11 267 přečtení
Lis 26 2013

Vlaky do Kralovic u Rakovníka po 12 letech opět nedojedou

A dál už nic, jen zmar. Foto Stanislav Plachý

A dál už nic, jen zmar.
Foto Stanislav Plachý

Rušení spojů je v posledních letech spojení slov, které se skloňuje snad ve všech pádech. Mluví se o něm několikrát ročně a dochází k němu téměř při každé byť sebemenší změně jízdních řádů. Rušení spojů se týká veřejné dopravy jak železniční, tak i autobusové. Regionální, či dálkové. Nejinak tomu bude i od připravovaného železničního jízdního řádu 2013/2014, který začne platit 15. 12. 2013. Tentokrát dojde ke zrušení všech spojů veřejné dopravy na části železniční trati číslo 162, která vede z Rakovníka přes Kralovice u Rakovníka do Mladotic. Spoje zaniknou v úseku Čistá-Kralovice u Rakovníka. Mezi stanicemi Kralovice u Rakovníka a Mladotice je osobní doprava zastavena už od roku 1997.

Šetřit se musí

V květnu roku 2013 vyšla na svět zpráva, že ministerstvo financí výrazně omezí dotace na regionální železniční dopravu. Kraje, jakožto objednavatelé regionální dopravy v závazku základní dopravní obslužnosti, měly dostat na své spoje až o 0,6 miliardy korun ročně méně. Oproti současné roční dotaci 2,6 miliardy Kč by to byl značný pokles. Objem objednávaných železničních spojů měl klesnout výrazně. S tím počítaly i kraje při tvorbě prvních návrhů jízdních řádů. Na některých tratích se plánoval provoz osobních vlaků zrušit úplně, na jiných měl být razantně omezen. K tomuto radikálnímu snížení dotací krajům naštěstí nedošlo, ale i přes tuto skutečnost společnost POVED s.r.o., která zajišťuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji, dostala od vedení kraje požadavek nařízení, že se šetřit musí. Pro úplnost uvádím, že společnost POVED s.r.o. vlastní Plzeňský kraj a statutární město Plzeň. Z důvodu šetření zůstaly i v tabulkách konečného návrhu jízdního řádu sloupce po některých původně objednávaných spojích prázdné. Škrtání se dotklo jak železniční dopravy, tak i autobusové. Jedinou tratí, resp. úsekem trati, který se ocitne zcela bez provozu, bude právě Čistá-Kralovice u Rakovníka. V posledním provozuschopném úseku trati, z Rakovníka do Čisté, zůstane osobní doprava zachována v původním rozsahu. Důvodem, proč nezůstane zachována, nebo naopak zrušena pravidelná veřejná osobní doprava na celé trati, je její poloha ve dvou krajích, Středočeském a Plzeňském. Středočeský kraj bude i nadále objednávat osobní vlaky na této trati beze změny, ale přirozeně jen do Čisté. Hranice těchto dvou krajů hranice protínají trať 162 přibližně v okolí zastávky Strachovice (tato zastávka leží ještě ve Středočeském kraji).

POVED vlaky do Kralovic u Rakovníka neobjedná

Společnost POVED nově zajistí veřejnou osobní dopravu na své části tratě 162 pouze autobusy. V Čisté bude od některých zde končících vlakových spojů zajištěn přestup na spoje autobusové. Jiné vlakové spoje zůstanou bez náhrady, nebo budou nahrazeny prodloužením současných autobusových spojů z Rakovníka až do Kralovic. V pracovní dny budou mezi Čistou a Kralovicemi u Rakovníka jezdit tři autobusové linky tří různých dopravců.(!) Za náhradu budou považovány dvě linky Rakovník-Čistá-Kralovice u Rakovníka dopravců Lextrans a Anexia. Společně budou provozovat 7 párů spojů. Další spoje dopravce Lextrans pojedou jen mezi Čistou a Kralovicemi u Rakovníka. Poslední možností bude jediný podvečerní pár spojů linky 460832 Kralovice u Rakovníka-Kožlany-Čistá dopravce Vatra. Spoj z Kralovic u Rakovníka do Čisté s příjezdem v 18:26 bude zajišťovat přípoj k vlaku číslo 17715 do Rakovníka. Autobusový spoj se bude z Čisté zpět do Kralovic vracet v 18:30. Možná by se dal využít jako přípojný k vlaku číslo 17714 z Rakovníka s příjezdem do Čisté v 17:47. Je ale velmi nepravděpodobné, že někdo tuto možnost využije. Čekací doba bude 43 minut.

