsek Čejč-Hodonín zavře, jelikož davy tam jezdí jen ve vaší hlavě. Ono v tom úseku kromě blbě obsloužených Mutěnic nic není. Kdo bude chtít mermocí z Čejče do Hodonína vlakem, pořád to bude moct objet přes Břeclav. Před 20 lety je před 20 lety. Pár lidí si od té doby koupilo auto. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 28. 6. 2018 @ 23:36

  „Vy jste pořád nepochopil, že tam kde za hodinu projde 500 lidí autem je úplně jedno, zda vlak sveze 10 lidí a autobus 5?“ – Vy jste pořád nepochopil, že každý člověk má jiné preference? Že pokud se šotoušek rozhodne, že nejlepší pro všechny je autobus, tak bude autobus vozit hrstku lidí, a zbytek bude navždy v IAD, protože jim použití autobusů nenařídíte? Že jediná cesta k prosperující veřejné dopravě je nabídnout lidem volbu, nikoliv jim vnucovat autobusy proto, že si jakýsi Bobík tvarohový vysnil na mapě, že je to skvělý nápad?

  „to jakože na výlety jezdím na kole jen proto, že někam nevede vlak?“ – To je ten průser, Bobíku. Na kole se nejezdí jen na výlety. Dokážete to pochopit?

  „Ale co když já se chci projet na kole a vlak k tomu vůbec nepotřebuju?“ – Asi podesáté Vás odkážu na fotku z Velké Bystřice, kde jezdím na kole podél vlaku po cyklostezce, a vlak k tomu taky nepotřebuju. Na rozdíl od Bobíka nejsem frustrován tím, že v souběhu s mým bicyklem jezdí vlaky, a pro odstranění této fobie nepotřebuju nutně ten vlak zrušit. Já se prostě umím smířit s pestrostí tohoto světa, když já jedu na kole, a jiný jede vlakem, tak mi to nevadí. To bude asi zásadní rozdíl mezi námi.

  „K vaší smůle se nikomu na zavedení MHD co rozváží od vlaků v Mutěnicích ani na sdílená kola v Kyjově či Hodoníně, čekat nechtělo.“ – Ať žijí praktiky trollů z K – čka. Vytáhneme jednu větu, slepíme ji s jinou, řečenou jinde v jiném kontextu, vyrobíme pitomost a tu vložíme do úst někomu, nad kým potřebujeme argumentačně „zvítězit“. Vy musíte být neskutečný ubožák, Bobíku…

  „stejně tak nejezdím stejně rychle po nerovné polní cestě a silnici s kvalitním rovným asfaltem“ – Opět za 5. Vy jste z té fyziky opravdu musel propadnout. Takže ještě jednou – nebavíme se o polňačkách, ale o asfaltovém povrchu. Zatímco díry a výmoly v cestě způsobují odpor, který se jednou pro vždy ztratí (stejně jako odpor vzduchu, odpor třením v ložiscích atd.), tak stoupání do kopců je pouze přeměna výkonu na polohovou energii, která se neztratí. Až pojedu ze stejného kopce dolů, ta stejná polohová energie se uvolní, a stejně jak mne po cestě nahoru stoupání zbrzdilo, tak mne nastřádaná energie po cestě dolů zase zrychlí. Je schopen grafoman Bobík pochopit rozdíl mezi polohovou energií a jízdními odpory, nebo toho opravdu schopen není? Je schopen grafoman Bobík pochopit třeba přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, která mění elektrickou energii na polohovou (tlačí vodu do kopce), a reverzně zase polohovou energii na elektrickou?

  „vám jde viditelně jen o vlaky, protože se vám líbí“ – Mně se líbí funkční dopravní systém, kde mi žádný šotouš nenařizuje, co je pro mne nejlepší, ale kde mám jako zákazník možnost volby. A k té možnosti volby patří i železnice. Šotoušovo uvažování ovšem nepřipouští reálný stav kooperace. Šotouš musí mít vítěze a poražené. Buď autobus porazí vlak, nebo vlak autobus. Aby autobus zničil nenáviděný vlak, musí si vzít na pomoc cyklostezku. Dokážete pochopit, že normální dopravní systém není válkou dopravních prostředků na život a na smrt, ale jejich normální, přirozenou kooperací?

  „Kdo bude chtít mermocí z Čejče do Hodonína vlakem, pořád to bude moct objet přes Břeclav“ – Cítíte se zdráv?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 6. 2018 @ 0:21

  Osobní útok za osobním útokem, nic jiného jste nenapsal… takže bez dalšího komentáře, mistře Tužíne.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 6. 2018 @ 0:49

  A to už jsem začal mít naději, že se Bobík začíná civilizovat. Jestlipak Bobík někdy pochopí, že nejde o to jaké názory má, ale jakým způsobem je prezentuje? Mě osobně vůbec nevadí, že má rád autobusy i když já je nesnáším a považuji je za vůbec nehorší způsob přepravy. Já jsem na autobusy (a hlavně hulvátské řidiče) dokonce tak alergický, že když je někde, kde pravidelně jezdím, výluka, přistavím si tam služební auto a výluku překonávám autem. Dokážete Bobíku vůbec pochopit, že v demokratickém světě mají jiní lidé právo na jiné názory než jsou ty Vaše? Vy jste se Bobíku narodil do špatné doby, Vy jste měl být o 20let starší než já a žít za komunismu, kde by se Vaše demagogické vystupování dobře uplatnilo a každého s jiným názorem by zavřeli. Přebírat IN názory umíte, takže by Vám nedělalo problém se sžít s tehdejším režimem. Nebo emigrujte do KLDR, tam dosud vládne jeden názor a jakékoli jiné jsou zakázány.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 6. 2018 @ 1:12

  Já bych s Vámi Bobíku moc rád diskutoval, ale vy nechcete diskuzi, ale konfrontaci a tu zase nechci já. Diskuze je o tom, že dva nebo více lidí s rozdílnými názory si je vyměňují a nezaujatě o nich spolu diskutují. Konfrontace je o tom, že se navzájem snaží přesvědčit o svém názoru. Kdybyste dokázal přejít od konfrontace k diskuzi, nebude tu s Vámi mít nikdo problém a Vy taky nebudete mít žádný problém. A ubezpečuji Vás, že si svůj názor můžete v klidu ponechat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 6. 2018 @ 3:56

  Jako… fakt mi už uniká smysl toho, proč se tu jakýsi Tužín hádá a napadá mě za to, že se mi líbí stezka na Sázavě, nebo za to, že je mi jedno co je z Mutěnky. Z jeho pohledu se asi stavím do role obhájce zrušení, ale jde jen o můj subjektivní názor, na který snad mám právo. A ne, nemusím ho nikomu ospravedlňovat. Své důvody proč podporuji (pasivně) zrušení té tratě jsem sem sice napsal, ale jen proto, že mě baví diskutovat. Nečekal jsem, že místo toho budu urážen lidmi, kteří nedokáží rozdýchat jiný názor. Můj aktivní podíl na zrušení té trati byl nulový. A ne, nejsem blbec, pokud mě argumenty pana Tužína nepřesvědčily, že zrušena být neměla. Prostě mě nepřesvědčily, nenapsal nic, co by mě vedlo k závěrům, že pro místní či turisty, by zde byl lepší vlak. Možná někoho přesvědčil, ale mě ne. Mně přesvědčil akorát o své zaujatosti ve prospěch vlaků. Z čehož jsem ho podezíral už po přečtění článku. Ale je to jen můj subjektivní závěr. Stejně ale není blbec Tužín, pokud ho nepřesvědčily moje argumenty zde v diskuzi pod tím článkem, že zrušena být měla. I on má právo na svůj postoj. Tužín by si každopádně měl dát studenou sprchu a uvědomit si, že lidé mají právo na jiné názory a nejsou povinni buď přesvědčit jakéhosi Tužína, nebo muset přijmout jeho názory. A že nemá žádné právo je urážet, pokud mu odporují. Nežijeme v diktatuře a ve skutečně moderované diskuzi by musel být diskvalifikován. Chápu Tužíne, že vás může štvát, že mě vaše argumenty nepřesvědčily, ale s tím se musíte srovnat sám. To je váš problém. I já se musím srovnat s tím, že jsem vás nepřesvědčil na svou stranu. Akorát že já se s tím srovám viditelně snáž než vy, který agresivně urážíte. Protože mně, narozdíl od vás, je zcela jedno, zda vede z Mutěnic do Kyjova stezka nebo koleje. Říkám jen, co je lepší dle mě. Je to ale jen můj názor, jen komentování tématu co mě zajímá. Žádný osobní zájem a proto by mi nijak nevadilo, kdyby tam přežil vlak. Narozdíl od vás, který z toho máte jakési trauma. Má rada – musíte holt zkoušet přesvědčit jiné lidi. A pokud se vám podaří přesvědčit jen málo lidí, pak se zkuste zamyslet nad tím, zda chyba není na vaší straně. Ale samozřejmě si to můžete zjednodušit a říct si něco jako že jsou všichni hrozně povrchní, když nechápou, že největší prioritou České republiky má být záchrana lokálek a nestavění cyklostezk místo nich.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 6. 2018 @ 4:23

