- Dopravní web - http://dopravni.net -

Osobní vlaky budou do Žacléře jezdit o víkendech už jen do 7. března 2009

Rok 2008

Rok 2008

V poslední době došlo ve vývoji situace související s osobní železniční dopravou na trati Trutnov – Královec – PKP s odbočkou do Žacléře k několika nečekaným zvratům. Smyslem následujících řádků je tento vývoj uceleně shrnout a přispět k eliminaci možných omylů při jeho posuzování.

Počátkem července roku 2008, konkrétně dne 05.07.2008, byla po více než 60 letech obnovena mezistátní osobní železniční doprava před hraniční přechod Královec – Lubawka, v první fázi alespoň o víkendech. Zároveň byla zastavena osobní železniční doprava ČD do Žacléře, odkud poslední osobní vlak ČD odjel dne 29.06.2008 odpoledne. V té době asi nikdo netušil, jaké peripetie čekají provoz na trati vedoucí ze železniční stanice Trutnov-Poříčí severním směrem v dalších měsících. Garanci za provozování osobní dopravy na trati označené (pro veřejnost) číslem 043 převzal místo Českých drah, které se jí vzdaly, dopravce VIAMONT, a.s., a začal místo dosavadní pouhé vnitrostátní osobní dopravy provozovat v součinnosti se společností PKP – Przewozy Regionalne (společnost s ručením omezeným) hned osobní dopravu mezistátní. PKP-PR byly také ze dvou třetin faktickým “dodavatelem služeb”: provoz dvou dvojic víkendových osobních vlaků relace Jelenia Góra – Trutnov hlavní nádraží a zpět totiž zajišťovaly vozební náležitosti PKP-PR i na českém území (společnost VIAMONT dodávala pouze pilota strojvedoucího a průvodčího = výběrčího jízdného za český úsek trasy), a pouze třetí (prostřední) dvojici víkendových osobních vlaků vedených jen v relaci Trutnov hlavní nádraží – Lubawka a zpět zajišťoval VIAMONT kompletně svými vlakovými náležitostmi. Provozování dráhy (= dopravní cesty) přitom zůstalo “v rukou státu”, tedy organizací SŽDC a ČD (a to včetně vydávání příslušných jízdních řádů, byť to se samozřejmě dělo v součinnosti s provozovateli drážní dopravy). Díky rozumné dohodě o tarifním odbavování, kdy jízdenky za vnitrostátní jízdné vydané na / ze státní hranice platily až do / z prvního tarifního bodu na území sousedního státu, nebylo navíc odbavování cestujících komplikováno vydáváním mezistátních jízdenek za mezistátní tarif, který je v obou státech dražší v porovnání s tarify vnitrostátními.

Přes počáteční malou propagaci, související především se skutečností, že o obnovení provozu se nakonec definitivně rozhodlo až v poslední chvíli před dojednaným termínem jeho zahájení, vzbudila přeshraniční osobní železniční doprava značnou pozornost a přilákala k vyzkoušení nemalé množství cestujících, a to jak mezistátních, tak i vnitrostátních (zejména na polském území) – patrně i díky tomu, že její obnovení jízd vlaků přes státní hranice bylo vhodně načasováno na hlavní období čerpání dovolených na počátku letních školních prázdnin. Ačkoli polská strana od samého počátku obnoveného provozu deklarovala (s odkazem především na nedostatek finančních prostředků), že dopravu hodlá provozovat (a platit) pouze do konce srpna roku 2008, česká strana tuto skutečnost nepublikovala a jízdní řády zveřejněné v ČR budily dojem, že obnovení dopravy nebude pouze krátkodobé. Značný zájem veřejnosti o jízdy vlakem nakonec přesvědčil i polskou stranu, že bude účelné zachovat mezistátní osobní dopravu alespoň ještě i v září roku 2008, a tak mezistátní vlaky jezdily ještě i o dalších čtyřech víkendech. Snahy o další prodloužení provozu třeba i formou zopakování “salámové metody” však už úspěch nepřinesly a nebyla přijata ani nabídka VIAMONTu, který byl ochoten zajistit osobní dopravu až do železniční stanice Sędzisław (ležící už na “hlavní” trati Wałbrzych – Jelenia Góra, kudy jezdí polské vnitrostátní osobní vlaky): přeshraniční železniční provoz s koncem září proto opět ustal. Dopravce VIAMONT v zájmu udržení provozu alespoň na českém území zajistil od počátku měsíce října 2008 o víkendech svými náležitostmi pokrytí tří dvojic “náhradních” vnitrostátních osobních vlaků, kterými byla místo jejich “mezistátního” pokračování do / z Polska obnovena železniční osobní doprava do / ze Žacléře (jako provizorní “nouzové” řešení), tři měsíce předtím zastavená Českými drahami.

Ačkoli zúčastněné instituce na podzim roku 2008 vyjádřily zájem na tom, aby mezistátní železniční osobní doprava byla co nejdříve opět obnovena, a česká strana dokonce pro období platnosti JŘ 2008/2009 připravila a zveřejnila mnohoslibný jízdní řád, předpokládající provoz vlaků nejen o víkendech, ale v případě zájmu kompetentních objednatelů i v pracovních dnech, k jeho praktickému uplatnění nakonec stejně nedošlo. Hlavním důvodem opět byla skutečnost, že polská strana nedokázala sehnat dostatek finančních prostředků na provoz vlaků na polském území, ale přibyla i komplikace: nedostatek vozidel vhodných pro uvažovaný provoz. V Polsku totiž mezitím pokročila “delimitace” regionálního železničního provozu na jednotlivá vojvodství, a Dolnoslezské vojvodství pochopitelně považovalo za přednostní zajištění vnitrostátního provozu úspornými novými motorovými vozy na jiných tratích svého obvodu, a na provozování přeshraničních vlaků do Trutnova už v závěru roku 2008 potřebná vozidla nezbývala. VIAMONT sice od svého zájmu o zajišťování provozu i na polském území neustoupil, ale nedisponoval (a zatím ani nedisponuje) vozidly schválenými pro provoz na tratích PKP (= dále než do pohraniční přechodové stanice). Zásadní negativní roli ovšem v této fázi vývoje stále hrál nedostatek financí na polské straně.