Na víkendové celodenní výlety zapomeňte

Odlišná situace bude o víkendu. Náhradu za vlaky zajistí v pořadí již čtvrtý autobusový dopravce a to ČSAD autobusy Plzeň. Bude zavedena nová víkendová linka 440800 Plzeň-Kralovice u Rakovníka-Čistá(žel.stanice). V podstatě půjde o prodloužení současné linky 460805, která dnes jezdí jen v úseku Plzeň-Kralovice. K železniční stanici v Čisté bude zajíždět jen 5 párů spojů a ne vždy bude dodržena návaznost na vlak. Ve směru od Kralovic do Rakovníka bude zajištěna přestupní vazba 4x v sobotu i v neděli. Ve směru opačném jen 3x denně v sobotu a v neděli. Víkendové spojení se výrazně zhorší. První víkendové spojení z Kralovic u Rakovníka do Rakovníka bude s odjezdem až v 10:05 a příjezdem do Rakovníka až v 10:56. V opačném směru bude první možnost cesty z Rakovníka do Kralovic u Rakovníka v 11:10 z výchozí stanice s příjezdem do Kralovic u Rakovníka až v 11:51(!). Výrazně se tím zhorší dopravní dostupnost a to jak pro výjezdy místních, tak pro návštěvníky Kralovicka.

Přestupy v Čisté nejsou novinkou

Přestup z vlaku na autobus v Čisté u Rakovníka ale není žádnou novinkou. Už v prosinci roku 1997 byla zastavena železniční doprava mezi Čistou a Mladoticemi. Železniční spoje byly nahrazeny autobusovými z důvodu špatného technického stavu železniční trati. Náhradní autobusové spoje se objevily v původní tabulce traťového jízdního řádu. Ovšem ne všechny vlakové spoje byly nahrazeny. Některé z nich byly zrušeny bez náhrady. Do roku 1997 jezdilo 6 párů vlakových spojů Rakovník-Mladotice a sedmý ve zkrácené trase Rakovník-Kralovice u Rakovníka jen v pracovní dny. Ve směru z Čisté do Mladotic byly autobusem nahrazeny jen 4 spoje. Ve směru opačném 5 spojů a šestý jen z Kralovic u Rakovníka do Čisté. V následujících letech bylo provedeno jen několik menších změn. V roce 2001 byla dokončena oprava úseku trati z Čisté do Kralovic u Rakovníka a v prosinci toho roku se na ní se slávou opět vrátily osobní vlaky. Přestup z vlaku na náhradní autobusovou dopravu byl posunut do Kralovic. Až na jeden osobní vlak z Rakovníka do Čisté jedoucí v pracovní dny a v neděli všechny vlaky začaly jezdit až do Kralovic. Současně se počet náhradních autobusových spojů do Mladotic se zvýšil na 5 párů. Po osmi letech se změnou jízdního řádu v prosinci roku 2009 došlo k rozšíření počtu spojů na 9 párů osobních vlaků v pracovní dny a o jeden méně o sobotách, nedělích a svátcích v celé sjízdné části železniční trati. Počet autobusových spojů ve zbývajícím úseku Kralovice-Mladotice zůstal nezměněn. Koncem roku 2011 zmizely spoje náhradní autobusové dopravy ze společné tabulky ve vlakovém jízdním řádu a byly nahrazeny novou autobusovou linkou 460790 Kralovice – Mladotice – Manětín (Rabštejn nad Střelou). Rozsah spojů i přestupní vazby zůstaly zachovány. V úseku Kralovice-Mladotice je i nadále uznáván tarif ČD. Takto to bude fungovat jen do změny jízdního řádu v prosinci roku 2013, kdy dojde k opětovnému zastavení železniční osobní dopravy v nedávno opraveném úseku trati Čistá-Kralovice u Rakovníka.