  Domažličák:
  Co je IN, nemusí být vždy špatně. Pokud se něco stane mainstreamem, obvykle to není jen kvůli reklamě, ale proto, že je to skutečně tak dobré, že to osloví davy. V kultuře to platí krásně… facinují mě všechny ty alternativy, co se předhání v tom, být co nejvíc alternativní… Akorát kvalita tam obvykle není. Je to obvykle jen maximálně ujeté a alternativní. A výjimky pouze potvrzují pravidlo. 🙂

  Co se týče cyklisty, nemyslím si ani trochu, že se od ní lidé začnou odvracet. To není koníček, co vás baví chvíli. Spíše si myslím, že s prodlužováním cyklostezek a rozšiřováním elektrokol to osloví další lidi, pro které je to zatím moc namáhavé, protože jízda na kole v českém terénu je o něco náročnější než chodit pěšky. Ono se nesmíte řídit nesmysly pana Tužína, který se snaží předstírat, že ujet okružně např. 50km v horském terénu a 50km na rovině je to samé. S Tužínem jsme to řešili na kratší vzdálenosti, ale to je obdoba jen. Sice začnete a skončíte ve stejné výšce, ale ta náročnost je zcela jinde, pokud jedete po rovině a nebo přes kopce. Na vašem místě bych doporučil nepřebírat vše co napíše Tužín. On někdy píše věci, kde zůstává rozum stát…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 29. 6. 2018 @ 10:31

  Zkouším hledat cosi racionálního v této diskusi, jednu věc jsem přeci jen našel:

  “Co se týče cyklisty, nemyslím si ani trochu, že se od ní lidé začnou odvracet. To není koníček, co vás baví chvíli.” – Snad se tady i shodneme? Ovšem pozor, je třeba chápat, že cyklistů je několik kategorií, a každá z nich potřebuje něco jiného. Ač se to nezdá, většina cyklistů nemá kolo jako koníček, ale jako dopravní prostředek. Samozřejmě jeho použití je jim příjemné, proto jej preferují. Zdůrazňuju to proto, že cyklistika je tady pořád prezentovaná se sportem a výlety … samozřejmě i to je možné, ale třeba u nás na Moravě převládá dopravní využití (v Polabí taktéž).

  Věřím, že rozdíl mezi jízdními odpory a potenciální (polohovou) energií jsem popsal dostatečně. Na pahorkatině, kde není třeba brzdit (např. Morkovice), působí na cyklistu stejné odpory jako na rovině, tudíž jízda není nijak náročnější, ani v průměru pomalejší (byť okamžitá rychlost logicky více kolísá než v rovině). Pan Bobík nám zase podsunul hory – OK, tam se už při jízdě z kopců musí brzdit. Na klasickém kole je to ztráta, ovšem řešením začínají být právě elektrokola, která energii brzdění nezmaří třením, ale mění ji na elektrickou energii, která je využitelná zpět pro pohon. A právě elektrokola jsou argumentem proti tomu, co tvrdí Bobík (že na opuštěném tělese trati se člověk nenadře), protože s elektrokolem se nenadře člověk ani na úplně obyčejné silnici nebo cyklostezce.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 29. 6. 2018 @ 10:37

  Domažličák:
  Ano, potvrzuju zkušenost s autobusy a jejich řidiči. Minulý rok jsem byl nucen použít NAD Přerov – Brno, a zážitek to byl totálně otřesný. Zpoždění proti vlaku 50 minut, a řidič neuvěřitelný dobytek. Od té doby jezdím ve stejné situaci přímým Rx přes Břeclav. Totéž Jeseník, kde je pořád zavřená trať přes Hanušovice (až do 6. 8.). Budu tam mít cestu, a jezdím buď trasou Olomouc – Bruntál – Krnov – Hlucholazy, nebo teď v červenci asi přibalím kolo a vezmu to vlakem do Vrbna, a Vrbno – Jeseník na kole přes Rejvíz.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 6. 2018 @ 16:16

  Bobíku, kde jste vzal utkvělou představu, že Tužín je proti cyklistice? Vždyť ho cyklistika živí. To je jako já kdybych brojil proti nákladní dopravě, která mě živí. Tužín je pouze proti tomu, aby se kvůli cyklostezkám rušily tratě a má pro svůj názor pádné argumenty. A ohledně toho napadání, je pravda, že už je k Vám ostřejší, protože mu už povolily nervy, ale ten kdo tu konfrontační linii začal, jste byl Vy, když jste ho začal napadat, protože se Vám nelíbil článek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 29. 6. 2018 @ 16:26

  Bobíku, máte pravdu, že to co je IN nemusí být apriory špatné. Také Vám nespílám za to, že jdete s dobou. Mě (a nejen mě) vadí pouze způsob, jakým své názory prezentujete. Jak už jsem napsal výše, kdyby jste své názory hodlal diskutovat a né konfrontovat, nikdo by Vám tady neřekl křivého slova a kdo ví, třeba byste měl i šanci někoho o svém názoru přesvědčit. Takhle akorát všechny naštvete, což už se koneckonců stalo. Rád znovu zopakuji, co už jsem jednou řekl: já jsem rád, že tu jste a nebojíte se své názory prezentovat, jen bych byl rád, kdyby jste je prezentoval tak, aby se s vámi dalo diskutovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Bobík, 29. 6. 2018 @ 16:33

  Tohle už má bizardní rozměry! 😀

  Tužíne, vy se tu fakt zcela vážně bavíte o tom, že jet přes kopce je stejně náročné jako jet po rovině? To fakt myslíte vážně? Opravdu máte jízdní kolo? Nemáte motorku? Vážně myslíte, že pokud během okružního výletu na 50km zdolám místo 300m převýšení (50km okružní výlet v polabí) rovnou 1500m převýšení (50km výlet na šumavě), že to vyjde nastejno (předpokládejeme kvalitní silnici)? Protože o tom se tu bavíme. Ano, vy si těch 1500 zase i sjedete (a to brzdění má minimální vliv, pokud umíte jezdit a brzdíte jen v ostrých zatáčkách). Ale lidské tělo nefunguje takhle. Prostě se unaví. To je pro vás novinka, co? A když se unaví, tak vám nepomůže ani přehazovačka, protože stále více zpomalujete, protože máte pocit že vypustíte duši, až nakonec sesednete a odpočíváte a nebo kolo začnete vést. A co hůř, jste hlavně stále unavenejší, může vás bolet večer hlava, únava vás pronásleduje i další den. Z výletu 50km po rovině, kde jste zdolal jen 300m převýšení, takové pocity mít nebudete. A všechno je to jednoduše o té kondici, co máte jako výchozí. Pokud tohle nechápete, tak buď trolíte, nebo jste úplně mimo.

  Proč asi na té vaší Moravě či Polabí je cyklistika mnohem populárnější než na Vysočině? Nebude to tím, že ten terén je jednoduše náročnější? A s těmi elektrokoly taky ulítáváte. Víte kolik stojí? A jaké jsou jejich nevýhody. Ano, důchodci si je kupují, mezi mladými jich moc nenajdete. Proč asi.