Protože zmíněný jízdní řád (připravený pro uvažovaný mezistátní provoz od prosince roku 2008) nepočítal s dalším vedením vnitrostátních osobních vlaků a potřebám vnitrostátního provozu příliš nevyhovoval, vydala SŽDC “Rozkazem o jízdním řádu č. 504”, datovaným dnem 10.12.2008, pro dopravce VIAMONT jízdní řády tří dvojic zvláštních osobních vlaků č. 39300 – 39305 relace Trutnov hlavní nádraží – Žacléř a zpět s tím, že budou zaváděny o sobotách a nedělích v období od 14.12.2008 do 01.02.2009, a pravidelné vlaky předpokládané jízdním řádem připraveným pro mezistátní provoz budou v tomto období odřeknuty. Zvolené časové polohy tras zvláštních vlaků sice nezajišťovaly optimální spojení s centrem východních Čech, ale šlo “nouzové” provizorní řešení na překlenutí doby potřebné k dalším jednáním mezi českou a polskou stranou – ani ta však nevedla k zásadnější změně situace. Proto byl popsaný “nouzový” stav prodloužen elektronickou depeší č. 3267 ze dne 28.01.2009, až do 1. změny JŘ 2008/2009, tedy do soboty dne 07.03.2009 – do té doby tedy budou o sobotách a nedělích zaváděny 3 dvojice zvláštních osobních vlaků mezi Trutnovem a Žacléřem podle jízdního řádu zveřejněného na www stránkách dopravce VIAMONT v souboru dostupném zde.

– v této souvislosti je třeba upozornit, že jízdní řád nabízený jako traťová tabulka pro trať č. 043 v knižním jízdním řádu SŽDC/ČD 2008/2009 a na Internetu www stránkách Českých drah a portálu IDOS ve formátu “PDF” neplatí a ani nikdy neplatil: aktualizované údaje poskytované elektronickým vyhledávačem IDOS jsou však v souladu s jízdním řádem zveřejněným VIAMONTem, a tedy v současné době platné. Návazně byl také připraven jízdní řád s poněkud upravenými časovými polohami tří dvojic víkendových vlaků (aby lépe vyhovovaly přípojům pro cestující od / do Jaroměře v železniční stanici Trutnov střed, neboť tato vazba je logicky považována za frekvenčně nejvýznamnější), a to ve dvou variantách “zakončení” – buď jako zcela vnitrostátních vlaků relace Trutnov hlavní nádraží – Žacléř a zpět, nebo jako “přeshraničních” vlaků relace Trutnov hlavní nádraží – Lubawka PKP a zpět, jejichž časová poloha v úseku Trutnov – Královec byla shodná.

Popsaný “nový” stav byl v ČR zapracován do “1. změny Jízdního řádu 2008/2009” a také PKP-PR svojí 33. změnou polského jízdního řádu 2008/2009, vydanou ke dni 04.02.2009, doplnily do (do té doby zcela prázdné) traťové tabulky jízdního řádu pro trať č. 247 PKP časové údaje tří dvojic víkendových osobních vlaků vedených v úseku Královec – Lubawka a zpět. Následně ale záležitost nabrala rychlý spád, a dlužno konstatovat, že docela nepříznivý. Nejprve královéhradecký OREDO (který na podzim roku 2008 vůbec nepovažoval za potřebné o opětovném zastavení mezistátní dopravy informovat) na svých www stránkách v “informační zprávě” ze dne 09.02.2009 sdělil, že “Železniční provoz do Lubawky zatím není obnoven“, posléze PKP-PR svojí 35. změnou polského jízdního řádu (vydanou ke dni 12.02.2009) z traťové tabulky pro trať č. 247 PKP časové údaje “přeshraničních” vlaků opět “vymazaly”, a dne 18. února 2009 přišla neoficiální zpráva, že “od 8.3. je zde rozhodnutím kraje osobní doprava zastavena”. Ta byla následně i “oficiálně” potvrzena obsahem depeše SŽDC číslo 2051 ze dne 19.02.2009, podle které pojedou na trati č. 043 už pouze vlaky Os 39300 – Os 39305 o sobotách a nedělích do soboty 07.03.2008 a veškeré jiné zveřejněné jízdy osobních vlaků dopravce VIAMONT včetně vlaků uvedených v 1. změně JŘ 2008/2009 jsou odvolány.

Co dodat závěrem? Lze doufat, že do začátku letní turistické sezóny se snad situace přece vyřeší pozitivně a aspoň v nejfrekventovanějším období budou zájmy cestujících uspokojeny – v bližší době ovšem s obnovením osobní dopravy počítat určitě nelze. A protože po 7. březnu roku 2009 se pravidelné osobní vlaky v Žacléři už velice pravděpodobně nikdy neobjeví, mají především zájemci z řad fotografů již jen několik posledních možností ke zdokumentování výskytu motorového vozu VIAMONTu v úseku Královec – Žacléř a v Žacléři samotném, zejména chtějí-li mít vozidlo vyfotografováno ve sněhu: i kdyby tam snad ještě někdy nějaké takové vozidlo vyjelo, sníh do té doby už téměř jistě roztaje …

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share