Úspory?

Osobní vlaky v úseku Čistá-Kralovice budou zrušeny z důvodu finančních úspor. Ve výsledku se ale může stát, že úsporou vyvolané náklady převýší úsporu. Se zhoršením kvality dopravní obslužnosti jistě přijde značný úbytek cestujících. Úbytkem cestujících se sníží tržby z jízdného a spoje se budou muset doplácet z větší části, než je tomu dnes. Další náklady se vyvolají větším zatížením silničních komunikací a to jak samotnými autobusy, tak i automobily těch, kteří veřejnou dopravu raději vymění za individuální. Největší daní za úspory bude další zhoršení síťovosti, resp. provázanosti dopravy. Bude často potřeba při cestování veřejnou dopravou do Kralovic a okolí absolvovat více přestupů mezi různými dopravními prostředky a také budou cestující často potřebovat více jízdních dokladů. Pro cestu z Rakovníka do Mladotic o víkendu bude nově nutno 2x přestupovat. Nejprve v Čisté z vlaku na autobus linky 440800 a podruhé v Kralovicích na druhý autobus linky číslo 460790. Tato cesta navíc půjde uskutečnit jen 1x denně. Toto může využít jen málokdo. Jen ten, kdo opravdu jinou možnost nemá. Cestující budou více ohroženi možností ujetí přípoje, cestování na této trase se znepohodlní. Pravděpodobně ani nebudou uznávány jízdní doklady ČD v autobusech. Naopak bezespornou výhodou připravovaného systému zajisté bude vylepšení a zrychlení spojení z Rakovníka do Plzně (nebo jiných míst na trase linky) s jediným přestupem v Čisté. Ovšem to neznamená, že by se tato přestupní vazba nedala vytvořit až v Kralovicích při zachování železniční dopravy v původní podobě. Teoreticky by stačilo vybrané spoje současné linky 460800, resp. o víkendu 460805 (Plzeň-Kralovice u Rakovníka) v Kralovicích prodloužit z autobusového nádraží k železniční stanici. Další často argumentovanou výhodou nové linky může být její zajíždění až do center měst a obcí. Je otázkou, zda v tomto případě může mít tato výhoda vyšší hodnotu, než výše zmíněné nevýhody.

Vlaky prázdné nejezdí

Výběr rušení spojů osobní dopravy právě na části trati 162 Čistá-Kralovice u Rakovníka byl proveden pro nízkou obsazenost spojů. Údajně nejnižší v celém kraji. Vlaky ale prázdné nejezdí! Jsou využívány především studenty, turisty a místními obyvateli. Obsazenost vlaků není nijak vysoká, ale to u některých spojů vzhledem k jejich časové poloze ani očekávat nelze. Obce na trati 162 nejsou velké a proto ani nelze očekávat velké proudy cestujících. Nelze zapomenout, že i cestující v méně osídlených regionech mají právo na kvalitní dopravní obslužnost.