  Navíc ta vaše logika je směšná. Jsou tu elektrokola, tak nebudou cyklostezky potřeba? A to proč? Lidem se jako přestanou líbit ty stezky oddělené od aut a všichni si koupí elektrokolo? 🙂 Stezky co už existují určitě zůstanou a časem přibudou nové. Takovou budoucnost čekám já. Ty stezky vznikají totiž hlavně kvůli tomu, že je to pro danou oblast něco navíc, zatímco o vlak už nikdo nestojí. Vaše posedlost počítáním vytážení těch stezek je tak akorát do akademické debaty. V té si samozřejmě můžete porovnat jaké stezky jsou smysluplné a jaké ne, ale když si chcete koupit zmrzlinu, taky nevedete akademickou debatu o tom, zda je vašemu tělu prospěšná. Tohle asi nikdy nepochopíte. A nebo to chápete moc dobře, ale nehraje to do karet vašemu článku, tak to cíleně ignorujete. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 6. 2018 @ 3:07

  Domažličáku, jste si tou pádností Tužínových argumentů jistý? Kdyby nebyly eurodotace, tak pro obce bude obtížnější postavit cyklostezky, to jistě, ale pořád tu máte stát a kraje a ty na to mohou zřídit vlastní fondy. A ty fondy mohou jednoduše naplnit z pěnez, co získají nahrazením určitého počtu tratí busem (1 zrušená lokálky kraji hodí v průměru 10 mega každý rok, takže 4 zrušené (což v tichosti projde) a máme pro každý kraj 40mega ve fondu každý rok…). Jako vážně věříte, že to Tužín spočítal správně a že z pohledu okamžité útraty (politiky volíme na 4 roky), nebude bez eurodotací pro kraje a stát výhodnější tratě zavřít a nahradit cyklostezkou? Vymlouvat se na eurodotace je v zásadě jen alibismus, i bez nich by to pravděpodobně fungovalo podobně. A pak bych na vašem místě tu pádnost Tužínových argumentů uvážil. Kdyby byly pádné, tak by stačilo zrušit eurodotace a vše by fungovalo, jak vymyslel Tužín. Jenže je tu pár velkých háčků: 1) ekonomika železnic není tak růžová a cyklostezky tak strašně drahé, jak to tu Tužín popsal; 2) cyklostezky ze železnic se nelíbí zdaleka jen Bobíkovi; 3) jízda po železniční cyklostezce se nezdá pohodlnější jen Bobíkovi; 4) cyklostezky ze železnic zdaleka nevedou tak blbě jak tu Tužín líčí (nevšiml jste si, jak má sklony zveličovat potenciál vlaků a vyloženě podhodnocovat potenciál cyklostezek?); 5) elekrokola – dokud se za rozumnou cenu nezačne vyrábět eletrokolo schopné na jedno nabití ujet 100-150km a nevážit přitom 30kg a víc, tak je to jen módní výstřelek a pro cykloturisty je to nepoužitelné, resp. je to jak elekromobil (určitou skupinu to zaujme, ale mainstream z toho nebude); 6) těch lidí na těch železničních stezkách jezdí dost na to, aby politikům stavba dalších stezek přinášela kladné body (tužínova snaha zpochybnit vytížení železničních cyklostezk jen na vodě); 7) na možnost jezdit mimo silnice, úplně bez aut a pěkně vedle sebe a taky většinou bez děr (jako na našich silnicích 3. třídy), si cyklisté rychle zvykají… je to jako by vám někdo za stejnou cenu nabídnul půjčit si Ferrari nebo Fabii. Dokud bude obojí za stejnou cenu (tvařme se chvíli, že i spotřeba benzínu je stejná), tak kdo by si dobrovolně půjčil tu Fabii? Cyklostezky vs. silnice 3 tříd jsou to samé. A tuplem ty železniční, kde navíc máte hooooodně luxusně srovnaný terén. Jako ta stezka na Sázavě je v tomhle luxus. Okolí silnice jsou vedle ní parametry pro cyklisty Škoda 120, to není ani Fabie. Ty úpravy terénu tam tvoří tak 80% trasy. V podstatě dálnice pro kola. A není ani nějak výrazně další. Z Přibyslavi od nádraží k autobusové zastávce Sázava je to po hlavní 9,5km a po bývalé vlečce+projetí Sázavou, je to 10,8km. A bez jediného prudkého kopce. A bez aut. Natáhnout zde cyklostezku jinudy ani nešlo. Táhnout ji kolem hlavní, přes kopec, co má 563 metrů, to by byl zážitek teda… Prudké stoupání, půlka cyklistů sesedne z kola a povedete to, do toho smrad z aut (jde o silnici 1. třídy) a hluk (auto za autem, včetně kamionů). Zde měla cyklostezka smysl vést jen kolem Sázavy. A proč stavět druhé těleso, když už tam jedno bylo volné? Kudy se postaví úsek Přibyslav-Světlá jsem zvědav. Teď je ale priorita vyjebat s těmi aktivistkama co blokují pokračování od Smrčné přes Stvořidla do Ledče. Doufám, že se obce nedají a porazí je. Potom pak postavit ten úsek z Přibyslavi do Světlé. Průjezd skrz HB už částečně postaven je. V Brodu jsou navíc nesmyslně 2 varianty kudy jet na Pardubice, tak ta jedna (samozřejmě ta jednokolená neelektrifikovaná) by se mohla přenechat pro stezku. Čímž by se vyřešilo napojení stezky vedoucí skrz Havlbrod do Pohledských Dvořáků.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 6. 2018 @ 3:09

  Domažličáku, jste si tou pádností Tužínových argumentů jistý? Kdyby nebyly eurodotace, tak pro obce bude obtížnější postavit cyklostezky, to jistě, ale pořád tu máte stát a kraje a ty na to mohou zřídit vlastní fondy. A ty fondy mohou jednoduše naplnit z pěnez, co získají nahrazením určitého počtu tratí busem (1 zrušená lokálky kraji hodí v průměru 10 mega každý rok, takže 4 zrušené (což v tichosti projde) a máme pro každý kraj 40mega ve fondu každý rok…). Jako vážně věříte, že to Tužín spočítal správně a že z pohledu okamžité útraty (politiky volíme na 4 roky), nebude bez eurodotací pro kraje a stát výhodnější tratě zavřít a nahradit cyklostezkou? Vymlouvat se na eurodotace je v zásadě jen alibismus, i bez nich by to pravděpodobně fungovalo podobně. A pak bych na vašem místě tu pádnost Tužínových argumentů uvážil. Kdyby byly pádné, tak by stačilo zrušit eurodotace a vše by fungovalo, jak vymyslel Tužín. Jenže je tu pár velkých háčků: 1) ekonomika železnic není tak růžová a cyklostezky tak strašně drahé, jak to tu Tužín popsal; 2) cyklostezky ze železnic se nelíbí zdaleka jen Bobíkovi; 3) jízda po železniční cyklostezce se nezdá pohodlnější jen Bobíkovi; 4) cyklostezky ze železnic zdaleka nevedou tak blbě jak tu Tužín líčí (nevšiml jste si, jak má sklony zveličovat potenciál vlaků a vyloženě podhodnocovat potenciál cyklostezek?); 5) elekrokola – dokud se za rozumnou cenu nezačne vyrábět eletrokolo schopné na jedno nabití ujet 100-150km a nevážit přitom 30kg a víc, tak je to jen módní výstřelek a pro cykloturisty je to nepoužitelné, resp. je to jak elekromobil (určitou skupinu to zaujme, ale mainstream z toho nebude); 6) těch lidí na těch železničních stezkách jezdí dost na to, aby politikům stavba dalších stezek přinášela kladné body (tužínova snaha zpochybnit vytížení železničních cyklostezk jen na vodě);

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 11 votes)
 • Napsal Bobík, 30. 6. 2018 @ 3:10

  7) na možnost jezdit mimo silnice, úplně bez aut a pěkně vedle sebe a taky většinou bez děr (jako na našich silnicích 3. třídy), si cyklisté rychle zvykají… je to jako by vám někdo za stejnou cenu nabídnul půjčit si Ferrari nebo Fabii. Dokud bude obojí za stejnou cenu (tvařme se chvíli, že i spotřeba benzínu je stejná), tak kdo by si dobrovolně půjčil tu Fabii? Cyklostezky vs. silnice 3 tříd jsou to samé. A tuplem ty železniční, kde navíc máte hooooodně luxusně srovnaný terén. Jako ta stezka na Sázavě je v tomhle luxus. Okolí silnice jsou vedle ní parametry pro cyklisty Škoda 120, to není ani Fabie. Ty úpravy terénu tam tvoří tak 80% trasy. V podstatě dálnice pro kola. A není ani nějak výrazně další. Z Přibyslavi od nádraží k autobusové zastávce Sázava je to po hlavní 9,5km a po bývalé vlečce+projetí Sázavou, je to 10,8km. A bez jediného prudkého kopce. A bez aut. Natáhnout zde cyklostezku jinudy ani nešlo. Táhnout ji kolem hlavní, přes kopec, co má 563 metrů, to by byl zážitek teda… Prudké stoupání, půlka cyklistů sesedne z kola a povedete to, do toho smrad z aut (jde o silnici 1. třídy) a hluk (auto za autem, včetně kamionů). Zde měla cyklostezka smysl vést jen kolem Sázavy. A proč stavět druhé těleso, když už tam jedno bylo volné? Kudy se postaví úsek Přibyslav-Světlá jsem zvědav. Teď je ale priorita vyjebat s těmi aktivistkama co blokují pokračování od Smrčné přes Stvořidla do Ledče. Doufám, že se obce nedají a porazí je. Potom pak postavit ten úsek z Přibyslavi do Světlé. Průjezd skrz HB už částečně postaven je. V Brodu jsou navíc nesmyslně 2 varianty kudy jet na Pardubice, tak ta jedna (samozřejmě ta jednokolená neelektrifikovaná) by se mohla přenechat pro stezku. Čímž by se vyřešilo napojení stezky vedoucí skrz Havlbrod do Pohledských Dvořáků.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 30. 6. 2018 @ 21:00

  Bobík:
  Nehodlám Vám tady neustále a opakovaně vysvětlovat rozdíly mezi energetickou ztrátou na straně jedné, a vzájemnou bilancí kinetické a polohové energie na straně druhé. Inteligentní lidé pochopili, že pokud se polohová energie mění na kinetickou (jedete z kopce), nebo kinetická na polohovou (jedete do kopce), tak se nejedná o ZTRÁTU energie, ale PŘEMĚNU energie na jinou formu. Pokud byste měl elektrokolo s rekuperací, dokázal byste měnit kinetickou energii (pokud by byla příliš vysoká) na další druh – energii elektrickou. Bobík prostě není schopen pochopit rozdílný význam slov ZTRÁTA a PŘEMĚNA energie. To je Bobíku vše, co k tomu můžu říct. Jestli jste byl zrovna kouřit v parku nebo za školou, když se toto ve fyzice probíralo, musíte vědět jen Vy sám.

  Jakýsi příklad se Šumavou je totální absurdum, protože logicky vyjet kopec je fyzicky náročné a sjet dolů z těchto výšek znamená intenzivně brzdit, čili energii zmařit. Ovšem diskuse výše byla naprosto o něčem jiném – pro připomenutí o tom, že náspy či zářezy Vám pomůžou překonat jakési terénní rozdíly v řádu max. desítek metrů (Váš argument pro drážní cyklostezky), což jste po dokonalém znemožnění sebe sama obrátil ad. absurdum do překonávání horských hřbetů. Toť ode mne vše k tomuto tématu, více už se nemá smysl unavovat.

  „Jsou tu elektrokola, tak nebudou cyklostezky potřeba? A to proč?“ – Proboha, Bobíku!! Psal jsem o tom, že po větším rozmachu elektrokol odpadne argument o tom, jak jsou pohodlné pro méně zdatné cyklisty DRÁŽNÍ cyklostezky (pro své nízké hodnoty podélných sklonů). Jak jste z toho vydedukoval, že si myslím, že nebudou třeba ŽÁDNÉ cyklostezky, to ví asi jediný člověk na Zemi, a to Bobík.

  „A ty fondy mohou jednoduše naplnit z pěnez, co získají nahrazením určitého počtu tratí busem (1 zrušená lokálky kraji hodí v průměru 10 mega každý rok“ – Chápu správně, že už jste se Bobíku dočista zbláznil? Víte co to je 10 milionů? To je práce pro menší stavební firmu na celou stavební sezonu, stovky tun materiálu, desítky lidí. Opravdu něco takového na sebe váže každá lokálka každý rok? I těch 99 % lokálek, kde je zaměstnanců infrastruktury 0, a údržba se dělá 2 x do roka postřikem proti pleveli + výměnou pár vyhnilých pražců? Umíte to doložit reálným položkovým rozpočtem pro konkrétní trať, tedy kolik materiálu v jaké ceně bylo nakoupeno, a kolik lidí s jakou hodinovou sazbou tam dělalo konkrétní práci? Nebo jako úplně vždy vystřelujete čísla od pasu podle toho, jak Vás napadnou, respektive jak se Vám zrovna hodí v zájmu obhajoby své „pravdy“?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 30. 6. 2018 @ 23:14

  Bobíku, jak už jsem psal, nehodlám tu rozebírat (zpochybňovat ani potvrzovat) Tužínovy výpočty, protože bych toho musel mnoho nastudovat, abych se stal v této věci kompetentním. Já vím jedno: každá lokálka, která má potenciál v nákladní dopravě v čistě teoretickém případě dnes a praktickém případě, kdyby vyhrál rozum a ekonomika, dokáže na sebe přetahnout významné množství nákladní dopravy z oblasti, kterou obsluhuje. To znamená, že kamiony by neničily silnice podél lokálky a údržba silnic by byla výrazně levnější. Železniční svršek vydrží podstatně vyšší zatížení než silniční, což v praxi znamená, že do údržby trati dáte mnohem méně peněz na jednu přepravenou tunu po ní než na silnici. Neřeknu Vám přesná čísla, ale z praxe vím, že za deset let intenzívního provozování vlečky musíte dát minimální peníze do odstranění škod způsobených provozem nákladní dopravy (když nepustím na vlečku lokomotivou, která nemá na tu danou vlečku přechodnost třeba sergeje, musím jen utahovat šrouby a udržovat vymlácené styky), zatímco pravidelný provoz i jedné obyčejné Tatry dokáže parádně rozbít asfalt na jakékoli komunikaci a což teprve přetížený kamion, kterých jsou naše silnice plné. Z tohoto ohledu vítám každou iniciativu bránící zrušení jakékoli trati s potenciálem v nákladní dopravě, protože jak se jednou trať zruší respektive fyzicky zlikviduje, je minimální šance to vrátit zpět. U Morkovičky to z mého pohledu takový průšvih není, ale zrušení Mutěnky nás bude jednou velmi mrzet.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Domažličák, 30. 6. 2018 @ 23:15

  A co se týče těch obcí bránících zrušení jejich lokálky, jeden z hlavních důvodů jejich odporu vůči cyklostezkám místo tratě je právě to uvědomnění si potřebnosti železnice v nákladní dopravě. Narozdíl od zkorumpovaných politiků a káčkových šotoušů místní starostové vidí ty rozbité silnice od kamionů a v železnici v budoucnu vidí šanci, jak se těch kamionů zbavit. Tužín tu sice rozvíjí nějaké výpočty, jak je cyklostezka ekonomicky nevýhodná v osobní dopravě vůči železnici a možná má i pravdu (nevím), ale i kdyby jí stokrát měl, pořád to není nic proti její nevýhodnosti v oblasti nákladní dopravy: kolik peněz cyklostezka ušetří státu za opravy kamionama rozbitých silnic vůči železniční dopravě?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 30. 6. 2018 @ 23:53

  Domažličák:

  Ono si stačí všimnout, přes jakou konstrukci se přenáší zatížení do štěrkových vrstev (které jsou u silnic i železnic uloženy mezi krytem / svrškem a podložím:

  Železnice: cca 15 cm vysoké kolejnice + cca 25 cm vysoký pražec, celkem min. 40 cm velmi odolných materiálů (ocel, beton)

  Silnice: cca 10 – 15 cm polotuhé / poloměkké asfaltové směsi (podle teploty), fyzikálními vlastnostmi o řády horší než beton nebo ocel. Pod tím už rovnou štěrk.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že vozovky prostě nejsou stavěné na velká zatížení. To že naši dopravní stratégové zaveleli převést těžkou zátěž z vysoce únosných a trvanlivých dopravních cest (železnic) na cesty řádově horších parametrů a řádově kratší životnosti (silnice), navíc s naprosto šílenou představou, že tím cosi ušetří, to už je příběh téměř neuvěřitelný.

  Úplné absurdum jsou potom “rozpočtově odpovědní” šotoušci, kteří místo toho aby řvali, proč si za veřejné peníze likvidujeme silniční síť (jen momentální zanedbaná údržba je vyčíslená na stovky miliard), tak raději ječí o tom, jak se strašně plýtvá tím, když se dávají jednotky milionů na opravy nebo provoz regionálních tratí. Pro mne naprosto neuvěřitelné.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 7. 2018 @ 0:25

  dotace od kraje: 110kč/km
  lokálka o délce 25km
  počet párů denně: 8
  počet dní v roce: 365

  365*8*2*25*110

  celková dotace = 16milionů Kč

  Počty panu Tužínovi zase moc nejdou. 🙂

  musíme ale odečíst náhradu busem…

  dotace od kraje: 20kč/km
  délka 30km
  počet párů denně: 8
  počet dní v roce: 365

  celková dotace = 3,5milionů Kč

  U železnice dále třeba dodat, že poplatky za DC zaplacené v rámci těch 110kč za vlakokilometr zdaleka nepokryjí SŽDC ani provozní náklady, natož jakoukoli údržbu. Proto je SŽDC také dále dotována a ta částka dosahuje dalších jednotek milionů, co musíme přičíst k nákladům na trať. Jsme tak baj voko zpět na 16-18 milionech dle složitosti tratě (polňačky s minimem umělých staveb bývají samozřejmě levnější).