Trať byla nedávno opravena

Velmi zarážející je fakt, že pravidelná osobní doprava přestane být krajem objednávána na železniční trati, která byla před 12 lety nákladně opravena. Náklady na opravu 9,5 kilometru dlouhého v roce 2001 činily přibližně 38 milionů Kč. Další velkou investicí byla nákladná rekonstrukce vysokého železničního mostu u Strachovic za 15 milionů Kč v roce 2010. Díky této opravě byla zrušena pomalá jízda přes tento most. Další nemalé náklady musely být vynaloženy na výluku trati mezi Čistou a Kralovicemi. Vzhledem k náročnosti opravy mostu výluka trvala 2 měsíce. Je tedy o to víc smutné, že dochází k rušení osobní dopravy na nedávno obnovené trati, která má slušné provozní parametry a nebude třeba do ní v následujících letech investovat větší finanční prostředky. Bohužel se díky šetření a neshodě dvou krajů se jde cestou útlumu, místo případného dalšího rozvoje. Pokud by došlo k zrušení řídce využívaných železničních přejezdů, lokálním zvýšení rychlosti, vylepšení návazností a hlavně celkovému přístupu k lokálním tratím, mohla by se trať číslo 162 stát příkladně fungující regionální tratí a přilákat nové cestující.

Trať zatím neosiří

Úsek trati Čistá-Kralovice u Rakovníka naštěstí zatím zcela neosiří. Bude po ní jezdit soupravě motorový vůz od posledního osobního vlaku 17719 z Rakovníka do Čisté v pondělí-čtvrtek. Motorový vůz se bude naopak navážet v úterý-pátek na první ranní vlak 17701 Čistá-Rakovník. V Čisté není nocležna pro strojvedoucího, tak bude jezdit i se svým vozem nocovat do Kralovic u Rakovníka. Obci Kralovice se podařilo ze svých prostředků zajistit tři víkendové páry vlaků Čistá-Kralovice u Rakovníka a jeden v pracovní dny mimo prázdnin. Jejich časová poloha je v jízdním řádu zatím jen orientační. Pokud se vše podaří, tak tyto vlaky vyjedou ode dne vyhlášení. Zde je vidět, že obyvatelům Kralovic a vedení města není osud tratě lhostejný a snaží se ze všech sil alespoň část spojů navrátit a tím zlepšit dopravní obslužnost hlavně o víkendech. Doufejme, že se časem nějakým způsobem podaří rozsah osobní dopravy na tomto úseku opět vrátit do původní podoby.

Nezapomínejme na nedávné investice a práci našich předků

V závěru je nutno doufat, že dopravní politika příštího období, nebo další generace půjde lepší cestou a nebudou se podobné případy opakovat. Doufejme, že jednou trať opět ožije v celé trase. Nemělo by se zapomínat na věci, které naši předci pro nás vybudovali a mohou spolehlivě fungovat i nadále. Je velká chyba, že se takto maří nemalé vynaložené investice v nedávných letech a v neposlední řadě i lidská síla našich předků.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (15 votes cast)
Vlaky do Kralovic u Rakovníka po 12 letech opět nedojedou, 4.4 out of 5 based on 15 ratings
Share


Autor:


18 komentářů

 • Napsal -fn-, 26. 11. 2013 @ 1:20

  Hlavně by se nemělo zapomínat na možnosti, které tato infrastruktura nabízí. Spojení pro turisty ze středních Čech k údolí Střely – zabité. Možné spojení k Mariánské Týnici a do Plasů – zabité. Spojení Rakovnicka s Plzní – prakticky zabité. Pokud vůbec ještě uvažujeme o vlaku jako o prostředku veřejné dopravy. Další kapitola je naprostá ignorance možných potřeb dopravy nákladní. Je zarážející, že ani státní koncepce o nákladní dopravě na místních tratích vůbec neuvažuje, a že je železnice jediný druh dopravy, u nějž se vůbec zvažuje možnost likvidace dopravní cesty, ač ve světě existují příklady prostého opuštění železnice v době, kdy není potřeba, aniž by byla ovšem nákladně bez náhrady likvidována, a lze ji pak relativně jednoduše obnovit, což nabývá na ještě větším významu u spojnic v rámci sítě, jakou trať z Rakovníka do Mladotic bezpochyby je.

 • Napsal Pasažér, 27. 11. 2013 @ 12:51

  Trať jsem si stačil na začátku měsíce projet a poté projít většinu úseku do Mladotic (před nimi jsem však odbočil na jezero a šel na rychlík do Žihle). V Kralovicích právě zabedňovali okna.
  Bohužel nemohu souhlasit s předchozím příspěvkem, že opuštěnou trať lze jednoduše opravit protože cca 80 % kolejí z Kralovic do Mladotic chybí a i ty nechybějící kusy by bylo třeba vyměnit. Jednalo by se prakticky o novostavbu. Jedinou výhodou je, že těleso trati by nebylo potřeba vykupovat.

  Možná, kdyby trať vedla ještě cca 1,5 km dál k Mariánské Týnici (kde by byla zastávka) tak by mohla mít větší šance, ale ten krátký úsek by stál asi dost peněz, je tam most, zastávka, přejezd. Tipl bych si, že by to stálo víc, než stála obnova do Kralovic.

  V blízkosti vede cyklotrasa Baroko, takže ani na cyklostezku to moc nevidím. Možná by šanci měla v úseku z nádraží k Mariánské Týnici až k silnici odbočující na Výrov, to by snad smysl mělo.

 • Napsal Kubik, 27. 11. 2013 @ 18:09

  Ad Pasažér. Obnovit lze všechno-viz Krásný Jez-Ležnice(Horní Slavkov). Obnova tratě Kralovice-Mladotice s vybudováním nových zastávek Kralovice z.,Mariánská Týnice muzeum či přeložená zastávka Trojany k přejezdu u obce byla již před několika lety zpracována jako studie Plzeňského kraje(http://www.kralovice.cz/mesto-podporuje-zachovani-zeleznicni-trate/d-24744/p1=20813). Po změně vlády v kraji, který ovládá ČSSD se postoj nečekaně změnil. Trať Mladotice-Rakovník by mohla být výbornou pohodlnou spojnicí mezi kraji Plzeňským a Středočeským, mohly po ní jezdit přímé vlaky Plzeň-Rakovník, místo toho jezdí přeplněné a zpožděné autobusy, sám jsem to zažil v Plasech v roce 2010, kdy jsem se nemohl nacpat do busu z Plzně do Kralovic. S jakou urputností různé síly chtějí zlikvidovat železnici a potažmo veřejnou dopravu právě v tomto koutu, je mi záhadou. Počátek je již někdy v roce 1989, kdy začala generální oprava po částech na trati, prý tehdy začali opravu z rakovnické strany, domnívajíc se, že je víc ohrožený ten úsek, jak se přepočítali bylo jasné již v roce 1997.

 • Napsal Pasažér, 27. 11. 2013 @ 18:33

  Ad. Kubik. Všechno jde, ale ne jednoduše (rozuměj levně). V Horním Slavkově šlo o nákladní dopravu. Ta hrozí maximálně v Kralovicích, ale dál je les a žádný podnik, který by mohl trať využít.
  Co se týče týče turistů ze Středních Čech k údolí Střely, nebude to rychlejší přes Blatno? Zvláště má-li se zrychlit trať a přesunout křižování.

 • Napsal Kubik, 27. 11. 2013 @ 20:21

  Ad Pasažér. V Trojanech by mohlo být využívané nákladiště pro nakládku dřeva. V Kožlanech je hned vedle nádraží průmyslová zóna a pila, při obnově tratě v roce 2001 tam však geniálně vytrhli manipulační koleje! Do roku 1997 (první úplné zastavení povozu) byl v Kožlanech velký obrat vozů. Mn vlaky jezdily i do Mladotic, zastavením provozu se prodražilo dovozné-jízda oklikou a přepravci šli na kamiony. Nedávno jsem slyšel, že na sousední trati Rak-Blatno chtěl někdo pravidelně nakládat v Oráčově, tam však není výpravní oprávnění, ale mn koleje jsou sjízdné. ČD cargo prý řeklo, že nemá zájem!!Prostě heslo “odkudkoliv-kamkoliv”v praxi. Pak ať se nediví, že jsou v krachu.