  To vše k vození třeba 100 lidí denně, protože několik šotoušů si myslí, že bus stavící přímo v obcích, lidi neoslovuje a nikdo ním nejezdí. I kdyby… tak základní dopravní obsluha nabídnuta je a pokud je vlak 4x dražší než autobus, tak už je na pováženou, zda vlak platit, pokud tam kde nejsou koleje musí stačit autobus.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 7. 2018 @ 0:43

  To je moc hezké, Bobíku. A teď mi prosím jenom uveďte, o kterou konkrétní trať se jedná, kolik lidí tam reálně jezdí (zajímá mne ověřitelný výsledek sčítání frekvence). To co jste napsal výše na mne dělá velmi intenzivní dojem dalších čísel, účelově vycucaných z prstu za účelem obhajoby toho, čemu chcete věřit.

  Ono i já si můžu takto započítat:

  Vlak: náklady 100 Kč/km, cestujících průměrně 20, náklad na cestujícího 100:20 = 5 Kč/km/osoba

  Autobus: náklady 30 Kč/km, cestujících průměrně 3, náklad na cestujícího 30:3 = 10 Kč/km/osoba (tj. 2 x více než u vlaku).

  Líbí? 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 7. 2018 @ 0:46

  Jo, a ještě perlička – je hezké, jak jste se zamyslel nad tím, kolik že stojí údržba dráhy. U silnice jste se “objektivně” nad cenou dopravní cesty vůbec nezamyslel, protože silnice jsou přeci zadarmo a vydrží všechno, takže náklady na jejich stavbu, provoz i údržbu jsou logicky rovny nule, že ano?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 7. 2018 @ 0:55

  Vaše nesmysly o jezdění po náspech a jiných umělých tělesech jsou stále větší úlet… Koukám, že už jste hodně zoufalý, když neustále musíte opakovat, že jsem se znemožnil. Před kým prosím vás? Před skutečnými cyklisty ne, zde jsou jen lidé, k vám hltají každou vaší nepravdu (neb nahrává železnici) a cyklostezkám ze železnic se vyhybají jak čert kříži, aby si nemuseli přiznat, že je to parádní zážitek. Což se dá přirovnat v podstatě k sektě. Před těmihle lidmi se nejde znemožnit, tuto skupinu nikdo nebude brát v seriózní debatě vážně. 😉 Zesměšňujete se spíše vy, tím jak zoufale osobně útočíte.

  Cyklostezka ze železnice, kde jsou eliminovány tzv. ztracené spády (které mimo železnice* jsou v brutální míře, tuplem někde na Vysočině…), samozřejmě cyklistovi zatraceně moc šetří energii. A stejně tak mu šetří energii, když svůj výkon rozloží v čase (stoupání pod konstatním a snadno šlapatelným sklonem je pro netrénovaného cyklistu mnohem lepší, než kopec, který neustále mění svůj sklon, nebo je tak prudký, že ho nedokážete šlapat… tohle přehazovačkou netrénovaný cyklista nezachrání… od určitého sklonu, pokud trvá moc dlouho, dojdou síly i s přehazovačkou, protože na to prostě nemáte fyzičku…). Tak to prostě je. A tohle cyklostezky ze železnic narozdíl od obyčejných cyklostezek řeší a přesně to se lidem na železničních stezkách líbí (spolu s často skvělými výhledy) a proto se budou dále stavět.

  *ano, na dálnicích a bývalých rychlostních silnicích a některých silnicích 1. třídy dochází k eliminaci ztracených spádů… kolik cyklistů ale touží jezdit po takových komunikacích? Železniční cyklostezka je tak v podstatě obdobou dálnice pro cyklisty. Je sranda, jak to zkoušíte všelijak okecat. Navíc, když to člověk změří, tak třeba stezka na Sázavě je oproti silnici delší jen 1,3km, výměnou za nula ztracených spádů a nemusení vystoupat na kopec ve výšce 553mnm, na cyklostezce se do nejvyššího místa dostanete na 511mnm a to až na jejím konci. Ve směru od Přibyslavi do Sázavy. Jako vy jste vážně šašek Tužíne. Čekám, kdy přijdete s tím, že mosty přes údolí jsou nesmysl a smysl mají jen mosty přes řeky. 😀 Fakt by mě zajímalo, proč podle vás na dálnicích stavíme zářezy a náspy, když je prokázané, že auta dokáží jezdit i mnohem větší sklony, neb mají gumy, ne ocel. Jestli ono to nebude pohodlnější, co? 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 7. 2018 @ 1:05

  Náklad na cestujícího není smysluplná položka. A každý kraj s vámi vymete, pokud mu ji budete cpát.

  Veřejná doprava nemá za cíl maximalizovat zisk, nebo dosáhnout co nejmenší dotace na cestujícího, ale být poskytována plošně v co největším rozsahu a za co nejmenší celkovou cenu (tj. být k dispozici co nejvíce lidem).

  Pro šotouše těžké pochopit, protože v tomhle vlaky, resp. lokálky nemají šanci obstát, co? 🙂

  Veřejná doprava je totiž veřejná služba, ne komerční podnikání. Aspoň tedy ta dotovaná.

  Proto je samozřejmě lepší vozit 3 lidi busem a za ušetřené peníze zajistit bus do co nejvíce míst (i kdyby jezdil prázdný), než někde zkoušet dokázat, že když do toho narvu větští dotace, tak to naláká tolik cestujících, že ve výsledku dám méně peněz na cestujícího na dané lince. V absolutním součtu ale na té lince utratím tolik peněz, že do dalších 20 vesnic nezbude na ani jeden pár autobusů.

  A tohle není účelem veřejné dopravy.

  Pokud máte omezený balík peněz (a to máte, kraje si je netisknou) a zákon po vás chce zajistit všem lidem dopravu do školy, k lékaři a na úřady, nemůžete si hrát s linkama a tunit je. To můžete až když peníze zbydou.

  (ano, tohle se vzpírá šotomyšlení, protože to vlakům nenahrává ani trochu)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -2 (from 10 votes)
 • Napsal Jan Pokorný, 1. 7. 2018 @ 1:08

  Bobíku, kde bereš tu jistotu účtovaných částek? Víš, že dnes jezdí autobusy za 35 až 55 Kč/km a vlaky na lokálkách za 65 až 90 Kč/km? Odkud čerpáš tak nesmyslná čísla? Z doby, kdy soudruh Šulc vládl Ústeckému kraji, kde mu mohutně sekundoval ČESMAD v kraji Pardubickém?

  Víš proč lidi nechtějí jezdit těmi tebou prosazovanými autobusy? Třeba proto, že zajíždí na každou náves, jejich trasa je i 3x delší, jak cesta autem nebo vlakem a to znamená, že na té cestě s průměrnou rychlostí do 30 km/h strávíš daleko více času, než v autě nebo ve vlaku. A navíc tyto vyhlídkové cesty mohutně platíš v jízdném. To z Prahy nebo odkud jsi, nevidíš.

  Ápropó, je fakt nutné urážet pana Tužína? To jako když nemáš argumenty, tak musíš jít do něj? On tu za šaška rozhodně není 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 11 votes)
 • Napsal Domažličák, 1. 7. 2018 @ 8:09

  Bobíku, v době kdy jsem spekuloval s osobní dopravou jsem osobně spočítal náklady za 810 na 1km na 35Kč a ČD mi to potvrdilo. Autobus má stejné náklady. Pokud někde nějaký autobusák deklaruje náklady 20 Kč/Km, jde o dumping nebo dohodu s krajem na určitou krátkou dobu, po které se cena zvýší, aby se mohl proautobusový kraj chlubit, jak jsou busíky levné a lidé, jako jste Vy na tento lep rádi skáčí. Proč je vlak o hodně dražší než těch 35 Kč je jednoduché: politické dohody, kdy rozdíl nákladů a placené částky jde na účely, které tu raději nebudu komentovat.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 9 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 7. 2018 @ 11:07

  Na Bobíkoviny je čím dál obtížnější reagovat …

  Ad. fyzika – Bobík to evidentně nezvládl, takže definitivně rezignuju na snahu vysvětlit mu rozdíl mezi ztrátou kinetické energie a její přeměnou na polohovou energii.