 • Napsal 12, 27. 11. 2013 @ 20:43

  Vlaky s největší pravděpodobností v úseku Čistá – Kralovice vyjedou. Snad nějaké náhodné výstřely v praconí dny a možná také o víkendu. Rozhodnutí snad mělo padnout až po uzávěrce JŘ. Je to ale JPP, tak uvidíme, co přinese prosinec… Držme palce…

 • Napsal -fn-, 30. 11. 2013 @ 19:36

  Psal jsem o relativně, ne absolutně jednoduché obnově. Prostě výměna kolejnic a případně pražců, spolu s vykácením náletů, mi přijde jednodušší, než znovu stavět zemní těleso. S tím kácením je to pak možná na podobné úrovni jako trhání asfaltu cyklostezky, ovšem s menšími protesty. Nevím, proč zrovna u železnice je hned snaha bourat a zahlazovat stopy. Zajížďka přes Blatno možná, pokud uvažujeme o přestupech, ale každá taková stojí uživatele něco navíc. Možná, až se u nás naučíme automatickému spřahování, bude také leccos jednodušší.

 • Napsal Kubik, 2. 12. 2013 @ 19:59

  Tak již je to na webu, že aspoň něco vydrží. Viz http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k162-131215-02.pdf Zajímalo by mě, proč ČD bude jezdit soupravově na noc do Kralovic a ráno zpět a není možné to zakreslit s přepravou cestujících. Kam ta byrokracie dospěla?

 • Napsal Petrbudvar, 3. 12. 2013 @ 11:37

  Malá hádanka:
  tzv. “koordinátor”:
  A) Lže
  B) Krade
  C) Lže i krade
  Nedalo mě to sem nevložit, taková jednoznačně jednoúčelová hovadina, příprava na zlodějinu (jak nazvat účelové likvidování jednoho druhu dopravy, který hradí všechny poplatky, zatímco druhý nikoliv/porovnávání hrušek s jablky – v čí prospěch?) se musí dostat v patrnost:

  Nápověda:
  Ekonomická činnost:
  V první fázi činnosti společnosti je ekonomickým výsledkem úspora vynakládaných finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti Kraje, které lze dosáhnout:

  Optimalizací vedení linek (spojů) vlaků v rámci kraje.
  I v koordinaci s kraji sousedními, nahrazením málo vytížených spojů (vlaků) levnějším druhem dopravy.
  Rušení nevyužitých spojů (vlaků).
  Uplatnění sankcí vyplývajících z kontrolní činnosti ve vztahu k dopravcům.
  Trvalým tlakem na dopravce, aby racionalizovali provoz a přepravu (využívání hospodárnějších způsobů přepravy)

  Koncepce činnosti ve střednědobém horizontu

  Příprava funkčního modelu koordinace veřejné hromadné osobní dopravy v Jihočeském kraji s posouzením možnosti zavedení IDS a jeho celkové společenské efektivnosti.
  Posouzení regionální železniční dopravy v Jihočeském kraji s ohledem na její budoucí vývoj.
  Příprava metodiky šetření intenzity přepravních a zátěžových proudů a využití přepravní kapacity dopravních prostředků jednotlivých dopravních oborů a druhů dopravy.
  Vypracování návrhů na podporu veřejné hromadné osobní dopravy.
  Provedení šetření intenzity přepravy osob na všech regionálních železničních tratích u vybraných osobních vlaků.
  Spolupráce na rozvojových studiích kraje – ve vztahu k rozvoji dopravní infrastruktury pro veřejnou dopravu.
  Spolupráce na zajištění osobní dopravy a přepravy mezi Jihočeským krajem a sousedními regiony.
  Zapracování plánu dopravní obslužnosti území dle zákona 194/2010 Sb.

 • Napsal Kubik, 3. 12. 2013 @ 16:18

  AD:Petrbudvar.Nejvíce zarážející je věta:”Tvalým tlakem na doprace..” je vidět že kraje bezesporu plní Závěry 14.sjezdu Komunistické strany Československa, kapitolu o nahrazování vlaků autobusovou a kamionovou dopravou. Kdyby žil JUDr.Gustáv Husák jistě by je vyznamenal.

 • Napsal Domažličák, 6. 12. 2013 @ 23:00

  Rakovník – Mladotice je tak trochu smolná trať. Je to železnice, která je svou polohou strategicky velmi důležitá: spojuje dvě významná průmyslová a sídelní centra Rakovník a Plzeň. Byl jsem součástí týmu, který kdysi dělal na tuto trať studii využitelnosti a jednoznačně nám tahle trať vyšla jako mimořádně důležitá v tranzitní dopravě a to jak v osobní tak v nákladní. V místní dopravě však těžce pokulhávala. Svým stavebním profilem je však úplně zabitá, protože jen těžko vyhovuje té místní, ale vůbec né té tranzitní. Např. je dlouhá 39km a z Mladotic přes Blatno do Rakovníka je to jen o 7km víc: 46km!!! Znamená to, že kdyby se před Blatnem postavila spojka umožňující přímou jízdu vlaků od Žihle na Jesenici, bylo by to stavebně i provozně výhodnější než Mladotická. Pokud by Mladotická měla dostát svému strategickému významu a být konkurenceschopnou (a velmi výhodnou) spojnicí, musela by se z Kralovic postavit v úplně nové stopě do Plas. Takový projekt dokonce i existuje, ale díky své finanční a stavební náročnosti bude asi těžko realizován v době, kdy se nedá prosadit ani realizace mnohem potřebnějších VRTratí. Mladotická je tím pádem čistě politickou záležitostí a provoz na ní je závislý jen na vrtochách politiků.
  Obnova tratě z Čisté do Kralovic byl čistě politický počin, protože byl tento úsek z velké části po rekonstrukci vykonanou těsně před zavřením tratě a tudíž její obnova stála jen pár desítek milionů a i to byly přemrštěné náklady. Z Kralovic do Mladotic byl (je) svršek natolik starý a špatný, že je úplně jedno, kolik kolejnic je tam ukradeno, protože by se stejně musel všechen vyměnit. (naopak zloději ušetřili vlastníkovi práci i peníze, protože předpisové vytrhání kolejí by vyšlo dráž než výzisk ze šrotu).
  Já osobně se nedivím Plzeňskému kraji, že nechce dotovat dopravu, která je ku prospěchu jinému kraji. Ano úsek Kralovice – Čistá je jen ku prospěchu Středočeskému kraji a proto by bylo logické, kdyby to byl Středočeský, který bude zde dopravu dotovat, což ovšem legislativně nelze. Jinak souhlasím s tím, že osobní doprava do Kralovic má svůj regionální smysl a je špatně, že se doprava opět zastavuje. Problém obnovy dopravy je však v rovině legislativní. Stejný legislativní problém nastal nedávno u vlaků mezi Žihlí a Blatnem, kde to považuju za mnohem větší průšvih než zde.
  Zkrátka a dobře Mladotická je precedens, který bude mít ještě velmi zajímavý vývoj. A ať to dopadne jakkoli, nikdy to nebude navždy vyřešeno, pokud nebude postavena nová trať do Plas (a ta si troufnu říct, nikdy nebude).