  Ad. autobusy – Zajistit co nejvíce spojů v nejnižší možné kvalitě, které budou sloužit jen cestujícím s nulovými nároky na rychlost a kvalitu, to opravdu NENÍ CÍLEM veřejné dopravy – byť nemalé procento šotoušstva je o tom přesvědčeno a myslí si, že tak to musí být, protože oni přeci nemají auto a přitom chtějí dojet vždy a všude.

  Realita 21. století je taková, že lidé vyžadují KVALITNÍ dopravu. Kvalitní VEŘEJNÁ HROMADNÁ doprava prostě nemůže být všude, je ale žádoucí, aby byla alespoň na nějakých linkách, spádujících kolem větších sídel, do měst, nebo k páteřní železniční síti. Tady máme šanci nakoupit moderní vozidla, provozovaná v častém intervalu. Jedině a pouze taková doprava bude zajímavá i pro lidi, kteří mají dostupnou individuální dopravu (třeba autem, ale i na kole) – a těch je cca 80 %, na venkově cca 95 % (těch 5 % jsou buď nepohybliví senioři, nebo kojenci a batolata). Pokud je cílem, aby lidé nejezdili masově auty do měst, potom jim musíme dát možnost odstavit auto u těchto kvalitních linek (P+R) a dojet do města vlakem. Proč ne autobusem? Protože kdyby chtěl jet cestující po silnici, může vlastním autem – potom by neměl důvod jej odstavovat.

  Takže lze hromadnou dopravu nastavit jako sociální svozovou službu s minimálním vytížením a minimální kvalitou, nebo ji lze nastavit jako opravdovou hromadnou dopravu, k níž se budou lidé sjíždět a budou ji preferovat před využitím silnice. Toto může naplnit jen kolejová doprava – a když to naplní, tak i dotace na 1 cestujícího na 1 kilometr bude velmi přijatelná, protože EFEKTIVNÍ NENÍ LEVNÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA S MIZERNÝM VYUŽITÍM, ALE FUNKČNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA S VYSOKÝM VYUŽITÍM.

  Ovšem nepředpokládám, že toto Bobík pochopí. Jako šotouš potřebuje Bus do Zlámané Lhoty, protože i on má právo zajet si tam třeba na hřiby …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 7. 2018 @ 16:42

  Tužíne, Tužíne, vy prostě máte rád vláčky…

  Proto jste schopen argumentovat i úplnými pitomostmi, jakože jízda v pahorkatině* je stejně náročná jako v rovině a cyklistovi stejně příjemná, jenom abyste za každou cenu obhájil vláček (i za cenu říkání nesmyslů). A k tomu neustále přecházíte do osobní roviny, protože nedokážete zvládat vztek, že vás nenapadají opravdové argumenty.

  S tímhle uspějete tak akorát mezi zdejšími ultrašotouši, kteří kvitují číst cokoli, co má jako pointu, že vlak je super a musí být zachován. Mimo zdejší komunitu by vás s tím hnali a jen ze sebe děláte šaška. Asi jako když KPL zkoušeli dostat své články o Mutěnce na ŽP a oni je odmítli s tím, že agitku jim zveřejňovat nebudou, na to ať si zřídí vlastní blogísek. 😉

  *pahorkatina, hory, to je úplně jedno, princip je stejný, kopec navíc vždy unavuje lidské tělo a dříve či později dosáhnete na limit fyzických možností… o žádném brzdění to není… když musím půlhodinu supit do kopce a pak ho za 5 minut sjedu a zase do kopce (to je pahorkatina), tak mě to vyčerpává… nesmysly o brzdění si nechte pro ultrašotouše, to má téměř nulový vliv… Každý normální cyklista, co nechce cíleně zhubnout, ocení jakoukoli možnost se zbytečnému kopci vyhnout a to i za cenu menší zajížďky, protože ten 1-3km navíc jsou pro něj mnohem menší zátěž, než zbytečně k výletu přidat 100 metrů převýšení. Tak to prostě je.

  Ale Tužín má rád vláčky, tak popírá elementární základy fungování lidského těla. Chlape, z vás by byl výborný trenér, z vašeho pohledu může být každý ihned vrcholovým sportovcem. 😀 😀 Rovina, pahorkatina, hory… není žádný rozdíl v tom ujet okružně 50km. 😀 😀 😀 Akorát je záhadou, kterou zatím Tužín nevyřešil, proč lidé víc jezdí tam, kde je ta rovina. 😀 Ještě to vypilujte. A pak změňte povolání, jako trenér si vyděláte víc. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 7. 2018 @ 17:04

  Bobíku, Bobíku. Škoda že jste nám nezvládl vysvětlit, z čeho ona zvýšená náročnost jízdy pahorkatinou pramení. U jízdy horami je to jasné, klesání jsou dlouhá, nabytou polohovou energii musíte probrzdit, jinak byste se vysekal. V pahorkatině využívají všichni cyklisté s výjimkou Bobíka polohovou energii k tomu, že se se z kopce rozjedou, čili polohovou energii změní na kinetickou, a bez brzdění se s použitím setrvačnosti dostanou na protější kopec – tedy kinetickou energii opět mění na polohovou. To je celý zázrak, který je Bobík neschopen pochopit.

  Co je opravdovou ztrátou, tak odpor vzduchu, valivý odpor kol a ztráta třením v přehazovačce a ložiscích. A tyto vlivy působí naprosto nezávisle na tom, jestli je rovina nebo pahorkatina, dokonce zcela nezávisle na Tužína i Bóbika. 🙂 Takže jaksi pořád nevím, kam že se Bobíkovi ta energie v pahorkatině ztrácí.

  Čistě osobně a subjektivně je jízda pahorkatinou výrazně příjemnější než rovinou. Když už mám našlápnuto stát se špičkovým trenérem, tak upřesním, že lidské tělo se (na rozdíl od motor unavuje. Únava vyžaduje občasný odpočinek. Odpočinek v rovině znamená přestat šlapat, což znamená zastavit. Odpočinek v pahorkatině znamená vyjet na mírný kopec, přestat šlapat, a nechat se vézt dolů setrvačností. Než dojedu k dalšímu kopci, tělo si odpočine, i bez zastavení. Fyziologicky tento způsob vykonávání práce je příjemnější a přirozenější než trvalá dlouhodobá zátěž. Tu umí jen lokomotivy a Bobík, proto vyžadují dráhu konstantního sklonu a překonávat terén náspy a zářezy. Akorát nevím, jestli někdo kvůli Bobíkovi přepracuje příslušnou normu a TP pro stavbu cyklostezek. Autory těchto dokumentů znám z velké části osobně, a nemám pocit, že by nějakou modifikaci pro Bobíka a jeho specifické pojetí cyklistiky připravovali…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 7. 2018 @ 17:38

  Zákon požaduje zajistit všem lidem dopravu do školy, k lékaři a na úřady.

  Až tohle zajistíte všem lidem, pak teprve můžete honit lidi navíc a hrát si na ekologii a ubírání aut ze silnic. Nejdříve musíte plošně zajistit službu pro všechny, protože daně neplatí jen lidé v okolí železnic. Pak terpve můžete např. na úkor oprav silnic či kvality školek či jiných škrtů, provozovat vláčky pro šotouše a výletníky a říkat tomu kvalitní veřejná doprava.

  V těch vlacích na Chornicku a Žluticku to je vidět v plné parádě. 🙂

  Nejlíp to má vyřešno Jihomoravský kraj, jaká náhoda, že ho ultrašotouši tak nesnáší, co? 🙂

  A další škrty těch nesmyslných lokálek rozhodně budou. Nákladka, ta má smysl, ale lidi může vozit autobus, 4x levněji a lépe.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Bobík, 1. 7. 2018 @ 17:53

  Vy jste ve skutečnosti na kole nikdy neseděl, že? Už začínám chápat. 🙂

  Fakt nemáte nic upito, když tu zcela vážně tvrdíte, že jízda v pahorkatině je lidskému tělu příjemnější než po urovnaném terénu bez ztracených spádů?

  Ano, lidské tělo potřebuje odpočívat, ovšem pokud ho unavujete. Což jízdou po železniční cyklostezce prostě děláte velmi pomalu. Naopak, když 30min jedete do kopce, co za 5min sjedete (já třeba brzdím velmi málo, a při rychlosti 50-60km/h mám kopec sjet za 5minut, zatímco nahoru ho, ty 4km, jedu/střídavě jdu pěšky v součtu 30min), tak si fakt neodpočinete. Mně těch 5min fakt nestačí jako odpočinek.

  No, hloubejte dál, proč rovinky jsou cyklistů, zatímco v pahorkatinách jich potkáváte čtvrtinu.