 • Napsal Kubik, 7. 12. 2013 @ 22:29

  Ad Domažličák. Úsek Kralovice-Čistá byl opraven pouze v úseku Kralovice-Kožlany a někdy v roce 1989 nikoli těsně před prvním zastavením provozu 1.1.1997. Traťová rychlost byla zvýšena v té době v úseku Kralovice-Kožlany a Čistá-Rakovník na 60 km/h, což je na lokálku poměrně slušné! Je mimo pochyb, že úsek Kralovice-Mladotice by musel být generálně opraven, proto také tam byla veškerá doprava k 1.1.97 zastavena. Rozhodně by to bylo levnější, než stavět trať do Plas i když taková studie existovala již i před rokem 1899(!)a byla zavržena z důvodu špatných sklonových poměrů. Také bylo již v roce 1901 vydáno předběžné povolení pro stavbu nerealizované tratě Kožlany-Hřešihlavy-Radnice. Trať Kralovice-Čistá se sice podařilo na poslední chvíli zachránit, ale SŽDC začala průběžně bořit nádraží- nejprve zbořili sklad v Čisté a Kožlanech, pak mají v plánu prý zbořit budovu stanice i vodárnu v Zavidově, stanici v Čisté atd.!! Místo aby byly budovy převedeny bezúplatně na obce, tak to radši zboří a genius loci tratě bude zničen, pak bude již jen krůček vybydlenou trať odepsat…Je to smutné.

 • Napsal Domažličák, 10. 12. 2013 @ 10:52

  ad Kubik: 8 let je v železniční sféře těsně, když ten svršek vydrží mnoho desítek let. Oficiální důvod k zavření úseku z Čisté do Kralovic byl most u Strachovic, se kterým se stejně při obnovení provozu nic nedělalo krom snížení rychlosti přes něj, což jasně dokázalo, že zavření tohoto úseku byl jen truc.
  Co se týče tratě do Plas, ano už za Rakouska měli prvotní snahu to postavit z Plas, ale do velkého mostu přes údolí Střely se jim nechtělo a klesat/stoupat do/z údolí bylo sklonově nepřijatelné (ono to stoupání z Mladotic taky není zrovna to pravé ořechové). Obě nové varianty do Plas, jak ta Sudopácká oficiální megalomanská, tak ta variantní střízlivější (s polovičním tunelem i polovičním mostem) odbočující z mladotické tratě až kilometr za Trojanama počítají s max stoupáním 15 promil, což je stejný jak na žatecký, ale o té samozřejmě SŽDC nechce ani slyšet.

 • Napsal -fn-, 10. 12. 2013 @ 11:50

  ad Domažličák: Ty varianty přeložky tratě jsou někde k dohledání, nebo se to jako obvykle před lidmi úzkostlivě tají?

 • Napsal Domažličák, 10. 12. 2013 @ 16:35

  Já ty varianty viděl v době, kdy jsme se o to zajímali a dělali tu studii, což je cca 15 let zpátky. Tu Sudopáckou má jistě někde SŽDC v šuplíku a tu variantní nevím, kde skončila, ale znám projektanta, který ji dělal a nemohu mluvit za něj, jestli se s ní chce někde chlubit a riskovat, že padne u SŽDC do nemilosti.

 • Napsal Kubik, 10. 12. 2013 @ 22:46

  Ad Domažličák. Byl to truc od bývalé SDC i politický ,chcete-li, neboť po roce 1989 až do železniční stávky potažmo povodní v roce 1997 zakončené pádem vlády V.Klause se přestalo do vedlejších tratí investovat, kde se nestihly nové pokládky do roku 1989, tak to bylo pro různé tratě smrtící (viz např.Krásný Jez-Loket 1997).

 • Napsal -fn-, 12. 12. 2013 @ 7:26

  Tohle je na tom nejsmutnější, každý politikaří a výsledkem je realizace často nesmyslných staveb, zatímco ty racionální se v lepším případě založí a v horším zničí, aby náhodou někoho nenapadlo se jimi zabývat.

 • Napsal Karel, 17. 12. 2013 @ 10:09

  Při tureckém hospodaření států (až na pár vyjímek) se mi jeví poslední odstavec jako příliš optimistický. To spíše dopadne takto: http://www.mises.cz/clanky/destrukce-bohatstvi-se-dnes-skryva-za-vladnimi-dluhy-1313.aspx

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*