  Lidské tělo se prostě neunaví hned a u středně trénovaného cyklisty je to nejvíc znát. Nemá fyzičku na vyjetí hor, ani na dlouho výdrž v pahorkatině, ale po rovince vám může jet 4h bez pauzičky. A to stačí na to, abyste po rovinaté či urovnané cyklostezce s nízkým sklonem, ujel ty 4×15 = 60km.

  A tajemství pro vás, jsou taky pauzičky na jídlo, vyhlídky, pivo. Výlet přece nechci ujet za 4h a šup domů. A ty si dáte na rovinkách i v pahorkatině. Takže málokdo jede 4h v kuse, takže vy řešíte absolutní věc. Většina cyklistů zastaví skoro každou hodinu na chvíli… mapa, vyhlídka, něco… a pak o to víc ocení rovinku místo kopců.

  Je to těžký Tužíne, co? Ty železniční stezky jsou prostě těžká konkurence motoráčkům vozícím 2 lidi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 8 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 1. 7. 2018 @ 18:21

  Je to těžké, Bobíku. Zvlášť s někým, kdo prostě nepochopí, že výkon násobený časem = práce:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fyzika)

  Tedy vykonaná práce je na rovině daná konstantním výkonem v čase. V pahorkatině je daná dvojnásobným výkonem na polovině délky (do kopce) a nulovým výkonem na druhé polovině délky (z kopce). Tedy výkon v čase kolísá, ale práce (to jsou ty spálené kalorie) je konstantní, daná jediným faktorem, a to překonáním jízdních odporů, které jsou v délce dráhy stejné.

  Jakýsi pseudopříklad s tím, jak půl hodiny šlapete do kopce, je jen smutným příkladem Vašeho intelektu, neb pahorkatiny se vyznačují členitostí v rozmezí 30 – 150 metrů:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pahorkatina

  Průměrný kopec v pahorkatině tak má výšku 90 m. Takový kopec překonávám běžně třeba z Přerova (210 m. n. m.) směr Čekyně (vrchol necelých 300 m. n. m.) a trvá mi to cca 8 minut. Jestli Vám to trvá 30 minut, tak je mi Vás líto … Normální člověk opravdu v pahorkatině půl hodiny nešlape do kopce.

  Chápu, že čím méně máte pravdu, tím více musíte křičet. Dopřeju Vám poslední trapný výkřik, který jistě bude záhy následovat, a potom byste mne velmi potěšil, kdybyste se přesunul zpět na K – čko za podobně naladěnými soudruhy – šotoušky a trolly. S nimi si budete mít dál co povídat, až do konce věků. Myslím že tato debata už není pro rozumné lidi v ničem zajímavá, a už jen snižuje odborné zaměření těchto stránek.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 0:45

  Tužíne, z toho Domažličáka občas vypadne něco rozumného, z vás fakt ne…

  Jeďte se projet na nějakou železniční stezkou… třeba pochopíte, proč se to mě a dalším líbí… Argumentačně jste viditelně v koncích.

  Pahorkatina sice nejsou velehory, ale pokud během 50km vyjedete 10x kopec o 100 metrech a zase sjedete, máte toho prostě po krk a energii vyčerpánu. Jenže vy jste na kole nikdy mimo rovinky nejel. Pokud nemáte trénink a máte na pouhých 2km vyjet 100m převýšení, tak netrénovaný cyklista sesedne a vede. A půlhodina tu je hned – při tempu 4km/h, víc s kolem v ruce, které vedete, nedáte. Až se odvážíte jet na kole mimo stezku Bečva, tak pochopíte. A nebo pokud jste vysportovaný cyklista a jen se tu vymíváte a děláte že nevíte o čem se mluví, pak jste s prominutím ubožák.

  Mimochodem, zrovna vámi adorovaná skupina těch, co na výlety vozí kolo vlakem (ale těch je tak 2% z celkového počtu cyklistů, zbytek vůbec kolo nepřeváží a nebo ho převáží autem), ocení železniční stezky asi nejvíc. 🙂 Protože svůj výlet nejezdí v kruhu, ale odněkud někam a obvykle, pokud není cílem zhubnout, jedou ve směru, ve kterém je to víc dolu a ocení, když stezky ze železnic z toho uberou další zbytečné menší kopce. 😉 Mohu s vámi souhlasit jen v tom, že “náspy či zářezy Vám pomůžou překonat jakési terénní rozdíly v řádu max. desítek metrů”. To je pravda. Ale je nutné dodat, že opakovaně a to dělá strašně moc. V podstatě jste na cyklistické dálnici, kdy ačkoli je vedle vás pahorkatina (silně zvlněný terén ač ne horský), tak vy to úplně ignorujete a pořád si jedete napohodu svých 15-20km/h. Klábosíte u toho s kamarádem, nezadýcháte se ani trochu. Krása. Až to někdy zkusíte, pochopíte taky. 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 0:46

  Takže vám přeju, ať překonáte svojí omezenost a přestanete si myslet, že nepoužíváním železničních cyklostezek zachraňujete svět. Tím zachraňujete (udržujete) akorát tu vlastní omezenost.

  PS: odborné zaměření těchto stránek? To jste myslel v recesi, ne? Jakýsi alternativní web ultrašotoušů vydávat za odborně zaměřený? S váma se fakt nenudím. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 2:09

  Domažličák a nákladka:
  S vámi se diskutovat dá. Narozdíl od Tužínových nesmyslů, který porovnává dnes bezvýznamné tratě z pohledu osobní dopravy s cyklostezkou nebo dokonce řeší obnovy 40 let zrušených tratí pro turistické vláčky a tváří se, že to je na spadnutí (v jeho snech), vaše téma s nákladkou samozřejmě nejde tak snadno odpálkovat jako šotoušinu. S tou cenou za 810 s vámi nesouhlasím, ale… nebudu to dál rozvíjet. Zaměřím se na tu nákladku.

  Jenže nákladka je těžké téma… navíc spousta nákladky je vygenerována konzumní povahou dnešní společnosti. Stejně jako tlak na co nejnižší cenu, kdy se pak ignoruje životní prostředí a ničení silnic a další negativní externality a převážíme věci tam a zpět, kvůli zdánlivě levnějšímu skladování. Ale nemáme možnost žít jinak, nemůže to jedinec lusknutím prstu změnit a tak kamiony dnes k našemu životu patří.

  Popravdě si netroufám rozhodovat o tom, kde by bylo lepší nákladku vozit vlakem a kde autem… Těch morálních otázek je tu strašně moc a jsou v zásadě bezpředmětné, neb je musí chtít řešit celá společnost, respektive celý kontinent.

  Proto spíše reaguju na aktuální situaci. A ta je taková, že je velmi malá podpora nákladní železniční dopravy (kvůli silnému odporu kocových zákazníků platit za zboží více peněz, což by se stalo, pokud stát promítne kamionovým dopravcům externality v plné míře do ceny přepravy… regulace je politicky nemožná dnes, v celé evropě). No a pak se firmám nevyplatí vozit vlakem, natož mít vlastní vlečku. A stát pak logicky nechce vlečky udržovat, pokud na nich firmy stejně nechtějí nic převážet. A i kdyby chtěly, tak často narazí na problém, že není kapacita na navazujících tratích, neb je vyžraná osobkou a cestující mají volební právo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 2:13

  Domažličák a nákladka (2. část)

  Asi souhlasíte, že jsme v tomhle začarovaném, kruhu, ne? A pak co? Držet tratě bez využití, nebo postavit cyklostezku?

  Myslím, že nejlepší je v tomhle fakt nechat rozhodnout místní… zda chtějí mít trať pro nákladku či stezku…

  Zde jsem trochu alibistický, to přiznávám, protože jak v tomhle rozhodnout správně nevím…

  Ona se zde střetávají 2 dielemata… 1) skutečnost, že nákladní železniční doprava šetří silnice a zachraňuje životy a 2) skutečnost, že v dnešním světě je to nastavené tak, že pro firmy jsou jednoznačně výhodnější kamiony (viz. předchozí příspěvek) a není pravděpodobná změna v dohledné době…

  Když se tahle 2 dilemata prolnou, jak pak rozhodnout? Komu dát přednost? Držet trať ladem a blokovat stezku, i když se nákladka obnovit nemusí? Nebo postavit stezku a návrat nákladky velmi pravděpodobně navždy znemožnit? Zde se nedá udělat dobré rozhodnutí bez věštecké koule. To uznejte. Když podpořím nechat trať ladem, tak to znamená riziko, že k obnově nákladky opravdu nemusí dojít a desítky let bude lidem za obcemi ležet nevyužitelné těleso (pěší procházky jsou fakt jen třešnička na dortu, to nemá masový význam). A to není správné. To je dle mě barbarství, mít něco tak drahého jako železniční těleso a nehledat tomu žádné větší využití. Když ale podpořím cyklostezku, tak zase definitivně zabiju možnost nákladky, neb přestavba stezky zpět na trať se nedá moc očekávat a stavba nové vlečky vyjde moc draze. Už jen její byrokratické projednání s obcemi by asi bylo peklo.

  Co pak? Proto to, uznávám že alibisticky, přehazuji na místní. Zda chtějí čekat a mít trať do zálohy s možností obnovy, nebo zda chtějí stezku. Jich se to totiž týká nejvíce. Přes ně budou jezdit kamiony a nebo oni tam budou mít tu zarostlou trať k ničemu za vesnicí nebo v lepším případě cyklostezku v horších parametrech, než by mohli mít. Oni se musí rozhodnout, co je pro ně lepší.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 2:23

  Domažličák a nákladka (3. část)

  My ostatní můžeme jen teoreticky diskutovat o tom, co je méně špatné. A to asi bude muset mít individuální přístup a pečlivě u každé rušené tratě uvážit ten možný návrat nákladky. Než se něco, co ještě není zrušené, zruší.

  A někde se asi shodneme (Morkovičku jste naznačil). Někde ne (Sázava, Mutěnka, Tuchlovice). Někde jste se z pohledu nákladky nevyjádřil zda byste čekal na obnovu tratě (např. Kamenický Šenov-Česká Lípa) nebo chystaná stezka Svor-Jablonné v Podještětí. Vše jsou již dávno zlikvidované tratě, takže naděje na obnovu byla/je velmi malá. Též železniční stezkou je “drahá Bémova stezka v Praze”. Šlo o vlečku, ale průmysl zde nahradily domy. Oblast je dnes brownfield. Pak je tu pár přeshraničních cyklostezek ze železnic (u Chebu a u Slavonic). A také stezka ze Ždáňky. A ještě tu máme specifickou kategorii – cyklostezky po přeložených tratích. Což u nás v ČR se týká jen krátkých úseků (u Č.Lípy, u Lupěného, krátká u “odložky” ve Veselí, chystá se u Votic a u Chrástu u Plzně), ale třeba v Itálii je jedna z nejvyhlášenějších Alpských cyklostezek postavena po tělese zcela přeložené tratě, co vedla do Tarvisia z Carnie. A to samé jsou v Itálii cyklostezky kolem Riviéry. A vlak zde samozřejmě nadále jezdí, jen v tunelech. A u té z Tarvisia převažuje na železnici dokonce právě nákladka a místní určitě oceňují její přesun do tunelů. Už takhle jim tam hučí dálnice, těžké nákladní vlaky rádi oželí, když to může jet tunelem.

  Prosím, nechme nyní stranou pohled osobní dopravy. O té nákladce se dá bavit. O osobce to nemá další smysl. Na to je 100 lidí a 100 chutí. A do toho jsou zde fanatici jako Tužín, kteří nedokážou přijmout argumenty postavené na tom, že pokud osobní doprava na sebe nevydělává a musí být dotovaná, tak má na ní silný vliv politika. A mě už jeho kecy o tom, jak Morkovička nebo Mutěnka byly páteří osobní dopravy fakt nebaví. Vedle v jiném vlákně už mi cpal do pusy, že prý jsem chtěl cyklostezkovat Rudenku tady u Prahy. Už to dost přehání.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Bobík, 2. 7. 2018 @ 2:24

  Domažličák a nákladka (4. část)

  Jinak vím i o příkladu v Rakousku, kde se rozhodli místní pro odkup tratě od ÖBB, aby jim tam nepřibylo kamionů (abyste neřekl, že to vidím jen po svém). Chcete na něj odkaz? Ten příklad nemohu popřít a jde proti mě. Ale klidně vám ho uvedu, já z něj trauma nemám, že tam nevyhrála stezka. Protože to jen kvituje můj názor, že v první řadě si to mají rozhodnout místní. Tuplem někde v horách, kde silnic je pomálu a těžko se tam budou stavět obchvaty. A tohle je případ z hor.

  Tužína prosím, ať se zdrží komentování tohoto tématu a řeší si dál své páteřní lokálky alá Morkovička a turistické vláčky a jak jezdit na kole přes kopce není vůbec unavující a jezdit po rovině je regulérní peklo, zlatý pahorkatiny vedle toho. Děkuji.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 7 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 6:38

  Nepřeberte si to ve zlém Bobíku, ale přijde mi značně nefér se pod Tužínovým článkem bavit na jiné téma, než je jeho článek a vyřazovat ho z diskuze je dle mne úplně amorální. Těší mě sice, že se mnou se chováte rozumně, ale není to můj článek. Ohledně nákladní dopravy jste se mohl vyjádřit pod mými články o nákladní dopravě a stále můžete.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 7:12

  Diskuze respektive konfrontace mezi Tužínem a Bobíkem už začíná postrádat smysl. Nejvíc mě na tom mrzí, že je to pořád dokola totéž, kde se Tužín snaží Bobíkovi vysvětlit rozdíl mezi horami a pahorkatinou a Bobík v tom pořád rozdíl nevidí. Kdysi (před cca 30ti lety) jsem jezdíval na kole závodně a dnes díky zádům jsem musel kolo pověsit na hřebík a vyrazím občas jen z nostalgie, takže chápu pohledy obou stran. Tužín na to jde z pohledu ostříleného cyklisty a má stoprocentní pravdu, zatímco Bobík vidí spíš toho svátečního cyklistu, kterému i ten nejmenší kopeček činí potíže a má také pravdu. Obávám se, že tady dohoda není možná vzhledem k averzi, kterou už evidentně k sobě oba pociťují. Já v tom vidím jednu zásadní otázku: kterých cyklistů je víc? Tužínovských ostřílených pravidelně jezdících nebo bobíkovských svátečních, co před každým sebemenším kopečkem slézají z kola? Kvůli komu se ty cyklostezky staví? Na tuto otázku neznám odpověď. Jen bych si troufnul říct, že svátečním spíš vyhovují cyklostezky místo tratí vzhledem ke stylu jejich jízdy, zatímco pravidelným vyhovují ty zvlněné, protože jezdí přesně podle Tužínových úvah (také jsem tak kdysi jezdívával) a táhlá nudná rovina mnohem víc unavuje než střídání obtížností.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Domažličák, 2. 7. 2018 @ 7:25

  Ještě bych tu chtěl popsat můj osobní zážitek z Německa. Z Miltachu vyráží dvě traťocyklostezky: Dlouhá do Bogenu a krátká do Viechtachu. Jednou jsme jeli na vodě Regen a v Miltachu jsme čekali na vlak a měli přes hodinu čas, tak jsem se postavil na bývalý železniční most přes Regen, za nímž se tyto dvě cyklostezky oddělují a pozoroval cvrkot. Za tu hodinu na tu do Bogenu vjel jen jeden cyklista a byl to typický závodník, měl silničák, byl svalnatý a vůbec vypadal jako Kreuziger. Na Viechtach jeli doslova davy všech možným kategorií, ani jsem je nepočítal, za tu hodinu doslova stovky. Pak jsem se dozvěděl, že ten den do Viechtachu jezdily mimořádné cyklistické vlaky cca v hodinovém intervalu. Byla to zkrátka propagovaná akce. Nedozvěděl jsem se tudíž to, co mě nejvíc zajímalo: kolik cyklistů tam jezdí normálně.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 6 votes)
 • Napsal Tomáš Tužín, 2. 7. 2018 @ 9:35

  Bóbika už fakt krmit nebudu, jen 2 věci mne po ránu parádně pobavily.

  První je ta, v níž se mi Bóbika snaží zatrhnout komentář k vlastnímu článku. No tak to mne fakt pobavilo. 🙂

  Druhá “Pokud nemáte trénink a máte na pouhých 2km vyjet 100m převýšení, tak netrénovaný cyklista sesedne a vede.” – síť se vlní, mičuda je v brance. Bóbika střelil vlastní gól, neb právě zcela popřel DRÁŽNÍ CYKLOSTEZKU Ostrov – Jáchymov, která má sklon kolem 50 promile, čili na 2. kilometrech opravdu překonává výšku 100 metrů. Takže gratulace Bóbika k vlastňáku, dále už není co komentovat. S Domažličákem souhlas.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 5 votes)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*